işletme profili - Bala Tarım ve Hayvancılık

Transkript

işletme profili - Bala Tarım ve Hayvancılık
www.balatarim.com.tr
Neden Türkiye & Tarım Ve Hayvancılık?
• Tarım sektöründeki yatırımlar için sağlanan devlet destekleri,
Dünya besin ihtiyacının devamlı arttığı, buna rağmen temel besin
kaynaklarının ve temiz suya erişim oranının günden güne azaldığı
düşünülürse tarım ve hayvancılık sektörünün neden hem insani anlamda
kaçınılmaz bir ihtiyaç, hem de sektörel anlamında yükselen bir değer
olduğu daha iyi anlaşılabilir.
• Bu desteklerin de katkısıyla tarımda yüksek teknoloji kullanım
oranları,
• Aralık 2011 verilerine göre 75 milyon olan nüfusu sebebiyle
Türkiye’nin bölgede artan önemi ve etkisi,
Şirketimiz tarım ve hayvancılık sektörlerindeki mevcut yatırımlarını TİGEM
ile ortak bir platform oluşturarak BALA TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. adı
altında toplamıştır. Tarım ve hayvancılık sektörüne ilgi duyan yerli ve
yabancı yatırımcılara, Türkiye’deki tarım ve hayvancılık sektöründeki
büyüme potansiyelini, şeffaf ve profesyonel bir yatırım platformunda
değerlendirme imkanı sunmaktayız. İşletmemizin sahip olduğu uzun
yıllara dayanan geniş tecrübe ve bilgi birikimi, profesyonel ve yetişmiş
iş gücümüzle birleşerek şirketimizi yatırımcılar için daha da cazip hale
getirmektedir.
• Türkiye’nin tarımsal ürretiminde komşularına göre daha gelişmiş
olmasının önemli ihracat fırsatları sunması,
• Orta doğulu ve diğer global yatırımcılar tarafından Türk tarım
sektörüne artan oranda ilgi gösterilmesi,
• Coğrafi konumu itibariyle yüksek ticari potansiyeli,
• İklim özellikleri ve toprak verimliliği ile tarımsal ürün çeşidi ve
miktarı olarak yüksek potansiyel,
İşletmemize ait 85.000 dekar arazinin yaklaşık 50.000 dekarı sulamalı
tarıma uygundur ve kullandığımız ileri sulama teknikleriyle yüksek ve
uzun vadeli verim hedeflenmektedir.
Türkiye’nin artan nüfus ihtiyacını karşılamakta mevcut hayvancılık
sektörünün yetersizliği yakın zamanda yaşanan et kriziyle açıkca ortaya
çıkmıştır. Açığı kapatmaya katkıda bulunma çabası, elverişli coğrafi
koşulları ve iklimi ile Türkiye, tarım ve tarımla ilişkili sanayi dallarında
dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. Verimli toprakları
ve ılıman iklimi sayesinde dünyada az rastlanır bir ürün çeşitliliğini
destekleme potansiyeline sahip bir ülke olarak Türkiye geleceğin sektörel
liderlerinden biri olarak görülmektedir.
• Olası AB üyeliği ile ortaya çıkacak ihracat fırsatları,
• Rekabetçi işçilik ücretleri,
• Tüketim bilincindeki artışa orantılı organik tarım ürünlerine talebin
artması.
Tüm bu faktörler, Türkiye’yi ve firmamızı hem dış hem iç pazarlar için tarım
sektörünede son derece cazip bir yatırım ortağı haline getirmektedir.
Türkiye’de tarım sektöründeki ticari sınırlamaların azaltılması gibi bir
dizi reform ile birlikte, bugün dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası
haline gelen iç piyasanın ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Bu gelişmenin
ardından, işlenmiş gıdalar hariç olmak üzere 2002 yılında 1,7 milyar ABD
doları seviyesinde olan tarım ürünleri ihracatı 2010 yılında 5 milyar ABD
doları seviyesine yükselmiştir.
Rakamların gösterdiğinin de ötesinde sektörde yapılacak yatırımlarda
ülkemiz şu avantajları sunmaktadır:
02
www.balatarim.com.tr
Why Turkey & Agriculture and Livestock Sector?
Considering the continuous increase in world food demand and the
decrease rate of food supplies and clean water access from day to day,
it is better understood that why the agriculture and livestock sector is
an essential requirement for humanitarian needs as well as an emerging
value in terms of the industry.
Besides the promising figures our country also offers the following
advantages to investors:
• Available government grants for agricultural investment,
• High technology usage ratio in agriculture sector partially thanks to
the government grants,
Our company gathered its previous investment in agriculture and
livestock sector under the name of BALA TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.
through a partnership with TİGEM. We are offering local and global
investors the chance to realize the growth potential in the sector on a
transparent and professional platform. Our collective experience and
knowledge combined with our qualified workforce help making this offer
even more attractive.
• Turkey’s increasing power and effect in its region with a population
of 75 million as of December 2011,
• High export potential due to Turkey’s superiority in agricultural
production among its neighbours,
• Increasing interest in Turkey’s agricultural sector by both Middle
Eastern and global investors,
About 50.000 decare of the 85.000 decare land owned by our enterprise
is irrigable and we are aiming to keep high fertiblity in long term by using
advanced irrigation techniques.
• High trade potential due to its geographical location,
• A temperate climate, and fertile lands providing broad range and
amount of food products,
The recent raw meat crisis in Turkey revealed the gap between supply
and demand in livestock sector. With its will to meet that demand, its
prosperous climate and geography Turkey is one of the leading countries
in agriculture and livestock sector. Thanks to its fertile lands and climate,
the country benefits from a rarely seen number of food product variety,
making it one of the potential leaders of the sector for the near future.
Recent economic reforms in Turkey removing the trade limitations in
agriculture sector enabled the formation of a domestic market fully
integrated to global economy. Following this move export figures
excluding processed food raised to 5 billion US dollar in 2010 from the 1,7
billion US dollar in 2002.
• New trade opportunities in case of probable full EU membership,
• Competitive workforce wages,
• Increasing customer demand of organic agricultural products due
to the increasing awareness of healthy nutrition.
All these factors make Turkey and our enterprise an attractive investment
partner both in domestic and global markets.
03
www.balatarim.com.tr
04
www.balatarim.com.tr
İŞLETME PROFİLİ
enterprise profile
05
www.balatarim.com.tr
İşletme Profili
Enterprise Profile
Firma Profili ve İşletme Statüsü
Company Profile and Management Status
Bala Devlet Üretme Çiftliği, 1950 yılında Ankara iline bağlı Bala ilçesinin
23 km güneydoğusunda, devlete ait 84.420 ha boş arazi üzerine kurulan
Devlet Ziraat İşletmeleri’nin, 5443 sayılı yasayla Devlet Üretme Çiftlikleri
Genel Müdürlüğü’ne (DÜÇ) geçmesiyle bu kuruluşa bağlanmıştır. 1983’te
2929 sayılı yasa uyarınca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM)
bağlı bir tarım işletmesi olmuştur. 2008 yılına kadar T.İ.G.E.M. Bala T.İ.M.
olarak devam eden işletme, bu tarihte özelleştirme yasası kapsamında 30
yıllığına kiraya verilerek yeni ortaklık yapısına kavuşturulmuş ve tarımsal
faaliyetlerine devam etmiştir.
