kullanıcı kılavuzu dijital bebek monitörü

Yorumlar

Transkript

kullanıcı kılavuzu dijital bebek monitörü
.8//$1,&, .,/$98=8
0%3
'İ-İ7$/ %(%(. 021İ7g5h
.8//$1,&, .,/$98=8
%X NÕODYX]GD EHOLUWLOHQ |]HOOLNOHU ]HULQGH |QFHGHQ KDEHU YHUPHGHQ
GHğLşLNOLN \DSPD KDNNÕ VDNOÕGÕU
<HQL 0RWRUROD 'LMLWDO %HEHN 0RQLW|UQ]H
+RşJHOGLQL]
0%3
L VHoWLğLQL] LoLQ WHşHNNU HGHUL] %X EHEHN PRQLW|U GLMLWDO
LOHWLşLP NXOODQDUDN JUOW YH SDUD]LWOHUGHQ HWNLOHQPHGHQ EHEHğLQL]L
QHW ELU şHNLOGH GX\DELOPHQL]L VDğODU
/WIHQ RULMLQDO WDULKOL VDWÕş ILşLQL]L ND\ÕWODUÕQÕ] LoLQ VDNOD\ÕQ 0RWRUROD
UQQ]Q JDUDQWL KL]PHWOHUL LoLQ JDUDQWL GXUXPXQX RQD\ODPDN
DPDFÕ\OD VDWÕQ DOPD WDULKLQL J|VWHUHQ VDWÕş ILşLQH LKWL\DFÕQÕ]
RODFDNWÕU *DUDQWL NDSVDPÕ LoLQ ND\ÕW JHUHNOL GHğLOGLU
hUQOH LOJLOL VRUXODU LoLQ OWIHQ şX QXPDUD\Õ DUD\ÕQ
$YUXSD LoLQ (SRVWD PRWRUROD#WHOHPDUFRPHX
:HE DGUHVL ZZZPRWRURODFRP
%X .XOODQÕFÕ .ÕODYX]X UQQ]GHQ HQ L\L şHNLOGH ID\GDODQPDQÕ]
LoLQ JHUHNHQ WP ELOJL\L VDğODU
%HEHN PRQLW|UQ NXOODQPDGDQ |QFH HEHYH\Q QLWHVLQH SLOOHUL
\HUOHşWLULS WDP RODUDN şDUM HWPHQL] JHUHNPHNWHGLU hQLWHOHUL
NXUPDGDQ |QFH OWIHQ VD\ID µGDNL *YHQOLN 7DOLPDWODUÕQÕ RNX\XQ
+HU şH\ WDPDP PÕ"
‡ [ (EHYH\Q QLWHVL
‡ [ %HEHN QLWHVL
‡ [ $$$ ŞDUM HGLOHELOLU 1L0+ SLO HEHYH\Q QLWHVL LoLQ
‡ [ (EHYH\Q QLWHVL LoLQ Jo DGDSW|UO PDVD şDUMÕ
‡ [ %HEHN QLWHVL LoLQ Jo DGDSW|U
g1(0/İ
%HEHN QLWHVL LoLQ JHUHNHQ şDUM HGLOHPH\HQ SLOOHU UQOH ELUOLNWH
YHULOPH] (OHNWULN NHVLQWLVL GXUXPXQGD QLWHQLQ oDOÕşPD\D GHYDP
HGHELOPHVL LoLQ SLOOHUL NXOODQÕPGDQ |QFH WDNPDQÕ]Õ WDYVL\H
HGL\RUX]
(EHYH\Q QLWHQL]H JHQHO EDNÕş
$
12
2
1
11
10
9
3
TALK
4
8
6HV J|VWHUJH /('¶OHUL
$oPD.DSDPD GğPHVL 3
%DV NRQXş GğPHVL 7
%HEHğH NRQXşXQ
2QD\ODPD GğPHVL 2
+RSDUO|U
0DVD şDUMÕ
ŞDUM /('
L
0HQ GğPHVL 0
%DğODQWÕ J|VWHUJH /('
L 6HV NÕVPD GğPHVL 6HV DoPD GğPHVL *|VWHUJH EN] VRQUDNL VD\ID
0LNURIRQ
5
13
6
7
%
14
15
16
3LO NDSDğÕ YLGDVÕ
3LO NDSDğÕ
.HPHU .OLSVL
%HEHN QLWHQL]H JHQHO EDNÕş
&
17
19
26
25
18
20
$oPD.DSDPD GğPHVL 3
$UDPD GğPHVL *o /('¶L
dDO'XUGXU GğPHVL 1LQQL GğPHVL 0LNURIRQ
6HV DoPD GğPHVL 6HV NÕVPD GğPHVL *HFH ,şÕğÕ GğPHVL *HFH ,şÕğÕ
21
24
29
28
23
22
'
7HUPLN VHQV|U
3LO NDSDğÕ YLGDVÕ
3LO NDSDğÕ
*o DGDSW|U
NRQQHNW|U
30
/&' *|VWHUJH
D
C
B
E
A
F
G
27
$ 3LO VHYL\H J|VWHUJHVL
% %HEHN hQLWHVL
KDVVDVL\HW D\DUÕ
& *HFH ,şÕğÕ DoÕN
' 6ÕFDNOÕN RNXPDVÕ
( $ODUP IRQNVL\RQX DoÕN
) 1LQQL oDOÕ\RU
* 7DULK6DDW %LOJL
*YHQOLN 7DOLPDWODUÕ %DşODUNHQ %HEHN QLWHVLQH SLO \HUOHşWLUPH
%HEHN QLWHVL Jo ND\QDğÕ
(EHYH\Q QLWHVLQH SLO \HUOHşWLUPH (EHYH\Q QLWHVL Jo ND\QDğÕ
%DğODQWÕ .D\ÕW dDğUÕ
0%3
L .XOODQPDN 6HV D\DUÕ (EHYH\Q QLWHVL %HEHN QLWHVL %HEHğLQL]H NRQXşXQ 0HQ NXOODQÕPÕ *HFH ,şÕğÕ 8]DNWDQ DNWLYDV\RQ /RNDO DNWLYDV\RQ 1LQQL 8]DNWDQ DNWLYDV\RQ /RNDO DNWLYDV\RQ 6HVOL $NWLYDV\RQ $ODUP VHVL
$ODUP VHVL VHYL\HVL 6ÕFDNOÕN 6ÕFDNOÕN DUDOÕğÕ 6ÕFDNOÕN X\DUÕVÕ 6ÕFDNOÕN QLWHVL ž& YH\D ž) 6DDW 7DULK YH 6DDW $\DUODPD 6DDW )RUPDWÕ %HVOHPH =DPDQÕ %HVOHPH =DPDQÕ $\DUODPD $UDOÕN 6UHVL $\DUODPD $ODUPÕ $\DUÕ $ODUP 6HV <NVHNOLğL (NUDQ GLOL
&LKD]ÕQ DWÕOPDVÕ oHYUH 7HPL]OHPH <DUGÕP *HQHO %LOJLOHU İoLQGHNLOHU
7h5.d(
İoLQGHNLOHU
*YHQOLN 7DOLPDWODUÕ
8<$5,
%X EHEHN PRQLW|U HOHNWURPDQ\HWLN DODQODUOD LOJLOL WP VWDQGDUWODUOD
X\XPOXGXU YH .XOODQÕFÕ .ÕODYX]XQGD EHOLUWLOGLğL JLEL NXOODQÕOGÕğÕ VUHFH
JYHQOH NXOODQÕODELOLU %X VHEHSOH FLKD]Õ NXOODQPDGDQ |QFH GDLPD
.XOODQÕFÕ .ÕODYX]XQX GLNNDWOLFH RNX\XQ
‡ .XUXOXP \HWLşNLQ ELU NLşL WDUDIÕQGDQ \DSÕOPDOÕGÕU .XUXOXP VÕUDVÕQGD
NoN SDUoDODUÕ oRFXNODUGDQ X]DN WXWXQ
‡ %X UQ ELU R\XQFDN GHğLOGLU dRFXNODUÕQÕ]ÕQ RQXQOD R\QDPDVÕQD L]LQ
YHUPH\LQ
‡ %HEHN PRQLW|U \HWLşNLQ ELU NLşLQLQ J|]HWLPLQLQ \HULQH JHoPH]
‡ %X .XOODQÕFÕ .ÕODYX]XQX LOHULGH ELOJL DODELOPHN LoLQ VDNOD\ÕQ
‡ %HEHN QLWHVLQL YH\D NDEORODUÕ EHEHğLQ \DWDğÕQD \D GD NROXQXQ HULşHFHğL
PHVDIHOHUH \HUOHşWLUPH\LQ QLWH HQ D] PHWUH X]DNWD ROPDOÕGÕU
‡ .DEORODUÕ oRFXNODUÕQ HULşLPLQGHQ X]DNWD WXWXQ
‡ %HEHN PRQLW|UQ KDYOX YH\D EDWWDQL\H LOH |UWPH\LQ
‡ *o DGDSW|UOHUL LOH DVOD X]DWPD NDEORVX NXOODQPD\ÕQ 6DGHFH ELUOLNWH
YHULOHQ Jo DGDSW|UOHULQL NXOODQÕQ
‡ .XOODQÕPGDQ |QFH EHEHN PRQLW|UQ WHVW HGLQ )RQNVL\RQODUÕQÕ L\LFH
WDQÕ\ÕQ
‡ %HEHN PRQLW|UQ VX\D \DNÕQ \HUOHUGH NXOODQPD\ÕQ
‡ %HEHN PRQLW|UQ ELU ÕVÕ ND\QDğÕQÕQ \DNÕQODUÕQD PRQWH HWPH\LQ
