sanat haberleri - EN / Bilkent University

Transkript

sanat haberleri - EN / Bilkent University
sanat haberleri
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde
yer alan sanat galerisi, sanat dan›flman›
Attila Güllü’nün yönetiminde
sanatseverlerin hizmetine aç›ld›.
‹lk sergisini Bilkentli sanatç›lara ay›ran
galeri, üniversitemizde görev alm›fl
sanatç›lar› 7 Ekim 2004 tarihinde bir
araya getirdi. Yaklafl›k 900 kiflinin
gezdi¤i serginin hemen ard›ndan, Bilkent
Sanat Galerisi bu kez ‹talyan sanatç›
Domingo Notaro’ya evsahipli¤i yapt›.
Sergi süresince galeride düzenlenen di¤er
etkinliklerden belki de en ilgi çekenleri,
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi
iflbirli¤i ile çarsamba günleri verilen mini
konserler ve Mezzaluna Restaurant ile
‹talyan Kültür Merkezi’nin ortak
düzenledi¤i ‹talyan Gecesi oldu.
K›sa süre için de olsa Bilkent
Üniversitesi’ndeki ö¤rencilerle buluflma
f›rsat›n› yakalayan Domingo Notaro da,
Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k
Fakültesi ö¤rencileriyle iki ayr› atölye
çal›flmas› gerçeklefltirdi.
Bilkent Sanat Galerisi’nin üçüncü
sergisi ise Hacettepe Üniversitesi’nden
12 sanatç›n›n yerald›¤› Komflular
adl› sergi oldu. Sergide hem resim
hem de grafik bölümü sanatç›lar›n›n
eserleri sunuldu.
31
K›sa süre içinde büyük ilgi toplayan
bu üç serginin gerçekleflmesinde
önemli katk›s› bulunan galeri yöneticisi
Attila Güllü “Amac›m, Bilkent ö¤retim
üyeleri, çal›flanlar› ve ö¤rencileri
ile Ankaral› di¤er sanatseverlere hofl,
düzgün bir sanat galerisinde ilginç
ve kaliteli resim sergileri sunmak.
Umuyorum, insanlar galeriyi
ziyaret edip resimlerden hofllan›r,
heyecanlan›rlar. Ve yine umuyorum ki,
resimler izleyicileri düflünmeye
veya sorgulamaya davet eder”
sözleriyle galerinin bundan böyle
üstlenece¤i misyonu dile getirdi.
bilkent
senfoni’den
haberler
Tangolarla yeni y›la merhaba
Bilkent Senfoni Orkestras›, bir yaflam
stili olarak kabul gören, “bir kavgan›n,
kutlamaya dönüflebilme inanc›” olarak
nitelendirilen, duygular›n direkt d›fla
vurumuna arac› olan tango ile karfl›lad›
2005 y›l›n›. Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n
geleneksel Yeni Y›l Konseri, bu y›l
29 Aral›k’ta gerçekleflti.
Bilkent
Senfoni’yi tüm
dünya dinliyor
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n geçti¤imiz
y›l ünlü Frans›z piyanist Jean Philippe
Collard ile kaydetti¤i Tchaikovsky ve
Sancan piyano konçertolar›n› içeren
Ünlü Kanadal› grup Quartango’nun
kat›ld›¤› konserde, sevilen Arjantin
tangolar›ndan örnekler sunuldu.
Richard Hunt (piyano), Denis Plante
(bandoneon), Noemi Racine - Gaudreault
(keman) ve Rene Gosselin’den
(kontrbas) oluflan Quartango,
Bujor Hoinic yönetimindeki Bilkent
Senfoni Orkestras› eflli¤inde Piazzolla,
Leblanc, Villoldo, Aieta, Plaza, Rodrigez
gibi usta tangocular›n eserlerini
yorumlad›. Orkestra konserde ayr›ca,
Bujor Hoinic’in orkestra için yazd›¤›
“Tango for a Merry Widow” adl› eserinin
ilk seslendiriliflini gerçeklefltirdi.
Sancan Tchaikovsky Concertos Pour
Piano isimli albüm, EMI firmas›
taraf›ndan tüm dünyada sat›fla sunuldu.
Titiz bir stüdyo çal›flmas› sonucu ortaya
ç›kan kay›tlarda Bilkent Senfoni
Orkestras›’n› Müzik Direktörü Emil
Tabakov yönetti. Albüm, bir Türk
orkestras›n›n uluslararas› bir flirket
taraf›ndan sat›fla sunulan ilk kayd›
olma özelli¤ini tafl›yor.
Frans›z müzik dergisi Diapason’un genifl
yer verdi¤i Sancan Tchaikovsky
Concertos Pour Piano albümü, müzikal
aç›dan 5 diapason puan› olan tam not
ald›. Derginin ünlü müzik elefltirmeni
Jerome Bastianelli’nin albüm ile ilgili
de¤erlendirmeleri ise flöyle: “Collard’›n
yorumu, ustas› Sancan’a güzel bir
takdimde bulunan kesin bir üslubu
tafl›yor. Bilkent Senfoni Orkestras›’na
gelince, bu dokunakl› lirizm için
eksiksiz olarak coflmakta ve ustaca
ifllenmifl bir diskografik girifle muvaffak
olmakta…”
Ünlü piyanist Jean Philippe Collard,
uzun süre ara verdi¤i kay›tlar›n›, Bilkent
Senfoni Orkestras› eflli¤inde yapmay›
tercih etmesinin nedenini ise flöyle
aç›kl›yor: “Bilkent Senfoni Orkestras›,
kuruluflunun onbirinci y›l›nda çok
zengin bir donan›ma sahip. Birbirine
ba¤l› ve uyumlu çal›flan üyeleri
ola¤anüstü bir yap› sergiliyor. Orkestra
bana bu CD’nin gerçeklefltirilmesini
teklif etti¤inde, öncelikle hocam Pierre
Sancan’a konçertosunu kaydetmek
suretiyle büyük sayg›m› yeniden dile
getirmeyi düflündüm. Kay›t ifli, çok
uygun flartlarda, büyük bir konfor
içinde Bilkent Konser Salonu’nda
gerçeklefltirildi.”