Bala State Production Farm, located on 23 km South-East of Bala district in the
province of Ankara, built on 84.420 ha state-owned open space of the State
Agriculture Enterprises, joined this establishment by transferring to the General
Directorate of State Production Farms (DUC) by the Law No 5443 in 1950. In 1983,
it has been an agricultural enterprise which joined the General Directorate of
Agricultural Establishment (Hereinafter referred as T.I.G.E.M.) in accordance with the
Law No. 2929. The ongoing enterprise T.İ.G.E.M. Bala T.İ.M. until 2008, since this date
it has gained a new ownership structure and continued agricultural activities by
leasing it for a period of 30 years based on the law of privatization,
10 Aralık 2010 tarihinde Betaser Tarım Tekstil San. Tic. A.Ş.‘nin; firma
hisselerini devralmasıyla birlikte yeni ortaklık yapısına kavuşan Bala
Tarım Hayvancılık İşletmesi San. Tic. A.Ş., 6 Ocak 2011 tarihinde yapılan
olağanüstü genel kurul kararı ile faaliyetlerine yeniden başlamıştır.
Bala Tarım Hayvancılık İşletmesi San. Tic. A.Ş. (Bala Agriculture Stockbreeding
Management Ind. Trd. Inc.); resumed a new partnership structure when Betaser Tarım
Tekstil San. Tic. A.Ş (Betaser Agriculture Textile Ind. Trd. Inc.) took over the company’s
shares in December 10th, 2010; recommenced its activities with the resolution of an
extraordinary general meeting of shareholders held January 6th, 2011.
Firmamız bu tarihten itibaren işletme yatırımlarına ve inşaat faaliyetlerine
çok hızlı bir şekilde başlamış, yapısal yatırımlar, bitkisel üretim, hayvancılık
ve makine-ekipman alımları konusunda yatırım hedeflerini 2011 yılı
içerisinde gerçekleştirmiştir. Ayrıca İşletmemizde bulunan yapıların
%90’lık bir bölümü yenilenmiş, çevre aydınlatması tamamlanmış ve
işletme merkezinin yolları yenilenmiştir.
Our company has commenced management investment and construction activities
rapidly from this date and implemented investment estimated about structural
investment, herbal production, stockbreeding and purchasing of machineryequipments in 2011. Moreover, 90% of investment available in our enterprise have
been renewed, the environmental illumination has been completed and roads
leading to the management center have been reconstructed.
Konum
Location
İşletmemize ait 85.000 ha alan, Ankara il sınırları içerisinde olup şehir
merkezine 80 km uzaklıkta bulunan Bala ilçesi sınırlarındadır. Ayrıca
Kırıkkale şehir merkezine de 50 km uzaklıktadır. Hiçbir ulaşım sorunu
olmayan ve işletmeye kadar olan yolların tamamının asfalt olması
firmamızı konum olarak tarım ve hayvancılık faaliyetleri için kusursuz
kılmaktadır.
The 85.000 ha field of our enterprise within the boundaries of Ankara province; 80
kms away from the city center, and located within the boundaries of Bala Distric.
Moreover it is 50 kms away from Kırıkkale city center. Having no transportation
problem and all roads leading to our enterprise being asphalt paved makes our
company perfect for location for agricultural and stockbreeding activities.
06
www.balatarim.com.tr
Ulaşım Krokisi
Transportation Sketch
‫كرويك النقل‬
07
www.balatarim.com.tr
İşletme Profili
Enterprise Profile
Arazi Dağılımı
Land Distribution
8.500 ha’lık arazi varlığını elinde bulunduran firmamız; 7.000 ha’lık
alanda bitkisel üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 7.000 ha alanın
4.500 ha sulanabilir arazi yapısına sahip olup 2.500 ha sulanabilmektedir.
İşletmemiz Kesikköprü Barajı’na 5 km mesafede bulunmakta ve ayrıca
Devlet Su İşleri Sulama Kanalına sahip olmakla, sürekliliği kesilmeyen ve
kaliteli su mevcudiyeti avantajına sahiptir.
Firmamız, Kesikköprü Barajı’ndan tarımsal sulama suyu konusunda
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak sulanabilir arazi
varlığını garanti altına almıştır.
Our company, as the owner of 8.500 ha field; continues its herbal production
activities on 7.000 hectares of this land. Out of the total 7.000 hectares, 4.500
ha portion is available for irrigation and currently 2.500 hectares land is being
irrigated. Our enterprise is also 5 km away from Kesikköprü Dam and has a State
Hydraulic Works Irrigation Channel; it offers the advantage of continuous and
available quality water.
Our company has ensured the continuous irrigation availability by signing
a protocol with General Directorate of State Hydraulic Works for agricultural
irrigation water from Kesikköprü Dam.
İşletme Alanı Parsel Aplikasyonu
Management Land Parcel Application
‫تطبيق ادارة االرايض غري املجزأة‬
08
www.balatarim.com.tr
İşletme Merkezi Yapısal Varlıkları
Management Center - Stuctural Assets
50 ha alanda kurulu işletme merkezimizde ile toplamda 41 adet
yapısal hizmet binası bulunmuktadır.
