Gaziantep Rüzgar Örümcekleri (Ordo:Solifugae)

Transkript

Gaziantep Rüzgar Örümcekleri (Ordo:Solifugae)
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
morfolojik özellikleri incelendikten sonra büyük bir
çoğunluğu yaşadığı habitata geri bırakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Amphibia
sistematik, Köse, Gümüşhane
ve
Reptilia,
PZ352
Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) ve Konak
Bitki Özelleşmesi: Güneybatı Türkiye’nin Bazı
Alticinae Türleri ve Konak Bitki İlişkileri
Ebru Gül ASLAN, Ali GÖK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 32260, Isparta
[email protected]
Fitofag böceklerle bitkiler arasındaki
ilişkilerin sebepleri, evrimsel boyutu ve kimyasal
bağlantısı üzerine araştırmacıların ilgisi son yıllarda
yoğun bir şekilde artış göstermiştir. Türkiye’deki
Alticinae türleri ekolojik anlamda, özellikle konak
bitki ilişkileri bazında, az bilinen gruplardan biridir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin güney ve batı
kesimlerinden yaklaşık beş yıllık arazi çalışmaları
ve gözlemlere dayanarak kaydedilen 16 cinse ait 75
Alticinae türünün konak bitkileri cins veya tür
düzeyinde sunulmuştur. Elde edilen verilere göre,
Alticinae türlerinin beslenme ilişkisi içerisinde
bulunduğu 25 bitki familyası belirlenmiş olup,
Lamiaceae,
Brassicaceae,
Scrophulariaceae,
Boraginaceae ve Asteraceae bunlar arasında en
fazla tercih edilen familyalar olmuştur. Konak bitki
kayıtlarının büyük bir kısmı ilgili tür için ilk kez
rapor edilmiştir. Bitki tercihinin nelere bağlı olduğu
ve seçim kriterleri tartışılmıştır. Çalışma, Türkiye
Alticinae faunası ve muhtemel konak bitkileri için
yapılacak genellemelerin sadece bir kısmını
oluşturmakla birlikte, amaç ilave çalışmalarla bu
yorumları tüm Türkiye genelinde yapabilmektir.
PZ353
Türkiye’de Ceratothoa, Nerocila, Livoneca
(Isopoda, Cymothoidae) İçin Yeni Konaklar
Ali ALAŞ1, Ahmet ÖKTENER2, Jean Paul
TRILLES3, Kemal SOLAK4
1
Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 68100,
Aksaray
2
İstanbul Tarım İl Müdürlüğü, Kontrol Şube
Müdürlüğü, Kumkapı Su Ürünleri İrtibat Bürosu,
Kumkapı, 34130, İstanbul
3
UMR 5119, Équipe Adaptation écophysiologique
et ontogenèse, Université de Montpellier 2, CC.
092, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex
O5, France
4
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji
Eğitimi Bölümü, Teknik Okullar, K blok 205,
Beşevler, Ankara
[email protected]
Türkiye kıyılarından ilk kez 4 cymothoid
için 4 yeni konak balık türü saptanmıştır: İskorpit
balığının, Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758
(Teleostei,
Scorpaenidae)
operkulumundan
Nerocila bivittata (Risso, 1816); hani balığının,
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) (Teleostei,
Serranidae) solungaç boşluğundan Ceratothoa
steindachneri Koelbel, 1878; iskorpit balığının,
Helicolenus
dactylopterus
dactylopterus
(Delaroche, 1809) (Teleostei, Scorpaenidae) ağız
tabanından Ceratothoa oestroides (Risso, 1826);
vatoz balığının kloakından Raja clavata Linnaeus,
1758 (Chondrichthyes; Rajidae) Livoneca sinuata
Koelbel, 1878 saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ceratothoa steindachneri,
Ceratothoa oestroides, Nerocila bivittata, Livoneca
sinuata, Türkiye
PZ354
Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Chrysomelidae,
Alticinae, konak bitki, Türkiye
Gaziantep Rüzgar Örümcekleri (Ordo:
Solifugae)
M. İsmail VAROL, Adile AKPINAR
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
27310, Gaziantep
[email protected]
Rüzgar örümcekleri, güneş örümcekleri,
silindir örümcekler, böyle, karabüyüler, dana dişi,
sarı ömer gibi farklı isimlerde anılan Solifugae
takımı Arachnida sınıfı içerisindedir.
Bu çalışmada Gaziantep ilinin büyüleri
(Ordo: Solifugae) araştırılmıştır. Nisan 2002
Ağustos
2007
tarihlerinde
gerçekleştirilen
araştırmada gece ve gündüz periyotlarında örnekler
toplanmıştır. Örnek toplamada yer gömme tuzağı,
616
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
besin tuzağı, ışık tuzağı, elle toplama v.s. metotlar
kullanılmıştır. Genç örneklerin erginleşmesi için
iklim dolabında farklı aralıklarda yaşatılmıştır.
Toplam beş familyadan 8 cins ve 11 tür tespit
edilmiştir.