‡ 6DGHFH ELUOLNWH YHULOHQ şDUM DOHWOHULQL YH Jo DGDSW|UOHULQL NXOODQÕQ
&LKD]ÕQÕ]D YH SLOOHUH ]DUDU YHUHELOHFHğLQGHQ EDşND şDUM DOHWOHUL YH Jo
DGDSW|UOHUL NXOODQPD\ÕQ
‡ 6DGHFH D\QÕ WUGHNL SLOOHUL WDNÕQ (EHYH\Q QLWHVLQGH DVOD VÕUDGDQ şDUM
HGLOHPH\HQ SLOOHUL NXOODQPD\ÕQ 3LOOHUL GRğUX NXWEL\HWWH \HUOHşWLULQ SLO
E|OPQGH EHOLUWLOPLşWLU
‡ ŞDUM DOHWLQH YH ILş NRQWDNODUÕQD NHVLFL YH\D PHWDO FLVLPOHUOH WHPDV HWPH\LQ
'İ..$7
3LOLQ \DQOÕş ELU SLO WLSL\OH GHğLşWLULOPHVL KDOLQGH SDWODPD WHKOLNHVL
.XOODQÕOPÕş SLOOHUL WDOLPDWD J|UH LPKD HGLQ
*YHQOLN 7DOLPDWODUÕ
%HEHN QLWHVLQH SLO \HUOHşWLUPH
-
1 x AA
+
+
1 x AA
-
A
1 x AA
1xA
+-
+
1 x AA
+
+
1 x AA
90° MAX
+
-
%HEHN QLWHVL LVWHUVHQL] DGHW $$ ER\ SLOOH şDUM HGLOPH\HQ SLOOHU WDYVL\H
HGLOLU YH\D HY WLSL $& SUL]OHUOH oDOÕşWÕUÕODELOLU %HEHN QLWHVLQLQ şDUM HWPH
IRQNVL\RQX \RNWXU
g1(0/İ
%HEHN QLWHVL LoLQ JHUHNHQ şDUM HGLOHPH\HQ SLOOHU UQOH ELUOLNWH YHULOPH]
(OHNWULN NHVLQWLVL GXUXPXQGD QLWHQLQ oDOÕşPD\D GHYDP HGHELOPHVL LoLQ
SLOOHUL NXOODQÕPGDQ |QFH WDNPDQÕ]Õ WDYVL\H HGL\RUX]
%HEHN QLWHVLQLQ DUNDVÕQGDNL SLO NDSDğÕQÕQ YLGDVÕQÕ WRUQDYLGD LOH VDDW
\|QQQ WHUVLQH GHUHFH G|QGUQ 3LO NDSDğÕQÕ oÕNDUWÕQ
127
9LGD\Õ 23(1 $d,. SR]LV\RQXQGDQ GDKD ID]OD oHYLUPH\H oDOÕşPD\ÕQ
*|VWHULOHQ SRODULWH\H X\JXQ RODUDN DGHW şDUM HGLOPH\HQ $$ SLO
\HUOHşWLULQ
3LO E|OPHVLQL NDSDWÕQ YH YLGD\Õ VDDW \|QQGH GHUHFH G|QGUHUHN
JHUL WDNÕQ
3 WXşXQD EDVÕQ *o /('¶L \DQDU
%HEHN QLWHVLQL NDSDWPDN LoLQ 3 WXşXQX EDVÕOÕ WXWXQ
127
3LO VHYL\HVL GşN ROGXğXQGD Jo /('
L \DQÕS V|QHU
8<$5,
(VNL SLOOHUL \HQL SLOOHUOH ELUOLNWH NXOODQPD\ÕQ
3LOOHUL NoN oRFXNODUGDQ X]DN WXWXQ
3LOOHUL NÕVD GHYUH \DSPD\ÕQ YH DWHşH DWPD\ÕQ
(ğHU FLKD]Õ X]XQ ELU VUH NXOODQPD\DFDNVDQÕ] SLOOHULQL oÕNDUWÕQ
%DşODUNHQ
7h5.d(
%DşODUNHQ
%HEHN QLWHVL Jo ND\QDğÕ
*o DGDSW|UQQ NoN ILşLQL EHEHN QLWHVL ]HULQGHNL Jo
NRQQHNW|UQH GLğHU XFXQX LVH HOHNWULN SUL]LQH 9+] EDğOD\ÕQ
127
6DGHFH ELUOLNWH YHULOHQ DGDSW|UQ NXOODQÕQ 9 '& P$
3 WXşXQD EDVÕQ *o /('¶L \DQDU
%HEHN QLWHVLQL NDSDWPDN LoLQ 3 WXşXQX EDVÕOÕ WXWXQ
(EHYH\Q QLWHVLQH SLO \HUOHşWLUPH
-
+
-
+
+
-
.HPHU NOLSVLQL DVPD SR]LV\RQXQD JHOHFHN şHNLOGH G|QGUQ
(EHYH\Q QLWHVLQLQ DUNDVÕQGDNL YLGD\Õ WRUQDYLGD LOH VDDW \|QQQ
WHUVLQH GHUHFH G|QGUQ 3LO NDSDğÕQÕ oÕNDUWÕQ
%DşODUNHQ
7h5.d(
127
9LGD\Õ 23(1 $d,. SR]LV\RQXQGDQ GDKD ID]OD oHYLUPH\H oDOÕşPD\ÕQ
*|VWHULOHQ SRODULWH\H X\JXQ RODUDN ELUOLNWH YHULOHQ DGHW şDUM
HGLOHELOLU $$$ SLOL \HUOHşWLULQ
8<$5,
ŞDUM HGLOHPH\HQ SLOOHUL HEHYH\Q QLWHVL LoLQ NXOODQPD\ÕQ 3LOLQ \DQOÕş
ELU SLO WLSL\OH GHğLşWLULOPHVL KDOLQGH SDWODPD WHKOLNHVL .XOODQÕOPÕş SLOOHUL
WDOLPDWD J|UH LPKD HGLQ
3LO E|OPHVLQL NDSDWÕQ YH YLGD\Õ VDDW \|QQGH oHYLUHUHN VÕNÕşWÕUÕQ
3 WXşXQD EDVÕQ /(' J|VWHUJH \DQDU
(EHYH\Q QLWHVLQL NDSDWPDN LoLQ 3 WXşXQX EDVÕOÕ WXWXQ
127
3LO VHYL\HVL GşN ROGXğXQGD /&' J|VWHUJHGH
VLPJHVL J|UQWOHQLU
YH HEHYH\Q QLWHVL GDNLNDGD ELU NÕVD ELU X\DUÕ WRQX YHULU
(EHYH\Q QLWHVL Jo ND\QDğÕ
ŞDUM QLWHVLQLQ Jo DGDSW|U NDEORVXQX SUL]H 9+] WDNÕQ
127
6DGHFH ELUOLNWH YHULOHQ DGDSW|UQ NXOODQÕQ 9 '& P$
(EHYH\Q QLWHVLQL şDUM FLKD]ÕQD \HUOHşWLULQ .ÕUPÕ]Õ şDUM ÕşÕğÕ \DQDU
127
hQLWHQLQ şDUM ROPDVÕ \DNODşÕN VDDW VUHU
3 WXşXQD EDVÕQ /(' J|VWHUJH \DQDU
(EHYH\Q QLWHVLQL NDSDWPDN LoLQ 3 WXşXQX EDVÕOÕ WXWXQ
%DşODUNHQ
%DğODQWÕ
127
%HEHN QLWHVLQL YH\D NDEORODUÕ EHEHğLQ \DWDğÕQD \D GD NROXQXQ HULşHFHğL
PHVDIHOHUH \HUOHşWLUPH\LQ QLWH HQ D] PHWUH X]DNWD ROPDOÕGÕU
%HEHN PRQLW|UQ LON NH] NXOODQGÕğÕQÕ]GD EDğODQWÕ\Õ WHVW HWPHQL] WDYVL\H
HGLOLU
‡ (EHYH\Q QLWHVLQL EHEHN QLWHVL LOH D\QÕ RGDGD NXUXQ IDNDW QLWH
DUDVÕQGD HWNLOHşLPGHQ GROD\Õ XğXOWX ROPDPDVÕ LoLQ DUDODUÕQGD HQ D] PHWUH EXOXQPDVÕQD GLNNDW HGLQ
‡ +HU LNL QLWH GH DoÕOGÕğÕQGD HEHYH\Q QLWHVL EHEHN QLWHVLQL DUDPD\D
EDşODU
‡ (EHYH\Q QLWHVLQGHNL \HşLO /(' HEHYH\Q QLWHVL EHEHN QLWHVL LOH
EDğODQWÕ\D JHoHQH NDGDU \DQÕS V|QHU
%DğODQWÕ NXUXOGXğXQGD /(' \DQÕS V|QPH\L EÕUDNÕU
‡ %HEHN QLWHVLQLQ PLNURIRQXQGD DOJÕODQDQ VHV HEHYH\Q QLWHVLQGH
GX\XOXU
‡ $OJÕODQDQ VHV VHYL\HVL HEHYH\Q QLWHVLQLQ VWQGHNL /('
OHU
WDUDIÕQGDQ J|UQWOHQLU
‡ 6HV PDNVLPXP VHYL\H\H HULşWLğLQGH ELU ELS VHVL GX\XOXU
‡ %DğODQWÕ JHUoHNOHşWLğL ]DPDQ HEHYH\Q QLWHVLQL oDOÕşPD PHVDIHVLQLQ
LoLQGH EXOXQDQ L]OHPH \DSPDN LVWHGLğLQL] RGD\D J|WUQ
‡ (ğHU EDğODQWÕ \RNVD YH\D NDSVDPD DODQÕ GÕşÕQGD\VD HEHYH\Q QLWHVL
