T.C. SAMSUN 3. SULH CEZA MAHKEMESI DEGi$IKi$ NO : 2013/83

Transkript

T.C. SAMSUN 3. SULH CEZA MAHKEMESI DEGi$IKi$ NO : 2013/83
T.C.
SAMSUN
3. SULH CEZA MAHKEMESI
DEGi$IKi$ NO
: 2013/83 DJp
HAKIM
KATIP
TEKZIP TALEP EDEN
VEKILI
KAR§I TARAF
TALEP
TALEP TARIHI
KARAR TARIHI
DEGI§IK I§ KARAR
: SELMA £ETIN 40348
rVOLKANKMAL 139977
r ONDOKUZ MAYIS UNTVERSITESI REKTORLUGUSAMSUN
: Av.Hilal Tap ERGENEKON-Samsun Barosu Avukatlarmdan,
Samsun
: GUNEg BASIM YAYIM ORGANIZASYON VE TICARET
LTD. £TL(SOL PORTAL) TEMSILEN SORUMLU MUDUR
MEHMET YAVUZKAN-Yeni Sahra Mah. inonii Cad. No:9
Atapehir/ISTANBUL
: Tekzip talebi
: 16/01/2013
:16/01/2013
Dosya iizerinde yapilan inceleme sonucunda;
GEREGI DU^UNULDU;
Talepte bulunan Ondokuz Mayis Universitesi Rektorliigii vekili Av. Hilal Tap
Ergenekon
16/01/2013
havale
tarihli
dilek9esi
ile;
http://Tiaber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ondokuz-mayis-umversitesi-kadiii-akademisyenin-foto
graimi-sansiirledi-haberi-65103 adresinde, 28/12/2012 tarihnide yayimlanan haberde,
miivekkil iiniversitenin web sayfasmda kadin akademisyenin fotografmda omuzlarmi siyah
boya ile kapatarak sansiir yaptigma dair asilsiz yaym yapildigmi, haberde adi gegen
akademik personelin dilekQe ekinde sunduklari beyanlariyla da habere konu iplemin kendisi
tarafmdan yapildigmi beyan ettigini, kaldi ki boyle bir beyani olmasa dahi miivekkil
kummun ozel akademik sayfalarmdaki fotograflar kullamcilari tarafmdan otomasyona girilip
yuklenilmekte oldugunu, miivekkili kuramun dogrudan o sayfaya miidahale ettigine yonelik
itham ve iddiamn gercek disi ve dayaniksiz oldugunu, yaymdan kaldinlmasim ve cevap
metninin bir hafta sure ile aym adreste yayimlamnasina karar verihnesi talep etmiptir.
Talepte bulunan OMU Rektorliigii vekili Av. Hilal Tas Ergenekon tarafmdan Samsun
3. Noterligince 28/12/2012 tarih 34396 yevmiye nolu ihtarname ile Giinep Basim Yayim
Organizasyon ve Tic. Ltd. Sti'ne yonelik tekzip metninin yaymlanmas] talebinde
bulunuldugu, talebin 16/01/2013 tarihinde gazetenin daimi ?ahpani Mesut Giilcicek'in
imzasma teblig edildigi, ancak metnin yayimlanmadigi, OMU Rektorliigii vekili Av. Hila Tap
Ergenekon'un 5187 Sayih Basin Kanunun 14/4 maddesinde ongoriilen 15 giinluk siire
iQerisinde mahkememize miiracaat etmip oldugu evrak kapsammdaki belgelerin
incelenmesinden anlapihmptir.
Haber kapsamrna karpilik talep degerlendirildiginde, cevap ye^'dftzeltme yazisimn
ilgili internet adresinde yayinlanmasimn 5187 Sayih Basrn Kanun,un(;l;4. maddesine uygun
oldugu kanaatinevajoldigindan apagida yazili pekilde hukiim kuralmuptur,.- - ,
• ^
B
T.-C. SAMSUN 3. SULH CEZA MAHKEMESI
D. Ij?. No : 2013/83
HUKUM: Yukarida agiklanan nedenlerle;
1- Talebin KABULUNE,
5187
Sayili
Basin
Kanunun
14/1,
2,
6
maddeleri
geregince
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ondokuz-mayis-universitesi-kadin-akademisyenin-foto
grafini-sansiirledi-haberi-65103
adresinde "Ondokuz Mayis
Universitesi Kadm
Akademisyenin fotografmi sansiirledi" ba^ligi altmda yayimlanan haberlerin YAYIMBAN
KALDIR1LMASINA.
2-Samsun 3. Noterliginin 28/12/2012 tarih ve 34396 yevmiye numarali ihtarnamesine
konu cevap yazismin aym adreste haber alamnm yerine olmak iizere 1 HAFTA SUREYLE
YAYIMLANMASINA.
3-Kararm taraflara tebligine.
4-Hukiim tarihinde yiiriirlukte bulunan Avukathk Asgari Ucret Tarifesince belhienen
245,00 TL dilek9e yazma iicretinin kar^i yandakilerden almarak talepte bulunana
verilmesine,
5-Tebligat giderlerinin kar^i yandakilerden tahsiline,
Dair, 5651 SY'nrn 9/2. ve CMK ' nun 268/1-2. maddeleri uyarmca ilgililerin karann
teblig tarihinden itibaren 7 gun iQerisinde mahkememize verilecek bir dilekge ile veya
tutanaga gegirilmek ve tutanagm hakime onaylattirilrnasi ko^uluyla zabit--.katibine beyanda
bulunmak suretiyle karara kar^i itiraz yoluna ba^vurabileceklerine, itirazin, mahkememizce
yerinde goriilmemesi halinde incelenmesi igin Samsun Nobetpi Asliye Ceza,.Mahkemesine
gonderilecegine dair dosya iizerinde yapilan inceleme sonucunda kaxar ver.ildi. 17/01/2013
Katip 1399Z
2/2