There are a total of 41 structural service buildings in
the Management Center built on 50 ha land
25 kişi kapasiteli idari personel hizmet binası,
25 people capacity administrative personal service building,
34 adet lojman,
34 units of dwelling-houses
36 kişi kapasiteli işçi yatakhanesi,
36 people capacity workers’ dormitory,
15 kişi kapasiteli misafirhane,
15 people capacity guesthouse,
120 kişi kapasiteli yemekhane,
120 people capacity dining hall,
Modern mutfak,
State of art kitchen,
120 kişi kapasiteli konferans salonu, kütüphane ve lokal binası,
120 people capacity conference hall, library and clubhouse,
50 m2’lik marangozhane,
50 m2 carpenter’s shop,
20 m ’lik 2 adet kalorifer kontrol binası,
20 m2 2 units central heating control building,
Atölye ve makine parkı,
Workshop and equipment storage area,
İşletmeye ait Cami
Company owned Mosque
2
İşletme Merkezi Uydu Görüntüsü
Management Center Satellite View
‫نظرة فضائية عىل مركز االدارة‬
09
www.balatarim.com.tr
İşletme Profili
Enterprise Profile
İşletme Giriş Kapısı
Enterprise Gateway
‫بوابة املؤسسة‬
10
www.balatarim.com.tr
İşletme Merkezi Ana Ulaşım Yolu
Management Center Main Access Road
‫بوابة الدخول الرئيسية ملركز االدارة‬
11
www.balatarim.com.tr
İşletme Profili
Enterprise Profile
İdari Personel Hizmet Binası
Administrative Personnel Service Building
‫املبنى اإلداري لدائرة شؤون املوظفني‬
12
www.balatarim.com.tr
Toprak, Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı
Soil, Water and Plant Analysis Laboratory
‫ املاء والنبات‬،‫مخترب تحليل الرتبة‬
13
www.balatarim.com.tr
İşletme Profili
Enterprise Profile
Personel Lojmanları
(36 Adet)
Personnel Dwelling-houses
(36 Pieces)
(‫ صورة‬36( ‫بيوت سكنية للموظفني‬
İşçi Yatakhanesi
Worker’s Dormitory
‫مهجع العامل‬
14
www.balatarim.com.tr
Misafirhane
Guesthouse
‫بيت الضيافة‬
15
www.balatarim.com.tr
İşletme Profili
Enterprise Profile
120 Kişi Kapasiteli Yemekhane
120 People Capacity Dining Hall
‫ شخص‬120 ‫صالة الطعام تتسع لـ‬
16
www.balatarim.com.tr
Modern Mutfak
State of the Art Kitchen
‫املطبخ‬
17
www.balatarim.com.tr
İşletme Profili
Enterprise Profile
Konferans Salonu, Kütüphane ve Lokal Binası
Conference Hall, Library and Clubhouse
‫ النادي واملكتبة‬،‫قاعة املؤمترات‬
18
www.balatarim.com.tr
İşletmeye ait Cami
Enterprise Owned Mosque
‫مسجد ملك املؤسسة‬
19
www.balatarim.com.tr
20
www.balatarim.com.tr
BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİ
herbal production activities
21
www.balatarim.com.tr
Bitkisel Üretim Faaliyetleri
Herbal Production Activities
Faaliyetler
Activities
3.000 ha alanda hububat, 2.000 ha alanda endüstri bitkileri ve 1.500 ha
alanda da yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. 2.000 ha alan mera alanı
olarak ayrılmış ve bu alanlarda da iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Sulanabilir arazi varlığının artması ile üretim, konvansiyonel tarımdan
modern tarıma kaydırılmış ve üretim deseninde bulunan ürün kalemlerinin
sayısı artırılmıştır. 2012 yılı hububat ekilişleri 13 çeşit buğday, 4 çeşit arpa
ile 3.000 ha alanda tamamlanmıştır. Sertifikalı Hububat Tohumluk Üretim
Sözleşmesi bulunan firmamızda, tohumluk üretimi için kullanılan 400 m²
selektör binası ve 10 ton / saat kapasiteli tam otomatik tohum eleme-temizleme, ilaçlama ve paketleme ünitesi bulunmaktadır.
2012 ilkbahar ekim programımız tamamlanmış olup; 1.500 ha aspir, 380
ha yağlık ayçiçeği, 185 ha dane mısır, 200 ha silajlık mısır, 50 ha kimyon,
70 ha nohut, 235 ha korunga, 30 ha şeker pancarı, 22,5 ha patates, 11 ha
yulaf, 400 ha hasıl ot üretimi ve 300 ha yonca olmak üzere 3385 ha alan
ekilmiştir. Hâlihazırda bakımı ve budaması tamamlanmış 20.000 adet
badem ağacı mevcuttur. Ayrıca bu sene faaliyete geçen tam teşekküllü
Analiz Laboratuarımızda ise her türlü toprak, sulama suyu ve bitki
analizleri yapabilmekteyiz.
2011 yılı içerisinde kurduğumuz damlama sulama sistemli 20 ha alanda
ise sofralık üzüm çeşitlerinden oluşan bağ tesisimizi de 100 ha alana
çıkarmak hedeflerimiz arasındadır.
Firmamız orta vadede yatırımı tamamlanmak üzere toplamda 1.000 ha
alanda modern meyvecilik yapılması ve buna bağlı olarak soğuk hava
depoları ve paketleme tesislerinin kurulmasını öngörmektedir. Bununla
beraber tam bodur ve yarı bodur olmak üzere toplamda 10 ha alanda
otomatik damlama sulama sistemli üstü gölgelikle tam kapalı erik, elma,
şeftali, kiraz ve armut çeşitlerinden oluşan bir deneme meyve bahçesi
kurmuştur.
Grain for cereal production on 3.000 ha land, plants used for industrial purposes
on 2.000 ha land and fodder crops on an additional 1.500 ha are being produced.
The remaining 2.000 ha land have been segregated as a pasture area and on this
land there are ongoing rehabilitation studies. Production has been promoted from
conventional agricultural methods to state-of-the-art methods by increasing the
availability of irrigable land as well as the number of production items in the
production pattern. Grain planting of the year 2012 has been completed on 3.000
ha land with 13 different types of Wheat and 4 different types of barley. There
is a 400 m² selector building used for seeds and an automatic seed screeningcleaning machine of 10 tons/hour capacity as well as a state-of-the-art selector
facility with packing unit at our plant which also has a Certified Seed Production
Agreement.
Cultivation planning has also been completed for spring 2012 on 3385 ha land,
with 1.500 ha safflower, 380 ha oily sunflower, 185 ha sweet corn, 200 ha silage
corn, 50 ha cumin, 70 ha chickpea, 235 ha trefoil, 30 ha sugar beet, 22,5 ha
potato, 11 ha oat, 400 ha green herbage, 300 ha alfalfa were cultivated already.
Moreover, there are 20.000 pieces of almond trees whose maintenance and
pruning have been completed. In addition, we are able to do all kinds of soil,
irrigation water and plant analysis in our full-fledged Analysis Laboratory which
went into operation this year.
It is one of our objectives to increase our vineyard facility consisting of edible
grapes on 20 ha land with a drip irrigation system which was installed in 2011
on 100 hectares.
Our company estimates to have implemented state-of-the-art fruit cultivation on
a total of 1000 ha land and to complete all necessary investments for establishing
cold storage depots and packing facilities in the medium term. However, a total
of 10 ha fully automatic drip irrigation system on the land including dwarf and
semi-dwarf are completely closed canopy above plum, apple, peach, cherry and
pear orchard has set up a trial of varieties.