32
Albüm, bir Türk
orkestras›n›n uluslararas›
bir flirket taraf›ndan sat›fla
sunulan ilk kayd› olma
özelli¤ini tafl›yor.
Handel with Care
120 y›l sonra
yeniden,
yeni bir Tolstoy
1877 “Anna Karanina” - Leo TOLSTOY
1997 “ White Russian” - Viktoria TOLSTOY
Üç kuflak öncesinden beri varl›kl›, toprak
sahibi bir aileden gelen, büyük büyük
dedesi Leo Tolstoy olan Victoria Tolstoy,
Anna Karanina’dan cümlelerle büyümüfl.
Belki de kendisinden en az beklenen fleyi
yap›yor flimdi: caz müzi¤i.
Bilkent Konser Salonu’nda Shining on
You albümüyle ilk kez Türk dinleyicisiyle
buluflan Viktoria Tolstoy, bayan caz
vokalistlerinin baflar›l› temsilcilerinden.
Tolstoy 1996’da ilk albümünü
ç›kararak bafllad›¤› kariyerini, bu y›l
Esbjörn Svensson, Toots Thielemans ve
Nils Landgren gibi devlerle birlikte
ç›kard›¤› beflinci albümü Shining on You
ile sürdüyor. Henüz 29 yafl›nda olmas›na
ra¤men caz dünyas›nda çoktan kendini
kan›tlam›fl olan ‹sveç caz›n›n önde gelen
vokalisti, do¤al yetene¤i ve coflkulu
sesiyle büyük ilgiyle karfl›land›.
Modern çalg›larla Barok müzi¤i
yorumlamak amac›yla kurulmufl
Handel with Care oda müzi¤i
toplulu¤u Bilkent Konser Salonu’nda
bir konser verdi. Ethem Emre Tamer
(keman), Michael Schubert (obua),
Friederike Eisenberg (viyolonsel),
Toshinori Ozaki (lavta) ve Michael
Zapf’tan (çembalo) oluflan kentet,
konserde Rönesans ve Barok dönemi
müziklerinden örnekler sundu. 1750
öncesinin klasik sesini duyuran
Handel with Care, Handel, Marais,
Quantz, Duphly, Telemann, Caldara,
Corelli ve Buxtehude’un yap›tlar›n›
yorumlad›.
Darmstadt Devlet Orkestras› üyelerinden
oluflan Handel with Care üyeleri
amaçlar›n› flöyle aç›kl›yorlar: “1999
y›l›nda, orkestram›z›n senfoni konserleri
ve opera temsillerinin yo¤un temposu
içinde, akl›m›za bir Barok toplulu¤u
kurma fikri geldi. Mesleki dostlu¤umuzu
oda müzi¤i yaparak pekifltirmek
hevesiyle, nota kütüphanelerimizde
tozlanmaya yüz tutan, eski, ama yaflam
ve duygu dolu Barok müzi¤ini
canland›rmak istedik. Toplulu¤un amac›,
modern çalg›larla Barok müzik
yorumlamak. Keman, obua, viyolonsel,
lavta ve çembalodan oluflan toplulu¤u
Bilkent Senfoni’den yeni kay›tlar
40’› aflk›n albümü bulunan Bilkent Senfoni Orkestras›, yeni kay›t projeleriyle müzik
dünyas›na katk›lar›n› sürdürüyor. Bilkent Müzik Prodüksiyon (BMP) ile, yap›mlar›n›
kendisi üreten ve piyasaya süren ülkemizdeki tek orkestra olan Bilkent Senfoni,
özenle yapt›¤› stüdyo kay›tlar› ile sanatseverlere konser salonu d›fl›ndaki mekanlarda
da hitap ediyor.
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n geçti¤imiz günlerde Müzik Direktörü Emil Tabakov
yönetiminde gerçeklefltirdi¤i stüdyo kay›tlar› 2005 y›l›nda dinleyicilerin be¤enisine
sunulacak. Kay›tlar yurt d›fl›ndan davet edilen dünyaca ünlü firmalar›n tonmaister
ve sanat yönetmenleri taraf›ndan titizlikle gerçeklefltirildi. ‹dil Biret, Liszt’in 1. ve
2. Piyano Konçertolar› ile Tchaikovsky’nin 1. ve 2. Piyano Konçertolar›n› yorumlad›.
Gülsin Onay, Rahmaninof’un 2. ve 3. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.
33
Handel with Care, yani “Özen ile
Handel” diye adland›rd›k. 17. Yüzy›l
müzi¤inin derinli¤i, duygusu, heyecan›,
zarifli¤i ve disiplini bizi çok etkiliyor.
Amac›m›z bu etkileflimi dinleyicimize
t›n› dili ile, dramatik, güzel, esprili ve
gizemli bir biçimde sunmak.”
Enrique Batiz ve
Mark Zeltser’den
muhteflem
konser
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n 11 Aral›k
konserini, Latin Amerika’n›n en ünlü
orkestra fleflerinden biri olan Enrique
Batiz yönetti. Konserin solisti, ünlü
Rus piyanist Mark Zeltser’di. Solist,
Prokofyef’in Op. 16, Sol minör 2. Piyano
Konçertosu’nu yorumlad›. Bilkent Senfoni
Orkestras›, konserin ikinci yar›s›nda
Tchaikovsky’nin Op. 29, Re Majör
3. Senfoni’sini seslendirdi.
UNICEF Konserleri
Bilkent Senfoni Orkestras›, 2004 - 2005
sezonunda UNICEF Türkiye Milli
Komitesi yarar›na bir dizi konser veriyor.
Bu konserlerin tüm geliri UNICEF’in
projelerine aktar›l›yor.