VDQL\HGH ELU X\DUÕ VLQ\DOL \D\DU YH HEHYH\Q QLWHVL ]HULQGHNL \HşLO
EDğODQWÕ /('¶L \DQÕS V|QHU
‡ (EHYH\Q QLWHVLQL EDğODQWÕ NXUXODQD NDGDU \DNODşWÕUÕQ
%DşODUNHQ
.D\ÕW
7h5.d(
%HEHN QLWHVL VL] VDWÕQ DOPDGDQ |QFH ND\GHGLOPLşWLU %HEHN QLWHVL LOH
HEHYH\Q QLWHVL DUDVÕQGDNL EDğODQWÕ NRSPDGÕğÕ VUHFH RQX WHNUDU
ND\GHWPHQL] JHUHNPH]
%HEHN PRQLW|UQ] WHNUDU ND\GHWPHN LoLQ DşDğÕGDNL WDOLPDWODUÕ
X\JXOD\ÕQ
%HEHN QLWHVLQL NDSDWÕQ YH NoN ILşL EHEHN QLWHVLQGHQ oÕNDUWÕQ
'DKD VRQUD SLOOHUL HEHYH\Q QLWHVLQGHQ oÕNDUWÕQ
%HEHN QLWHVL DoÕNNHQ 3 WXşXQX EDVÕOÕ WXWXQ YH JHFH ÕşÕğÕ \DQÕS
V|QHQH NDGDU EDVÕOÕ WXWPD\D GHYDP HGLQ %HEHN QLWHVL ND\ÕW
PRGXQGD
(EHYH\Q QLWHVLQGH SLOOHU GHğLşWLULOLUNHQ 3 WXşXQX EDVÕOÕ WXWXQ YH
NÕUPÕ]Õ VHV /('
OHUL \DQÕS V|QHQH NDGDU EDVÕOÕ WXWXQ (EHYH\Q QLWHVL
ND\ÕW PRGXQGD
QLWHQLQ GH DUD\ÕS EDğODQWÕ\Õ NXUPDVÕQÕ EHNOH\LQ
.D\ÕW WDPDPODQGÕğÕQGD /('¶OHU \DQÕS V|QPH\L NHVHU YH HEHYH\Q QLWHVL
X]XQ ELU VLQ\DO YHULU
dDğUÕ
(ğHU HEHYH\Q QLWHVLQL ND\EHGHUVHQL] EHEHN QLWHVLQGHNL WXşXQD VDQL\H EDVÕQ
(EHYH\Q QLWHVL RQX EXODELOPHQL] LoLQ VDQL\H ER\XQFD DUG DUGD
VLQ\DOOHU YHULU
$UDPD VHVLQL GXUGXUPDN LoLQ HEHYH\Q QLWHVLQGHNL KHUKDQJL ELU WXşD
EDVÕQ
%DşODUNHQ
0%3
L .XOODQPDN
6HV D\DUÕ
(EHYH\Q QLWHVL
(EHYH\Q QLWHVLQGH VHV VHYL\HVL YH ELU 6HV .DSDOÕ D\DUÕ EXOXQXU
‡ 6HVL DUWÕUPDN LoLQ WXşXQD EDVÕQ
‡ 6HVL D]DOWPDN LoLQ WXşXQD EDVÕQ
127
6HV .DSDOÕ J|UQWOHQGLğLQGH DOJÕODQDQ VHV QLWHQLQ VW NÕVPÕQGDNL /('
OHU
WDUDIÕQGDQ J|UQWOHQLU
%HEHN QLWHVL
‡ 6HVL DUWÕUPDN LoLQ WXşXQD EDVÕQ
‡ 6HVL D]DOWPDN LoLQ WXşXQD EDVÕQ
127
%HEHN QLWHVLQLQ VHV VHYL\HVL EHEHNOH NRQXşXUNHQNL YH QLQQL oDODUNHQNL
VHV VHYL\HVLQL EHOLUOHU
%HEHğLQL]H NRQXşXQ
0HQ NXOODQÕPÕ
%HEHN PRQLW|U LOH EHEHğLQL]OH NRQXşDELOLUVLQL]
%HEHğLQL]OH NRQXşPDN LoLQ HEHYH\Q QLWHVLQGHNL 7 WXşXQD EDVÕQ
.RQXşPD\Õ GXUGXUPDN LoLQ GğPH\L EÕUDNÕQ
0HQ\H JLUPHN LoLQ HEHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ
0HQ VHoHQHNOHULQL JH]PHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
İVWHGLğLQL] VHoHQHğL VHoPHN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
(ğHU VDQL\H ER\XQFD KLoELU WXşD EDVÕOPD]VD J|VWHUJH EHNOHPH
PRGXQD JHoHU
0%3
L .XOODQPDN
$QD 0HQ
$OW PHQ *HFH ,şÕğÕ
$oÕN" .DSDOÕ"
1LQQL
dDO" 'XUGXU"
<HQL 6Ho
$OW PHQ 7ZLQNOH
6LOHQW 1LJKW
0LQXHW LQ *
'DQQ\ %R\
%OXH 'DQXEH
7PQ dDO
+DVVDVL\HW
%HEHN QLWHVLQLQ PLNURIRQ KDVVDVL\HW VHYL\HVLQL
D\DUOD\ÕQ VHYL\H
$ODUP 6HVL
$oÕN" .DSDOÕ"
6HV
6ÕFDNOÕN
$UDOÕN $\DU
6ÕF 8\DUÕVÕ
7h5.d(
0HQ KDULWDVÕ
6HV VHYL\HVLQL D\DUOD
6ÕFDNOÕN DUDOÕğÕ D\DUOD
8\DUÕ $oÕN" 8\DUÕ .DSDOÕ"
6HV
'HUHFH )" 'HUHFH &"
6DDW
6DDWL $\DUOD
6DDW )RUPDWÕ
<ÕO $\ *Q 6DDW 'DNLND
6DDW" 6DDW"
%HVOHPH 6D
6DDWL $\DUOD
=DP$UD$\U
$ODUP
6DDW 'DNLND
6DDW 'DNLND
$oÕN" .DSDOÕ"
6HV
'LO
0%3
L .XOODQPDN
'LO VHoLPL ONH\H EDğOÕ
*HFH ,şÕğÕ
8]DNWDQ DNWLYDV\RQ
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
2 WXşXQD EDVÕQ $oÕN" J|UQWOHQLU
%HEHN QLWHVLQGHNL JHFH ÕşÕğÕQÕ oDOÕşWÕUPDN LoLQ 2 WXşXQD WHNUDU
EDVÕQ
0HQGHQ oÕNPDN LoLQ 0 WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
*HFH ÕşÕğÕQÕ X]DNWDQ NDSDWPDN LoLQ D\QÕ DGÕPODUÕ WDNLS HGLQ IDNDW
.DSDOÕ"
\Õ VHoLQ
/RNDO DNWLYDV\RQ
*HFH ÕşÕğÕQÕ DoPDN \D GD NDSDPDN LoLQ EHEHN QLWHVLQGH WXşXQD
EDVÕQ
1LQQL
%HEHN QLWHVLQGH DGHW QLQQL oDOÕQDELOLU
8]DNWDQ DNWLYDV\RQ
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
1LQQL J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ dDO" J|UQWOHQLU
<HQL 6Ho VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
İVWHQLOHQ QLQQL\L VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ YH\D 7PQ dDO
WXşXQD EDVDUDN WP QLQQLOHUL DUND DUND\D oDOÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ dDO" J|UQWOHQLU
1LQQLOHUL oDOPD\D EDşODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
1LQQL D\DUÕQGDQ oÕNPDN LoLQ 0 WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
1LQQL\L X]DNWDQ NDSDWPDN LoLQ D\QÕ DGÕPODUÕ WDNLS HGLQ IDNDW 'XUGXU X
VHoLQ
0%3
L .XOODQPDN
7h5.d(
127
dDOÕQDQ QLQQLQLQ VHV VHYL\HVL VDGHFH EHEHN QLWHVLQLQ ]HULQGHQ
D\DUODQDELOLU %HEHN QLWHVL HQ VRQ \DSÕODQ VHV VHYL\HVL D\DUÕQÕ
KDWÕUOD\DFDNWÕU EN] ³ 6HV D\DUÕ´
(ğHU HEHYH\Q QLWHVLQGH 7 WXşXQD EDVDUVDQÕ] QLQQL RWRPDWLN RODUDN
GXUDFDNWÕU
/RNDO DNWLYDV\RQ