22
www.balatarim.com.tr
Sulanabilir Alanda Mısır Üretimi
Corn Production on Irrigable Area
‫منطقة ري املحاصيل‬
23
www.balatarim.com.tr
Bitkisel Üretim Faaliyetleri
Herbal Production Activities
Pivot ile Sulanabilir Alanda Yem Bitkisi Üretimi
Fodder Crops Production on Land Irrigable With Pivot
‫انتاج علف نبايت يف منطقة قابلة للسقاية بواسطة محور سقاية‬
24
www.balatarim.com.tr
Yapısal Varlıkları
400m² selektör binası ve selektör tesisi,
750 m³ kapasiteli 8 adet tahıl ambarları,
100 m²’lik kapalı alana sahip sulama atölyesi ve yedek parça depo binası,
60.000 kg kapasiteli bilgisayarlı kantar,
250.000 m³ kapasiteli sulama göleti,
Sulanabilir arazi parselleri üzerinden farklı konumlarda bulunan 4 adet 30 m² kapasiteli pompa istasyonları ve sulama deposu hizmet binaları,
1. etap sulamada kullanılan ve 800 ha alan sulama yapabilen 14 adet Center Pivot sulama sistemi,
500 ha alanın sulanmasında kullanılan yağmurlama sulama sistemi,
Structural Assets
400 m² selector building and selector facility,
8 units of grain silos with 750 m3 capacity,
Irrigation workshop with 100 m² covered building and spare parts’ depot,
60.000 kg capacity computerized steelyard,
250.000 m3 capacity irrigation pond,
4 pieces 30 m² capacity pumping station available on different locations over irrigable land parcels and irrigation depot service buildings,
14 pieces Service Pivot irrigation system used for 1st phase irrigation and capable of making 800 ha land irrigation,
Springer irrigation system used for irrigation 500 ha land,
25
www.balatarim.com.tr
Bitkisel Üretim Faaliyetleri
Herbal Production Activities
Pivot ile Sulanabilir Alanda Ayçiçeği Tarımı
Sun Flower Agriculture on Land Irrigable with Pivot
ً‫زراعة دوار الشمس عىل أرض مروية رياً محوريا‬
26
www.balatarim.com.tr
Selektör Binası
Selector Building
‫بناء مختار‬
Selektör Eleme Ünitesi
Selector Screening Unit
‫وحدة غربلة‬
27
www.balatarim.com.tr
Bitkisel Üretim Faaliyetleri
Herbal Production Activities
Tahıl Ambarları
Grain Silos
‫مخازن الحبوب‬
28
www.balatarim.com.tr
Sulama Göleti Tahliye Kapakları ve İstinat Duvarı
Irrigation Pond Drain Plugs and Retaining Wall
‫حفظ احواض الري بالتنقيط من االستنزاف‬
29
www.balatarim.com.tr
30
www.balatarim.com.tr
HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
stockbreeding activities
31
www.balatarim.com.tr
Hayvancılık Faaliyetleri
Stockbreeding Activities
Faaliyetler
Activities
İşletmemiz tarımsal üretim faaliyetlerinin yanı sıra hayvancılık faaliyetlerinde de büyük ilerleme sağlamakta ve modern hayvancılık konusunda
sürekli kendini geliştirerek yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Mevcut
yapıların kapasitesi dâhilinde 4.500 adet damızlık küçükbaş ile 1.000 adet
damızlık ve sağmal büyükbaş hayvan varlığına sahiptir.
Our enterprise, in addition to the current agricultural production activities, has
also been carrying out successful stockbreeding activities and continues investments by continuously developing itself in the modern stockbreeding industry.
There are 4.500 bovines and 1.000 pieces of stock and milker cattles within the
current structural capacity.
Fizibilite gereği öngörülen yatırımlar dâhilinde firmamız ilk etapta 5.000,
orta vadede 10.000 büyükbaş için modern besi ahırlarının yatırımlarını
yapmayı planlamaktadır. Sağmal hayvancılıkta mevcut yapıların geliştirilmesi ve 2 adet yüksek kapasiteli büyükbaş hayvan sağımhanesi yapmayı
hedefleri arasında görmektedir. Bunlara bağlı olarak koyunlar için 15.000
adet kapasiteli kapalı ağılların yapılması, yeterli kapasitede küçükbaş
sağımhanesi yapılması ve koyun sayısının da birkaç yıl içerisinde 30.000
adete kadar çıkarmayı planlamaktadır.
Our company, within the scope investments estimated per the feasibility studies,
plans to construct state-of-the-art barns initially for 5.000 and 10.000 stock cattles in the medium term. Development of current structures for milker cattles and
construction of 2 high capacity cattle milking sheds is also among the company’s
objectives. Accordingly, there are also plans to construct 15.000 pieces capacity
closed pens for sheep, adequate capacity of small cattle milking sheds. We are
also planning to increase the flock of sheep up to 30.000 in the next few years.
Bunların dışında; planlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasitesine
uygun yem fabrikası kurulması, modern bir kesimhane ve et hazırlama
tesisi kurulması, planlanan kapasiteye uygun yem hazırlama ve stoklama
için depoların yapılması, modern bir süt ve süt ürünleri işleme fabrikası
kurulması, organik gübre hazırlama tesisi kurulması ve kapasite dâhilinde
biyogaz santrallerinin kurulması firmamızın yatırım yapmayı hedeflediği
kriterler arasında bulunmaktadır.
Apart from these, our company is also planning to proceed with the establishment of a feed grain production unit to conform with the planned number of
cattle and small cattle capacities; the establishment of a state-of-the-art slaughter house and integrated meat facilities; construction of depots for feed preparation and stocking in line with the planned capacity, as well as the establishment of
a state-of-the-art milk and dairy products processing factory, an organic fertilizer
preparation facility and biogas plants.
32
www.balatarim.com.tr
Sığırcılık Hizmet Binası
Cattle Raising Service Building
‫مبنى خدمات تربية املوايش‬
33
www.balatarim.com.tr
Bitkisel Üretim Faaliyetleri
Herbal Production Activities
Yapısal Varlıkları
Sığırcılık idari hizmet binası,
100 m² kapasiteli kapalı depo binası,
100 kW dizel jeneratör barındıran kuvvet santrali binası,
5.000 ton kapasiteli 12 adet silaj çukuru,
7.000 küçükbaş hayvan kapasiteli 7 adet besi ağılını bünyesinde barındıran koyunculuk tesisleri,
3.000 büyükbaş hayvan kapasiteli 7 adet besi ahırı,
2x36 kapasiteli küçükbaş hayvan sağımhanesi,
2x12 kapasiteli büyükbaş hayvan sağım hanesi,
25.000 kanatlı hayvan kapasiteli 2 adet tavukçuluk tesisleri İle hizmet vermektedir.
