Folleto Informativo - Erasmus + | Rurality

Yorumlar

Transkript

Folleto Informativo - Erasmus + | Rurality
basılması ve dağıtılması, 2) kültürel ve
doğal mirasın korunması, tarihsel, sanatsal
antropolojik, etnografik yapının muhafaza
edilmesinin teşvik edilmesi, 3) ) kültürel
farkındalık ve çevre eğitiminin organize
edilmesi ve teşvik edilmesi. 4) Korunan
alanların idaresi, 5) Konferans, seminer, atölye
çalışmaları, sergiler, konferanslar, tartışmalar,
seminerler, kursların organizasyonu ve
teşvik edilmesi, 6 ) Doğal, beşeri, tarihi,
sanatsal ve çevresel miras ile ilgili çalışma,
araştırma, ve koruma projeleri için fon
bulmak ve yönetmek, 7) Sürdürülebilir
kullanım konusundaki eylemleri ve entegre
doğal kaynaklar vb konulara yönelik
çalışmalar, araştırma, faaliyet ve projelerin
yürütülmesinde işbirliği
The scope of the Foundation will be mainly
in the geographical area of the Alto Bernesga.
The Foundation’s cultural, ethnographic,
environment and promoting sustainable
development purposes. It will support and
encourage the development and management
of the Biosphere Reserve ALTO BERNESGA,
according to the principles enshrined in
the M & B UNESCO program and, most
prominently, the art of natural history and
heritage HIGH BERNESGA and maintenance
architecture, construction, urbanism and
own traditions of their people. To fulfill the
objectives and purposes, the Foundation
develops and carries out, among others, the
following activities:
1) promote, publish and distribute all kinds
of publications. 2) Promote the conservation
and protection of that cultural, natural
heritage, historical-artistic, ethnographic,
anthropological. 3) organize and promote
cultural awareness and environmental
education. 4) Manage protected areas. 5) To
organize, promote conferences, seminars,
workshops,
exhibitions,
conferences,
debates, seminars, courses. 6 ) Assign and
manage funds for projects of study, research,
protection and preservation of natural,
human, historical, artistic and environmental
heritage. 7) cooperate in carrying out studies,
research, activities and projects aimed at
sustainable use actions and integrated natural
resources, etc.
zamanda kırsal alandaki sosyal ve ekonomik
koşulları geliştirmeyi de teşvik etmektedir.
The Association for Sustainable Development
and Promotion of Rural Employment
(ADESPER) is a Spanish non-profit
organisation formed by several social agents
in the scope of rural and local development.
ADESPER has a wide experience in the field
of sustainable rural development; it deals with
the latter from a double point of view: training
and work creation.
as a way to avoid a rural depopulation and to
improve social and economic conditions in
the rural areas. Experience: The association
has actively participated in many initiatives
in the scope of programmes as Leonardo da
Vinci, Biodiversity Foundation, Equal, Leader
or Interreg. It has great experience in local
development and transnational cooperation,
as well as in management of Community
Funds.
[email protected]
Kırsal İstihdamın Sürdürülebilir Gelişimi
Derneği (ADESPER), kırsal ve lokal gelişim
kapsamında çeşitli sosyal gruplardan
oluşan ve kar amacı gütmeyen bir İspanyol
organizasyonudur. ADESPER, sürdürülebilir
kırsal
kalkınma
alanında
oldukça
deneyimlidir. Bu kapsamda dernek, hem
eğitim hem de iş oluşturma faaliyetleri ile
ilgilenmektedir. Yaptığı faaliyetler ile, kırsal
nüfusun azalmasını önlemenin bir yolu olarak
istihdam oluşturmayı teşvik etmektedir. Aynı
bölgedeki personelin ve teknisyenlerin
mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesidir.
CoroNE, 200’den bu yana İnsan Potansiyeli
Operasyonel Programı (POPH) Eksen
2, özellikle Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi
Tip 2.2 ve Sertifikalı Modüler Oluşumlar
(FMC) 2.3 altında yapıcı faaliyetleri teşvik
etmektedir. Doğal ve kültürel kaynakların
zenginleştirilmesi ve ağ oluşumunun teşvik
edilmesi ile kırsalın gelimini destekleme
görevine devam etmektedir. Programlardaki
Deneyimleri: Leader II, Leader+ ve PRODER;
Life, Interreg, Leonardo, Equal, OEFDS, Agro,
Agris, ON ve POPH.