%HEHN QLWHVLQGH WXşXQD EDVÕQ 6RQ VHoLOHQ QLQQL oDOÕQÕU
6HV VHYL\HVLQL DUWÕUPDN LoLQ WXşXQD YH\D D]DOWPDN LoLQ WXşXQD
EDVÕQ
1LQQL\L GHğLşWLUPHN LoLQ WXşXQD EDVÕQ
dDOPD\Õ GXUGXUPDN LoLQ WXşXQD EDVÕQ
6HVOL $NWLYDV\RQ
%HEHN PRQLW|UQQ VHV DOJÕODPD KDVVDVL\HW VHYL\HVL 92;
D\DUODQDELOLU (ğHU EHEHN VHVVL] X\X\DQ ELU EHEHNVH DOoDN VHVOHULQ
DOJÕODQÕS HEHYH\Q QLWHVLQH J|QGHULOHELOPHVL LoLQ KDVVDVL\HW VHYL\HVL
DUWÕUÕODELOLU
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
+DVVDVL\HW J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
İVWHQLOHQ 92; KDVVDVL\HWLQL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
0HQGHQ oÕNPDN LoLQ 0 WXşXQD EDVÕQ
$ODUP VHVL
$OJÕODQDQ VHVLQ |UQHğLQ EHEHğLQ DğODPDVÕ VHYL\HVL J|VWHUJHQLQ
VWQGHNL VHV J|VWHUJH /('
OHULQLQ VD\ÕVÕ LOH J|UQWOHQLU (EHYH\Q
QLWHVLQLQ VHVL 6HV .DSDOÕ RODUDN D\DUOÕ ROVD GD VHV VHYL\HVLQLQ NÕUPÕ]Õ
E|OJHGH ROGXğXQD GDLU ELU ELS VHVL VL]L X\DUÕU
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
$ODUP 6HVL J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
0%3
L .XOODQPDN
2 WXşXQD EDVÕQ $oÕN" J|UQWOHQLU
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
0HQGHQ oÕNPDN LoLQ 0 WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
$ODUP VHVLQL NDSDWPDN LoLQ D\QÕ DGÕPODUÕ WDNLS HGLQ IDNDW .DSDOÕ"
\Õ VHoLQ
$ODUP VHVL VHYL\HVL
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
$ODUP 6HVL J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
6HV J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
İVWHQLOHQ VHV VHYL\HVLQL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
0HQGHQ oÕNPDN LoLQ 0 WXşXQD EDVÕQ
6ÕFDNOÕN
%HNOHPH PRGXQGD EHEHN QLWHVLQLQ \HUOHşWLULOGLğL RGDQÕQ VÕFDNOÕğÕ
HEHYH\Q QLWHVLQGH J|UQWOHQLU
6ÕFDNOÕN DUDOÕğÕ
2GD VÕFDNOÕğÕ DOW YH\D VW OLPLWL DşWÕğÕQGD HNUDQGD J|UQWOHQLU
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
6ÕFDNOÕN J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ $UDOÕN $\DU J|UQWOHQLU
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
İVWHQLOHQ VW OLPLWL D\DUODPDN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ PDNV
ž&
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
İVWHQLOHQ DOW OLPLWL D\DUODPDN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ PLQ ž&
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
0%3
L .XOODQPDN
6ÕFDNOÕN X\DUÕVÕ
(ğHU VÕFDNOÕN OLPLWOHUL DşÕOÕUVD VL]L X\DUPDN LoLQ oLIW ELS VHVL oÕNDUÕOÕU
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
6ÕFDNOÕN J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
6ÕF 8\DUÕVÕ J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 8\DUÕ $oÕN" J|UQWOHQLU
6ÕFDNOÕN X\DUÕVÕQÕ oDOÕşWÕUPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
8\DUÕ\Õ NDSDWPDN LoLQ D\QÕ DGÕPODUÕ WDNLS HGLQ IDNDW 8\DUÕ .DSDOÕ"
\Õ VHoLQ
6ÕFDNOÕN X\DUÕ VHVL
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
6ÕFDNOÕN J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
6ÕF 8\DUÕVÕ J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
6HV J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
İVWHQLOHQ VHV VHYL\HVLQL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
0%3
L .XOODQPDN
7h5.d(
127
(ğHU OLPLWOHU DşÕOÕUVD J|VWHUJH <NVHN YH\D $OoDN X\DUÕODUÕQÕ J|UQWOHU YH
PHYFXW VÕFDNOÕN \DQÕS V|QHU (ğHU DODUP WRQXQX DoÕN RODUDN
D\DUODGÕ\VDQÕ] OLPLW DşÕOGÕğÕQGD ELU ELS VHVL LOH X\DUÕOÕUVÕQÕ]
6ÕFDNOÕN QLWHVL ž& YH\D ž)
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
6ÕFDNOÕN J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
'HUHFH )" J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
hQLWH\L ž&
\H D\DUODPDN LoLQ D\QÕ DGÕPODUÕ WDNLS HGLQ IDNDW 'HUHFH &" VHoLQ
6DDW
(EHYH\Q QLWHVLQGHNL J|VWHUJH HNUDQÕ WDULK YH ]DPDQÕ J|UQWOHU
DoÕOGÕğÕQGD YDUVD\ÕODQ GÕU IDNDW |QFHOLNOH GRğUX WDULK YH
]DPDQÕ D\DUODPDQÕ] JHUHNPHNWHGLU =DPDQ YH\D VDDWOLN IRUPDWWD
J|UQWOHQHELOLU PRQLW|UQ] YDUVD\ÕODQ RODUDN VDDWOLN IRUPDWWD
J|UQWOHPHN ]HUH D\DUODQPÕşWÕU
(ğHU %HVOHPH =DPDQÕ |]HOOLğLQL NXOODQPDN LVWL\RUVDQÕ] VDDWL D\DUODPDQÕ]
JHUHNHFHNWLU
7DULK YH 6DDW $\DUODPD
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
6DDW J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 6DDWL $\DUOD J|UQWOHQLU
2 WXşXQD EDVÕQ <ÕO J|UQWOHQLU