Structural Assets
Cattle breeding administrative service building,
100 m² capacity closed depot building,
Power plant building having 100 kW diesel generators,
5.000 ton capacity 12 silage units,
Sheep breeding facilities with 7 sheep pens that can accomodate 7.000 sheep,
7 feeding barns with 3.000 cattles capacity,
2x36 capacity small cattle milking shed,
2x12 capacity milking shed,
2 poultry facilities with a capacity of 25.000 hens
34
www.balatarim.com.tr
100 M2 Kapasiteli Kapalı Depo Binası ve 100 kW Jeneratör Santrali
100 M2 Capacity Closed Depot Building and 100 kW Generator Plant
‫ كيلو واط‬100 ‫ ومحطة توليد بسعة‬2‫م‬100 ‫مبنى مستودع مغلق بسعة‬
35
www.balatarim.com.tr
Hayvancılık Faaliyetleri
Stockbreeding Activities
5.000 Ton Kapasiteli 12 Adet Silaj Çukuru
5.000 Ton Capacity 12 Pieces Silage Pit
‫ طن‬5.000 ‫ قطعة بوزن‬12 ‫منجم األعالف تتسع لـ‬
36
www.balatarim.com.tr
Silindir Balya İstifleme Alanı
Roller Bales Stowing Area
‫منطقة تستيف الباالت عىل شكل بكرات‬
37
www.balatarim.com.tr
Koyunculuk Tesisleri
Sheep Breeding Facilities
Koyunculuk Tesisleri
Sheep Breeding Facilities
‫مرافق رعاية األغنام‬
38
www.balatarim.com.tr
1.000 Küçükbaş Hayvan Kapasiteli Besi Ağılı
1.000 Small Cattle Capacity Sheep Fold
‫ من املوايش الصغرية‬1.000 ‫حقل لألغنام بسعة‬
39
www.balatarim.com.tr
Koyunculuk Tesisleri
Sheep Breeding Facilities
1.000 Küçükbaş Hayvan
Kapasiteli Besi Ağılı
1.000 Small Cattle
Capacity Sheep Fold
‫ من املوايش الصغرية‬1.000 ‫حقل لألغنام بسعة‬
2X36 Kapasiteli Küçükbaş
Hayvan Sağımhanesi
2X36 Capaticy Small
Cattle Milking Shed
‫ من املوايش الصغرية‬36*2 ‫كوخ للحالبة بسعة‬
40
www.balatarim.com.tr
Küçükbaş Hayvan
Besi Ağılı
Small Cattles
Sheep Fold
‫حظرية املوايش الصغرية‬
Keçi Ağılı
Goat Pen
‫حظائر املاعز‬
41
www.balatarim.com.tr
Koyunculuk Tesisleri
Sheep Breeding Facilities
Yerli Irk İvesi Cinsi Koyunlar
Native Race Ivesi Breed Sheep
‫ عرق محيل‬Ivesi ‫أغنام جنس‬
42
www.balatarim.com.tr
Merada Bir Koyun Sürüsü
A Sheep Herd in the Meadow
‫قطيع اغنام يف املرج‬
43
www.balatarim.com.tr
Sığırcılık Tesisleri
Cattle Breeding Facilities
Sığırcılık Tesisleri Girişi
Cattle Breeding Facilities Enterance
‫مدخل مرافق رعاية املوايش‬
44
www.balatarim.com.tr
Yarı Açık Büyükbaş Besi Ahırları
Semi-open Cattle Feeding Barns
‫حظائر رعاية املوايش شبه مفتوحة‬
45
www.balatarim.com.tr
Yarı Açık Büyükbaş Besi Ahırları
Semi-open Cattle Feeding Barns
‫حظائر رعاية املوايش شبه مفتوحة‬
46
www.balatarim.com.tr
Yarı Açık Büyükbaş Besi Ahırları
Semi-open Cattle Feeding Barns
‫حظائر رعاية املوايش شبه مفتوحة‬
47
www.balatarim.com.tr
Sığırcılık Tesisleri
Cattle Breeding Facilities
Büyükbaş Besi Ahırları
Yemleme Yolu
Cattles Feeding Barns
Feeding Path
‫حظائر تغذية املوايش وطرق التغذية‬
Damızlık ANGUS’lar
Stallion ANGUSs
‫فحول فصيلة انجوس‬
48
www.balatarim.com.tr
Damızlık Angus Ahırı
Stallion Angus Feeding Barn
‫حظائر لفحول فصيلة انجوس‬
49
www.balatarim.com.tr
50
www.balatarim.com.tr
MAKİNE PARKI
equipment pool
51
www.balatarim.com.tr
Makine Parkı
Equipment Pool
Atölye Yapısal Varlıkları
Workshop Structural Assets
4.000 m² büyüklüğüne sahip makine parkı ve atölye kampüsü içerisinde;
• 300 m² kapalı tamir atölyesinde her türlü bakım onarım ve yedek
parça üretimi yapılabilmeye fırsat tanıyan gerekli tüm alet, ekipman
ve donanımlar mevcuttur.
There are following assets located in the Equipment Pool and Workshop campus;
located on 4.000 m²:
• Tools, equipment and hardware are available for fulfilling every kind of
maintenance, repair and spare parts production in the 300 m² closed repair
workshop.
• 300 m² büyüklüğünde, gerekli altyapı ve tefrişata sahip, ihtiyaç
duyulabilecek tüm yedek parça ve hırdavat malzemesini
stoklayabilecek yedek parça ve malzeme deposu ile,
• 300 m² spare parts and material depot with the required infrastructure and
furnishings and where it is possible to stock all spare parts and scraps,
• 200 m² yarı açık araç parkı alanı içerisinde mevcut ekipmanların
muhafazası sağlanmaktadır.
• Current equipment is kept inside the 200 m² semi-open parking area.
• There are also 70 ton capacity fuel-oil depots and fuel-oil supply station.
• 70 ton kapasiteli akaryakıt depoları ve akaryakıt ikmal istasyonu
mevcuttur.
52
www.balatarim.com.tr
Yarı Açık 12 Kapasiteli Park
Semi-Closed 12 Vehicles Capacity Park
‫ مركبة‬12 ‫كراجات للمركبات نصف مغلقة تتسع لـ‬
53
www.balatarim.com.tr
Makine Parkı
Equipment Pool
Tarımsal Üretim Makine ve Donanım Varlıkları
Machinery and Equipment Assets for Agricultural Production
Yüksek verimlilik ve kârlılık hedefleyen firmamız bu konudaki yatırımlardan kaçınmayarak traktör konusunda dünya lideri olan FENDT ile ve yine
ekipman konusunda dünyanın en önde gelen markalarından biri olan
POTTINGER ile çalışmaktadır.
Our company, with the aim of high efficiency and profitability avoiding any investments in this topic has been co-operating with FENDT, one of the world’s leading tractor manufacturers and POTTINGER, which is one of the world’s leading
companies for equipments.
Bu ölçekteki bir işletmenin istenilen düzeydeki verimliliği esas alınarak
seçilen bütün ürünlerde ileri teknoloji ve büyük ölçekte iş yapabilme kabiliyeti hedeflenmiştir. Üretim sezonuna 50-275 hp güç aralığında 11 adet
traktör ile toplamda 1785 hp güç ile ve yüksek kapasiteli modern tarım
ekipmanları ile giriş yapmıştır.
All equipment has been purchased based on desired efficiency of an enterprise of
this size, also aiming advanced level technology and leading to large scale and
profitable business. Accordingly 2011 production season has started with 11 tractors between 50-275 HP power intervals and with high capacity state-of-the-art
agricultural equipments with 1785 hp in total.
