Dergi özetini görmek için tıklayınız.

Transkript

Dergi özetini görmek için tıklayınız.
ISSN: 1306 - 1224
MEDENÎ USÛL VE
İCRA İFLÂS HUKUKU
DERGİSİ
İSİ
JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE,
ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW
Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
This journal is a peer reviewed journal published three times a year.
Cilt: 12/Sayı: 33
Volume: 12/Issue: 33
3
2016/1
TR Dizin Hukuk Veri Tabanında Dizinlenmektedir
Medenî Usûl ve İcra – İflâs Hukuku Dergisi
Journal of Civil Procedure, Enforcement and
Insolvency Law
Bu Dergi ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal
Hukuk Veritabanı’na kabul edilmiş hakemli bir dergidir.
This Journal is a peer reviewed Journal and it was recognised as
national peer reviewed journal in the National Law Database of
ULAKBIM (Turkish Academic Network and Information Center).
Cilt: 12/Sayı: 33
Volume: 12/Issue: 33
2016/1
Yayın Sahibi/Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş adına Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal
Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor
Av./Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Responsible Manager: Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI
Yayımcının Adı/Name of Publishing Legal Yayıncılık A.Ş.
Company: (Sertifika No./Certificate No. 27563)
Tel.: 0 216 449 04 86
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Mimoza Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
(Sertifika No./Certificate No.: 33198)
Tel.: 0212 482 99 10 Faks/Fax: 0212 482 99 78
Basıldığı Yer/Place of Publication: Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1-3
Topkapı/İstanbul
Basım Tarihi/Publication Date: Mayıs/May 2016
Yönetim Yeri/Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/5 Kadıköy/İstanbul
Tel.0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
E-posta/E-mail: [email protected]
URL: www.legal.com.tr
Yayın Dili/Published on Language: Türkçe/İngilizce
Yayın Türü/Type of Publication: Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan
uluslararası, süreli ve hakemli bir hukuk
dergisidir./This journal is a peer reviewed
international law journal published three times
a year.
Yurt Dışı Temsilciliği
Legal Publishing Albania Shpk
Rruga Sami Frasheri, pallati 14, hyrja 11, ap. 8 ne
Tirane/Albania
www.legalalbania.com
[email protected]
ISSN: 1306 - 1224
Dergiye yapılan atıflarda “MİHDER” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “MIHDER”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri:
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-posta/E-mail: [email protected]
Posta Adresi/Postal Address:
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi 41380 Kocaeli
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2016
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK
A.Ş.’nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik
ve sair suretlerle kısmen veya tamamen
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.Ş.
EDİTÖR/EDITOR
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat ATALI
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mine AKKAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Emel HANAĞASI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Tolga AKKAYA
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Nedim MERİÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Barış TORAMAN
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araş. Gör. Dr. Pınar ÇİFTÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Mehmet UÇUM
İstanbul Barosu Avukatlarından
Av. Hikmet ÇİÇEK
Ankara Barosu Avukatlarından
DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Baki KURU
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Polat SOYER
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Süha TANRIVER
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bilge UMAR
Yeditepe Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi
HAKEMLER/REFEREES
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recep AKCAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat ATALI
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Baki KURU
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Süha TANRIVER
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bilge UMAR
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mine AKKAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KALE
Medipol Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL
Medipol Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Tolga AKKAYA
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Emel HANAĞASI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Nedim MERİÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Barış TORAMAN
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS
OF JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE,
ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW
1. Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), dört
ayda bir (yılda üç kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Civil Procedure, enforcement and Insolvency Law
(MIHDER) is a peer reviewed journal published three times a year.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, medeni usul ve icra – iflas
hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve
kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa
dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning civil
procedure law, enforcement law and insolvency law. Articles, case notes
and comments, discussions of legislative developments, book reviews
and other similar type of papers which are written in Turkish and in
other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc
or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board.
After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous
peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be
done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the
editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.
13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewer reports will be kept for five years under circumstances
ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law
Database Committee is able to examine whenever required.
14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ile
ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file
to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two
copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.
15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author
(s) and to the reviewer (s).
E D İ T Ö RD E N… / F R OM TH E E DI T OR …
Bu sayıda Yard. Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu’nun “Yargılamanın İadesi Sebebi Olarak Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi” başlıklı bir makalesini yayımlıyoruz. Bunu takip eden çalışma
Yard. Doç. Dr. Ersin Erdoğan ve Dr. Yasin Alperen Karaşahin’in “Yabancı Mahkemede Açılan Davalarda Zamanaşımının Kesilmesi”dir.
Dergide yer alan son çalışma ise Dr. Mehmet Akif Bardakcı’nın “İdarenin Karayollarında Gerçekleşen veya Kamu Motorlu Araçlarının Neden
Olduğu Zararlardan Sorumluluğunun Hukuki Esasları ve Sorumluluk
Davalarında Görevli Yargı Düzeni” konulu incelemesidir.
Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku ile ilgili Yargıtay içtihatları ile
bu kararlar hakkında kısa içtihat notlarının yer aldığı bölümü bu sayıda
da Yard. Doç. Dr. Nedim Meriç ve Araş. Gör. Dr. Pınar Çiftçi hazırladılar.
Yrd. Doç. Dr. Barış Toraman ile Araştırma Görevlileri Sümeyye
Altıntaş ve Sümeyye Uyanık’ın birlikte hazırladığı mevzuat bölümünde
Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku ile ilgili yeni mevzuata, Anayasa
Mahkemesi karar özetlerine ve seçilmiş Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına yer verilmektedir.
Dergimizin yararlı olmasını diliyor, katkı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.
Editör/Editor
Dergimiz Hakkında/About Our Journal
Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), yılda üç
sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku
ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği medeni usul hukuku ve icra – iflas
hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law
(MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularly
three times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case
notes and comments, discussions of legislative developments and book
reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains
scholarly works concerning civil procedure, enforcement and insolvency
law, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on civil procedure, enforcement and insolvency law; with your contributions and support our journal will progress.
MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 12/Sayı: 33
2016/1
İÇİNDEKİLER
Makaleler ..................................................................................................................... 21
Yargılamanın İadesi Sebebi Olarak Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep
Etmesi
Yard. Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU ............................................................ 23
Yabancı Mahkemede Açılan Davalarda Zamanaşımının Kesilmesi
Yard. Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
Dr. Yasin Alperen KARAŞAHİN.............................................................................. 63
İdarenin Karayollarında Gerçekleşen veya Kamu Motorlu Araçlarının Neden
Olduğu Zararlardan Sorumluluğunun Hukuki Esasları ve Sorumluluk
Davalarında Görevli Yargı Düzeni
Dr. Mehmet Akif BARDAKCI .................................................................................. 79
Yargı Kararları ......................................................................................................... 125
Derleyenler: Yard. Doç. Dr. Nedim MERİÇ / Araş. Gör. Dr. Pınar ÇİFTÇİ
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları .............................................................. 127
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları .................................................................... 129
Yargıtay Hukuk Daire Kararları ................................................................................. 150
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları ............................................................... 173
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı......................................................................... 175
Yargıtay Hukuk Daire Kararları ................................................................................. 180
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı ........................................................................... 208
Mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri........ 213
Hazırlayanlar: Yard. Doç. Dr. Barış TORAMAN/
Araş. Gör. Sümeyye ALTINTAŞ/Araş. Gör. Sümeyye UYANIK
Mevzuat ..................................................................................................................... 215
Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri ........................................................................... 226
Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri ...................................................................... 247
Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ..................................................................... 253
Kavramlara Göre Arama Dizini .................................................................................. 255
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ..................................................................... 259
LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ (BASILI,
ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ) ............................................................. 261
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ................................................... 265
LEGALBANK ABONELİK FORMU........................................................................ 266
JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND
INSOLVENCY LAW
Volume: 12/Issue: 33
2016/1
CONTENTS
Articles ......................................................................................................................... 21
Third Party Claims for Annulment of Final Judgments as a Ground for
Revision of Final Judgements
Asst. Prof. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU............................................................. 23
Interruption of Prescription in Lawsuits Before Foreign Courts
Asst. Prof. Dr. Ersin ERDOĞAN
Dr. Yasin Alperen KARAŞAHİN .............................................................................. 63
Legal Basis of Administration’s Liability from Damages Occured on
Highways or Caused by Public Vehicles and Jurisdiction on Cases of Liability
Dr. Mehmet Akif BARDAKCI .................................................................................. 79
Court Decisions ......................................................................................................... 125
Compiled by: Asst. Prof. Dr. Nedim MERİÇ / Res. Asst. Dr. Pınar ÇİFTÇİ
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure
Law ............................................................................................................................. 127
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation..................................... 129
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation ............................................. 150
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement
And Insolvency Law ................................................................................................. 173
Decision of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation ...................................... 175
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation ............................................. 180
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision ...................................... 208
Legislative Developments, Extracts From Decisions of the Turkish
Constitutional Court And Court of Jurisdiction Conflicts.................................... 213
Prepared for publication by: Asst. Prof. Dr. Barış TORAMAN/
Res. Asst. Sümeyye ALTINTAŞ/Res. Asst. Sümeyye UYANIK
Legislation ................................................................................................................. 215
Abstracts of Decisions of the Turkish Constitutional Court ....................................... 226
Abstracts of Decisions of Court of Jurisdictional Disputes ........................................ 247
Index of Court Decisions .......................................................................................... 253
Index of Related Legal Terms..................................................................................... 255
Index of Related Statutory Provisions ........................................................................ 259
LEGAL PUBLISHING'S PRICE LIST COVERING ALL THE YEARS
(PRINTED-ON LINE-PERIODIC- NON-PERIODIC, AND E-JOURNAL ............. 261
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ..................................... 265
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ............. 266
MAKALELER
ARTICLES
* Yargılamanın İadesi Sebebi Olarak Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi
Third Party Claims for Annulment of Final Judgments as a Ground for Revision of
Final Judgements
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU
* Yabancı Mahkemede Açılan Davalarda Zamanaşımının Kesilmesi
Interruption of Prescription in Lawsuits Before Foreign Courts
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Ersin ERDOĞAN
Dr. Yasin Alperen KARAŞAHİN
* İdarenin Karayollarında Gerçekleşen veya Kamu Motorlu Araçlarının Neden Olduğu
Zararlardan Sorumluluğunun Hukuki Esasları ve Sorumluluk Davalarında Görevli
Yargı Düzeni
Legal Basis of Administration’s Liability from Damages Occured on Highways or
Caused by Public Vehicles and Jurisdiction on Cases of Liability
Dr. Mehmet Akif BARDAKCI
YARGILAMANIN İADESİ SEBEBİ OLARAK
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ*
(THIRD PARTY CLAIMS FOR ANNULMENT OF FINAL JUDGMENTS AS A
GROUND FOR REVISION OF FINAL JUDGEMENTS)
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU**
ÖZ
Yargılamanın iadesi, maddî anlamda kesinleşmiş kararlar için öngörülmüş olağanüstü bir kanun yoludur. Yargılamanın iadesi, ağır hata
veya eksikliklere rağmen kesinleşmiş olan hükme müdahale imkânını
sağlamaktadır. Davanın taraflarının anlaşarak hile yapmalarını yargılamanın iadesi sebeplerinden biri olarak düzenleyen hüküm, medenî yargılama hukukunda üçüncü kişilerin menfaatini koruyan hükümlerden
biridir. Üçüncü kişilerce hükmün iptali talebi, davanın taraflarının anlaşarak üçüncü kişileri zarara sokmasını önlemek ve davanın taraflarının
kesin hüküm etkisini kötüye kullanmalarını engellemek amacını taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yargılamanın iadesi, üçüncü kişilerce hükmün iptali, olağanüstü kanun yolu, hile, muvazaa
ABSTRACT
Revision is an extraordinary legal remedy for challenging court
judgments. The revision aims to annul those judgments with grave
mistakes. One of the grounds for revision in Turkish Law is the fraud of
the parties to a legal dispute. This rule has the objective of safeguarding
the interests of the third parties.
