T.C. BAŞBAKANlıK SOSYAL HIzMETLER VE.ÇOCUK ESIRGEME

Yorumlar

Transkript

T.C. BAŞBAKANlıK SOSYAL HIzMETLER VE.ÇOCUK ESIRGEME
T.C.
BAŞBAKANlıK
SOSYAL HIzMETLER VE.ÇOCUK ESIRGEME KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜGÜ
iLE
ÇEVRE, EGITIM, SAGLlK ve SOSYAL YARDıMLAŞMA VAKFı (ÇESAV)
ADANA SEYHAN VAKıF ÇOCUK EVllşslRUol
PROTOKOLO
TARAFLAR
~
Madde 1:Bu protokol Batbakanlık Soayal Hizmetler ve Çocuk Eairgeme
Kurumu Genel MOdOrlDOOile Metrutlyet Caddesi Bayındır 2 Sokak 59/8
adresinde bulunan Çevre Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımla,ma Vakfı (ÇESAV)
arasında 2828 sayılı yasa ger80i korunmaya muhtaç kız çocuklarına götOrOlecek
hizmeti belirtemek üzere, taraflar arasındaki işbirtigi esaslannı belirler.
TANıMLAR
Madde 2: Bu protokolde geçen;
"GENEL MODORıOK" Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel MOdUrlUgU
( SHÇEK)
"IL MÜDÜRLÜGÜ" Adana ii Sosyal Hizmetler MüdUrlOğOnO
"KURULUŞ" Adana Çocuk Sitesi Kız Yetiştirme Yurdu
"VAKıF" (ÇESAV) Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vaktını
<::»
"VAKıF ÇOCUK Evi" Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarından gelecek
çocuklara tahsis edilen (Adana Seyhan Yurt Mah. 269.Sok.Tuncel Apt.1.2.3 No'lu
daireler).
"GRUP SORUMLUSU" Iı Sosyal Hizmetleri MOdürtüğü tarafından
görevlendirilen en fazla dört Çocuk Evinden sorumlu meslek elemamnı,
"VAKıF ÇOCUK EVi YETKILisi"
Çocukların sorumluluğunu üstlenecek,
annelik görevini yerine getirecek personel.ifade eder
AMAÇ
Madde 3:Bu protokolün amacı: Korunmaya muhtaç çocukJaralanında, halen
SHçeK tarafından hizmetin verildiOi toplu yaşanılan kuruluşlar yerine VAKıF
tarafından Vakıf Çocuk Evi adı altında kurulan en çok 8 çocuOunbarınıp yaşamlarını
sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin karşılanabileceği bu yerterde, toplu yaşamın
getirdigi olumsuzlukları yaşamadan, çocuklann kendine güvenli, gelecege umutla
bakabilen arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramlan yaşayarak, ört ve
adetlerimizi ahlak ve kültür degerlerimizi öğrenebilecek, toplumla iç içe ve yaşamın
gerçeklerini bilen, bir gençlik yetiştirmek amaçlanmaldadır.
KAPSAM
~4:
15-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklar ile 18 yaş sonrası korunma
kararı uzatılanların, 2828 sayılı SHçeK kanunu Ile 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununun 9. ve 10. MaddeAeri kapsarmoda, tespit edilenlerin, SHÇEK işbirliğiyle
VAKıF tarafından açılan Vakıf Çocuk Evlerinde himaye edilmelerinin, toplum içinde
izlenmelerinin, desteklenmelerinin, sosyaı, zihinsel ve bedensel gelişmelerinin saOlıklı
bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarının 880lanması amacıyla, Genel MOdOrtOkve
Vakıf tarafmdan yerine getirilecek hizmete ilişkin ilke ve esasların kapsamını belirler.