Konserlerden ilki 26 Ekim 2004 günü
gerçeklefltirildi. Faz›l Say ve
ö¤rencilerinin solist olarak kat›ld›¤›
konserde Bilkent Senfoni Orkestras›’n›
Ifl›n Metin ve ‹brahim Yaz›c› yönetti.
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi ö¤retim üyesi olan
Faz›l Say, konserde Beethoven’›n
3. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.
Say’›n yetenekli ö¤rencileri Emrecan
Yavuz, Beste Ayd›n ve Ça¤dafl Dönmezer,
Saint - Saens, Mozart ve Liszt’in
konçertolar›n› yorumlad›lar. Genifl
oktavl› sesi ile sopranodan basa tüm ses
renklerine sahip olan Cem Adrian ise
konsere kendi besteleri ile kat›ld›.
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n
2004 - 2005 UNICEF Konserleri’nin
ikincisi 3 Kas›m 2004 günü
gerçeklefltirildi. fief Ifl›n Metin
yönetimindeki konserde, piyanist
Emre fien Tchaikovsky’nin Op. 23, Si
bemol minör, 1. Piyano Konçertosu’nu
seslendirdi. ‹talyan bas›n›nda
“piyanonun hem mele¤i hem fleytan›”
olarak nitelendirilen Emre fien, orkestra
ile uyumu, üstün tekni¤i ve baflar›l›
performans› ile mükemmel bir
Tchaikovsky yorumu sundu. UNICEF
Konserleri’nin üçüncü ve dördüncüsünü
ise Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras›
verdi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve
Sahne Sanatlar› Fakültesi
ö¤rencilerinden oluflan orkestray›, flef
Hakan Kalkan yönetti. 24 Kas›m 2004
tarihli konser Ö¤retmenler Günü
nedeniyle gerçeklefltirildi. Piyanist Selin
fiekeramber Chopin’in Op. 21, Fa minör
2. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.
Orkestra, konserin ikinci yar›s›nda
Dvorak’›n Yeni Dünyadan bafll›kl›
Op. 95, Mi minör 9. Senfoni’sini sundu.
27 Aral›k 2004 tarihli dördüncü konserin
solistleri Müzik ve Sahne Sanatlar›
Fakültesi’nin baflar›l› ö¤rencileriydi.
Cem Önertürk (flüt) Bizet’nin
Carmen Fantaisie’sini, Sezgi Sezen
Özden (trompet) Arutunian’›n
Trompet Konçertosu’nu, Burak Noyan
(kontrbas) Koussevitzky’nin
Kontrbas Konçertosu’nu seslendirdi.
Yurt d›fl›nda da baflar›l› konserler veren
ve iki CD kayd› bulunan Bilkent Gençlik
Senfoni Orkestras›, profesyonel
orkestralar› aratmayan performans›yla
bu konserlerde de dinleyiciyi büyüledi.
UNICEF yarar›na düzenlenen
di¤er konserlerin tarihleri ise
28 fiubat 2005, 31 Mart 2005 ve
12 Haziran 2005.
34
Bilkent Senfoni
klasik müzi¤in
devlerini
yorumlad›:
J.S. Bach, Haydn
ve Mozart
Bilkent Senfoni Orkestras›, 18 Aral›k
Cumartesi günü gerçeklefltirdi¤i
konserde, yenilikçi ad›mlar›yla klasik
dönemi flekillendirmifl dahi bestecilerin
eserlerini yorumlad›. Konserde,
Barok müzi¤in son temsilcisi ve
ön - klasisizmin kurucusu J.S. Bach’›n
ünlü BWV. 1048, Sol Majör 3.
Brandenburg Konçertosu, J. Haydn’›n
Do Majör Obua Konçertosu ve Avrupa
senfonik müzi¤inin gelifliminde yeni bir
dönem açan Mozart’›n en önemli
senfonilerinden KV. 551, Do Majör
41. Jüpiter Senfonisi seslendirildi.
Orkestray› Litvanya Devlet Senfoni
Orkestras›’n›n daimi flefi Jouzas
Domarkas yönetti. Konsere Romen
obua sanatç›s› Adrian Petrescu
solist olarak kat›ld›.
Gençlik
Korosu’ na
bir ödül daha
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatlar› Fakültesi ö¤rencilerinden
oluflan Bilkent Gençlik Korosu
Yunanistan’da kazand›¤› Preveze
Uluslararas› Koro Yar›flmas›’nda
ald›¤› alt›n madalyan›n ard›ndan,
Fransa’da düzenlenen yar›flmadan
da ödülle döndü.
‹dil Biret Bilkent
Senfoni’ nin
konu¤uydu
‹dil Biret geçti¤imiz aylarda Bilkent
Senfoni Orkestras›’n›n konu¤u olarak
iki konser verdi. ‹lk konserinde Biret,
Tchaikovsky’nin Op. 44, Sol Majör
2. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.
Müzik Direktörü Emil Tabakov
yönetimindeki Bilkent Senfoni
Orkestras›, konserin ikinci yar›s›nda
Tchaikovsky’nin Op. 66 Uyuyan
Güzel Süiti’ni yorumlad›.
‹dil Biret, Emil Tabakov yönetimindeki
Bilkent Senfoni Orkestras› eflli¤inde
verdi¤i ikinci konserde ise
Tchaikovsky’nin Op. 23, Si bemol minör
1. Piyano Konçertosu’nu yorumlad›.
Fransa’n›n Tours flehrinde gerçekleflen
33. Florilege Vocal de Tours
Uluslararas› Koro Yar›flmas›’nda
ikincilik ödülünü alan koromuz,
seslendirdi¤i eserlerle, sadece 4 bin
kiflilik seyirciyi büyülemekle kalmad›,
ayn› zamanda 12 kifliden oluflan
uluslararas› jüri taraf›ndan
“zengin ve dinamik” olarak
nitelendirildi.
Bilkent Gençlik Korosu 18 ülkeden
20 koronun kat›ld›¤› 33. Florilege
Vocal de Tours’a, 2003 y›l›nda
Preveze Koro Yar›flmas›’nda ald›¤›
birincilik ödülü nedeniyle davet
edilmiflti.
