hastane afet planı (hap) tahlġye 3

Transkript

hastane afet planı (hap) tahlġye 3
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:1/19
1- AMAÇ:
Hastaların korunması ve hasta bakımının sürdürülmesi ve çalıĢan güvenliğinin sağlanması.
2- KAPSAM:
Bu talimat Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde görevli bütün
çalıĢanları kapsar.
3- TANIMLAR
3.1- TAHLĠYE:
Ġç veya dıĢ etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin
bir bölüm veya tamamının boĢaltılarak insanların daha güvenli bölgelere nakledilmesidir.
3.1.1- Horizontal Tahliye: Tehlikeye en yakın hastaların aynı kattaki daha güvenli alana naklidir.
3.1.2- Ġnternal Tahliye: Hastalar hastane içinde güvenli baĢka bloklara transfer edilir, parsiyel tahliye
Ģeklidir
3.1.3- Eksternal tahliye:Hastaların hastane dıĢında güvenli bir yere transfer edilmesidir.
3.1.4- Vertikal Tahliye: Tehlike olan katın tamamen boĢaltılmasıdır.
3.1.5- TotalTahliye: Hastanenin tamamen boĢaltılmasıdır.
3.1.6- Toplanma Alanı: Önceden planlanan ve yeri levha veya piktogramla belirlenen, tahliyesi
gerçekleĢtirilen hasta ve personelin tehlikelerden uzak güvenli bir alanda toplandıkları yeri ifade
eder.
4- SORUMLULAR:
Bu planın uygulanmasından tüm Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
personeli ve sözleĢmeli çalıĢanları ve denetiminden üst yönetim sorumludur.
5- YASAL DAYANAK
1-7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun
2-Afetlere ĠliĢkin Acil Yardım TeĢkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik,
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4-2005/48 Sayılı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Hakkında Sağlık Bakanlığı Genelgesi
5-Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği( R.G.1983 / 17927 tarihli yayını) Madde 19
6-Hastane Afet Planı (Tahliıye Kısmı)nda belirtilen hususlarda, uygulamadan doğabilecek
aksaklıklar Hastane Yöneticisi Makamına yazılı olarak bildirilir. Hastane Yöneticisi'nin müsaadesi
alınmadan herhangi bir değiĢiklik yapılamaz.
7-Bu Hastane Afet Planı (Tahliye Kısmı), yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
6- UYGULAMA
 Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dıĢ afet nedeni ile kısmen veya
tamamen boĢaltılması gerekliliğine HAP baĢkanı karar verir.
 HAP baĢkanı tam yetkiye sahiptir. Ayrıca HAP baĢkanı hastane boĢaltma organizasyonundan ve
idaresinden sorumludur. UlaĢılamadığı durumlarda hastane nöbetçi Ģefi tahliye kararını verir.
 Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boĢaltılacağına karar verme yetkisi lojistik
Ģefine aittir. Tahliye sırasında merdiven ve asansörlerin kullanılıp kullanılamayacağına lojistik Ģefi
karar verir.
 Hastanenin boĢaltılması ve ulaĢım yollarının sağlanmasından sorumlu kiĢi lojistik Ģefidir.
 Hastanenin zarar görmesi halinde arama kurtarma çalıĢmalarını yürütme görevi lojistik Ģefinindir.
 Hastane iç boĢaltımı için uygun yerleri belirleyecek kiĢi operasyon Ģefidir.
 Hastanenin dıĢ boĢaltımı için uygun yerleri belirleyecek kiĢi HAP BaĢkanıdır. Aynı zamanda
boĢaltılacak olan hastaların gidecekleri yerler (Askeri Hastane,Sahra Hastane, Okullar, Spor
Salonları, Camiler vb kamu ve özel kuruluĢlar) belirlenmelidir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:2/19
 Operasyon Ģefinin talimatı üzerine uygun görülen hastalar sosyal hizmetler uzmanının
sorumluluğunda olan bir alanda izlenecektir.
 Hastaneden taburcu edilen, baĢka hastanelere sevk edilen veya servisi değiĢen hastaların kaydının
tutulmasından sorumlu kiĢi planlama Ģefidir.
 Hastanenin boĢaltılması ve sonrasında güvenliğin sağlanmasından güvenlik Ģefi sorumludur. Terör ve
bomba tehdidine karĢı hastanenin boĢaltılmasına karar verme sorumluluğu güvenlik Ģefine aittir.
Ancak boĢatma emrini vermekle sorumlu kiĢi HAP baĢkanıdır.
6.1 TAHLĠYE TĠPĠ
6.2.1 Horizontal Tahliye:
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
Hastane içinde sınırlı bir bölümü etkileyen acil afet durumunda tehlikeye en yakın hastaların kattaki
daha güvenli alana tahliyesidir. Bu amaçla K ve D blokta meydana gelecek olaylarda aynı katta
bulunan güvenli alanlar tahliye amaçlı kullanılacaktır.
