âteş-gede-i muntafî`de yer alan şairler the poets

Yorumlar

Transkript

âteş-gede-i muntafî`de yer alan şairler the poets
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 4 . 1 ( E k i m ) / 26
Âteş-Gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler / M. Nalbat (26-37. s.)
ÂTEŞ-GEDE-İ MUNTAFÎ’DE YER ALAN ŞAİRLER
Muhammet NALBAT1
Özet
Yaklaşık altı asır süren, köklü ve derin bir geçmişe sahip olan klasik Türk edebiyatı, tarihî
süreçte, Fars edebiyatı ile etkileşim içerisinde olmuştur. Gerek Anadolu coğrafyasında
gerekse Gazneli ve Selçuklu dönemlerinden başlayarak Safevîler dönemine kadar İran ve
Türkistan coğrafyasında birçok Türk şairin Farsça şiirler söyleyip yazması bu etkileşimi
göstermektedir. Klasik Türk edebiyatı ile Fars edebiyatı arasındaki münasebeti daha
sağlıklı değerlendirmek için Türkistan ve Horasan coğrafyasına yönelip Farsça tezkireleri
incelemek gerekmektedir. Farsça tezkireler Türk ve Fars edebiyatı için ortak başvuru
kaynağıdır. Özellikle Anadolu dışında Farsça şiir söyleyen ve yazan Türk şairleri bu
tezkirelerden öğrenmekteyiz. Lutf Ali Beg Âzer b. Aga Han-ı Begdîlî’nin 18. yüzyılda Farsça
kaleme aldığı Âteş-gede Farsça tezkireler arasında müstesna bir yere sahiptir. İran ve Türk
edebiyatı için önemli bir kaynak olan Âteş-gede’de Farsça şiir söylemiş Türk ve İranlı
yaklaşık 850 şairin biyografisine, edebî kişiliğine ve eserlerinden örneklere yer verilmiştir.
Bu makalenin konusu, Âteş-gede’nin Türkçe tercümesi olan ve henüz müellifi bilinmeyen
Âteş-gede-i Muntafî’de biyografileri verilen şairlerdir. Makalemizde ilk olarak Lutf Ali Beg
Âzer b. Aga Han-ı Begdîlî’nin hayatı, sanatı ve eserleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra
Âzer’in Âteş-gede’si ve Âteş-gede-i Muntafî hakkında kısa bilgi verilerek iki eser tertip ve
muhteva bakımından kıyaslanacaktır. Makalenin son bölümünde, Âteş-gede-i Muntafî’de
yer alan
şairler memleketlerine göre tasnif edilerek araştırmacıların dikkatine
sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Âteş-gede, Âteş-gede-i Muntafî, tercüme.
THE POETS MENTIONED IN ÂTEŞ-GEDE-İ MUNTAFÎ
Abstract
Classical Turkish literature and Persian literature were mutually influential for nearly six
centuries, and the interaction between the two literatures is a historical process. From the
Ghaznevid and Seljuk eras until the Safevid dynasty, many Turkish poets along parts of
Anatolia bordering Persia and Turkistan wrote poems in Persian. To be able to further
assess the relation between classical Turkish and Persian literatures, we must study the
Horasan and Turkistan regions for analyses on the collections of Persian biographies. The
collection of Persian biographies is the common reference guide for Turkish and Persian
literatures. In particular, Turkish poets who read Persian poems in Anatolia are identified
in these collection of biographies. Âtes-gede, which was compiled by Lutf Ali Beg Azer b.
Aga Han-ı Begdîlî in the 18th century has an exceptional standing among the collection of
Persian biographies. Âteş-gede, being an important source for Turkish and Persian
literatures, includes biographies, literary identities and numerous examples of the works
of nearly 850 Turkish and Persian poets who have read Persian poems. The topic of this
article is the poets whose biographies are included in Ates-gede-i Muntafi, which is the
translation of Âtes-gede in Turkish by an unknown author. The article will first discuss the
life, art and works of Lutf Ali Beg Azer b. Aga Han-ı Begdîlî. Afterwards, the Âtes-gede of
Âzer and Âtes-gede-i Muntafî will be briefly introduced and compared in terms of content
1
Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, [email protected]
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E Journal of L anguage and Li terature Studies 201 4.1 (Ekim) / 27
The Poets Mentioned in Âteş-Gede-i Muntafî / M. Nalbat (p. 26-37)
and form. In the conclusion chapter, these poets will be classified according to their
hometowns and presented to the attention of the researchers.
Keywords: Âteş-gede, Âteş-gede-i Muntafî, interpretation.
Âteş-gede Müellifi Lutf Ali Beg’in Hayatı
İran edebiyatının önemli tezkire yazarı ve şairi Lutf Ali Beg Âzer-i Begdîlî’nin hayatı ile ilgili
bilgileri daha çok Farsça kaynaklardan öğrenmekteyiz.2 Âzer hicrî 1134 (m. 1721-1722) yılında
İsfahan’da dünyaya gelmiştir.
Lutf Ali Beg, Beydili (Beğdili) adlı bir Türkmen kabilesine mensuptur. Adını, Oğuz Han'ın
altı oğlundan üçüncüsü olan İldeniz'in oğlu Beğdili Han'dan alan kabile Cengiz'in saldırısı
üzerine İran'a göç etmiş, bir kolu İran'da kalan kabilenin diğer kolu Suriye'de yerleşmiştir.
Lutf Ali Beg'in ataları Suriye kolundan oldukları için Şamlu (Suriyeli) diye tanınmışlardır
(Yazıcı, 2003: 230-231).
Lutf Ali Beg’in doğduğu sene Mîr Mahmut önderliğindeki Hotaki hanedanı İsfahan’ı ele
geçirmiş, bunun üzerine Lutf Ali Beg, babası Aga Han ile Kum’a hicret etmişlerdir. Lutf Ali Beg,
on dört yaşına kadar Kum’da yaşadıktan sonra babasının Nadir Şah dönemindeki valilik
görevleri sebebiyle Fars sahillerinde bulunmuştur (Âteş-gede-i Muntafî, t.y. : 152b). Lutf Ali
Beg’in babası Şiraz’da bulundukları iki yıllık dönemde vefat etmiştir. Babasının ölümünden
sonra amcası Mahmud Beg ile hacca giderek Meşhed’e yerleşmiştir. Lutf Ali Beg, Nadir Şah’ın
Hindistan seferine katılmış ve bu seferden sonra da doğduğu yer olan İsfahan’a geri
dönmüştür. Nadir Şah’ın ölümünden sonra çeşitli devlet görevlerinde bulunan Lutf Ali Beg
Kum şehrinde inzivaya çekilip kendisini ilim meclislerinde sohbetlere vermiştir (Yazıcı, 2003:
231). Hicrî 1195 yılında yine Kum şehrinde hayatını kaybetmiştir.
Âteş-gede Müellifi Lutf Ali Beg’in Edebi Kişiliği ve Eserleri
Eserlerinde “Âzer” mahlasını kullanan Lutf Ali Beg’in şiire meyilli bir mizacı vardır. Bu durum
aşağıda tanıtacağımız Âteş-gede-i Muntafî adlı tercüme eserin son bölümünde belirtilmektedir
(Âteş-gede-i Muntafî, t.y.: 152b). Âzer şiir ve ilim meclislerinde bulunarak, Seyyid Müştak’tan
ders almış ve yedi bin beyti bulan eserlerinin hemen hepsini Farsça kaleme almıştır. Eserleri
İsfahan’da vuku bulan yağma ve talanlarda telef olan Âzer bir müddet şiir yazmamıştır. Ancak
dostlarının teklif ve teşvikleri ile tekrar eser vermeye başlamıştır. Ayrıca varlığı henüz
kesinleşmese de Âzer’in Türkçe şiirler yazdığı bazı kaynaklarda zikredilmiştir (Yazıcı, 2003:
231).
Lutf Ali Beg Âzer-i Begdîlî’nin en önemli eseri tezkire türünde yazdığı Âteş-gede’dir. Bu eser
hakkında detaylı bilgi aşağıdaki bölümlerde verilecektir.