Firmamız, makine parkında toplamda 23 adet motorlu taşıt/iş makinesi ve
42 adet tarım alet ve makineleri ile bunlara ait yedek parça stoklarımızla
faaliyet göstermektedir.
Our company continues its activities with 23 pieces motor vehicles / construction equipments and 42 pieces agricultural tools and equipments and their spare
parts in its inventory.
Traktörler
Tractors
Model
Güç/Power
Adet/Pieces
Fendt 927 Vario 275 2
275
2
Fendt 924 Vario 240 1
240
1
Fendt 820 Vario 200 1
200
1
Fendt 415 Vario 155 3
155
3
Mc Cormic CX 95 2
95
2
New Holland TD 85 1
85
1
LS 50 1
50
1
54
www.balatarim.com.tr
275 hp Gücünde Fendt Traktör ve Direkt Anıza Ekim Mibzeri
275 hp power Fendt Tractor and Direct Chaff Planting Drill
‫ حصان وحفارة زراعية تلقائية‬275 ‫تراكتور فندت بقوة‬
55
www.balatarim.com.tr
Makine Parkı
Equipment Pool
Anıza Ekim Hububat Ekilişi
Chaff Planting, Cereal Planting
‫زراعة الحبوب وزراعة التنب‬
56
www.balatarim.com.tr
Direkt Anıza Ekim Mibzeri
Direct Chaff Planting Drill
‫الة زراعة التنب يف الرتبة مبارشة‬
57
www.balatarim.com.tr
Makine Parkı
Equipment Pool
Marka / Brand / Model
Özellik / Feature
Adet /
Pieces
Pottinger Terrasem C6
6m iş genişliğine sahip anıza ekim makinesi (72da/h)
Chaff planting machine with a width of 6 meters (72da /h)
2
Pottinger TerraDisc 6000 T
6m iş genişliğine sahip goble tipi diskaro
Gobble type disc harrow with a width of 6 meters
2
Pottinger Novacat306 F RC
3m iş genişliğine sahip ot-yonca biçme mak. (35 da/h)
Grass-alfalfa mower with a width of 3 meters (35 da/h)
1
Pottinger Novacat3007 T RC
3m iş genişliğine sahip çift taraflı ot-yonca biçme mak.
Double –sided grass-alfalfa mower with a width of 3 meters
1
Pottinger Mex V3
12 diskli 270’ dönebilen mısır silaj makinesi (19 da/h)
Corn silage machine with 12 disc 270’ rotation (19 da/h)
1
Pottinger EuroTop 701 A
7-10m genişliğinde biçilen otu toplama mak. (70da/h)
Mowed grass collection machine with a width of 7-10 meters (70da/h)
1
Lely Welger
90-160 cm çapında paketlemeli silindir balya hazırlama makinesi (100ad/h)
Roller bailing packaging machine with 90-160 cm diameter (100ad/h)
1
Lely Welger
D6060 90-280 cm uzunluğunda kare balya hazırlama makinesi (120ad/h)
90-280 cm long square bailing machine (120ad/h)
1
Pottinger Synkro 6003
T22 22 ad. yaylı kazayaklı anız bozma ve ikileme makinesi
T22 22 pcs. stubble and doubling machine with elastic craw bar
2
Pottinger Twist 18001 Td-F4
20 ton kapasiteli hayvan gübresi taşıma ve serpme römorku
Manure handling and spreading trailer with 20 tons capacity
1
İlgi
2,5 m iş genişliğine sahip goble tipi diskaro
Gobble type disc harrow with a width of 2,5 meters
3
Fantom
2,5 m iş genişliğine sahip 100 cm derinlikli kültivatör
100 cm depth cultivator having 2,5 meters work width
2
Yerli Üretim
100 metre / saat kapasiteli kanal açma makinesi
100 meters / hour capacity grooving machine
1
Şakalak/İrtem
3 metre iş genişliğine sahip mibzer
Drill with a width of 3 meters
3
Şakalak
3,5 metre iş genişliğine sahip 6 sıralı pinomatik mibzer
In-line pneumatic drills with a width of 3.5 meters
1
Yerli Üretim
2,5 metre iş genişliğine sahip 80 cm derinlikli kazayağı
80 cm depth crowbar with a width of 2.5 meters
2
Yerli Üretim
İnch ayarlı 5 kulaklı otomatik pulluk
5-eared adjustable inch Auto Plow
2
Ünlü
3,5 metre iş genişğine sahip 9 kulaklı inch ayarlı pulluk
9 eared adjustable inch plow with a width of 3,5 meters
1
Yerli Üretim
1.000 litre kapasiteli atomik pülverizatör
Atomic sprayer with 1.000 liters capacity
1
Yerli Üretim
600 litre kapasiteli ilaçlama holderi
Insecticide holder with 600 liters capacity
2
Yerli Üretim
6 metre iş genişliğine sahip lastik tekerli merdane
Rubber –tyred roller with a width of 6 meters
2
Türkay
7 sıralı gübrelikli mısır çapalama
Corn hoeing midden with 7 in-line
1
Hisarlar
3 metre iş genişliğine sahip rotatiller çapalama
Rotatils hoeing with a width of 3 meters
2
Yerli Üretim
Otomatik duyargalı sıra üzeri çapalama makinesi
Raw hoeing machine with automatic sensors
1
58
www.balatarim.com.tr
6 Metre İş Genişliğine
Sahip 48 Diskli Goble
Diskaro Ile Anız Bozma
Stubble-Ploughing with
48 Discs Gobble Disc
Harrow with a Width
of 6 Meters
48 ‫الجرار الزراعي – الة حرث ذات‬
‫ م‬6 ‫اسطوانة دائرية الشكل بعرض‬
6 Metre İş Genişliğine
Sahip Kültivatör Ile
Toprağın Kabartılması
Soil Hoeing with a
Cultivator Having
6 Meters Work Width
‫حرث الرتبة بواسطة محراث‬
‫ مرت‬6 ‫بعرض‬
59
www.balatarim.com.tr
Makine Parkı
Equipment Pool
Silajlık Mısır Hasatı
Corn Harvest for Silage
‫حصاد اعالف الذرة‬
Buğday Hasatı
Wheat Harvest
‫حصاد القمح‬
60
www.balatarim.com.tr
Hasıl Biçimi
Crop Harvesting
‫حصاد املحاصيل‬
155 hp Gücünde Fendt
Traktör ve Kombine
Çayır Biçme Makineleri
155 hp Power Fendt
Tractor and Combined
Meadow Reaping Machines
‫ حصان‬155 ‫تراكتور فندت بقوة‬
‫وماكينة حصد املرعى‬
61
www.balatarim.com.tr
Makine Parkı
Equipment Pool
Hasıl Silajı
Resulting Silage
‫مخزن املحاصيل‬
62
www.balatarim.com.tr
200 hp Gücünde Fendt
Traktör ve Lely Welger
Silindir Balya Makinesi
200 hp Power Fendt
Tractor and Lely Welger
Roller Bailing Machine
‫ حصان ماكينة‬200 ‫تراكتور فندت بقوة‬
‫ رزم اسطوانية من‬Lely Welger
Lely Welger Kare
Balya Makinesi
Lely Welger Square
Bailing Machine
‫ماكينة رزم مربعة‬
‫ من‬Lely Welger
63
www.balatarim.com.tr
Makine Parkı
Equipment Pool
İş Makineleri
Construction Equipments
İşletmemizde tarımsal ve yapısal faaliyetlerde kullanılmak üzere 5 adet iş makinesi bulunmaktadır;
There are 5 pieces of construction equipment in our enterprise to be used for agricultural and structural activities;
Marka / Brand / Model
Açıklama / Description
Adet / Pieces
Merlo 34.7 Plus
7 metre yükseklik 3400 kg kaldırma kapasiteli telehandler yükleyici
Telehandler loader with 7 meters height and 3400 kg lifting capacity