Total Tahliye:
Hastane nin tamamen boĢaltılmasıdır. En son baĢvurulması gereken yol olmalıdır.
Vertikal Tahliye:
Tehlikede olan kat tamamen boĢaltılır. Lokalize bir kaza veya olayda kaza katının en az bir kat
altında ve bir kat üstünde bulunan hasta ve görevliler hastanenin daha güvenli baĢka bir yerine
transfer edilmelidir. Kattan ayrılmadan önce hastaların triajları yapılmalı ve triaj kartları takılmalıdır.
Eksternal Tahliye:
Hastalar hastane dıĢında güvenli bir yere transfer edilir, parsiyel ya da total olabilir
Ġnternal Tahliye:
Hastalar hastane içinde güvenli baĢka bölümlere transfer edilir, parsiyel tahliye Ģeklidir.
6.3- HASTA TRANSFERĠNDE KULLANILACAK ARAÇLAR
 Ambulans
 Sedye ve tekerlekli sandalye
 Yolcu arabası
 Özel araçlar
6.4- TAHLĠYE NEDENLERĠ
 Elektrik kesintisi
 Su kesintisi
 Oksijen kaynağı yetersizliği
 Deprem
 Yangın
 Sel
 Kasırga
 SavaĢ
6.5- HASTA OLMAYANLARIN TAHLĠYESĠ
 Personel tahliyesi
 Ekipman tahliyesi
 Tıbbi kayıt
 Ġlaçlar
6.6- ACĠL TAHLĠYE ALANLARI
 Hastane otoparkları
 Hastane yeĢil alanları
 Hasarsızız güvenli diğer blok veya katlar
 Hap komite merkezinin kurulduğu alan (Hastane otel arkası ġekil.1)
6.7- TAHLĠYE YOLLARI
6.7.1- MERDĠVENLER: Hastanede 2 tip merdiven vardır. Yangın harici tahliyelerde ve iki merdivende
kullanılabilir durumda ise aĢağıdaki önceliklere göre tahliye iĢlemi baĢlatılır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02

Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:3/19
A Tipi Merdiven: Acil durum esnasında 2 tip merdiven de kullanılabiliyor ise öncelikle
kırmızı kodlu ve sarı kodlu hastaların tahliyesinde kullanılacak olan merdivenlerdir. Bu
merdivenler hastanedeki yangın merdivenleridir. (ġekil 3)

B Tipi Merdiven: Acil durum esnasında 2 tip merdiven de kullanılabiliyor ise öncelikle
mavi kodlu ve yeĢil kodlu hastaların tahliyesinde kullanılacak olan merdivenlerdir. Bu
merdivenler hastanedeki normal kat merdivenleridir. Angın Esnasında Sadece A Tipi
Merdiven Tüm Hastalar Ġçin Kullanılmak Zorundadır. (ġekil 3)
6.7.2 HASTANE ÇIKIġ KAPILARI:

Sedyeli Tahliye ÇıkıĢ Kapısı: Bu kapılardan sadece sedyeli hastaların tahliyesi
yapılacaktır. (ġekil 3)

Ayaktan ÇıkıĢ Kapıları: Bu kapılar afet durumunda destekli ve kendi baĢına yürüyebilen
bağımsız hastalar tarafından kullanılacaktır. (ġekil 3)
6.7.3 TAHLĠYE VE SIĞINMA ODALARI
6-8-
6.9-
6.10-
6.11-
Tahliye Ve Sığınma Odalarından Hasta Tahliyesinin Yapılması: Hastane Sivil Savunma
Uzmanı ve Ġl Ġtfaiye müdürlüğünün koordineli çalıĢması ile belirlenen, kaçıĢ yolların kapanması
halinde hasta tahliyesi için kullanılacak odalardır. Hastanemizde hasta tahliye odaları D ve K
bloklarındaki servis katlarında belirlenmiĢtir. ( Hasta tahliye odalarını belirtir kat krokisi (ġekil 3)
Hasta tahliye odaları dıĢarıdan itfaiye ve diğer kurtarma ekiplerinin tahliye yapabilmesi için tahliye
odaları dıĢ cepheden gece ve gündüz görülebilir fosforlu tabelalarla belirtilmiĢtir. (Sayfa 9)
TAHLĠYE YOLLARINDA KARġILAġILAN OLUMSUZLUKLAR
 Yürüme mesafesi
 Yolların karmaĢıklığı, yanlıĢ yola sapma olasılığı
 Tahliye yollarının teknik eksikliği (merdivenler, karanlık, yetersiz ıĢık vb.)
 Fiziksel koĢullar (deprem sonrası hasar, yangın, gaz kaçakları vb.)
 Psikolojik durum (panik)
Hastanede meydana gelebilecek bir afet durumunda talimat sonuna eklenen hastane yerleĢik
planında gösterilen tahliye yolları izlenecektir.
