iletişim ortamlarının eğitimde kullanılabilirliği

Yorumlar

Transkript

iletişim ortamlarının eğitimde kullanılabilirliği
1707
2
nd
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
27-29 April, 2011 Antalya-Turkey
www.iconte.org
İLETİŞİM ORTAMLARININ EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ:
IPTV ÖRNEĞİ
Gaye Topa Çiftçi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi, [email protected]
Doç. Dr. T. Volkan Yüzer, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi, [email protected]
Özet
Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yüzyılda, iletiĢim ve bilgi teknolojilerinin geliĢmesi ile
bilgi paylaĢımı hız kazanmıĢ ve evrenselleĢmiĢtir. Hızla geliĢen ve değiĢen bilgiye
ulaĢmak, onu kullanmak, değerlendirip yeni bilgi üretmek önemli bir hale gelmiĢtir.
Ġstenilen zamanda ve mekânda bilgiye ulaĢımı sağlayan mobil araçların ve internet
kullanımının yaygınlaĢması da bireylere kolaylık sağlamaktadır. Bu Ģekilde, iletiĢim
ortamları ile Formal, Informal ve Non-Formal öğrenmenin gerçekleĢmesi hızlanmıĢtır.
Bu sebeple, bu konu üzerine yapılan araĢtırmalar önem kazanmakta ve artmaktadır.
Bu bağlamda, güncel yaĢamın iletiĢim ve bilgi paylaĢımını hızlandıran ve en çok
kullanılan iletiĢim ortamlarından televizyon, internet ve telefonu bir araya getiren,
bireysel farklılıklara cevap verebilen IPTV’nin araĢtırılması gerekli görülmüĢtür.
AraĢtırma nitel tabanlı bir durum çalıĢması olarak desenlenmiĢtir. ĠletiĢim Ortamları
Zenginliği ve Sosyal Yapısalcı Öğrenme Kuramları bağlamında araĢtırılmıĢtır. Veriler
alan yazın araĢtırması ve görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. Verilerin analizinde, nitel
verilerin betimsel analizinden ve tümevarım analizinden yararlanılmıĢtır; elde edilen
bulgular yorumlanmıĢ, öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: ĠletiĢim Ortamları, Formal Learning, Informal Learning, Non-Formal Learning,
IPTV
USUBALITY OF COMMUNICATION ENVIRONMENT IN EDUCATION:
THE EXAMPLE OF IPTV
Abstract
In the 21.th century which is named information age, the knowledge sharing was
accelerated and catholicized by the development of the communication and
knowledge technology. In these days the most important thing is reaching and using
the knowledge; and producing new knowledge by evaluating it. The mobile
technologies make to reach the knowledge easy. In this context, the formal, informal
and non-formal learning with communication environment has accelerated. And the
researches on these subjects gain importance and increase. For these contexts; it was
aimed to create a forecast about the usability of IPTV which combining television,
phone and internet in distance education.
It was structured as a qualitative case study. It was reached in the context of Media
Richness and Social Constructivism Learning theories. The datas were collected with
literature research and interview. In the analysis the data, the researcher benefited
from the methods of descriptive and inductive analysis of qualitative data. The
findings were interpreted and some offers were presented.
Key Words: Communication Environment, Formal Learning, Informal Learning, Non-Formal Learning.