DAYANAK
'-"
Madde 5: Bu protokol, Vakıf Senedi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 4. maddesi, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun
5. maddesi, 2828 sayılı Kanunun 3 maddesi (d ) bendine 01.07.2005 tarih ve 5376
sayılı Kanunun 26. maddesi eklenen (11) nolu alt bent hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
COCUK KABULÜ
lladde 6:
a)Vakıfın SHçeK işbirliOi ile açtığı Vakıf Çocuk Evlerine Çocuk kabulü bu
protokol hükümlerine göre yapiilr.
~
b)Vakıf Çocuk evlerinde kalacak çocukların seçimi, Kuruluş Müdürlüğü
Sosyal Servisi'nin önerisi ile Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunda
görüşülüp belir1enerek, Kurul", Müdürlüğünün teklifi ve çeSAV'lo mutabakatt
koşuluyla iı Müdürlüğünün Onayı ile gerçekleştirilir. Vakıf Çocuk evlerine çocuk
kabulünde kardeşlerin bütünlüğü esası dikkate alınmalıdır.
c)Haklarında Korunma Kararı alınmış 15 yaş ve üzeri olan, öğrenimine devam
eden kız çocukları ile 18 yaş üzerinde olup Korunma kararları uzatılmış çocuklar 6-8
kişilik gruplar halinde bu evterde bakılacaklardır. Çocuklann Vakıf'a ait bu ~
evlerinde kalma süreleri eöitimlerini tamamlamalarından itibaren en çok 6 aydır.
d)Yapllan mesleki çalışmalara karşın, Vakıf Çocuk Evlerinin kurallarına ve
düzenine uyum sağlayamayan, huzur ve ahengi bozucu davranışlarda bulunan, bidk
ve beraberliği bozarak, aynı mekanı paylaşan diğer çocukların eğitimlerine ve
yaşamlarına zarar veren çocuklar, il MüdOrlükleritarafından ivedilikle Kuruluşlarına
dönmeleri sağlamr.
'2
TARAFLARıN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
.A)GENEl MÜCÜRLÜGÜN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
Madde 7:
a)Vakıf Çocuk evleri Grup Sorumlusu Adana ii MUdOr1000tarafından
görevlendirilir. Grup Sorumlusu Vakıf Çocuk evlerinde kalan çocuklann fiziksel,
ruhsal gelişimleri ile okul batanlanm ve hayata hazırtanmaları ile ilgili çalışmaları
yOrOtOr,rehbertik ve yönlendirmeyi yapar. Kuruluş ile Vakıf Çocuk Evleri arasında
koordinasyonu saOlar
_b)Vakıf Çocuk evleri'nde çalışacak SHÇEK tarafından görevlendirilen
personelin maaş ve özlük hakları SHÇEK tarafından karşılanır.
c)Vakıf Çocuk evlerinde(... nolu dairelerde)bakılan çocukların iaşe, harçlık,
kırtasiye, giyim, temizlik malzemesi, kuru gıda ve benzeri ihtiyaçları ile Vakıf Çocuk
evleri'nin elektrik, su, yakıt, telefon ve benzeri giderteri, ilgili mevzuat gereğince
Genel Müdürlük tarafından karşılanır
d)Vakıf tarafından görevlendirilen Vakıf Çocuk evi yetkilisi, ii Müdürlüğünün
onayı ile göreve başlatılır. Temel ücretleri ve sigorta bedelleri SHçeK tarafından,
bunun dışında kalan ek ücretleri ise, VAKıF tarafından karşılanır.
e)Vakıf Çocuk evleri'nde görevlendirilecek personelin Hizmet Içi Eğitimi, iı
Müdürlüğü tarafından yapılır.