1
Merlo 34.10 Plus
10 metre yükseklik 3400 kg kaldırma kapasiteli telehandler yükleyici
Telehandler loader with 10 meters height and 3400 kg lifting capacity
1
Champion
200 hp gücünde Greyder
200 hp power Greyder
1
Fargo
25 Ton kapasiteli Hino hafriyat kamyonu
25 Ton capacity Hino excavation truck
2
64
www.balatarim.com.tr
Servis Araçları
Service Vehicles
Ayrıca İşletme içinde arazi şartlarında kullanılmak üzere 8 adet 4x4 arazi aracımız mevcuttur;
Moreover there are 8 pieces of 4 x 4 off-road vehicles to be used for ground conditions within the enterprise;
Marka / Brand / Model
Açıklama / Description
Adet / Pieces
Land Rover
Defender 110 TD
5
Toyota
Hillux Pick-Up
2
Jeep
CJ 5
65
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
66
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
İşletmenin büyüklüğü, konumu ve imkanları göz önünde
bulundurulduğunda, mevcut yapısının ve kapasitesinin ötesinde entegre
bir tarım işletmesinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilme fırsatını bizlere
sunmaktadır. Tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde
girdilerini maksimum düzeyde ve düşük maliyetle üretilebilmesi, dikey
ve yatay entegrasyonu, tarıma dayalı sanayiyi de kapsayacak şekilde
tamamlaması gerektiğini göstermektedir.
Mevcut arazi potansiyelinin sağladığı imkanların ve işletmenin sahip
olduğu ticari avantajların en etkin şekilde kullanılabilmesi için, yapılmış
olan yatırımların devamı olan ilave yatırımların da aşamalı olarak hayata
geçirilmesi düşünülmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The enterprise offers us the opportunity to respond all needs of the integrated
agricultural enterprise beyond its current structure and capacity when its
size, location and facilities are considered. The raw material inputs needed for
agriculture and agro-industry must be produced at the maximum level and at
low-cost at the same time the vertical and horizontal integration covering agrobased industries should be completed.
It is thought to implement the additional investments gradually that are the
continuation of the investments which have been done in order to use the
potential opportunities provided by the existing land and the trade advantages
of the enterprise most effectively.
Sulama Suyu İsale Hattı Projesi
3000 Ha Arazide Modern Sulama Sistemlerinin Kurulması
Yem Fabrikası ve İlave Yem Depoları
10.000 Sağmal Büyükbaş Hayvan Kadrosu
Yeterli Kapasitede Büyükbaş Sağımhane Kurulması
Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası
10.000 Adet Kapasiteli Büyükbaş Besi İşletmesi
Modern Kesimhane
Biyogaz Santralleri
30.000 Adet Kapasiteli Küçükbaş Damızlık ve Besi İşletmesi
1.000 Ha Alanda Meyvecilik İşletmesi
Soğuk Hava Depoları
Meyve Depolama ve Paketleme Üniteleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
67
Water distribution pipeline project
Establishment of Modern Irrigation System on 3.000 ha Land
Additional Rough and Concentrate Feed Depots
10 000 milker cattle animal team
Establishment of Adequate Capacity Cattle Milking Sheds
Milk and Dairy Products Factory
10.000 Cattle Capacity Breeding Facility
Modern Slaughterhouse
Establishment of biogas plants
30 000 pieces of stock small cattle capacity and breeding facility
Fruit Growing Facilities on 1.000 ha Land
Cold Storage Depots
Fruit Storing and Packing Units
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
Sulama Suyu İsale Hattı Projesi
Water Distribution Pipeline Project
5 km mesafede bulunan Kesikköprü Barajı’ndan işletme arazisine kadar
yapılması planlanan isale hattı sayesinde; mevcut sulanabilen alanların
güçlendirilmesi ve yeni sulanabilir alanların oluşturulabilmesi için gerekli olan
altyapının hazırlanması hedeflenmektedir.
We are aiming to prepare necessary infrastructure in order to strengthen the existing
irrigated areas and to establish new irrigable land by means of planned pipeline from
the Kesikköprü dam which is located 5 km away from the enterprise land until it.
CTP Isale Hattı Çalışması
CTP Water Distribution Pipeline Works
‫خط انابيب توزيع املياه العاملة‬
3.000 Ha Arazide Modern Sulama
Sistemlerinin Kurulması
Establishment of Modern Irrigation System on 3.000 ha Land
Birim alandan alınan verimle birlikte doğru orantılı olarak gelir artışı
sağlamak ve ürün çeşitliliğinin arttırılabilmesi amacıyla mevcut sulanabilir
alanların dışında gerek Center Pivot, gerek damlama sulama sistemi, gerekse
yağmurlama sulama sistemi kurulması hedeflenmektedir.
In order to increase the income in line with the yield per unit area and to improve
product variety either Center Pivot or drip irrigation system or sprinkler irrigation system
other than the existing irrigated land is planned to be constructed
Yağmurlama ve Damlama Sulama Sistemleri
Sprinkler and Drip Irrigation Systems
‫الري بالتنقيط ونظام الري املحوري‬
68
www.balatarim.com.tr
Yem Fabrikası ve İlave Yem Depoları
Additional Rough and Concentrate Feed Depots
Mevcut yem talebi artışları doğrultusunda piyasa ve işletme ihtiyaçlarını
zamanında karşılamak, aynı zamanda üretim maliyetlerini düşürebilmek
amacıyla kesif yem siloları ve kaba yem depoları yapılacaktır.
Concentrate feed silos and rough feed silos shall be constructed in the scope
of current increasing feed demands for the purpose of meeting needs of the
enterprise and the market on time and reduce production costs.
Yem Silosu
Feed Silo
‫مخازن االعالف‬
10.000 Sağmal Büyükbaş Hayvan Kadrosu
10 000 Milker Cattle Animal Team
Süt ve süt ürünleri fabrikasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
işletmemizin büyüklüğü ile doğru orantılı üretim gerçekleştirebilmek
amacıyla sağmal hayvan varlığının arttırılması hedeflenmektedir.