Keywords: Revision, annulment of judgments by the third parties,
extraordinary legal remedy, fraud, simulation.
***
*
Bu makale 17.12.2015 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 29.01.2016 tarihinde
hakem onayından geçmiştir.
**
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı.
24
Yargılamanın İadesi Sebebi Olarak Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini
Talep Etmesi
..
Yargılamanın iadesi talebi üzerine verilen hüküm, eski hükmü
geçmişe etkili olarak ortadan kaldırmaktadır. Kanun koyucu, hükmün
iptali halinde ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin ne Hukuk Usulü Muhakemeleri ne de Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda bir düzenleme yapmıştır. Üçüncü kişilerce iptal talebi üzerine mahkeme, ilk hükmün iptaline
karar vermesi halinde, ilk hükmün icrasına henüz başlanmamışsa, hükmün iptali ile ilgili hüküm ortadan kaldığı için ilâmlı icra dayanaksız
kalacaktır. İlk hükmün icrasına başlanmışsa, hükmün iptali ile icra takibi
duracak ve kararın kesinleşmesi ile iptal edilecektir (İİK m. 40/I). Kanımızca ilk hükmün icra edilmesi halinde, icranın iadesinin ilişkin hükümler (İİK m. 40) kıyasen uygulanacaktır. Zira ilk hükmün davacısı ve
davalısının kötü niyetli davranışları nedeniyle zarara uğrayan üçüncü
kişiye sebepsiz zenginleşme hükümlerini uygulamak süreci uzatacaktır.
İcranın iadesi yoluna başvurmak, hükme ihtiyaç duymaması ve yeniden
icra emri gönderilmemesi nedeniyle daha pratik ve kısa bir yoldur. Şüphesiz üçüncü kişi, yargılamanın iadesi sebebinin haksızlık ve hile unsurunu ispatlaması ve dilekçesinde talep etmesi şartıyla haksız fiil kurallarına göre tazminat da istenebilir. Mahkeme, haksız fiil ve yargılamanın
iadesi talebi ile birlikte değerlendirerek bir karar verecektir.
Makalenin devamına, dergimizin 2016 yılının üçüncü sayısı
olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
YABANCI MAHKEMEDE AÇILAN DAVALARDA
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ*
(INTERRUPTION OF PRESCRIPTION IN LAWSUITS BEFORE
FOREIGN COURTS)
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Ersin ERDOĞAN**
Dr. Yasin Alperen KARAŞAHİN***
ÖZ
Bu makalede, yabancı bir mahkemede dava açılması durumunda,
Türk hukukuna göre zamanaşımının kesilip kesilmediği ele alınmaktadır.
Yazarlar yabancı mahkemede açılan bir davanın tıpkı bir Türk mahkemesinde dava açılması durumunda olduğu gibi Türk hukukuna göre zamanaşımını kestiği görüşünü savunmaktadır. Ancak, bu konuda çok sayıda farklı görüş savunulmaktadır. Makalede bu görüşler de açıklanmakta ve eleştirilmektedir. Ayrıca, yazarların görüşüne göre, yabancı
mahkemede açılan davada tarafların yapacakları usul işlemleri ve yabancı mahkemenin kararları da, tıpkı Türk mahkemelerinde açılan davalarda olduğu gibi zamanaşımını kesecektir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı mahkeme, dava, taraf usul işlemleri,
mahkemenin kararları, zamanaşımının kesilmesi.
ABSTRACT
In this article, it is examined whether the lawsuit filed before a
foreign court interrupts the prescription according to Turkish law. The
authors argue that a lawsuit before a foreign court interrupts the
prescription exactly like a lawsuit before a Turkish court. However,
there are several different opinions in this respect. These opinions are
explained and criticized in the article. Furthermore, according to the
opinion of the authors, prescription is also interrupted by the procedural
*
Bu makale 04.04.2016 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 28.04.2016 tarihinde
hakem onayından geçmiştir.
**
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
***
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı.
26
Yabancı Mahkemede Açılan Davalarda Zamanaşımının Kesilmesi
acts of the parties before the foreign court and by the decisions of the
foreign court like in lawsuits before Turkish courts.
Keywords: Foreign court, lawsuit, procedural acts of the parties,
decisions of the court, interruption of prescription.
***
Alacaklının yabancı bir mahkemede dava açması ve uyuşmazlığın
esasına Türk hukukunun uygulanması durumunda, zamanaşımının kesilmesi açısından iki meselenin değerlendirilmesi gerekir. İlk olarak,
Türk Borçlar Kanunu’nun 154. maddesinin ikinci bendi uyarınca, alacaklının yabancı mahkemede dava açmasıyla zamanaşımının kesilip kesilmediği ele alınmalıdır (II). Daha sonra da, Türk Borçlar Kanunu’nun
157. maddesinin ilk fıkrasında öngörüldüğü şekilde, tarafların usul işlemleri ve mahkemenin kararları ile zamanaşımının kesilip kesilmeyeceği değerlendirilmelidir (III). Bu hususlara ilişkin görüşlerimizi açıklanmadan önce, zamanaşımı kavramı ve zamanaşımının kesilmesiyle
ilgili olan ve savunduğumuz görüşlerin temelini teşkil eden genel bazı
açıklamalar yapılacaktır (I).
...
Netice olarak, esasına Türk hukuku uygulanan bir uyuşmazlık açısından, yabancı mahkemede açılan davanın zamanaşımını kesmesi hususunda şu sonuçlara varılmıştır:
Yabancı mahkemede açılan dava, Türk mahkemelerinde açılan bir
dava gibi zamanaşımını keser. Dava usul hukuku kaynaklı ve düzeltilebilen bir sebeple (mesela yabancı mahkemenin kendi ülkesinin hukukuna göre milletlerarası yetkisinin olmaması sebebiyle) reddedilirse,
koşulları varsa Türk Borçlar Kanunu’nun 158. maddesinde öngörülen
altmış günlük munzam süre devreye girer. Yabancı mahkemenin kararının Türkiye’de tanınıp tenfiz edileceğinin öngörülmesi gibi bir şart mevcut değildir. Ayrıca borçluya tebligat yapılması da şart değildir.
