Alle Dateien Türkisch

Transkript

Alle Dateien Türkisch
ÖNSÖZ
Sevgili bay ve bayan hemşeriler!
Şu anda elinizde, Eyalet Başkenti Kiel’de özürlü
insanlar için tavsiye niteliğindeki „Perspektifler“ adlı
broşürün yeni baskısı bulunmaktadır.
Đlk baskısının çıktğı 2003 den beri, şehrimizde
özürlü insanlar için çok şey değişti.
Özürlü ve özürlülükle karşı karşıya olan insanların
eşit ve özgürce hayatlarını şekilendirmelerinin
önemli bir şartı şüphesiz mevcut teşvik ve yardım
imkanları hakkında etraflıca bilgi sahibi olmalarıdır.
Bu amaçla elinizdeki bu tavsiyeler broşürü
çıkarılmıştır.
Çocuğunuz için uygun bir teşvik imkanı mı
arıyorsunuz? Siz bir özürlülüğe rağmen şimdiye
kadar ikamet ettiğiniz evinizde yaşamaya devam
etmek istiyor –ancak kimin size yardım edeceğini mi
bilmiyorsunuz? Tavsiyeci “Perspektifler” adlı broşür
özürlü insanlar, akrabaları, arkadaşları ve başka ilgi
duyan insanlar için en güncel bilgileri içeriyor.
Broşürde, özellikle somut olarak danışacağınız
kişilerin belirtilmesine ve medyanın bununla
ilişkilendirilmesine çok önem verilmiştir.
Günümüzde vatandaşların yarısı artık kendini
internet üzerinden bilgilendirebiliyor. Eyalet Başkenti
Kiel Đdaresi bu gelişmeye ayak uydurup, tavsiyeci
“Perspektifler” adlı broşürü internette www.kiel.de
adı altında yayınlıyor.
Ayrıca şehrimizdeki vatandaşların çoğu anadilleri
Almanca olmadığı için Almanca’yı konuşamıyorlar.
Eyalet Başkenti Kiel bu gerçekten hareketle
tavsiyeci “Perspektifler” adlı broşürü www.kiel.de
adresinde Đngilizce, Türkçe, Polonca ve Rusça
dilinde yayınlıyor.
Son bir rica: Biz sizin çıkarlarınız ve kendinizi iyi
hisetmeniz için uğarşıyoruz! Bize görüşlerinizi,
isteklerinizi ve düzeltme önerilerinizi bildiriniz!
Güzel olan Eyalet Başkenti şehrimiz Kiel’in daha da
iyi ve güzel olması için lütfen bize yardım ediniz.
Son olarak, bu broşürün yeni baskısının
çıkarılmasında emeği geçen herkese; birlikler ve
derneklerin temsilcilerine, özürlüler yardım
kurumunun özyardım örgütlerine, belediye aile ve
sosyal dairesinin “yaşlı ve özürlülere yardım işi”
bölümüyle birlikte gerçekleştiren inixmediaya ve tabii
ki yardımları olmadan tavsiyeci broşürün
gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı, ilgili
çevrelere iyi işbirliklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Helga Kiel
Özürlü insanlar
meclisi başkanı
Adolf-Martin Möller
Sosyal, gençlik, sağlık,
ikamet, okul ve spor
dairesi başkanı
ĐÇĐNDEKĐLER
Önsöz
Redaksiyonun notu
1
Danışmanlık – Đhtiyat –
Rehabilitasyon
1.1 Belediye meclisleri ve danışma yerleri
1.2 Diğer danışma imkanları
1.3 Caydırıcılık ve Rehabilitasyon
2
Fiziksel hareketlilik
2.1 Kamu yakın mesafe insan ulaşımı ÖPNV
2.2 „aG“ dereceli en ağır özürlülüğü olan
insanlar
için acil ve transport hizmeti
2.3 Şahsi ulaşım araçları
2.4 Internete hareketlilik
3
Boş zaman
3.1 Çocuk ve gençler için
boş zamanların düzenlenmesi
3.2 Kültür ve eğitim devamı
3.3 Hareket ve spor yapma imkanları
3.4 Seyahat
3.5 Yaşlı insanlar için teklifler
3.6 Diğerler
4
Đkamet
4.1 Sosyal yardımlar
4.1.1 Madi yardımlar
1
2
3
3
8
11
15
15
19
20
21
22
22
25
26
27
28
28
31
31
31
4.1.2
Hayatın diğer durumlarında yapılan
yardımlar
4.1.2.1 Kendi meskeninde ikamet için
yapılan yardımlar
4.1.2.2 Kurumlarda ikamet
4.2
Sosyal mesken yerinin teşviki
4.2.1 Mesken arama/mesken bulma aracılığı
4.2.2 Özürlü insanların kendine mülk edinme
teşviki
4.3
Mesken yardımı
5
Yetiştirme – Eğitim
5.1
Okul öncesi yaştakilere teşvik
5.2
Okul yaşındakilere teşvik
5.3
Okul ve meslek arası
5.4
Yüksek öğrenim
6
Đş ve Meslek
6.1
Mesleki danışmanlık
6.2
Meslek edinme ve iş denemesi
6.3
Ekonomik yardımlar
6.4
Zihinsel hastalıkları olanlar için
iş ve meşguliyet
Dernekler – Birlikler – Örgütler
Parola – Fikstürü
Đlanlar listesi
Yayımcı
31
32
33
33
33
34
34
35
35
36
41
41
43
43
43
45
46
48
53
56
56
Redaksiyonun notu
Özürlü insanlar için tavsiyeci broşürünün
oldukça küçük yazı ile yayınlanmış olmasının
anlayışla karşılanmasını rica ederiz.
Sorunumuz, tabii ki mümkün olduğu kadar bir
çok bilgiyi „ele almak“ istememiz, ancak
redaksiyon yazıları için ise elimizde sınırlı
kapasitenin mevcut olması idi. Bu sebepten
dolayı okuma ile bilgi yoğunluğu arasında ortak
bir nokta bulmak maalesef vazgeçilmez bir
durumdu.
Okuyabilirliği –özellikle yaşlı ve/veya görme
özürlülüğü olanlar için- daha da düzeltebilmek
amacıyla özürlü insanlara yönelik tavsiyeci
broşürünü (umarız yakın) gelecekte ek olarak
başka basın kuruluşları tarafindan da
sunabileceğiz. Bu arada şahsi sorunlarınızın
çözümü için her zaman hazır oldğumuzu
belirtiriz.
Bize şu adrese yazınız:
Landeshauptstadt Kiel
Amt für Familie und Soziales
Leitstelle für Menschen mit Behinderung
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
veya telefon ediniz:
0431-901-3345/-3277
DANIŞMA – ĐHTĐYAT - REHABĐLĐTASYON
1.1 Belediye Meclisleri
ve danışma yerleri
||| Eyalet Başkenti Kiel Belediyesi’nin
özürlü insanlar meclisi
Özürlü insanlar meclisi ile birlikte 13 Ağustos 1981’de
Eyalet Başkenti Kiel’de özürlülüğü olan insanlar için
resmi bir kurul oluşturuldu. Bu kurumun görevi, Eyalet
Başkenti Kiel daireleri ile kurumlarının, özürlü insanları
bütün sorunlarında hırsla desteklemektir. Bu meclis
özürlü insanları ilgilendiren tedbirlerin planlanması ve
kararlaştırılmasında belediye meclisi ve sorumlu
komisyonlara yazılı görüş ve tavsiyeler sunma hakkına
sahiptir.
Özürlü insanlar meclisinin işinin ağırlık noktası;
yıllardan beri özürlü insanlar için Eyalet Başkenti Kiel’in
mimari altyapısının düzeltilmesidir (parola „engelsizlik“).
Mecliste diğerlerinin yanında, Kiel’in özürlü olan
vatandaşlarının hareketliliği, mesken durumları, çalışma
oranlarının iyileştirilmesi, okul gelişim planı, özürlü
çocukların erken teşviki, özürlü insanlara karşı şiddet
sürekli ele alınan konulardır.
Meclis üyeleri tavsiye ve yardım isteyen insanlara tek
tek hizmet veriyor.
Özürlü insanların meclis oturumları kamuoyuna
açıktır. Đlgi duyanları her zaman gönülden bekleriz.
Meclisin çalışması hakkındaki bilgileri, güncel konular
ve terminleri meclis idare başkanından alabilirsiniz:
Andrea Fuchs
901-3345
veya
Internet: www.kiel.de altında
Telefon bilgi hizmeti
901-4053
||| Özürlüler kanununa göre mevcut bakım yeri
Özürlülük kanununa göre bakım yeri Eyalet Başkenti
Kiel bölgesinde özürlü insanlara iş hayatında ve işten
çıkarılmaya karşı özel koruma kapsamında yardım
sağlamaktan sorumlu olan makamdır, IX nolu sosyal
kanunu (SGB), bölüm 2 – özürlülük kanunu.
Bakım yeri ağır özürlü durumunda olan insanlara
danışmanlık yapıyor:
Eğer işyerinde özürlülük konumundan dolayı sorunlar
çıkarsa,
Eğer iş durumunuz tehlikeye girmiş ise,
Eğer siz IX nolu sosyal kanunun (SGB) 2. bölümü –
ağır özürlülük kanunun kuralları hakkında
danışmanlığa ihtiyaç duyarsanız,
Eğer özürlülüğünüzden dolayı işyerinizde belli
aletler veya yardım araçlarına ihtiyaç duyuyorsanız.
Bakım yeri aracılığıyla yardım imkanları açılabilir
(bkz. bölüm 6.3).
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Hans Köhler
Heidi Perkams
Peter Kühl
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
Çalışma zamanları:
Pa., Sa., Cuma: Saat 9.00-12.00 arası
Pe.: 9.00-12.00 ile 14.00-16.00 arası
ve telefon randevusuyla
901-3353
901-3350
901-3367
||| Özürlü insanlar için kılavuzluk yeri
Özürlü insanlar için kılavuzluk yeri aile ve sosyal idare
bünyesinde bulunan „yaşlılar ve özürlüler işi“
bölümünün bir çalışma alanıdır. (sevk ve idare: Hanne
Rosner, Tel.: 901-3225). Bu çalışma alanının önemli
görevi, yardım arayan özürlü veya bir özürlülükle karşı
karşıya bulunan insanlara danışmanlık yapmak ve
onları bilgilendirmektir. Bu alanın bay ve bayan
çalışanları, özel sorunları olduğunda size doğru ilişki
kuracağınız kişi veya yerlerin bulunmasında yardımcı
olur ve „özürlülük“ konusunda size geniş kapsamlı bilgi
materyali hazırlayıp sunarlar.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Andrea Fuchs
901-3345
E-Mail:
[email protected]
Thomas van Kann
901-3277
E-Mail:
[email protected]
Telefon bilgi hizmeti
901-4053
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
Çalışma zamanları:
Pa., Sa., Cuma.: Saat 9.00-12.00 arası
Pe.: Saat 9.00-12.00 ile 14.00-16.00 arası
ve telefon randevusuyla
||| Eyalet Başkenti Kiel’in sosyal hizmeti
Sosyal hizmet aile ve sosyal idarenin bir bölümüdür.
Sosyal hizmetin görevleri arasında özürlü ve özellikle
yardıma muhtaç insanlara yardım ve destek sunmak da
vardır.
Genel sosyal hizmet dairesi -der Allgemeine
Sozialdienst (ASD)- Kiel’deki bütün vatandaşların ilk
uğrak yeri olarak, sosyal kanunun II, VII ve XII
maddelerine göre yardıma muhtaç insanlara ikamet
yerlerinin yakınında altı sosyal merkezde danışmanlık
ve destek sunuyor. Đlk danışma ve dilekçe
verilmesinden sonra oradan Belediye Đdaresinin sosyal
yardım kurumları, bakım sandıkları vs. gibi diğer
kurumlarına havale yapılıyor.
Genel sosyal hizmet dairesini –der Allgemeine
Sozialdienst (ASD) şu merkezlerde bulabilirsiniz:
 Sozialzentrum Nord
Mercatorstraße 40, 24106 Kiel
Infothek
901-3322
Zentrumsleiter: Norbert Borchert
901-3383
Fax: 901-63393
E-Mail:
[email protected]
 Sozialzentrum Mitte
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
Infothek
901-3398
Zentrumsleiterin: Angelika Schulz
901-3674
Fax:
901-64312
E-Mail:
[email protected]
 Sozialzentrum Süd
Königsweg 43-45, 24114 Kiel
Infothek
901-3239
Zentrumsleiterin: Margret Möller-Gosch
901-3682
Fax:
901-63688
E-Mail:
[email protected]
 Sozialzentrum Mettenhof
Bergenring 36, 24109 Kiel
Infothek
901-4805
Zentrumsleiter: Hans-Joachim Reimer
901-4630
Fax:
901-64650
E-Mail:
[email protected]
 Sozialzentrum Gaarden
Bahnhofstraße 38 a, 24143 Kiel
Infothek
901-4460
Zentrumsleiterin: Ursula Hoffmann-Hauska
901-4651
Fax:
901-64696
E-Mail:
[email protected]
 Sozialzentrum Ost
Wischhofstraße 1-3, 24148 Kiel
Infothek
901-4435
Zentrumsleiterin: Alexandra Wings
901-4680
Fax:
901-64685
E-Mail:
[email protected]
Özürlülük ve iş konularında
 özel sorular
• Özürlü insanlar için atölyeler ve bununla bağlantılı
ek uyum sağlama yardımları
örneğin
• ambulant mesken bakımı,
• mesken grupları,
• özürlülerin kalabileceği kurumlar (ikamet yurtları).
Đlgili memur:
Marlies Steffen
901-3275
Fax: 901-63112
E-Mail:
[email protected]
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
 Yetişkinlere yardım
Özürlü ile made bağımlılığı olan insanlar için uyum
yardımları (XII nolu SGB nin 48. mad.):
• ambulant mesken danışmanlığı,
• kalınıp bakım görülen yerlerde kısmi yardımlar
(ikamet gurupları, günlük teşvik kurumları,
• kalınıp bakım görülen yerlerde yardımlar (özürlü
insanlar için ikamet yurtları).
Barksızlık, cezaevinden çıktıktan sonraki durum,
evsizlik vb. özel zorlukların üstesinden gelebilmek için
sunulan yarımlar. (XII nolu SGB nin 67. mad.):
• ambulant mesken danışmanlığı,
• kalınıp bakım görülen yerlerde yardımlar.
