Petallproject

Yorumlar

Transkript

Petallproject
PETALL
Pan European Task Activities for Language Learning
Ulusal Kurslar Formatı
Kurs Başlığı
CLIL PROSEDÜRÜNDE TBLT – İKİ DİLLİ EĞİTİMDE YENİ OLANAKLAR
Kursun Amacı ve Gerekçeleri
PETALL Projesi’nin yayılması ve CLIL sınıflarında ve diğer iki dilde eğitim modellerinde dil
öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
Alan Araştırması ve Yenilikçi Yapı
CLIL sınıfında ve görev değerlendirmesinde, görev temelli etkinlikler uygulanması
Hedef Gruplar
İlk ve orta okullardaki dil öğretmenleri ve katkıda bulunan öğretmenler; aday öğretmenler;
yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Çıktılar: Uygulama, Prosedür ve Öğretim Materyallerindeki Değişiklikler
Öğretmenleri CLIL sınıflarında ve iki dilli içeriklerde görevler kullanmaya teşvik etme
Öğretmenleri TBLT’de ICT unsurları kullanmaya teşvik etme
Öğrencileri alternatif (biçimlendirici) düşünceyi kullanarak öğrenmeye motive etme
İçerik
PETALL Projesi
TBLTnin yapısı (Ellis/ Willis) ve unsurları
TBLT’nin içinde ICT
CLIL / ESP /iki dilli içerik içinde görev kullanımı
Görev tabanlı etkinliklerin değerlendirilmesi
Dil ve içerik değerlendirmesi için liste ve tanımlayıcılar
TBLT’ye uygun olan değerlendirme altarnatifleri (öz değerlendirme, akran
değerlendirmesi, öğrenme günlükleri)
Yöntemler
PETALL Projesini tanıtma
CLIL sınıflarında TBLTnin kullanımını tanıtma
TBLTnin içinde ICT kullanımını tanıtma
Projenin amacı olarak hazırlanmış görevlerde ICT unsurlarından örnekler
TBLT / CLIL yaklaşımına uygun görev değerlendirme yöntemleri önerisi
Atölye Çalışması
 TBLT temelleri: grup oluşumu kriterleri, kaynak yönetimi, lehinde ve alehinde
görev modelleri, ortak meslektaş desteği…
 TBLT amaçlı ICT
 CLIL / ESP içeriğinde görevler tasarlama
 Görev değerlendirmesi için tanımlayıcılar oluşturma (hem içerik hem de dil
adına)
 Tartışma: lehte ve alehte
Değerlendirme
Katılımcılar, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan kursun kalitesine, kurs içeriğine, katılımcıların
beklentilerine, zamanlamaya, sınıflarda uygulanabilirliğe vb. Ilişkin bir anketi yanıtlar.
Kurs sonrası için strateji
İlk oturumun katılımcılarından, sınıflarında görev tabanlı etkinlikler tasarlamaları ve bu
etkinlikleri uygulamaları istenir . Görevlerin planlarını yazılı bir biçimde bize eposta ya da
dropbox aracılığı ile uşaştırmaları ve uygulama üzerine yorum yapmaları beklenir. Bir sonraki
oturum, üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ypılacağından ,yapmış oldukları
TBLT derslerinin kısa videolarını getirebilirler.
Program
Süre
Oturum sayısı
Oturum süreleri
9.30 – 15.00
2
8
Onaylayan Ulusal Kurum
Kurum Adı: Ulusal Ajans (Zavod za unapredivanje obrazovanja i vaspitanja - ZUOV)
Date of approval 19.08.2015.
Ref. No. S10462015
Bilimsel Danışman
Ad-Soyad: Jelena Filipović
Çalıştığı Kurum :Belgrad Üniversitesi, Filoloji Fakültesi
Kaynaklar
Bentley, K. (2010) The Teaching Knowledge Test: CLIL Module. Cambridge: Cambridge
University Press
Coyle, D. Hood, & P. Marsh, D. (2010) CLIL. Content and Language Integrated Learning.
Cambridge: Cambridge University Press
Dale, L. & Tanner, R. (2012) CLIL Activities. Cambridge: Cambridge University Press
Deller, S. & Price, C. (2007). Teaching Other Subjects Through English. Oxford: Oxford
University Press
Ellis, R. (2003) Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Evropski savet (2006) Evropski referentni okvir za žive jezike, Podgorica.
Hönig, I. (2010). Assessment in CLIL. Case Study. Dostupno na:
http://www.ichm.org/clil/pdfs/Hoenig.pdf
Manić, D. (2013a). Clil Teachers’ Pre-Service and In-Service Training. Science and Modern
Universities. Serbia, Nis
Manić, D. (2013b). Education of CLIL Teachers. Improvements in Subject Didactics and
Education of Teachers. Serbian Academy of Sciences and Arts. Serbia, Belgrade
Manić, D. (2014a). CLIL Assessment. Foreign Language Teaching and Applied Lingusitics.
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
Manić, D. (2014b). Bilingual education – the 21st century challenge. Educators in 21st century.
College of Professional Studies Educators. Serbia, Sokobanja
Marsh, D. Mehisto P, Wolff D., Figols Martin M.J. (2011) European Framework for CLIL
Teacher
Education
.Dostupno
na:
http://clilcd.ecml.at/EuropeanFrameworkforCLILTeacherEducation/tabid/2254/language/enGB/Default.aspx [12. 04. 2013]
Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols, M.J. (2008). Uncovering CLIL. Content and Language
Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan Education
Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP.
Nunan, D. (2004) Task-based language teaching. Cambridge: Cambridge University Press
Quartapelle, F & Schameitat, B. (2012) Teaching and Learning with CLIL. Assessment and
Evaluation in CLIL.Pavia. pp. 29-37
Short, D. (1993) Assessing integrated language and content instruction. TESOL Quarterly, 27
(4) pp.627-56
Thanh, N. & Huan, B. (2012) Task-Based Language Learning and Student Motivation in
Vocabulary Acquisition. Language Education in Asia 3(1). pp. 106-120
Thomas, M. and Reinders, H. (2010).Task-Based Language Learning and Teaching with
Technology. Continuum Publishing Corporation.
Vučo, J. (2006a). U potrazi za sopstvenim modelom dvojezične nastave, Inovacije u nastavi,
br. 19, Učiteljski fakultet Beograd.
Vučo, J. (2006b). Prva iskustva u razvoju dvojezične nastave u Srbiji, Reading Accros Borders:
papers in literary and lenguage studies, ur. Marija Knežević i Alaksandra NikčevićBatričević, Filozofski fakultet, Nikšić
Vučo, J. and Zavišin, K. (2011) Bilingual education: the road to multilingualism. Linguistic and
Cultural Diversity within Learning Communities: Cross-cultural and Transnational Perspectives,
International Burch University Sarajevo. , pp.713-723
Vučo J. and Zavišin K. (2013) Neki aspekti razvijanja veština višejezičnosti i višekulturnog
opštenja učenika, Kulture u dijalogu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Vučo, J. (2014) Dvojezična nastava stranih jezika u Srbiji. U Filipović, J. & Durbaba, O. (eds.). (in
press). Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike. (Languages in education and language
education policies) (str.99-146). Beograd. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Willis, J. (1996) A Framework for Task-Based Learning. Harlow: Longman.
Willis, D., & Willis, J. (2007) Doing task based teaching. Oxford: Oxford University Press.

Benzer belgeler