Doç. Dr. Sezai Özçelik - Karatekin Üniversitesi

Transkript

Doç. Dr. Sezai Özçelik - Karatekin Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Sezai ÖZÇELİK
Ünvanı: Doç. Dr.
Doğum Tarihi: 24 Nisan 1973
Dil Puanları: 1- English (KPDS: 90 –A: 20 May 2012),
2- English (KPDS: 89-B: 29 November 2006),
3- English (KPDS: 89-B: 13 November 2005),
4- English (ÜDS: 88.750: 12 October 2008)
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Bölüm/Program
Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi-Kent ve
Çevre Bilimleri
Uluslararası Çatışma ve
Barış Çalışmaları
Doktora
Çatışma
Çözümü
Analizi
Doktora-Sonrası
Araştırma
Barış
ve
Çalışmaları
Doçentlik
Uluslararası İlişkiler
ve
Uzlaşma
Üniversite
Ankara
Üniversitesi
Siyasal
Bilgiler Fakültesi
Ankara
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
American University School of
International Service
George
Mason
University
Institute for Conflict Analysis
and Resolution
Coventry University, Centre for
Peace and Reconciliation Studies
(CPRS)
Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK)
Yıl
1994
Devam
ediyor.
1998
2005
2013
2014
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı :
Güç ve Bilgi Faktörlerinin Görüşme Süreçleri, Algılamaları ve Sonuçlarına Etkileri:
Çevresel Rejim Görüşmeleri
Danışman: Dennis J.D. Sandole
DOKTORA TEZ ÖZETİ:
GÜÇ VE BİLGİ FAKTÖRLERİNİN GÖRÜŞME SÜREÇLERİ, ALGILAMALARI VE
SONUÇLARINA ETKİSİ: ÇEVRE REJİMİ GÖRÜŞMELERİ
Bu çalışmanın amacı, güç-odaklı ve bilgi-odaklı değişkenlerin çevresel rejim
görüşmeleri bağlamında görüşme süreçleri, algılamaları ve sonuçlarına etkisinin
araştırılması ve test edilmesidir. Bu çalışmanın güçlü yanı ozon rejim görüşmeleri
bağlamında kantitatif ve istatiksel analizi ve deneysel-simülasyon yaklaşımının
kullanılmasıdır. Bu metot ile güç ve bilgi değişkenleri arasındaki etkileşim incelenecektir.
1
Güç ve bilgi değişkenlerinin etkileşimi 2 X 2 deney tasarımı ile güç (simetri ve
asimetri) ve bilgi (bilgi ve bilgi olmamam) ana ve etkileşim etkileri ön ve son test
anketleri ile elde edilen bilgiler analiz edilecektir. Dijital ve teybe kayıt edilen simülasyon
görüşmeler içerik analizi ile rekabetçi / işbirliği uyuşmama / uyuşma indeksleri ile
görüşme stratejileri / stilleri incelenecektir. Triangulasyon için multi metot yaklaşımı ile
gerçek hayatta yapılan iklim değişikliği görüşmeleri de içerik analizi ile analiz edilecektir.
Gerçek hayattaki iklim değişikliği görüşmelerinin işitsel ve görsel kayıtları kodlanarak
analiz edilecektir. Kodlama sonucu ortaya çıkan verilerin analizi ile simülasyon sonucu
elde edilen verilerin analizinin karşılaştırılması yapılarak dışsal geçerlilik yükseltilecektir.
Simülasyon anket sonuçlarının analizi bilgi-güç simetri deney durumunda güç ve
bilgi faktörleri arasındaki karşılıklı etkileşimi istatisksel olarak önemli çıkmıştır. Bu
durumda simülasyon görüşme tarafları en yüksek sayıda anlaşmaya ulaşmış ve en
yüksek işbirlikçi görüşme ortamı algılamışlardır. Güç ana etkisinin analizi ise, güç asimetri
durumunda daha fazla görüşme ortamının iyi algılanması ve sonuçlardan daha fazla
tatmin duyma güç simetri durumuna göre istatiksel olarak önemli sonuç elde edilmiştir.
Güç ve bilgi faktörleri arasında karşılıklı etkileşim olduğunda bilgi faktörleri açısından
istatiksel olarak önemli sonuçlar elde edilmemiştir. İçerik analiz sonuçlarının hem
simülasyon ve hem gerçek hayattaki görüşmelere uygulanmasında rekabetçi indeksler
açısından önemli sonuçlar elde edilmiştir. Güç asimetri durumunda daha az işbirlikçi
indeks sonuçları güç simetri durumuna göre elde edilmiştir.
Sonuç olarak, güç durumunda taraflar arasında bir eşitlik olması durumunda güç
faktörünün önemli olduğu bulunmuştur. Güç simetri durumunun karmaşıklığı iyi
yönetebildiğini çünkü eşitlik istikrar ve anlaşılabilirlik ve bilgi faktörü ise simülasyon
yapılan çevre rejim görüşmelerinde bilimsel / konsensüel bilginin belirsizliği azalttığı
düşünülmektedir. Güç simetri durumu bilgi durumunun bulunması durumunda
görüşmelerde en iyi etkiyi gösterdiği görülmüştür. Bunun sonucunda pozitif ve işbirlikçi
görüşme ortamı daha fazla görüşme konusu çözülmüş ve görüşme sonucundan daha
fazla tatmin elde edilmiştir. Etkileşim etkisi olmadığı durumda, taraflar arasında güç
asimetrisi olması durumunda işbirlikçi ve tatmin edici görüşme ortamı görülmektedir.
Bunun nedeni, simülasyonu yapılan çevresel ve kalkınmaya dönük konularda taraflar
arasında karşılıklı pazarlık, alış-veriş, görüşme konularının birbirine link edilmesi, ve taviz
verilmesine daha sık rastlanmasıdır. Güç asimetri durumunun çok az görüşmelerde
çıkmaza yol açtığı görülmektedir. Çünkü simülasyondaki gücü yüksek ve düşük olan
koalisyonlar görüşmeler boyunca birbirlerine pazarlık sürecine bir şeyler alıp vermekte bu
da her iki tarafı tatmin eden bir görüşme sonucu ortaya çıkarmaktadır.
