VASKÜLER ANATOMİ

Yorumlar

Transkript

VASKÜLER ANATOMİ
VASKÜLER ANATOMİ
Dr Civan Işlak
ARTERYEL ANATOMİ
TOPOGRAFİK VE
FONKSİYONEL
SEREBRAL ARTERLER
( FONKSİYONEL )
„ İLETİCİ
ARTERLER (CONDUCTING)
„ BESLEYİCİ ARTERLER (NUTRIENT)
İLETİCİ ARTERLER
„ ACİ
„ ACA
„ MCA
„ PİCA
„ AİCA
„ SCA
„ PCA
BESLEYİCİ ARTERLER
„ AChOA
„ STRİATE
DALLAR
„ HEUBNER ARTERİ
„ PERFORAN ARTERLER
A. CAROTIS INTERNA
„ ABERRAN
TRASE
„ CAROTICOVERTEBRAL ANASTOMOZLAR
PROATLANTAL
„ HİPOGLOSSAL
„ OTİK?
„ TRİGEMİNAL
„ PCoA
„
ABERRAN TRASE
DALLARI
„ KAVERNOZ
„ OPHA
„ PCOM
„ ACHOA
„ ACA
„ MCA
Serebral hemodinami(varyatif
oftalmik)
AChOA SULAMA ALANI
ACA
MCA
ACA
ACA
MCAM1
MCA M2
PCA
ACA
MCAM1
MCA M2
PCA
ACA
MCAM1
MCA M2
PCA
ACA
HEUBNER ARTERİ
KALLOZOMARGİNAL
PERİKALLOZAL
ACA
MCAM1
MCA M2
PCA
VB SİSTEM
PONTOMEZANSEFALİK
PERFORANLAR
VB SİSTEM
„ PICA
„ AICA
„ SCA
„ PCA
SCA
1.MİKROVASKÜLARİZASYON
2.SULAMA ALANLARI
3.BORDER ZONLAR
VENÖZ ANATOMİ
GALENİK SİSTEM
Mavi-Ependimer
Pembe-Derin serebral
venöz drenaj alanı
Derin Venöz Sistem
„ Galen
veni
„ İnternal serebral venler ve dalları
„ Rosenthal veni (bazal ven) ve dalları
„ Meduller ve subepandimal venler
oluşturur ve
maddesini
Frontal lobun inferiorunu
Frontal temporal parietal lobların derin ak
Korpus kallosumu
Beyin sapı üst bölümüü
Bazal gangliaları
Talamusu
drene eder
1-Talamostriat ven
2-Septal ven
3-İnternal serebral ven
4-Bazal ven (Rosental)
5-Galen veni
GV
BAZAL VEN
ANASTOMOTİK
MEZANSEFALİK VEN
PİAL VENÖZ SİSTEM
„
„
„
Yeşil-Süperior
sagital sinüs
Sarı-Sylvian venler
Mavi-Transvers
sinüsler
SOV
KS
PP
IJV
MEV PVVP
TROLARD
SYLVİENNE VEN
LABBé
KS
SPS
TROLARD
SLYVİENNE
LABBE
POSTERİOR FOSSA VENLERİ
GV
TS
SPS
1.MEDULLAR VENLER
2.PİAL VENÖZ KOLLEKTÖRLER
3.DURAL VENÖZ KOLLEKTÖRLER
4.DERİN VENÖZ SİSTEM
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Benzer belgeler