kapak.fh11

Transkript

kapak.fh11
ÜRÜN HABERLER‹
PROSES KONTROL C‹HAZLARI
TEMASSIZ KIZILÖTES‹ TERMOMETRE
“Smart I/O Modül” Sistem
Kompakt ve Zor Koflullara Dayanakl›
“Smart I/O Modül” Sistem RS-232/485
ModBus RTU Seri Haberleflmeli ESM4950 proses kontrol cihaz›n›n öne ç›kan
özellikleri flunlard›r: TC, RTD, mVdc,
Vdc, mAdc Universal proses girifli,
Modüler ikinci sensör girifli, Analog voltaj
ve ak›m giriflleri için kullan›c›ya aç›k 2
veya çok noktal› kalibrasyon,
Programlanabilir ON/OFF, P, PI, PD, PID
kontrol formlar›, Auto-tune veya Self-tune PID, Manuel / Otomatik
çal›flma seçimi, Bumpless transfer özelli¤i, Motorlu vana kontrolu, 8
ad›m profil kontrolu ve dijital girifl modülü ile Start - Hold - Stop
imkan›, Remote SET (set de¤erinin uzaktan de¤ifltirilmesi) fonksiyonu,
Re-transmission (tekrar iletim) fonksiyonu, CT girifl modülü ile ›s›t›c›
ar›zas› tespiti, “Loop powered” transmitter ba¤lant›s› için
24Vdc@50mA sensör beslemesi, Kontrol ç›k›fllar› için programlanabilir
›s›tma, so¤utma ve alarm fonksiyonlar›, ModBus RTU protokolü ile
RS-232 veya 485 seri haberleflme seçene¤i, 96mmx48mm (yat›k
tip) pano montaj tipi, UL, CE, Gost-R ürün güvenli¤i belgeli, Operatör
ve Teknisyen parametreleri için programlama bölümü flifre korumas›.
Ürünün kullan›m alanlar› ise flunlard›r: S›cakl›k, Nem, Bas›nç, Voltaj,
Ak›m kontrolu ve ölçümü, veri toplama uygulamalar›, seramik f›r›nlar›,
piflirme ve tavlama f›r›nlar›, S›cakl›k fark› ölçme ve kontrolu, Proses
otomasyonu uygulamalar› vs...
Raytek CM, çok genifl
bir çeflitlilikteki
endüstriyel imalat
süreçlerinde ve OEM
uygulamalar›nda
s›cakl›¤›n sürekli
izlenmesi amaçl› yeni
kompakt ve tümleflik
bir temass›z k›z›l-öte
termometresidir. Zor
koflullara dayan›kl› bu
ayg›t, IP65 s›n›f› s›zd›rmazl›¤a sahip olup, tek-parça tümleflik sensörü
ile neredeyse her s›cakl›k ölçüm gereklerini yerine getirebilecek güçlü
özellikler sunar. Raytek CM küçük ebad›na karfl›n, fiyat› neredeyse
iki kat› olan di¤er rakip s›cakl›k ölçüm sensörlerinin yapt›klar› iflten
daha iyi performans verir. Sensörler, kararl› imalat sürecini garantiler
ve proses verimlerini ve ürün kalitesini gelifltirirken ›s›tma maliyetlerini
azaltarak ›s›t›lma gerektiren proseslerde daha s›k› toleranslara imkan
verir. Raytek CM sensör, tüm makine imalatç›lar›n›n özel ilgisini çeken
bir tiptir. Afla¤›daki gibi birçok endüstri süreçlerinde s›cakl›k izlenmesinde
kullan›labilir: Bask›, k⤛t iflleri, tekstil, s›zd›rmazl›k, büküm, kurutma
ve kürlendirme, Asfalt, inflaat malzemeleri, Plastik iflleme: ekstrüzyon,
›s›l-biçimlendirme, kal›plama, kaynak, s›zd›rmazl›k, G›da imalat›
prosesleri.
EMKO ELEKTRON‹K
Tel : +90 224 2611900
Fax : +90 224 2611912
RAYTEK, ALMANYA
Tel : +49 30 4780080
Fax : +49 30 2170221
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 28968 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 29015 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24722 giriniz.

Benzer belgeler

kapak.fh11

kapak.fh11 CCD barkod okuyucusu ile çok kullan›lan tüm standart 1 boyutlu barkodlar› okuyabilmekte. PT-80 modeli ayr›ca Wireless teknolojilerini de desteklemektedir. PT-80 modeli IP54 çevre koruma standard›n›...

Detaylı