Simülasyon bulguları ve sonuçlarının pratik ve teorik olarak yorumlanması bilim ve
politikanın birbiri içine geçtiğinin göstermektedir. Bu durumda çevresel rejim
görüşmelerinde istenen sonuçların elde edilmesi için hem bilimsel hem konsensüel
bilginin olmasını gerekli kılmaktadır. İkinci olarak, güç asimetrisi durumunun pozitif
görüşme ortamı ve tarafları tatmin edici olması sebebi ile etkili ve verimli olduğunu
söylemek mümkündür; çünkü her iki tarafın görüşme süreci boyunca empower edilmesi
mümkün olmaktadır. Deneysel simülasyon ve gerçek hayat görüşmelerinin içerik analizi
sonuçları ise güç asimetrisi durumunda güç simetrisi durumuna göre daha az rekabetçi
stili kullandığı ortaya çıkmaktadır.
Görevler:
Görev
Unvanı
Ofis
Asistanlığı
Görev Yeri
Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsü,
Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri
Yıl
George
Mason
2000-2001
2
Yüksek
Lisans
Asistanlığı
Öğretim
Görevlisi
(Yarı
zamanlı)
Uzman
Memur
Öğretim
Görevlisi
(Yarı
zamanlı)
Yar.Doç. Dr.
Yrd.
Doç.
Dr.
Yrd.
Doç.
Dr.
Yrd.
Doç.
Dr.
Misafir
Öğretim
Üyesi
Doç. Dr.
Fenwick Kütüphanesi, George Mason Üniversitesi, Amerika
Birleşik Devletleri
2001-2004
Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsü,
Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri
2001-2003
George
Mason
TÜBİTAK
Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Başkent Üniversitesi
2005-2006
2006-2009
2006-2009
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çankırı Karatekin
Üniversitesi
Bağımsız Dış Uzman, Ulusal Ajans, Gençlik Programları
2009-2014
Dış Akreditör, Ulusal Ajans, Gençlik Programları, Eylem 2Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)
Bağımsız Dış Uzman, Ulusal Ajans, LdV-Hareketlilik Projeleri
Coventry University, Centre for Peace and Reconciliation
Studies (CPRS), Coventry, İngiltere
İktisadi ve
Üniversitesi
İdari
Bilimler
Fakültesi,
Çankırı
Karatekin
2008-devam
ediyor.
2009-devam
ediyor.
2010-devam
ediyor.
2012-2013
2014-devam
ediyor.
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Editörlük, Hakemlikler ve Yayın / Danışma
Kurulu Üyelikleri
-
Peace Conflict and Development Journal (Uluslararası) (Hakemlik)
African Journal of Political Science and International Relations (Uluslararası)
(Hakemlik)
Journal of Conflict Transformation and Security (JCTS) (Uluslararası) (Hakemlik)
Uluslararası İlişkiler Dergisi (Uluslararası) (Hakemlik)
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
(Uluslararası) (Hakemlik)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Çankırı
(Uluslararası) (Hakemlik)
CAVSAM Avrasya Dergisi (Ulusal) (Hakemlik)
Stratejik Araştırmalar Dergisi (SAREM) (Ulusal) (Hakemlik)
Devam Eden Projelerdeki Görevleri:
P1. Proje Yürütücüsü: Çankırı Sivil Toplum Derneği, (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr.
Sezai Özçelik), Developing Online Guidance Tools to Facilitate Women to Enter ICT
Sector. Proje No: 2013-1-PL1-LEO04-38543-7, Türkiye Ulusal Ajansı, LdV Ortaklık
Projesi, Ortaklar: Polonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye, 2013-2015.
Biten Projelerde Yaptığı Görevler :
3
P1. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik) Bir
Güçlendirme Aracı Olarak Doğa Turizmi Projesi (Nature Tourism as as an Empowerpent
Tool: NATUR Project) Destekleyen Kurulus: No: 2010-1-PT1-LEO05-05165, Portekiz
Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Aidlearn
(Portekiz), ROC West-Brabant (Hollanda), Vorumaa Kutsehariduskeskus (Estonya)
P2. Sessizliği Kıralım: Engelli Kadınlara ve Kızlara Şiddetin Önlenmesi Projesi (Breaking
the Silence: Violence Against Women and Girls with Disabilities Projec)t, Avrupa Birliği
Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Geliştirme Projesi), 8 Ay,
FINANCING SOURCE: Budget line: 22.02.04.01, Developing Civil Dialogue Among NGOs,
CFCU/TR 0801.08-02 / 09, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: DCD-09, Proje
Uzmanı.
P3. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai
Özçelik) Kırsalda Yaşayan Kadınların İşgücü Piyasasına Dönmesi için Sürekli Eğitim
Yaklaşımının Adaptasyonu: Beypazarı Modeli (Adaptation of Permanent Training Approach
for Rural Women Returning to the Labour Market: The Beypazari Model) Destekleyen
Kurulus: No: 2009-TR1-LEO05-08660, Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar:
Gazi Üniversitesi, AVRASYA-DER, IFES (İspanya), C.V.T (Yunanistan), BDC (Polonya)
P4. Aidlearn, Portekiz Learn Plus for Adult Educators (Learn +) Destekleyen
Kurulus: Grundtvig (Avrupa Komisyonu), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, Learn SouthWest
(UK), MERIG (AT), ASHE (PL), FDEP (SE)
P5. Voluntary service in tourism industry (hotels, restaurants, tourist agencies, NGO”s ",
Youth Project, European Voluntary Service (EVS), Project ID: BG11/A2/097/R1,
Project Coordinator
P6. CASCADING TRAINING OF TURKISH YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY
MANAGEMENT (CTTYCDM) PROJECT, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi
ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), 12 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: BG-UEB2006-22 02 04 01-ELARG, Grants awarded under Call for Proposals CFCU-TR
0604.01/04, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: CSD-04-078, Proje Uzmanı,
http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1030/Contract_Award_Notice_CSD_04_Yout
h_.doc
P7. YOUTH FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND LIFESTYLE, EUROMED – YOUTH III
PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, 8 Ay, Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve
Dayanışma Derneği, Project No: EMYU-011, Proje Uzmanı.