TAHLĠYE SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:
 Hasta ve personelin güvenliği
 Ġnternal kullanım alanlarının durumu
 Diğer tesislerdeki yatak mevcudiyeti
 Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi
 Ayrıldıklarında hastaları teslim alacak kiĢilerle iletiĢim
 Hastane tahliye alanlarının güvenliği planda belirtilen sorumlularca sağlanır
ÖZELLĠKLĠ HASTA BAKIM ALANLARININ TAHLĠYESĠ ĠÇĠN GENEL KURALLAR:
 Ameliyathane
 Cerrahi Yoğun Bakım
 Koroner Yoğun Bakım
 Acil Resüsitasyon Ünitesi hasta tahliyesi yönünden özel alanlar
BEKLEME (STAND-BY)
 Bilgilendirilmeyi bekleyin
 Görev yerinizi terk etmeyin ve hastaların odalarında beklemelerini sağlayın
 Tuhaf ya da tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili amirinizi bilgilendirin
 Hastaları geliĢmelerle ilgili bilgilendirin, çok fazla bilgi vermekten kaçının ancak inandırıcı olun
 Personeli görevlendirerek ve tahliye triajı yaparak tahliyeye hazır olun Kontrol edilemez panik
geliĢirse tahliye tercih edilmese de kaçınılmazdır!
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:4/19
6.12- ACĠL TAHLĠYE
6.12.1- Yürüyebilen Hastalar (E0): Sıra halinde bir öncü ve bir artçı personelle acilen dıĢarı çıkarılırlar
6.12.2- Yürüyemeyen Hastalar: Tehlikeye en yakın olanlar en önce tahliye edilirler
Amaç:Olabildiğince çok hasta kurtarmak Personelin yaralanma riskini en aza indirmek amaçlanır.
6.13- KONTROLLÜ TAHLĠYE:
 Kontrollü tahliye emri ortamın güvenli olmadığı durumlarda teknik birimler tarafından verilir
(itfaiye, sivil savunma, vb)
 Acil tahliyeye göre daha fazla personel mevcuttur
 Hastalar kendi kiĢisel eĢyalarını taĢıyabilirler
 Klinik kayıtlar ve formlar hastayla beraber taĢınabilir
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:5/19
6.14- TAHLĠYE KARARI
ġekil 2 (TAHLĠYE KARARI)
6.15- TAHLĠYE TRĠAJ VE KATOGORĠLERĠ
ġekil 2 (TAHLĠYE TRĠAJ KATEGORĠLERĠ)
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:6/19
6.16- HAP KOMUTA MERKEZĠ YERLEġKESĠ
KOMUTA ÇADIRI
HASTANE AFET
KONTEYNERI
1 KAYIT KABUL
2 HALKLA ĠLĠġKĠ.
3 TIBBĠ ĠKMAL ÇAD
4 AYAKTA GEL. HAS
O
T
O
SĠYAH ALAN
YEġĠL ALAN
P
A
R
K
SARI ALAN
OTO
PARK
KIRMIZI ALAN
TRĠAJ ÇADIRI
OTO PARK
ġEKĠL: 1
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:7/19
6.17- HAP BAġKANININ KARARIYLA YAPILACAK ACĠL TAHLĠYE ALANLARI
AFET
HASTA VE PERSONEL TAHLĠYE ALANLARI
ALAN ÖZELLĠKLERĠ
YANGIN
HAP KOMUTA ALANI (OTEL ARKASI)
HASTANE YEġĠL ALANLARI VE OTAPARKLAR
AÇIK VE GÜVENLĠ ALAN
DEPREM
HAP KOMUTA ALANI (OTEL ARKASI)
HASTANE YEġĠL ALANLARI VE OTAPARKLAR
AÇIK VE GÜVENLĠ ALAN
FIRTINA
HASTANANE BĠNA ĠÇĠ
SEL
HASTANE ÜST KATLARI
SABOTAġ PATLAMA
HASTANE BAHÇELERĠ VE OTAPARKLAR
SAVAġ
TÜM BODRUM KATLAR.
SALGIN HASTALIK
SALGININ DURUMUNA GÖRE HAP BAġKANI BELĠRLER
KAPALI VE KORUNAKLI ALAN
YÜKSEK VE GÜVENLĠ ALAN
GÜVENLĠ ĠLAN EDĠLEN ALAN
SIGINAKLAR
SALGINA GÖRE BELĠRLENĠR
6.18-TAHLĠYE GÖREDVLĠLERĠN EYLEM TARZI
GÖREV TANIMLARI
VE TAHLĠYE
ALANLARI
TAHLIYE GRUP
LIDERI
TAHLIYE EKIP
ELEMANLARI
ACĠL KRITIK
GÖREVLER
UYGULANACAK EYLEM TARZI
HAP BaĢkanından gelecek talimata göre personeli kat sığınma odasına veya güvenli
toplanma alanına sevk eder. Toplanan personelden mevcut raporunu alarak hap
baĢkanına bildirir.