Đlgili memur:
Eva Jordan
901-4590
Fax: 901-64590
E-Mail:
[email protected]
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
||| Aile ve sosyal idaresi bünyesinde
uyum yardımları için danışma yeri
Burada VII. sosyal kanunun -SGB VIII ile XII. sosyal
kanunun -SGB XII uyarınca aşağıdaki alanlarda yardım
için danışmanlık yapılır:
• Henüz okula başlamamış ve anaokulunda ek
teşviğe ihtiyacı olan çocuklar için uyum yardımları,
• Pedagojik tedavili erken teşvik,
• Şahsi özürlülüklerinden dolayı yardıma muhtaç
çocuklar ve gençlere uyum yardımları
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Rose Tolksdorf
901-3637
E-Mail:
[email protected]
Rolf Marquardt
901-3672
E-Mail:
[email protected]
Nicole Lüthke
901-3382
E-Mail:
[email protected]
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
Görüşme zamanları randevulaşarak
||| Duyma özürlüleri ve gözü görmeyenler için
aile ve sosyal idare bünyesinde danışma hizmeti
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Anke Felgentreff
901-3355
E-Mail:
[email protected]
Marion Kaltenhäuser
901-3355
E-Mail:
[email protected]
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
||| Aile ve Sosyal Đdare bünyesinde
bakım danışmanlık yeri
Finansörlüğe bağımlı bakım danışma yeri
aile ve sosyal idare bünyesinde yaşlılar ve özürlüler
işi alanının bir bölümüdür. Bu kurum bakım alanında
bütün bakıma muhtaç insanlara ve aile üyelerine
danışmanlık sunuyor. Bu danışma yeri ambulant bakım
hizmeti, tam ve kısmi kalınıp bakım görülen kurumları,
hastalık sigorta kurumları resmi daireler, klinikler,
muayenehanesi olan doktorlar ve bakım ve ikamet
alanında hizmet veren tüm kurumlarla birlikte sıkı bir
çalışma yürütmektedir.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Hanna Siercks
901-3678
E-Mail:
[email protected]
Christiane Vogler
901-3696
E-Mail:
[email protected]
Gudrun Claushen
901-3627
E-Mail:
[email protected]
Telefon bilgi hizmeti
901-4052
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
Çalışma zamanları: Pa., Sa., Cuma: Saat 9.00-12.00,
Pe.: Saat 9.00-12.00 ile 14.00-17.00 arası
||| Aile ve sosyal idaresi bünyesinde
danışma yeri
Ya psikolojik bir hastalık veya fiziksel, ruhsal yada
zihinsel bir engelilik nedeniyle kendi işlerini kendi
başlarına halledemeyen insanlar için kanuni
danışmanlık öngörülüyor. Bu danışma yeri, asliye hukuk
mahkemesi vesayet bölümü tarafından kendisine
verilen yetişkinler için danışmanlık işi kapsamında
görevini yerine getiriyor. Ayrıca asliye hukuk
mahkemesi vesayet bölümü uygun bay ve bayan
danışmanların bulunmasında da kendisine destek
sunuyor. Bay ve bayan bakıcılara, istek üzerine
görevlerini yerine getirmede danışma ve yardım verilir.
Ayrıca bu bakım kurumu tedbir vekaletnameleri ve
bakım kararları konularında danışmanlık sunuyor.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Peter Pietrzak
901-3605
E-Mail:
[email protected]
Königsweg 43-45, 24114 Kiel
1.2 Diğer danışma imkanları
||| Rehabilitasyon idarecilerinin müşterek
hizmet yerleri
1 Temmuz 2001 de yürürlüğe giren IX. sosyal kanunu
(SGB IX )- özürlü insanların rehabilitasyonu ve iştirakı
ile ilgili– „müşterek hizmet yerlerini“ rehabilitasyon
idarecisi olarak öngörüyor. Bu kanuna göre
rehabilitasyon finansörleri sağlık sigorta şirketleri, resmi
kaza ve emeklilik sigorta şirketlerinin finansörleri, savaş
mağdurları bakım kurumları finansörleri ile sosyal ve
gençlik yardım finansörleridir.
Buna göre müşterek hizmet yerlerinin özürlü ve
özürlülük tehdidi altında bulunan insanlar, ve
güvendikleri kişiler ile kişi bakımıyla yetkili olanların
özellikle şu durumlarda danışma hizmeti ve destek
sunmaları gerekiyor:
Rehabilitasyon yürütücüsünün maddi yardım
verme şartları,
 Rehabilitasyon ihtiyacının netleştirilmesi,
 Bu konudaki soumlunun belirlenmesi,
 Bir bilirkişi raporunun gerekli olup olmadığının
belirlenmesi,
Kararların hazırlanması,
 Kararın verilmesine kadar refakatte bulunma ve
destek verme,
 Kararların erken verilmesinin etkilenmesi,
 Değişik yürütücüler arasında koordinasyon.
Eyalet Başkenti Kiel’de iki müşterek hizmet yeri
kurulmuştur; bunlar şu kurumların bünyesinde
bulunuyorlar:
AOK Schleswig-Holstein
605-2210/-2425
Elisabethstraße 52, 24143 Kiel
E-Mail:
[email protected]
Deutsche Rentenversicherung
9878-0
Herzog-Friedrich-Straße 44, 24103 Kiel
Tek tek rehabilitasyon finansörlerin danışmanlık
yükümlülükleri müşterek hizmet yerleri kurumundan ayrı
tutulmaktadır.
||| Sosyal ile yararlılık kurumları–
dernekler – kendi kendine yardım grupları
Almanya sosyal birliği –Kiel şubesi
Almanya sosyal birliği, eski adıyla Reichsbund, sosyal
kanununları kavramanız konusunda size yardım eder.
Ayrıca, resmi dairelerde dilekçeler verdiğinizde ve
mesela emeklilik, hastalık, kaza, bakım ve işsizlik
sigortaları çerçevesinde ve sosyal tazminat kanunu ile
sosyal kanunun XI. bölüm 2 -ağır özürlüler kanunundan
kaynaklanan sosyal haklarınızı yerine getirmenizde size
destek sunar. Maddi yardımın alınabilmesinin şartı
Almanya sosyal birliğin üyesi olmaktır.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Dagmar Christ
98388-50
Gerd Vogel
98388-51
Muhliusstraße 87, 24103 Kiel
Çalışma zamanları: Pa., Sa., Pe.: Saat 9.00-12.00 arası
Pa.: Ile Pe.: Saat 13.00-16.00 arası
 Sosyal Birlik VdK Nord:
Tavsiye – Yardım – Hukuksal Korunma
Almanya Sosyal Birlik VdK, 1,4 milyon üyesiyle yaşlılar
ve emekliler, özürlüler ve hastalar, sosyal sigortalılar,
bakıma muhtaç olanlar ve bakımda bulunanlar, savaş
ve askerlik mağdurları, sivil hizmet mağdurları, kaza ve
şiddet mağdurları, murisler, meslek ve çalışma
malülleri, işsiz ile sosyal yardım alanların haklarının
korunmasında en büyük kurumdur.
VdK konuya hakim ve bürokratik davranmadan bütün
sosyal hukuki konularda danışmanlık ve yardım
sunuyor. Ana meslekli olarak çalışan bay ve bayan
işçileriyle tüm sosyal alanlarda sık sık zor olan resmi
daire işlerinde yardımcı oluyorlar. Dilekçe vermede,
formların doldurulmasında tavsiye ve icralarıyla
yanınızda yer alıyor; kararları inceliyor, gerektiğinde
kararlara karşı itirazda bulunuyor ve VdK üyelerini
sosyal ve idare mahkemeleri nezdinde, gerektiğinde
tüm mahkeme mercilerinde temsil ediyor.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Sozialverband VdK Nord,
Landesrechtsschutzabteilung Kiel
Özlem Erdem-Wullf, Marita Parketny
5707-661
Fax: 5707-666
Klaus-Groth-Platz 1, 24105 Kiel
Internet:
www.vdk.de/nord
E-Mail:
[email protected]
Çalışma zamanları: Pa.-Cuma.: Saat 9.00-12.00 arası
Danışmanlık randevulaşma ile
 Kendi kendine yardım ilişki yeri KIBIS
KIBIS (kendi kendine yardım alanında ilişkiler, bilgiler ile
danışmanlık) psiko-sosyal veya sağlık alanlarında kendi
kendine yardım konusunda danışmanlık ve
bilgilendirme hizmeti sunuyor, genel Kiel alanında
uygun bir grubun bulunmasında yardımcı olup ilgili
kişileri yeni kendi kendine yardım grublarını
oluşturmalarında destekliyor. KIBIS ayriyeten ortaya
çıkacak zorluklarda ve grub krizlerinde yardım sunuyor
ve gruplara, bir araya gelebilmeleri için merkezi yerlerde
ücretsiz toplantı alanları temin ediyor.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Anja Kehn
672727
Königsweg 9 (Innenhof), 24103 Kiel
Internet:
www.kibis-kiel.de
E-Mail:
[email protected]
Çalışma zamanları: Sa.: 10.00-13.00 arası
Ça.: 10.00-12.00 ile Pe.: 14.00-19.00 arası
||| Not: Özürlü insanlara danışma, bilgi ve temsil etme
tekliflerini aynı yerde bulunan diğer sosyal ve yardım
birlikleri, dernekler ve kendi kendine yardım grupları da
sunuyorlar. Burada mevcut çerçevede detaylı tekliflere
yer veremeyeceğimizi anlayışla karşılamanızı rica eder,
diğer bilgiler için „Dernekler –Birlikler –Örgütler“ ekinde
verilmiş olan yetkili kişi ve ilişki adreslerine dikkat
çekmek isteriz.
1.3 Caydırıcılık ve Rehabilitasyon
Önce, aşağıda belirtilmiş olan birçok noktlara ilişkin
olarak rehabilitasyon idarecilerinin müşterek hizmet
yerlerinin de bilgi verebileceğini belirtmek isteriz. Buna
ilişkin daha fazla bilgi broşürün başında yer alıyor.
||| Erken teşhis, ön bakım, erken teşvik
Erken teşhis ve ön bakım
Erken teşhis ile ön bakım tedbirleri, hastalık veya
özürlülüğü önlemek veya erkenden bilmek ve gidişatı
uygun bir şekilde etkilemeyi amaçlıyor. Rahatsızlıklar
ne kadar erken tanınırsa, düzelme ve iyileşmenin şansı
o kadar daha fazladır. Ön bakım muayenesi ve aşılar
olası zararları engeleyebilr.
Böylesi tedbirlerin masraflarını genelikle sağlık
sigortaları üstleniyor. Şayet sağlık sigorta güvencesi
yoksa, masrafların belli durumlarda sosyal yardım
bütçesinden karşılanması mümkündür. Bunun için aile
ve sosyal idare nezdinde dilekçe vermek gerekir.
 Hamilelik öncesi koruyucu aşılar
Eğer anne hamilelik esnasında mesela kızamık, su
çiçeği veya Hepatit B (mikrobik karaciğer iltihaplanması)
hastalığına tutulursa, çocuk için ağır bir özürlülük veya
hastalığa tutulma tehlikesi sözkonusudur.
Anne ve çocuk için mikrop kapma riskinin
engellenebilmesi için genel aşı durumunun kontrolü ve
eksik aşıların tamamlanması çocuk sahibi olmak
isteyen kadınlar için özellikle önem taşıyor.
Şüpheli durumda kan alınarak mikroba karşı
hücrelerin güçlendirilmesi gerçekleştirilebilinir.
Bu konuda bilgi verenler: Muayenehanesi olan doktorla,
ebeler ve sağlık dairesinin aşı danışmanlığı
Ute Wiertellok-Renzing
901-2130
E-Mail:
[email protected]
 Đnsan genetiği danışmanlğı ve muayene
Belli hastalıklar/özürlülük ebeveynlerden veya
ebeveynlerden birisinden çocuğa irsi olarak geçebilir.
Bundan dolayı olası bir tehlike aile planlanmasında
önem arz edebilir. Annenin hamile olduğunda yaşının
büyük olması hem kendisi hem de çocuk için yüksek
riskler taşıyabilir.
Çocuk sahibi olma arzusunda veya oluşmuş bir
hamilelikte humangenetik danışma yerleri sizi riskler
hakkında bilgilendirebilir.
Bu konuda bilgi veren: Universitätsklinik,
Institut für Humangenetik
597-1776
Internet:
www.uni-kiel.de/medgen
E-Mail:
[email protected]
 Hamilelik önbakım muayenesi
Hamilelik esnasında yapılan bu muayene programının
amacı hem annenin hem de çocuğun sağlığına karşı
olası tehlikeleri erkenden teşhis etmektir.
Bu konuda bilgi verenler: Ev doktorları, kadın doktorları
ile sağlık sigortaları .
 Erken teşhis programı
Çocuk doğduktan sonra klinikte ebeveynlerine, ilk
yaşlarında yapılan erken teşhis muaynelerini içeren bir
muayene defteri veriliyor. Bu deftere muayene sonuçları
da not ediliyor. Yeni doğan çocuğun ilk muayneleri
klinikte yapılır, daha sonraki muayneler ise genellikle
muayenehanesi olan çocuk doktorları tarafından
yapılıyor.
Bu konuda bilgi verenler:
Doğum ve çocuk klinikleri, muaynehaneli doktorlar ile
sağlık idaresinin anne danışmanlık yerleri.
Anne danışmanlık yerlerine ilişkin bilgiyi sağlık
dairesinin Service-Zentrum veriyor: 901-4200.
 Çocuklar için koruyucu aşılar
Çocuklarda mikrobik hastalıklara karşı önleyici tedbir
olarak yapılan aşılar praktik olarak her zaman yararlıdır.
Robert-Koch-Enstitüsü (STIKO) nün sürekli aşı
komisyonu bu alanda aşı yapılmasını tavsiye ediyor.
Bu konuda bilgi verenler:
Muaynehaneli doktorlar, okul doktorları, sağlık
dairesinin anne danışmanlık yerleri (Tel.: 901-4200)
Tüm bu yerlerde aşılar yapılabilinir.
 Erken teşhis ile erken teşvik
(Buna ilişkin teklifler henüz okul yaşındaki çocuklar için
değildir)
Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engellilerde, hedeflenen
yardımla zararların önlenebilmesi veya azaltılabilmesi
için, erken teşhis edilmesi önem taşıyor. Özellikle erken
yaşlarda tedavi şansı yüksektir.
Erken teşvik (5.1 bölümüne de bakınız) değişik
mesleki gruplarının mesela doktorlar, psikologlar,
engelliler ile sosyal pedegoglar, fizyoterapicileri ve
konuşma terapicilerinin (logpedler) katıldığı hem tıbbi
hem de tedavi ve sosyalpedegojik tedbirleri içeriyor.
Erken teşvikin büyük önemi özürlü veya bir
özürlülükle karşı karşıya olan çocuğa desteğin
verilmesine ebeveynlerin ve aile çevresinin
katılmasında yatıyor..
Bu konuda bilgi verenler:
Çocuk klinikleri, muaynehaneli çocuk doktorları, sağlık
dairesinin anne danışma yerleri (Tel.: 901-4200) ile
sosyal merkezlerin çalışanları (bkz. bölüm 1.1).
||| Tıbbi rehabilitasyon, yardım araçları, sosyal
uyum yardımı
 Tıbbi rehabilitasyon
Tıbbi rehabilitasyon hizmetleri, bir özürlülüğü
engellemek veya dengede tutmak için genellikle bir
rehabilitasyonun başında yer alırlar.
Tıbbi rehabilitasyon hizmetleri:
• doktor tedavisi,
• tedavi araçları (mesela masajlar, ışınla tedavi),
• fizyoterapi, hareket, konuşma ve meşguliyet terapisi,
• vücut protezleri ve diğer araçlarla destekleme,
• iş terapisi, zorlama denemesi,
• özürlüler transportu,
• kürler.
Bu konuda bilgi verenler:
Rehabilitasyon finansörleri, özellikle de sağlık
sigortaları, emeklilik ve kaza sigorta kurumları/ meslek
sendikaları.
Kürlerle ilgili bilgiyi verenler:
Tedavi eden doktorlar ile rehabilitasyon finansörleri.
Çocuk ve gençler için kürler:
Bu konuda bilgi verenler::
Tedavi eden doktorlar ile çocuk doktorları.
 Tıbbi yardım araçları
Rehabilitasyon finansörleri (özellikle de hastalık
sigortaları, emeklilik ve kaza sigorta kurumları/meslek
sendikaları) karşı karşıya kalınan özürlülüğü
engelliyebilmek, iyileştirme başarısını güvenceye
alabilmek, olumsuz etkilenmiş veya çalışamayan vücut
fonksiyonlarını tamamiyle veya kısmen mümkün
kılabilmek veya hafifletebilmek için özürlü insanları
yardım araçlarıyla donatıyor.
Tıbbi yardım araçları mesela protezler, ortopedik
yardım araçları (mesela ayakkabılar, destekleyici
cihazlar), tekerlekli bisikletler gibi hasta vasıtaları ve
duyma cihazları veya körler için yön bulma yardım
aletleri gibi diğer yardım araçları vücut yedek aletleridir.