CoraNE is a Portuguese non profit
organization with a large role of competences
and experience in the field of local and rural
development. Created in 1995, with the target
area known as Terra Fria Transmontana
formed by the Municipalities of Bragança,
Miranda do Douro, Vimioso and Vinhais. The
main goal of its creation is social, economic
and cultural development through the
valorization, promotion and capitalization of
its local potential and endogenous resources,
through the implementation of development
projects in the region. One of the aims of
CoraNE´s local development strategy is the
implementation of vocational training of staff,
technicians and managers of institutional
framework and local population in general.
CoraNE has been promoting training activity
under the Operational Program Human
Potential (POPH), particularly in Adult
Education and Training (AET) and Certified
Modular Training (CMT), since 2008.
Programs experience: Leader II, Leader+ and
PRODER; Life, Interreg, Leonardo, Equal,
POEFDS, Agro, Agris, ON and POPH.
Corane
CoraNE lokal ve kırsal kalkınma alanında
yeterlilik ve deneyim sahibi, kar amacı olmayan
1995’de kurulmuş bir Portekiz kuruluşudur.
Hedef alanı, Terra Fria Transmontana
olarak bilinen Braga, Miranda do Douro,
Vimioso ve Vinhais Belediyeleri sınırlarını
kapsamaktadır. Kuruluşunun temel amacı,
lokal potansiyelin kıymetlendirme, tanıtım
ve aktifleştirmesi yolu ile sosyal, ekonomik
ve kültürel gelişimini bölgede kalkınma
projelerinin uygulanması ile sağlamaktır. Bu
konularda iç kaynakların kıymetlendirmesi
önemlidir. CoraNE’nin lokal gelişim strateji
amaçlarından birisi, kurumsal çerçevede
çalışmak; kasaba ve ülke arasındaki denegeyi
kurmaya çalışır. Kentsel nüfus arasındaki
kırsal dünyanın değerinin yaygınlaşmasını
sağlayan kültürel etkinlikler, misafirperverliği
ve yardımlaşmayı teşvik eder. Tarım
sektöründe pratik çözümler sağlayarak birçok
hizmet sunmaktadır. Kırsal Kalkınma ve
İnsan Kaynakları Programlarında (LEADER,
HORIZON, INTEGRA, ADAPT) ve özel
eğitim
programlarında
(LEONARDO,
GRUNDTVIG) yer almışlardır.
The Confederazione Italiana Agricoltori
Toscana (CIA Toscana) is a professional
farmers association . The CIA Toscana
represents and protects the farmer’s economic,
social and civil interests and the rural
community. The CIA Toscana is organised in
provincial, regional and national associations
which are legally independent. It is based
in Florence and represent 20.000 farmers
and more than 70.000 associated. The CIA
Toscana promotes farmers participation in
economic choices in relation to others sectors
of the economy and of society, on the base of
equal dignities and the mutual convenience; it
works for the protection of the environment
and for the protection of the territory, it
pursues the rebalance town-country; it
promotes cultural activities, hospitality and
relief that allow the diffusion of the value of
the rural world between urban populations.
It provides many services to provide practical
solutions within the agricultural sector.They
have taken part in Rural Development and
Human Resources Programmes (LEADER,
HORIZON, INTEGRA, ADAPT,) and
specific training programmes (LEONARDO,
GRUNDTVIG).
Cia Toscana
The Confederazione Italiana Agricoltori
Toscana (CIA Toscana), profesyonel bir
üretici derneğidir. CIA Toscana çiftçinin
ekonomik, sosyal ve sivil çıkarlarını korur ve
kırsal toplumu temsil eder. The CIA Toscana
yasal olarak bağımsız olan il, bölge ve ulusal
dernekler şeklinde oraganize olmuştur.