Acil kritik görevlerini yaparak, Tahliye Grup Liderinin talimatı doğrultusunda hareket
ederler. Toplanma yerinde mevcut alınmasında grup liderine yardımcı olurlar.
ÇalıĢan cihaz ve bilgisayarlar kapatılır. Her personel kendi cihaz ve bilgisayarını
kapatacaktır.
GÜVENLI
TOPLANMA ALANI
Tahliye Grup Liderinin kararına göre; Personelin fiziki imkansızlıkları durumunda veya
kaçıĢ güzergahlarının kullanılamaz hale geldiği durumlarda bu oda kullanılır.
Toplanma alanında Tahliye Grup Lideri tarafından yoklama alınarak durum HAP
BaĢkanına bildirir.
KAÇIġ GÜZERGAHI
KaçıĢ olarak yangın merdivenleri ve daha önceden planda belirtilen tahliye çıkıĢ kapıları
kullanılacaktır. Mümkün olduğunca servis merdivenleri kullanılmayacaktır.
KAT SIĞINMA
ODASI
6.19- ACĠL DURUM TOPLANMA ALANLARI
6.19.1- 1-Bölge Toplanma Alanı: Hastanemizde olası bir afet durumunda tüm personel BaĢhekimlik
binasının önündeki oto parktaki 1. toplanma tabelası ile iĢaretlenen yerde toplanılacaktır.
(ġekil 2)
6.19.2- 2-Bölge Toplanma Alanı: Hastanemizde olası bir afet durumunda 1.toplanma alanı uygun değil
ise K ve D blokların arkasındaki 2. toplanma tabelası ile iĢaretlenen yerde toplanılacaktır.
(ġekil 2)
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:8/19
6.19.3- ACĠL DURUM TOPLANMA BÖLGELERĠ
AFET DURUMUNDA 1. ACĠL TOPLANMA BÖLGESĠ
YÖNETĠM GRĠġ ÖNÜ OTO PARKINDA TOPLANMA
BÖLGESĠ-1-TABELESĠYLE BELĠRLENEN BÖLGE
HASTANE AFET
KONTEYNERI
O
T
O
P
A
R
K
OTO
PARK
AFET DURUMUNDA 2. ACĠL TOPLANMA BÖLGESĠ D
BLOK VE K BLOK ARKASINDA TOPLANMA BÖLGESĠ
-2- TABELASIYLA BELĠRLENEN BÖLGE
OTO PARK
ġEKĠL: 2
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:9/19
6.20- ENTÜBE HASTANIN TRANSFERĠ
6.20.1- YETĠġKĠN
 Seyyar monitör hazırlanır. Hasta monitörize edilir.
 Hastanın sıvı yolları yatak baĢı askısına alınır.
 Ambulans, acil müdahale seti, defiblatör hazırlanır yatak üstüne alınır.
 Yatağın frenleri açılır.
 1doktor, 1 hemĢire, 1 personel yatak baĢına geçer
 Hasta respiratörden ayrılıp seyyar respiratöre alınır.
 Seyyar respiratörün hasta uyumu kontrol edilir.
 CPR’ da kullanılacak olan ilaçlar hazırlanır.
 Hasta uygun görülen transfer alanına doğru hareket ettirilir
 Hastanın sıvı yolları yatak baĢı askısına alınır.
 Ambulans, acil müdahale seti, defiblatör hazırlanır yatak üstüne alınır.
 Yatağın frenleri açılır
 Seyyar monitör hazırlanır. Hasta monitörize edilir.
 1 doktor, 1 hemĢire, 1 personel tarafından uygun görülen doğru hareket ettirilir
6.20.2- EXTÜBE
 Hastanın sıvı yolları yatak baĢı askısına alınır.
 Ambulans, acil müdahale seti, defiblatör hazırlanır yatak üstüne alınır.
 Yatağın frenleri açılır
 Seyyar monitör hazırlanır. Hasta monitörize edilir.
 1 doktor, 1 hemĢire, 1 personel tarafından uygun görülen doğru hareket ettirilir
6.20.3- PEDĠATRĠK ENTÜBE HASTANIN TRANSFERĠ
 Hasta küvözde ise küvözle açık yatakta ise açık yatakla transfer edilir.
 YetiĢkin hastanın transferinde olduğu gibi transfer edilir.
6.21- ACĠL SERVĠNDE OLUġABĠLECEK AFET HALLERĠ
 Acil Servis’e yakın bir yerde olan büyük çaplı trafik kazası veya yangın
 Deprem, sel, patlama vs…
6.22- AMELĠYATHANEDEN HASTA TAHLĠYESĠ






Operatör Doktor
Anestezi uzmanı
Anestezi teknisyeni
Ameliyat hemĢireleri
Ameliyat personeli
Diğer odada hasta yoksa veya hasta baĢında olmayan bir kiĢi varsa ihtiyaç olan odaya
yardım edecektir.