Yabancı mahkemede dava açıldıktan sonra, tarafların bütün usul
işlemleri ile mahkemenin bütün kararları zamanaşımını tekrar keser.
Yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfiz edilmesi bu durumda da
şart değildir.
Makalenin devamına, dergimizin 2016 yılının üçüncü sayısı
olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
İDARENİN KARAYOLLARINDA GERÇEKLEŞEN
VEYA KAMU MOTORLU ARAÇLARININ NEDEN OLDUĞU
ZARARLARDAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ ESASLARI
VE SORUMLULUK DAVALARINDA GÖREVLİ
YARGI DÜZENİ*
(LEGAL BASIS OF ADMINISTRATION’S LIABILITY FROM DAMAGES OCCURED
ON HIGHWAYS OR CAUSED BY PUBLIC VEHICLES AND JURISDICTION ON
CASES OF LIABILITY)
Dr. Mehmet Akif BARDAKCI**
ÖZ
İdari rejim esasına dayanan hukuk sistemlerinde de kamu tüzel kişilerinin bazı işlem veya eylemlerinin özel hukuka tabi olduğu kabul
edilmektedir. Kamu hizmetinde kullanılan veya kamu tüzel kişilerine ait
motorlu araçların neden olduğu trafik kazalarından idarenin sorumluluğu
da özel hukuka tabi olarak görülmektedir.
Uyuşmazlık Mahkemesi, yapılan yeni düzenlemelerden sonra, bir
kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan ve karayollarında gerçekleşen zararlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların da özel hukuka tabi
olduğu yönünde kararlar vermektedir.
Kamu tüzel kişilerinin, kamu gücü ayrıcalıklarına dayanan ve trafik kurallarıyla ilgisi olmayan faaliyetleri idare hukukuna tabidir. Bu
faaliyetlerin yürütülmesi sırasında oluşan zararlar da kamu tüzel kişilerinin idari sorumluluğunun kapsamına girerler.
Bu çalışmada, idari sorumluluğun ve motorlu araç işleteninin sorumluluğunun esasları incelendikten sonra, Uyuşmazlık Mahkemesinin
kararları esas alınarak idarenin motorlu araçlarının neden olduğu veya
karayollarında gerçekleşen zararlardan sorumluluğunun tabi olduğu hukuksal rejim ve görevli yargı düzeni ele alınacaktır.
*
Bu makale 20.12.2015 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 18.01.2016 tarihinde
hakem onayından geçmiştir.
**
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
28
İdarenin Karayollarında Gerçekleşen veya Kamu Motorlu Araçlarının
Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluğunun Hukuki Esasları ve
Sorumluluk Davalarında Görevli Yargı Düzeni
Anahtar Kelimeler: İdari sorumluluk, işletenin hukuki sorumluluğu, tehlike sorumluluğu, kamu hizmeti
ABSTRACT
Even in the legal systems based on administrative regime, some
acts and actions of public entities are subject to private law.
Liability of public authorities from traffic accidents caused by
vehicles used in public services or belonging public entities, also
regarded as a matter of private law.
After new regulations, Tribunal of Conflicts holds the view that the
disputes arising from loss and injures caused by execution of public
services and occured on highways, are governed by private law.
Activities of public entities, based on prerogatives of public power
and not concerned with traffic rules, are subject to administrative law.
The injures and loses which occur during the execution of this kind of
activities require administrative liability of public authorities.
In this work, after examining legal basis of administrative liability
and liability of motor vehicle’s operator, in the light of decisions of
Tribunal of Conflicts, the legal regime regarding liability of administration
and jurisdiction with respect to the losses and injures caused by public
vehicles or occured at highways will be discussed.
Keywords: Administrative liability, legal liability of motor vehicle
operator, liability from risks, public service.
***
...
Yasama organının idarenin taraf olduğu bir uyuşmazlığın adli yargının görev alanına dahil edilmesi konusunda sınırsız olmayan bir takdir
yetkisinin varlığının hukukumuzda kabul edildiğini yukarıda belirtmiştik. Bu takdir yetkisinin kullanılması Anayasa Mahkemesi kararlarında
da belirtildiği gibi bir konunun bütünüyle idari yargının görev alanından
çıkarılarak adli yargının görev alanına dahil edilmesi şeklinde olmamalıdır. ...