Bu konuda bilgi verenler:
Rehabilitasyon finansörü (genelikle sağlık ve kaza
sigortaları) ile tedavi eden doktorlar.
 Yardım araçlarına ilişkin danışma
Yardım aletlerinin şartları ve kullanılması konusunda
satışa bağlı olarak Raisdorf Alman Kızılhaçı-okul ve
terapi merkezi (DRK-Schul- und Therapiezentrum
Raisdorf) yardım araçları danışmanlığını sunuyor.
Daha fazla bilgiyi alacağınız yer:
Wolfgang Göbel
04307/909-431
E-Mail:
[email protected]
 Yardım araçlarının ödünç verilmesi:
Sadece geçici olarak ihtiyaç duyulan yardım aletleri
(mesela tekerlekli sandelyeler, hasta yatakları vs.) de
ödünç verilebilinir.
Daha fazla bilgiyi verenler:
Bakım hizmet yerleri, sıhhi bakım evleri ve sağlık
sigortaları.
 Sosyal uyum yardımları
Bu yardımlar özürlü insanların çevresine yönelik olup –
kendi ev işleri ve toplumsal hayata iştirak etme gibi
konularda- sosyal yardım finansörü tarafından
üstlenebilinir..
Savaş mağdurları, şiddet suçları kurbanları, aşı
zararları veya askerlik ile sivil hizmet zararlarının
mağdurları için ikamet ve temel hayat güvencesi
idaresinin savaş mağdurları bakım yeri yetkilidir..
Bunlar çevre ile anlaşma, ev işlerinin kolay yapılması,
zamanla olanlar hakkında bilgilenme, fiziksel
hareketliliğin düzeltilmesi ve ikamet yerinin elde
tutulmasının devamına ilişkin yardımlar olabilir.
Bu konuda bilgi verenler:
Bölgelerdeki sosyal merkezler (bkz. bölüm 1.1).
FĐZĐKSEL HAREKETLĐLĐK
Internet:
www.lasd-sh.de
(bilgi ve mürcaat formları Internete bulabilirsiniz)
2 Fiziksel hareketlilik
Fiziksel hareketlilik toplumumuzda kendi ayakları
üzerinde durma ve yaşam kalitesi için gereklidir.
Đnsanların büyük bir kısmı için bu gayet doğal bir
şeydir; ancak özürlü insanlar malesef sık sık
sınırlamalarla karşı karşıya kalıyorlar: ister ani
arkadaş ziyareti, ister sinemaya gitme olsun veya
Kiel feribotlarından birisiyle bir gezinti yapmak olsun
–her zaman „yapabilme“ ve sık sık finanse edebilme
sorunu ortaya çıkıyor. Aşağıdaki cevaplar bu
sorulara karşılık vermeyi ve özürlü insanların
„fiziksel hareketlilik“ konularında prensip olarak
daha fazla kendi kendine yetinmeyi mümkün
kılmalıdır.
2.1 Kamu yakın mesafe insan ulaşımı ÖPNV
Eyalet Başkenti Kiel’de yakın mesafe için kamuya
ait insan ulaşımı, Kiel bölgesi ulaşım birliği
(Verkehrsverbund Kiel = VRK) bünyesinde birleşmiş
altı ulaşım firması tarafından yapılmaktadır. Bu birlik
Eyalet Başkenti Kiel’in yanında Plön ilçesini ile
Rendsburg-Eckernförde ilçesinin bir kısmını da
kapsamaktadır.
VRK’nin tüm ortakları, elinizdeki bu broşür
çerçevesinde cevaplandırılamayan soruların
açıklanması için tabii ki her türlü yardıma hazırdırlar.
Lütfen buna ilişkin olarak, yolculuğu yapacağınız
firmaya danışınız.
||| ÖPNV’nin özürlü insanlara parasız taşıma
hizmeti
Zararın dengelenmesi olarak, G, aG, H, Bl ile B
kimlik markalı ağır özürlü yolcular ve sağırlar (G
olmazsa dahi) ÖPNV bünyesinde „bedava yolculuk“
yapabilirler. Böyle insanlar (zemini portakal renkli)
ağır özürlülük kimliğini ve buna ait değer pulu
yapışık ek kartla Schleswig-Holstein (VRK’nin de
dahil olmak üzere) tarifesiyle gidecekleri tüm
bölgelere bütün otobüs, tren ve gemilerle bedava
yolculuk yapabilirler. Refakatçı kişiler de, resmi
kimliklerinde BI veya B ile „sürekli refakatçının
gerekliliği ispatlanmıştır“ cümlesi yazılı olması
halinde beraberlerinde bedava yolculuk yapabilirler.
ÖPNV’de el bagajı,diğer ortopedik yardım aletleri ve
bir körler köpeği ile sadece trafiğe uygunluğu kabul
görülen tekerlikli sandalye de ücretsiz olarak birlikte
götürülebilinir.
Kimlik değer pulunun alınması için yetkili Eyalet
sosyal hizmet dairesi (Landesamt für soziale
Dienste) nezdinde yazılı olarak müracaat edilmesi
gerekir. G ile aG kimlik markalı ağır özürlülerin
genelde bir ödeme iştirakında (6 ay için 30 E veya
12 ay için 60 E) bulunmaları gerekir, belli şartlarda
bundan muaf tutulmak ta mümkündür (işsizlik parası
2 veya temel yaşam güvencesi vs. yardımı alanlar).
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Landesamt für soziale Dienste,
Außenstelle Kiel
Gartenstraße 7, 24103 Kiel
9827-0
||| Özürlüler için dostane tedbirler
ve ÖPNV’de teklifler
Otobüs yolculuğu
Eyalet Başkenti Kiel mevcut inşaat çalışmaları
çerçevesinde birkaç yıldan beri birçok otobüs
durağını özürlülere uygun hale getiriyor. Bu
çalışmalarda cadde kaldırımı 12 cm den 18 cm
yükseltiliyor, görme özürlüleri için ek olarak ta yol
kenarına oluklu beyaz levhalar yerleştiriliyor. Yüksek
kaldırımla donatılmış duraklar hakkındaki bilgileri
VRK’nin otobüs hareket plan kitapçığında (VRKFahrplanbuch) kenarları sarıya boyalı („hatlar
bölümü-Streckenbänder“) yazılı sayfada veya
Internette www.vrk-sh.de adresinde „Fahrplan“
sütununda: Linien im VRK’ de bulabilirsiniz.
Eyalet Başkenti Kiel’de tüm otobüs yolculuklarının
70% den fazlası modern alçak koridorlu otobüslerle
yapılıyor. Kiel ulaşım firması (Verkehrsgesellschaft
mbH) nakliye parkında otobüslerin 90% dan fazlası
alçak koridor tekniğiyle doantılmışlar. Alçak koridorlu
otobüsleri, otobüsün sol ön tarafında bulunan mavibeyaz tekerlikli sandalye sembolu ile tanıyabilirsiniz.
Alçak koridorlu bir otobüste ayak basamağı bilinen
vasıtalardan tam 37 cm daha alçaktır. Đnip kalkan
alçak koridorlu otobüsler tekerlekli sandalye
kulananlar için özellikle uygundur. Bu teknik,
otobüsün 7 cm daha da alçalmasını mümkün kılıyor,
böylece giriş yüksekliği 15 cm inmiş oluyor. Böylece
inebilen alçak koridorlu otobüsler 18 cm yüksek
kaldırımlı duraklarda başkalarının yardımı olmadan
hemen hemen aynı seviyede otobüse binip inmeyi
sağlıyor. Öncelikli olarak –eğer işletme açısından
mümkün ise- alçak koridorlu vasıtaların kulanıldığı
tüm otobüs hatlarında gidiş planının baş kısımları bir
tekerlekli sandalye sembolü ile işaretlendirilmiştir.
Bazen tek tek hatta araçların kullanımında kısa
süreli değişiklikler sözkonusu olabiliyor. Bundan
dolayı arzuladığınız yere hareket etmeden önce
emin olmak için ilgili ulaşım firmasıdan sorunuz.
Elektronik tekerlektli sandalyeler için ek olarak
manuel rampalar yerleştirilebilinir. Bununla ilgili
olarak lütfen araç personeline danışınız.
Ayriyeten birçok otobüs, her zaman hat gidişatı
hakkında bilgilenebileceğiniz şekilde optik ve akustik
durak işaretleriyle donatılmışlar. Henüz bu teknikle
donatılmamış otobüslerde Eyalet Başkenti Kiel
dahilinde durakların adı araç personalı tarafindan
anons ediliyor.
Eyalet Başkenti Kiel içinde otobüslere özellikle
rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmenize ilişkin
diğer tavsiyeleri Kiel ulaşım firmasının (Kieler
Verkehrsgesellschaft mbH) (Tel. 594-1234) „yolda
güvenilir ve rahat….– yaşlı insanlar, yürüme
özürlüsü ve tekerlekli sandalye sürücüleri için
bilgiler“ adlı broşürde bulabilirsiniz. Autokraft GmbH
firmasının, belli hatlarda alçak koridorlu otobüslerin
kullanıp kullanılmadğına, gidişler veya Eyalet dışı
işgünleri gidişlere ilişkin soruları olan fiziksel
hareketliliği sınırlı müşteriler Autokraft GmbH
firmasından 7107-42 nolu tel. bilgi alabilirler.
Tren yolculuğu
Tren ulaşım firmalarının yolculuklarında aşağıda
belirtilen ve Kiel bölgesinde gidip gelen trenlerde (2.
sınıf kompartımanda) bedava seyahat etmek
mümkündür: Regionalexpress-Züge (RE) ve
Regionalbahn Schleswig-Holstein GmbH (RBSH)
nin Regionalbahn-Trenleri (RB) ile der Nord-OstseeBahn GmbH (NOB) nin trenleri. Her iki tren
firmasının trenlerinde VRK alanında çok daha
modern alçak koridorlu vagonlar çalışıyor. Bütün
vagonlar optik ve akustik durak işaretleriyle
donatılmışlar. Nord-Ostsee-Bahn trenlerinde
özürlülere uygun tuvaletler mevcuttur.
Nord-Ostsee-Bahn trenleri Kiel – Rendsburg –
Schleswig – Husum, Kiel – Neumünster ile Hamburg
– Westerland hatlarında çalışıyorlar. Sadece giriş
yüksekliği Schleswig-Holstein’de müştereken
hedeflenen tren giriş yüksekliğine göre ayarlanmış
trenler çalışır. Böylece günümüzde tren garlarının
hemen hemen hepsinde basamaksız bir şekilde
NOB trenlerine binilip inilebiliniyor. Tekerlekli
sandalye kullananlara, henüz daha yüksek
peronlara sahip olmayan istasyonlarda da güvenliir
iniş ve binişi mümkün kılmak için trenlerde, müşteri
bakıcıları tarafından kullanılabilen bir manuel rampa
taşınıyor. Bu durumlarda seyahat arzusu,
hareketten bir gün önce NOB’nin müşteri hatı
(Kunden-Hotline -tel.: 0180-1018011) bildirilmesi
gerekir ki, gerekli bakım garantili olsun.
Ayriyeten Kiel ve Neumünster arasında, kısmen
NOB’den kiralanan trenlerle Regionalbahn
Schleswig-Holstein çalışıyor. Đstisnai olarak
Hamburg’a devam eden RE-Trenleri dışında, bu
hattaki trenler bundan dolayı genel olarak alçak
koridorlu vagon tekniği ile donatılmışlardır.
Kiel – Flensburg hattında tamamen alçak koridor
teknikli trenler çalışır; bu trenler özürlülere uygun
tuvaletlerle donatılmışlardır.
Kiel – Lübeck hattında şimdiye kadar sadece
yüksek koridorlu trenler sunuluyor. Tekerlekli
sandalyeli yolcular gitmek istedikleri yere yaklaşık 2
- 3 gün öncesinden Alman tren şirketi (Deutschen
Bahn AG) hareketlilik servisi ile (01805) 512512 tel.
numarasından ilişkiye geçmeleri gerekir ki, ilgili tren
garı bilgilensin ve gerekli bakım yardımı garanti
altına alınsın.
Feribotla ulaşım
Eyalet Başkenti Kiel’de şimdiye kadar aşağıda
belirtilen şu iskeleler özürlülere uygun donatılmışdır:
Bahnhofsbrücke, Seegartenbrücke, Dietrichsdorfer
Brücke, Neumühlener Brücke, Laboer Brücke ve
Strander Brücke.
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH firmasının
feribotlarıyla yapılan yolculuklar feribotların inşa
biçiminden dolayı fiziksel özürlülüğü olan yolcular
için malesef sadece sınırlı bir şekilde mümkündür.
Lütfen buna dikkat ediniz ve özellikle de, tekerlekli
sandalyeleriniz normal ölçüleri aşıyorsa erkenden
bilgileniniz.
Kiel bölgesi ulaşım birliğindeki dostunuz
Bilgi telefonu
Kieler Verkehrsgesellschaft mbH
594-1234
Werftstraße 233-243, 24143 Kiel
Internet:
www.kvg-kiel.de
E-Mail:
[email protected]
Autokraft GmbH
Genel
666-0
Özel olarak fiziksel hareketliliği
sınırlı müşteriler için
7107-43
Hamburger Chaussee 10, 24114 Kiel
Internet:
www.autokraft.de
E-Mail:
[email protected]
Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
7058-41
Diedrichstraße 5, 24143 Kiel
Internet: www.vkp.de
E-Mail: [email protected]
Regionalbahn Schleswig-Holstein
2479-373
Alte Lübecker Chaussee 15, 24114 Kiel
Internet:
www.regio-nord.de
E-Mail:
[email protected]
Nord-Ostsee-Bahn GmbH
0180-1018011
Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel
Internet:
www.nord-ostsee-bahn.de
E-Mail:
[email protected]
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH
Sonnenforum
594-1266
Kaistraße 51, 24103 Kiel
Internet: www.sfk-kiel.de
E-Mail: [email protected]
Verkehrsverbund Region Kiel
Internet: www.vrk-sh.de
E-Mail: [email protected]
2.2 „aG“ kimlik markalı özürlüler için
acil ve ulaşım hizmeti
Özürlülüklerinin ağırlığı nedeniyle kamu ulaşım
araçlarını kullanamayan insanlar için Eyalet
Başkenti Kiel Đdaresi belli şartlar altında, (sinema,
tiyatro, arkadaş ve tanıdık ziyaretleri, alışveriş vs.
gibi) şahsi ulaşım yerlerine varmaları için özel teşvik
adıyla bir hizmet sunuyor.
Prensip olarak, Landesamt für soziale Dienste
(Eyalet sosyal hizmetler dairesi) tarafından
„olağandışı bir özürlülük“ tesbit edildiği ağır
özürlülük kimliğinde aG markası bulunan) tüm Kiel
vatandaşları bu hizmetten yararlanabilir. Eğer ağır
özürlülük kimliğinde ek olarak B markası da varsa, o
zaman refakatçı bir kişi de bundan yararlanabilir.
Eyalet Başkenti Kiel Belediyesi bu ulaşım hizmetine
katılma hakkının sahip olunup olunmadığını ilk
yararlanmadan önce özel bir talep davasında
inceliyor. Bu hakkı kullanma şartlarına ilişkin dilekçe
belgelerini ve yardım kapsamı, acil durumlardaki vs.
düzenlemeler gibi konularda daha fazla bilgileri
alabileceğiniz yer:
Amt für Familie und Soziales –
Leitstelle für Menschen mit Behinderung
Andrea Fuchs
901-3345
E-Mail:
[email protected]
Thomas van Kann
901-3277
E-Mail:
[email protected]
Telefon bilgi hizmeti
901-4053
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
2.3 Şahsi ulaşım araçları
Ehliyet
Tabiki özürlülüğü bulunan insanlar da araç sürme
ehliyetine müracaat edebilirler veya ehliyet aldıktan
sonra meydana gelen bir özürlülükle araç
sürebilirler. Ancak bu durumdaki insanlara, şahsi
sınırlamalarınızla trafikte nasıl hareket
edebileceğinize ilişkin –özellikle de trafik
kazalarında ve diğer olası tartışmalı durumlarda
yasal haklarınızın güvenceye alınabilineceğine
ilişkin olarak kapsamlı bir şekilde ve zamanında
kendilerini kesinlikle bilgilendirmeleri acilen tavsiye
olunur.