P8. Action Against Child Labor Through Education and Training: Child to Child Approach,
12 Ay, Proje No: CFCU/TR0501.02/A4-80, Strengthening Civil Society in the Preaccession Process: NGO Grant Facility, Component A4:Strengthening the Protection of
Children’s Rights, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,
http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1024/A4_final_award_notice.doc
P9. CASCADING TRAINING OF YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT
(CTYCDM), EUROMED – YOUTH III PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, Grantee:
CIVIL SERVANTS FOUNDATION-YOUTH CLUB(CSF-YC), Position: Project Expert, Project
No: EMYU-002 MEDA / 2005 / 017-591 / 10 / 002.
http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1830/INJEP%20%20EuroMed%20Youth%20Projects-Web.pdf
P10. “The Early Childhood and Primary Education for Peace”, Proje No: LLP-LdV-TOI2007-TR-055, 24 Ay, Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,
4
http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/ek9471.pdf?CFID=7924&CFTOKEN=6645
3322
P11. Kırım Türkleri ve Nogay Türkleri Sözlü Tarih Belgesel Projesi: Kırım’dan Türkiye’ye
Hikayeler, 12 Ay, TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL HAKLAR YAYIN DESTEK HİBE PROGRAMI
(BSGS), Budget line BG-UE-B2004-22.020401-ELARG Reference: CFCU-TR 0401.06.01/
BSGS, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği), Yararlanıcı: Nogay Türkleri Kültür, Dayanışma ve Eğitim Derneği, Proje
Uzmanı, http://nogayturkleri.org/nogayturkleri/nogayportre/sezai_ozcelik.html
http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/167/BSGS.doc
P12. Tüketici Köprüleri Projesi, Sivil Toplu Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı,
Referans No: DG ELARG/MEDTQ/12-02, 12 Ay, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve
İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve
Dayanışma Derneği, Proje Uzmanı
http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/158/Award_Notice.doc
İdari Görevler:
İG-1. Erasmus Kurum Koordinatörü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Ofisi,
2009-2011
İG-2. Bölüm Başkanı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslarası İlişkiler Bölümü, 2009-2010.
Bilimsel Kuruluşlara ve STK Üyelikleri:
1- Çankırı Sivil Toplum Derneği Başkanı
2- AVRASYA-DER Derneği Başkan Yardımcılığı
3- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Üyesi
4- International Studies Association (ISA) Üyesi
5- Association of Study of Nationalities (ASN) Üyesi
Burslar ve Ödüller:
B1. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yurtdışı Araştırma Bursu – Coventry Üniversitesi,
Centre for Peace and Reconcilation Merkezi 2012 – 2013 Misafir Araştırmacı / Misafir
Öğretim Üyesi.
B2. Yüksek Lisans ve Doktora Yurtdışı Eğitim Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı
kanuna göre resmi burslu öğrenci, Mayıs 1996-Mart 2002.
Ö1. “Çevre ve Verimlilik” konulu araştırma projesi yarışması, İkincilik ödülü, Milli
Prodüktive Merkezi, Nisan 1994.
Ö2. Mardin Cumhuriyet Ortaokulu, Mezuniyet 3ncüsü Derecesi, 1986.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde
verilen
dersler
de
tabloya
ilave
edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
5
2012-2013
Coventry
Üniversitesi
Akademik
Yıl
İlkbahar 2013
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2010-2011
İlkbahar
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2009-2010
Online Peacebuilding Program
Dersin Adı
ULS 303-Uluslararası Ekonomi
Siyaseti
ULS 301- Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri
ULS 302- Türk Dış Politikası II
ULS 202 Karşılaştırmalı Siyasal
Sistemler
Dersin Adı
ULS 101-Uluslararası İlişkiler I
ULS 301- Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri
ULS 102-Uluslararası İlişkiler II
ULS 202 Karşılaştırmalı Siyasal
Sistemler
3
3
25
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
Öğrenci
Sayısı
3
45
3
3
25
45
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
3
Öğrenci
Sayısı
3
3
45
31
45
31
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
54
31
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
Öğrenci
Sayısı
Dersin Adı
ULS 101-Uluslararası İlişkiler I
ULS 202- Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri
25
3
3
İlkbahar
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2008-2009
İlkbahar
Güz
2009-2010
Dersin Adı
ULS 101-Uluslararası İlişkiler I
41
ULS 102-Uluslararası İlişkiler II
3
41
ULS 101-Uluslararası İlişkiler I
ULS 202- Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri
3
3
54
31
İlkbahar
6
Akademik
Yıl
Dönem
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
CONF501-Çatışma Analizi ve
Çözümüne Giriş (Ocak 2003Mayıs 2003)
3
25
CONF501-Çatışma Analizi ve
Çözümüne Giriş (Ocak 2002Mayıs 2002)
3
25
CONF501-Çatışma Analizi ve
Çözümüne Giriş (Haziran 2001Ağustos 2001)
3
15
Dersin Adı
Güz
2003-2004
İlkbahar
Güz
2002-2003
İlkbahar
Yaz
2000-2001
İlkbahar
Lisans-Yurt içi: Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Uluslar arası İlişkiler Bölümü
Güz
2008-2009
İlkbahar
2007-2008
Yaz
Yaz
SİBU434-Çatışmaların Çözümü
3
13
SİBU434-Çatışmaların Çözümü
3
11
SİBU434-Çatışmaların Çözümü
3
5
SİBU434-Çatışmaların Çözümü
3
21
2006-2007
Güz
2005-2006
İlkbahar
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. THE ANALYSIS OF BASQUE CONFLICT AND ETA IN 1990s: THE KIDNAPPING OF
MIGUEL ANGEL BLANCO, Journal of Conflictology, 2013, vol.4, no.2, (Yayın aşamasında).