Makalenin devamına, dergimizin 2016 yılının üçüncü sayısı
olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
YARGI KARARLARI
COURT DECISIONS
* Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to
Civil Procedure Law
* Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to
Enforcement and Insolvency Law
Derleyenler:/Compiled by:
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Nedim MERİÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra
İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dicle University Faculty of Law, Dept. of Civil Procedure and
Insolvency Law
Araş. Gör. Dr./Res. Asst. Dr. Pınar ÇİFTÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dokuz Eylül University Faculty of Law, Dept. of Civil
Procedure and Insolvency Law
YARGITAY
MEDENİ USUL HUKUKU
KARARLARI
DECISIONS OF THE COURT OF
CASSATION ON MATTERS RELATING
TO CIVIL PROCEDURE LAW
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation
Derleyen:/Compiled by:
Araş. Gör. Dr./Res. Asst. Dr. Pınar ÇİFTÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dokuz Eylül University Faculty of Law, Dept. of Civil
Procedure and Insolvency Law
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
DECISIONS OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2014/15-1026
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/2
2015/1765
6098 s. TBK/470
16.09.2015
• TİCARİ DAVA
• GÖREV
ÖZETİ: Somut olayda uyuşmazlık, Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ve devamı
maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmakta olup, bu nevi davaların ticari dava olduğuna ya da asliye
ticaret mahkemelerinde görüleceğine ilişkin bir yasal düzenleme
bulunmamaktadır. Bu durumda, eldeki davanın ticari dava olarak
kabulü ile uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesi tarafından çözülebilmesi için, uyuşmazlık konusu işin her iki tarafın ticari işletmesi ile
ilgili olması zorunludur. Uyuşmazlık konusu “zırhlı landrover camının imalatı ve teslimi” işinin, davalı şirketin ticari işletmesiyle ilgili
olduğu konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak, davacı
kurumca uyuşmazlık konusu işin ihalesi, ticari işletmeleriyle ilgili
olarak değil kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirmiştir. Hal böyle olunca, eldeki davaya bakma görevi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca asliye hukuk mahkemesine aittir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/11-2425
İlgili Kanun/Madde
2015/2022
4721 s. TMK/15
30.09.2015
6102 s. TTK/18/2
• BORCA AYKIRILIKTA İSPAT YÜKÜ
• İSPAT YÜKÜNÜN YER DEĞİŞTİRMESİ
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
34
ÖZETİ: Dava, kısıtlının zarara uğratılmasından kaynaklı tazminat istemine
ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta kısıtlama kararı, davalı bankanın da
kabulünde olduğu üzere kendisine tebliğ edilmiş olmasına rağmen
kısıtlının banka hesaplarında işlem yapmasına davalı bankaca göz
yumularak, kendi maaş hesabından ATM aracılığı ile para çekmesine engel olunmamış, basiretli bir tacirin gerektirdiği şekilde hareket edilmemek suretiyle özen borcu ihlal edilmiştir. Buna göre, borca
aykırılık durumunda haksız fiildeki ispat yükü yer değiştirmekte,
davalı bankanın kusurunu ispat yükü davacı tarafa değil, kendi
kusursuzluğunu ispat yükü davalı bankaya yüklenmektedir. Bu durumda, davalı Banka’dan bu konudaki delilleri sorulup, toplanacak
deliller muvacehesinde bir karar verilmek gerekir1.
1
Karara konu olayda uyuşmazlık konusu, davalı bankanın kusurunun ispatı ile davacının zararının ispatı noktalarında toplanmıştır. Bununla birlikte yargılama süresince
davalı bankanın, uyuşmazlık konusu olayın gerçekleşmesinde kusurlu olduğu ve bu
yönüyle bankanın kusursuzluğunu ispat etmediği konusunda bir tartışma kalmamıştır.
Her ne kadar, sözleşmeye aykırılığa dayanarak tazminat davası açan davacının,
borçlu aleyhine getirilen kusur karinesi sebebiyle karşı tarafın kusurunu ispat yükümlülüğü bulunmasa da (TBK m. 112), davanın dayanağı olan zararını ispat yükümlülüğü bulunur (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Eren, Fikret: Borçlar Hukuku
Genel Hükümler, Yetkin, 15. Bası, Ankara 2013, s. 1065-1066). Bu anlamda davacı
taraf, öncelikle sözleşmeye aykırılık sebebiyle oluşan zararını iddia etmeli, somutlaştırmalı, zararını ispata elverişli deliller getirmelidir (HMK m. 190 ve 193). Yerel
mahkeme, bu konuda davacı tarafın herhangi bir delil sunmadığı ve zararını ispatlayamadığı yönünde karar verirken; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu, -davacının zararını ispatlayamadığı konusundaki uyuşmazlık konusundan ayrılarak- davalı bankanın kusursuzluğunu ispat edememiş olmasından bahisle yerel mahkeme kararını bozmuştur. Oysa, bankanın kusurunun bulunduğu yönünde herhangi bir tartışma bulunmazken, davacı taraf zararını somutlaştıran hiçbir
delil ibraz etmeksizin ve bu konudaki ispat yükünü yerine getirmeksizin bozma kararı neticesinde lehine karar elde etmiştir. Dolayısıyla davacı tarafın her ne kadar
sözleşmeye aykırılıkta davalı tarafın kusurunu ispat yükümlülüğü bulunmasa da
(TBK m. 112), zararı ispat yükümlülüğü (TBK m. 114/2’nin atfı ile TBK m. 50/1)
halen üzerindedir. Uyuşmazlık konusu olayda ise, bu gereklilikler gözden kaçırılmış
ve direnme kararında belirtilmesine rağmen, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu, uyuşmazlığı davalı tarafın kusursuzluğunun ispatı noktasına
indirgemiştir. Öyle ki Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bozma kararında davacının zararının ispatı konusunda ilgili delilleri ve belgeleri getirme yükümlülüğünü de davalı
bankaya yüklemiştir. Bu durum aynı zamanda somutlaştırma yüküne ilişkin HMK m.
193 hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönüyle kararın karşıoyunda belirtilen görüşlerin hukuka uygunluğu gözardı edilerek hatalı şekilde yerel mahkemenin
direnme kararı da, Hukuk Genel Kurulu tarafından bozulmuştur. (Pınar Çiftçi)
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law
35
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/4-417
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/47, 67
2015/1755
6183 s. AATUHK/1
16.09.2015
• 6183 SAYILI KANUN’A TABİ ALACAĞIN TAHSİLİ
• GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇILAN İTİRAZIN
İPTALİ DAVASINDA HUKUKİ YARAR
• HAK ARAMA YOLLARINDA SEÇİMLİK HAKLARIN
KULLANIMI
ÖZETİ: Uyuşmazlık, 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi alacağın genel
hükümler çerçevesinde dava konusu yapılmasında hukuki yararın
bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. İcra ve İflas Kanunu’nun “Hukuku amme borçları” başlıklı 47. maddesinde, para
cezasiyle diğer hukuku amme borçlarının takibi hakkındaki kanunlar hükmünün mahfuz olduğu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 1. maddesinde “Devlete, vilayet
hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik
ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi
asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve
amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile;
bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur” denilse de bu hükümler seçimlik hakkı bulunan davacının
genel hükümler uyarınca takip ve dava yoluna başvurmasına engel
değildir. Bu nedenle davacının genel hükümler çerçevesinde takip ve
dava yoluna başvurmasında hukuki yararı bulunduğunun kabul
2
edilmesi gereklidir .
