Kar Payı Dağıtım Politikası • Şirket ilkeleri gereği, Şirket`in stratejisi

Yorumlar

Transkript

Kar Payı Dağıtım Politikası • Şirket ilkeleri gereği, Şirket`in stratejisi
Kar Payı Dağıtım Politikası
 Şirket ilkeleri gereği, Şirket’in stratejisi, hissedarlarına azami oranda kar payı
dağıtmaktır.
 Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda, vergi mevzuatında, mer’i diğer kanun ve
düzenlemelerde ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda
kar payı dağıtımı yapar.
 Şirket kar payı dağıtımına karar verirken finans ve sermaye piyasalarındaki mevcut
koşulları ve Şirket’in ileriki dönem nakit ihtiyaçlarını dikkate alır.
 Asgari dağıtılabilir kar payı Şirket’in Düzeltilmiş Net Karının %30’udur (yüzde
otuzu).
 Kar payı dağıtımı, yıllık olarak ve Şirket’in esas sözleşmesinde yer alan hükümlere
göre, Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından alınacak
bir karar uyarınca gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, kar dağıtımına ilişkin olarak
Genel Kurul’a sunacağı öneriyi Şirket’in, Şirket’in iştiraklerinin ve bağlı
ortaklıklarının asgari ve azami kar dağıtım seviyelerini, sermaye gereksinimlerini,
yatırım ve finansman ilkelerini, karlılık ve nakit durumlarını ve sektörel ve
ekonomik koşulları göz önüne alarak yapar.
 Kar payı dağıtımı, Kar Payı Dağıtım Politikası’na göre ve ilgili mali yıldaki mevcut
hisselere tekabül eden sermaye oranına göre eşit olarak olarak yapılacaktır.
 Genel Kurul kar payı dağıtım zamanına ilişkin kararı, en geç Genel Kurul’un
toplandığı ilgili mali yıl sonu itibariyle gerçekleştirilmek kaydıyla, Yönetim
Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisini dikkate alarak verecektir.
 Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve mer’i diğer mevzuat ve düzenlemeleri dikkate
alarak kar payı avansı dağıtabilir.
 İşbu Temmetü Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu tarafından yukarıda bahsi geçen
konu ve koşullar göz önüne alınarak her yıl gözden geçirilecek olup Kar Payı
Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanacak tadil teklifinin Genel Kurulca onaylanması şartına bağlıdır.

Benzer belgeler

CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş. KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI kar payı dağıtımı yapar.  Şirket kar payı dağıtımına karar verirken finans ve sermaye piyasalarındaki mevcut koşulları ve Şirket’in ileriki dönem nakit ihtiyaçlarını dikkate alır.  Asgari dağıtıl...

Detaylı

KAR DAGITIM POLITIKASI

KAR DAGITIM POLITIKASI  Kar payı dağıtımı, yıllık olarak ve Şirket’in esas sözleşmesinde yer alan hükümlere göre, Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından alınacak bir karar uyarınca gerçekleştiri...

Detaylı