Fransa’da kazand›klar› baflar›
sayesinde bu y›l içinde Belçika’da
düzenlenecek Uluslararas› Flaanders
Koro Yar›flmas›’na da davet edilen
Bilkent Gençlik Korosu ayr›ca Institut
Europeen de Choral ve A Chant Coeur
Joie festivallerine de konuk olacak.
Ulvi Cemal Erkin
albümü ç›kt›
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n Müzik
Direktörü Emil Tabakov yönetiminde
kaydetti¤i, Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk
bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin’in
eserlerinden oluflan albümü ç›kt›.
Ünlü Frans›z piyanist Jean Philippe
Collard’›n, Ulvi Cemal Erkin’in Piyano
Konçertosu’nu yorumlad›¤› albümde
ayr›ca bestecinin Köçekçe ve 1. Senfoni
eserleri yer al›yor.
35
40 y›ll›k
amatör orkestra
Baflkent Oda Orkestras›, kuruluflunun
40. y›ldönümü nedeniyle Bilkent Konser
Salonu’nda bir konser verdi. Bujor
Hoinic’in yönetti¤i konserin solistleri
Terci - Korad Gitar ‹kilisi’ydi. Kürflad
Terci ve Ka¤an Korad’dan oluflan ikili,
konserde Vivaldi’nin Op. 3, La minör
Concerto Grosso’ sunu yorumlad›. Eserin
iki gitar ve orkestra için düzenlemesi
Ka¤an Korad taraf›ndan yap›lm›flt›.
Baflkent Oda Orkestras›, konserde ayr›ca
J. S. Bach’›n Aria’s›n›, W. A. Mozart’›n
KV. 136, Re Majör Divertimento’sunu
ve Bujor Hoinic’in orkestran›n 40. y›l›
nedeniyle yayl› sazlar için yazd›¤›
Divertimento adl› eserini seslendirdi.
Amatör müzisyenlerin birlikte müzik
yapma ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla
kurulan Baflkent Oda Orkestras›, bu
amac›n› gerçeklefltirmifl ve ücretsiz
konserlerle genifl halk kitlelerine
ulaflm›flt›r. Ülkemiz çoksesli müzi¤inde
önemli bir yere sahip olan orkestra,
özellikle genç yeteneklere destek
olmak amac›yla, onlar›n ilk sahne
performanslar›n› gerçeklefltirmelerine
olanak tan›maktad›r. Bu konudaki
önemli katk›lar› sayesinde, hem genç
müzisyenlerin sanatseverlere tan›t›lmas›,
hem de gelecekte önemli kariyerler
elde edecek bu yeteneklerin deneyim
kazanmas› sa¤lanmaktad›r.
19 fiubat Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Joerg Faerber, flef
Gülsin Onay, piyano
Bilkent Gençlik Korosu
Elena Puflkova, koro flefi
W. A. Mozart / Figaro’nun Dü¤ünü
Uvertürü, KV. 492
W. A. Mozart / Do Maj. Piyano
Konçertosu No. 21, KV. 467
W. A. Mozart / “Missa Brevis,” KV. 194
W. A. Mozart / Re min. Piyano
Konçertosu No. 20, KV. 466
26 fiubat Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent
Senfoni
Orkestras›
2005
Program›
Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, flef
Kristian Koev, flüt
J. S. Bach / Do Maj. Süit No.1, BWV. 1066
C. Reinecke / Flüt Konçertosu
F. Schubert / Do Maj. Senfoni No. 9,
D. 944 “Büyük”
5 Mart Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Emil Tabakov, flef
Patricia Kopatchinskaja, keman
36
C. Debussy / “Clair de lune”
C. Debussy / “Petite Suite”
C. Debussy / “La Mer”
M. Ravel / “Pavane pour une
infante défunte”
M. Ravel / “Tzigane” Keman
ve Orkestra için Rapsodi
M. Ravel / “La Valse”
12 Mart Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Klaus Weise, flef
Vesselin Paraschkevov, keman
L.van Beethoven / Re Maj. Keman
Konçertosu, Op. 61
B. Bartok / Orkestra ‹çin Konçerto
19 Mart Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlü¤ü Korosu
Bujor Hoinic, flef
Feryal Türko¤lu, soprano
Ferda Yetifler, mezzo soprano
Ayhan Ufltuk, tenor
Tuncay Kurto¤lu, bas
Sunay Muratov, koro flefi
W. A. Mozart / Sol min. Senfoni No. 40,
KV. 550 W. A. Mozart / “Requiem,” KV. 626
26 Mart Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Gürer Aykal, flef
Suna Kan, keman
W. A. Mozart / Idomeneo Uvertürü,
KV. 367
U. C. Erkin / Keman Konçertosu
R. Strauss / “Der Rosencavalier”
Süit, Op. 59
2 Nisan Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Emil Tabakov, flef
Gülsin Onay, piyano
S.Rahmaninof / Re min. Piyano
Konçertosu No. 3, Op. 30
E. Tabakov / Senfoni No. 7
“‹hsan Do¤ramac›’ya ithafen”
11 Haziran Cumartesi, 20:00
Aspendos
12. Uluslararas› Aspendos
Opera ve Bale Festivali
Roma Opera ve Balesi
Bilkent Senfoni Orkestras›
‹. Stravinski / Petruflka
‹. Stravinski / Ateflkuflu
13 Haziran Pazartesi, 20:00
Aya ‹rini, ‹stanbul
33. Uluslararas› ‹stanbul Müzik
Festivali
Bilkent Senfoni Orkestras›
Emil Tabakov, flef
Vadim Repin, keman
P. ‹. Çaykovski / Re Maj. Keman
Konçertosu, Op. 35
S. Rahmaninof / Mi min. Senfoni
No. 2, Op. 27
9 Nisan Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Howard Griffiths, flef
Muhiddin Dürrüo¤lu Demiriz, piyano
P. ‹. Çaykovski / “Le Voyévode”
Uvertürü, Op. 3
S. Prokofyef / Do Maj. Piyano Konçertosu
No. 3, Op. 26
D. fiostakoviç / Si min. Senfoni No. 6,
Op. 54
16 Nisan Cumartesi, 20:00
MEB fiura Salonu
22. Uluslararas›
Ankara Müzik Festivali
Cemal Reflit Rey’in An›s›na
Ça¤dafl Türk Kompozitörleri
Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Rengim Gökmen, flef
23 Nisan Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram› Konseri
Bilkent Senfoni Orkestras›
Ifl›n Metin, flef
Müzik ve Sahne Sanatlar›
Fakültesi Solistleri
37
30 Nisan Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Francesco La Vecchia, flef
György Sandor, piyano
B. Bartok / Piyano Konçertosu No. 3
O. Respighi / Antik Dans ve Arya
O. Respighi / “Feste Romane”
(Roma Bayramlar›)
14 May›s Cumartesi, 20:00
Bilkent Konser Salonu
Bilkent Senfoni Orkestras›
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü¤ü
Korosu ve Solistleri
Emil Tabakov, flef
G. Puccini / “Tosca”
s›n›f
haberleri
1995
Bu sayfada yer
almas›n› istedi¤iniz
ifl, evlilik, ödül
gibi haberlerinizi
bize iletiniz.