Merkezi Floransa şehrindedir ve 20.000
çiftçiyi ve buna bağlı 70.000 kişiyi temsil
etmektedir. CIA Toscana ekonominin ve
toplumun diğer sektörlerinde eşit saygınlık
ve karşılıklı kolaylık temelinde ekonomik
seçimlerinde çiftçi katılımını teşvik eder.
Çevrenin ve bölgenin korunması için
Agroinstitut Nitra 40 yıldan daha uzun
bir süredir geleneksel olarak eğitim veren
bir eğitim kurumudur. Özellikle tarım ve
kırsal kalkınma başta olmak üzere ulusal
ve uluslararası düzeyde sürekli eğitim
stratejileri ve projelerin geliştirilmesinde
görev almaktadır. Agroinstitut’ün ana
stratejik hedefleri: a) tarım-gıda sektöründe
sürekli eğitim sisteminin etkinliğinin
geliştirilmesi ve b) danışmanlık sistemlerinin
desteklenmesidir. Kurum, konferans ve
yönetim kurulu tesisleri ile kütüphane
hizmetlerinin kiralanması, konaklama ve
yemek gibi hizmetleri de sunmaktadır.
Agroinstitut aynı zamanda uluslararası
ikili ve çok taraflı projelerin uygulanması
ve geliştirilmesinde de önemli deneyime
sahiptir (LLP programları Leonardo da Vinci,
Grundtvig, farklı ikili programlar).
AGROINSTITUT NITRA is educational
institution under the Ministry of Agriculture,
Environment and Regional Development
of the Slovak Republic. The organisation
was established in 1967 and is involved
in development of continuing education
strategies and projects, mainly in the sector
of agriculture and rural development, both
on national and international level. The
main strategic goals of Agroinstitut are: a)
development of effective continuing education
system in agro-food sector; b) support and
coordination of agricultural advisory services.
Our organisation also provides conference
services and hotel accommodation, ICT
and library services. Agroinstitut has also
significant experience in development and
implementation of international bilateral
and multilateral projects (LLP programmes
Leonardo da Vinci, Grundtvig, different
bilateral programmes).
INFOCENTER EOOD (Bulgaristan) lisanslı
bir Mesleki Eğitim Merkezidir ve 40’dan fazla
yeterlilikler için lisanslı eğitimler vermektedir.
Kurum sürekli değişen işgücü piyasası ve
ortaya çıkan yeni işlere bağlı olarak kendi
eğitim faaliyetlerini genişletmektedir. Kurum
yetişkinlerin ve diğer uzmanların mesleki
eğitiminde oldukça deneyimli olan çok geniş
bir yelpazede uzman çalışmaktadır.
diğer ilgili belgelerde belirtilen prensipleri
takip etmektedirler. Merkez, lokal, ulusal
ve uluslararası enstitüler, ajanslar ve yetkili
kurumlar ile ortaklık şeklinde çalışmaktadır.
INFOCENTER is a licensed VET Centre
and provides licenced trainings for more
than 40 qualifications. They are constantly
enlarging their training offers depending
on the changing labour market and the new
jobs emerging. They keep a wide network
of highly qualified vocational trainers of
adults, as well as of other professionals who
are influencing the design, development and
quality management of vocational training
systems throughout Bulgaria and Europe.
They work in close collaboration with the
National Agency for Vocational Education
and Training when it comes to development
and validation of new training materials and
curricula. In their everyday work they follow
the principles of ECVET, EQAVET, national
and European qualification frameworks
and other relative documents. The Centre
works in partnership with local, national
and international institutions, agencies and
authorities. We are experienced in the former
Leonardo and Grundtvig projects and also
in national Human Resource Development
projects. We are also accreditted by and
work in close cooperation with the National
Employment Agency in the fileds of career
planning, qualification and labour mediation.
GOU is a medium size state university situated
in Tokat Province of Turkey. It is active in
several areas of education and research with
more than 1.000 faculty members. It has the
aim to be a dynamic and efficient higher
education in the Region. The objectives of
GOU are providing high quality educational,
training and research services in order to
train specialists in different fields and to
create an intellectual community accredited
by national and international quality agencies.