<ÕOÕ VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ $\ J|UQWOHQLU
$\Õ VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ *Q J|UQWOHQLU
*Q VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 6DDW J|UQWOHQLU
6DDWL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 'DNLND J|UQWOHQLU
0%3
L .XOODQPDN
7h5.d(
'DNLNDODUÕ VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
6DDW )RUPDWÕ
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
6DDW J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
6DDW )RUPDWÕ J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 6DDW" J|UQWOHQLU
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
hQLWH\L VDDWOLN IRUPDWD D\DUODPDN LoLQ D\QÕ DGÕPODUÕ WDNLS HGLQ IDNDW 6DDW" VHoLQ
%HVOHPH =DPDQÕ
(ğHU EHEHğLQL] LoLQ G]HQOL ELU EDNÕP UXWLQLQL WDNLS HGL\RUVDQÕ] EHEHN
PRQLW|UQ] VL]L EHEHğLQL]LQ EDNÕP VDDWL JHOGLğLQGH X\DUPDVÕ LoLQ
D\DUOD\DELOLUVLQL] %HEHğLQL]LQ ELU VRQUDNL EDNÕP ]DPDQÕQÕ YH GDKD
VRQUDNL EDNÕP ]DPDQODUÕQÕ DUDODUÕQGDNL VUH\H J|UH D\DUOD\DELOLUVLQL]
gQFHOLNOH HEHYH\Q QLWHVL ]HULQGH ]DPDQ YH WDULKL D\DUODGÕğÕQÕ]GDQ
HPLQ ROPDOÕVÕQÕ]
%HVOHPH =DPDQÕ $\DUODPD
0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
%HVOHPH 6D J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 6DDWL $\DUOD J|UQWOHQLU
2 WXşXQD EDVÕQ 6DDW J|UQWOHQLU
6DDWL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 'DNLND J|UQWOHQLU
'DNLNDODUÕ VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
0%3
L .XOODQPDN
$UDOÕN 6UHVL $\DUODPD
$UDOÕN VUHVLQL D\DUODUNHQ OWIHQ EHEHğLQ EDNÕP VUHVLQL GH HNOH\LQ
0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
%HVOHPH 6D J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
=DP$UD$\U J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 6DDW J|UQWOHQLU
$UDOÕN VDDWLQL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ 'DNLND J|UQWOHQLU
$UDOÕN GDNLNDODUÕQÕ VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
$ODUPÕ $\DUÕ
%HVOHPH ]DPDQÕ YH GDKD VRQUDNL ]DPDQODUGD ELU X\DUÕ LVWL\RUVDQÕ] DODUP
DoÕN ROPDOÕGÕU
0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
%HVOHPH 6D J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
$ODUP J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ $oÕN" J|UQWOHQLU
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ YH HEHYH\Q QLWHVLQLQ
J|VWHUJHVLQGH $ODUP VLPJHVL J|UQWOHQLU
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
İ38d/$5,
$ODUPÕ NDSDWPDN LoLQ D\QÕ DGÕPODUÕ WDNLS HGLQ IDNDW .DSDOÕ"
\Õ VHoLQ
0%3
L .XOODQPDN
7h5.d(
$ODUP 6HV <NVHNOLğL
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
%HVOHPH 6D J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
$ODUP J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
6HV J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LS VHVLQLQ VHYL\HVLQL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
%LU VHYL\H JHUL JLWPHN YH\D PHQGHQ oÕNPDN 0 LoLQ WXşXQD EDVÕQ
(NUDQ GLOL
(EHYH\Q QLWHVLQGH 0 WXşXQD EDVÕQ *HFH ,şÕğÕ J|UQWOHQLU
'LO J|UQWOHQHQH NDGDU YH\D WXşXQD EDVÕQ
2 WXşXQD EDVÕQ *HoHUOL GLO J|UQWOHQLU
İVWHQLOHQ GLOL VHoPHN LoLQ YH\D WXşXQD EDVÕQ
2QD\ODPDN LoLQ 2 WXşXQD EDVÕQ
0HQGHQ oÕNPDN LoLQ 0 WXşXQD EDVÕQ
0%3
L .XOODQPDN
&LKD]ÕQ DWÕOPDVÕ oHYUH
<DşDP VUHVL VRQXQGD UQ GLğHU HY DWÕNODUÕ\OD ELUOLNWH
DWPD\ÕQ FLKD] HOHNWULNOL YH HOHNWURQLN DOHWOHULQ JHUL
G|QşP LoLQ EHOLUOHQPLş ELU WRSODPD QRNWDVÕQD J|WUQ
hUQ NXOODQÕFÕ NÕODYX]XQXQ YHYH\D NXWXQXQ ]HULQGH
VHPERO EXQX LIDGH HGHU
hUQQ LoHULVLQGHNL ED]Õ PDO]HPHOHU JHUL G|QşP
QRNWDVÕQD WHVOLP HGLOGLğL WDNWLUGH WHNUDU NXOODQÕODELOLU .XOODQÕOPÕş UQOHULQ
ED]Õ SDUoDODUÕQÕQ YH\D KDPPDGGHOHULQLQ WHNUDU NXOODQÕOPDVÕ LOH oHYUH
NRUXPDVÕQD |QHPOL ELU NDWNÕGD EXOXQXUVXQX]
%|OJHQL]GHNL WRSODPD QRNWDODUÕ LOH LOJLOL GDKD ID]OD ELOJL HGLQPHN LVWL\RUVDQÕ]
\HUHO \HWNLOLOHUOH LOHWLşLPH JHoLQ
3LOOHUL \HUHO NXUDOODUÕQÕ]D X\JXQ RODUDN oHYUH\H ]DUDU YHUPH\HFHN ELU
şHNLOGH DWÕQ
&LKD]ÕQ DWÕOPDVÕ oHYUH
7HPL]OHQPHVL YH EDNÕPÕ
‡ hUQQ KLo ELU SDUoDVÕQÕ LQFHOWLFL YH\D EHQ]HUL o|]HOWL YH NLP\DVDOODUOD
WHPL]OHPH\LQ ² EX GXUXP UQQ]H JDUDQWL NDSVDPÕQGD ROPD\DQ
NDOÕFÕ ELU KDVDU YHUHELOLU *HUHNLUVH QHPOL ELU EH]OH WHPL]OH\LQ
‡ 0%3
LQL]L VÕFDN QHPOL DODQODU YH\D JQHş ÕşÕğÕQGDQ NRUX\XQ YH