Ayrıca bu çalışmanın finansmanını
TÜBİTAK 105T085 nolu ve ‘Gaziantep Karaböyü
(Arachnida: Solifugae) Faunası’ başlıklı proje ile
sağlamıştır.
Anahtar
Kelimeler:
Gaziantep, Türkiye
Fauna,
Karabüyüler,
PZ355
Rana ridibunda Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma
(Ranidae: Anura)
Atilla ARSLAN, Emine ARSLAN, Metin ÜRE,
Elif GÜLBAHÇE
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Konya
[email protected]
Bu çalışmada Konya ili Meram, Beyşehir
ve Hadim ilçelerinden toplanan dokuz Rana
ridibunda örneğinin karyotip, C-bantlama ve
Nükleolar Organizatör Bölgelerinin (NORs)
özellikleri incelendi. R. ridibunda’nın diploid
kromozom sayısı (2n)= 26, temel kromozom kol
sayısı (FN)= 52 ve otozomal kromozom kol sayısı
(FNa)= 48’dir. Kromozom setinde bir çift büyük,
bir çift orta büyülükte ve üç çift küçük toplam beş
çift metasentrik kromozom, iki çift büyük ve iki
küçük toplam dört çift submetasentrik kromozom
ile üç çift küçük subtelosentrik kromozom vardır.
Ayrıca eşey kromozomları orta büyüklükte
metasentrik ve X kromozomu, Y kromozomuna
göre biraz daha büyüktür. Bu türün kromozomların
tamamı sentromerik konstitutif heterokromatin (Cbant)’e sahiptir. Gümüş-nitrat boyama tekniği ile
bir çift küçük metasentrik kromozomun uzun kolu
üzerinde Nükleolar Organizatör Bölge (sekonder
boğum) tespit edilmiştir.
Örneklerimizin kromozom morfolojileri,
Türkiye’de bu tür üzerine yapılmış bir çalışmadaki
ile benzerdir. Ayrıca rutin giemsa boyama ile bir
çift kromozom üzerinde tespit edilmiş olan
Nükleolar Organizatör Bölge, bu çalışmada
kullanılan gümüş-nitrat boyama tekniği ile varlığı
kesinleşmiştir. R. ridibunda’nın sentromerik Cbantları Türkiye’de ilk defa bu çalışmada tespit
edilmiş olup Rana cinsine bağlı bazı türlerde
olduğu gibi örneklerimiz, telomerik bantlara sahip
değildir.
Anahtar Kelimeler: Rana ridibunda, karyotip, Cbant, NORs
PZ356
Türkiye’deki Hemiechinus auritus (Gmelin,
1770)’un C-bantlı Karyotipi ve Nükleolar
Organizatör Bölgeleri (NORs) (Insectivora:
Erinaceidae)
Atilla ARSLAN1, İrfan ALBAYRAK2, Nahit
PAMUKOĞLU2, Tarkan YORULMAZ2, Kubilay
TOYRAN2
1
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Konya
2
Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Kırıkkale
[email protected]
Bu çalışmada Türkiye’den toplanan altı
Hemiechinus auritus örneğinin karyotip, Cbantlama ve Nükleolar Organizatör Bölgelerinin
(NORs) özellikleri incelendi. H. auritus’un
karyotipindeki diploid kromozom sayısı (2n)= 48,
temel kromozom kol sayısı (FN)= 96 ve otozomal
kromozom kol sayısı (FNa)= 92’dir. Iraq ve
Türkiye’de aynı alttürün örneklerinin yayılış
göstermesine rağmen eşey kromozomlarının
morfolojileri farklıdır. H. auritus’un 5, 6, 7, 8, 9, 12
ve 17 nolu kromozomları hariç diğerleri
sentromerik Konstitutif heterokromatin (C-bant)’e
sahiptirler. Heterokromatin taşıyan 1, 2, 4, 10, 16,
19 ve 23. çift kromozomlar ile 21. kromozom
çiftinin tamamı koyu boyanırken diğerleri daha açık
boyanmıştır.
X
kromozomu
sentromerik
heterokromatine sahipken, Y kromozomunun
tamamı ökromatindir. Bu türün Nükleolar
Organizatör Bölgeleri ilk defa bu çalışmada gümüş
boyama tekniği kullanılarak tespit edilmiştir.
Nükleolar
Organizatör
Bölgeler
meta/submetasentrik
kromozomların
uzun
kollarının terminal bölgesinde lokalize olmuşlardır.
Batı ve Doğu Avrupa kirpilerin de olduğu gibi
Nükleolar Organizatör Bölgelerin lokalizasyonunun
C-bantlar ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Hemiechinus
karyotip, C-bant, NORs, Türkiye
auritus,
PZ357
Kura-Aras Havzasında Bulunan Orthrias
panthera (Heckel, 1843)’da Karyotip Analizi
Duygu TANRIKULU, Süleyman GÜL, Gökhan
NUR, Muhittin YILMAZ
Kars Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, 36100, Kars
[email protected]
Bu çalışmada Orthrias panthera (Heckel,
1843) (Fam: Balitoridae)’nin kromozomlarının sayı
617