Şiire vakıf bir kişilik olan Âzer’in diğer önemli eseri ise Dîvân’dır. Âteş-gede müellifi Âzer’in
diğer eserleri şunlardır:
Molla Câmî’den etkilenerek yazdığı Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi, Sâdî’nin Gülistân’ına
benzeyen Gencînetü’l-Hak adlı eseri, çağdaşı olan şairlerin biyografilerini içeren Defter-i
Nuhâsmân, Sâkî-nâme ve Sûz u Güdâz adlı mesneviler (Yazıcı, 2003: 231).
2
Âzer hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hayyampur, A. (1340). Ferheng-i Suhenverân. Tebriz. İran. s. 2.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 4 . 1 ( E k i m ) / 28
Âteş-Gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler / M. Nalbat (26-37. s.)
Lutf Ali Beg Âzer-i Begdîlî’nin Âteş-gede’si
Âzer kendisine şöhret kazandıran eseri Âteş-gede adlı tezkireyi 1760 yılında yazmaya
başlamıştır. Eserde şairler için verilen ölüm tarihlerinden en sonuncusu hicrî 1193 (1779-1780)
olduğuna göre bu tarihten sonra tamamlandığı söylenebilir (Yazıcı, 1991: 58). Âteş-gede’de
Farsça şiir yazan yaklaşık 850 şairin biyografisine ve şiirlerinden örneklere yer verilmiştir.
Eserin bazı bölümlerinde ayrıntılı verilen bilgilerin çoğu, Takî-i Kâşî’nin Hulâsatü’l-eş‘âr ve
Zubdetü’l-efkâr adlı önemli eserinden iktibas edilmiştir (Yıldırım 2001: 17). Eser geniş bir ön
sözün ardından “micmere” (mangal) adlı iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci micmerede “Derzikr-i etvâr ve şerh-i eş‘âr-ı füsehâ-yı mütekaddimîn müştemil ber yek şu‘le ve se ahker ve yek
fürûğ” (Lutf Ali Beg Âzer, 1336: 1) başlığında belirtildiği üzere müellif, kendisinden önce
yaşamış şairlerin biyografilerine yer vermiştir. Birinci micmere; 1 şu‘le (alev), 3 ahker (yanar
kömür) ve 1 fürûğ (nur, ziya) şeklinde üç alt bölüme ayrılmıştır. Şu‘le bölümünde İslam
coğrafyasındaki özellikle Türk asıllı hükümdar, şehzade ve emir şairlerin hal tercümeleri yer
almaktadır (Nalbat, 2014). Ahker adlı bölümler şairlerin mensup oldukları bölgelere göre
tertip edilmiştir. Bu bölümlerde genel olarak İran, Turan ve Hindistan şairleri anlatılmıştır.
Ahker bölümleri de kendi içinde “şerâre” (kıvılcım) başlığı altında tekrar alt bölümlere
ayrılmıştır. Bu alt bölümlerde şairler, memleketlerine göre ayrıca tasnif edilmiştir. Eserde
toplam 11 “şerâre” bölümü bulunmaktadır. Ayrıca 4. şerâre bölümü iki “şu‘â” (ışık) bölümü ile
kendi içinde sınıflandırılmıştır. 1. micmerenin son kısmı olan “fürûğ” adlı bölüm farklı
diyarlardan kadın şairlerin biyografilerini ihtiva etmektedir.
2. micmerede “Der-şerh-i ahvâl ve nakl-i akvâl-i füsehâ-yı muâsırîn ahsenü’l-lâhü ahvâlihüm
müştemil ber dü pertev” (Lutf Ali Beg Âzer, 1336: 34) başlığında belirtildiği üzere müellif
muasırı olan şairlerin hal tercümelerine yer vermiştir. 2. micmere “pertev” (ışık, parlaklık)
denilen iki kısma ayrılmıştır. 1. pertev yazarın çağdaşı olan 77 şair ve eserlerinden örnekleri
ihtiva etmektedir. Eserin son bölümü olan 2. pertevde ise müellif kendi biyografisine yer
vermiştir.
Âzer’in Âteş-gede’si, sadece bir şairler tezkiresi olmayıp muhtevası itibariyle bir tarih ve
coğrafya kitabı özelliği göstermektedir. Âzer, şairlerin biyografilerinden önce onların
memleketleri hakkında tarihî ve coğrafî bilgiler vermektedir. Bu hüviyet onu diğer
tezkirelerden farklı kılmaktadır. Ayrıca Âteş-gede, Anadolu sahası dışında yaşamış ve Farsça
şiir yazmış birçok Türk şairin biyografisini de ihtiva etmektedir (Nalbat, 2014). Müellif bu
şairleri tanıtırken “etrâk” kelimesini ya da şairlerin mensup olduğu Türkmen, Tekelü, Begdili,
Şamlu vb. oymak isimlerini kullanmıştır. Âteş-gede’de biyografisi verilen meşhur Türk şairler
Fuzûlî, Şâh İsma‘îl, Mevlânâ Celâle’d-dîn-i Rûmî ve Ali Şîr Nevâî’dir.
Âzer’in Âteş-gede’si ilk olarak Kalküta’da hicrî 1249’da; daha sonra da Bombay’da hicrî 1277’de
neşredilmiştir (Yıldırım, 2001: 18). Ancak eserin en sağlam neşri Hasan Sâdât-ı Nâsırî
tarafından 3 cilt şeklinde tenkitli metin olarak Tahran’da yapılmıştır3. Hasan Sâdât-ı Nâsırî
neşri eksik olup Âteş-gede’nin bütününü kapsamamaktadır (Nalbat, 2014). Tahsin Yazıcı
İslam Ansiklopedisi “Âteşkede” maddesinde eserin Türkçe bir tercümesinden bahsedildiğini
belirtmekle birlikte bu tercümenin Devlet-şâh Tezkiresi’ne ait olduğunu vurgulamıştır (Yazıcı,
1991: 231).
3
Bu çalışmada Hasan Sâdât-ı Nâsırî neşrinden yararlanılmıştır. Lutf Ali Beg A. (1336). Âteş-gede (haz. Hasan S. Nâsırî).
Tahran. İran: Müessese-i Matbuâtî-i Emîr-i Kebîr.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E Journal of L anguage and Li terature Studies 201 4.1 (Ekim) / 29
The Poets Mentioned in Âteş-Gede-i Muntafî / M. Nalbat (p. 26-37)
Âteş-gede Tercümesi Âteş-gede-i Muntafî
Âteş-gede’nin Türkçeye bilinen tek tercümesi, Âteş-gede-i Muntafî’ adlı el yazması eserdir.
Âteş-gede-i Muntafî’nin elimizde bulunan nüshası Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi El
yazmaları Bölümü “cod Turc 35” numarada kayıtlı olup 154 varaktan meydana gelmektedir.
Âteş-gede-i Muntafî’de müellif ve telif tarihi hakkında hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır.
Eserin kütüphane kayıtlarında “Mîr Mahmut” ismi göze çarpsa da bu ismin eserin müellifi ya
da müstensihine ait olması mümkün değildir. Çünkü tarihî bir kişilik olan “Mîr Mahmut”
Afganistan’daki Hotaki hanedanının padişahlarındandır. (Nalbat, 2014) Söz konusu isim
Âzer’in biyografisinin yer aldığı son bölümde şöyle geçmektedir:
Ma‘lûm ola ki müellif bin yüz otuz dört senesi Rebi‘ü’l-âhirinde Salı gün tulû‘-ı âfitâbdan
bir sâ‘at mürûr ile tâli‘-i hûtda tırâzende-i gehvâre-i vücûd ve mukârin-i vak‘a-ı hâile-i Mîr
Mahmûd olup nâ-çâr temâm-ı tevâbiâtlarıyla İsfahân’dan belde-i Kum’a hicret ve on dört
yaşına kadar belde-i merkûmede ikâmet edip… (Âteş-gede-i Muntafî, t.y.: 152b)
Âteş-gede-i Muntafî, klasik tezkirelerde olduğu gibi mukaddime bölümüyle başlamaktadır.
