Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat

Transkript

Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat
Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat teslimlerinde
tevkifat uygulaması.
Sayı: 39044742-KDV.9-1898
Tarih: 02/12/2013
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
Sayı
: 39044742-KDV.9-1898
Konu
: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu 02/12/2013
halat teslimlerinde tevkifat uygulaması.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanızca balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat imalatı
ve satışının yapıldığı belirtilmiş olup söz konusu kurşunlu halat teslimlerinde tevkifat uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 9'uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi
alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden
sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.
Bu yetkiye istinaden 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 Seri No'lu KDV
Genel Tebliğinde, (3.1.2.) bölümünde, tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar ile (3.3) bölümünde
kısmi tevkifat uygulanacak teslimler ayrıntılı olarak açıklanmış olup aynı Tebliğin 122 Seri No'lu KDV Genel
Tebliği ile değişik (3.3.2.) bölümünde, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve
alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ile (3.3.2.2.) bölümünde ayrıntılı açıklanan ürünlerin Tebliğin
(3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.
Buna göre, balık ağlarında kullanılan "kurşun" tevkifat uygulaması kapsamında olup, bunun bir halata
sabitlenerek teslim edilmesi tevkifat uygulamasına engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla kurşunlu halatın
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde bedelin ayrıştırılabilmesi halinde kurşun bedeli üzerinden
(5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Bedelin ayrıştırılmasının mümkün olmadığı
durumlarda ise toplam tutar üzerinden (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler

Özelge: Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma

Özelge: Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma             Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 5 inci

Detaylı

gelir idaresi baskanligi

gelir idaresi baskanligi kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.                           ...

Detaylı

Özelge: Hurda metal teslimlerinde KDV ve tevkifat uygulanıp

Özelge: Hurda metal teslimlerinde KDV ve tevkifat uygulanıp kısmi tevkifat uygulanacak teslimler ayrıntılı olarak açıklanmış olup aynı Tebliğin 122 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile değişik (3.3.2.) bölümünde, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından...

Detaylı

Motorsuz split bargen (duba) inşasının 13/a kapsamında istisna olup

Motorsuz split bargen (duba) inşasının 13/a kapsamında istisna olup motorları, yelkenli tekneler, motorlu paraşütler, balonlar ile benzeri araçlar deniz ve hava taşıma aracı niteliğinde olmadığından, bunların teslimleri istisnadan faydalanamayacaktır." açıklamaları...

Detaylı