A2. BORDER CREATION AND POLITICAL AND HISTORICAL BARRIERS: THE
PSYCHODYNAMIC THEORIES AND CYPRUS CONFLICT, Peace and Conflict Review,
Summer 2013, vol. 7, no. 2, pp. 1-11. ISSN: 1659 – 3995.
http://www.review.upeace.org/images/pcr7.2.pdf
7
http://www.review.upeace.org/
A3. “TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK BÖLGESİ VE KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMININ
İNCELENMESİ: 2000-2007 DÖNEMİ”, AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal
Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, Temmuz-Ağustos 2013, sayı 37, Article No (Makale
No): 16, pp. 1 – 16.
http://www.akademikbakis.org/37/16.htm
http://www.akademikbakis.org/37/16.pdf
A4. “The Analysis of Intergroup Bias: Socio-Biology, Evolutionary Psychology and Social
Cognition Theorıes”, Journal Of Qafqaz University, number: 30 Fall 2010, ss.1-9.
http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&j_id=1050&s_id=105&a_id=669
A5. “The Japanese Foreign Policy of the Middle East Between 1904-1998: Resource,
Trade and Aid Diplomacy”, Humanity & Social Sciences Journal 3 (2), 2008, ss. 129 –
142 http://www.idosi.org/hssj/hssj3(2)08/6.pdf
A6. Yrd. Doç. Dr. OGRETIR, Ayse Dilek and Dr. Sezai OZCELIK, “The Study Of
Ethnocentrism, Stereotype And Prejudice: Psycho-Analytical And Psycho-Dynamic
Theories”, Journal Of Qafqaz University, 24 Fall 2008, ss. 236-244,
http://www.qafqaz.edu.az/journal/20082420%20The%20Study%20of%20Ethnocentrism
.pdf
A7. The Islamic/Middle Eastern Conflict Resolution for Interpersonal and Intergroup
Conflicts: Wisata, Sulha and Third Party, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı: 12, Cilt: 3,
Bahar 2007, ss. 3 – 17 http://www.uidergisi.com/?p=726 or
http://www.uidergisi.com/?p=843 or http://www.uidergisi.com/wpcontent/uploads/2011/06/Islamic-Middle-Eastern-Conflict-Resolution-forInterpersonal.pdf
A8. The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive
Deployment in Macedonia, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Sayı: 11, cilt: 3, Bahar 2006, ss.
103 – 128 http://www.uidergisi.com/?p=724 or http://www.uidergisi.com/?p=837
http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2011/06/The-Theory-and-Practice-ofPreventive-Diplomacy.pdf
A9. Theories, Practices, and Research in Conflict Resolution and Low-Intensity Conflicts:
The Kurdish Conflict in Turkey, Journal of Conflict Studies, vol. XXVI, No: 2, Winter 2006,
ss. 133 – 153 www.lib.unb.ca/Texts/JCS/contents/winter06.html
A10. “From Terrorism to Nonviolence and Islamic Peace Paradigm: Jihad, Just War,
Peace and Islamic Nonviolence”, Peace and Conflict Studies Journal, Fall 2005, vol. 12,
no.2, ss. 88 – 108 http://shss.nova.edu/pcs/journalsPDF/V12N2_Abstracts.pdf
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. “The Effects of Deportation on Ethnic Groups' National Struggle: The Case of
Nonviolent Resistance of Crimean Tatars”, CICA XXXVI Conference Towards
Understanding Conflicts, Aggression, Violence and Peace, Sponsored by the Pál Tomori
College, JUNE 23 – 26, 2013, Heviz, Hungary, ss. 26 - 27.
http://www.istc.cnr.it/sites/default/files/uploads/CICA%20Heviz%202013%20Booklet1.pdf
8
http://www.cica-conference-hungary.site90.net/
B2. “Türkiye-Irak İlişkileri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’nin Irak Politikası ve Kuzey Irak
Bölgesine Yaklaşımı”, International Symposium, Regional and Global Dynamics: Economic
and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, 28-29 April 2011, Izmir University,
İzmir, 2011. ss. 298 – 327
http://www.izmir.edu.tr/rgd/images/stories/food/rgd_proceedings_book.pdf
C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Kitap:
C1. Kafkasya Çatışmaları Analizler ve Çözümler, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrasya
Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAVSAM), Avrasya Araştırmaları Serisi-6
Yayınları, 2013, Çankırı, s.146. ISBN 978-605-62918-7-6.
Kitapta Bölüm:
C2. Ozcelik, Sezai. “Kurdish Conflict in Turkey: A Psychological Conflict Analysis”, in
Conflict, Violence, Terrorism, and Their Prevention, J. Martin Ramirez, Chas Marrison,
and Arthur J. Kendall (eds. ), Cambridge Scholars Publishing, Tyne: UK, pp. 2-16.
http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58302
C3. Özçelik, Sezai. “Liberya”, ABD’nin Askeri Müdahaleleri 1801’den Günümüze, editor
Haydar Çakmak, Kaynak Yayınları, Mayıs 2013, ss. 492 – 496.
http://www.kaynakyayinlari.com/urun/abdnin-askeri-mudahaleleri_676.aspx?CatId=140
C4. ÖZÇELİK, Sezai. “Önleyici Diplomasi Pratiği ve Teorisi: Makedonya'ya Önleyici Barış
Gücü Yerleştirme Olgusu”, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, ed. Mustafa
Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2012, ss. 429 – 443.
http://www.academia.edu/2256912/Uluslararasi_Iliskilerde_Catismadan_Guvenlige
C5. REHA YILMAZ ve SEZAİ ÖZÇELİK, EDİTÖR: ATİLLA SANDIKLI, TEORİLER IŞIĞINDA
GÜVENLİK, SAVAŞ, BARIŞ ve ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ(Çatışma Teorileri Işığında
Gürcistan ve Karabağ Çatışmalarının Çözümlenmesi), ss. 277-313, İSTANBUL,
BİLGESAM, MART 2012.
http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/kitaplar/teorilerisiginda.pdf
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. “TÜRKİYE-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-IRAK İLİŞKİLERİ: BERMUDA ŞEYTAN
ÜÇGENİ – 2000 - 2007 DÖNEMİ BOYUNCA KUZEY IRAK, JEOPOLİTİK VE PKK”, Çankırı
Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Mayıs 2013, ISBN 2147 –
1142, CİLT 2, NO. 1, ss. 27 – 46.