IPTV
GİRİŞ
Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.yüzyılda, iletiĢim ve bilgi teknolojilerinin geliĢmesi ile bilgi paylaĢımı hız
kazanmıĢ ve evrenselleĢmiĢtir. Hızla geliĢen ve değiĢen bilgiye ulaĢmak, onu kullanmak, değerlendirip
Siyasal Kitabevi, Ankara, Turkey, 2011 ISBN: 978-605-5782-62-7
1708
2
nd
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
27-29 April, 2011 Antalya-Turkey
www.iconte.org
yeni bilgi üretmek önemli bir hale gelmiĢtir. Ġstenilen zamanda ve mekânda bilgiye ulaĢımı sağlayan
mobil araçların ve internet kullanımının yaygınlaĢması da bireylere kolaylık sağlamaktadır (Shepherd,
2006). Bu dönüĢümün baĢka bir nedeni de teknolojilerde ortaya çıkan yenilikler sayesinde
oluĢturulabilen çeĢitli iletiĢim ortamlarının (eposta, anlık iletiĢim ortamları, görüntülü görüĢme
olanakları) bireysel farklılıkları da göz önüne alarak kaynakların kullanımında kolaylık sağlamasıdır. Bu
teknolojik geliĢmeler iletiĢim ortamları ile Formal, Informal ve Non-Formal öğrenmenin gerçekleĢmesini
hızlandırmıĢtır. Formal öğrenme (sistemli veya bilinçli öğrenme), bireylerin sistematik bir Ģekilde ve
kuramlarla destelenmiĢ bilgiye ulaĢmasını sağlayan yüz yüze veya uzaktan eğitim için kullanılır. Bunun
yanında bireyler günlük yaĢamlarında bilgi alma amacı ile internet, televizyon, telefon gibi iletiĢim
ortamlarını kullanır ve aldıkları bilgileri farklı kanallardan araĢtırarak ya da (eğer bilginin kaynağına
güveniyorsa) araĢtırmadan kullanmaktadırlar. Bu tarz öğrenmeye de Non-Formal (yarı-bilinçli veya
sistemsiz öğrenme) denmektedir. Bunların dıĢında bireyler günlük yaĢamlarında farklı amaçlar için
iletiĢim ortamlarını kullanırken aldıkları verileri ilgi çekici veya önemli buldukları zaman, seçici algıları
harekete geçmekte ve bu veriler edinilmiĢ bilgi haline dönüĢmektedir. Bu tarz öğrenmeye ise Informal
öğrenme (bilinç dıĢı öğrenme) denmektedir.
Özellikle tek yönlü iletiĢim araçlarından, çift yönlü etkileĢimli iletiĢim araçlarına geçilmesi karĢılıklı bilgi
paylaĢımını eskiye oranla daha hızlı bir hale getirmiĢ iletiĢim ortamları ile öğrenme ön plana çıkmıĢtır.
Bu sebeple, bu konu üzerine yapılan araĢtırmalar önem kazanmakta ve artmaktadır.
Bu bağlamda, güncel yaĢamın iletiĢim ve bilgi paylaĢımını hızlandıran ve en çok kullanılan iletiĢim
ortamlarından televizyon, internet ve telefonu bir araya getiren, bireysel farklılıklara cevap verebilen
IPTV’nin araĢtırılması gerekli görülmüĢtür.
IPTV
21.y.y.’ın ilk yıllarından itibaren sürekli etkileĢime fırsat veren iletiĢim teknolojileri geliĢmiĢ hayatın
önemli bir unsuru olarak bireylerin yaĢamlarında yer almaktadır. Bu bağlamda, bireylere etkileĢim gücü
yüksek ortamlarda ve kesintisiz bir Ģekilde etkin ve kullanılabilir bilgi verilmesinin önemi ortaya
çıkmaktadır.
2000’li yılların baĢlarında tartıĢılan Internet Protocol Television (IPTV) fikrinin hayata geçirilmesi
olanaksız olarak görülmekteydi (Yang, 2006). Oysa son yapılan araĢtırmalara göre IPTV’nin 2011
yılında IPTV abone sayısının 50 milyona ulaĢması beklenmektedir (Aytekin, ġahin, Düvenci, 2009).
IPTV’nin bu denli dikkat çekmiĢ olmasını Aarreniemi (2004), bireylerin etkileĢim içinde sürdürdükleri
yaĢamlarında hızlı, kaliteli ve amaca uygun araç arayıĢına yanıt vermesine bağlamıĢtır.
IPTV, Ģifreli, Ģifresiz TV kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, Internet Protocol (IP) paketlerine
dönüĢtürülerek geniĢ bant Internet eriĢim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır
(Taplin, 2004). Ayrıca IPTV’nin bir özelliği olan triple play olarak adlandırılan uygulaması ile ses,
görüntü ve yazılı veri hizmetleri aynı anda verilebilmektedir. Bu bağlamda, IPTV Ģu Ģekilde de
tanımlanabilir: gelen her türlü veri, farklı sıkıĢtırma yöntemlerinin (MPEG-3, MPEG-4 gibi) uygulanması
ile IP paketlerine dönüĢtürülür, geniĢ bantlı eriĢim sayesinde de kiĢiselleĢtirilebilir geniĢ bir içerik
oluĢturularak hızlı, kaliteli bir Ģekilde son kullanıcıya ulaĢtırılır. Bu tanımlar doğrultusunda, McQuail ve
Windahl’in (1997) “bir gün tüm teknolojiler yakınlaĢacaktır” öngörüsünün gerçekleĢmeye baĢladığı
gözlenmektedir.