ÕVODQPDVÕQD L]LQ YHUPH\LQ
‡ 0%3
LQL]LQ \NVHN JYHQ VWDQGDUWODUÕQD X\JXQ ROPDVÕ LoLQ KHU WUO
oDED J|VWHULOGL )DNDW ELU VRUXQ ROXUVD OWIHQ NHQGLQL] WDPLU HWPH\H
oDOÕşPD\ÕQ ² \DUGÕP LoLQ 0şWHUL 6HUYLVL LOH LOHWLşLPH JHoLQ
7HPL]OHPH
7h5.d(
7HPL]OHPH
0%3
L QHPOL ELU EH]OH YH\D DQWLVWDWLN ELU EH]OH WHPL]OH\LQ $VOD WHPL]OLN
PDO]HPHOHUL YH\D DşÕQGÕUÕFÕ PDGGHOHU NXOODQPD\ÕQ
<DUGÕP
ŞDUM ROX\RU
(EHYH\Q QLWHVL şDUM QLWHVLQLQ ]HULQGH\NHQ
ND\PÕ\RU
‡ .|W SLO NRQWDğÕ ± HEHYH\Q QLWHVLQL KDILIoH R\QDWÕQ
‡ .LUOL NRQWDN 3LO NRQWDNODUÕQÕ YH şDUM QLWHVLQL DONROOH QHPOHQGLULOPLş ELU
EH]OH WHPL]OH\LQ
‡ 3LO GROX şDUM JHUHNOL GHğLO
‡ ŞDUM QLWHVLQLQ 9$& +]
OLN ELU SUL]H G]JQ RODUDN WDNÕOÕ
ROGXğXQGDQ YH SUL]LQ oDOÕşÕU GXUXPGD ROGXğXQGDQ HPLQ ROXQ
‡ DGHW şDUM HGLOHELOLU $$$ SLOLQ HEHYH\Q QLWHVLQLQ SLO E|OPQH
NXWXSODUÕ GRğUX RODFDN şHNLOGH G]JQFH \HUOHşWLULOGLğLQGHQ HPLQ ROXQ
(NUDQ
*|UQW \RN
‡ 3LOOHUL şDUM HWPH\L YH\D GHğLşWLUPH\L GHQH\LQ
‡ hQLWHOHUL VÕIÕUOD\ÕQ 3LOOHUL HEHYH\Q QLWHVLQGHQ oÕNDUWÕQ \DNODşÕN VDQL\H EHNOH\LQ YH WHNUDU WDNÕQ
‡ hQLWH DoÕOGÕ PÕ"
$oPDN LoLQ HEHYH\Q QLWHVLQLQ NHQDUÕQGDNL 3 GğPHVLQH EDVÕS
EÕUDNÕQ
.D\ÕW
(ğHU EHEHN QLWHVL HEHYH\Q QLWHVL LOH EDğODQWÕVÕQÕ
ND\EHWWL\VH
‡ 3LOOHUL şDUM HWPH\L YH\D GHğLşWLUPH\L GHQH\LQ
‡ (ğHU EHEHN QLWHVL oRN X]DNWD\VD NDSVDPD GÕşÕQGD NDOPÕş RODELOLU
EHEHN QLWHVLQL HEHYH\Q QLWHVLQH \DNODşWÕUÕQ
‡ hQLWHOHUL VÕIÕUOD\ÕQ 3LOOHUL HEHYH\Q QLWHVLQGHQ oÕNDUWÕQ \DNODşÕN VDQL\H EHNOH\LQ YH WHNUDU WDNÕQ %HEHN QLWHVL LOH HEHYH\Q QLWHVLQLQ
VHQNURQL]H ROPDVÕ LoLQ ELU GDNLND NDGDU EHNOH\LQ
‡ (ğHU QLWHOHUL WHNUDU ND\GHWPHQL] JHUHNLUVH ³ .D\ÕW´ NÕVPÕQD EDNÕQ
<DUGÕP
7h5.d(
İQWHUIHUDQV
(EHYH\Q QLWHVLQGH VHV oDNÕşPDVÕ
‡ (EHYH\Q YH EHEHN QLWHOHULQL] oRN \DNÕQ RODELOLU %LUELULQGHQ
X]DNODşWÕUÕQ
‡ (WNLOHşLPGHQ GROD\Õ XğXOWX ROPDPDVÕ LoLQ LNL QLWH DUDVÕQGD HQ D] PHWUH ROGXğXQGDQ HPLQ ROXQ
‡ (ğHU EHEHN QLWHVL oRN X]DNWD\VD NDSVDPD GÕşÕQGD NDOPÕş RODELOLU
EHEHN QLWHVLQL HEHYH\Q QLWHVLQH \DNODşWÕUÕQ
‡ %HEHN YH HEHYH\Q QLWHVLQLQ WHOHYL]\RQ ELOJLVD\DU YH\D NDEORVX]
PRELO WHOHIRQ JLEL GLğHU HOHNWURQLN HNLSPDQODUÕQ \DNÕQÕQGD
ROPDGÕğÕQGDQ HPLQ ROXQ
<DUGÕP
*HQHO %LOJLOHU
hUQQ] G]JQ oDOÕşPÕ\RUVD
%X .XOODQÕFÕ .ÕODYX]XQX YH\D +Õ]OÕ %DşODQJÕo .ÕODYX]XQX RNX\XQ
İQWHUQHW VLWHPL]L ]L\DUHW HGLQ
ZZZPRWRURODFRP
QXPDUDOÕ WHOHIRQGDQ $YUXSD 0şWHUL
6HUYLVLPL]H EDşYXUXQ
(SRVWD PRWRUROD#WHOHPDUFRPHX
<HGHN SLO VLSDULş HWPHN LoLQ PşWHUL KL]PHWOHUL LOH LOHWLşLPH JHoLQ YH\D ZHE
VLWHPL]L ]L\DUHW HGLQ
$YUXSD
GD 6DWÕQ $OÕQDQ 7NHWLFL hUQOHUL YH
$NVHVXDUODU
%X JDUDQWL QHOHUL NDSVDU"
$şDğÕGD EHOLUWLOHQ LVWLVQDODU YH VÕQÕUODPDODU oHUoHYHVLQGH %LQDWRQH
(OHFWURQLFV ,QWHUQDWLRQDO /7' UHWPLş ROGXğX 0RWRUROD PDUND WNHWLFL
UQOHULQLQ hUQOHU YH EX UQOHU LOH ELUOLNWH NXOODQÕOPDN ]HUH VDWÕşD
VXQGXğX 0RWRUROD PDUNDOÕ YH\D VHUWLILNDOÕ UQOHULQ $NVHVXDUODU
DşDğÕGD EHOLUWLOHQ VUH ER\XQFD QRUPDO WNHWLFL NXOODQÕPÕ NDSVDPÕQGD
KHUKDQJL ELU PDO]HPH YH\D LşoLOLN NXVXUX WDşÕPDGÕğÕQÕ JDUDQWL HGHU %X
VÕQÕUOÕ JDUDQWL VDGHFH WNHWLFL\H |]HO ELU EDşYXUX \ROX WHşNLO HGHU YH
%LQDWRQH (OHFWURQLFV ,QWHUQDWLRQDO /7' WDUDIÕQGDQ UHWLOHQ YH $YUXSD
VÕQÕUODUÕ GDKLOLQGH EX \D]ÕOÕ JDUDQWL LOH ELUOLNWH WNHWLFLOHU WDUDIÕQGDQ VDWÕQ
DOÕQDQ 0RWRUROD PDUNDOÕ \HQL hUQ YH $NVHVXDUODU LoLQ DşDğÕGDNL şDUWODU
oHUoHYHVLQGH JHoHUOLGLU
%X JDUDQWL NLPLQ LoLQ JHoHUOLGLU"
%X JDUDQWL VDGHFH LON WNHWLFL LoLQ JHoHUOLGLU oQF şDKÕVODUD
DNWDUÕODPD]
*HQHO %LOJLOHU
%,1$721( (/(&7521,&6 ,17(51$7,21$/ /7' NHQGL
GHğHUOHQGLUPHVL GRğUXOWXVXQGD EX JDUDQWL\H X\JXQ ROPD\DQ KLoELU
hUQ YH $NVHVXDUÕ FUHWVL] RODUDN WDPLU HWPH\HFHN GHğLşWLUPH\HFHN
YH\D SDUD LDGHVL \DSPD\DFDNWÕU %LQDWRQH (OHFWURQLFV ,QWHUQDWLRQDO /7'
RQDUÕP YH GHğLşLPOHULQGH LşOHYVHO DoÕGDQ HşGHğHU RODQ RQDUÕOPÕş
\HQLOHQPLşLNLQFL HO YH\D VÕIÕU hUQ $NVHVXDU YH\D SDUoDODU NXOODQDELOLU
%X JDUDQWL NDSVDPÕQGD oÕNDUWÕODQ YH\D GHğLşWLULOHQ WP hUQ $NVHVXDU
YH\D SDUoDODUÕQ PONL\HWL %LQDWRQH (OHFWURQLFV ,QWHUQDWLRQDO /7'
D
JHoHFHNWLU
'LğHU VÕQÕUODPDODU QHOHUGLU"
<$6$/$5 7$5$),1'$1 <$ '$ %$Ş.$ %İ5 Ş(.İ/'( g1*g5h/h3
*g5h/0('İĞİ1'(1 %$Ğ,06,= 2/$5$. 7$+$..8. ('(1 7h0
=,01İ *$5$17İ 9( Ş$57/$5 +(5+$1*İ %İ5 6,1,5/$0$
2/0$.6,=,1 %(/İ5/İ %İ5 $0$d İdİ1 7İ&$5(7( 9( $0$&$
8<*81/8. .$36$0,1'$.İ =,01İ *$5$17İ/(5 '( '$+İ/ 2/0$.