http://cavsamdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/518734292_Makale-3.pdf
D2. “Uluslararası Çevre Rejimleri ve Görüşmeleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme:
Yapısalcı, Kurumsal, Bilişsel ve Görüşme Teorileri”, Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dergisi, cilt: 7, sayı: 1, Nisan 2012, ISSN: 1306-6730,
ss. 231 – 250.
http://iibfdergi.ogu.edu.tr/makaleler/11154629_7_7-1_Makale_0.pdf
9
D3. “Çatışma Önleme Teorisi ve Pratiği: Makedonya ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü
(UNPREDEP) Örnek Olayı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, cilt 1, sayı: 1, Güz 2011, ISSN: 1308-5549, ss. 41-65.
http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/449410488_Sezai%20%c3%96z%c3%a7elik.
pdf
D4. “Neorealist and Neo-Gramscian Hegemony in International Relations and Conflict
Resolution During the 1990s”, Abant Izzet Baysal Universitesi-Iktisadi ve Idari Bilimler
Fakultesi Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Dergisi, cilt. 1, sayı: 2, Autumn 2005, ss. 88114.
http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr/index.php/ijesr/article/view/23
D5. Idil Pembe Izmirli ve Sezai Özçelik “The Preventive Diplomacy, Conflict Prevention
and Ethnic Conflicts in the Black Sea Region: The Case of the Crimean Tatars”,
Uluslararasi Hukuk and Politika (Review of International Law and Politics), Vol:1, No: 4,
Fall 2005, pp. 102-123.
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/iJz5hixpIZPN5C0jGCSi4CC6Ll37eR.pdf
http://www.usak.org.uk/junction.asp?lid=3_7_20&ln=EN
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
F. Diğer yayınlar :
F1. “ Islam and Peace: A Dialogue”, Frontline, Summer 1998, Volume 7, No. 1.
F2. İngilizce Kitap: “Environmental Regime Negotiations: The Influence of Power and
Knowledge Factors on Negotiation Processes, Perceptions, and Outcomes”, Lambert
Academic Publishing, Almanya, 29 Temmuz 2011.
http://www.amazon.com/Environmental-Regime-Negotiations-NegotiatonPerceptions/dp/3844398902
Sunumlar:
 “The Effects of Deportation on Ethnic Groups' National Struggle: The Case of
Nonviolent Resistance of Crimean Tatars”, CICA XXXVI Conference Towards
Understanding Conflicts, Aggression, Violence and Peace, Sponsored by the Pál
Tomori College, JUNE 23 – 26, 2013, Heviz, Hungary.
http://www.istc.cnr.it/sites/default/files/uploads/CICA%20Heviz%202013%20Booklet
-1.pdf
http://www.cica-conference-hungary.site90.net/
 Chaos and complexity theories and human security: Kurdish conflict in Turkey”, Social
relations and Human Security Conference, Friday 22nd – Saturday 23rd March,
Centre for Social Relations, Coventry University,
 http://www.cohesioninstitute.org.uk/live/images/cme_resources/Public/documents/S
ocial-Relations-and-Human-Security-Conference-Programme-V3.pdf
 “Introduction to Islamic Peace and Islamic Nonviolence”, Global Leadership Seminar
Series, Coventry University, Global Leadership Programme, 11 March 2013, 17.30 –
18.30, Coventry University, Jaguar Building, JA120, http://www.coventry.ac.uk/GLP
 “Disaster Diplomacy, Conflict Resolution and Peace Building: Azerbaijan and its
Neighbors and Earthquake Diplomacy". Annual Symposium of International Relations
Scholars, Baku, Azerbaijan, 22-23 October, 2010.
http://www.asirs.org/Symposium2010/Guestlist
 “Disaster Diplomacy, Conflict Resolution and Peace Building: Earthquake, Tsunami,
Hurricane and Cyclone Diplomacy‛”, The Ninth METU Conference on International
10
Relations: The Mediterranean In World System: Structures and Processes, Guzelyurt,
Turkish Republic of Northern Cyprus,20-22 May 2010.
http://www.ir.metu.edu.tr/conf2010/program2010.pdf
 with Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Psychology: The
Application of Psycho-Analytical Concepts into Jihad and Islamic Nonviolence”, 5th
International EUPRA Conference, “Challenges of Peace and Democracy in Europe”,
Sakarya University, Turkey, 21-24 August, 2007.
http://www.eupra.sakarya.edu.tr/
http://www.eupra.sakarya.edu.tr/doc/conference_programme_17_08_2007.pdf
 with Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The
Study of Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World”, Globalization for Common
Good Initiative, Fatih University, and Intercultural Dialogue Platform, The 6 th
International Conference on an Interfaith Perspective on Globalization for Common
Good, A Non-violent Path to Conflict Resolution and Peacebuilding (Building a World
that is Just, Free and Prosperous for All) Istanbul: The City of Understanding and
Reconciliation between East and West, Istanbul, 5-9 July 2007. (published as a
proceeding)
http://www.fatih.edu.tr/mug/conf/
http://www.globalisationforthecommongood.info/conferences/istanbul-conference2007/official-conference-program/
http://www.gyv.org.tr/bpi.asp?caid=112&cid=1108
 with Ayse Dilek Ogretir, “Islamic Peace Paradigm and Peace Education: The Study of
Islamic Nonviolence in the Post-Sept. 11 World”, Israel-Palestine Center for Research
and Information, Antalya, Porto-Bello Hotel, November 19-20, 2006.
http://www.ipcri.org/peaceeducation/docs/program.html
 “Natural Disaster Diplomacy, Conflict Resolution and Peace Building: Earthquake and
Tsunami Diplomacy”, International Peace Research Association, IPRA2006
Conference: Patterns of Conflict, Paths to Peace, Calgary, Alberta, Canada, June 29July 3, 2006.
http://ipra2006.com/program/sessions-8.htm
http://ipra2006.com/program/comm-CRPB.htm
 “Consequences of the US - Iraq War on Turkey, Iran, and Iraq.” 16th Annual Student
Conference on Peacemaking, Diversity and Social Change – Capital Area Association
for Peace Studies. Trinity College. April 12, 2003.