 Ameliyat devam etmekte ve bitirilebilmesi için yeterli süre yoksa hastanın kanama
kontrolü gibi en acil müdahalesi tamamlanır.
 Cerrahi bölge steril yeĢil örtü ile örtülür
 Hasta derhal sedyeye alınır
 Hasta sedye üzerine sıkıca bağlanarak tespit edilir.
 Hasta entübe ise ambuya geçilir. Ambulanarak emniyetli bölgeye taĢınır.
TaĢıma sırasında hastanın monitörleri fiĢten çıkarılarak hastanın bağlantısı devam ettirilir.
6.23- YOĞUN BAKIM VE AMELĠYATHANE HASTALARININ TRANSFER EDĠLECEĞĠ GÜVENLĠ
BÖLGEDE TIBBĠ MALZEME YÖNÜNDEN ALINACAK ÖNLEMLER:
 ġarjlı Aspiratör
 Dedantör baĢlığı kullanıma hazır dolu oksijen tüpü
 Steril bohça ve setler
 IĢık kaynağı bulunmalıdır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:10/19
Yoğun bakım ya da ameliyathaneyi etkileyen yangın, afet durumunda acil tahliye öncelikle
hastane lobisine yapılacaktır. Bu hastaların boĢ yatağı bulunan çevre hastane yoğun bakım
ünitelerine transferi sağlanır. Deprem gibi genel afet durumunda transfer yapılacak hastane
bulunamaması halinde hastane bahçesinde UMKE ekiplerimizce kurulacak sahra çadırlarına
transfer sağlanacaktır. Hasta transferleri ve güvenli bölgeye hasta kabulünde hastane triaj timleri
görev alır.
6.24- SERVĠSTEN TAHLĠYE:
Mobilize olmayan hastaların tahliyesinden primer sorumlular hastanın sorumlu hemĢiresi, servis
doktoru ve personelidir.
6.24.1- BLOK SERVĠS TAHLĠYESĠ
a. Yürüyebilen Hastalar ve Personel:
1. Yangın tahliye merdiveninden
2. Servis merdivenlerinden,
 Otoparklara,
 YeĢil alanlara
 HAP komuta çadırlarına
b. Yürüyemeyen Hastalar:
1. Blok servis merdivenlerinden
2. Uygun olması durumunda asansör kullanılarak D blok zemin kat yemekhane koridorundan
sedyeli tahliye kapısından,
3. Asansör uygun değil ise taĢıma araçları kullanarak servis merdiveninden
4. KaçıĢ yolları kapalı olması durumunda kat tahliye odalarından
 Otoparklara,
 YeĢil alanlara
 HAP komuta çadırlarına
 BaĢka hastanelere transferi
6.24.2- Kat Tahliye Noktaları
a- D Blok
Kat
1.tahliye noktası
2. tahliye noktası
1.Kat-
106 numaralı hasta odası
Asansör önü ve koridor balkonu
2.Kat3.Kat4.Kat-
206 numaralı hasta odası
306 numaralı hasta odası
406 numaralı hasta odası
Asansör önü ve koridor balkonu
Asansör önü ve koridor balkonu
Asansör önü ve koridor balkonu
b- K Blok
Kat
1.tahliye noktası
2. tahliye noktası
1.Kat-
Doktor odası
Nöbetçi ġef Odası
2.Kat-
Ofis
Anest.ve Rean. ġef Yrd. Odası
3.Kat4.Kat-
Ofis
Ofis
Gastro ġef Odası
Nöbetçi ġef Odası
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:11/19
6.24.3- GÜNDÜZ VE GECE KAT TAHLĠYE GÖREVLĠLERĠ
BLOK
A - BLOK
B - BLOK
C - BLOK
D - BLOK
E - BLOK
F - BLOK
H - BLOK
BOġ
BOġ
BOġ
BOġ
BOġ
BOġ
BOġ
BOġ
NÖBETCĠ
NÖBETÇĠ
NÖBETÇĠ
NÖBETÇĠ
NÖBETÇĠ
1-2-3-4
OTEL SORUMLUSU
NÖBETÇĠ OTEL GÖREVLĠ
BODRUM KAT
BĠYOMEDĠKAL DEPO SORUMLUSU