2
Yerel Mahkeme ile Yargıtay 4. Hukuk Dairesi arasındaki uyuşmazlık bir kamu
alacağının 6183 sayılı Kanun hükümlerinin yanında ayrıca genel hükümler çerçevesinde -özellikle 2004 sayılı İİK ve bu Kanun’da düzenlenen itirazın iptali davası hükümleri kapsamında- dava konusu yapılıp yapılamayacağı, bu konuda idarenin bir
seçimlik hakkının ve hukukî yararının bulunup bulunmadığı noktasındadır. Türk hukukunda, diğer hukuk sistemlerinden farklı olarak kamu alacakları ile özel hukuk
alacaklarının tahsili birbirinden farklı hükümler çerçevesinde düzenlenmiştir. Kural
olarak özel hukuk alacakları için 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu, kamu alacakları
içinse 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir. Bu kanun hükümleri çerçevesinde başlatılacak icra takiplerinde, takibe karşı
konulması hâlinde başvurulacak yollar, açılacak davalar da birbirinden farklı olmakla
birlikte bu davalar aynı yargı türlerinde dahi görülmez (bu konuda genel nitelikli değerlendirmeler ve karşılaştırmalar için bkz. Başar, Cemal: Kamu İcra Hukukunun
Anayasal Temelleri, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan IV, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, İzmir 2015, Cilt: 16, s. 4570 vd.; Çiftçi,
Pınar: İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Adalet, Ankara 2010, s. 184 vd.; Çiftçi, PıMIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
36
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/12-2065
İlgili Kanun/Madde
1136 s. AvK/164/son
2015/1291
29.04.2015
• AVUKATLIK ÜCRETİNİN HACZİ
• HACZEDİLMEZLİK KURALI
nar: Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku ile Kamu İcra Hukukunun
Karşılaştırılması (Karşılaştırma), Prof. Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı 2010, Cilt: 12, s. 313-379; Demirbaş
Aksüt, Burcu: Kamu İcra Hukuku’nda Menfaat Dengesi, Prof. Dr. Hakan
Pekcanıtez’e Armağan IV, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel
Sayı, İzmir 2015, Cilt: 16, s. 4671 vd.; Karakoç, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, 7.
Bası, Yetkin, Ankara 2014, s. 615-624; Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz /
Sungurtekin Özkan, Meral / Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı,
2. Bası, Yetkin, Ankara 2015, s. 378 vd.). Bu farklı hukukî yolların Kanunlarda
açıkça belirtilmesi, hak arama yollarının belirliliğini sağlar (Ay m. 36) ve bu gereklilik hukukî güvenlik açısından zorunludur (bu konuda bkz. Köküsarı, İsmail: Anayasa
Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Adalet, Ankara 2015, s. 69 vd.). Böylece bireyler, hangi hukuk kuralının ihlâli hâlinde, hangi yargı yoluna başvuracaklarını ve bu
yargı yolu içerisinde hangi hukukî imkânlar çerçevesinde hak arama özgürlüklerini
kullanabileceklerini belirleyebilirler. Dolayısıyla hukuk devletine dayalı bir düzende,
bireyler hak arama yollarını tereddütsüz şekilde belirleyebilmelidirler. İcra prosedürlerinde bu gereklilik, aynı zamanda kanunîlik ilkesi ile somutlaşmaktadır (bu konuda bkz. Pekcanıtez / Atalay / Sungurtekin Özkan / Özekes, s. 379). Her ne kadar
kamu alacakları için ayrı bir Kanun ihdâs edilmesi ve bu Kanun’da da -özellikle 2004
sayılı İİK ile değerlendirildiğinde- alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesi bazı
tartışmalara ve eleştirilere açık ise de (bu konudaki karşılaştırmalar ve eleştiriler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çiftçi, Karşılaştırma, s. 313 vd.), kamu alacaklarının
tahsili için hukuk sistemimizde 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 6183 sayılı
Kanun’un, 2004 sayılı Kanun’a göre özel kanun niteliğinde olduğu da tartışmasızdır
(bu konuda bkz. Karakoç, s. 616; Pekcanıtez / Atalay / Sungurtekin Özkan / Özekes,
s. 379). Kararda belirtildiği şekilde, bu Kanun ihdâs edilmiş olmasına rağmen, idarenin dilediği zaman 2004 sayılı Kanun’a göre de takip başlatabileceği yönünde bir uygulama, hak arama yollarında hukukî belirsizliklerin ve keyfîliğin doğmasına sebep
olabilir. Dolayısıyla emsal niteliğinde olan ve kanaatimizce hukukî belirlilik açısından çok büyük sakıncalara gebe olabilecek böyle bir uygulama, Türk hukukunda -bu
içtihat çerçevesinde- yerleşmemeli ve idare 6183 sayılı Kanun’a tâbi alacakları için özel kanun niteliğinde olan- bu Kanun hükümleri çerçevesinde alacağını tahsil etmelidir. Bu yönüyle karşıoy gerekçesinde belirtilen görüşlerin dikkate alınması ve Yargıtay’ın bu karar ile benimsediği içtihadın potansiyel sakıncaları dikkate alınarak
ivedilikle bu içtihattan dönülmesi, kanaatimizce hukuk devletinin zorunlu bir gerekliliğidir. (Pınar Çiftçi)
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law
37
ÖZETİ: İstem, avukatlık ücreti alacağının haczedilmesine dair icra müdürlüğü kararının şikayet yoluyla iptali istemine ilişkindir. 1136 Sayılı
Avukatlık Yasası’nın 164/son maddesinde, dava sonunda, kararla
tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı, bu hükmün vekil müvekkil arasında çıkacak ve iç
ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörüldüğü, ayrıca, bu ücretin, iş sahibinin borcu sebebiyle takas ve
mahsup edilemeyeceği, haczedilemeyeceği hükme bağlanmış olmakla şikayetçi belediye başkanlığı lehine hükmedilen avukatlık
ücretinin, onun borcundan dolayı haczedilmesi doğru değildir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2016 yılının
üçüncü sayısı olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/23725
2015/24134
16.12.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/94/1, 140/5, 324
• BOŞANMA DAVASI
• TANIK BİLDİRME HAKKI
• KESİN SÜRE
ÖZETİ:
1
Ön inceleme duruşmasında 6100 S.K. Md 140/5. maddesi uyarınca
davalı-karşı davacıya verilen kesin mehil, tanık delili dışında, belge
niteliğindeki delillerle ilgilidir. Bu mehil, tanık bildirme hakkını
düşürmez. Davacı-karşı davalı erkek, tahkikat aşamasında verdiği
16.07.2013 tarihli dilekçesinde tanıklarının isim ve adreslerini mahkemeye bildirmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacının gösterdiği
tanıkların dinlenmesi için gerekli avansın usulünce istenmesi
(HMK.m.324) avans yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, gösterdiği tanıkların usulünce çağrılıp dinlenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi
gerekir. Açıklanan yönde işlem yapılmadan, eksik inceleme ile hü1
küm kurulması doğru bulunmamıştır .