 “The Relationship Between Culture and Conflict Resolution Styles: The Results of
Survey Methodology” at the Institute for Conflict Analysis and Resolution Research
and Higher Education Symposium. The National Conference on Peace and Conflict
Resolution (NCPCR 2001-10th Biennial Conference), The George Mason University,
Fairfax, VA, June 7-10, 2001

“The Islamic Conflict Resolution in Interpersonal and Intergroup Conflicts: Islamic
Mediation (Wasata), Islamic Peace-making (Sulha), and Islamic Third-Party Role” at
the Institute for Conflict Analysis and Resolution Research and Higher Education
Symposium. The National Conference on Peace and Conflict Resolution (NCPCR 200110th Biennial Conference), The George Mason University, Fairfax, VA, June 7-10, 2001
 “The Relationship Between the High-Context/Low-Context Cultures and Conflict
Resolution Styles: The Results of Survey Methodology at the Institute for Conflict
Analysis and Resolution (ICAR).” 14th Annual Student Conference on Peacemaking,
Diversity, and Social Change - The Capital Area Association of Peace Studies (CAAPS).
The George Washington University, April 21, 2001
 “The Islamic Mediation, Peacemaking and Conflict Resolution. Old Dominion
University, Graduate Studies in International Studies Student Conference: Global
Challenges in the 21st Century. February 16-17, 2000.
 “The Relationship between Culture and the Conflict Resolution Styles: A Survey
Method at ICAR (Institute for Conflict Analysis and Resolution.” Old Dominion
University, Graduate Studies in International Studies Student Conference: Global
Challenges in the 21st Century. February 16-17, 2000.
11

“Nonviolent Action and Third Party Role in Islamic World”, University of
Massachusetts-Boston, Conflict Studies Conference: The New Generation of Ideas.
October 27-28, 2000.
 “The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive
Deployment in Macedonia.” Old Dominion University, GPIS Student Conference,
Norfolk, VA. April 14, 2000.
 “The Future of UN Peacekeeping: The Preventive Deployment in Macedonia.” 12th
Annual Student Conference of the Capital Area Association of Peace Studies (CAAPS).
Saturday, April 8, 2000.
 “The Psychological, Political and Historical Barriers Between Turkish and Greek
Cypriots.” COPRED and PSA joint Conference, University of Texas, Austin. March 31,
2000.
Makaleler:
- “Azerbaijan 'should begin initiatives' on Karabakh peace”, News.Az
commentary, 29 March 2011,
http://www.news.az/articles/politics/33310
- “I am happy that Azerbaijani friends are shoulders to shoulders with
us”, News.Az commentary, 17 May 2012,
http://www.news.az/articles/politics/60469
- “Armenian-Azerbaijani conflict not yet ready 'to de-escalate”, News.Az
commentary 02 August 2011, http://news.az/articles/politics/41656
- “Azerbaijan can provide psychological support to Turkey”, News.Az,
22 October 2011, http://news.az/articles/politics/47218
- “Psychological aspect to French law on genocide denial”, News.Az, 30
January 2012, http://news.az/articles/politics/53652
- “ Obama follows balanced policy on Armenian 'genocide' issue”,
News.Az, 25 April 2012, http://www.news.az/articles/interviews/58982
- Karadeniz’deki Rus ve ABD Güçlerine Uzman Bakışı, TURKSAM, 07
March 2014, http://www.turksam.org/tr/haberin-yorumu-detay/978karadeniz-deki-rus-ve-abd-guclerine-uzman-bakisi
- «Правящая Партия справедливости и развития реализует политику
«ноль проблем с соседями»”, News.Az, 25 February 2014,
http://www.azerizv.az/news/a-15434.html
- Kırım’daki Son Gelişmelere Uzman Bakışı, 12 March 2014,
http://www.turksam.org/tr/haberin-yorumu-detay/996-kirim-daki-songelismelere-uzman-bakisi
- Karadeniz’deki Rus ve ABD Güçlerine Uzman Bakışı, 07 March 2014,
http://www.turksam.org/tr/haberin-yorumu-detay/978-karadeniz-dekirus-ve-abd-guclerine-uzman-bakisi
Öteki Tecrübeler:
- Faculty Representative to the Advisory Board of Institute for Conflict Analysis and
Resolution (elected). George Mason University. September 2002 – May 2003
- Certificated Turkish radio program producer, host, and DJ (weekly) at the Fairfax
Access Channel on Channel 30. March 2002- present.
- Full-time assistantship at the Ankara University Faculty of Political Sciences Library,
Ankara, Turkey. (1990 September –1994 May)
Uluslararası Tecrübeler:
Eğitim/Proje Toplantıları/Sertifika Programı:
12
AVRUPA VE TÜRKİYE:
- Girls Go IT Project Meeting, Second Meeting, 31 March – 05 April 2014, Rome, Italy.
- Girls Go IT Project Meeting, Kick-off Meeting, 12 – 15 November 2013, Santiago de
Compostella ve Vigo, Spain.
- Youth in Action Project Participant, 01 – 07 October 2013, Durres and Tirana, Albania,
EVS Seminar: Challenges, Improvements and Trends, Youth in Action 3.1. Seminar.
- 2nd Baku Forum of Association of Scholars of International Relations (ASIRS)
Participant, 01 – 04 September 2013, Baku, Azerbaijan.
- 1st Annual Global Peace Workshop in Trabzon, July 1st – July 5th 2013, Youth in Conflict
Transformation, Post-Conflict Peacebuilding and Reconstruction, Peace by Virtual Means
Workshop Facilitator and Trainer with Arik Segal, Dolapo Fakuade, and Alan Hunter.
- 3rd International Neighborhood Symposium on “The Eastern Neighborhood and the
Mediterranean South – Tackling the Issues of Security, Democracy, and Business”,
Heybeliada, Istanbul, 25 – 30 June 2013.
- Erasmus Teaching Mobility, 12-18 August 2012, Coventry, United Kingdom, Coventry
University, Center for Peace and Reconciliation Studies, www.coventry.ac.uk/peacestudy
- European Voluntary Service (EVS) Accreditors Meeting, Bel-air, Luxembourg City,
Luxembourg, 06-09 May 2012.