IPTV, 21. yüzyılda yaygın olarak kullanılan sosyal iletiĢim teknolojilerinden telefon, Internet ve
televizyonu bir araya getirmektedir (TaĢkın, 2007). Ayrıca, IPTV platformu bünyesinde barındırdığı
hizmetler ile telefon, Internet ve televizyon teknolojilerinin farklı Ģekillerde birleĢtirilerek eĢzamanlı
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle IPTV’nin günlük yaĢamın ayrılmaz bir unsuru Ģeklinde
görülebilecek olmasının yanı sıra geliĢmiĢ yaĢamda bir gereklilik haline gelen yaĢam boyu eğitim için
de dikkatle incelenmesi gerektiği fikri yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda, Martinsson’un (2006),
farklı ortamları bir araya getiren IPTV, katılımcıya sosyal toplum içinde öğrenme ve gerçek yaĢam (real
life) öğrenme deneyimleri kazandırma açısından incelenmelidir, görüĢü örnek verilebilir. Kısacası, IPTV
platformu bireye görüntülü görüĢme, anlık mesajlaĢma, televizyondan Internet ortamları ile eĢzamanlı
(çok yönlü) etkileĢim ve anında geri bildirim olanağı tanıyarak iĢbirlikçi ve sosyal ağ kurulabilecek bir
yapı sunmaktadır. Ayrıca IPTV, Catch up TV, Video on Demand (isteğe bağlı görüntü), Music on
Demand (isteğe bağlı ses), özellikleri sayesinde bağımsız bir ortam ve bu ortamları kullanarak bilgiye
Siyasal Kitabevi, Ankara, Turkey, 2011 ISBN: 978-605-5782-62-7
1709
2
nd
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
27-29 April, 2011 Antalya-Turkey
www.iconte.org
kolay ulaĢımı sağlamaktadır. Personal Video Recorder (PVR - kiĢisel video kayıt) ve kiĢiselleĢtirme
özellikleri ile izleyiciye kendi yayınını oluĢturma olanağı vererek izleyicinin bireysel bir platforma sahip
olmasına olanak tanımaktadır. IPTV bu özellikleri sayesinde iĢlevselleĢtirilebilen veri ve enformasyonları
alternatif kablo teknolojileri ve sıkıĢtırma tekniklerini kullanarak, set top box (set üstü aparat) denen
bir yardımcı birim sayesinde hızlı, kaliteli bir Ģekilde kullanıcıya ulaĢtırır.
KURAMSAL TEMELLER
21. yüzyıl teknolojisi olarak adlandırılan IPTV, eğitim amaçlı kullanılırken, bireylerin ekonomik ve
sosyal-kültürel özellikleri, bireysel öğrenme farklılıkları, öğrenme gereksinimleri ve öğrenme
deneyimleri göz önüne alınmalıdır. Kullanılacak teknoloji ile öğrenmeyi etkileyecek bu bileĢenlerin
uyumuna dikkat edilmelidir. Bu bağlamda, IPTV tabanlı eğitim amaçlı olarak etkili bir Ģekilde
kullanılabilmesi için iletiĢim ve öğrenme kuramlarına temellendirilmesi gerekir.
ĠletiĢim Ortamları Zenginliği Kuramı (ĠOZK - Media Richness Theory) (Daft ve Lengel, 1986), iletiĢim
araçlarını, belirsizlikleri çözebilen, farklı sunum Ģekillerini uzlaĢtırabilen ve anlamayı kolaylaĢtırabilen
değiĢik olanaklara sahip araçlar olarak görmektedir (Shepherd, 2006). 21. yüzyılın bilimsel geliĢmiĢliği
ve yaĢamın hızına ayak uydurabilmek için bu farklı özellikleri bir araya getirebilen IPTV’nin varlığı ĠOZK
bağlamında önem kazanmaktadır. Yukarıda farklı özelliklerinden kısaca söz edilen IPTV, çeĢitli kullanım
Ģekilleri ile iletiĢim gücünü istenildiğinde neredeyse yüz yüze iletiĢime eĢit düzeye getirebilmektedir. Bu
özellik de ĠOZK’nın “Yüz yüze iletiĢim, en zengin iletiĢim ortamını sağlamaktadır” (Daft ve Lengel,
1986) savını destekleyerek, IPTV’nin söz konusu bu kuram çerçevesinde incelenmesine olanak
vermektedir.
Öğrenme açısından ele alındığında sosyal iletiĢim araçlarından biri olan IPTV, Özkul ve Kesim’in de
belirttiği gibi (1999) yaygın bir öğrenme aracı olan televizyon özelliği sayesinde öğrenim içi (formal
learning) ve öğrenim dıĢı (informal learning) yayınları ile izleyenlere sosyalleĢmiĢ bir öğrenme ortamı
sağlamaktadır. Benzer Ģekilde, Zhao, Wang, Liu, Wang, ve Li’ye (2006) göre doğrudan iletim, sunum
özellikleri ve karakteristik kontrollerinden dolayı sosyal iletiĢim araçlarından biri olan televizyon,
öğrenim içi ve dıĢı eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. IPTV’nin yukarıda tartıĢılan televizyon ve
televizyona ek olan diğer özellikleri de iĢe koĢularak kullanıldığında öğrenme için etkin bir ortam
oluĢturulabileceği düĢünülmektedir. IPTV aynı anda kullanılabilen farklı ortamları sayesinde iletiĢim
kuramlarından ĠOZK’nın öngördüğü uygun teknolojinin, uygun ortamda kullanılmasına fırsat
tanımaktadır.
Öğrenme açısından ele alındığında, örgün eğitimde de kullanılan kuramlardan biri olan sosyal yapısalcı
öğrenme kuramı (SYÖK - Social Constructivism Learning Theory ) (Gültekin, YaĢar, 1998) temel
alınarak incelendiğinde sosyal-kültürün paylaĢılabileceği bir ortamda, etkileĢim, iĢbirliği ve
kiĢiselleĢtirme özellikleri (TaĢkın, 2007) ile IPTV’nin yaratıcılığa izin vererek öğrenmenin
gerçekleĢmesine olanak sağlayacağı düĢünülmektedir. Tüm bu olanakları sunan ve kuramların da
uyum sağlayabileceği IPTV platformunda öğrenim dıĢı eğitimin de yer alacağı karĢı çıkılamayacak bir
gerçektir.
Ayrıca IPTV’nin özellikleri, ĠOZK’nın açıklık, bütünlük, içeriğin doğruluğu, bağlam, farklılık, esneklik ve
geçerlilik Ģeklinde sınıflandırılan eğitim bağlamındaki temelleri ile SYÖK’nın, bireysellik, yaratıcılık,
sosyal kültür, birliktelik ile katılım ve gerçeklik ilkeleri ile araĢtırılmaya uygundur.
YÖNTEM
AraĢtırma nitel tabanlı bir durum çalıĢması olarak desenlenmiĢtir. ĠletiĢim Ortamları Zenginliği ve
Sosyal Yapısalcı Öğrenme Kuramları bağlamında araĢtırılmıĢtır. Veriler alan yazın araĢtırması ve
görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. Verilerin analizinde, nitel verilerin betimsel analizinden ve tümevarım
analizinden yararlanılmıĢtır.
Alanyazın araĢtırması dünya ölçeğinde yapılmıĢ ve iletiĢim ortamların eğitimde kullanılabilirliğine iliĢkin
örnekler sunularak, bu çalıĢmaların sonuçlarından önemli görülen bulgular sentezlenmiĢtir.