Ancak bu mukaddime Âzer’in Âteş-gede’sinden farklı olarak gayet kısa kaleme alınmıştır. Bu
bölüm aşağıda verilmiştir:
Hamd ü sipâs cenâb-ı kibriyâ ve salât ü tahiyyât hazret-i şefì‘-i rûz-ı cezâ ve tarziye vü
da’avât pîş-revân-ı tarîk-i hüdâ ber-vech-i sezâ îfâ vü icrâ kılındıkdan sonra ma‘lûm ola ki
1150 târîhi ebnâ-yı zamânından İsfahânî Nijâd Lutf ‘Alî el-mütehallis be-Âzer nâm-ı merdi ma‘ârif-mendin cem‘ ü tahrîri Âteş-gede ismiyle teşhîr eyledigi tezkire-i şu‘arâsı fi’l-hakîka
mahşer-gâh-ı şu’arâ dinmege sezâ cem’iyyetli bir eser-i latîfdir. Ancak kesret-i nazm ü eş‘âr
ile dîvân şekline girip mutâli’ine mûcib-i kesel ü fütûr olmakla tezkire-i mezkûrede
muharrer suhanverânın âsâr u güftârlarından numûne ve mâ-‘adâsı tayy olunarak bi’lintihâb yâ bir gazel veyâ birer kıt‘a ve rubâ‘î veyâhûd bir beyt sebt ü tahrîr ve her ne kadar
sehlü’l-‘ibâre ve mütâla‘a edenlere sarf-ı efkâra hâcet yok ise de tercüme-i ahvâl ve derecei fazl ü kemâllerini li-ecli’l-îzâh lisân-ı bedî‘ü’l-beyân-ı Türkî’ye nakl ü tastîr ve Âteşgede-i
Muntafî nâmıyla telkîb ü tezkîr olundu. Çünki tezkire-i merkûmenin ebvâb ü füsûlu
ıstılâhât-ı nâriyye ile tefrîk ü terkîm olunduğundan tercümesinin dahi bâb u faslları
ıstılâhât-ı mecârî-i mâ ile tertîb olunmuşdur (Âteş-gede-i Muntafî, t.y.: 1b).
Yukarıdaki mukaddime bölümünde Âteş-gede-i Muntafî’yi tanımamız için önemli bilgiler
verilmiştir. Buna göre Âzer’in Âteş-gede’si örnek şiirlerin fazla olması sebebiyle neredeyse
divan şeklini almış bir tezkiredir. Müellif, bu tespitin ardından, Âteş-gede-i Muntafî’nin, şiir
örneklerinin azaltılıp bir beytin, kıt’anın veya rubainin seçilerek tertip edildiğini vurgulamıştır
(Nalbat, 2014). Müellif yine mukaddime bölümünde esere neden Âteş-gede-i Muntafî adını
verdiğini açıklamıştır. Buna göre Âzer’in Âteş-gede’sinde ateş ile ilgili ıstılahat kullanılmak
suretiyle bölümler “micmere”, “ahker” vb. isimlerle adlandırılırken Âteş-gede-i Muntafî,
“muntafî” (sönen, sönük) kelimesinden anlaşılacağı üzere su ile ilgili ıstılahat kullanılarak
tertip edilmiştir (Nalbat, 2014). Bu noktada Âteş-gede-i Muntafî müellifinin, eserine hangi
sebeplerle söz konusu ismi uygun bulduğu tartışılabilir. Esere verilen bu ismin ardında tarihî,
dinî-mezhepsel ve sosyolojk sebeplerin olması kuvvetli bir ihtimaldir.
Âteş-gede-i Muntafî mukaddimenin ardından “içindekiler” niteliğinde başka bir bölümle
devam etmektedir. Bu bölüm de aşağıda verilmiştir4:
4
Âteş-gede-i Muntafî’nin içindekiler kısmında bölüm adları kırmızı renkle yazılmıştır.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 4 . 1 ( E k i m ) / 30
Âteş-Gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler / M. Nalbat (26-37. s.)
Ve mina’llâhi’t-tevfîk.
Tercüme-i mezkûre iki buhayreyi şâmildir.
Buhayre-i Ûlâ : Bir çeşme-sâr ve üç cedvel ve bir fevvâreden ibâretdir.
Çeşme-sâr: Şâhân ü şehzâde-gân ve ümerâ-yı bülend-ünvânı beyân eder.
Cedvel-i Evvel: Beş şu‘beyi münkasemdir.
Şu‘be-i Evvel: Memleket-i Âzerbaycân.
Şu‘be-i Sânî: Memleket-i Horâsân.
Şu‘be-i Sâlis: Memleket-i Taberistân.
Şu‘be-i Râbi’: İki sâkıyeyi hâvîdir.
Sâkıye-i Evvel: Irâk-ı Arab.
Sâkıye-i Sânî: Irâk-ı Acem.
Şu‘be-i Hâmise: Diyâr-ı Fars.
Cedvel-i Sânî: Üç şu’beden mürettebdir.
Şu‘be-i Evvel: Memâlik-i Belh.
Şu‘be-i Sânî: Eyâlet-i Harezm.
Şu‘be-i Sâlis: Mâverâü’n-nehr.
Cedvel-i Sâlis: Üç şu‘beden mürekkepdir.
Şu‘be-i Evvel: Ülke-i Degen.
Şu‘be-i Sânî: Ülke-i Dehli.
Şu‘be-i Sâlis: Ülke-i Keşmîr.
Fevvâre: Tâife-i zenândan nazm ü eş‘âr ile meşhûre olanları beyân eder.
Buhayre-i Sânî: İki cûybâr ile cârîdir.
Cûybâr-ı Evvel: Şu‘arâ-yı muâsırîni mütebeyyendir.
Cûybâr-ı Sânî: Tercüme-i hâl-i müellif-i Âteş-gede (Âteş-gede-i Muntafî, t.y.: 1b2b).
Âzer’in Âteş-gedesi ile Âteş-gede-i Muntafî’yi tertip özellikleri bakımından kıyaslayacak
olursak, dikkatimizi çeken ilk fark bölümlere verilen adlardır. Âzer’in Âteş-gede’sinde eseri
oluşturan iki ana bölüme “micmere” adı verilirken tercümesi olan Âteş-gede-i Muntafî’de,
yukarıdaki bölüm tasnifinden anlaşılacağı üzere, söz konusu iki ana bölüme “göl” manasında
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E Journal of L anguage and Li terature Studies 201 4.1 (Ekim) / 31
The Poets Mentioned in Âteş-Gede-i Muntafî / M. Nalbat (p. 26-37)
“buhayre” denilmiştir. Yine alt bölümler için kullanılan “şu‘le” “yerine çeşmesi bol olan yer”
anlamında “çeşme-sâr”, “ahker” yerine “su kanalı” manasında “cedvel”, “fürûğ” yerine “fıskiye”
manasında “fevvâre”, “şerâre” yerine “bölüm, kısım” manasında “şu‘be”, “şu’â” yerine “su
dolabı, arkı” manasında “sâkıye” ve “pertev” yerine “akarsu, ırmak” manasında “cuybâr”
kelimeleri kullanılmıştır (Nalbat, 2014). Âteş-gede-i Muntafî müellifi tertip bakımından
tercümede bunun dışında bir değişiklik yapmayarak Âteş-gede’nin temel özelliğini korumuş ve
şairleri yaşadıkları bölgelere göre tasnif etmiştir. Bu tertip – özellikle bölümlerin
isimlendirilmesi- tercümenin özgün tarafını göstermektedir.
İki eseri muhteva yönünden kısaca kıyaslayacak olursak Âzer’in Âteş-gede’sinde biyografisi
verilen hemen bütün şairler Âteş-gede-i Muntafî’de yer almaktadır. Biyografisi olmayan ya da
sonradan eklenen şairler aşağıdaki bölümde belirtilecektir. Muhteva bakımından iki eser
arasındaki en önemli fark yukarıda belirttiğimiz gibi seçilen şiir örnekleridir. Âteş-gede’deki
bütün şiir örnekleri Âteş-gede-i Muntafî’de yoktur. Adeta bir divan hüviyeti kazanan Âteşgede’den ya bir beyit, ya bir kıta veyahud bir rubai seçilerek eser bir bakıma kısaltılmıştır.