ACĠL SORUMLU HEMġĠRESĠ
DANIġMA GÖREVLĠSĠ (POLĠKLĠNĠGLER)
MĠKROBĠYOLOJĠ VE BĠYOKĠMYA TAHLĠYE
GÖREVLĠSĠ
BOġ
1. KAT
BOġ
ZEMĠN KAT
KAN MERKEZĠ SORUMLU HEMġĠRESĠ
GASTROENTEROLOJĠSĠ SORUMLU
HEMġĠRESĠ
1. KAT
2. KAT
PEDĠATRĠ YOĞUN BAKIM SORUMLUSU
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
4. KAT
TEKNĠK SERVĠS SORUMLUSU
GÖRÜNTÜLEME BANKO SORUMLUSU
ANJĠO SORUMLU HEMġĠRESĠ
AYNĠYAT SORUMLUSU
AMELĠYATHANE SORUMLU HEMġĠRESĠ
TEKNĠK SERVĠS SORUMLUSU
EKO SORUMLU HEMġĠRESĠ
KORENER YOĞUN BAKIM SORUMLU
HEMġĠRESĠ
GASTROENTOLOJĠ CERRAHĠ YOĞUN
BAKIM HEMġĠRESĠ
HASTANE DĠN GÖREVLĠSĠ
GÜVENLĠK
SORUMLU HEMġĠRE
SORUMLU HEMġĠRE
SORUMLU HEMġĠRE
SORUMLU HEMġĠRE
ZEMĠN KAT
HASTA HAKLARI SORUMLUSU
1. KAT
1. KAT
2. KAT
K - BLOK
YOĞUNBAKIM SORUMLU HEMġĠRESĠ
BODRUM KAT
2. KAT
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
I - BLOK
GECE
GENEL ARġĠV SORUMLUSU
KALĠTE TEMSĠLCĠSĠ
KAT GÜVENLĠK
EĞĠTĠM HEMġĠRESĠ
MUTEMET SORUMLUSU
HASTA KABÜL SORUMLUSU
KAN ALMA HEMġĠRESĠ
ÇAMAġIRHANE SORUMLUSU
YEMENEKHANE SORUMLU DĠYETSENĠ
SORUMLU HEMġĠRE
SORUMLU HEMġĠRE
SORUMLU HEMġĠRE
SORUMLU HEMġĠRE
2. KAT
G - BLOK
GÜNDÜZ
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
1 KAT
ZEMĠN KAT
1 KAT
ZEMĠN KAT
1 KAT
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
1. KAT
2. KAT
3. KAT
4. KAT
ZEMĠN KAT
LOBĠ
KAT TAHLĠYE GÖREVLĠLERĠ
KATLAR
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
1. KAT
2. KAT
3. KAT
AġCI
HEMġĠRE
HEMġĠRE
HEMġĠRE
HEMġĠRE
NÖBETÇĠ HEMġĠRE
NÖBETÇĠ LABORATUVAR SORUMLUSU
YOĞUN BAKIM VARDĠYA SORUMLU
HEMġĠRESĠ
BOġ
NÖBETÇĠ LOBORENT-SAĞLIK MEMURU
BOġ
PEDĠATRĠ YOĞUN BAKIM VARDĠYA
SORUMLUSU
NÖBETÇĠ TEKNĠSĠYEN
NÖBETÇĠ RADYOLOJĠ TEKNĠSĠYENĠ
NÖBETÇĠ HEMġĠRE
AMELĠYATHANE GECE SORUMLU HEMġĠRESĠ
NÖBETÇĠ TEKNĠSĠYEN
NÖBETÇĠ TEKNĠSĠYEN
KORENER YOĞUN BAKIM VARDĠYA SORUMLU
HEMġĠRESĠ
GASTROENTOLOJĠ CERRAHĠ YOĞUN BAKIM
VARDĠYA SORUMLU HEMġĠRESĠ
BOġ
BOġ
NÖBETÇĠ HEMġĠRE
NÖBETÇĠ HEMġĠRE
NÖBETÇĠ HEMġĠRE
NÖBETÇĠ HEMġĠRE
ACĠL ÖNÜ GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ
*HASTANE TAHLĠYE KARARI HASTANE YÖNETĠCĠSĠ OLMADIĞI ZAMAN NÖBETCĠ KLĠNĠK ġEF
TARAFINDAN VERĠLĠR
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
6.24.4-HASTANE
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:12/19
SEDYELĠ VE AYAKTAN TAHLĠYE YOLLARI
AYAKTAN TAHLĠYE KAPILARI
HASTANE AFET
KONTEYNERI
AYAKTAN TAHLĠYE YOLLARI
SEDYELĠ TAHLĠYE KAPILARI
SEDYE YOLU
O
T
O
HASTA TAHLĠYE ODALARI
P
A
R
K
YANGIN ÇIKIġ MERDĠVENLERĠ
KONTEYNER
OTO
PARK
OTO PARK
ŞEKİL: 3
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:13/19
6.24.5- YATAKLI BĠRĠMLERĠN GENEL VAZĠYET TABLOSU
var
var
40
var
var
var
49
var
var
var
43
var
var
var
37
var
var
var
37
var
var
var
37
var
var
var
4
CERRAHĠ SERVĠSĠ
CERRAHĠ SERVĠSĠ
GASTRO. CER. SERVĠSĠ-ORGAN NAKLĠ
CERRAHĠ SERVĠSĠ
50
var
var
D BLOK
2
GÖĞÜS CER.
