yükseköğretim kurulu

Transkript

yükseköğretim kurulu
EK-4
ÖZGEÇMĠġ
1.
Adı Soyadı: Hasan Tahsin KALAYCI
2.
Doğum Tarihi: 21.03.1944
3.
Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
4.
Öğrenim Durumu: Lisansüstü
Derece
Lisans
Lisans
Doktora
5.
Alan
Makine Mühendsiliği
Talaşlı Üretim
Makine Eğitimi
Üniversite
Yıldız Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi, Fen B.Ens.
Yıl
1972
1964
1994
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1994
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
“Eğitim Tipi CNC Frezesinin Tasarımı ve Ġmalatı”, Murat ÖZDEVECĠ, Marmara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, 2001 (YL)
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. H.T.,Kalaycı, Ġ.Yükler, Tornacılık Eğitiminde Müfredat Programı GeliĢtirme, Mesleki ve Eğitim
Sempozyumu, Karabük, 1998.
2. H.T.,Kalaycı, Ġ.Yükler, Tornacılık Eğitiminin Maliyeti, IV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,10-12
Eylül,1997.
3. ENDÜSTRĠYEL TEKNĠK ÖĞRETĠM OKULLARINDA Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠNĠN
ÖNEMĠ, Uluslar arası Katılımlı Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5-7 Eylül 2005,
Ġstanbul
7.7. Diğer yayınlar
DERS NOTLARI
1. Kalaycı,H.Tahsin, ĠĢ Güvenliği, M.Ü.,Teknik Eğitim Fakültesi, Ġstanbul, 1994.
2. Kalaycı,H.Tahsin, Tornalama Tekniği ve Uygulamaları, M.Ü.,Teknik Eğitim Fakültesi, Ġstanbul,
1991.
3. Kalaycı,H.Tahsin, Statik , M.Ü.,Teknik Eğitim Fakültesi, Ġstanbul, 1998.
4. Kalaycı,H.Tahsin, Makine Teknolojisi, M.Ü.,Teknik Eğitim Fakültesi, Ġstanbul, 1998.
1
8.
Projeler
9.
Ġdari Görevler
1. Endüstri Stajları Koordinatörlüğü,
2. Atölye ve Laboratuarların İş Güvenliği Hazırlık Komisyonu Başkanlığı.
10. Bilimsel ve Mesleki KuruluĢlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aĢağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2008-2009
Ġlkbahar
Güz
2009-2010
Ġlkbahar
Güz
2010-2011
Ġlkbahar
Güz
Dersin Adı
İmalat Tekniği
Bitirme Projesi
Statik
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Mühendislik Bilimi
İmalat İşlemleri I(Torna)
Mak.Bil. ve Elemanları
İş Güvenliği ve Hukuku
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İmalat İşlemleri II(Torna
İş Sağ.ve Güvenliği
Bitirme Projesi
İmalat Tekniği I
Bitirme Projesi
Statik
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Mühendislik Bilimi
İmalat İşlemleri I(Torna)
Mak.Bil. ve Elemanları
İş Güvenliği ve Hukuku
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İmalat İşlemleri II(Torna)
İş Sağ.ve Güvenliği
Bitirme Projesi
İş Sağ.ve Güvenliği
Bitirme Projesi
Statik
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri(MYO)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İmalat İşlemleri II (TBMYO)
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri(MYO)
İş Sağ.ve Güvenliği (Teknoloji.F.)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Gedik MYO)
Haftalık Saati
Teorik
Uygul
ama
2
2
0
2
3
0
3
0
3
0
3
1
3
1
2
0
2
0
3
1
1
0
0
2
2
2
0
2
3
0
3
0
3
0
3
1
3
1
2
0
2
0
3
1
1
0
0
2
1
0
0
2
3
0
3
0
2
0
2
0
3
2
3
0
1
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
200
10
200
85
85
42
85
200
220
42
85
5
220
5
220
65
65
40
85
220
220
40
65
5
65
5
220
65
305
115
90
105
120
75
2011-2012
İşçi Sağ.ve İş Güv.(İktisat F.ÇEKO)
2
0
120
Ġlkbahar
2
Güz
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri(MYO)
İş Sağ.ve Güvenliği (Teknoloji.F.)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Gedik MYO)
3
1
3
0
0
0
105
140
75
0
0
0
0
120
75
10
10
2012-2013
İşçi Sağ.ve İş Güv.(İktisat F.ÇEKO)
2
2
Ġlkbahar
2
İmalat İşlemleri
2
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
İş Sağlığı ve Güvenliği (Gedik MYO)
Makine Bilgisi (Gedik MYO)
3