İNDİRİMLİ, ÜCRETSİZ ve TAM BalKART BAŞVURULARI

Transkript

İNDİRİMLİ, ÜCRETSİZ ve TAM BalKART BAŞVURULARI
İNDİRİMLİ, ÜCRETSİZ ve TAM BalKART BAŞVURULARI
24.11.2014 TARĠH VE 330 SAYILI BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARIYLA
BELĠRLENEN "TOPLU TAġIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELĠĞĠ"NE GÖRE TOPLU
TAġIMA MERKEZĠNDEKĠ (T.T.M.) BalKART KĠġĠSELLEġTĠRME MERKEZĠ`NDE YAPILMAKTADIR.
24.06.2006 Tarihinden Ġtibaren ġehiriçi Toplu TaĢıma Merkezinde BalKART Uygulaması
BaĢladığından,
A – İNDİRİMLİ BalKART Alabilmek İçin Gerekli Evraklar:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUYAN ÖĞRENCİLER

Öğrenci Kimlik Kartı ve Fotokopisi veya ÖĞRENCĠ BELGESĠ, 1 adet Resim, 5,00 TL Kart
Ücreti.
BALIKESİR BELEDİYE
ÖĞRENCİLERİ

SINIRLARINDA
OKUYAN
İLK
VE
ORTA
ÖĞRENİM
BalKART BAġVURU FORMU, 1 adet Resim, 5,00 TL Kart Ücreti.
ASKERİ VE POLİS ÖĞRENCİLERİ

BalKART BAġVURU FORMU, 1 adet Resim, 5,00 TL Kart Ücreti.
BALIKESİR DIŞINDA OKUYAN TÜM ÖĞRENCİLER

Ġlgili Okuldan Alınan Güncel ÖĞRENCĠ BELGESĠ, 1 adet Resim, 5,00 TL Kart Ücreti.
DİĞER ÖĞRENCİLER:

Yönetmelikte Belirlenen Esaslara Göre Verilir.
B – ÜCRETSİZ BalKART Alabilmek İçin Gerekli Evraklar:
Devlet Burslu Öğrenciler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli, Belediye Zabıtası, P.T.T. Genel
Müdürlüğü Bünyesinde Görev Yapan Postacı Ve Dağıtıcılar, Belediye Personeli, TÜĠK
görevlileri, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu'nun 48 inci Maddesine Tabi Olan Görevliler Ve Yerel
Basın Mensupları ile Sarı Basın Kartı Sahipleri, Yönetmelikte istenen Ģartları sağlayacaktır.
C - Yukarıda "A" ve "B" Bentlerindeki Tanımlarda Yer Almayan Kullanıcılar:
(SĠVĠL) TAM BalKART`ı Belediyece Belirlenen BalKART SatıĢ ve Dolum Bayilerinden 1,00 TL
KarĢılığında Satın Alarak Dilediği Sıklıkta Ve Miktarda (2 – 99 TL) Kredi Yükleyerek Toplu
TaĢıma Araçlarındaki Ekonomik Yolculuk Ġmkanından Faydalanabileceklerdir.
ÖNEMLE DUYURULUR...