Mustafa Kamil Akay - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
Frans›z Soka¤›’nda yeni bir mekan açt›.
Brassarie Levantine
Cezayir Sok. 13, Beyo¤lu
Tel : (212) 245 91 40 - 41
1997
E-posta :
[email protected]
Ifl›k Örsel - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
27 A¤ustos’ta Can ‹mir’le evlendi ve
‹zmir’e yerleflti.
Selman Güven - ‹flletme
9 Temmuz 2004 tarihinde Linda
Brown’la ‹zmir’de evlendi.
1992
Nefle Çoruh - ‹flletme
‹stanbul’da Koçbank A.fi.’de
Portföy Yöneticisi olarak çal›fl›yor.
1998
1993
1990
Eren Saraçer - Bilgisayar Teknolojisi
ve Programlama
Asl›han K›raç Saraçer (EL‹T ’00) ve
Eren Saraçer’in 11 Ekim 2004 tarihinde
bir k›zlar› oldu. Minik Begüm’e sa¤l›kl›
ve mutlu bir yaflam dileriz.
1991
Tolunay Tomruk - Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama
‹fl Yaz›l›mc›lar› Birli¤i’nin (BSA)
Türkiye’deki Genel Koordinatörü
görevini yürütüyor.
Tulga Aktaç - Büro Yönetimi ve
Sekreterlik E¤itimi
Ankara’da T. C. Kamu ‹hale Kurumu’nda
Özel Kalem Müdürü olarak çal›fl›yor.
Bozkurt Y›lmaz - ‹flletme
Nilüfer ve Bozkurt Y›lmaz’›n k›zlar›
oldu. Ela’ya sa¤l›kl› ve mutlu bir ömür
diliyoruz.
Tu¤rul Koç - ‹ktisat
‹rem ‹lkdogan Koç (IR ’98) ve Tu¤rul
Koç’un 16 Ekim 2004 tarihinde Ekim
ad›n› verdikleri k›zlar› dünyaya geldi.
‹rem ve Tu¤rul’u kutlar, minik Ekim’e
sa¤l›kl› ve mutlu bir ömür dileriz.
Alparslan Eraslan - Elektrik Elektronik
Mühendisli¤i
Alpaslan ve efli Özlem’in 13 May›s 2004
tarihinde bir çocuklar› oldu.
Ömer Nurettin’e sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.
‹brahim Okuyucu - Bilgisayar
Mühendisli¤i
8 Ekim 2004 tarihinde üçüncü o¤lu
Abdurrahim dünyaya geldi. Sa¤l›k ve
mutluluk diliyoruz.
Mehmet Buldanl›o¤lu - Büro Yönetimi
ve Sekreterlik E¤itimi
Hesmak’›n Türkiye distribütörlü¤ünü
yürüttü¤ü Canon ürünlerinin
Sat›fl Direktörü olarak görev yap›yor.
Halil Yavuz - Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Didem Aksoy’ la evlendi.
fiu anda fiekerbank Tekirda¤ fiubesi’nde
Müdür Yard›mc›s› olarak görev
yap›yor. Halil Yavuz s›n›f arkadafllar›yla
haberleflmeyi bekliyor.
As›m Çifter - ‹ktisat
18 A¤ustos 2004 tarihinde 2000
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu
Peren Tural ile evlendi.
Sinem Genç - ‹ktisat
HRM ‹nsan Kaynaklar› fiirketi’nde
Uzman olarak çal›fl›yor.
1994
Berna Dinçer Keleflo¤lu - Büro
Yönetimi
Berna ve Eren Keleflo¤lu’nun çocuklar›
oldu. Bora’ya mutlu ve sa¤l›kl› bir ömür
dileriz.
M. Korkut Yazan - ‹flletme
Korkut ve Zümray Yazan’›n 1 Eylül 2004
tarihinde bir çocuklar› daha do¤du.
Minik Kortay’a sa¤l›kl› ve uzun bir
ömür dileriz.
Sarp Kural - Uluslararas› ‹liflkiler
Avea’da ‹letiflim ve Özel Projeler
Direktörlü¤ü Reklam Departman›’nda
Kas›m 2004’te Uzman olarak
göreve bafllad›.
38
Ebru Ercan Ediz - Büro Yönetimi
Ebru ve Özgen Ediz’in 14 Aral›k 2004
tarihinde bir çocuklar› oldu. Minik
Baran’a sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam
dileriz.
Ayça Erkun Osunluk - Bilgisayar
Mühendisli¤i
Ayça ve ‹brahim Osunluk’un (CS ’97)
17 Kas›m 2004 tarihinde bir çocuklar›
oldu. Minik Selin’e sa¤l›kl› ve mutlu bir
yaflam dileriz.