- Erasmus Teaching Mobility, 16-21 April 2012, Budapest, Hungary, Kodolanyi Janos
University.
http://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/nemzetkozi_het2
- Study Visit, Sofia, Bulgaria, 27-30 January 2012, Breaking the Silence: Violence Against
Women and Girls with Disabilities Project, http://engellikadinasiddetinonlenmesi.com/
- “Nature Tourism” Project meeting, Fourth Meeting, 07-10 December, 2011, RoosendallEtten Leur, the Netherlands, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project,
Partners: Portugal, Turkey, Estonia, the Netherlands, http://www.naturproject.eu/
- “Beypazari Model” Project meeting,21-24 September, 2011, Fourth Meeting, Larissa,
Greece, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain,
Poland, Greece
http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/
- “Nature Tourism” Project meeting, Third Meeting, 28-31 August, 2011, Talinn, Estonia,
Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Portugal, Turkey,
Estonia, the Netherlands.
http://www.naturproject.eu/
- “Advocacy”, BEUC, TRACE, 15-16-17 June, 2011, Brussels, Belgium. http://www.tracebeuc.org/
- “Learn Plus” Project meetings, Fifth meeting, Lodz, Poland, 18-21 May 2011, Grundtvig
Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United Kingdom,
http://www.learnplus.eu/
- “Nature Tourism” Project meeting, Second Meeting, 08-11 May, 2011, Roosendall-Etten
Leur, the Netherlands, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners:
Portugal, Turkey, Estonia, the Netherlands, http://www.naturproject.eu/
- “Beypazari Model” Project meeting, 06-09 April, 2011, Third Meeting, Rzeszow, Poland,
Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain, Poland,
Greece
http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/
- “Consumer Redress Training”, BEUC, TRACE, 09-10-11 March, 2011, Brussels, Belgium.
http://www.trace-beuc.org/
- “Nature Tourism” Project meeting, Kick-off meeting, 26-29 January, 2011, Lisboa,
Portugal, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Portugal,
Turkey, Estonia, the Netherlands, http://www.naturproject.eu/
- “Competition Policy Training”, BEUC, TRACE, 18-19-20 October, 2010, Brussels,
Belgium. http://www.trace-beuc.org/
- “Beypazari Model” Project meeting, Second meeting, 22-23 September, 2010, Madrid,
Spain, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain,
Poland, Greece
13
http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/
- European Association for International Education Nantes 2010 Conference, 14-19
September, 2010, Nantes, France, http://www.eaie.org/home/archive/nantes.html
- “New Horizons, New Perceptions”, Youth in Action Programme, Youth Exchange, Youth
Leader, Bourgas and Soria, Spain, 24 July-07 August, 2010.
- “ Financial Capacity Building “ Training, BEUC, TRACE, 12-13-14 July, 2010, Brussels,
Belgium.
http://www.trace-beuc.org/
- “Learn Plus” Project meetings, Third meeting, Graz, Austria, 28-29 June, 2010,
Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United
Kingdom. http://www.learnplus.eu/
- “How to Write Project Proposals” Training, BEUC, TRACE, 25-26-27 May, 2010,
Brussels, Belgium, http://www.trace-beuc.org/
- “Learn Plus” Project meetings, Second meeting, Taunton, United Kingdom, 14-20 April,
2010, Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United
Kingdom.
http://www.learnplus.eu/
- “Foresight as an Instrument for Policy and Decision Making” Training, European
Commission,
JRC-IPTS,
Bucharest-March
22-23,
2010.
http://www.impetusolutions.com/2010/12/29/jrc-enlargement-and-integration-activitiestraining-foresight-as-an-instrument-for-policy-and-decision-making/
- “Foresight as an Instrument for Policy and Decision Making” Training, European
Commission,
JRC-IPTS,
Seville-January
21-22,
2010.
http://www.impetusolutions.com/2010/12/29/jrc-enlargement-and-integration-activitiestraining-foresight-as-an-instrument-for-policy-and-decision-making/
- “Learn Plus” Project meetings, First meeting, Lisboa, Portugal, January 17-20, 2010,
Grundtvig Multilateral Projects, Partners: Portugal, Turkey, Austria, Poland, United
Kingdom. http://www.learnplus.eu/
- “Beypazari Model” Project meeting, Kick-off meeting, 10-11 December, 2009, Madrid,
Spain, Leonardo da Vinci (LdV), Transfer of Innovation Project, Partners: Turkey, Spain,
Poland, Greece http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/
-“CASCADING TRAINING OF TURKISH YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY
MANAGEMENT (CTTYCDM) PROJECT”, 28 April 2009-04 May 2009, Training of Trainers,
Sofia, Bulgaria (On-site Trainings and Visits: Burgos, Varna, Plovdiv).
- Step-Up, Youth in Action, Youth Development and Cooperation in Multicultural Union
(JASMA), 8-16 August 2008, Latvia. http://www.jasma.lv/en/content/a-new-youthexchange-step-up
- ImpACT!on: Youth in Action: A Training Course for Young People to Promote Active
European Citizenship through Youth Work Projects, SALTO, Latvian National Agency, 1016 September 2007, Sigulda, Latvia.
- Nonviolent Tools and Philosophy TPU Course Certificate, Transcend Peace University,
Certificate of Participation, Course Director: Jorgen Johansen, TPU Rector: Johan
Galtung, 12 weeks course (March to June 2007).
- Third MMCP Diversiy Management Training Jamboree, Open Society Institute, Local
Government And Public Service Reform Initiative, the European Youth Center in Budapest
(EYCB), 3-7 June 2007, Budapest, Hungary.
http://lgi.osi.hu/cimg/0/0/8/1/5/Agenda_3rd_MMCP_Training_Jamboree_June_2007.doc
- Quality in Diversity Projects Seminar, The SALTO Cultural Diversity Resource Centre
cooperation with the Turkish National Agency (TNA), Side, Antalya, April 14-18, 2007.
http://www.salto-youth.net/qualitycdprojects/
- Symposium Interreligious and Intercultural Dialogue in Youth Work, Council of Europe,
European Commission, Turkish Youth Services Center, Islamic Conference Youth Forum
for Dialogue and Cooperation, Grand Cevahir Hotel, Istanbul, Turkey, March 27-April 1
2007.
http://www.eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/eng/HREportal%20documents/Symposium%2
0IRID/List%20of%20pax%20final%20for%20uploading.pdf
14
- Training of Diversity Trainers: Developing cultural Competency for Diversity Trainers,
Open Society Institute, Local Government And Public Service Reform Initiative, 22-26
January 2007, Budapest.
http://lgi.osi.hu/documents.php?id=2903
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:
- Facilitator at the 11th Annual Northern Virginia Regional Student Mediation Conference
“ Pathways to Peace, Conflict Resolution Skills: The Power to Make a Difference.” George
Mason University, Fairfax, Virginia. (March 11-12, 2003)
- Workshop on Developing Conflict Resolution Trainings (sponsored by GMU’s University
Dispute Resolution Program (UDRP) and facilitated by Julia Morelli and Daniel Rainey).