The areas in which the university is active and
delivers services are: education & training;
scientific & applicative research; guidance
& counselling; professional orientation;
international cooperation in different fields;
publishing activities. In the last 10 years GOU
was involved in over 20 EU and UN financed
projects, more than 10 under its coordination.
GOU has implemented projects on
education/training not only for students
and young people but also for other target
groups - disadvantaged or vulnerable groups
(people with learning disabilities, persons
at risk of social exclusion, unemployed,
low qualified, etc.).Relevant projects:
ACID (TOI): Improving Competencies of
Agricultural Counselors in Development of
Agriculture and Rural, IPCISP (ERASMUS+):
Improving the Professional Competence and
Increasing the Social Development of Prison
Staff, KAMEDAP Platform for Vocational
Solidarity Among Women
Fundación RB Alto Bernesga
www. altobernesgabiosfera.es
Vakfın kapsam alanı ağırlıklı olarak Alto
Bernesga olarak tanımlanan bölgedir. Vakfın
amacı bölgenin kültürel, etnografik, çevre
ve sürdürülebilir kalkınma anlamında
kalkınmasını teşvik etmektir. Vakıf, M&B
UNESCO
programında
benimsenen
ilkelere göre ALTO BERNESGA Biyosfer
Rezervinin gelişimi ve idaresini desteklemek
ve teşvik etmektir. Bu kapsamda özellikle
HIGH
BERNESGA’nın
doğal
tarihi
sanatının ve mirasının korunması ve
kendi insanının gelenek ve göreneklerinin
korunmasına da önem vermektedir. Vakıf
hedeflerini gerçekleştirmek ve amaçlarına
ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetleri
gerçekleştirmektedir:
1) H1) Her türlü yayının hazırlanması,
Avrupa Birliği’nin
Erasmus+ Programı kapsamında
desteklenmiştir
[email protected]
Adesper
www.adesper.com
Agroinštitút Nitra
www.agroinstitut.sk
[email protected]
Infocenter
www.infocenter.tryavna.biz
Gaziosmanpasa University
www.gop.edu.tr
[email protected]
Yeni bir eğitim materiali ve müfredatının
geliştirilmesi söz konusu olduğunda Mesleki
Eğitim konusundaki Ulusal Ajans ile yakın
işbirliği içinde çalışmaktadırlar.
Kendi
günlük çalışmalarında ECVET, EQAVET,
ulusal ve Avrupa yeterlilik çerçeveleri ve
Türkiye’nin Tokat ilinde bulunan orta
büyüklükteki bir devlet üniversitesidir.
Ankara’nın 440 km kuzey doğusunda yer
almaktadır. GOU, 3 Temmuz 1992 yılında
kurulmuştur ve 1000’den fazla öğretim üyesi
ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinde aktiftir.
Yaklaşık 30 binden daha fazla öğrencisi vardır
ve bunların 400 tanesi yabancı uyrukludur.
GOU’nin amacı bölgede dinamik ve etkin
bir eğitim hizmeti vermektir. Hedefleri, farklı
alanlarda uzmanlar yetiştirebilmek amacı ile
yüksek kalitede eğitim, öğretim ve araştırma
faaliyetlerini sunmak ve ulusal ve uluslararası
kalite kuruluşlarından sertifikalı bilgili bir
toplum oluşturmaktır. Üniversitenin aktif
olduğu ve sunduğu hizmetler: eğitim&
öğretim; bilimsel&uygulamalı araştırma;
rehberlik & danışmanlık; uzman uyum;
farklı alanlarda uluslararası iş birliği; yayın
Deneyim: Leonardo da Vinci, Biyoçeşitlilik
Vakfı, Eşitlik (Equal), Lider (Leader) veya
Avrupa’da Bölgeler Arası İşbirliği (Interreg)
gibi programlar kapsamında çok sayıda
girişimcilik projesine aktif bir şekilde dâhil
olmuştur. Lokal gelişim ve ülkeler arası
işbirliği aynı zamanda Topluluk Fonlarının
idaresinde de büyük deneyimi bulunmaktadır.