Özürlü insanlara yeni ehliyet verilmesi sık sık
mükellefiyet ve şartlara bağlanılıyor, mesela
arabada özel kullanma aletlerinin yerleştirilmesi
veya belli araba tipinin kullanılması gibi. Eğer
sözkonusu özürlülük ehliyet alındıktan sonra
meydana gelmiş ise, o zamana kadar sürdüğü
arabayı kullanmaya veya nasıl kullanmaya devam
edeceğine ilişkin soru ortaya çıkıyor.
Bununla ilgili daha fazla bilgi ve danışmanlığı
alacağınız yer:
Clemens Brockmann
901-2040
Bürger- und Ordnungsamt,
Abt. „Verkehrsangelegenheiten“
Saarbrückenstraße 143, 24114 Kiel
Çalışma saatleri: Pa.-cu.: Saat 8.00-12.00 arası,
Pe.: Aralıksız olarak saat 8.00-18.00 arası
 Araba vergisinden muaflık veya vergi indirimi
Ağır özürlülük kimliğine kaydedilen markaya bağımlı
olarak araba vergisinden (% 100 lük) muaf tutulma
veya (% 50 lik oranında) vergi indirimi edinme hakkı
vardır.
%50 ve daha fazla özürlülük derecesi ve aG, H ile
B ve bakıma muhtaç olanlar („savaş mağdurları“, VB
veya EB) markalı kimliğe sahip olan ağır özürlülükler
araba vergisinden muaf tutulabilir ve ek olarak da
kamu yakın mesafe insan taşımı -ÖPNV (bkz. 2.1)
hakkını ücretsiz kullanabilirler.
Araba vergi indirimi özürlülük derecesi en az 50
ve G markalı kimlikliler ile (ağır özürlülük kimlik
tabanı portakal renkli olan) sağırlar alternatif kamu
yakın mesafe insan taşımından -ÖPNV ücretsiz
yararlanabilirler.
Buna ilişkin bilgiyi bağlı olduğunuz vergi dairesinden
alabilirsiniz.
Araba sigortası
Bazı sigorta şirketleri özürlü insanlara % 25 kadar
prim indirimi sağlıyorlar. Bundan dolayı değişik
araba sigorta şirketlerinin bununla ilgili tekliflerini
almanız tavsiye olunur.
Park yapma kolaylığı
Kör ve olağanüstü yürüme engellilerine (BI veya aG
markalı ağır özürlülük kimliğine sahip olanlar) ilgili
trafik dairesine (özel olarak rezerve edilen özürlüler
park yerleri, zamansal sınırlı durma yasağının
bulunduğu yerler ve oturanlara mahsus park yerleri
vs. gibi) belli park yapma kolaylıklarından
faydalanmak için başvurarak istisnai izin alabilirler.
Park yapma kolaylıklarının çeşidi ve kapsamı ilgili
izin belgesinde etraflıca belirtiliyor.
ĐĐlgili şahıs ehliyet sahibi olmasa da istisnai izin
alabilir. Engeli insanlar kendilerine verilen izni
başkası tarafından arabayla taşındıklarında da
kullanabilirler.
Burada tarif edilen istisnai izin bütün Federal
Almanya içinde ve bütün Avrupa ülkelerinde
geçerlidir. Diğer yerlerde olduğu gibi SchleswigHolstein’da da – aynı şekilde ilgili trafik dairesine
başvuru ile – ayriyeten diğer başka özürlü insanlar
da kolayca uygun park yapma hakkından
yararlanabilirler.
Bu haktan yararlanabilirsiniz, eğer
 özürlülük dereceniz en az 70 olarak kabul edilmiş
ise ve özürlülük kimliğinde „G“ yazılmış ve en fazla
100 metre uzağa hareket edebilirseniz,
 siz Morbus-Crohn veya Colitis-Ulcerosa için
tanınan GdB’nin en az 60 derecede hasta iseniz,
 siz suni bağırsak (Stoma) taşıyıcısı olarak çift
suni bağırsak çıkışı için tanınan GdB nin en az 70
derecede iseniz,
 siz yürüme engelinden veya hareket
yetersizliğinden dolayı ancak en fazla 100 metre
yürüyebiliyorsanız ve Eyalet sosyal hizmeti
(Landesamt für soziale Dienste)’de açılmış olan
durum tesbit davası henüz sonuçlanmamış ise,
sizin bir kaza, bir ameliyat veya hastalıktan dolayı
geçici olarak –fakat uzun süre için- fiziki
hareketliliğiniz büyük oranda sınırlanmış ise ve
ancak en fazla 100 metre uzağa hareket edebiliyorsanız.
Bu istisnai izin yalnız Schleswig-Holstein’da
geçerlidir. Bu arada Mecklenburg-Vorpommern
Eyaleti de bu kimliği kabul ediyor.
Belli şartlarda bir park özel hakkı – ikamet veya
işyerinin yakınında sabit bir park yerinin tedarik
edilmesi – talep edilebilinir.
Buna ilişkin daha fazla bilgi ve danışmayı
alabileceğiniz yer:
Judith Kanthak
901-2015
E-Mail:
[email protected]e
Bürger- und Ordnungsamt,
Abt. „Verkehrsangelegenheiten“
Saarbrückenstraße 143, 24114 Kiel
Çalışma zamanları: Pa.-Cuma.: Saat 8.00-12.00
arası,
Pe.: kesintisiz saat 8.00-18.00 arası
||| Not: Burada belirtilen istisnai izinler için ağır
özürlülük kimliğiniz veya yetkili Eyalet sosyal hizmet
dairesinin (Landesamtes für soziale Dienste) tesbit
kararını ibraz etmeniz gerekir.
2.4 Internet’te hareketlilik
„Özürlü halde araba sürmek“ konusuyla ilgili geniş
kapsamlı bilgiyi Internet’de diğer bilgilerin yanında
„Bund behinderter Autobesitzer“ (www.bbab.de),
www.mobil-mit-behinderung.de sowie www.tuevnord.de kurumları sunuyor.
Bu konunun ağırlık noktası bilgiler, ilişkiler ve
ehliyet alma, araç yapısının değiştirilmesine ilişkin
danışmanlık ve özellikle de finanse etme ve teşvik
imkanlarıdır.
Birçok ruhsatlı işletmeler bu ağ çerçevesinde
hareketlilik hakkında bilgiler sunuyorlar – tavsiyemiz:
seyahat esnasında Internet „ağına“ giriniz.
BOŞ ZAMAN
3 Boş zaman
Özürlü insanların günlük işlerini halletmede genelde
özürlü olmayan insanlardan daha fazla güce
ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı bu gibi insanlar için
boş zamanlarının dinlenerek ve doldurucu halde
düzenlenmesi özel bir değere sahiptir. Özürlü
insanların ihtiyaçları – şahsi sınırlamalardan
kaynaklanan ihtiyaçların dışında – sağlıklı insanların
ihtiyaçlarından farklı olmadıkları için, onların da ister
spor, ister seyahat, ister kültürel toplantılar veya
isterse ilişki ve buluşmalar olsun, aynı boş zaman
faaliyetlerine sahip olmaları gerekir.
Aşağıda bu alanlardan bir çok teklif sıralanmıştır,
umarız bunlar özürlü insanların boş zaman
planlanmalarını zenginleştirebilir. Bu bilgilerin,
özellikle birlikler, dernekler ve kendi kendine yardım
gruplarının özürlülere yardım alanında organize
edilip uygulanan teklifin sadece küçük bir kısmını
oluşturduğunu vurgulamak isteriz. Bütün toplantı ve
projelerin ortaya konulması bu tavsiyecinin
çerçevesini aşacağından dolayı, „Dernekler –
Birlikler – Örgütler“ listesindeki ilişkilere tekrar dikkat
çekmek isteriz.
3.1 Çocuk ve gençler için boş zamanın
biçimlendirilmesi
||| Kamu çocuk oyun parkları
Eyalet Başkenti Kiel Belediyesinin kamu çocuk oyun
parklarında bulunan birçok oyun aletleri zihinsel
özürlü çocuklar tarafından da ve gerektiğinde bakıcı
bir kişinin yardımıyla kullanılabilinir. Bedensel
ve/veya birkaç özürlülüğü olan çocukların oyun
aletleriyle direkt bağ kurmaları ve bunları
kullanabilmeleri şu anda büyük oranda mümkün
değildir. Bundan dolayı Eyalet Başkenti Kiel
Belediyesinin okul ve gençlik kurumları dairesi (das
Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
der Landeshauptstadt Kiel) kamu ve özürlülere
uygun veya uyum sağlamaya elverişli oyun
yerlerinin yapılanmasına ilişkin tavsiye ve önerileri
ilgiyle karşılıyor.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Ralf Otto
901-3125
E-Mail: [email protected]
Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen,
Kinder- und Jugendinteressen
Neues Rathaus
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
Đştirak projeleri ve dostluklar
Gençlik sosyal çalışması, çocuk ve gençlik ilgisi
bölümü (die Abteilung Jugendsozialarbeit, Kinderund Jugendinteressen) şunları örgütleyip sevk
ediyor
• Çocuklar ve gençlerin kamu oyun parkları ve
gençlik yerlerinin şekillendirilmesinde katkı
sunabilecekleri iştirak projeleri ,
• Kiel „oyun ve basit futbol “ için dostluk.
Bu projelere katılım hem özürlü hem de özürlü
olmayan çocuk ve gençlere serbestdir.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Harald Pahnke (Beteiligungsprojekte) 901-3121
E-Mail: [email protected]
Petra Kapust (Patenschaften)
901-2940
E-Mail: [email protected]
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
Çalışma zamanları: Pa., Sa., Cuma.: Saat 9.0012.00 arası
Pe.: Saat 9.00-12.00 ila 14.00-17.00 arası
||| Tatil pasaport-programı
Ayrıca gençlik sosyal çalışması, çocuk ve gençlik
ilgisi bölümü (die Abteilung Jugendsozialarbeit,
Kinder- und Jugendinteressen) 6-18 yaş arası Kiel
çocukları için her yıl düzenlenen tatil pasaport
programını organize ve koordine ediyor. Özürlü
genç insanlar için yapılan teklifler özel bir yer
tutmaktadır.
Daha fazla bilgiyi tatil pasaport bürosundan
(Ferienpassbüro) alabilirsiniz:
Rainer Jucknies 901-2939
E-Mail: [email protected]
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
Lütfen özel çalışma zamanlarını telefonla sorup
öğreniniz.
||| Kız ve genç erkek buluşmaları
Belediye Kurumları
Belediyenin kız ve genç erkek buluşmaları adlı
kurumları Eyalet Başkenti Kiel Belediyesinin gençlik
çalışma kurumları olup, çocuk ve gençlerin boş
zamanlarının düzenlenmesi için çok çeşitli teklifler
sunuyor. Bu çalışmaların ağırlık noktaları, çocuk ve
gençlerin okul ve mesleki entegrasyonu ile kültürel
iştirak ve komünal planlama sürecine katılmayı
içeren projelerdir.
Bu kurumlar hem özürlü hem de özürlü olmayan
gençlere açıktır. Ancak tüm kurumlar malesef
engelsiz değildirler. Lütfen buna dikkat ediniz ve her
buluşma yerine girişle ilgili olarak zamanında gerekli
bilgiyi alınız.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Frank Reiser
901-3123
E-Mail: [email protected]
Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen,
Kindertagesbetreuung und offene Jugendarbeit
Neues Rathaus
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
Serbest finansör kurumları
Serbest finansör kurumlarının açık gençlik çalışması
kurumu benzeri teklif ve projeleri sunuyorlar. Bu
çalışmanın içeriği ve ağırlık noktaları finansörden
finansöre göre değişiyor. Bu kurumlar da malesef
sadece kısmen engelsizdirler, bundan dolayı şahsi
kullanabilmeyle ilgili bilginin alınmasını tavsiye
ederiz.
Daha fazla bilgiyi veren yer:
Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Kiel,
Fachbereich Jugendarbeit
Doris Hansen
77570-0
E-Mail: [email protected]
Preetzer Straße 35, 24143 Kiel
Christlicher Verein junger Menschen (CVJM)
Andree Strotker 554492
E-Mail: [email protected]
Jägersberg 11, 24103 Kiel
Ev.-luth. Kirche, Haus der Kirche,
Referat Kinder und Jugendliche
Anja Straube
2402-904
E-Mail: [email protected]
Eggerstedtstraße 13, 24103 Kiel
Guttempler Jugendtreff
Susanne Eichler 96626
E-Mail: [email protected]
Damperhofstraße 26, 24103 Kiel
Jugendkulturwerkstatt Suchsdorf (JKW)
Hedwig Betzendahl
313195
Nienbrügger Weg 35, 24107 Kiel
Kindervilla, Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
Karen Wind-Alkis Tel./Fax: 62894
Hopfenstraße 7, 24114 Kiel
Özürlü veya özürsüz genç insanların boş
zamanlarıyla ilgili tekliflere ilişkin diğer bilgileri
(ilişkiler ve buluşmalar, sportif projeler, tatil
seyahatları vs.) alabileceğiniz yer:
Kieler Jugendring,
Burkhardt Sauer 51413
Internet:
www.kielerjugendring.de
E-Mail: [email protected]
Legienstraße 26, 24103 Kiel
Çalışma zamanları: Sa.: Saat 15.00-19.00 arası,
Pe.: Saat 10.00-13.00 arası
ile aynı yerdeki birlikler, dernekler ve özürlülerin
kendi kendine yardım grupları.
Bu örgütlerden bir çoğu özürlü genç insanlar için
genel ve özel teklifler sunuyorlar (ilişki için bkz.
„Dernekler – Birlikler – Örgütler“ listesine („Vereine –
Verbände – Organisationen“).
3.2 Kültür ve eğitim devamı
Belediye Kütüphanesi
Belediye Kütüphanesi Eyalet Başkenti Kiel’in tüm
vatandaşlarına yöneliktir. Özellikle kör ve görme
engelli insanlar gözetilerek yaklaşık 10.000 işitme
kitapları geliştirilip, tüm sistemleriyle kaset ve
CD’lere kaydedilmiştir.
Romanlardan büyük bir seçim aynı şekilde hizmete
sunuluyor.
Merkez Kütüphane (Zentralbücherei) yeni bir hizmet
olarak görme özürlü ve kör insanlar için ses destekli
Internet bağlantısı sunuyor.
Hareket imkanı daha az olan insanlara Internet
sayfamız merkez kütüphanenin tüm kataloğu ve
yeni eklenen belediye kütüphanelerinden
faydalanma imkanı sunuyor.
Evden www.stadtbuecherei-kiel.de adresinden, bir
yayının olup olmadğı, varsa nerede oldğu ve
başkalarına ödünç verilip verilmediğini görebilirsiniz.
Đnsan buradan, hangi yayınların ödünç verildği ve ne
zaman geri verileceğine ilişkin kendi kullanma ve
ücret hesabını görebilir. Geciktirme ücretinin talep
edilmesine yol açmamak için, geri verme zamanı
gelmiş yayınların süresi uzatılabilinir.