1999
Banu Tiryakio¤lu - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
23 May›s 2004 tarihinde Cenk
Taykara’yla evlendi.
Zülfükar Güçlü - Uluslararas› ‹liflkiler
EDA Housewares firmas›nda ‹hracat ve
‹thalat Müdürü olarak çal›fl›yor ve
mezun oldu¤u dönemdeki arkadafllar›yla
haberleflmek istiyor.
Tel: (212) 422 24 59
Faks: (212) 422 35 19
E - posta: [email protected]
Cem K›z›lda¤ - Turizmde Bilgisayar
Teknolojisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ne
ba¤l› TOBB - NET’te Yaz›l›m Mühendisi
olarak çal›fl›yor.
Cem K›z›lda¤, 24 Ekim 2003’te
1999 Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
mezunu Göknur Dara’yla evlendi.
2000
Doruk Özkaya - ‹flletme
‹stanbul’da ‹fl Yat›r›m’da Yat›r›m
Dan›flman› olarak çal›fl›yor.
Nur Kosova - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
2 Temmuz 2004 tarihinde Tar›k
Eryalç›n’ la evlendi.
Simla fiirin - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
2002 Ekonomi mezunu Ali Sinan
Göksel’le evlendi.
Seda Akman - Bankac›l›k ve Finans
1998 Uluslararas› ‹liflkiler mezunu
Sertan Eratay’la evlendi.
Bo¤aç Cicio¤lu - Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
K›v›lc›m Aytemiz’le evlendi.
‹rem Güner - Bankac›l›k ve Finans
‹stanbul’da Mustafa Orhan’la evlendi.
Ali Volkan Aksu - ‹flletme
Feyzan ‹fller’le evlendi.
Özlem Kayserilio¤lu - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
24 Eylül 2004 tarihinde evlendi.
2001
Burak Tokcan - Uluslararas› ‹lflkiler
Marmaris Sanat Gemisi projesi
çerçevesinde bu y›l ilk kez düzenlenen
yar›flmada birincilik ödülü
“‹ki Gül Aras›nda fiiir” adl› fliiriyle
Burak Tokcan’a verildi.
Burçay Ayd›n - Muhasebe
2000 ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›
mezunu Özlem Saatç›lar’la evlendi.
Funda Çelikel - ‹flletme
27 A¤ustos 2004 tarihinde Marcus
Esser’le evlendi.
Serpil Demirci - Ticaret ve Yönetim
2002 Ticaret ve Yönetim mezunu
Alper Genç’le evlendi.
2002
Mustafa Kul - Ekonomi
Petrol Ofisi’nde Saha Müdürü olarak
çal›fl›yor.
Mehmet Levend Özçelik - Amerikan
Kültürü ve Edebiyat›
Mersin’de Özel Mersin ‹deal Yabanc›
Dil Kursu’nu açarak e¤itimci oldu.
Haziran 2004 tarihinde Güzin Ayan’la
niflanland›.
Meral Erkanar - ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat›
‹stanbul’da özel bir lisede
‹ngilizce Ö¤retmeni olarak çal›fl›yor.
2003
Okan Ertem - ‹flletme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Piyasalar Genel Müdürlü¤ü’nde
Uzman Yard›mc›s› olarak çal›fl›yor.
Erkan Kadero¤lu - Uluslararas› ‹liflkiler
Ege Ordusu Narl›dere Askeri ‹stihbarat
Bölü¤ü’nde piyade çavufl olarak askerlik
görevini yap›yor.
P›nar Arabac› ve Serkan Yükselir Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim
Sistemleri
23 May›s 2004 tarihinde evlendiler.
2004
Emrah Bar›nd›r›r - Uluslararas›
‹liflkiler
6 Kas›m 2004’te Ankara’da Hacer fien’le
evlendi.
Talayman Bulak - Turizm ve Otelcilik
Antalya Belek’te bulunan Atlantis Otel’de
Alakart Salonlar› Genel Aflç›s› olarak
görev yap›yor.
39
bilmed’den
haberler
ACC 2000 ‹rem Güner
[email protected]
AMER 2002 Levent Özçelik
[email protected]
BF 2000 ‹rem Güner
[email protected]
BM 2001 Beste De¤er
[email protected]
BMS 1994 Dilcan K›r
[email protected]
BMS 1995 Fulya fientürk
[email protected]
CAA 1999 Berfu Konakç›
[email protected]
COMD 2002 Gizem Alagöz
[email protected]
CTP 2001 Müge Erinanç
[email protected]
CTP 1992 Özgür Esen
[email protected]
Y›k›lmayacak
köprüler
ar›yoruz!..
CTT / CTIS 2003 Müge Erinanç
[email protected]
CTT / CTIS 2001 Ece Kaya
[email protected]
CTT / CTIS 1998 Kubilay Eler
[email protected]
Bir ço¤unuzun duydu¤u
SINIF BAfiKANLARI projemiz
olanca h›z›yla sürüyor...
Burada, B‹LMED S›n›f Baflkanlar›m›z›n
listesini veriyoruz.
Kendilerine e- posta ile ulaflabilir ve
iletiflim bilgilerinizi paylaflabilir, ayr›ca
s›n›f baflkanlar›n›n öz geçmifllerine ve
foto¤raflar›na ulaflabilirsiniz.