Daha önceki Leonardo ve Grundtvig projeleri
ve aynı zamanda İnsan Kaynakları Geliştirme
projelerinde deneyim sahibiyiz. Kariyer
planlaması, yeterliliği ve iş gücü arabulucğu
alanlarında Ulusal İstihdam Ajansı ile yakın
bir şekilde çalışmaktayız ve bu kurum
tarafından tanınmaktayız.
faaliyetleridir. Son 10 yıl içerisinde GOU,
20’nin üzerinde Avrupa Birliği ve Birleşmiş
Milletler destekli projede yer almış ve
10 taneden fazlasını yönetmiştir. Sadece
öğrenciler ve gençler için eğitim ve öğretim
faaliyetleri değil aynı zamanda dezavantajlı ve
kırılgan gruplar (öğrenme zorluğu bulunan
insanlar, sosyal olarak dışlanma riskinde olan
insanlar, işsizler, düşük nitelikliler vd.) gibi
diğer gruplara da hizmet sunmuştur. İlgili
Projeler: ACID (TOI): Kırsalın ve Tarımın
Geliştirilmesinde Tarım Danışmanlarının
Yetkinliklerinin İyileştirilmesi (2012-1-TR1LEO05-35178); IPCISP (ERASMUS PLUS):
Cezaevi Personelinin Mesleki Yeterliliklerinin
ve Sosyal Gelişimlerinin İyileştirilmesi
(2015-1-TR01-KA204-022215), KAMEDAP:
Kadınlar Arasında Mesleki Dayanışma
Platformunu (TR07H1.02-001/PWE-343).
In this way, it fosters employment generation
Bu broşür sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Kırsallık
Kırsalda Yaşayan
Kesimlerin
Çapraz Yeterliliğin
Tanınması ve
Doğrulanması
Rurality
Recognition and
validation of a cross
competence in rural
community
Proje
Project
2015-1-ES01-KA202-16167
www.erasmusplusrurality.eu
Erasmus+ Programı
Erasmus+ Program
Yeni Erasmus+ Programı Avrupa 2020 ve Yeniden Düşünme Eğitimi stratejilerinin bir
parçasıdır. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor gibi tüm girişimleri kapsamaktadır.
The new Erasmus+ program is part of the Europe 2020 strategy, the Education and
Training 2020 strategy and the Rethinking Education strategy. It encompasses all
initiatives for education, training, youth and sport.
Eğitim alanında okul, mesleki eğitim, yüksek eğitim ve yetişkin eğitimi gibi tüm eğitim
seviyelerini kapsamaktadır.
Bu yeni program, net bir meslek ile üçüncü ülkelere açılmada uluslararasılaşmayı
sağlamak için AB sınırlarının ötesinde resmi ve resmi olmayan eğitimlere
odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrenciler, öğretim üyeleri ve işçilerin istihdam
edilebilmesi için insanların eğitim ve öğretim kapasitelerinin geliştirilmesini
sağlamaktır.
In education it involves all leves: school, vocational training, higher education and
adult education.
This new program focuses on the formal and informal beyond EU borders
learning, with a clear vocation for internationalization and opening up to third
countries in order to improve educational and training capabilities of people, as
well as the employability of students, faculty and workers.
Proje İhtiyacı
Need for the Project
2000-2006 yıllarındaki Toplumu Destekleme Çerçevesi ve 2007-2013 yıllarındaki
Finansal Çerçeve’de desteklenen tüm projelerin %39’unda kırsal kalkınmaya
vurgu yapılmıştır. Bu rakamlar belirli toplum için başlangıç olan LEADER+’ın kırsal
kalkınmaya ilave edilmesine neden olmuştur.
In the 2000-2006 Community Support Framework and the Financial Framework
2007-2013, 39% of all approved projects had implications for rural development.
These figures come in addition to the specific community initiative LEADER+ for
rural development.
AB üye ülkeleri içinde bu özel ihtiyaçları karşılamak üzere çok yönlü uzmanları
hazırlamak için özel bir eğitim bulunmamaktadır. Uygun aile meslekleri
içerisinde bir mesleki yeterlilik veya bir çapraz kırsal toplum geliştirme yetkinliği
bulunmamaktadır. Bu aynı zamanda EQF (Avrupa Kalite Çerçevesi) içerisine de
adapte edilmemiştir.