Böylece Âteş-gede-i Muntafî müellifi, gereksiz gördüğü şiir örneklerini eserine almamıştır.
Âteşgede’de yer alan bazı önemli şairler Âteş-gede-i Muntafî’de daha tafsilatlı anlatılmaktadır.
Âteş-gede-i Muntafî müellifi, önemli gördüğü şairlerin biyografilerine eklemeler de yapmıştır.
Buna Şâh İsma‘îl’in hal tercümesini örnek gösterebiliriz. Safevî hanedanına sadakâtle bağlı
olan Âzer, Şâh İsma‘îl hakkında olumsuz herhangi bir eleştiri yapmazken Âteş-gede-i Muntafî
müellifi onu hataya düşmüş bir padişah olarak değerlendirmektedir (Nalbat, 2014). Bundan
hareketle Âteş-gede-i Muntafî’nin kelime kelime olmamakla birlikte aslına uygun bir tercüme
eser olduğunu söyleyebiliriz.5
Âteş-gede-i Muntafî’de şair biyografilerine şiir örneklerinden daha çok yer ayrılmış olması
onun biyografik bir tezkire olduğunu gösterir. Öyle ki Mevlânâ, Firdevsî gibi bazı şairlerin
hayatı ve edebi kişiliği eserde iki üç varak yer tutmaktadır.
İki tezkire yer isimleri bakımından herhangi bir farklılık arz etmemektedir.
Âteş-gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler
Makalenin bu bölümünde Âteş-gede-i Muntafî’de yer alan şairlerin isimleri eserin varak
numaraları ile birlikte verilecektir. Şairlerin isimleri verilirken Âteş-gede-i Muntafî’nin
içindekiler bölümündeki başlıklar göz önünde tutulmuş ve şairler memleketlerine göre tasnif
edilmiştir.
Şah, şehzade ve emir olan şairler:
İbn-i Mahmûd (v. 2b), İbn-i Yemîn(v. 2b), Sultan Ebû Yezîd (v. 2b-3a), Atabeg Sa‘âd bin Zengî
(v.3a), Sultân Atsız (v.3a), Ahmed Hân (v.3b), Elkâs Mîrzâ (v.4a), İmâm Kulı Hân (v. 4b), Enîsî
(v. 4b), Âhî (v. 4b), Mîrzâ Bedî‘ü’z-zamân Gürgânî (v. 4b-5a), Behrâm Mîrzâ (v.5a), Bî-hûdî
(v.5a-5b), Bayram Hân (v.5b), Cânî (v.5b), Câhî (v.5b), Cezbî (v.5b), Cüz’î (v. 6a), Ca‘fer Beg (v.
6a), Celâlü’d-dîn Ekber Şâh (v. 6a), Celâlü’d-dîn Melik Şâh-ı Selçukî (v. 6a), Hâletî (v. 6b),
Hasan Beg (v. 6b), Hasan Hân (v. 6b), Hüseynî (v.7a), Mîrzâ Hâkî (v.7a), Hisâlî (v.7a), Hatâî
(v.7a-7b), Derdî (v. 7b), Zevkî (v.7b), Rahîmî (v. 8a), Rehî (v. 8a), Sâhirî (v. 8a), Sâlim (v. 8a),
Sâmî (v. 8b), Sâmî (v. 8b), Sedîd A‘ver (v. 8b), Selîm (v. 8b), Süheylî (v. 8b-9a), Mevlânâ Şânî
(v. 9a), Şâh Şücâ‘ (v. 9a), Melik Şemsü’d-dîn Muhammed (v. 9b), Şevkî (v. 9b-10a), Sâdıkî (v.
10a), Emîr Muhammed Sâlih (v. 10a), Sabûhî (v. 10a), Tuğrul (v. 10a-10b), Tufeylî (v. 10b), Şâh
5
Eski Türk edebiyatında tercüme konusu için bkz. Levend, A. S. (2008). Türk Edebiyatı Tarihi (1. cilt). Ankara: Türk Tarih
Kurumu. s. 80.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 4 . 1 ( E k i m ) / 32
Âteş-Gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler / M. Nalbat (26-37. s.)
Tahmâsb (v. 10b), Âdilî (v. 11a), Şâh Abbâs-ı Evvel (v. 11a-11b), Şâh Abbâs-ı Sânî (v. 11b),
Abdu’l-azîz Hân (v. 11b-12a), Ubeydu’l-lâh Hân (v. 12a), ‘İtâbî (v. 12a), Arşî (v. 12a), İmâdlar
(?) (v. 12b), Emîr Fahrü’d-dîn (v. 12b), Fursât (v. 12b), Fenâî (Ali Şîr Nevâî) (v. 12b), Kaplan
Beg (v. 13a), Emîr Kâbûs-ı Şemgîr (?) (v. 13a-13b), Kısmî (v. 13b), Şâh-ı Kebûdcâme (v. 13b14a), Kirâmî (v. 14a), Kirâmî (v. 14a), Melik Kemâlü’d-dîn (v. 14a-14b), Mâil (v. 14b), Medhûş
(v. 14b), Murtaza Kulı Beg (v. 14b-15a), Murtaza Kulı Hân (v. 15a), Mes‘ûd (v. 15a), Müseyyib
Hân (v. 15a), Mukîmî (v. 15a), Muhammed Mü’mîn Hân (v. 15a-15b), Meylî (v. 15b), Nezrî (v.
15b), Mollâ Vâreste (v. 15b), Vechî (v. 15b-16a), Vefâî (v. 16a), Hilâlî (v. 16a), Hümâyûn (v. 16a16b), Sultân Ya‘kûb (v. 16b).
Âzerbaycânlı şairler:
Câmî (v. 17a), Râgıb (v. 17a-17b), Mahvî (v. 17b), Mîrzâ Hâtem Beg (v. 17b), Ziyâî (v. 17b-18a),
Mücîrü’d-dîn (v. 18a-18b). Emîr Esedu’l-lâh(v. 19a), Hâce Emîr Beg (v. 19a-19b), Envâr (v. 19b20a), Mollâ Abdü’l-bâkî (v. 20a-20b), Bedî‘î (v. 20b), Ca‘ferî (v. 20b), Cevherî (v. 20b), Hakîrî
(v. 20b), Haydârî (v. 21a), Hârî (v. 21a-21b), Mîr Rastî (v. 21b), Râgıb (v. 21b), Şerîf (v. 21b),
Mevlânâ Şemsü’d-dîn (v. 21b-22a), Şevkî (v. 22a), Sâ‘ib (v. 22a), Sabûrî (v. 22a-22b), Tûfî (v.
22b), Zuhûrî (v. 22b), Aczî (v. 22b), Özrî (v. 22b-23a), Âsâr (?) (v. 23a), Ünvân (v. 23a)6, Füsûnî
(v. 23a), Fasîhî (v. 23a-23b), Hakîm Katranî İbn-i Mansûr (v. 23b), Kâzımâ (v. 23b), Şeyh
Mahmûd Şebüsterî (v. 23b-24a), Mesîhî (v. 24a), Meşkî (v. 24a), Ma‘rûf (v. 24a), Ma‘lûm (v.
24a), Mağribî (v. 24a-24b), Mukîmî (v. 24b), Mülhimî (v. 24b), Nisârî (v. 25a), Vukû‘î (v. 25a),
Hümâmî (v. 25a), Fenâî (v. 25a-25b), Hakanî (v. 25b), Seyyid Zü’l-fikâr (v. 26a-26b), İzzü’ddîn (v. 26b) (56), Fülkî (v. 26b-27a), Şeyh Ebu’l-‘alâ (v. 27a-27b), Köse Yûsuf (v. 27b) , Şeyh
Evhadî (v. 27b-28a).