ECON 2000 Ayfle Hande Solak
[email protected]
ECON 1999 Gülengül Gülçin Altemur
[email protected]
ECON 1992 Seyit Erkunt
[email protected]
EE 2002 Oral Gurel
[email protected]
ELIT 2000 Simla fiirin
[email protected]
ETS 1998 Tu¤çe Korhan
[email protected]
IE 2000 Serkan Nalbant
[email protected]
IE 1997 Sibel Koral
[email protected]
IR 2001 Mehmet Güleli
[email protected]
IR 1999 Nilüfer Mavi
[email protected]
IR 1998 Özge Tansöker
[email protected]
IR 1992 Mahmut fiener
[email protected]
MAN 2000 Ifl›l Tu¤rul
[email protected]
MAN 1999 Murat Erdor
[email protected]
MAN 1998 Zehra Dönmez
[email protected]
MAN 1995 M. Korkut Yazan
[email protected]
MAN 1991 Argun Kancal
[email protected]
B‹LMED ad›na
S›n›f Baflkanlar›
Proje Sorumlular›
MBA 2003 Hakan fiahin
[email protected]
MBA 2000 Ayfle Köksal
[email protected]
MBA 1997 Ahmet Serdar Ayd›n
[email protected]
M. Korkut YAZAN (MAN ’94)
[email protected]
0 532 223 67 48
MBA 1996 Yasemin Cankat
[email protected]
POLS 1999 ‹fakat Özkaraca
[email protected]
THM 2002 Gözde Güldöflüren
[email protected]
THM 1999 Elif Tanr›över
[email protected]
THM 1998 Asl›han Yazan
[email protected]
TRIN 1999 Neyran fien
[email protected]
Her mezuniyet y›l›na ait en az bir
gönüllü kifliyi s›n›f baflkan› olarak
saptayarak, kendisinden, ilgili bölümün
mezunlar›na ulaflabilmek için gerekli
iletiflim bilgileri toplamas›n› ve bu
bilgileri Bilkent Üniversitesi Mezunlar
Derne¤i (B‹LMED) ile paylaflmas›n›,
böylece S›n›f Baflkan›m›z›n,
B‹LMED ile kendi s›n›f›n›n aras›nda
bir köprü oluflturmas›n› istiyoruz.
B‹LMED, belki de y›llarca sürecek
bu iliflki için sa¤lam köprüler,
yani s›n›f baflkanlar› ar›yor. Siz de
B‹LMED’e baflvuruda bulunabilir ve
kendi s›n›f›n›z›n baflkan› olabilirsiniz.
Sibel KORAL (IE ’97)
[email protected]
0 533 433 82 50
CTT / CTIS 2000 Aymin Yeflne Savafl [email protected]
40
bilmed’den duyuru
Bilkent ve Ögrenciler ile ilgili güncel haber ve etkinlikleri
http://www.bilkent.edu.tr/~Bilnews/current/index.html
adresinden takip edebilirsiniz.
Bilkent Üniversitesi
Mezunlar Derne¤i
Yönetim Kurulu
BiLMED
Telefon: (312) 290 26 45
Faks: (312) 266 40 49
E-posta: [email protected]
•Genel Tart›flma ve ‹letiflim Grubumuz
[email protected]
•Amerika ve Kanada Tart›flma ve ‹letiflim Grubumuz
[email protected]
•Avrupa Tart›flma ve ‹letiflim Grubumuz
[email protected]
•Bursa Tart›flma ve ‹letiflim Grubumuz
[email protected]
•‹zmir Tart›flma ve ‹letiflim Grubumuz
[email protected]
@
Akflam
Gazetesi’nde
Büyük Ortado¤u
Projesi
organizasyonu
Akflam Gazetesi’nin Ev Sahipli¤i’nde
Büyük Ortado¤u Projesi’ni (BOP)
tart›flt›k.
Mezunlar›m›z›n e-posta grubunda
yo¤un olarak tart›flt›¤› ve Akflam
Gazetesi yazarlar›n›n de¤erlendirmelerine
at›fta bulunulan Büyük Ortado¤u
Projesi konulu organizasyonda yönetim
kurulu üyeleriyle Akflam Gazetesi
yönetiminin konu¤uyduk. AKfiAM
Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni
Nurcan Akad, yazarlar› emekli
Orgeneral Kemal Yavuz ve Serdar
Turgut’la önce karfl›lama kokteylinde
ve sonra da yemekte bir araya gelerek
tart›flmalara yol açan ABD’nin
Büyük Ortado¤u Projesi’yle ilgili
de¤erlendirmelerde bulunduk. Emekli
Orgeneral Kemal Yavuz, matematiksel
verilerle, ABD’nin a¤›rl›kl› olarak
ekonomik ve siyasi ç›karlar› için askeri
yönden harekete geçti¤i Irak’ta kuma
sapland›¤› ve BOP için manevra
41
kabiliyetini düflürdü¤ü de¤erlendirmesini
yapt›. Kat›lan arkadafllar›m›za, bizleri
misafir eden Akflam Gazetesi yönetimine
ve her geçen gün bizleri ne kadar baflar›l›
flekilde yetifltirdi¤ini biraz daha iyi
anlad›¤›m›z üniversitemize tekrar
teflekkür ediyoruz.
Sarp Kural
Bilkent Mezunlar Derne¤i
Yönetim Kurulu Üyesi
Çok De¤erli Mezunumuz,
Bizimle iletifliminizi devam ettirmek, sizin için yay›nlad›¤›m›z Dergi Bilkent gibi yay›nlara
eriflebilmek istiyorsan›z adres de¤iflikli¤inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz.
Bu nedenle derginin içinde yer alan formun mezun kimlik kart›n›n süresi dolan ya da
mezun kimlik kart› olmayan mezunlar›m›z taraf›ndan doldurularak, 2 adet vesikal›k
foto¤raf ile birlikte posta yoluyla taraf›m›za geri gönderilmesini rica ediyoruz.
Lütfen Üniversiteniz ile iletifliminizi sürdürünüz…
En içten dileklerimizle,
Bilkent Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤›
Mezunlar Ofisi
‹letiflim Adresi : Bilkent Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤›
Mezunlar Ofisi
06800 Bilkent
Ankara
Tel
Faks
E-posta
: (312) 290 26 68
: (312) 290 24 30
: [email protected]
Dear Bilkent Alumnus,
If you wish to keep in touch with us and to have access to Bilkent publications such as
“Bilkent Dergi,” let us know when there is a change in your address.
Please, fill out the alumnus identification form provided inside this magazine if the date of your
identification card has expired, or if you do not hold an alumnus identification card, and send it
back to us with two passport photographs.
Please keep in touch with your university...