Moreover, in the EU member states there is no specific training to prepare versatile
professionals to meet these specific needs. Neither does a professional qualification
or a cross-rural community development competence exist within the appropriate
professional families and adapted to the EQF (European Qualification Framework).
Avrupa’da kırsal kalkınma ile ilişkili faaliyetleri geliştirecek profesyonel personel
gereksinimi kırsal alanların çeşitliliği ve faaliyetlerin fazlalığından dolayı
artmaktadır.
Demand in Europe for professional staff to develop activities linked to rural
development is increasing due to diversification of activities in the rural areas.
Projenin Amaçları
Project Objectives
• EQF’de “Horizon 2020’de Toplum kırsal kalkınma teknisyeni” şeklinde yeni bir
meslek profilinin geliştirilmesi, tanınması ve çapraz bir yetkinliğin tanınması
• To develop, recognize and validate a transversal competence in the EQF for a
new professional profile “Community rural development technician in Horizon
2020”.
• Kırsal kalkınmanın profesyonelleşmesi ile yeterlilik ve istihdamı sağlayarak bu
yeni mesleki yeterliliğin şeffaflığını arttırmak
• İkili eğitime dayalı yenilikçi öğrenme metodolojisini uygulamak
• Eğitim faaliyetini geliştirmek için çapraz yeterlilik birimlerini ve uygun teknik
kılavuzları dizayn etmek.
Projenin Faaliyetleri
• To increase transparency of this new professional competence to influence the
skills and employability through the professionalization of rural development.
• To apply an innovative teaching methodology based on dual training.
• To design cross competence units and appropiate technician manuals to the
development of the training action.
Project actions
1. Actions to disseminate the project:
1. Projenin yaygınlaştırılması için faaliyetler:
• K• Her ortağın en az 25 sosyal ortağın (paydaşın) lokal işbirliği ile
katılacağı 6 adet bilgilendirme semineri yapması beklenmektedir.
2. Fikri Çıktılar:
• O1: Çapraz Yetkinliği adapte edebilmek için Avrupa’da var olan yetkinlikler
ve profesyonel aileler ile ilgili çalışma ve analizler.
• O2: 2014-2020 yıllarında toplum araştırma politikası: kırsal alanlarda iş
yaratma potansiyeli ve Horizon 2020’de girişimciliğin rapor edilmesi.
• O3: Çapraz yeterliliğin geliştirilmesi “Horizon 2020’de kırsal toplumun
gelişimi”
• O4: Yeni yeterliliğin değerlendirilmesi ve test edilmesi için oluşturulan pilot
eğitim kursu.
• O5: Öğrenciler için öğretim materyallerinin geliştirilmesi.
• O6: Açık eğitim kaynaklarının (AEK) metodolojik rehberi.
• O7: Kırsal alandaki uzaktan eğitimin teşvik edilmesini sağlayacak TIC
platformu.
3. Çoğaltıcı Faaliyetler:
• E1: Fikri ürünlerin yaygınlaştırma semineri.
• E2: Fikri ürünleri değerlendirme semineri.
• E3: ITC platformun değerlendirme semineri.
4. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetleri:
• C1: Kırsallık Projesinde yer alan kısa süreli personel eğitim faaliyetleri.
• Each partner will perform 6 informative seminars where local collaboration
of at least 25 social partners (stakeholders) is expected.
2. Intellectual Outputs:
01. Study and analysis of existing qualifications and professional families in
Europe to adapt the Cross Competence.
02. Community research policy 2014-2020: report on the Horizon 2020
potential for job creation and entrepreneurship in rural areas.
03. Development of cross-competence “Rural community develpment agent
Horizon 2020”.
04. Structured pilot training course for evaluation and testing of the new
competence.
05. Development of training materials for students.
06. Methodological guide for open educational resources (OER).
07.ICT platform to promote distance education in rural areas.
3. Multiplier events:
E1. Dissemination seminar of intellectual products.
E2. Evaluation seminar of intelletual products.
E3. Evaluation seminar of ICT platform.
4. Learning/Teaching/Training Activities:
C1. Short-term joint staff training events involved in the Rurality Project.

Benzer belgeler