6
var
F BLOK
2
CERRAHĠ YOĞUN BAKIM
50
2
D BLOK
3
D BLOK
4
K BLOK
1
K BLOK
2
K BLOK
3
K BLOK
F BLOK
ZEMĠN ACĠL
-
1
-
2
2
1
2
-
-
1
1
1
1
var
-
8
4
3
2
2
4
6
5
-
1
1
2
1
4
4
4
4
-
1
1
-
2
2
2
2
-
-
1
1
1
1
var
var
-
1
2
-
-
1
-
1
2
-
-
1
-
-
var
-
3
22
-
2
6
-
3
22
-
1
5
12
-
-
-
-
2
4
-
1
2
-
3
4
-
-
2
8
-
-
var
-
2
2
-
-
1
-
2
2
-
-
1
GÜNDÜZ
HEMġĠRE
4
7
4
4
DOKTOR
1
1
1
1
NÖBETÇĠ
UZM. DR.
-
SEKRETER
4
12
3
4
HEMġĠRE
3
1
3
2
DOKTOR
1
2
1
-
KLĠNĠK
ġEFĠ
PERSONEL
D BLOK
SEKRETER
1
SAĞLIK
TEKNĠKERĠ
var
D BLOK
SERVĠS VE YOĞUN BAKIMLAR
PERSONEL
YANGIN
MERDĠVENĠ
42
KAT
SAĞLIK
TEKNĠKERĠ
TAHLĠYE ODASI
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ-ÇOCUK CER.
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ (VĠP)
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ
BLOK
ASANSÖR
YATAK SAYISI
SERVĠS VE YOĞUN BAKIMDA ÇALIġAN GÖREVLĠ TOBLOSU
GECE
G BLOK
2
PEDĠATRĠ YOĞUN BAKIM
H BLOK
2
AMELĠYATHANE
12
-
-
var
-
70
17
22
1
17
-
-
1
2
1
-
I BLOK
1
-
-
var
2
KORONER YOĞUN BAKIM
GASTROENTEROLOJĠ CER. YOĞ. BAK.
22
I BLOK
8
-
-
var
-
3
5
7
3
-
1
-
6
-
-
4
2
7
3
-
1
1
3
-
3
112
95
22
14
68
-
18
56
2
4
20
HASTANE GENELĠ YATAK SAYISI
HAZIRLAYAN
442
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:14/19
6.25- AFET DURUMUNDA ACĠL ĠLETĠġĠM TELEFON NUMARALARI
HASTANE YANGIN ĠHBAR : 1000 (MALTEPE ĠTFAYESĠ)
1-0212 570 70 76
2-0212 660 55 90
AFETLERDE SAĞLIK
HĠZMETLERĠ BĠRĠMĠ TEL 3-0212 570 70 96
4-0212 660 55 14
AFT. SAĞ HĠZM. BĠRĠMĠNE ULAġILAMAZ ĠSE
Dr. TÜRKAY ESĠN TEL : 0 505 540 65 91
KARTAL KAYMAKAMLIK AFET
YÖNETĠM MERKEZĠ
KARTAL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ
(EKĠPLER AMĠRLĠĞĠ)
KARTAL BELEDĠYESĠ
YANGIN ĠHBAR
DOĞAL GAZ ĠHBAR
ELEKTRĠK ARIZA
POLĠS
SU ARIZA
HAZIRLAYAN
0216 473 02 35
0216 377 68 74
0216 586 88 88
: 110
: 187
: 186
: 155
: 185
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:15/19
6.26- ACĠL DURUM TOPLANMA VE ĠTFAĠYE MÜDAHALE ALANLARI
ĠTFAĠYE ARAÇLI
MÜDAHALE NOKTALARI
ŞEKİL: 4
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:16/19
HASTANE ĠÇĠ BĠRĠMLERĠN YERLEġKESĠ
6.27-
BODRUM KAT
A - BLOK
ZEMĠN KAT
1 KAT
B - BLOK
C - BLOK
D - BLOK
E - BLOK
ZEMĠN KAT
1 KAT
ZEMĠN KAT
1 KAT
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
1. KAT
2. KAT
3. KAT
4. KAT
1-2-3-4
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
F - BLOK
G - BLOK
1. KAT
2. KAT
ZEMĠN KAT
1. KAT
2. KAT
BODRUM KAT
H - BLOK
I - BLOK
K - BLOK
LOBĠ
Rev.No:05
HASTA ARġĠVĠ - GENEL ARġĠV
BAġHEKĠM YRD.– BĠLGĠ ĠġLEM MERKEZĠ-BĠLGĠSAYAR MERKEZĠ DANIġMA SANTRAL ZĠYARETCĠ BEKLEME SALONU – ÇAY OCAĞI
BAġHEKĠMLĠK – BAġHEKĠM YRD. – ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ – SAĞLIK
BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI - ÖZLÜK ĠġLERĠ
KONFERANS SALONU – SATIN ALMA-MEDĠKAL DEPO
SAYMANLIK - BAġHEKĠM YRD. - MUTAMETLĠK -FATURALANDIRMA
BAġHEKĠM YRD.-DANIġMA -MÜRACAAT - HASTA YATIġ – VEZNE - SOSYAL
HĠZMET UZM.LABORATUVAR SONUÇU ALMA – KAN GĠRĠġ
ÇAMAġIRHANE – KAZAN DAĠRESĠ – GIDA DEPOSU
HASTANE PERSONEL YEMEKHANESĠ – MUTFAK
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ - ÇOCUK KALP CERRAHĠSĠ – GÖĞÜS CERRAHĠSĠ Y.B.