February 22, 2002
- Fairfax Access Channel Radio Production training course (Certification was received).
January 12-February 6, 2002. (http://www.fcac.org).
- Peacemaker Training Institute at the Kirkridge Retreat and Study Center, Bangor, PA.
(Organized by Fellowship of Reconciliation (www.forusa.org). January 2-8, 2002
- Facilitated Dialogue Training (14-hours), sponsored by GMU’s University of Dispute
Resolution Program (UDRP) and Graduate Students in Conflict Studies (GSCS).
(Presented by: Alliance for Conflict Transformation) October 20 & 21, 2001
- Basic Mediation Skills Training (20-hours), sponsored by GMU's University of Dispute
Resolution Program (UDRP), Trainers: Michael West and Karen Stapleton (Virginia State
Certified Mediators). October 12-14, 2001
- Conflict Transmutation Workshop by Dr. Michael E. Salla at the American University.
March 17, 2001
- Facilitation Training Workshop (Process-Oriented group facilitation was conducted by
John L. Johnson, the Process Work Center of Portland and sponsored by GMU's the
University of Dispute Resolution Program). February 9-12, 2001
- Professional Development Seminar: Reconciliation Process (conducted by Dr. Louise
Diamond and Ambassador John McDonald, at ICAR, George Mason University). January
1999
- Internship (graduate) at the Nonviolence International in Washington DC (worked
closely with the program director of Nonviolence and Islam Dr. Douglas Crow, and
assisted him with numerous office tasks including the drafting of proposals; assisted
foreign visitors that came to the US for seminars and conferences). November1997 - May
1998.
Avrupa Birliği Sertifika Programı Seminerleri:
•
Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM,
Ayaş, Ankara.
•
Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM,
02.12.2011, Karadeniz Ereglisi, Zonguldak.
•
Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM,
20.03.2012, Menemen, İzmir.
•
Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM,
21.03.2012, Konak, Izmir.
•
Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM,
06.07.2012, Bodrum, Mugla.
•
Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM,
12.05.2013, Ayvalik, Balikesir.
•
Friedrich Ebert Stiftung Foundation, TANDEM,
25.05.2013, Kuşadası, Aydın.
and Ayaş Municipality, 05.07.2011,
and Karadeniz Eregli Municipality,
and Menemen Municipality,
and Konak Municipality,
and Bodrum Municipality,
and Ayvalik Municipality,
and Ayvalik Municipality,
Proje Değerlendirme – Bağımsız Dış Uzmanlık Tecrübeleri:
1Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency,
2009.
2Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency,
2010.
15
3Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator,
Turkish National Agency, 2010.
4Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency,
2011.
5Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator,
Turkish National Agency, 2011.
6Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency,
2012.
7Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator,
Turkish National Agency, 2012.
8Youth in Action Program Independent Project Evaluator, Turkish National Agency,
2013.
9Leonarda da Vinci Program, Mobility Projects, Independent Project Evaluator,
Turkish National Agency, 2013.
Avrupa Gönüllü Hizmeti Dış Akreditör Ziyaretleri:
1Directorate of Tekkeköy District National Education, Tekkeköy, Samsun,
25.06.2010.
2GENÇ GIRISIMCILERI DESTEKLEME VE KULTUR DERNEGI – GEGIDER, Samsun,
25.06.2010.
3Cappadocia Woman Youth Education and Culture Association, Nigde, 17.05.2010.
4PROVINCE DIRECTORATE OF YOUTH AND SPORTS MUGLA, Mugla, 02.07.2010.
5SYNAOS THINK TANK, Kütahya, 09.07.2010.
6District Governorship of Derince, Derince, Kocaeli, 21.05.2010.
7Ucarli Youth Organization, Ucarli, Lice, Diyarbakir, 16.12.2011.
8MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, Mardin, 22.04.2011.
9MERDİVEN YOUTH EDUCATION AND CONSULTING CENTER ASSOCIATION, Mersin,
26.02.2012.
10Governship of MALATYA European Union Project Office, Malatya, 31.07.2011.
11Foundation of Yucel Culture, Istanbul, 04.03.2011.
12KARABUK MUNICIPALITY, Karabuk, 03.12.2010.
13Kırıkkale City Directory Of Social Affairs, Kirikkale, 04.12.2010.
14Foundation of MEZİTLİ Social Cooperation and Solidarity, Mezitli, Mersin,
15.04.2011.
15Demirci Municipality, Demirci, Manisa, 22.04.2013.
16Turgutlu Municapality, Turgutlu, Manisa, 22.04.2013.
17Association of SİİRT Youth Social Development, Siirt, 14.01.2011.
18Association of TOSYA YOUTH AGENDA, Tosya, Kastamonu, 30.07.2011.
19Yap Zonguldak Association / Table Tennis Club, Zonguldak, 04.12.2010.
20BODRUM DANS KULÜBÜ DERNEĞİ, Bodrum, Mugla, 08.10.2011.
21ATATÜRK University Foreign Relations Office, Erzurum, 05.11.2010.
22Association of KUZEYDOGA SOCIETY, Kars, 24.06.2011.
23Isik University, Şile, İstanbul, 04.03.2011.
24TGD Turkey - Presentation Volunteers Association, Bursa, 19.02.2011.
25MOZAIK-HUMAN RESOURCES DEVOLOPMENT, Samsun, 17.09.2011.
26Bayburt University, Bayburt, 05.11.2010.
27Karabük Municipality, Karabük, 03.12.2010.
16

Benzer belgeler