Merkez kütüphane tekerlikli sandalyenin giriş,
çıkışına uygun durumdadır. Park yerinden avluya
rahat bir şekilde asansörle kütüphane salonlarına
gidilir. Yine Avrupa normlarına göre ve uygun
kilitleme tesisatla donatımlı bir özürlüler tuvaleti
mevcuttur. Merkez kütüphane bulunduğu yer:
Yeni Belediye (Neues Rathaus)
Andreas-Gayk-Straße 31, (Eingang B), 24103 Kiel.
Açık olduğu Saatler (merkez kütüphane):
Pa.: Saat 13.00-19.00, Sa.-Cuma.: Saat 10.0019.00 arası,
Cumartesi.: Saat 10.00-14.00 arası
E-Mail: [email protected]
Semt kütüphaneleri kısmen özürlülere uygun
donatıma sahiptir:
Mettenhof semt kütüphanesi
Vaasastraße 43, 24109 Kiel
Açık olduğu saatler: Pa., Sa., Pe., Cuma.: Saat
10.00-13.00 ila 15.00-18.00 arası
Özürlülere uygun giriş
Gaarden semt kütüphanesi
Elisabethstraße 64, 24143 Kiel
Açık olduğu saatler: Pa.: Saat 14.00-18.00 arası
Sa., Pe.: Saat 10.00-12.00 ila 14.00-18.00 arası
Cuma.: Saat 14.00-17.00 arası
Özürlülere uygun girişe sahip (asansörlü)
Özürlüler tuvaleti
Friedrichsort semt kütüphanesi
Steenbarg 10, 24159 Kiel
Açık olduğu saatler: Pa.: Saat 13.00-19.00 arası
Sa., Pe.: Saat 10.00-12.00 ila 13.00-17.00 arası
Ça.: Saat 13.00-19.00 arası
Özürlülere uygun girişe sahip (asansörlü)
Özürlüler tuvaleti
Kiel Belediye Galerisinde sanat ve müze pedegojisi
çocuk, genç ve gelişkinlere geniş seçim imkanlı
boyama ve resim kurslarını sunuyor. Bu kurslar
prensip olarak ilgi duyan herkese açıktır.
Her sömesterde özürlü ve özürsüz insanlara, birlikte
boş zamanı olumlu biçimde değerlendirme
çerçevesinde, insanlararası sıkı ilişki imkanını
yaratmak amacıyla gelişkinler için bir boyama kursu
sunuluyor.
Danışma ve kayıt için belediye galerisinin bilgistandına (Info-Tresen der Stadtgalerie) başvurunuz:
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
Açık olduğu zamanlar:
Sa., Ça., Cu.: Saat 10.00-17.00 arası, Pe.: Saat
10.00-19.00 arası
veya telefonla
Angelika Jenkel 901-3483 başvurunuz.
E-Mail: [email protected]
Eyalet Başkenti Kiel Belediyesinin Halk
Yüksekokulunda -Volkshochschule (VHS) eğitim
devamı Halk Yüksekokulunun (Volkshochschule)
çeşitli seminer teklifleri esas olarak tüm Kiel
vatandaşlarına yöneliktir. Ancak ders yerleri sadece
kısmen özürlülere uygun olduğundan dolayı,
hareketliliği sınırlanmış olan insanların belli bir
eğitim devamı teklifine ilgi duymaları halinda ilgili
program alanı için telefonla bilgi almaları tavsiye
olunur. Đhtiyaç duyulması halinde VHS, tek tek
kursların tekerlekli bisikletle ulaşabilecek sınıflarda
yapılmasını sağlamaya çalışır.
VHS’in program kitapçığını seminerin başında (ocak
veya Ağustos ayının ortalarında) VHS’ten bedava
alabilirsiniz, Eyalet Başkenti Kiel’in diğer birçok
yerinde (Neues Rathaus, Stadtbücherei, KNSchalterhalle, Buchhandlungen vs.) de bulabilrisiniz.
Đlgili memurların telefon numaraları VHS’in program
kitapçığında ilgili somut teklifin bulunduğu sayfada
dipnot olarak vardır. VHS özel olarak sağır ve
sonradan dilsiz hale gelen insanlar ve aile üyeleri ve
de arkadaşları için (bilgisayar kursu, sağır ve
dilsizlerin konuşma işaret dili vs. konularında) birçok
seminer sunuyor.
Kayıt ve organize danışmanlığın yapıldığı yer:
Renate Matthiessen
901-5226
E-Mail: [email protected]
Đçeriğe ilişkin danışmanlık için:
Gerd Neuner
901-5218
E-Mail: [email protected]
Kiel çevresi işbirliği kurumu (Koperationsverbund
Kieler Runde)
VHS Kiel özürlüler yardım kurum ve örgütleriyle
işbirliği çerçevesinde özel bir eğitim devamı
programı geliştirmiştir. Bu, ağırlıklı olarak özürlü
insanlara yönelik kursları içermekte ve özelikle de
bakım ve pedegojik çalışma alanında engeli olan
insanların eğitimlerinin devamına ilişkin imkanları ve
integratif kurs tekliflerini içermektedir. Kiel çevresi
işbirliği kurumu –„Koperationsverbund Kieler
Runde“- teklifi şahsi geleceğin planlanması, ruhen
rahatlanma, ve hareket etmeye ilişkin teklifler,
bilgisayarın kullanımına giriş ve diğer birçok şeyi
kapsıyor.
3.4 Seyahatler
Birçok seyahat acentaları sürekli artan talep üzerine
özürlü insanlar için, başka tekliflerinin yanında,
tatilde engelsiz kalma yerleri ve engelsiz altyapıya
sahip tatil yerleri ile gerektiğinde uygun tıbbi
bakımların bulunduğu yerler gibi özel seyahat
tekliflerini programlarına alıyorlar. Buna ilişkin daha
fazla bilgiyi seyahat acentalarından ve sık sık
„özürlülerle seyahat“ konusunda bilgi materyalleri
bulunduran seyahat bürolarından alabilirsiniz.
Birlikler, Dernekler ve özürlülerin kendi kendine
yardım grupları veya (kendi meskünleri için) bu
yardımları finanse eden kurumlar özürlü insanlara
tatil seyahatlerini organize edip danışmanlığını
yapıyorlar (ilişki için bkz. „Dernekler – Birlikler –
Örgütler“ listesine).
Tren yolculukları
Detaylı (program) bigisi ve içeriğine ilişkin
danışacağınız yer:
Gerd Neuner
901-5218
E-Mail: [email protected]
Alman Tren Şirketi (Deutschen Bahn AG) ile yapılan
yolculuklarda tenzilatlar ve yardım imkanlarına ilişkin
bilgileri Alman Tren Şirketi (Deutschen Bahn AG) ve
Seyahat Bürolarının bilet gişelerinden alabilirsiniz.
3.3 Hareket ve spor imkanları
Orada sizin için genelde „özürlüler seyahatine ilişkin
bilgiler“ broşürleri de bedava bulunmaktadır. Bu
broşürler genel yardım ve notların yanında trenlere
iniş ve binişlerde yardım ve tren yolculuğu
esnasında danışmanlık vs. de içeriyor.
Spor ve fiziksel hareketlilik, özürlü insanların boş
zamanlarını şekillendirilmesi için özel ve yüksek bir
değere sahiptir. Hem vücuda hem de zihne iyi gelir,
özgüveni güçlendirir ve ihtimalen hayatın diğer
alanlarında eksik olan ilişki ve birlikteliğin
sağlanmasını mümkün kılar.
Özürlü insanlar yüksek oranda bir çok spor
alanlarında faaliyette bulunuyor ve gittikçe güç
sporunda da daha başarılı oluyorlar – örneğin
Olimpiyat sporların akabinde yapılan „Paralympics“
te. Özürlüler sprounun diğer önemli bir bileşeni
„Rehabilitasyon tedbirleri çerçevesinde yapılan“
spordur. Reha-Sporu genelde gruplar halinde doktor
refakatınde yapılıyor. Amacı sportik hareketlilikle
şahsi fiziksel sınırlamalar ve genel sağlık durumu
gözönünde tutaraktan, ilgili şahsın sağlığına tekrar
kavuşmasını teşvik etmek ve sağlamaktır (1.1 tıbbi
Rehablitasyon bölümüne de bkz.).
Hareket ve spor imkanları yerel özürlüler spor
dernekleri, grupları, integratif teklifler getiren spor
dernekleri ile diğer özürlülere yardım örgütleri
tarafından sunuluyor.
Daha fazla bilgi alacağınız yer:
Sportverband Kiel e. V.
6486-173
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Veya „ Dernekler – Birlikler – Örgütler“ listesindeki
ilgili sorumlulardan alabilirsiniz.
Eyalet Başkenti Kiel’de bütün spor imkanları özürlü
insanlarca maalesef henüz sınırsız bir şekilde
kullanılma durumunda değildirler. Lütfen bundan
dolayı erkenden bilgileniniz.
Özürlülere uygun yaz ve kapalı yüzme havuzlarına
ilişkin bilgileri Spor Teşvik Dairesinde (Amt für
Sportförderung) ilgili şu kişiden alabilirsiniz:
Anke Schlüter
901-2991
E-Mail: [email protected]
Özürlülere uygun açık ve kapalı spor yerlerine ilişkin
bilgileri alacağınız yer:
Thomas Görtz
901-2990
E-Mail: [email protected]
Aynı bilgileri Internet’te www.bahn.de adresinde
„handicap“ başlığı altında bulabilirsiniz.
Uçak yolculukları
Özürlü uçak yolcuları, uçuştan önce ve/veya uçuş
esnasında hangi bakım ve yardımın gerekli
olduğuna ilişkin seçecekleri uçak şirketiyle ilişkiye
geçip bilgilenmeleri gerekir.
Uçuş şirketleri bu konuda gerekli tedbirleri koordine
edip, gerektiğinde bunu kalkış ve varış hava
limanlarının yetkilileriyle birlikte yapıyorlar. Hamburg
hava limanında bakım arzusu 040/5075-2556 tel.
numarasından hava limanı bilgileriyle de
(Flughafen-Information) netleştirilebilinir.
Internet-tavsiyesi
„Özürlüler yolculuğu“ konusu Internete
www.fernweh.com ile www.die-reise.de adreslerinde
bir çok Link seçimiyle bulunuyor.
3.5 Yaşlı nesil için teklifler
Birçok dernek ve birliğin yanında Eyalet Başkenti
Kiel Belediyesinin Aile ve Sosyal Đdaresindeki (Amt
für Familie und Soziales) „yaşlanmak“ adlı klavuz
özellikle özürlü yaşlı insanlara teklifler sunuyor.
Yardımsever insanlardan oluşan angajeli bir tim,
özürlülerle yapılan bütün aktivitelerde yüksek yaşta
ve bakıma muhtaç insanlar ve göçmenlerin memnun
kalmalarını garantiliyorlar.
Daha yakın bilgileri Aile ve Sosyal Đdaresindeki
(Amt für Familie und Soziales) „yaşlanmak“ adlı
klavuzda bulabilirsiniz.
901-3202
Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel
3.6 Başka konular
Sağırlar için ibadetler
Lukas Kilisesinde (Lukaskirche), Holtenauer Straße
327, 24106 Kiel, her ayın son pazar günü saat
15:00 de sağır insanlar için ibadet yapılıyor.
Falkensteiner plajında ve Schilksee
Olympiazentrum’unda plaj sandelyeleri
Daha fazla bilgiyi (Kiel’deki Protestan Sağırlar
Birliğinin - Evangelischen Gehörlosen Gemeinde in
Kiel) ve diğer faaliyetleri ve terminleri hakkında da
alacağınız yer:
Friedrichsort’daki Falckensteiner plajı bir tahta
geçidiyle bisikletli sandalyeliler için ulaşılır hale
getirilmiştir. Ayrıca yüzme sezonunda (genelde 1
Temmuzdan 15 Eylüle kadar), plaj deneticilerince
plajda suyun yanına kadar gidilebilecek balon lastikli
özel bir tekerlikli sandalye sunuluyor.
Barbara Landa, Gehörlosenseelsorgerin
Fax:
397132
Internet: www.kirche-badbramstedt.de
E-Mail: [email protected]
396361
„Räucherei“ da kültür buluşması
Kiel’de boş zamanların iyi değerlendirmesine ilişki
büyük teklifi Räucherei vatandaş merkezinde
(Bürgerzentrum), Preetzer Straße 35, 24143 Kiel
adresindeki kültür buluşmasında bulanilirsiniz. Bu
buluşma özürlü ve özürlü olmayanlara her ayın 3.
Salı gününde dans etme, sohbet etme, tanışma vs.
imkanları sunuyor.
Daha fazla bilgiyi alacağınız yer:
Marion Oelkers 77570-21
E-Mail: [email protected]
Tekerlekli sandalye kullananlar için şehir
rehberi
Tekerlekli sandalye kullananlar için Kiel şehir
rehberi engellilik muaflığına ilişkin Eyalet Başkenti
Kiel’de 800 den fazla kurum, binalar ve toplantı
yerleri hakkında kapsamlı bilgi vererek,
hareketlilikleri sınırlı olan insanların günlük
yaşamlarını kendi kendilerine şekillendirmeleri ve
boş zamanlarını düzenlemelerine katkıda bulunuyor.
Bu rehber 7,50 € koruma ücretiyle şu kurumdan
alınabilinir.
„Yolculukta Sınırsızlık“ Derneği
Holtenauer Straße 243, 24106 Kiel 6670327
E-Mail: [email protected]
Bu „Plaj mobili“ („Strandmobil“) – iyi havalarda – plaj
denetim binasının önünde (ana nöbet yeri yanında Höhe Hauptwache) „park edilebilinir“ ve anlaşılarak
özürlüler tarafından kullanılabilinir.
Daha fazla biliyi alabileceğiniz yer:
Strandaufsicht am Falckensteiner Strand
391203
Schilksee Olympiazentrum’da yüzme sezonunda
(burada yılda genelikle 1 Mayıstan 15 Eylüle kadar)
iki tekerlekli plaj sandalyesi sunuluyor. Bu plaj
mobilleri plaj sepeti kiralama yerinde kiralanabilir.
Özellikle iyi havalarda fazla talep olduğundan
dolayı, bu konuda önceden şu numaradan termin
alınması tavsiye olunur
371865
Đyi bir fikir
Kiel’de bazı firmalar, kendi parekende alışverişlerini
yapmaları mümkün olmayan kişilere tekerlekli
sandalyeleri bedava sunuyorlar (diğerlerinin yanında
IKEA ve Sophienhof-Apotheke). Bununla hareketliği
sınırlı olan insanlar da rahat bir „alışveriş gezisi“
yapma imkanına sahip oluyorlar.
ĐKAMET ETMEK
4 Đkamet etmek
Đkamet etmek oldukça önemli şahsi bir ihtiyaçtır.
Đnsan ister kiralık bir dairede veya kendi evinde, aile
evinde, ister müşterek bir meskende veya bir
bakımevinde ikamet etsin, ikamet yeri şahsi ilişkiler,
imkanlar ve arzulara bağlıdır. Mümkün olduğu kadar
islah evleri, veya benzeri yerlerin dışında ikamet
etmenin desteklenmesi gerekir. Mevcut şahsi
yaşam ilişkileri ve yerel şartlara göre şimdiye kadar
ikamet edilen evde veya başka yeni bir eve
taşınmada da yardım sözkonusudur. Belli şartlarda
sosyal ikamet teşviki çerçevesinde bir ikamet yeri
veya ikamet uygunlaştırması da maddi olarak
desteklenebilir.
4.1 Sosyal yardımlar
4.1.1 Ekonomik yardım
Eğer mevcut imkanlar uygun ve gerekli bir ikamet
yerinin finanse edilmesine yetrmiyorsa, o zaman
aşağıda yazılı sosyal imkanlarla gerekli yardımların
alınması imkanı vardır:
II. sosyal kanuna (SGB II) göre iş arayanların
temel yaşamınlarının garantilenmesi
Çalışır durumda olup iş arayan, yardıma muhtaç
insanlar temel geçim ihtiyaçları için işsizlik parası II
(Arbeitslosengeld II) alırlar. Đşe adapte etmek için
verilen yardımın yanında bir de ekonomik yardım
veriliyor. Verilen yardım temel geçimin temin
edilmesi ile ikamet ve kalorifer masrafları için uygun
miktarı kapsıyor.
