3. PROJENİN TÜRKÇE / İNGİLİZCE İSMİ: Isıl İşlem Görmüş Ağaç

Transkript

3. PROJENİN TÜRKÇE / İNGİLİZCE İSMİ: Isıl İşlem Görmüş Ağaç
3.
PROJENİN TÜRKÇE / İNGİLİZCE İSMİ: Isıl İşlem Görmüş Ağaç Malzemenin Teknolojik
Özellikleri Üzerine UV Yaşlandırmanın Etkisinin Belirlenmesi / Determining The Effects of UV Tests on The
Technological Properties of Heat Treated Wood Material.
PROJE EKİBİ:
Yrd. Doç. Dr. Hacı İsmail KESİK
Doç. Dr. M. Hakan AKYILDIZ
Arş. Gör. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN
Arş. Gör. Bahadır Çağrı BAYRAM
Dr. Kubilay ÇAĞATAY
PROJE BAŞLANGICI ve SÜRESİ: 2012 - (24 ay)
BÜTÇE: 10.000 TL
ÖZET:
Bu çalışma ile, ısıl-işlem uygulaması yapılmış odun örneklerinin UV yaşlandırma deneylerine tabi tutulduktan
sonra teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla da; Doğu kayını (Fagus orientalis L.),
Kestane (Castenea sativa Mill.), Sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky ) ve Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana
Mattf.) olmak üzere 2 yapraklı ve 2 ibreli tür seçilmiştir. UV yaşlandırma deneyleri ile amaçlanan ise doğal
ahşap malzemenin zaman içerisinde değişim durumunu ve bu durumdaki teknolojik özelliklerini belirlemektir.
Isıl işlem uygulaması ise ahşap malzemenin olumsuz özelliklerini, özellikle boyutsal stabilitesini iyileştirmeyi
amaçlayan bir uygulama olup, kimyasal malzeme kullanılmadan yapılması nedeni ile tercih edilen bir yöntemdir.
Isıl işlem ile boyutsal stabilitesi iyileştirilen ahşap malzemenin UV yaşlandırma ile zaman içerisindeki
değişiminin tespit edilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır. Bu konu dahilinde ısıl işlem uygulaması azot
gazı ortamında farklı sure(2 ve 6 saat) ve sıcaklıklarda (120°C,160°C,200°C) dört farklı tür üzerinde
denenecektir. Bunların kontrol örnekleri alınarak daha sonra hem kontrol hem de ısıl işlem görmüş örnekler UV
yaşlandırma deneylerine tabi tutulacaktır. Isıl işlem uygulanmış deney örneklerine laboratuar ortamında ASTM
G 151 ve ASTM G 154 esaslarına göre hızlandırılmış yaşlandırma testleri uygulanacak ve deneyler sonrasında
sonuçlar kontrol örnekleri ile karşılaştırılacaktır. Yaşlandırma deneyleri sonrasında deney örneklerinin bazı
teknolojik özellikleri (özgül ağırlık, genişleme-daralma, sertlik, eğilme direnci, şok direnci, liflere paralel basınç
direnci, renk değişimi vb.) belirlenecektir.
ABSTRACT:
At this study; defining the technological properties of heat treated wood samples after UV aging tests was aimed.
For this aim; Two of the coniferous and deciduous tree species; Fagus orientalis L., Castenea sativa Mill., Pinus
sylvestris Lipsky and Abies bornmulleriana Mattf. were chosen. The goal with the UV aging tests is;
determining the change of natural wood material in time and the technological properties at such a condition.
Heat treatment is kind of a method, useful to clear off the disadvantages of the wood especially good for the
dimensional stability and because of not using the chemicals, it is a preferred method.
The topic of the project is; the change caused by the UV aging of the heat treated wood. According to this goal,
the heat treatment was done in an environment full of with nitrogen gas;
under different
temperatures(120°C,160°C,200°C) and durations(2 and 6 hours) for four tree species. The control samples and
normal samples will be aged with UV method according to ASTM G 151 and ASTM G 154. Then the control
and normal samples will be compared. After the aging tests, some properties of the test samples ( density,
shrinkage-swelling, hardness, bending strength, impact strength, compressive strength parallel to grain, color
change ect.) will be defined.
4

Benzer belgeler