GörüĢmelerde eriĢebilirlik kolaylığından dolayı Türkiye ölçeğinde yapılmıĢtır. Katılımcılar Türkiye’de
Uzaktan Eğitim konusunda çalıĢmaları olan bir üniversiteden seçilmiĢtir. ĠletiĢim ortamları ile eğitim
konusunda farkındalığı olan kiĢiler olmasına dikkat edilerek, uzaktan eğitim ve iletiĢim konusunda
uzman olmalarına dikkat edilmiĢtir. Uzman görüĢlerinin alınabilmesi için nitel görüĢme soruları
Siyasal Kitabevi, Ankara, Turkey, 2011 ISBN: 978-605-5782-62-7
1710
2
nd
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
27-29 April, 2011 Antalya-Turkey
www.iconte.org
hazırlanmıĢtır (Ek 1.). Soruların geçerlik – güvenirlik çalıĢması, Uzaktan Eğitim ve ĠletiĢim alanında
uzman görüĢleri alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
BULGULAR
ĠOZK ve SYÖK bağlamında geliĢtirilen sorulara gelen yanıtların analizinden aĢağıda verilen bulgular
toplanmıĢtır. (1)bireylerin günlük yaĢamlarında en çok televizyon, telefon ve interneti genelde formal
veya informal bilgi paylaĢımı için kullandıkları yönündedir. (2) özellikle televizyondan edinilen bilgilerin
eĢzamanlı dönüt alma seviyesinden ve güvenilir bilgi arayıĢından dolayı telefon ve internet üzerinden
araĢtırıldığı; (3) ĠletiĢim ortamlarında kullanılan parçacık bilgilerinin bile yararlı olduğu düĢünülerek
iletiĢim ortamları zaman geçirmek için bile kullanılsa bilgi ediminin gerçekleĢtiği düĢünülmektedir. (4)
Bilgi edinimi konusunda farkındalık olduğu zaman iletiĢim ortamlarından gelen verilerin bilgi olarak
edinilmesinin daha etkili olabileceği ve bilgi ediniminin daha kolay olabileceği konusuna dikkat
çekilmiĢtir. Farkındalık olduğunda informal oalrka edinilen bilgiler araĢtırılarak non-formal veya formal
öğrenme Ģekline dönüĢebilmektedir. (5) çok sayıda gerçek yaĢam örnekleri yazınsal, sesli ve görüntülü
olarak bulunabildiği için bilgi edinimi etkili olabilmekte ve profesyonel ortamlarda da günlük yaĢamda
da kullanılabilmektedir. (6) Telefon ve internetin bir arada kullanılabilmesi sayesinde bilgi paylaĢımı ve
edinim konusunda kolaylık sağlanmakta fakat informal öğrenmenin en çok gerçekleĢtiği televizyonda
mekan ve zaman esnekliğinin olmaması sorun olmaktadır. Her birinin birleĢtiği bir platform etkin ve
etkili olabilir. Ġnternet ve mobil bağlantılarla ulaĢılan televizyon yayınının kalitesinin iyi olmaması Ģuan
ki birleĢtirilmiĢ sistemlerin kullanıĢsız olmasına sebep olmaktadır.
GeliĢtirilen sorular ekte bilgilerinize sunulmuĢtur.
SONUÇLAR
Bu çalıĢma; IPTV’nin eğitimde kullanılabilmesine iliĢkin çalıĢmaların yapılması ve oluĢturulabilecek
içerikler karĢısında nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin araĢtırılması için ön bir çalıĢma
kapsamında yapılmıĢtır. Eğitim alanında iletiĢim ortamları ile kullanıcılara sunulacak içeriklerin, esnek
öğrenme bileĢenleri göz önünde bulundurularak tasarlanması gereklidir. Bu bağlamda, günlük hayatta
bireyin algılarına iliĢen her türlü veri bireylerde bilinçli veya bilinç dıĢı olarak (formal, informal ve non
formal) öğrenilmiĢ bilgiye dönüĢür. Veriler IPTV’nin üçlü oynatıcı özelliği sayesinde bireylere hem
görsel hem iĢitsel hem de metinsel materyallerle ulaĢtırılabilir. Bu bağlamda medya yoluyla kazanılmıĢ
bilgiler hakkında farkındalık yaratılmalıdır. Bu da formal, informal ve non formal öğrenmeyi kolaylaĢtırır
ve bilgi paylaĢımı hızlandırılmıĢ olur. Bunun gerçekleĢtirilebilmesi için üçlü oynatıcı özelliğiyle
kurulabilecek, kullanıcı dostu ara yüze sahip ve seçim yapılabilir destek birimleri kurulmalıdır. Aynı
zamanda bu destek birimleri bilinçli veya bilinç dıĢı Ģekilde edinilen bilginin IPTV’nin farklı kanalları ile
sınanması konusunda kullanıcıları motive etmesi sağlanabilir. Ayrıca yapılan çalıĢmalar ıĢığında iletiĢim
ortamlarının çıkıĢından itibaren gazete ile uzaktan eğitim uygulamaları, radyo ile yapılan yabancı dil
eğitimleri, eğitim televizyonları, e-öğrenme çalıĢmaları, telefonla etkileĢimli destek verilen eğitim
programlarının baĢarıları kanıtlanmıĢtır. Tüm bu iletiĢim ortamlarının bir araya geldiği bir platform olan
IPTV’nin




Öğrenen
Öğrenen
Öğrenen
Öğrenen
–
–
–
–
Ġçerik
Öğrenen
Kurum
Toplum
arasındaki iletiĢim ve etkileĢimi en üst düzeye taĢıyacağından dolayı eğitimde kullanılmasının yararlı
olacağı düĢünülmektedir.