Buna ilişkin daha fazla bilgiler yerleşim birimlerine
göre bulunan sosyal merkezlerdeki Job-Center
çalışanları tarafından veriliyor. (bkz. bölüm 1.1).
Onikinci sosyal kanuna (SGB XII) göre yaşlılık
ve çalışma gücünün azalmasından dolayı temel
geçimin temini
Yaşlılıkta (65 yaşından itibaren) ve sürekli (tam)
çalışma gücü azalanların geçiminin sağlanması
amacıyla yardıma muhtaç olunması durumunda
geçim, temel güvence çerçevesinde karşılanıyor
(bölüm 4, XII. sosyal kanunu -SGB XII). Bu yardım
geçimin finanse edilmesine ilişkin düzenli miktarlar
şeklinde ve ev kirası ile kalorifer masrafları için
uygun miktarda karşılanıyor.
Buna ilişkin daha fazla bilgiler sosyal merkezlerdeki
genel sosyal hizmet daireleri tarafından veriliyor
(bkz. bölüm 1.1).
Onikinci sosyal kanuna (SGB XII) göre geçim
yardımı
Ne işsizlik parası II (çalışabilirler için) alma ne de
yaşlı ve çalışma gücü azalanların (sürekli çalışma
gücü azalanlar) temel geçimlerinin sağlanmasının
kriterlerini yerine getiremeyen yardıma muhtaç 65
yaşın altındaki insanlar geçim yardımını sosyal
yardım çerçevesinde alırlar (bkz. bölüm 3 sosyal
kaunun XII –SGB XII).
Bu yardım da geçimin finanse edilmesine ilişkin
düzenli miktarlar şeklinde ve ev kirası ile kalorifer
masrafları için uygun miktarda karşılanır.
Buna ilişkin daha fazla bilgiler sosyal merkezlerdeki
genel sosyal hizmet daireleri tarafından veriliyor
(bkz. bölüm 1.1).
4.1.2 Hayatın diğer durumlarına ilişkin yardım
Özürlülük, bakıma muhtaçlık, hastalık vd.
durumlarda, insanın kendi öz imkanlarıyla
karşılayamacağı ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Bu
durumlarda gerekli uygun yardımlar sosyal kanunu
XII -SGB XII gereğince karşılanabilinir. „Đkamet“
alanındaki yardımlar aşağıdaki yazıda daha etraflıca
izah edilmiştir.
Özürlü insanların uyum yardımı için yapılan
ödemeye ilişkin bir dilekçe verildikten sonra, aile ve
sosyal idaresinde (Amt für Familie und Soziales),
tek tek durumlarla ilgili yardımın iyi yansıtılması
amacıyla kapsamlı bir danışmanlık ve yardım
ihtiyacının tesbiti sağlanıyor. Burada en büyük
prensip, gerekli yardım sunuşuyla ikamet edilen
yere yakın bakımın sağlanması ve kendi öz
imkanlarının en iyi şekilde kullanılmasının
güçlendirilmesidir.
Önemli not: Yukarıda bahsedilen tüm sosyal
yardımlar için şunlar geçerlidir:
Birinci derecede önemli olmama prensibi: Bu,
sosyal yardım veren kurumun, (örneğin sağlık
sigortası, rehabilitasyonu karşılayan kurum, bakım
sandığı gibi) başka hiçbir kurumun ödeme yapma
sorumluluğunun bulunmaması durumunda yardımda
bulunacağı anlamına gelir,
Bu yardımlara, borç sorumluğana girmeden önce
müracaat edilmesi gerekir (sosyal yardım
imkanlarıyla borç üstlenme mümkün değildir),
Bu yardımlar gelir ve mal, mülk durumuna bağlı
olup, gerektiğinde aile üyelerine ilgili kişinin
geçimine yardımda bulunmaya çağrıda bulunulur,
Bundan dolayı bu konuda lütfen zamanında
bilgileniniz. Geniş kapsamlı bilgileri ve danışmanlığı
oturduğunuz semte bağlı olarak 1.1 bölümünde
belirtilen sosyal merkezlerde veya adı geçen yetkili
kişilerden alabilirsiniz.
4.1.2.1 Kendi evinde
ikamet etme yardımı
Bir evin özürlülükten dolayı donatımı ve evin
inşaasının özürlülüğe uygun değiştirilmesi
Buna ilişkin yardım danışmanlık ve destekleyici
tedbirler ile maddi yardım ve hem evin tedariği hem
de ev yapısının değiştirilmesi ve özürlülüğe uygun
şekile getirilmesini (örneğin evin tekerlikli
sandelyelere uygun şekilde değiştirilmesi, sağlık
tesislerin yerleştirilmesi veya evi daha iyi kullanma
imkanı) kapsıyor. Ancak böylesi tedbirler sadece ev
sahipleriyle işbirliği içinde sağlanabilir.
Evin imdat telefon sistemiyle donatılması
Evin imdat sistemiyle donatılma masrafları, evde tek
başına oturan ve kendilerinde acil hayati tehdite
sebep olacak krizlerin ortaya çıkabileceği veya bir
bakıcıya sürekli ulaşılmamasından dolayı tek başına
evde kalamaları mümkün olmayan kişilerde
karşılanır.
Ev yardımları
Eğer sağlık nedenlerinden dolayı evde tek tek veya
bütün ev işleri artık halledilemiyorsa, o zaman,
üçüncü bir kişinin bu ev işlerini (kendi kendine
yardımcı arama veya derneklerden yardım isteme)
yapması için yardımlar üstlenilebilinir.
Yemek öğünlerinde yardım
Özürlülüklerinden dolayı kendi başlarına yemeklerini
–özellikle sıcak öğle yemeklerini- hazırlamayan
şahıslar için, öğün yemeklerini hazırlama
hizmetinden yararlanma imkanları vardır. Belli
şartlarda geliri az olan insanlar sosyal kanun XII
çerçevesinde masraflar için ek yardım alabilirler.
Seyyar bakımı yapılan hastaların evleri
Muhtaç kişiye bakım bir yurtta veya ikamet tesisinde
ikamet edenlere yapılmaz. Bu teklif kendi ikamet
yerinde kalan ve diğerleriyle kıyasla yüksek
derecede bağımsız hareket edebilen, özellikle de
hayatın pratik alanında, fakat destekleyici bir
danışmanlık ve bakıcılığa ihtiyacı olan şahıslara
yöneliktir. Sözkonusu bakım ile özürlü insanın kendi
başına veya bağımsız hareket edebilmesinin
sağlanması veya teşvik edilmesi ve böylece
kendisinin mümkün olduğunca hastahane gibi bir
yere alınıp tedavi edlilmesinin engellenmesi
hedefleniyor. Bakım yardımı diğer imkanların
yanında günlük yaşamın yapılandırılmas, para
hesabının iyi yapılması, ev işlerinin yapılması, kendi
bakımını yapmak ve boş zamanını düzenleme gibi
konuları içeriyor.
Buna ilişkin daha fazla bilgileri semtlerin sosyal
merkezleri veya belirtilen yetkili kişilerinden
alabilirsiniz.
4.1.2.2 Kurumlarda ikamet
Özürlülüğün çeşidi veya ağırlığından dolayı seyyar
bir bakım yeterli olmadığından dolayı ikametinde
kendi başına geçici veya sürekli yaşayamayan
özürlü insanlar için Kiel’de kısmen veya tam
hastahane gibi bir yere alınıp tedavi edlilmesi için
çeşitli teklifler sunuluyor.
Eğer masrafları öncelikli olarak karşılayacak bir
kurum yoksa (bkz. yukarıya) ve sağlık durumunun
şartları mevcutsa, bakım masrafları normal olarak
sosyal kanun XII çerçevesinde üstlenilinir.
Đlgili şahıs için uygun bir kalma yerine ilişkin karar
zor olabilir. Aile ve sosyal idaresi (Amt für Familie
und Soziales) (yetkili kişiyi bölüm 1.1 de
bulabilirsiniz) böyle bir durumda size yardım etmeye
hazırdır.
Kısmen sürekli bakımın yapıldığı yerde ikamet
etmek
Kısmi sürekli bakımın yapıldığına ilişkin ikamet
formları Kiel’de gelişkin zihinsel özürlü insanlardan
oluşan çevreyle sınırlıdır. Buna ilişkin bakıcılık
sosyal terapi ikamet gruplarında düzenleniyor ve
esas olarak kendileri için ambulant bir bakımın
yetersiz kaldığı veya bir sürekli bakım yerinden
çıktıktan sonra tek başına ikamet edecek durumda
olmayan insanlar için bir tekliftir. Bu bakım genelde
altı aydan iki yıla kadar sürüyor.
Tam sürekli bakımlı ikamet
Geçici veya sürekli kendi başlarına yaşayacak,
ikamet edebilecek durumda olmayan ve kendilerine
ne ambulant ne de tam bir sürekli yardımın
yetmediği özürlü insanlar için, tam sürekli bakım
teklifleri mevcuttur. Bu alandaki bakım, özürlüler için
sürekli bakımlı yerlerde, genelde her çeşit özürlülük
ve yaş gruplarını kapsayan yurtlarda uygulanıyor.
Bakım süresi özürlülüğün çeşidi ve ağırlığına
bağlıdır.
4.2 Sosyal ikamet alanı teşviki
4.2.1 Ev arama/ikamet yeri bulma aracılığı
Eyalet Başkenti Kiel Belediyesinin komünal ev
bulma aracılık servisi engelleri bulunmayan evlerin
bulunmasına da aracı oluyor. Ayriyeten yaşlı
insanlar için bakıcılığın da sunulduğu engelsiz
yaşlılar yurtları inşaa edilmiştir.
Aracılık çerçevesinde şahsi istek ve talepler ile
prensip olarak sözkonusu olabilecek ikamet tesisleri
ve evler dile getiriliyor. Bunun için ağır özürlülük
kimliği mutlaka ibraz edilmek zorunda değildir. Tek
tek durumlarda uygun bir eve taşınmak için tedaviyi
yapan doktor raporunun veya ispatlı görüşünün
sunulması gerekir.
Engelsiz ikamet yeri de genelde ikamet hakkının
(örneğin düşük gelirlerde) incelenme zorunluğu
olacak şekilde sosyal bağa tabiidir. Özürlülüğe bağlı
fazla ikamet yeri ihtiyacı ikamet selahiyet belgesinde
göz önünde tutulur.
Komünal ikamet aracılığı açısından uygun ikamet
yerine sahip özürlü insanların bakımı, tek tek
durumlarda istisnai kuralların imkanları sözkonusu
olacak düzeyde ikamet selahiyet belgesinden daha
önceliklidir.
Buna ilişkin bilgi ve danışmanlığı alacağınız yer:
Marianne Hansen
901-3888
E-Mail: [email protected]
Đkamet ve temel geçim güvencesi,
sosyal ikamet yeri tedariği dairesi (Amt für Wohnen
und Grundsicherung,
soziale Wohnraumversorgung)
Neues Rathaus, Gebäudeteil B
Kat 1, Ecke Stresemannplatz girişi (1. Etage,
Eingang Ecke Stresemannplatz)
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
Çalışma zamanları:
Pa., Sa., Pe., Cuma.: Saat 8.30 - 13.00 arası
Pe. ek olarak: Saat 15.00 - 18.00 arası
ve telefonla randevulaşarak
Özürlü insanlar için serbest finanse edilen ikametler
konusu önce direk ev sahipleri ve ev idarelerinden
sorulması gerekir. Kuzey Almanya ev şirketleri şu
anda Internete (www.vnw.de) engelsiz evlere ilişkin
bir teklif sistemi kuruyor. Burada sendikalar ile
komünal ev şirketlerinin boş evlerinin bir araya
getirilip sunulması öngörülüyor.
4.2.2 Özürlü insanlar için Mülk teşviki,
Schleswig-Holstein’da sosyal ikamet yerinin tedarik
teşviki – ağır özürlüler için ek borçlanma
Schleswig-Holstein Eyaleti özürlü insanların ilk defa
yeni inşaa edilmiş bir ikamete veya bir eve yahut
daireye sahip olmalarını teşvik ediyor. Belli şartlarda
engelsiz hale getirme veya mevcut ikametin
geliştirilmesi de teşvik edilebilinir. Örneğin gelir (gelir
sınırı), oturulur alan sınırlanması, masrafların azami
sınırı ve dayanma gücü gibi genel teşvik şartlarına
özürlü insanların uyması gerekir. Özürlü insanlar için
ikamet yerinin tedariğinde oluşan fazla masrafların
finanse edilmesi için gerektiğinde temel teşviğin
yanında ek olarak bir inşaa etme borcu
sağlanabilinir.
Ayrıca özürlü insanlar belli şartlarda mevcut ikamet
yerlerinin kendilerince kullanımının sağlanması için
buna sahip olma teşviği alabilirler.
Bilgi ve danışmanlık için:
Investitionsbank Schleswig-Holstein
9905-0
Fleethörn 29-31, 24103 Kiel (lütfen köşede/yayan
yolu Dammstraße’den giriniz)
E-Mail: [email protected]
Terminler telefonla randevulaşarak alınır.
4.3 Ev yardım parası
Düşük gelirli haneler için genel ev yardım parası
alma imkanı vardır. Bu sosyal yardım ile kira
masrafının (ev kiralık ise) veya (kendi evinin/kendí
dairesinin) ekonomik yükünün düşük tutulması
öngörülüyor. Ev para yardımı kanunu özürlü
insanlar için özel yardım olarak – özürlülüğün şekli
ve ağırlığına bağlı olmak kaydıyla – ev para
yarıdımında gelir indirimi olarak hesaplanan muaf
miktarlarını öngörüyor.
Daha fazla bilgi ve danışmanlığı alacağınız yer:
Birgit Schettler 901-2395
E-Mail: [email protected]
Đkamet ve temel geçim güvencesi dairesi,
ev para yardımı bölümü (Amt für Wohnen und
Grundsicherung,
Wohngeldabteilung)
Neues Rathaus, Gebäudeteil B (2. kat)
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
Çalışma zamanları:
Pa., Sa., Pe.: Saat 8.30 - 13.00 arası
Pe. ek olarak: Saat 15.00 - 18.00 arası
ve telefonla randevulaşarak.
YETĐŞTĐRME - EĞĐTĐM
5.1 Okul öncesi yaş için teşvik
||| Erken teşvik
Erken teşvik, çocuğun gelişme şartlarını düzeltmek
için, çocuğun erken gelişme bozukluklarının
dengelenmesini hedefliyor. Bu, aile ve sosyal
dairesince (Amt für Familie und Soziales) şartların
ibraz edilmesi sonucu, henüz okula gitmeyen
çocuklara veriliyor. Bu yardımın hedefi, özürlülükleri
ve kısmi engelilikleri ortadan kaldırmak, düzeltmek
ve daha da kötüleşmekten korumak ve de
sonuçlarını hafifletmektir (bkz. bölüm 1.1 „uyum
yardımı için danışmanlık“).
Erken teşvike ilişkin değişik imkan ve teklif
sunanlarla ilgili bilgileri aile ve sosyal dairesinde
(Amt für Familie und Soziales) uyum yardımı için
danışmanlık yeri (pedagojik tedavi danışma yeri)
(bkz. bölüm 1.1) ile pedagojik tedavi meslek
birliğinden (Berufsverband der Heilpädagogen /
BHP e. V.) alabilirsiniz
Kontakt:
Berufsverband
für Heilpädagogen e. V. 030/40605060
Michaelskirchstraße 17/18, 10179 Berlin
E-Mail: [email protected]
çevrelerce finanse edilen günlük çocuk
kurumlarında teşvik edilip bakılıyorlar. Bu tip
kurumlar hemen hemen Kiel’in her semtinde
bulunur.
Kontaklar:
Arbeiterwohlfahrt (AWO),
Kreisverband Kiel77570-40
Preetzer Straße 35, 24143 Kiel
Caritasverband Schleswig-Holstein 5902-22
Krusenrotter Weg 37, 24113 Kiel
Dachverband der Eltern-Kind-Gruppen e. V. 568711
Lützowstraße 7, 24105 Kiel
Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Stormarn,Kinderund Jugendhilfe Nord gGmbH
04531/17810
Grabauer Straße 17, 23843 Bad Oldesloe
Ev.-luth. Kirche, Haus der Kirche,
Fachbereich Kinder- und Jugendliche 2402-905
Eggerstedtstraße 13, 24103 Kiel
Pädiko e. V., Fleethörn 59, 24103 Kiel 9826390
Studentenwerk Schleswig-Holstein 8816-185
Westring 385, 24118 Kiel
5.2 Okul çağındakilere teşvik
||| Günlük çocuk kurumları
Belediye günlük çocuk kurumları
Đster özürlü olsun veya olmasın bütün çocuklar üç
yaşından itibaren anaokulunda yer edinme hakkına
sahip olup, bütün belediye günlük çocuk
kurumlarına alınabilirler.
Özürlü çocuğun entegrasyonu için anaokulunun
sunduğu normal teşvik teklifinin yetmemesi
durumunda aşağıdaki imkanlar vardır:
Tek tek kişi entegrasyonu
Tek tek kişi entegrasyonunda bir özürlülüğü olan
veya özürlülükle karşı karşıya kalan çocuk normal
bir anaokuluna alınır ve bir tedavi pedagojisti
tarafından belli saatlerde desteklenir. Tek tek kişi
entegrasyonun faydası, ikamet edilen yerin
yakınında bakım sunulmasında yatıyor.
Entegrasyon grubu
Belediye günlük çocuk kurumları teklifleri arasında
ayrıca, Hügelstraße 11 in Kiel-Gaarden’deki
„Sternschnuppe“ adlı bir günlük çocuk kurumu
entegrasyon grubu yer alıyor. Bu grup, içlerinde bir
özürlülüğü bulunan veya bir özürlülükle karşı
karşıya olan 4 çocuğun bulunduğu 15 çocuğu
kapsıyor.
Entegrasyon, özürlü veya özürlü olmayan çocuklara
toplu grup içinde yahut küçük gruplar içinde birlikte
bakılması demektir.
Bilgileri veren kurum: Okul, çocuk ve gençlik
kurumları günlük çocuk bakımı ve açık gençlik
çalışması (Amt für Schule, Kinder- und
Jugendeinrichtungen, Kindertagesbetreuung und
offene Jugendarbeit)
901-3130
Serbest finansörleri günlük çocuk kurumları
Belediyenin özürlü ve özürlü olmayan çocukların tek
tek kişi entegrasyonu veya entegrasyon grupları
çerçevesinde olduğu gibi, çocuklar serbest
Kiel’in okul sistemi
Genel eğitim veren okular şunlardır:
Đlkokular, (Grundschulen), temel eğitim okulları
(Hauptschulen), ortaokul (Realschulen), liseler
(Gymnasein), entegre toplu eğitim okulları
(Integrierte Gesamtschulen).
||| Engelliler okulu
Schleswig-Holstein’in okullar kanunun 5. mad. 2.
fıkrası, organize, şahsi ve materyal imkanlarının el
vermesi ve özürlü öğrencilerin şahsi teşviklerine
uygun olması halinde, özürlü ve özürlü olmayan
öğrencilerin birlikte ders görmelerini öngörüyor.
Şahsi sorunlardan dolayı genel eğitim veren
okullardaki derslere başarıyla katılamayan çocuklar,
özel eğitimli öğretmenlerin olduğu bir engelliler
okulunda teşvik edilme imkanına sahiptirler.
Engelliler okulu (=teşvik merkezleri), fiziksel,
zihinsel, ruhsal veya sosyal gelişmelerinden veya
özürlükten dolayı engellilik pedagoji teşviğine
gereksinimleri olan çocuklara ders veriyor ve onları
eğitiyorlar.
Teşekküllü okul sistemine bağlı okullarda olduğu
gibi bazı okul çeşitlerinde aynı mezuniyet elde
edilebilinir. Teşvik okulunda okumakla, özel teşvik
mezuniyeti elde edilir.
Teşvik merkezlerin çalışanları aynı şekilde ilk ve
temel eğitim okulları, tek tek durumlarda da
ortaokullarda, lise ve toplu eğitim okullarında
görevlendiriliyorlar ki, orada özürlü veya özürlü
olmayan çocuk ve gençlere „uyum tedbirleri“
çerçevesinde ortak bir okul eğitimi mümkün kılınsın.
Kiel’de bir dil tedavi ilkokulu, altı teşvik okulu
(öğrenim engellileri için), zihinsel engelli çocuk ve
gençler için iki okul ile fiziksel özürlüler için bir okul
vardır. Dil tedavi ilkokulu, terapi ihtiyacı olan
çocukların okula hazırlandıkları ihtiyat tedbirlerini
sunuyor.
Kiel’de yetiştirme yardımı, körler, görme engellileri,
duyma engellileri ve konuşma engellileri için okul
yoktur (fakat konuşma tedavi ilkokuluna bkz.).
||| Uyum yardımlarının verilmesi
Entegrasyon sınıfları durumdan duruma ve ihtiyaca
göre tek tek okullarda kuruluyor. Özürlü öğrenciler
için, planlanan uyum tedbirleri çerçevesinde
engelliler pedagojik teşvik ihtiyacının dışında, ancak
okul eğitimini mümkün kılan veya kolaylaştıran, sık
sık özel materyal ve yardım araçları, ek personel
desteği veya özel inşaai tedbirler gerekiyor. Yardım
aracının gerekliliğini okul / teşvik komisyonu tesbit
eder. Eğer gereklilik veya finanse konusunda
şüpheler mevut ise, o zaman teşvik merkezlerinin
başkanları kendi bilirkişi düşüncelerini sunuyorlar.
Somut yardım araçlarının seçiminden önce, ev
işlerinde kullanılan yardım araçlarının okul işlerinde
kullanılması için gerektiğinde öğrencinin bağlı
olduğu ilgili sağlık sigortasıyla bir görüşbirliğine
varılır.
Özürlü pedagojik tedbirler için gerekli özel materyal
ihtiyacının karşılanması veya inşaai tedbirler için
gerekli dilekçeler bağlı olunan okul müdürlüğü
aracılığıyla okul yönetimine verilir.
Ancak okullar kanunun 81. maddesine göre okul
yönetimine karşı şahsi hak iddiasında bulunulamaz.
Entegre yardımların verilmesiyle ilgili dilekçelerin
okul yönetimi tarafından red edilmesi durumunda
iligilinin anne-babası yada velayet hakkına sahip kişi
tarafından (ilçe, ilçe yönetiminin olmadığı şehirlerin)
sosyal veya gençlik yardım kurumunun yönetimine
uygun bir dilekçe verilebilinir.
Dilekçe VII. ve IX. sosyal kanunun –SGB VII, IXhükümlerine göre incelenir.
Yardım araçlarına ilişkin verilen dilekçe hakkında
okulun / teşvik komisyonunun vereceği karar sosyal
yardım idaresi için bağlayıcı değildir.
Daha fazla bilgiyi alacağınız yer:
Hans-Helmut Freund
901-1154
Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
||| Öğrenciler sevki
Kiel Belediye Meclisinin bir kararına göre,
öğrencinin sevk masrafları, sadece eğer özürlülük
veya hastalık okul doktorunun bilirkişi raporuna göre
sevki gerekli görüyorsa, karşılanır.
Öğrenci sevk dilekçeleri ilgili okul müdürlüğü
aracılığıyla ilgili şu yerlere verilir:
Amt für Schule, Kinderund Jugendeinrichtungen
901-2960
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
||| Kiel konuşma tedavi ilkokulu
Schulsekretariat:
Große Ziegelstraße 62, 24148 Kiel
Dış şubesi: Skagenweg 25, 24109 Kiel
722933
525152
||| Teşvik Merkezleri
Andreas-Gayk-Schule
Okul sekreterliği:
201094
Tiefe Allee 45, 24149 Kiel
Internet:
http://Andreas-gayk-schulekiel.lernnetz.de
E-Mail: [email protected]
Emil-Nolde-Schule
Okul sekreterliği:
391337
Schusterkrug 5, 24159 Kiel
Gutenbergschule
Okul sekreterliği:
554054
Gutenbergstraße 61, 24116 Kiel
E-Mail: [email protected]
Matthias-Claudius-Schule
Okul sekreterliği:
784296
Dorfstraße 4, 24146 Kiel
Internet:
www.matthias-claudius-schulekiel.de
E-Mail: [email protected]
Schule am Göteborgring
Okul sekreterliği:
2007020
Gotlandwinkel 16, 24109 Kiel
E-Mail: [email protected]
Schule am Rondeel
Okul sekreterliği:
681777
Königsweg 90, 24114 Kiel
Internet: www.schule-am-rondeel.de
E-Mail: [email protected]
||| Mettenhof eğitim merkezindeki
Fiziksel özürlüler okulu
(Schule für Körperbehinderte
im Bildungszentrum Mettenhof)
Okul sekreterliği: 5377004
Vaasastraße 43, 24109 Kiel
Internet: www.schule-fuerkoerperbehinderte.lernnetz.de
E-Mail: [email protected]
||| Zihinsel özürlüler okulları (Schulen für
Geistigbehinderte)
Ellerbeker Schule
Okul sekreterliği:
3642020
Klausdorfer Weg 62, 24148 Kiel
E-Mail: [email protected]
Gorch-Fock-Schule
Okul sekreterliği:
526504
Melsdorfer Straße 53, 24109 Kiel
Internet:
www.gofo.de
E-Mail: [email protected]
||| Devlet görme engelliler okulu
(Staatliche Schule für Sehgeschädigte)
Okul sekreterliği:
04621/807-5
Lutherstraße 14, 24837 Schleswig
Danışma görevlisi: Hartwig Ackermann
(Gutenbergschule) saat 8.00-9.00 arası 5578633
||| Devlet duyma engelliler yatılı okulu
(Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte)
Okul sekreterliği: 04621/8070
Lutherstraße 14, 24837 Schleswig
Danışma görevlisi:
Kirsten Johannsen, Kiel’de ulaşma nosu
9795439
||| Kiel’de serbest finansörlü özürlüler okulları
Rudolf-Steiner-Schule,
Schule für seelenpflegebedürftige Kinder
Okul sekreterliği:
649540
Rendsburger Landstraße 129, 24113 Kiel
Internet:
www.rudolf-steiner-schule-kiel.de
E-Mail: [email protected]
Okula ilişkin teklif ruhsal ve zihinsel çocuklara
yöneliktir. Bunlardan okul parası alınmaz.
Schultz-Hencke-Heim, pedagojik tedavi yurdu
(Heilpädagogisches Heim)
Danışma:
Werner Priegnitz 696920
Rendsburger Landstraße 371, 24111 Kiel
Internet:
www.schultz-hencke-heime.de
E-Mail: [email protected]
Aşırı okul sorunları olan çocuklar ve gençler devlet
okullarına entegre edilmeğe hazırlanıyorlar.
||| Okula hazırlık anaokulları
Okul çağına gelmiş, ancak bir okula gidecek
durumda olmayan çocukların bir okula hazırlık
anaokuluna gitmeleri öngörülüyor.
||| Danışma yerleri
LRS-Beratungsstelle (Legasthenie-Beratung)
Gerhard-Hauptmann-Schule
Sabine Camps
724980
Große Ziegelstraße 62, 24148 Kiel
Okul psikolojik danışma yeri (Schulpsychologische
Beratungsstelle)
Jutta Neumann, Petra Hänisch
562519
Schauenburgerstraße 3, 24105 Kiel
Terminler sadece önceden telefonla randevulaşarak
alınır.
||| Đlçe uzman danışmanları
Kiel hastahane dersleri danışmanı
(Kreisfachberater für den
Kieler Krankenhausunterricht)
Jens Krützfeld
9900-2679
Fax:
9900-5262
Niemannsweg 147, 24105 Kiel
Entegrasyon için ilçe uzman danışmanı
(Kreisfachberaterin für Integration)
Emil-Nolde-Schule, Maike von Halle
Schusterkrug 5, 24159 Kiel
391337
Bilgi veren:
Kiel Gençlik geliştirme kuruluşu
(Jugendaufbauwerk)
Marx Harder (başkan)
65923-27
Kiel iş ve işçi bulma kurumu (Arbeitsagentur)
Servis numarası:
709-1790
Kiel eğitim danışmanlığı 670706 ve 6580837
5.4 Yüksek öğrenim
Özürlü ve kronik olarak hasta genç insanlar
öğrenimlerinde, alışılagelmiş soru ve problemlerinin
yanında, sekteye uğrayan şahsi durumlarından
kaynaklanan başka zorlukları bertaraf etmek
zorunda kalıyorlar. Eyalet Başkenti Kiel’deki bütün
yüksek okullar, bu durumla uğraşmak ve yüksek
okul okuyan öğrencilere uygun çözüm şartlarını
yaratmaya uğraşıyorlar. Ana mesleklerinin yanında
bu işle görevlendirilenler, sözkonusu öğrencilerin
yüksek okulun bütün alanlardaki ihtiyaçlarının göz
önünde tutulmasından sorumludurlar. Bunlar
gerektiğinde danışman ve destekçi olarak çalışırlar.
Ayrıntıli bilgi için:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Ute Röbbel
880-3012
Verwaltungshochhaus/Anbau,
Christian-Albrechts-Platz 5, Zimmer 108, 24118 Kiel
Postanschrift: 24098 Kiel
E-Mail: [email protected]
Fachhochschule Kiel
Prof. Dr. Peter Klein
210-3021
Sokratesplatz 2, 24149 Kiel
E-Mail: [email protected]
Muthesius-Kunsthochschule Kiel
Melanie Wilken 5198-413
Lorentzendamm 6-8, 24103 Kiel
E-Mail: [email protected]
Studentenwerk Schleswig-Holstein
Dita Ogurreck
8816-230
Abteilung Soziale Betreuung
Westring 385, 24118 Kiel
E-Mail: [email protected]
5.3 Okul ile meslek arası
||| Kiel Gençlik geliştirme kuruluşu
(Jugendaufbauwerk -JAW)
Kiel JAW, diğer konuların yanında, öğrenme
engellisi gençlere, mesleki yönelim, mesleki alanda
kaliteleşme ve mesleki uyuma ilişkin bilgileri
sunuyor.
Kiel JAW bunun dışında öğrenme engellisi gençlere
de mesleke hazırlık dersleri veriyor, onlara değişik
alanlarda bir meslek eğitimi, staj ve ekonomi
işletmeleriyle ilişki ve meslek eğitim kuruluşu
(Berufsbildungswerk Bugenhagen, Timmendorfer
Strand) ile işbirliği içinde mesleki uyumu sunuyor.
JAW’ın mesleğe hazırlık tedbirleri ile meslek eğitimi
Kiel iş ve işçi bulma kurumu (Arbeitsagentur)
tarafından finanse ediliyor. Buna katılım için gerekli
havale sadece Kiel iş ve işçi bulma kurumu (Arbeitsagentur) tarafından yapılıyor (bkz. 43 ff.
sayfalarına).
Teklifler (diğer konuların yanında):
• Özel özürlülük sorunlarında danışma ve tek tek
durumlarda yardım (yüksek okul binalarına girip
çıkmalar, engelsiz ikamet yeri imkanları öğrenim ve
sınav düzen değişikliği vs.).
• Kampüs ve (mümkünse) öğrenci yurtlarına giriş
çıkışlar.
• Hareket etme yardımı / günlük öğrenci
yaşamında sivil hizmet veren birisi tarafından
yardım edilmesi.
||| Tavsiye: „Öğrenim ve engellilik (Studium und Behinderung)“ adlı broşür özürlü ve kronik hasta olan
yüksek okul öğrencilerine yönelik pratik tavsiyeleri
içeriyor.
Alınan yer:
Deutsches Studentenwerk – Informations- und
Beratungsstelle „Studium und Behinderung“
030/297727-0
Monbijouplatz 11, 10178 Berlin
E-Mail: [email protected]
ĐŞ VE MESLEK
6 Đş ve meslek
6.1 Meslek danışmanlığı
Kiel Eğitim danışmanlığı, Speckenbeker Weg 49,
24113 Kiel, Michael Greck, Helen Boge
650706
E-Mail: [email protected]
Tüm okullarda olduğu gibi özürlüler okulunun son
sınıflarında da öğrenciler özel olarak iş ve meslek
dünyasına hazırlanıyorlar. Đş bulma kurumunun
meslek danışmanları meslek yönelimine ilişkin
olarak ayriyeten genel danışma ve bilgilendirme
hizmetini sunuyor ve veliler toplantılarında meslek
seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunuyorlar.
Đş ve işçi bulma kurmuna bağlı mesleki bigilendirme
merkezinde (Berufsinformationszentrum -BIZ)
herkes (önceden başvurmadan) yazılı ve sesli
medya (Bilgisayar/Internet) aracılığıyla mesleki ve
eğitim imkanları konusunda bilgilenebilirler.
BIZ, Gaardener Ring 3, 24143 Kiel 23762-220
Gruplar için önceden müracaata bulunmak
zorunludur.
Çalışma zamanları: Pa. ve Sa.: Saat 8.00-16.30
arası, Ça. ve Cuma.: Saat 8.00-13.00 arası, Pe.:
Saat 8.00-18.00 arası
yardım sunan yer
901-3367, -3353, -3350
Entegrasyon idaresi (Integrationsamt)
04321/913-618
Güvenceli iş pazarı dahilinde çalışma imkanlarına
ilişkin bilgileri veren yer:
Kiel iş ve işçi bulma kurumu
(Arbeitsagentur -Service-Nummer) 709-1790
6.2 Meslek bulma ve iş denemesi
Kendi eğiltm ve yetenekleri kendilerince henüz tam
bilinmeyen özürlü insanların, iş deneme ve meslek
bulma rehabilitasyonuna katılabilme imkanları
vardır.
||| Eğitim ve mesleğe hazırlık
Meslek rehabilitasyon kurumları eğitim ve mesleki iş
konusunda bir – iki yıllık hem mesleğe özgün hem
de mesleği aşan konularda hazırlık tedbirlerini
sunuyorlar.
||| Eğitim ve yeniden meslek öğrenme
||| Mesleki rehabilitasyon
Mesleki rehabilitasyon içinde özellikle özürlü
insanlar için belli eğitim kurumlarındaki (hem
işyerinde hem de işyeridışı ile ilgili) eğitim ile uygun
eğitim devamı ve yeniden meslek edinme eğitim
tedbirleri yer almaktadır.
Şayet özürlü insanların eğitimleri esnasındaki
zorlukların nedenleri özürlülüklerinden
kaynaklanıyor ve bunları bertaraf etmek veya
azaltmak için özel yardımlar gerekiyorsa, o zaman
meslek bulmak, iş denemesi ve mesleğe teşvik gibi
başka eğitim ve eğitime hazırlık tedbirleri alınır.
||| Mesleki uyum
Mesleki uyum yardımları işyerinde sağlanıyor. Bu
genel iş pazarı dahilinde veya özürlü insanların
atölyeleri ve iş projeleri gibi güvenceli bir iş ilişkisinin
kazanılması, elde edilmesi ve korunmasına yarıyor.
(bkz. bölüm 6.4).
Diğerlerinin yanında sosyal kanuna göre destekler
genel iş pazarındaki işletme ve şirketlere –ki bunlara
kamu kuruluşları da dahildir- veriliyor.
Güvenceli iş ilişkilerindeki uyum yardımları XII.
sosyal kanuna göre verilen bir destektir. Mesleki
rehabilitasyon tedbirleri ile uyum destekçileri
şunlardır:
• Emeklilik sigorta karşılayıcıları
• Sendikalar,
• Federal iş ve işçi bulma kurumu,
• Đkinci derecede sosyal yardım karşılayıcıları.
Meslek teşviki, yeni iş ve eğitim yerinin yaratılması,
işe alınma teşviki, genel iş pazarında çalışmanın
güvence altına alınması ve özel uzman hizmetlerine
ilişkin teklifler, bilgi ve belirtileri sunan yerler
şunlardır:
Kiel iş ve işçi bulma kurumu
(Arbeitsagentur -Service-Nummer) 709-1790
Özürlüler kanununa göre
Özel yardım ve bakıma muhtaç özürlü insanlar için,
tüm Almanya genelinde meslek eğitim teşvik
kurumlarında eğitim ve yeniden meslek öğrenme
imkanlarını sunuyorlar.
||| Đş hayatında refakatlı yardım
IX. sosyal kanunun 102. mad. bölüm 2 –ağır
özürlüler kanunu (SGB IX) gereğince
Ağır özürlüler kanununa göre faaliyet yürüten bakım
yeri, Eyalet Başkenti Kiel için yerel ve nesnel olarak,
IX. sosyal kanunun 102. mad. gereğince ağır özürlü
ve kendileriyle eşit derecede tutulan ve özel iş
hukukuna göre örgütlenmiş işverenlerin yanında
çalışan insanlar için, iş hayatında refakatlı yardımın
sağlanmasından sorumlu kurumdur.
Kiel işverenlerinin yanında çalışan kişilerin
işyerindeki sorunlarında, ağır özürlüler kanununa
göre, erkenden bakım kurumunun devreye
sokulması gerekir. Refakat yardımı çerçevesinde, iş
konusundaki sorunların engellenmesi veya bertaraf
edilmesine katkıda bulunması amacıyla yardım
edilebilinir.
||| Şahsi yardımlar
Şahsi yardımlar ağırlıklı olarak bilgi, danışma ve
bakım biçiminde (ağır özürlü insanların işyerinde de)
sunuluyor. Burada işyerinin özürlü insanlara uygun
halde donatılması konusunda da önemli bilgiler
verilebilinir.
Özellikle de zihinsel özürlü insanlar için iş
konusunda uzman bir hizmet tesis edilmiştir. (bkz.
bölüm 6.4).
6.3 Maddi destekler
Denkleştirme giderleri kaynaklarından özürlü insan
ve işverenlere maddi destek sunulabilinir.
Özürlü insanlara özellikle şu alanlarda maddi destek
veriliyor:
• teknik iş yardımları,
• işyerine ulaşma konusunda,
• bir serbest mesleki varlığın kurulması ve
korunması
• özürlülere uygun bir evin sağlanması, donatılması
ve korunması,
• mesleki bilgi ve yetenek kazanılması ve
geliştirilmesi tedbir çalışmalarına katılma,
• özel yaşam durumlarında.
Đşverenlere verilen destekler mesela şu amaçlar
içindir:
• işyerlerinin özürlü insanlara uygun halde
teçhizatlandırılması,
• yeni iş ve eğitim yerlerinin yaratılması,
• özürlü insanların çalışmalarıyla bağlantılı
olağandışı yükümlülüklerin denkleştirilmesi
Bilgi veren makam: Özürlüler kanununa göre
bakım yeri
901-3367, -3353, -3350
Kiel iş ve işçi bulma kurumu
(Servis-Numarası)
709-1790
Entegrasyon Dairesi (Integrationsamt)
04321/913-618
||| Kiel iş uzman servisi
Kiel iş uzman servisi IX. sosyal kanununa -SGB IX
göre, entegrasyon dairesi adına özürlü insanların
sorunlarının çözümüne katılmalarıyla bağlantılı
olarak çözüm yönlendiriciliği için entegrasyon
uzman servisi sıfatıyla çalışır.
Bu uzman servisin, özürlü insanların çalışmaları
kapsamında meydana gelen sorunlara ilişkin olarak
işverenlere danışmanlık ve desteğin yanında ana
görevleri arasında şu konular yer almaktadır:
Mesleki refakat:
Bir eğitim ve iş yerine sahip, ancak psikolojik
sorunlardan dolayı iş hayatında zorlukları olan
insanlara danışmanlık yapar ve onlara refakat eder.
Entegrasyon:
Đşsizlik parası I veya II alan, iş arayan ve özürlü
insanlara, çalışma alanında bir iş bulabilmeleri için
destek sunuluyor.
Bunun hedef grubu içinde, özürlü insanlarla bir
atölyede çalışan erkek ve kadınlar ile teşvik okulunu
terk etmiş olanlar yer almaktadır.
Daha fazla bilgiyi alabileceğiniz yer:
Kiel Đş Uzman Servisi
(Fachdienst Arbeit Kiel)
51262
Gartenstraße 25, 24103 Kiel
Internet:
www.fachdienst-arbeit-kiel.de
E-Mail: [email protected]
6.4 Ruhsal hastalıklı insanlar için
iş ve çalışma
Eyalet Başkenti Kiel’de, ruhsal hastalıklı
vatandaşların mesleki rehabilitasyonu için değişik iş
ve çalışma imkanı bulunmaktadır. Mevcut bütün
tekliflerin amacı, bu çevreden insanlara iş ve
toplumsal yaşama katılmalarını mümkün kılmak ve
bunu sürekli sağlamaktır.
||| Özürlü insanlar için atölyeler
Özürlü insanlar için atölyelerde çalışma teklifleri,
genel iş alanında tekrar iş bulamayan/henüz
bulamayan zihinsel özürlü veya bir özürlülükle karşı
karşıya kalan insanlara yöneliktir.
Bir atölyede özürlü insanlara iş bulabilmek amacıyla
mesleki rehabilitasyon için dilekçe vermek gerekiyor.
Danışma ve dilekçe kabulü:
Kiel iş ve işçi bulma kurumu – rehabilitasyon timi(Agentur für Arbeit Kiel – Rehateam 11 –)
(Servis numarası)
709-1790
Rehabilitasyon verenlerin
genel servis yerleri (bkz. bölüm 1.2)
Alman emeklilik sandığı
(Deutsche Rentenversicherung)
9878-0
AOK-Schleswig-Holstein 605-2210/-2425
Teklifçiler:
• Werkstatt am Drachensee
Đlişki:
Stiftung Drachensee
6484-160
Özürlü insanlar için iş ve ikamet (Arbeit und Wohnen
für Menschen mit Behinderung, Hamburger
Chaussee 221, 24113 Kiel
E-Mail: [email protected]
• Offene Hilfen Kiel
6484-410
Özürlü insanlar ve akrabaları için ambulant
pedagojik uzman servis
Hamburger Chaussee 334, 24113 Kiel
E-Mail: [email protected]
• Werkforum Starthilfe Kiel
Đlişki: Betriebsstätte Starthilfe, Brücke
Schleswig-Holstein gGmbH, Starthilfe 98206-0
Muhliusstraße 84, 24103 Kiel
E-Mail: [email protected]
• New start gGmbH – mesleki rehabilitasyon
Am Stadtsee 9, 24768 Rendsburg
Daniel Grade
04331/696107
E-Mail: [email protected]
Betriebsstätte Werkforum, Kieler Fenster
260974-0
Liebigstraße 20, 24145 Kiel-Wellsee
E-Mail: [email protected]
• Schleswiger Werkstätten Hof Kubitzberg
Kubitzberg 2, 24161 Altenholz
32846-0
Internet:
www.biohof-kubitzberg.de
E-Mail: [email protected]
Eyalet Başkenti Kiel özürlü insanlar için mevcut
atölyelerin finansörleriyle işbirliği içinde, zihinsel
özürlü insanların mesleki rehabilitasyonu ile ilgili tüm
teklifleri kapsayan bir el ilanı yayınlamıştır. Yukarıda
bahsedilen atölyelerle (çalışma alanları, yer sayısı
vs.) ilgili detaylı bilgilerin yanında XII. sosyal
kanunun -SGB XII göre uyum yardımı çerçevesinde
diğer çalışma yerleri/çalışma projeleri ve özel
rehabilitasyon, eğitim ve destek teklifleri ortaya
konuluyor (diğerlerin yanında Schleswig-Holsetin
köprüsünün - der Brücke Schleswig-Holstein
gGmbH- „RPK – tıbbi ve mesleki rehabilitasyon“).
„Zihinsel özürlü vatandaşlar için „iş ve çalışma“ adlı
el ilanını Inge Beger, Amt für Gesundheit, Tel.: 9012110/-3345/-3277 ve özürlü insanlar için klavuz
yeri, aile ve sosyal dairesi (Amt für Familie und
Soziales), Tel.: 901-3345 ve özürlü insanlar için iş
atölyeleri üzerinden bulabilirsiniz.
Tekerlekli sandalye antremanı
Yaya yolunda bulunan bir hortum, birkaç
santimetrelik bir tümsek, bir yokuş veya eğri bir
kaldırım hemen hemen hiç kimse için sorun değildir
…. yoksa sorun mu?
Birçok tekerlekli sandalye kullanan insan için böylesi
yerlerde artık yol sona erer ve bundan dolayı
dolambaçlı uzun bir yoldan gitmek zorunda kalırlar.
Tekerlekli sandalye spor grubu -TuSH/M’ nin
sporcuları böylesi günlük hayataki engelleri aşmayı
öğreniyorlar. Bunu da güç ve cesaret kullanarak
değil, akıllıca vücut ağırlığını belli bir yöne verme ve
alıştırma yoluyla engelleri aşabiliyor ve tehlikelerden
sakınabiliyorlar.
Ayda bir kere , her Çarşamba saat 18:30 – 20:30
arası özel bir hareketlilik denemesi ile herkesin
kendi yeteneklerini geliştirebildiği tekerlekli sandalye
spor antramanı yapılıyor.
Burada insan kendi araç sürme yeteneğini sporda
da geliştirebiliyor ve diğer akşamlarda oyun
oynanılıyor. Basketbol kuralları, katılan herkes için
oynamanın mümkün olacağı şekilde düzenleniyor.
Tekerlekli sandalyede karate yapmak özgüveni
güçlendiriyor. Dansta da Koregrafi denenerek
öğreniliyor. Yazları yelkencilik ve padel botla kürek
çekiliyor. Bir elbisikilet grubu kurulma
aşamasındadır.
Tamamen veya kısmen bir tekerlekli sandalyeye
mecbur kalan tüm gençler ve gelişkinler spor
grubunda oynayabilirler. Yaşlı insanları da orada
görmek sevindirici olur.
Çocuklar için her Cuma saat 15:00 den 17:00 kadar
Uni-Sporthale’de „Rolliflitzer“ adlı bir çocuk tekerlekli
sandalye spor grubu var.
Yılda bir defa bir haftasonu tekerlekli sandalye
öğrenme kursu var. Burada deneme için değişik
tekerlerkli sandalyeler de sunuluyor ve ebeveynler,
kardeşler ve refakatçı kişiler de buna katılabilirler.
Đlgi duyan her yaştan tekerlekli sandalye
sürücülerinin katılması sevindirici olur.
Kontak:
Sabine Dittmann
0431/67 63 49
Postanın gönderileceği yer:
Holger Pohreep, Wiener Allee 146 o, 24147 Kiel.
E-Mail: [email protected]
Internate tekerlekli sandalye sporu:
www.inart.de/pohreep

Benzer belgeler