h=(5( %8 6,1,5/, *$5$17İ1İ1 6h5(6İ</( .,6,7/,',5 %8 6$5İ+
6,1,5/, *$5$17İ d(5d(9(6İ1'( 6$Ğ/$1$1 21$5,0 '(ĞİŞİ0
9(<$ 3$5$ İ$'(6İ 6$'(&( 7h.(7İ&İ<( g=(/ %İ5 %$Ş9858
<2/8 7(Ş.İ/ (70(.7('İ5 9( 7h0 *$5$17İ/(5İ1 <(5İ1(
*(d(5/İ'İ5 027252/$ 9( %,1$721( (/(&7521,&6
,17(51$7,21$/ /7' %$Ş.$ +İd%İ5 *$5$17İ 9(<$ +h.0h =,01İ
İ)$'( 2/$5$. .$%8/ (70(<(&(.7İ5 %8 6,1,5/, *$5$17İ
.$36$0,1'$ <$ '$ 6g=/(Ş0( 9(<$ 7$=0İ1$7 <h.h0/h/hĞh
İ+0$/.$5/,. 9(<$ 6,., 0$/ 62580/8/8Ğ8 '$+İ/
d(5d(9(6İ1'( <$ '$ %$Ş.$ %İ5 Ş(.İ/'( 027252/$ 9(<$
%,1$721( (/(&7521,&6 ,17(51$7,21$/ /7' +İd%İ5
'8580'$ h5h1h1 9(<$ $.6(68$5,1 6$7,1 $/0$ )İ<$7,1,
$Ş$1 +$6$5/$5 9(<$ 7$=0İ1$7 7$/(3/(5İ1'(1 +(5 7h5'(1
'2/$</, .$=$ (6(5İ g=(/ 9(<$ 1(7İ&( 2/$5$. 2/8Ş$1
+$6$5'$1 *(/İ5 %İ5İ.İ0 9(<$ .Æ5 .$<%,1'$1 İŞ
.$<%,1'$1 352*5$0 9(5İ %İ/*İ/(5İ1 .$<%,1'$1 '2Ğ$/
+$/İ</( 9(<$ %$Ş.$ %İ5 Ş(.İ/'( *İ=/İ 0h6(&&(/ 9(<$
*HQHO %LOJLOHU
7h5.d(
%,1$721( (/(&7521,&6 ,17(51$7,21$/ /7' WDUDIÕQGDQ
QH \DSÕODFDNWÕU"
.İŞİ6(/ 2/83 2/0$',Ğ,1'$1 %$Ğ,06,= 2/$5$. <$ '$
h5h1/(5İ1 9(<$ $.6(68$5/$5,1 .8//$1,0, İdİ1 *(5(.(1
%(&(5İ/(5İ1 2/83 2/0$0$6,1'$1 9(<$ %81$ %$Ğ/, 2/$5$.
'2Ğ$1 +(5+$1*İ %İ5 0$''İ .$<,37$1 62580/8 7878/$0$=
%,1$721( (/(&7521,&6 ,17(51$7,21$/ /7' %8 7h5 +$6$5
9(<$ 7$=0İ1$7/$5,1 7$0 2/$5$. .$5Ş,/$10$6, İdİ1 hdh1&h
Ş$+,6/$5 7$5$),1'$1 9(<$ hdh1&h Ş$+,6/$5 $',1$ 6İ=İ1
7$5$),1,='$1 <$3,/$&$. +İd%İ5 7$/(37(1 62580/8
7878/$0$=
%D]Õ H\DOHWOHU ONHOHU YH\D \HWNL DODQODUÕQGD UDVWODQWÕVDO YH\D VRQXoVDO
KDVDUODUÕQ VÕQÕUODQGÕUÕOPDVÕQD YH\D KDULo WXWXOPDVÕQD \D GD ]ÕPQL
JDUDQWLQLQ X]XQOXğXQGD KHUKDQJL ELU VÕQÕUODPD\D L]LQ YHULOPHPHNWHGLU
<XNDUÕGDNL VÕQÕUODPDODU YH\D LVWLVQDODU EX H\DOHW ONH YH\D \HWNL DODQODUÕ
LoLQ JHoHUOL GHğLOGLU %X JDUDQWL VL]H EHOLUOL \DVDO KDNODU WDQÕPDNWDGÕU
hONH\H H\DOHWH YH\D \HWNL DODQÕQD J|UH GHğLşHQ EDşND KDNODUÕQÕ] GD
RODELOLU
*DUDQWL .DSVDPÕQD 'DKLO 2ODQ *DUDQWL 6UHVL
hUQ YH $NVHVXDUODU
7NHWLFL hUQOHUL
hUQQ LON WNHWLFL WDUDIÕQGDQ VDWÕQ
DOÕQGÕğÕ WDULKWHQ LWLEDUHQ LNL \ÕO
7NHWLFL $NVHVXDUODUÕ
hUQQ LON WNHWLFL WDUDIÕQGDQ VDWÕQ
DOÕQGÕğÕ WDULKWHQ LWLEDUHQ GRNVDQ
JQ
2QDUÕODQ YH\D 'HğLşWLULOHQ
2ULMLQDO JDUDQWL VUHVLQLQ EDNL\HVL
7NHWLFL hUQOHUL YH
YH\D PşWHUL\H JHUL J|QGHULOGLğL
$NVHVXDUODU
WDULKWHQ LWLEDUHQ GRNVDQ JQ
KDQJLVL GDKD X]XQVD
İVWLVQDODU
1RUPDO $şÕQPD YH <ÕSUDQPD 1RUPDO DşÕQPD YH \ÕSUDQPD
oHUoHYHVLQGH \DSÕODQ SHUL\RGLN EDNÕP RQDUÕP YH SDUoD GHğLşLPL JDUDQWL
NDSVDPÕ GÕşÕQGDGÕU
*HQHO %LOJLOHU
.|W <DQOÕş .XOODQÕP ŞX GXUXPODUGDQ ND\QDNODQDQ KDVDU YH\D
DUÕ]DODU D \DQOÕş YH\D PDQWÕNVÕ] NXOODQÕP oDOÕşWÕUPD VDNODPD N|W
YH\D \DQOÕş NXOODQÕP ND]D YH\D LKPDO YH\D N|W NXOODQÕP VRQXFXQGD
UQQ \]H\LQGH ROXşDQ IL]LNVHO KDVDUODU NÕUÕN oL]LN YV JLEL EDşND ELU
GÕş QHGHQ E hUQOHU YH\D $NVHVXDUODU LOH ELUOLNWH YHULOHQ NXOODQÕFÕ
WDOLPDWODUÕQGDNL NXOODQÕP SDUDPHWUHOHULQLQ NXOODQÕFÕ WDUDIÕQGDQ LKODOL YH\D
hUQQ$NVHVXDUODUÕQ EXQODUÕQ GÕşÕQGD oDOÕşWÕUÕOPDVÕ F VÕYÕ VX \DğPXU
DşÕUÕ QHP YH\D \RğXQ WHU NXP NLU YE DşÕUÕ VÕFDNOÕN YH\D \HPHN LOH
WHPDV G hUQOHULQ YH\D $NVHVXDUODUÕQ WLFDUL DPDoOD NXOODQÕOPDVÕ \D GD
DQRUPDO NXOODQÕP YH\D şDUWODUD PDUX] EÕUDNÕOPDVÕ \D GD H 0RWRUROD
QÕQ
YH\D %LQDWRQH (OHFWURQLFV ,QWHUQDWLRQDO /7'
QÕQ KDWDVÕ YH\D LKPDOL
ROPD\DQ EDşND KDUHNHW YH\D NXVXUODU JDUDQWL NDSVDPÕQÕQ GÕşÕQGDGÕU
0RWRUROD PDUNDVÕQÕ WDşÕPD\DQ hUQ YH $NVHVXDUODUÕQ .XOODQÕPÕ
0RWRUROD ROPD\DQ PDUNDODUÕQ YH\D 0RWRUROD WDUDIÕQGDQ RQD\ODQPD\DQ
UQOHULQ DNVHVXDUODUÕQ YH\D GLğHU oHYUH ELULPOHULQLQ NXOODQÕOPDVÕ VRQXFX
PH\GDQD JHOHQ ER]XNOXN YH\D KDVDUODU JDUDQWL NDSVDPÕ GÕşÕQGDGÕU