Benzer belgeler

8.Icra Dairesi Hesap Bilgileri BankaAdi : T. Vakiflar Bankasi T.A.O.

8.Icra Dairesi Hesap Bilgileri BankaAdi : T. Vakiflar Bankasi T.A.O. gepmesinin sart oldugu; birinci artirmadan on giin once baslamak iizere artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci a...

Detaylı

29 KASIM 2005 SAYI : 6441 T • YE TICARET SICILI GAZETESI

29 KASIM 2005 SAYI : 6441 T • YE TICARET SICILI GAZETESI MerttUtk, Semiha Mertcsirk. Karat Metni: Ek isycri aUras degttkligt hak. Delta-Men Nakiiyat Tunzm Mobiiya Dekotasyon Sanayl Ticaret Limited 5trketi hissedatlari irk-et merkezinde toplanarak aagidak...

Detaylı

olan Direks

olan Direks rrariounructxn ORTACA

Detaylı

PDF ( 10 )

PDF ( 10 ) gibi diger yabancilarr da ok ve yaylarla karsilamaktadirlar. Ulkelerinin cevresindeki deniz savunmalarma yardimci olmaktadirlar. Marco Polo bu insanlart "son derece insanlik dist ve vahsi bir Irk" ...

Detaylı

açıklamalı yönetim zamandizini 1940 – 1949

açıklamalı yönetim zamandizini 1940 – 1949 Sunuş................................................................................................................VII Kırklı Yıllarda Yönetim .......................................................

Detaylı

YENILIK VE EGITIⅣ ITEKNOLOJILERI GENEL ⅣIUDURLUGUNE

YENILIK VE EGITIⅣ ITEKNOLOJILERI GENEL ⅣIUDURLUGUNE Ataschi 19eiMllI Eζ lmMidiri慶 K19tkbakkalk6y Mah lslklar Caddcsi No:l Kat2 0zc1 0ttre■ m

Detaylı