KAYNAKÇA
Aarreniemi-Jokipelto, P. (2004). Interactive learning environment in digital tv: results and experiences.
e-learning world conferance on e-learning in corporate, government, healthcare & higher
education. Chicago 1602-1609.
Aytekin, Ç., ġahin, E., ve Düvenci, A. (19.11.2009). IPTV kullanımına hız kazandıran faktörler. 9-14.
Daft, R. L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational ınformation requirements, media richness &
structural design. Management Sci., 554–571.
Siyasal Kitabevi, Ankara, Turkey, 2011 ISBN: 978-605-5782-62-7
1711
2
nd
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
27-29 April, 2011 Antalya-Turkey
www.iconte.org
Gültekin, M., YaĢar, ġ. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme - öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75.
Martinsson, E. (2006). IPTV the future of television? Report – Computer Communication and
Distributed Systems. Chalmers Unıversıty Of Technology. Gothenburg. 324.
McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Communication Models fort he Study of Mass Communication,
Pearson Education Limited. New York. IOS Press. 87
Özkul, A. E. ve Kesim, M. (13-15 Mayıs 1999). BiliĢim teknolojilerinin açıköğretimde kullanılması:
olanaklar-sınırlılıklar. BTIE, BiliĢim teknolojileri ıĢığında eğitim konferansı ve sergisi. Türkiye
BiliĢim Derneği ve ODTÜ Öğrenci Kolu, Ankara. 94-97.
Shepherd, M. (2006). Media richness theory and the distance education environment. The Journal of
Computer Information Systems, 16 (3), 247-253
Taplin, J. (2004). The IP TV Revolution. Annenberg School for Communication University. California.
27-29.
TaĢkın, C. (24 Kasım 2007). IPTV Mimarisi, Servisleri ve Dünyadaki Uygulamaları. Cebit Eurosia BiliĢim
Teknolojileri. Ġstanbul. 9-11.
Yang M. (Temmuz 2006). Rethinking lifelong learning through online distance learning in Chinese
educational policies, practices and research. British Journal of Educational Technology, 39(9),
583–597.
EK 1
ĠLETĠġĠM ORTAMLARININ EĞĠTĠMDE KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ: IPTV ÖRNEĞĠ baĢlıklı makale çalıĢması
için hazırlanmıĢ olan açık uçlu görüĢme soruları aĢağıda bilgilerinize sunulmuĢtur.
Değerli cevaplarınızı vererek katkıda bulunmanızı rica ediyorum.
Ġsimleriniz sadece bizim tarafımızdan bilinecek ve hiçbir Ģekilde açıklanmayacaktır.
Saygılarımla
Gaye TOPA ÇĠFTÇĠ
SORULAR
1.
Günlük yaĢamınızda en çok hangi iletiĢim ortamlarını kullanıyorsunuz?
2.
Günlük yaĢantınızda iletiĢim ortamlarını kullanma amacınız “genellikle” ne oluyor?
3.
Günlük yaĢantınızda iletiĢim ortamlarını bilgi edinme ve öğrenme amaçlı olarak ne kadar
sıklıkla kullanıyorsunuz?
4.
ĠletiĢim ortamları aracılığı ile bilgi edinimlerinizi formal, informal, non-formal öğrenme
seçeneklerinden hangisinde sınıflandırabilirsiniz?
5.
Sizi iletiĢim ortamları ile öğrenmeye yönelten nedir?
6.
ĠletiĢim ortamları ile alınan veriler, edinilen bilgiye dönüĢüyor mu?
7.
ĠletiĢim ortamları ile edindiğiniz bilgileri hangi ortamlarda kullanabiliyorsunuz?
8.
ĠletiĢim ortamlarından alınan veriler sizi araĢtırmaya yöneltiyor mu?
9.
Edindiğiniz bilgileri araĢtırmak için hangi iletiĢim ortamlarını kullanıyorsunuz?
10.
Kullandığınız iletiĢim ortamlarına hangi özelliklerin ilave edilmesini ve/veya bir arada
kullanılmasını isterdiniz?
11.
Ġlave etmek istediğiniz yorumlarınız varsa lütfen yazınız.
Siyasal Kitabevi, Ankara, Turkey, 2011 ISBN: 978-605-5782-62-7

Benzer belgeler