Bl VAKıF'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERi
Madde 8:
'-.../
a)Vakıf Cocuk evleri'nin 5 yıllık kirası, kiradaki artış bedeli, dairelerin tefrişi,
bakım ve onarımı ile çocukların günlük gıda (yaş sebze meyve, süt yoğurt ekmek v.b)
ihtiyaçları, Vakıf tarafından karşılanır
.b) Vakıf, korunma kararı kaldırılan veya eğitimi sona erdiğinden Vakıf Çocuk
evleri'nden . ayrılacak çocukların iş bulmalarına ve ev kurmalarına imkanlan
ölçüsünde yardımcı olmaya çalışır.
c)Vakıf tarafından düzenlenen
MOdürlüğününOnayı alınır
Iı
dışı faaliyetlere çocukların katılımı için
Iı
.d) Vakıf, bu evlerde kalan çocukların meslek edinmeleri ve beceri
kazanmalarını sağlayacak çalışmalar da yapar.
3
-,
PROTOKOLÜN SÜRESj
Madde 9:Bu protokolün süresi yürOrlü~e girdi~i tarihten itibaren 5 yıldır.
T arafların karşılıklı görüşmeleri sonucu protokolOn bitim tarihinden en az 6 ay önce
protokolün yenilenmesi veya sona ermesine taraflar birlikte karar verirler.
ProtokolOn süresiyle ilgili herhangi bir sorun olmadı~ı takdirde, protokol bir
beş yıl daha devam eder, Mutabakat saOlanamaz ise protokol botan hükOmleri ile
sona erer.
.<:>
Madde 10:ProtokolOn uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların çözümü,
hizmet kalitesi ve verimliliOin artırılması, taraflar arasında eşgüdOmOnsaOlanmasl,
amacıyla komisyon Sosyal Hizmetler Iı MOdOrlaoOnOnteklifi ile 3'0 Iı MÜdürlüğü
Temsllcisi,2'si VAKıF temsilcisi olmak üzere, 5 kişilik bir komisyon Adana VaiiiiOi
tarafından oluşturulur. Yılda en az iki defa toplanacak olan komisyonda olası
gelişmeler ve sorunlar üzerinde görüşmeler yapılır ve kararlar oy çokluOu ile alınır.
Alınan kararlara Vakıf Yönetimin itiraz hakkı vardır.
PROTOKOLÜN FESHi
Madde 11: Vakıf Çocuk evlerinde verilen hizmetin ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı oldu~unun tespiti halinde, protokol her iki tarafça da tek taraflı olarak fesih
edilebilir.
DENETiM
Madde 12: Bu protokol kapsamında, Vakıf tarafından yürütülen hizmetlerin
mevzuata uygun olup olmadığının tespiti ve denetimi iı Müdürlüğü ve Genel
Müdürlük tarafından yapılır.
"--....-
ANLAŞMAZlıKLARıN ÇÖZÜMÜ
Madde 13:Protokolün uygulanmasından dolayı herhangi bir uyuşmazlık
konusu Yargıya intikal ettiği takdirde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
DiGER HÜKÜMLER
Madde 14:Bu Protokolde yer almayan konular, yürürlükteki kanun ve ilgili
diğer mevzuat çerçevesinde yürütülür.
Madde 1S:Taraflar, protokol sOresi içinde ortaya çıkabilecek yenilikler
çerçevesinde hizmetin daha iyi yürütülebilmesini teminen, protokolde değişiklik
yapılmasını isteyebilir.
4
••
~
J
Madde 16:Vakıf tarafından Vakıf Çocuk evlerine alınan ve kullanımına
sunulan malzemelerin, ileride kullanım ve yıpranması nedeniyle, tazminine ilişkin
~
bir talepte bulunulamaz.
Madde 17:Vakıf, bu protokolde yer alan hizmetleri yerine getirmek ve bu
hizmetler ile ilgili birim ve kuruluşları kurmak için belediyeler ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlan ile işbiniği yapabilir.
YÜRÜRLÜK
~
Madde 18:0n sekiz maddeden oluşan bu protokol taraflarca imzalanıp ilgili
Bakan tarafından Onaylandığı tarihten itibaren yürürtüğe girer.
Dr. imren AYKUT
Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal
Yardımlaşma Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı
/.
i
/ /?<: -----i
"--.,..
Esirgeme
rü
.
,
,
J
.
---ı
,
j
[L
NiMET ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
5