Horâsânlı şairler:
Hakîm Enverî (v. 28a-29b), Hâlî (v. 29b), Pûr Hasan (v. 29b), Emîr Hümâyûn (v. 29b-30a),
Sultân Bâyezîd (v. 30a-30b), Şeyh Ebu’l-hasan (v. 30b), Visâlî (v. 30b), Ehlî (v. 30b-31a),
Zuhûrî (v. 31a), Alî Şehâb (v. 31a-31b), Kâtibî (v. 31b), Hayretî (v. 31b), Selîmî (v. 31b-32a),
Kadı Şemsü’d-dîn (v. 32a), Mîr Abdü’l-kâdir (v. 32a), Mevâlî (v. 32a), Ahmed Zendebîl (v. 32b),
Pûr Behâ (v. 32b), Mevlânâ Câmî (v. 32b-33b), Hâtifî (v. 33b-34a), Bedrü’d-dîn (v. 34a), Tâlib
(v. 34a-34b), Ünsî (v. 34b), Mollâ Bî-hûdî (v.34b-35a), Hüznî (v. 35a), Abdî (v. 35a), Kâsımî
(v. 35a), Kutbî (v. 35b), Şeyh Sa‘dü’d-în-i Hamevî (v. 35b), Muhammed Şemsü’d-dîn (v. 35b),
Hâce Şemsü’d-dîn Muhammed (v. 36a), Atâ‘ü’l-melîk (v. 36a-36b) (75), Zeynü’d-dîn Sâ‘id (v.
36b), Nev‘î (v. 36b), İbn-i Hüsâm (v. 36b-37a), İsma‘îl Tacü’d-dîn (v. 37a), Rehâî (v. 37a), Şâhı Sincân (v. 37a), Seyfü’d-dîn (v. 37a-37b), İmâdü’d-dîn (v. 37b), Kâsımî (v. 37b), Melik (v. 37b),
Evhad (v. 37b-38a), Mîrzâ Bedi‘ü’z-zamân (v. 38a), Mîrzâ Habîbu’l-lâh (v. 38a), Haydarî (v.
38a), Reşkî (v. 38a-38b), Şâhî (v. 38b-39a), Figârî (v. 39a), Kâyilî (v. 39a), Kâmî (v. 39a-39b),
Kemâlî (v. 39b), Hilâlî (v. 39b), Mîrzâ Muhammed (v. 39b), Rüknü’d-dîn Sâyin (v. 40a), Şâh
Alâ‘ü’d-devle (v. 40a), Yemînî (v. 40b), Ebu’l-ferec-i Sencerî (v. 40b-41a), Kâdı Ahmed Lâğâr
(v. 41a), Tab‘î (v. 41a), Âşıkî (v. 41a), Ferruhî (v. 41a-42b), Âzerî (v. 42b), Esedî (v. 43a-43b),
Aslî (v. 43b), Akdesî (v. 43b), Emînî (v. 43b), Senâî (v. 44a), Hazînî (v. 44a), Dâniş (v. 44a),
Sâyir (v. 44a), Sâbir (v. 44a), Sâlihî (v. 44a-44b), Tâhir (v. 44b), Abdü’l-‘alâ (v. 44b), Gazâlî (v.
44b), Hakîm Ebu’l-kâsım-ı Firdevsî (44b-48b), Fıtrat (v. 48b-49a), Fenâî (v. 49a), Fenâî (v.
49a), Mollâ Kâsım Alî (v. 49a), Kudsî (v. 49a-49b), Kavsî (v. 49b), Mânî (v. 49b), Mîr
Muhammed Muhsin (v. 49b), Seyyid Muhammed-i Câme-bâf (v. 49b), Merdümî (v. 50a),
Maşrıkî (v. 50a), Mûsevî (v. 50a), Nisbetî (v. 50a-50b), Hâce Nizâmü’l-mülk (v. 50b-51a), Nazîr
(v. 51a), Vâkıfî (v. 51a), Hemdemî (v. 51a), Ciblî (?) (v. 51a-51b), Nizârî (v. 51b-52a), Seyyid
Hasan (v. 52a), Hakîm Senâî (v. 52a-53a), Şehâbü’d-dîn (v. 53a), İmâdü’-dîn (v. 53a), Kâfirek
(v. 53a) (109), Muhtârî (v. 53a-53b), Emîr Hüseynî (v. 53b54a), Şîvenî (v. 54a), Velî (v. 54a),
6
Âteş-gede-i Âzer’de yer alan “Ferdî” mahlaslı şair Âteş-gede-i Muntafî’de yoktur.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E Journal of L anguage and Li terature Studies 201 4.1 (Ekim) / 33
The Poets Mentioned in Âteş-Gede-i Muntafî / M. Nalbat (p. 26-37)
Ebû Bekr (v. 54b), Şeyh Ebû Hâmid (v. 54b), Mevlânâ Evhadî (v. 54b-55a), Bâkî (v. 55a),
Beyânî (v. 55a-55b), Hâcû (v. 55b-56a), Rüşdî (v. 56a), Refî‘ü’d-dîn (v. 56a), Seyyid (v.56a),
Mevlânâ Şerefü’d-dîn (v. 56a-56b), Tayyân (v. 56b), İmâd Fakîh (v.56b), Fehmî (v. 56b-57a),
Muzaffer (v. 57a), Mevlânâ Vahşî (v. 57a), Hâşimî (v. 57a-57b), Ebû Hanîfe-i İskâfî (v. 57b),
Seyyid Mübârek Şâh (57b), Talha (v. 58a), Ascedî (v. 58a), Kisâî (v. 58a), Kelâmî (v. 58a),
Sultân Ebû Sa‘îd (v. 58b-59a), Ebu’l-ferec (59a-59b), Nâsırî (59b), Kâdı Şemsü’d-dîn (v. 59b),
Kâdı Mecdü’d-dîn (v. 59b), Hümâî (v. 59b-60a), Eşherî (v. 60a), Habbâzî (v. 60a-60b),
Hayyâm (Ömer) (v. 60b) , Radiyyü’d-dîn (v. 60b-61b), Sâmî (v. 61b), Seyfî (v. 61b-62a), Şâhidî
(v. 62a), Şeyh Sadrü’d-dîn (v. 62a), Emîr Sun‘î (v. 62a), Şeyh Attâr ((v. 62a-63a), Fevcî (v.
63a), Mevlânâ Lutfu’l-lâh (v. 63a-63b), Lutfî (v. 63b), Nidâî (v. 63b), Nazîrî (v. 63b), Yahyâ Bin
Muhammed (v. 63b-64a).
Herâtlı şairler:
Ebû İsma’îl (v. 64a), Ezrakî (v. 64a-64b), İsmî (v. 64b), Âsafî (v. 65a), İmâmî (v. 65a), Binâî (v.
65a-65b) (133), Haydar (v. 65b), Hâlidî (v. 65b), Recâî (v. 65b-66a), Zülâlî (v. 66a), Şâdî (v.
66a), Sabûhî (v. 66a), Tâhirî (v. 66b), Gazâlî (v. 66b), Mevlânâ Fahrü’d-dîn (v. 66b), Fasîhî (v.
66b), Kâtibî (v. 66b), Muzaffer (v. 67a), Derviş Maksûd-ı Tîrger (v. 67a-67b), Nâzım (v. 67b),
Vasfî (v. 67b).
Taberistanlı7 şairler:
Bâzârî (v. 67b-68a), Bezmî (v. 68a), Hazînî (v. 68a), Dâimî (v. 68a), Revgânî (v. 68a), Sehâbî
(v. 68a), Seyrî (v. 68a-68b), Sâhib (v. 68b), Sıdkî (v. 68b), Mîr Abdü’l-hak (v. 68b), Gıyâsî (v.
68b), Fâriğî (v. 69a), Fedâî (v. 69a), Fürûğî (v. 69a), Mîr Ebu’l-kâsım-ı Fendersegî (?) (v. 69a),
Mîr Murâdî (v. 69b), Mîr Muhammed Mü’mîn (v. 69b), Mevlânâ Nizâm (v. 69b), Acîbî (v. 69b70a), Fahrü’d-dîn Es‘ad (v. 70a), Mevlânâ Lami‘î (v. 70a), Mes‘ûd bin Sa‘ad Selmân (v. 70a70b), Yûsuf (v. 70b), Mevlânâ Hâcî (v. 70b), Şuhûdî (v. 70b-71a), Tâlib (v. 71a), Fahrü’d-devle
Amîdü’d-dîn (v. 71a-71b), Fedâî (v. 71b), Mîr Fağfûr (v. 71b), Feyyâz (v. 71b-72a), Kâmetî (v.