We are aiming to increase the population of milker animals to respond the
needs of our milk and dairy products factory and also perform production in
accordance with direct proportion of the size of our enterprise.
Besi Ahırları
Feeding Barns
‫حظائر التغذية‬
69
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
Yeterli Kapasitede Büyükbaş Sağımhane Kurulması
Establishment of Adequate Capacity Cattle Milking Sheds
Sağmal hayvan varlığının artışı göz önünde bulundurularak ihtiyaca cevap verebilecek şekilde modern sağımhane tesisleri kurulacaktır.
State-of-the-art milking shed facilities shall be established to respond the needs, considering the planned increase of milker animals.
Modern Büyükbaş Sağımhanesi
State of Art Cattle Milking Shed
‫حانة حلب حديثة لألبقار‬
70
www.balatarim.com.tr
Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası
Milk and Dairy Products Factory
Entegrasyonun en önemli adımlarından biri olan süt ve süt ürünleri
işletme fabrikasını kurarak nihai ürün anlamında pazar oluşturmak
ve markalaştırmak firmamızın en büyük hedeflerinden biridir.
It is one of the biggest aims of our company to create a market for end
products establishing the milk and dairy products processing factory and
building a brand name as a major step in integration.
Entegre Süt İşleme Tesisleri
Integrated Dairy Processing Plants
‫مرافق تجهيز الحليب املتكامل‬
10.000 Adet Kapasiteli
Büyükbaş Besi İşletmesi
10.000 Cattle Capacity Breeding Facility
İşletmemizin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak kesimhane ve
entegre et ürünleri tesisinin altyapısını oluşturacak şekilde orta
vadede 10.000 baş kapasiteli besi işletmesi kurulması ve bunun da
dönemsel bazlı olarak arttırılması hedeflenmektedir.
We are aiming to establish 10.000 cattle capacity breeding facility in the
medium term which is directly proportional with the size of our enterprise
by enabling slaughterhouse and integrated meat products facility and
planning to increase it on periodical basis.
Besi Ahırları
Feed Stables
‫حظائر التغذية‬
71
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
Büyükbaş Sağımhanesi
Cattle Milking Shed
‫حانة حلب أبقار‬
72
www.balatarim.com.tr
Büyükbaş Sağımhanesi
Cattle Milking Shed
‫حانة حلب أبقار‬
73
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
Modern Kesimhane
State of Art Slaughter House
Üretim arzı doğrultusunda ve bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin
giderek yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak bölgeye de hizmet
edecek ve ileride entegre et tesisleri altyapısına uyum sağlayabilecek
100 büyükbaş/gün ve 250 küçükbaş/gün kapasiteli, monaray sistemli
kesimhane kurulacaktır.
Monorail system slaughter house with 100 great cattle/day and 250 small
cattle/day capacity will be constructed in order to adapt the integrated meat
facilities infrastructure in the future and to serve around up to the increasing
concentration of stock breeding activities in our region in accordance with the
production supply.
Modern Kesimhane
Modern Slaughterhouses
‫مسالخ‬
74
www.balatarim.com.tr
30.000 Adet Kapasiteli Küçükbaş Damızlık ve Besi İşletmesi
30 000 Pieces of Stock Small Cattles Capacity and Breeding Facility
İşletmemizin sahip olduğu mera alanlarının küçükbaş hayvancılığındaki
önemi göz önünde bulundurularak küçükbaş damızlık tesisinin
genişletilmesi ve bu alanda ; et, süt ve süt ürünleri ve küçükbaş damızlık
hayvan satışında örnek bir işletme oluşturulması hedeflenmektedir.
We are aiming to extend the small cattle stallion facility in accordance with
the number of small cattle breeding on the meadow lands owned, and also
establish an model plant for small meat, milk and dairy products and cattle
stallion animals sales.
Küçükbaş Besi Ağılları
Small Cattle Feed Folds
‫حقول لتغذية املوايش الصغرية‬
75
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
Küçükbaş Besi Ağılları
Small Cattle Feed Folds
‫حقول لتغذية املوايش الصغرية‬
76
www.balatarim.com.tr
1.000 Ha Alanda Meyvecilik İşletmesi
Fruit Growing Facilities on 1.000 ha Land
Yaş meyve ve sebze sektörünün itici gücü her zaman piyasalardaki
imkanların zenginliğine bağlıdır. Bir ürünün talebinin artması, o ürünün
daha çok yetiştirilmesini,daha modern yetiştirme tesislerinin kurulmasını
teşvik etmiştir. Bu nedenle firmamız çevre koşullarını da göz önünde
bulundurarak uyum sağlayan çeşitler üzerinde yoğunlaşmış ve 1.000
ha alanda telli terbiye, damlama sulama, gölgeleme, suni rüzgar
sistemlerinin de mevcut olduğu modern bir meyve bahçesi kurmayı bu
dönemdeki yatırım planları arasına dahil etmiştir.
Propulsive force of fresh fruit and vegetables industry is always dependant on the
richness of opportunities in the market. The increase in demand for a particular
product has always encouraged the increased production of that product
and the establishment of more modern facilities. Therefore our company also
considering environmental conditions, has focused on adoptable varieties and
has included in its investments the establishment of a state-of-art fruit garden
with the required rehabilitation, drip irrigation, shading and artificial wind
systems on 1.000 ha land.
Modern Meyvecilik
State of Art Fruit Growing
‫امناء الفواكه‬
77
www.balatarim.com.tr
Projenin Geleceği ve Yatırım Hedefleri
The Future of the Project and Investment Targets
Soğuk Hava Depoları
Cold Storage Depot
Hasat sonrası elde edilen ürünlerin tazeliğini korumak ve talep artışı
olduğu zaman piyasaya arz ederek daha yüksek gelir elde etmek
amacıyla, 3.000 ton kapasiteli tam otomatik atmosfer kontrollü soğuk
hava deposu kurulması planlanmaktadır.
We are planning to establish a fully automatically controlled atmosphere
cold storage depot with 3.000 tons capacity for the purpose of protecting the
freshness of products obtained after harvesting, as well as to get high income
by placing them on the market when there is an increase in demand.
Soğuk Hava Depoları
Cold Storage Depots
‫مستودعات التخزين الباردة‬
Meyve Depolama ve Paketleme Üniteleri
Fruit Storing and Packing Units
Ürünlerin piyasaya arzı noktasında karlılık açısından, soğuk hava
depolarının kurulması ve aynı zamanda paketleme ünitelerinin
oluşturulmasıyla, gerek iç piyasa pazarında gerekse ihracat pazarında
önemli bir avantaj sağlanması hedeflenmektedir.
We are aiming to provide a significant advantage either in the domestic
market or in the export market by establishing cold storage depots as well as
packing units and in terms of the profitability of product supply to the market.
Meyve Paketleme Tesisleri
Fruit Packing Facilities
‫مرافق تغليف الفاكهة‬
78

Benzer belgeler