<HWNLVL] 6HUYLV YH\D 0RGLILNDV\RQ 0RWRUROD %LQDWRQH (OHFWURQLFV
,QWHUQDWLRQDO /7' YH\D \HWNLOL VHUYLV PHUNH]OHUL KDULFLQGH \DSÕODQ VHUYLV
WHVW D\DUODPD NXUXOXP EDNÕP GHğLşLNOLN PRGLILNDV\RQ VRQXFX
PH\GDQD JHOHQ ER]XNOXN YH KDVDUODU JDUDQWL NDSVDPÕ GÕşÕQGD NDOÕU
'HğLşWLULOPLş hUQOHU D VHUL QXPDUDODUÕ YH\D WDULK HWLNHWOHUL oÕNDUWÕOPÕş
GHğLşWLULOPLş YH\D WDPDPHQ VLOLQPLş E DoÕOPÕş PKUOHU YH\D PGDKDOH
NDQÕWODUÕ F X\XşPD\DQ NDUW VHUL QXPDUDODUÕ YH\D G X\XPOX ROPD\DQ
\D GD 0RWRUROD GÕşÕQGDNL PDUNDODUD DLW PXKDID]DODUD VDKLS hUQOHU YH
$NVHVXDUODU JDUDQWL NDSVDPÕ GÕşÕQGDGÕU
+DEHUOHşPH +L]PHWOHUL hUQ YH\D $NVHVXDU LOH ELUOLNWH NXOODQGÕğÕQÕ] \D
GD DERQH ROGXğXQX] KDEHUOHşPH KL]PHWLQLQ YH\D VLQ\DOLQLQ ND\EÕQGDQ
GROD\Õ hUQ \D GD $NVHVXDUÕQ NXVXUX KDVDUÕ YH\D oDOÕşPDPDVÕ NDSVDP
GÕşÕQGDGÕU
*HQHO %LOJLOHU
7h5.d(
3LOOHU 6DGHFH şDUM HGLOGLNOHULQGH QRPLQDO NDSDVLWHOHULQLQ QLQLQ DOWÕQD
GşHQ YH DNDQ SLOOHU EX VÕQÕUOÕ JDUDQWL NDSVDPÕQGDGÕU 3LO |PU YH ]DPDQ
LoLQGH YH\D NXOODQÕPD EDğOÕ RODUDN SLO NDSDVLWHVLQGH PH\GDQD JHOHQ
GHğLşLNOLNOHU EX JDUDQWLQLQ NDSVDPÕ GÕşÕQGDGÕU
*DUDQWL 6HUYLVL YH\D 'DKD )D]OD %LOJL 1DVÕO (GLQLOLU"
6HUYLV YH\D ELOJL HGLQPHN LoLQ şX QXPDUD\Õ DUD\ÕQ
$YUXSD LoLQ *|QGHUL ULVNL YH PDVUDIÕ VL]H DLW ROPDN ]HUH hUQ YH\D $NVHVXDUODUÕQ
%,1$721( (/(&7521,&6 ,17(51$7,21$/ /7' <HWNLOL 6HUYLV
0HUNH]LQH QDVÕO J|QGHULOPHVL JHUHNWLğL LOH LOJLOL WDOLPDWODUÕ DODFDNVÕQÕ]
6HUYLV DOPDN LoLQ şXQODUÕ GD J|QGHUPHOLVLQL] D IDWXUD VDWÕş ILşLQ YH\D
hUQ \D GD $NVHVXDU LoLQ VDWÕQ DOPD WDULKLQL J|VWHUHQ VDWÕQ DOPD NDQÕWÕ
E SUREOHPLQ \D]ÕOÕ DoÕNODPDVÕ YH HQ |QHPOLVL F DGUHVLQL] YH WHOHIRQ
QXPDUDQÕ]
%X şDUWODU YH NRşXOODU VL]LQOH %,1$721( (/(&7521,&6
,17(51$7,21$/ /7' DUDVÕQGD WDUDIÕQÕ]GDQ VDWÕQ DOÕQDQ hUQ YH
$NVHVXDUODU LOH LOJLOL RODUDN \DSÕODQ JDUDQWL DQODşPDVÕQÕ ROXşWXUPDNWDGÕU
EX DQODşPD %,1$721( (/(&7521,&6 ,17(51$7,21$/ /7' \D GD
WHPVLOFLVL RODQ ILUPDODUÕQ oDOÕşDQODUÕ \D GD SHUVRQHOOHUL WDUDIÕQGDQ V|]
NRQXVX VDWÕQ DOPD LoLQ NXOODQÕODQ \D\ÕQODUGD YH SURPRV\RQ
PDO]HPHOHULQGH NXOODQÕODQODU GDKLO |QFHNL DQODşPDODUÕQ YH\D VXQXPODUÕQ
\HULQL DOÕU
*HQHO %LOJLOHU
)UHNDQV DUDOÕğÕ
*+] LOD *+]
EDQW JHQLşOLğL 0+]
dDOÕşPD PHVDIHVL
PHWUH¶\H NDGDU JHQLşOHWLOPLş PHVDIH
(OHNWULN JF
(EHYH\Q QLWHVL
$$$ P$K 1L0+ ŞDUM HGLOHELOLU SLOOHU
0RGHO *3, SLO $$$+&
%<' SLO +$$$
%HEHN QLWHVL
$$ şDUM HGLOPH\HQ SLOOHU 1RW 3LOOHU GDKLO
GHğLOGLU
*LULş ² 9$& +]
dÕNÕş ² '&9 P$ 0RGHO .LQJV
.66*
ŞDUM QLWHVL
*LULş ² 9$& +]
dÕNÕş ² '&9 P$ 0RGHO .LQJV
.66*
*HQHO %LOJLOHU
7h5.d(
7HNQLN g]HOLNOHU
(QJHOVL] J|Uş KDWWÕ WHPHO DOÕQPÕşWÕU *HUoHN PHVDIH
oHYUH şDUWODUÕQD J|UH GHğLşLNOLN J|VWHULU
%X UQQ UHVPL OLVDQV VDKLEL RODQ
%LQDWRQH (OHFWURQLFV ,QWHUQDWLRQDO /7'
WDUDIÕQGDQ UHWLOPHNWH GDğÕWÕOPDNWD YH
VDWÕOPDNWDGÕU 027252/$ YH 6WLOL]H 0
/RJRVX YH GLğHU 0RWRUROD WLFDUL PDUNDODUÕ
YH WLFDUL VXQXP 0RWRUROD ,QF
H DLWWLU YH
0RWRUROD ,QF WDUDIÕQGDQ OLVDQVODQPÕşWÕU
027252/$ YH 6WLOL]H 0 /RJRVX $%'
3DWHQW YH 7LFDUL 0DUNDODU 2ILVLQGH
ND\ÕWOÕGÕU 'LğHU WP UQOHU YH\D KL]PHW
DGODUÕ LOJLOL VDKLSOHULQH DLWWLU
‹ 0RWRUROD ,QF 7P KDNODUÕ VDNOÕGÕU
6UP dLQ
GH %DVÕOPÕşWÕU

Benzer belgeler

kullanıcı kılavuzu bebek monitörü

kullanıcı kılavuzu bebek monitörü UQQ]Q JDUDQWL KL]PHWOHUL LoLQ JDUDQWL GXUXPXQX RQD\ODPDN DPDFÕ\OD VDWÕQ DOPD WDULKLQL J|VWHUHQ VDWÕş ILşLQH LKWL\DFÕQÕ] RODFDNWÕU *DUDQWL NDSVDPÕ LoLQ ND\ÕW JHUHNOL GHğLOGLU hUQOH LOJLOL V...

Detaylı

3. sayısal devreler

3. sayısal devreler ùHNLO /6dLIW¶OGXUXPOX6FKPLWW WHWLNOH\LFLOLWHN\|QO WDPSRQ NDSÕVÕYHoDOÕúPDWDEORVX

Detaylı