72a), Karârî (v. 72a), Kemâl (v. 72a), Mahfî-i Rüştî (?) (v. 72a-72b), Nâdimî (v. 72b), Baba
Nasîbî (v. 72b), Yakînî (v. 72b), Kâdı Yahyâ (v. 73a-74a), Eşref (v. 73b), Câvid (v. 73b), Tâlib (v.
73b), Kamerî (v. 73b).
Irâk-ı Arab şairleri:
Emînâ-yı Necefî (v. 74b-75a), Şemsü’d-dîn (v. 75a), Fuzûlî (v. 75a), Seyyid Muhammed-i Necefî
(v. 75a), Şeyh Muhammed (v. 75a).
Irâk-ı Acem şairleri:
Âyetî (v. 76a), Abdâl (v. 76a), Esîr (v. 76a), İşrâk (v. 76a), Mîrzâ Emîn (v. 76a-76b), Emîr Beg
(v. 76b), Evcî (v. 76b), Mîrzâ Bâkır (v. 76b), Bahâî (v. 76b), Mollâ Pîr Cemâl (v. 76b-77a), Te’sîr
(v. 77a), Emîr Takî (v. 77a), Ağa Takî (v. 77a), Hâce Celâl-i Derkânî (v. 77a-77b), Hâce Cemâl-i
Münşî (v. 77b), Cemâlü’d-dîn (v. 77b), Cennetî (v. 77b-78a), Hâce Habîbu’l-lâh (v. 78a) , Hüznî
(v. 78a), Hisâbî (v. 78a), Hilmî (v. 78a), Hâtemî (v. 78a), Dâ‘î (v. 78a-78b), Mîrzâ Dâvûd (v.
78b), Zevkî (v. 78b), Râzî (v. 78b), Recâî (v. 78b), Razî (v. 78b), Mîrzâ Seyyid Rızâ (v. 79a),
Muhammed Rızâ Paşa (v. 79a), Refî‘ü’d-dîn-i Lübnânî (v. 79a), Zînet (v. 79a-79b), Sâkî (v.
79b), Sâlik (v. 79b), Sipihrî (v. 79b), Serrâc-ı Hakkâk (v. 79b), Sü’edâ (v. 79b-80a), Mîrzâ
Selmân (v. 80a), Ağa Şâhegî (v. 80a), Şâh Nazar (v. 80a), Şücâ‘ü’d-dîn Mahmûd (v. 80a-80b),
Şerefü’d-dîn Fazlu’l-lâh (v. 80b, Şu‘ayb (v. 80b), Hakîm Şifâî (v. 80b-81a), Şekîbî (v. 81a),
7
Taberistan, bugünkü İran topraklarında Mazendrân adlı bölgenin adıdır. Detaylı bilgi için bkz. Şemseddin S. (1996).
Kâmûsu’l-a’lâm (4. Cilt). Ankara: Kaşgar Neşriyat. s. 2993.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 4 . 1 ( E k i m ) / 34
Âteş-Gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler / M. Nalbat (26-37. s.)
Şevketî (v. 81a), Sâdıkâ-yı Gâv (v. 81a), Sabrî (v. 81a), Mîr Sabrî (v. 81a-81b), Sûfî (v. 81b),
Damîrî (v. 81b-82a), Ziyâ (v. 82a), Tâhir (v. 82a), Zahîrü’d-dîn (v. 82a), İşretî (v. 82a-82b),
Gâzî Kalender (v. 82b), Fethî (v. 82b), Ferîdü’d-dîn-i Ahvel (v. 82b), Fikrî (v. 82b), Mîr Şâh
Kıvâmü’d-dîn (v. 82b), Kâsımî (v. 82b-83a), Kelâmî (v. 83a), Mîr Ebu’l-kâsım (v. 83a),
Kemâlü’d-dîn İsma‘îl (v. 83a-83b), Müdâmî (v. 83b), Musâhib (v. 83b), Müflih (v. 83b), Melûlî
(v. 83b), Hakîm Nâsır Hüsrev Ulvî (v. 83b-84a), Nâtık (v. 84a), Necât (v. 84a-84b), Nûrî (v.
84b), Nîkî (v. 84b), Vâhid (v. 84b), Vâhib (v. 84b-85a), Mîrzâ Hâdî (v. 85a), Mîrzâ Hâdî (v.
85a-85b), Seyrî (v. 85b), ‘İtâbî (v. 85b), Necîbü’d-dîn (v. 85b-86a), Tasnîfî (v. 86a), Ağa
Hüseyin (v. 86a), Hızrî (v. 86a), Zülâlî (v. 86a), Şûhî (v. 86a-86b), Sabûhî (86b), Şeyh Alî Takî
(v. 86b), Mevlânâ Ümîdî (v. 87a), Kemâlü’d-dîn Bindar (v. 87a), Hulkî (v. 87a) , Şâh Rızâ (v.
87a-87b), Sâil (v. 87b), Şâpûr (v. 87b-88a), Sâbir (v. 88a), Şâh Safî (v. 88a), Mîr Saydî (v. 88a),
Üstâd Atâu’l-lâh (v. 88a), Kâdı Atâu’l-lâh (v. 88a-88b), İmâdî (v. 88b), Ebû Yezîd Muhammed
el-Gazâirî (v. 88b), Ebu’l-fâhir (v. 88b) , İmâm Fahr-i Râzî (v. 88b-89a), Fikrî (v. 89a), Fehmî
(v. 89a), Kurbî (v. 89a), Lutfî (v. 89a), Mîr Nasîbî (v. 89a-89b), Şeyh Necmü’d-dîn (v. 89b),
Hicrî (v. 89b-90a), Âfitâbî (v. 90a), Cüdâî (v. 90a), Ca‘ferî (v. 90a), Harîfî (v. 90a), Emîr Zinde
Dil (v. 90b), Selmân (v. 90b), Sûzî (v. 90b), Mîr Şevkî (v. 90b-91a), Sarfî (v. 91a), Zarîfî (v. 91a),
Ahdî (v. 91a), Kâdı Mesîhü’d-dîn Îsâ (v. 91a-91b), Maksadî (v. 91b), Ya‘kûb (v. 91b), Ebû Amrı Ebherî (v. 92a), Mîrzâ Ahmed (v. 92a), Kâdî Ahmed Gaffârî (v. 92a), Edhem Beg (v. 92a-92b),
Mîrzâ Esed Beg (v. 92b), Esîrî (v. 92b), Şeyh Emîn (v. 92b), Îzidî (v. 92b), Bahşî8 (v. 92b),
Tezervî (v. 92b-93a), Mîrzâ Ca‘fer (v. 93a), Hâcı Beg (v. 93a), Hayretî (v. 93a), Hızrî (v. 93a),
Derviş Dihkî (?) (v. 93a-93b), Deylemî (v. 93b), Râfi‘î (v. 93b), Sâlik (v. 93b), Sâilî (v. 93b),
Şeref (v. 93b-94a), Şermî (v. 94a), Şihâbî (v. 94a), Şeyh Şihâbü’d-dîn-i Sühreverdî (v. 94a-94b),
Safîrî (v. 94b), Ziyâ (v. 94b), Tab‘î (v. 94b), Ubeyd (v. 94b-95a), Azîzî (v. 95a), Fâriğî (v. 95a),
Fürûğî (v. 95a), Kâkâ (v. 95a), Mâlik (v. 95a), Mollâ Murâd (v. 95a-95b), Mîrzâ Mukîm (v. 95b),
Mesrûr (v. 95b), Nergisî (v. 95b), Vâ‘iz (v. 95b), Vahîd (v. 95b-96a), Bârik (v. 96a), Yûsuf (v.
96), Mîr Aslî (v. 96b), Ensârî (v. 96b), Sâbit (v. 96b), Celâl Ca’fer (v. 96b), Hasan (v. 96b), Mîr
Huzûrî (v. 97a), Hakîm Sa‘îd Hân, (v. 97a) Hayrânî (v. 97a), Dâ‘î (v. 97a-97b), Derkî (v. 97b),
Kâdı Rüknü’d-dîn-i Da‘vî-dâr (v. 97b), Sultân (v. 97b), Şâh Mîr (v. 97b), Şemsü’d-dîn (v. 97b98a), Baba Şehîdî( v. 98a), Safîr (v. 98a), Şâh Tâhir (v. 98a-98b), Ârızî (v. 98b), Alâ‘î-i Aştiyânî
(v. 98b), Gazanfer (v. 98b), Ganî (v. 99a), Firkatî (v. 99a), Kâzım (v. 99a), Külhanî (v. 99a),
Livâî (v. 99a), Muhlis (v. 99a-99b), Meşrebî (v. 99b), Mîr Makbûl (v. 99b), Melik (v. 99b), Melik
Tayfur (v. 99b-100a), Nâfi‘ (v. 100a), Hâce Nasîr (v. 100a), Şeyh Nizâmî (v. 100a-100b), Mîr
Vâlihî (v. 100b-101a), Vekîl (v. 101a), Hâşimî (v. 101a), Hicrî (v. 101a), Edhem (v. 101b), Kâdı
Esed (v. 101b), Baba Efdal (v. 101b-102b), Kösec Hâce Muhammed Emîn (v. 102b), Bâkır (v.
102b-103a), Bâkî (v. 103a), Tecellî (v. 103a), Teslîmî (v. 103a), Teşbîhî (v. 103a), Hâtem (v.
103b), Mîr Hüseynî (v. 103b), Hilmî (v. 103b), Hayâtî (v. 103b), Haydar-ı Tahmâsbî (v. 103b104a), Hisâlî (v. 104a), Hayâlî (v. 104a), Dâverî (v. 104a), Zihnî (v. 104b), Rızâî (v. 104b), Refî‘î
(v. 104b), Remzî (v. 104b), Sâlik (v. 104b), Sâlim (v. 104b-105a), Sermed (v. 105a), Sencer (v.
105a), Şücâ‘ (v. 105a), Şerîf (v. 105a-105b), Şu‘ûrî (v. 105b), Ziyâü’d-dîn Muhammed (v. 105b),
İzzü’d-dîn Mahmûd (v. 105b), Aşkî (v. 105b-106a), Gurûrî (v. 106a), Fahrî (v. 106a), Fehmî (v.
106a), Feyz (v. 106a), Ebû Tâlib-i Kelîm (v. 106a-106b), Mevlânâ Muhteşem (v. 106b-107a)9,
Mesîh (v. 107a), Müşfîkî (v. 107a), Muzaffer Hüseyin (v. 107a), Mîr Ma’sûm (v. 107a), Maksûd
(v. 107a-107b), Esîrü’d-dîn-i Evmânî (v. 107b-108a), Hâce Akâ‘î (v. 108a), İlâhî (v. 108a), Envâr
(v. 108a), Bezmî (v. 108a), Reşkî (v. 108a), Hâce Reşîdü’d-dîn Muhammed (v. 108a-108b), Mîr
Râzî (v. 108b), Revnakî (v. 108b), Zekî (v. 108b), Sayrefî (v. 108b), Saykalî (v. 108b-109a), Baba
Irâkî (v. 109a), Üryân (v. 109a), Kevserî (v. 109a), Mahvî (v. 109a-109b), Müfred (v. 109b),
Mülkî (v. 109b), Mîr Mürşid (v. 109b), Mîr Muhammed Mehdî (v. 109b), Nusayrâ (v. 109b),
Helâkî (v. 109b-110a), Yetîm (v. 110a), Ahterî (v. 110a), Edâî (v. 110a), Âgehî (v. 110a-110b),
Emînâ (v. 110b), Seyyid Celâl (v. 110b-111a), Mîr Hazînî (v. 111a), Mevlânâ Hasan Alî (v. 111a),
Râmî (v. 111a), Mollâ Zamânî (v. 111a), Sâlik (v. 111b), Sa‘îdâ (v. 111b), Şarkî (v. 111b), Şevkî (v.
8
9
Âteş-gede-i Âzer’de “Bahtî” şeklinde imla edilmiştir.
Âteş-gede-i Âzer’de yer alan “Mâyilî” mahlaslı şair Âteş-gede-i Muntafî’de yoktur.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E Journal of L anguage and Li terature Studies 201 4.1 (Ekim) / 35
The Poets Mentioned in Âteş-Gede-i Muntafî / M. Nalbat (p. 26-37)
111b), İşretî (v. 111b), Gavvâsî (v. 111b-112a), Gıyâs (v. 112a), Kâtib (v. 112a), Kisvetî (v. 112a112b), Mevlânâ Mü’mîn Hüseyin (v.112b).
Fars şairleri:
Mîr Burhân (v. 113a), Mollâ Hâmid (v. 113a), Mollâ Fâhir (v. 113a), Âlimî (v. 113a), Mevlânâ
Râzî (v. 113b), Mevlânâ Ferecu’l-lâh (v. 113b), İbn-i Nasûh (v. 114a-114b), Eser (v. 114b),
Mevlânâ Ehlî (v. 114b), Pertevî (v. 114b-115a), Bishak (?) (v. 115a), Pûr Ferîdûn (v. 115a), Bîkesî (v. 115a), Tecellî (v. 115b), Temennâ (v. 115b), Hâce Şemsü’d-dîn Muhammed Eş-şehîr Bihâfız (v. 115b-116a), Zülâlî (v. 116a), Hâcî-i Zamân (v. 116a-116b), Şeyh Müslihü’d-dîn Sa‘dî (v.
116b-117a), Şerer (v. 117b), Şeyh Şettâh (v. 117b), Mîr Tarzî (v. 117b), Zuhûrî (v. 117b), Emîr
Ârifî (v. 117b), Seyyid Muhammed-i Urfî (v. 117b-118a), İzzetî (v. 118a), İzzî10 (v. 118a), Gayretî
(v. 118a), Mîr Gıyâsü’d-dîn Mansûr (v. 118a-118b), Gıyâs-ı Helvâî (v. 118b), Fâriğî (v. 118b),
Baba Figânî (v. 118b), Kaydî (v. 118b-119a)), Gelu Alî (v. 119a), Mevlânâ Lisânî (v. 119a),
Mevlânâ Mânî (v. 119b), Mecdü’d-dîn Hemger (v. 119b-120a), Hâce Mürşid (v. 120a), Müştâk
(v. 120a), Mu‘înü’d-dîn (v. 120a), Mukîm (v. 120a), Mevlânâ Mektebî (v. 120a), Münsif (v.
120a), Nasru’l-lâh Bin Abdu’l-hamîd (v. 120b), Mîrzâ Nizâm (v. 120b), Nâimâ (v. 120b), Nevîdî
(v. 120b), Erşed (v. 120b-121a), Evhadî (v. 121a), Bahârî (v. 121a), Reşîd (v. 121a), Kâsımî (v.
121a), Hızrî (v. 121b), Kelâmî (v. 121b), Muhibbî (v. 121b), Mevâlî (v. 121b), Mâilî (v. 121b-122a).
Turan şairleri
Belh Şairleri:
Elif Abdâl (v. 122b), Şeyh Ebu’l Hasan Şehîd (v. 122b), Şeyh Ebû Alî Sînâ (v. 122b) , Mevlânâ
Reşîdü’d-dîn Vatvât (v. 123a-123b), Sirâcü’d-dîn (v. 123b) , Mevlânâ Şakîk-i Belhî (b. 123b),
Ebu’l-kâsım Hasan Unsûrî (v. 123b-124a), Menûçihr-i Şast Küleh (v. 124a-124b), Mevlevî (v.
124b) (Celâlü’d-dîn-i Rûmî), Emîr Hând (v. 125b), Mollâ Mîrek Cân (v. 125b).
Harezm şairleri:
Şeyh Ebu’l-vefâ (v. 126a), Hüsâmî (v. 126a), Kıtâlî (v. 126b), Şeyh Necmü’d-dîn-i Kübrâ (v.
126b), Zahîrü’d-dîn (v. 126b-127a).
Mâverâü’n-nehr şairleri:
Seyfü’d-dîn A‘rec (v. 127a-127b), Esîrü’d-dîn (v. 127b), Şeyh Ebu’l-abbâs (v. 127b-128a), Ağacı
(?) (v. 128a), Berendik (?) (v. 128a), Mollâ Hâcı Behrâm (v. 128a), Cevher-i Zenger (v. 128b),
Üstâd Ebu’l-hasan Rûdekî (128b-129a), Seyfî (v. 129a), Şemsü’d-dîn (v. 129a), Şihâbü’d-dîn
Ahmed (v. 129a), Hâce İsmetu’l-lâh (v. 129a-129b), Mevlânâ ‘Am‘âk-ı Buhârî (v. 129b-130a),
Müşfikî (v. 130a), Mollâ Tecellî (v. 130a), Hâşimî (v. 130a), Bedahşî (v. 130b), Edîb Sâbir (v.
130b), Meylî (v. 131a), Ziyâü’d-dîn-i Fârsî (v. 131a-131b), Kemâlü’d-dîn Mes‘ûd (v. 131b-132b),
Ebû Alî Şatrancî (v. 132b), Eşrefî (v. 132b-133a), Bisâtî (v. 133a), Hâce Hâcı Muhammed (v.
133b), Derdî (v. 133b), Dakîkî (v. 133b), Reşîdî (v. 133b), Rûhânî (v. 133b), Hakîm Sûzenî (v.
134a), Şihâbü’d-dîn (v. 134a), Dakîkî11 (v. 134b), Firâkî (v. 134b), Emîr Mu‘izzî (v. 134b-135a),
Nizâmî-i Arûzî (v. 135a), Ferhârî (v. 135a), Hicrî (v. 135b), Rüknü’d-dîn (v. 136a).
Hindistan şairleri:
10
11
Bu şair Âteş-gede-i Âzer’de yer almamaktadır.
Âteş-gede-i Muntafî’de “Atîkî” yerine “Dakîkî” ikinci defa geçmektedir.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 4 . 1 ( E k i m ) / 36
Âteş-Gede-i Muntafî’de Yer Alan Şairler / M. Nalbat (26-37. s.)
Safîrî (v. 136b), Şeyh Feyzî (v. 136b), Mîr Cüdâî (v. 137a), Cemâlî (v. 137a), Hâce Hasan (v.
137b), Emîr Hüsrev (v. 137b-138a), Şeyh Ferîdü’d-dîn-i Şükr Künc (v. 138a), Hâce Mu‘înü’ddîn-i Çeştî (v. 138a), Nişânî (v. 138a), Alî (v. 138b), Hâce-zâde (v. 138b), Kâdirî (v. 138b),
Sirâcü’d-dîn (v. 139a), Bîniş (v. 139a), Ganî (v. 139a), Kem-gûy (v. 139b), Mazharî (v. 139b).
Farklı memleketlerden kadın şairler:
Âyişe (v. 139b), Azamet (v. 139b), İffetî (v. 139b), Lâle Hatun (v. 139b-140a), Mutribe (v. 140a),
Mihrî (v. 140a), Mehistî (?) (v. 140a-140b), Nûr Cihân Begüm (v. 140b).
Âteş-gede müellifi Âzer’in çağdaşı olan şairler:
Âferîn (v. 141a), Esîrî (v. 141a-141b), Ümîd (v. 141b), Sâbit (v. 141b), Sebât (v. 141b), Cezbe (v.
141b), Cenâb (v. 142a), Hâcet (v. 142a), Hicâb (v. 142a-142b), Hazîn (v. 142b), Hasret (v. 142b),
Hâdim (v. 142b), Hâtır (v. 142b), Dâ‘î (v. 142b-143a), Dâmî (v. 143a), Râhib (v. 143a-143b),
Mollâ Rızâ (v. 143b), Refîk (v. 143b), Ruhbân (v. 143b), Rehî (v. 143b-144a), Zebânî (v. 144a),
Sâlim (v. 144a), Şebâb (v. 144a), Şa‘f (v.144a), Şu‘le (v. 144a-144b), Şekîb (v. 144b), Mîr
Şemsü’d-dîn Muhammed (v. 144b), Şemîm12 (v. 144b-145a), Seyyid Muhammed Sâdık (v.
145a), Sâfî (v. 145a-145b), Sabâhî (v. 145b), Sabûhî (v. 145b), Safâ (v. 145b-146a), Sahbâ (v.
146a), Tabîb (v. 146a-146b), Tûfân (v. 146b), Tayrî (v. 146b), Ârif (v. 146b), Âşık (v. 146b-147a),
Özrî (v. 147a), Alî (v. 147a-147b), İnâyet (v. 147b), Gâlib (v. 147b), Ganî (v. 147b-148a), Gayret
(v. 148a), Fedâî (v. 148a), Firîbî (v. 148a), Mâil (v. 148a), Dervîş Abdü’l-mecîd (v. 148b), Mîrzâ
Muhammed Beg (v. 148b), Mesrûr (v. 148b-149a), Müştâk (v. 149a), Meşreb (v. 149a-149b),
Minnet (v. 149b), Muvahhid (v. 149b), Mevlâ (v. 149b-150a), Mehdî (v. 150a), Nâsır (v. 150a),
Nâmî (v. 150a-150b), Nedîm (v. 150b), Neşât (v. 150b-151a), Neş’et (v. 151a), Neş’et (v. 151a),
Nasîb (v. 151a), Mîrzâ Muhammed Nasîr (v. 151b), Nevîd (v. 151b), Niyâzî (v. 151b-152a), Vâlih
(v. 152a), Vefâ (v. 152a), Hâtif (v. 152a-152b), Hicrî (v. 152b).
Tercüme-i hâl-i müellif-i Âteş-gede (152b-154a).
Sonuç
Âteş-gede tercümesi Âteş-gede-i Muntafî’de, Türk ve İran edebiyatı için önemli sayılabilecek
farklı memleketlerden 847 şairin biyografisine yer verilmiştir. Âteş-gede-i Muntafî müellifi,
eserinde Âteş-gede-i Âzer’de yer alan hemen bütün şairlerin biyografilerine yer vermiş; ancak
şiir örneklerini büyük ölçüde azaltmıştır. Bunun yanında bazı şairlerin biyografilerini Âzer’den
farklı yazmayı tercih etmiştir. Yukarıda zikredilen özellikler ışığında Âteş-gede-i Muntafî
tercüme bir tezkire hüviyetiyle Türk edebiyatı tarihindeki yerini almıştır.
12
Bu şair Âteş-gede-i Âzer’de yoktur.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]
R u m e l i D E Journal of L anguage and Li terature Studies 201 4.1 (Ekim) / 37
The Poets Mentioned in Âteş-Gede-i Muntafî / M. Nalbat (p. 26-37)
Kaynakça
Âteş-gede-i Muntafî. (t.y). Leipzig. Almanya: Leipzig Üniversitesi Kütüphanesi El Yazmaları
Bölümü, Cod Turc 35.
Hayyampur A. (1340). Ferheng-i Suhenverân. Tebriz. İran.
Levend, A. S. (2008). Türk Edebiyatı Tarihi (1. Cilt). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Lutf Ali Beg A. (1336). Âteş-gede (haz. Hasan S. Nâsırî). Tahran. İran: Müessese-i Matbuâtî-i
Emîr-i Kebîr.
Nalbat M. (2014, Haziran). “Bilinmeyen Bir Âteş-gede Tercümesi: Âteş-gede-i Muntafî”. V.
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), Kültür Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
Şemseddin S. (1996). Kâmûsu’l-a’lâm (4. Cilt). Ankara: Kaşgar Neşriyat.
Yazıcı, T. (1991). Âteşkede. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (4. Cilt, ss. 58-59).
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
Yazıcı, T. (2003). Lutf Ali Beg. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (27. Cilt, s. 230231). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
Yıldırım, N. (2001). Fars Edebiyatında Kaynaklar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi.
Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü - Kırklareli / TÜRKİYE
e-posta: [email protected]
Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish
Language and Literature, Kayalı Campus - Kırklareli / TURKEY
e-mail: [email protected]

Benzer belgeler