Best Wishes,
Alumni Office
Dean of Students’ Office
Bilkent University
06800 Bilkent, Ankara
Turkey
Phone : +90 (312) 290 26 68
Fax
: +90 (312) 290 24 30
E-mail : [email protected]
42
43
Bölüm
Mezuniyet Y›l›
Lütfen formu eksiksiz ve okunakl› doldurunuz.
Bu bölüm Mezunlar Ofisi taraf›ndan
doldurulacakt›r.
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans (4 y›ll›k)
Ön Lisans (2 y›ll›k)
E⁄‹T‹M B‹LG‹LER‹
Uyru¤u
Nüfus Kay›t (‹L)
Girifli Yapan (
)
‹fl Telefonu
‹fl Adresi
Çal›fl›lan Bölüm
Sektör
Firma Ad›
‹fiYER‹ B‹LG‹LER‹
E - posta
Ev Adresi
Do¤um Tarihi
Ay .......... Y›l ...............
E( )
GSM
Posta Kodu
‹fl ( )
Elden ( )
Bilgi Girifl Tarihi ....../....../200....
Ev ( )
Tercih edilen iletiflim adresi
Ev Tel
Gün ..........
K( )
Posta ( )
Kart ulafl›m flekli
Do¤um Yeri
K›zl›k Soyad›
Soyad›
Ad›
Cinsiyet
Mezun No.
Baflvuru Tarihi
B‹LKENT ÜN‹VERS‹TES‹
MEZUNLAR OF‹S‹ B‹LG‹ FORMU
‹fl Faks
Unvan
FOTO
Mezun Kimlik Kart› sahibi olmak isteyen mezunlar›m›z:
• Mezun Kimlik Kart› Formu doldurarak,
• Doldurduklar› formlar› 2 FOTO⁄RAF ile birlikte Mezunlar Ofisi’nde Filiz Güleryüz’e ileterek kartlar›n›
ücretsiz olarak alabilirler. Mezunlar Ofisi, Merkez Kampus’ta Ö¤renci Konseyi binas›ndad›r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mezun Kimlik Kart› avantajlar›:
Hotel Bilkent, Ankara’da %25 indirim,
Rubi Otel, Alanya’da nakit ödemede %10 indirim,
Anemon Otel, ‹zmir’de nakit ödemede %50 indirim,
Bodrum Eden Hotel’de %20 indirim,
Hyatt Regency, ‹stanbul’da özel indirim,
Bosfor Turizm ‹flletmecili¤i, Ankara ve ‹stanbul’da özel indirim,
Busem Seyahat Acentas›, Ankara’da %5 indirim,
Silver Seyahat Acentas›, Ankara’da %3 indirim,
City Residence Hotel, Çankaya-Ankara’da %15 indirim
Larespark Hotel Lara, Antalya’da %25 indirim,
Dinler Hotel Ürgüp Otelleri’nde %20 indirim,
Meze Restaurant, G.O.P.-Ankara’da %10 indirim,
Pruva Cafe-Bar, Ankara’da %10 indirim,
Akay Brasserie Levantine, ‹stanbul’da %15 indirim,
NG Bilgisayar, Ankara’da %10 indirim,
Sürsan Ahflap Metal Mobilya San. Tic. Ltd. fiti., Ankara’da %5 indirim,
Cafl Petrol San. Tic. fiti., fiaflmaz, Ankara %5 indirim,
Levent Konfeksiyon, Ankara’da %20 indirim,
Akay Gelinlik, Erenköy, ‹stanbul’da %15 indirim,
Meldi Yatc›l›k, Ankara’da nakit ödemede %15 indirim,
Marin Seyahat Turizm Ltd. fiti., Antalya’da %20 indirim,
Beyler Gümrük Müflavirli¤i, Nakliyat ‹nfl. Tic., ‹zmir’de nakit ödemede %25 indirim,
Academy International E¤itim Programlar›’nda %20 indirim,
Geda E¤itim Dan›flmanl›¤›’nda %20 indirim,
Universal Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›’nda %15 indirim
Westedu Uluslararas› E¤itim Dan›flmanl›¤›’nda %10 indirim,
CDS Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›’nda özel indirim,
‹sviçre Sigorta A.fi. Ankara’da %5 indirim,
Referans Sa¤l›k Hiz. (‹stanbul) mezunlar›m›za ve birinci derecede akrabalar›n›za nakit ödemede %10 indirim,
Üniversite kampusuna giriflte kolayl›k; arabas› olan mezunlara ücretsiz mezun araç pulu,
(Mezunlar›m›z araç pullar›n› Mezun Kimlik Kart›, ehliyet ve ruhsatlar›n› göstererek
Üniversitemiz Güvenlik Müdürlü¤ü’nden alacaklard›r.)
‹fl ya da sektör de¤ifltirmek isteyenlere Kariyer Yönlendirme ve ‹fle Yerlefltirme Merkezi’nin
servislerinden yararlanma olana¤›,
Bilkent Üniversitesi kütüphanesinden kitap almada kolayl›k,
Ücretsiz Dergi Bilkent aboneli¤i,
Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi’ni (eski) kullanma imkan› ve…
sizlere duyurulacak yeni avantajlar….
Bilgi için:
F‹L‹Z GÜLERYÜZ
B‹LKENT ÜN‹VERS‹TES‹
MEZUNLAR OF‹S‹, 06800 B‹LKENT - ANKARA
TELEFON : (312) 290 26 68
FAKS
: (312) 290 24 30
E-POSTA : [email protected]
44

Benzer belgeler

Şanın Şaşaalı Dünyası`ndan

Şanın Şaşaalı Dünyası`ndan Konserlerden ilki 26 Ekim 2004 günü gerçeklefltirildi. Faz›l Say ve ö¤rencilerinin solist olarak kat›ld›¤› konserde Bilkent Senfoni Orkestras›’n› Ifl›n Metin ve ‹brahim Yaz›c› yönetti. Bilkent Üniver...

Detaylı