RECYCLING SAYI 100 BASKI.indd

Transkript

RECYCLING SAYI 100 BASKI.indd
RECYCLING
İZLENİM IMPRESSION
INDUSTRY MAGAZINE
Dr. OĞUZ
CAN
RECYDIA Genel Müdürü
Yeni Yıl
Vesilesi ile Geçmişin
Muhasebesi ve
Sektörün Geleceği…
Ö
20
mür defterimizden bir yaprak daha düşüyor ve yeni
yıla umutla giriyoruz... Yıldönümleri benim için her
zaman bir sevinç vesilesinden ziyade hızlı bir muhasebe yaptığım zaman dilimleridir. Atık Yönetimi
sektörü açısından 2015 yılı nasıl geçti? sorusuna kısa
bir cevap vermek gerekirse daha çok zemin iyileştirme
faaliyetlerinin yer aldığı, zorlu yıllardan bir tanesi
idi. Bölgesel ve konjonktürel problemler, küresel ve
yerel ekonomik verilerdeki radikal değişimler, seçimler
vb. etmenler 2015 yılının atık sektöründe beklendiği/
arzu edildiği gibi bir atılım, bir sıçrama yılı olmasını
engellerken, daha çok mevzuat açısından daha sağlam
zemin hazırlığı, firmaların da mevcudu koruma ve
idame ettirme çabaları yoğunlaştığı, yayın geriye
basıldığı bir yıldı 2015. 2015 yılı bir kayıp yıl olmadı.
Birkaç yeni yatırımlar açısından bakıldığında, bazı
önemli kazanımları da oldu. Ancak stresler, gelişim
beklentileri daha fazla 2016’ya ertelendi, kaydırıldı.
2023 Türkiye vizyonunda artık telafi edilemez gecikmeler ve maliyetler oluşturmamak adına 2016’nın
“Atık yönetiminde Atılım Yılı” olması gerekiyor.
Bir sektörü oluşturan yatırımcı, işletmeci,
lojistik, denetim, danışmanlık, yetkilendirilmiş
kuruluşlar, vb. oyuncular kadar, kapasite gelişimine
katkı veren birlikler, dernekler, STK’lar, sektörel dergiler, etkinlikler, akademik çalışmalar, üniversiteler de
o sektörün önemli unsurlarıdır. Bir sektörün sağlığı
54
oyuncu sayısı, kalitesi ve sürekliliği ile tanımlanabilir.
Bu açıdan Atık sektörü Türkiye’de henüz istenilen
gelişimi de tamamlayamamıştır. Bu gelişimin arzu
edilen seviyeye ulaşması, Türkiye’nin sürdürülebilir
çevre ve atık yönetiminde imalat sektörlerindeki
gibi ölçülebilir ve izlenebilir bir hizmet kalitesine
ulaşabilmesi için atması gereken bir çok adım var.
2023 Projeksiyonu’nda kişi başı gelirini 10.000
US$ seviyelerinden 2,5 kat artış ile yüksek gelirli ülkeler
sınıfına geçmeyi hedefleyen Türkiye’nin, atık miktarında
%40 ila 85, Yönetim maliyetlerinin ise 2,5 -3 kat artış
beklenmektedir. Atık yönetiminin finansal sürdürülebilirlik probleminin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Finansal tanımı ve kaldıraçlaması olmayan sektör
hurdacılık anlayışından kurtulması ve büyümesi de
mümkün değildir. Endüstriyel atıkların izlenebilirliğinin
sağlanması, lisanslı tesislerde uygun teknik ve metotlar
ile geri kazanılması ve bertarafı yeni Dilovalar’ı, Tuzlalar,
Gaziemirler’i… engelleyecek, bu güzel vatanın taşını,
toprağını, suyunu ve havasını daha temiz kalmasını
temin edecektir. Başta sayısı 30’a ulaşan büyükşehirlerin
önümüzdeki kalan efektif 5-6 yıl içinde kentsel
dönüşümü (sadece binaların yenilenmesi fırsatı olarak
değil) anahtar olarak kullanarak, ulaşım, çevre, turizm,
enerji başlıklarını da kapsayan döngüsel ekonomiye geçiş
için gerekli alt yapı yatırımları tamamlamalıdır.
Karbon, su, atık ayak izini verimli proses ve
uygulamalar ile küçültmüş, atık yönetimini de hem
istihdam hem de kaynak yönetimi açısından rekabet
avantajına döndürebilmiş olması halinde 2023
hedeflerini sürdürülebilir olarak yakalayabilecektir.
Hammadde ve enerji açısından maalesef
avantajlı olmayan ülkemizde, lineer ekonomiden
döngüsel ekonomiye geçilmesi elzemdir.
DALYA 100! RECYCLING
INDUSTRY 100. SAYISINI
VE 10. YAŞINI TEBRİK EDİYORUZ
Sektör tanımı içinde kapasite gelişiminde sektör
dergilerinin, etkinliklerin, akademik çalışmaların
yeri çok önemlidir demiştik. Zira bu mecralar,
fikirlerin üretildiği, paylaşıldığı, tartışıldığı, başarılı
uygulamaların ve alınan derslerin yaygınlaştırıldığı
önemli bir vasatı temin eder. Bu bağlamda; Recycling
Industry atık sektörünün nabzını tutan ve önemli bir
görevi ifa eden bir dergi.
Daha önce IWES, Atık teknolojileri dergisi
gibi kapasite gelişim ihtiyacına destek vermek için
farklı platformlarda yoğunlaştığım için- 2012 ve
sonrası RecyclingI ndustry’nin ile daha yakın olma
şansım oldu. Bu nedenle farklı perspektiflerden
değerlendirdiğimde Recycling Industry dergisinin ne
kadar zor ve özverili bir çaba ortaya koyduğunu yakinen takdir ediyorum. Tüm sektör dergileri önemlidir
ancak, özellikle gelişmemiş bir sektörde aylık dergi
çıkarmak ve idame ettirmek çok daha zor bir mücadele. Recycling Industry dergisi bu anlamda atık
sektörünün bir araya geldiği, nefes aldığı, birbirinden
haber aldığı önemli bir imkan. Bu çabayı hizmet
kalitesi sancısı ile veren Grupe’yi tebrik ediyorum.
2016 yılının her türlü atıktan temizlenmiş,
daha yeşil bir çevrede, daha müreffeh, bol enerjili
(yenilebilir ve yenilenebilir olanından), başarılı bir yıl
olmasını diliyorum.
ocak / january 2016