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ (VĠP) – KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ
KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠ – EĞĠTĠM TOPLANTI SALONU
HASTANE OTELĠ - KÜTÜPHANE - KALĠTE BĠRĠMĠ-SĠVĠL SAVUNMA AMĠRĠ-EĞĠTĠM
ODASI - EVDE BAKIM HĠZ. – PSĠKOLOG – HUKUK BĠRĠMĠ
DEPOLAR
BAġHEKĠM YRD. - ACĠL- POLĠKLĠNĠKLER
MĠKROBĠYOLOJĠ LAB. – BĠYOKĠMYA LAB.- ALGOLOJĠ POLĠKLĠNĠĞĠ- SAĞLIK
KURULU - DĠġ POLĠKLĠNĠĞĠ – SOLUNUM TEST ADASI
CERRAHĠ YOĞUN BAKIM
KAN MERKEZĠ
GASTROENTEROLOJĠ POLĠKLĠNĠĞĠ- ENDOSKOPĠ LABORATUVARI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
HASTANE MÜHENDĠSĠ - BĠYOMEDĠKAL - TEKNĠK SERVĠSLER - GÜVENLĠK
ĠZLEME ODASI
GÖRÜNTÜLEME MERKEZĠ EKG - RÖNTGEN – DOPPLER USG – BT - EFOR
ZEMĠN KAT
NÜKLEER KARDĠYOLOJĠ
1. KAT
2. KAT
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
1. KAT
2. KAT
BODRUM KAT
ZEMĠN KAT
1. KAT
2. KAT
3. KAT
4. KAT
ZEMĠN KAT
ÇOCUK KARDĠYOLOJĠ POLĠKLĠNĠĞĠ
ANJĠOGRAFĠ LABORATUARI - MEDĠKAL BÜRO - AYNĠYAT -TAHAKKUK
AMELĠYATHANE
MARANGOZHANE - OKSĠJEN SANTRALI – MEDĠKAL HAVA
EKO LABORATUVAR -ECZANE
KORONER YOGUN BAKIM
GASTROENTEROLOJĠ CERRAHĠ YOĞUN BAKIMI
MORG – MESCĠT – BERBER – ġĠRKET OFĠSĠ
UZMAN DR. POLĠKLĠNĠĞĠ
CERRAHĠ SERVĠSĠ
CERRAHĠ SERVĠSĠ
GASTROENTEROLOJĠ CERRAHĠ SERVĠSĠ-ORGAN NAKLĠ
CERRAHĠ SERVĠSĠ
HASTA HAKLARI – ORGAN BAĞIġI – BEBEK EMZĠRME ODASI-LOBĠ
HAZIRLAYAN
HOLTER – TALYUM – KALP PĠLĠ ODASI
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
6.28-HASTANE BĠRĠMLERĠNĠN UYDUDAN GÖRÜNÜMÜ
DR LÜTFĠ KIRDAR KARTAL
EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA
HASTANESĠ
E BLOK
OTEL
C BLOK
HAP KOMUTA VE
TRĠAJ ALANI
B BLOK
A BLOK
BEKLEME
SALONU
F BLOK
AMBULANS PARKI
ACĠL SERVĠS
KAN BANKASI
HELĠKOPTER ALANI
D BLOK
H BLOK
YANIK MERKEZĠ
K BLOK
I BLOK
MERKEZĠ
JENERATÖR
VE TRAFOLAR
G BLOK
Sayfa No:17/19
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
6.29-HASTANE ULAġIM YOLLARI
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:18/19
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLĠYE
Kod No: AFT.PL.02
Y.T: 01.01.2008
Rev.No:05
Rev.Tarihi:14.02.2014
Sayfa No:19/19
6.30- PLAN EKLERĠ
123456-
Hastane Binaları iç tahliye yollarını gösterir kat planları.
Hastane Binaları genel yerleĢim planı (dıĢ kaçıĢ yollarını ve toplanma bölgelerini gösterir kroki)
Onaylı Afet Planı Organizasyon ġeması ( 2 Adet Kopyası)
Afet planı organizasyonunda görev alan tüm personelin iletiĢim ve adres bilgileri ( 2 adet kopyası)
Afet planı organizasyonunda görev alan yedek personelin iletiĢim ve adres bilgileri ( 2 adet kopyası)
Unvanlarına göre personel sayısını gösterir liste. ( 2 adet kopyası)
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN