kapak.fh11

Transkript

kapak.fh11
Hannover Messe-Özel
Thomas Industrial Media, dünyan›n en büyük
endüstri fuar›nda genifl bir kat›l›mla yer ald›
ve sektörün önde gelen firmalar› ve
yekilileriyle bir kez daha Hannover'de bulufltu.
Thomas Industrial Media
Hannover Fuar›'nda
tan›tma imkan› da bulduk. Fuar boyunca
Thomas yay›nlar›n›n gördü¤ü ilgi bizlere
hakl› bir gurur yaflatt›. Thomas Türkiye
ekibi olarak bu fuarda gerçeklefltirdi¤imiz
ziyaretler ve yapt›¤›m›z görüflmelerde
Türk endüstri profesyonellerinin
gösterdikleri ilgi, samimiyet ve
yay›nlar›m›za yönelik dile getirdikleri
be¤eni cümleleri de bizleri son derece
onurland›rd›.
20-24 Nisan 2009 tarihleri aras›nda
düzenlenen ve 80 farkl› ülkeden 210,000
civar›nda endüstri profesyonelinin ziyaret
etti¤i Hannover Fuar›, endüstrinin
ekonomik durgunluk problemi ile verdi¤i
mücadelede önemli bir rol oynad›.
61 ülkeden 6150 kat›l›mc›n›n yer ald›¤›
bu önemli organizasyon bu sene 13 farkl›
konulu fuardan olufltu. Bu konular
flunlard›; Interkama, Factory Automation,
Industrial Building Automation, MotionDrive-Automaion, Energy, Power Plant
Technology, Wind, Digital Factory,
Subcontracting, ComVac,
SurfaceTechnology, MicroTechnology
ve Research & Technology.
Endüstrinin barometresi olarak
nitelendirilen bu fuarda göze çarpan en
önemli unsur kat›l›mc› ve ziyaretçiler
aras›nda dolaflan iyimser hava idi. Buna
ilaveten, dünyan›n ekonomik problemler
ile bo¤ufltu¤u bu dönemde, bu denli çok
kat›l›mc›n›n ve ziyaretçinin fuarda yer
almas› son derece sevindirici ve yak›n
gelece¤e yönelik umut verici bir unsurdu.
Binlerce yeni ürünün boy gösterdi¤i bu
organizasyonda birçok yenili¤e yönelik
bilgi edinme f›rsat› yakalad›k. Bu yeni
ürün ve teknolojiler aras›ndan seçti¤imiz
haberleri siz de¤erli okurlar›m›zla
paylaflmak istiyoruz. Afla¤›da, sizler için
seçti¤imiz bu ürün haberlerini
bulabilirsiniz. ‹lginizi çekece¤ini umar, iyi
okumalar dilerim.
Bu senenin bizim dikkatimizi çeken bir
di¤er özelli¤i de, kat›l›mc› Türk firmalar›n›n
Thomas Industrial Media olarak her sene
kat›l›mc›s› oldu¤umuz bu etkinlik, bu sene
de bizim için de oldukça faydal› sonuçlar
oluflturdu. Bu önemli fuarda, hem dünya
çap›ndaki müflterilerimizle hem de
okurlar›m›zla bir kez daha buluflma f›rsat›
yakalad›k. Buna ilaveten, birçok endüstri
profesyoneline ürün portföyümüzü
AX5000 ETHERCAT SÜRÜCÜ SER‹S‹
ENDÜSTR‹YEL PC
PASLANMAZ ÇEL‹K ‹NCREMENTAL ENKODER
AX5000 EtherCAT
sürücü serisi 120 kW'a
kadar geniflletildi.
Beckhoff'dan AX5000
Servo Sürücü serisi, ak›m
de¤erleri artt›r›lm›fl
sürücüleri kapsayacak
flekilde geniflletilmektedir. Son derece dinamik
konumland›rma görevleri için tasarlanm›fl genel
sürücü ailesini toplam alt› yeni Servo Sürücü
ile gelifltirmektedir. Beckhoff bu geliflme ile,
pnömatik ya da hidrolik sürücüleri, bak›m› ve
kulllan›m› kolay elektriksel eksenler ile
de¤ifltirmek için; ya da büyük yüklerde en yüksek
dinamik ihtiyaca cevap verebilmek için oluflan
daha güçlü sürücü talebine cevap veriyor.
Noax Technologies,
g›da endüstrisinin iddial›
ortamlar› için, yeni,
tümüyle s›zd›rmaz, 19"
paslanmaz çelikten,
endüstriyel PC'yi
tan›tmaktad›r. V2A
(304) paslanmaz çelik muhafazal› yeni 19” tek
bafl›na çal›flabilir endüstriyel PC'nin ay›rt edici
özelli¤i dahili “hijyenik tasar›m” yap›s›d›r. Kir
tutmayan, kenarlar olmaks›z›n tümüyle pürüzsüz
bir yüzeye sahip olup, IP65 (NEMA 4X) emniyet
standard›na göre tasarlanm›flt›r. Bu, kolayl›kla
temizlenmesi ve dezenfekte edilebilmesi için,
"S19 Özel Ürün Hatt›" ürün s›n›fland›rmas›na
sahip dokunmatik IPC'ye imkân vermektedir.
Paslanmaz çelikten yeni
Kübler Sendix 5006
incremental enkoder, uzundönem dayan›kl›l›¤›n gerekli
oldu¤u uygulamalar için
idealdir. Bu en yeni
geliflmeden yararl› ç›kabilecek sektörler, g›da
endüstrisi, ambalajlama ve vas›ta sektörlerini
içerir. Paslanmaz çelik enkoder'in dayan›kl›l›¤›na
katk›da bulunan di¤er unsur ise, yüksek nitelikli
Viton s›zd›rmazl›¤›d›r. Bu özellik, aggresif
maddelere veya s›cakl›kta oynamalara maruz
kalsalar bile geçirgensizli¤i garanti eder. Yüksek
IP 67 koruma düzeyinin yan› s›ra, genifl s›cakl›k
aral›¤› da sahada bozulmalara karfl› daha ileri
bir koruma sa¤lamaktad›r.
SLI : 29013
KÜBLER
SLI : 29042
Tel : +90 212 2926036 (ERUZ ELEKTR‹K)
BECKHOFF
Tel : +90 216 5809830
SLI : 29023
NOAX TECHNOLOGIES
Tel : +49 8092 8536 0
A. Serkan Çiftçi
Genel Yay›n Yönetmeni
YEN‹ PASLANMAZ ÇEL‹K D‹fiL‹ MOTORLAR
ÖLÇÜM VE KAYIT C‹HAZLARI
GER‹ PLAN BASTIRMALI LAZER SENSÖRLER
SEW-EURODRIVE firmas›ndan, KESA37 paslanmaz
çelikten diflli motor, makinelerin ve sistemlerin yo¤un
biçimde temizlen-melerinin
gerekti¤i her yerde hareket temin etmektedir.
Özel gövde tasar›m› ve son derece yüksek kaliteli
paslanmaz çeli¤in kullan›lmas› dolay›s›yla,
redüktörlü motor, g›da, içecek ve ilaç
endüstrilerinde ve sürekli olarak ›slak ortamlardaki
üretim koflullar›n› ideal anlamda karfl›lar. KESA37
serisinden bu paslanmaz çelik diflli motorlar›n›
kullanan sistem operatörleri daima emniyettedirler. Malzeme tafl›nmas›, intra-lojistik, ve
hijyen gerektiren uygulama sahalar›nda da benzer
uygulamalar tatbik edilir.
Hanover 2009 Fuar
etkinliklerinde, Stauff Group,
kendi diagtronics ürün
hatlar›ndaki son geliflmeleri
sundu. Bu ürünler, bas›nc›n,
s›cakl›¤›n, hacimsel ak›fl h›zlar›n›n,
frekanslar›n ve h›zlar›n ölçülmek
ve kaydedilmek üzere hidrolik
ve pnömatik sistemlerde kullan›ld›¤› ürünlerdir.
Bir tufla basma ve kablosuz uzaktan kumanda
ile otomatik ölçüm sunan PPC-06 plus ve PPC08 plus ölçüm ayg›tlar› art›k daha gelifltirilmifl
ba¤lanabilirlik (RS-232 arayüzü yerine USB),
daha sade gezinme menüsü ve ayn› zamanda
PC üzerinden programlanabilir ölçüm
görevlerine imkân veren özelliklere sahiptir.
LTH 81 M 400 lazer sensör,
k›yasland›¤›nda pazarda
mevcut plastik versonlar› daha
ilk bak›flta emekliye sevk
edecek, sa¤lam, koruyucu bir
metal muhafazaya sahiptir.
LHT 81 M 400'ün performans verileri zor afl›l›r
görünmektedir. Bu ünite, 50 mm'den 400mm'ye
kadar olan mesafesi ile son derece hassas ve
geri plandaki objelerden etkilenmeden, renkli
yüzeye sahip arka plandan etkilenmeden
nesnelerin alg›lamas›na olanak vermektedir.
Sensör, yans›yan lazer ›fl›mas›n›n yo¤unlu¤unu
de¤erlendirmez, fakat bunun yerine, üçgen
oluflturma prensibini kullanarak nesnelerin yeri
ya da konumunu belirler.
SLI : 29044
DI-SORIC
SLI : 29039
Tel : +90 212 3204334 (ARI ENDÜSTR‹)
SEW EURODRIVE
Tel : +90 216 4423926
20
çoklu¤uydu. Almanya, ‹talya, Çin ve
partner ülke Güney Kore'den sonra en
fazla kat›l›mc›n›n yer ald›¤› ülke toplam
180 firma ile Türkiye idi. 2008 y›l›nda
138 olan bu rakam›n bu sene bu kadar
artm›fl olmas›, Türk firmalar›n›n ne denli
giriflimci olduklar›n›n önemli bir ispat›
olsa gerek.
MAYIS-HAZ‹RAN 2009
SLI : 29018
STAUFF
Tel : +49 23 92 91 60