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin söz konusu içtihatı önemli açıdan emsal niteliğinde
değerlendirilebilecek ve HMK m. 140/5 hükmünün uygulanmasıyla ilgili görüş değişikliğini yansıtan kararlardandır. Zira içinde 2. Hukuk Dairesi de olmak üzere, Yargıtay’ın çeşitli dairelerinde ve azımsanmayacak sayıda içtihadında HMK m. 145/5
hükmünün tanık dahil tüm delil türleri açısından geçerli olacağı kabul edilmekteydi.
Yargıtay’ın bu yöndeki bazı içtihatları için bkz. 2. HD, 5.12.2012, 9119/29279; 2.
HD, 15.4.2013, 2012-25321/10648; 2. HD, 3.7.2013, 6356/18904; 2. HD,
11.12.2013, 16048/29319; 8. HD, 27.2.2015, 2014-21455/5326; 21. HD, 5.12.2012,
16743/22172 (Kazancı İçtihat-Bilişim Bilgi Bankası). Benzer görüş, öğretide de
HMK m. 145/5 hükmünün tüm delil türleri açısından geçerli olması gerektiği yönünden kabul edilmektedir (bu konuda bkz. Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Şerhi, 2. Bası, Yetkin, Ankara 2014, s. 433; Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri
Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin, Ankara 2013, s. 891). Buna karşılık öğretideki diğer
görüş de, hükmün lafzında da sadece “belge” delilinden söz edilmiş olmasına dayanarak, bu hükmün sadece belge niteliğindeki deliller için geçerli olabileceğini ve dolayısıyla tanık delili açısından bu maddenin uygulama alanı bulmayacağını kabul etmektedir (bu konuda bkz. Erdönmez, Güray: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre
Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı, İstanbul Barosu Dergisi, 2013, Cilt: 87, Sayı: 5, s.
31-33; Kuru, Baki / Budak, Ali Cem: Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdiği Başlıca Yenilikler, İstanbul Barosu Dergisi, 2011, Cilt: 85, Sayı: 5, s. 16; Pekcanıtez,
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law
39
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/17436
2015/22125
24.11.2015
İlgili Kanun/Madde
1086 s. HUMK/432/2
• SÜRESİNDEN SONRA TEMYİZ
• USULSÜZ TEBLİGAT
• TEBLİĞE MUTTALİ OLMA
ÖZETİ:
Davalı vekiline yapılan mahkeme kararının tebliğine dair evrakta
muhatap vekilin tebligat saatinde nerede olduğu belirtilmediği için
tebligat usulsüzdür. Ancak, bu vekil mahkemeye başvurarak kararda
belirtilen bakiye karar harcını yatırmıştır. Karar tebligatı usulsüz
olsa dahi davalı vekilinin mahkeme kararına bakiye harcı yatırdığı
tarihte muttali olduğu kabul edileceğinden bu tarih tebliğ tarihi
sayılır.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/20980
2015/21537
17.11.2015
İlgili Kanun/Madde
7201 s. TebligatK/10/2, 21/2
• BİLİNEN EN SON ADRESE TEBLİGAT
• USULSÜZ TEBLİGAT
• SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI
ÖZETİ:
Mahkemece, davalı kadının bilinen en son adresi araştırılmadan
dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü doğrudan davalının
mernis adresine Tebligat Kanunun 21/2. maddesi uyarınca tebliğ
edilmiştir. Bu durumda dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü
tebliğleri usulsüz olup, davalının savunma hakkı kısıtlanmıştır.
Mahkemece öncelikle Tebligat Kanununun 10/2. maddesi gözetilerek davalının bilinen en son adresi tespit edilerek dava dilekçesinin
usulüne uygun tebliği ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken,
bu husus gözetilmeden tebligatların doğrudan doğruya Tebligat
Kanununun 21/2. maddesine göre çıkartılması usul ve yasaya aykırıdır.
Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara
2013, s. 579; Ulukapı, Ömer / Yardımcı, Taner Emre: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Sonradan Delil Gösterilmesi, Prof. Dr. Hakan
Pekcanıtez’e Armağan I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel
Sayı, İzmir 2015, Cilt: 16, s. 489). Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de, kanımca haklı olarak lafzî yorum yöntemine dayanarak bu kararında, HMK m. 140/5 hükmünün -belge
delili haricinde diğer deliller açısından ve dolayısıyla- tanık delili açısından uygulanamayacağını içtihat etmiştir. (Pınar Çiftçi)
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
40
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2
2015/1895
2015/15882
15.09.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/119, 137, 140/3, 141/1,
187
• BOŞANMA DAVASI
• DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ
• SONRADAN ORTAYA ÇIKAN VAKIALARA İLİŞKİN
DELİLLER
• BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA TARAFLARIN
SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Boşanma davasının açılması durumunda eşlerin sadakat yükümlülüğü ortadan kalkmasa da boşanma davalarında uygulanacak yargılama usulü emredici olarak düzenlenmiş olduğundan eşlerin sadakat yükümlülüğünün evlilik süresince geçerli olmasına ilişkin maddi
hukuk kuralı taraflara ön inceleme aşaması tamamlanıncaya kadar
usulüne uygun şekilde dayanılmayan vakıalara dayanma ve bu vakıalara ilişkin delil sunma hakkını vermediğinden mahkeme ön inceleme sonuç tutanağında yer alan ve taraflarca imzalanarak kabul
edilen çekişmeli vakıaları gösteren tutanak esas alınmak suretiyle
yürütmek zorundadır. Başka yoldan gidilmesi ancak karşı tarafın
açık muvafakati ile mümkündür. Somut olayda, mahkemece davalı
karşı davacıya kusur olarak isnat edilen sadakatsizlik eylemi dava
açılmasından sonra meydana gelmiştir. Her dava açıldığı tarihteki
şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan vakıalar görülmekte olan
boşanma davasında hükme esas alınamaz, ancak yeni bir dava konusu yapılır ve ispat edilirse birleştirilerek görülecek
yeni boşanma
2
davasında bu sebeple boşanma kararı verilebilir .
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin söz konusu içtihadı, emsal niteliğinde olan ve boşanma
davalarında özellikle temyiz aşamasında yeni delil ibraz edilmesine ilişkin görüş değişikliğini yansıtan önemli bir karardır. Zira özellikle boşanma davalarının temyiz
incelemelerini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, zaman zaman temyiz aşamasında
yeni ortaya çıkan vakıalara ilişkin delil ibrazı taleplerini olumlu karşılamaktadır. Örnek bir içtihat için bkz. 2. HD, 1.12.2009, 2008-17326/20518 (Kazancı İçtihat-Bilgi
Bilişim Bankası). Oysa ki bu yöndeki taleplerin kabul edilmesi, başta tarafların ispat
hakkı olmak üzere pek çok yargısal ilkeyi ve kuralı zedelemektedir (Yargıtay’ın bu
yöndeki içtihatlarının eleştirisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bolayır, Nur: Bir
Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Temyiz İncelemesi Sırasında Yeni Delil Gösterilip Gösterilemeyeceği Sorunu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2012/2, s. 141-143). Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, söz konusu emsal nitelikteki içtihadı
ile davanın ancak açıldığı zamanki koşullara göre değerlendirilebileceğini içtihat etmiş ve davanın açılmasından sonra eşlerden diğerinin sadakatsizliğini gösteren delilin ibrazını kabul etmemiştir. (Pınar Çiftçi)
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law
41
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/13843
2015/13818
30.11.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/51
• TEMSİLCİDE YANILMA
ÖZETİ:
Dava, 2330 sayılı yasaya göre ödenen tazminatın davalı küçükten
rücuen tazminine ilişkindir. Davalının vasisinin dedesi olması nedeniyle, vasi olarak annesine husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle
davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. Bu kişilerin dava ehliyeti de yoktur. Dava ehliyeti olmayan bir kısıtlıya karşı açılan dava dilekçesinde; davalı olarak kısıtlının, temsilcisi olarak da vasinin adı, soyadı ve adresi yazılır. Bu
şekilde açılan bir davada, vasi taraf değildir. Taraf, vasi tarafından
temsil edilen kısıtlı; vasi ise, kısıtlının temsilcisidir. Vaside yanılma
tarafta yanılma değil, temsilcide yanılmadır ve bu davanın pasif
husumetten reddini gerektirmez. Asıl vasiye davaya ilişkin tebligat
yapılarak işin esasının incelenmesi gerekir.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/11765
2015/12921
12.11.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/31, 107, 119/1-ğ, 119/2
• MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
• BELİRSİZ ALACAK DAVASI
• HUKUKİ YARAR
ÖZETİ:
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine
ilişkindir. Mahkemece, manevi tazminat talebinin bölünemeyeceği ve
manevi tazminat davasının belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı gerekçeleriyle hukuki yarar yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Her ne kadar manevi tazminat davasının belirsiz
alacak davası olarak açılamayacağı konusunda mahkemenin değerlendirmesi doğru ise de; davacının asgari olarak manevi tazminat
miktarı bildirmesi karşısında, bu miktar üzerinden işin esasının
incelenmesi gerekirken hukuki yarar yokluğundan davanın reddedilmesi doğru değildir. Kaldı ki, 6100 S.K. 119/1-ğ ve 119/2. maddeleri gereğince, dava konusunun değeri ile ilgili dava dilekçesinin
talep sonucu bölümünün açıklanması hususunda, hakimin davayı
aydınlatma ödevi bulunduğundan, mahkemece davacıya bu hususta
süre verilmemesi usul ve yasaya uygun düşmemiş, gösterilen nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
42
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/23251
2015/33400
24.11.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/245, 247
• TANIKLIKTAN ÇEKİNME
• TANIKLIKTAN ÇEKİNME USULÜ
ÖZETİ:
Hamile olan davacı işten ayrılma iradesi olmadığını, baskı ile ayrılma dilekçesi imzaladığını iddia ederek iki kişiyi de tanık bildiriştir.
Hamilelik sağlık sebebi olmayıp, kıdem tazminatı davacıya ödenmiştir. Bu bir çelişki olup, davacı tanıklardan birinin tanıklık yapmayacağını bildirmiş, ancak vazgeçmemiştir. Bildirilen tanık çağrılmak
zorundadır. Tanıklıktan çekinme ancak mahkemeye geldikten sonra
mazereti olursa mümkündür. O halde mahkemece davacının bildirdiği tanık çağrılmalı, mahkemeye geldiğinde çekindiği takdirde çekinme sebebi sorulmalı ve sebebi kabul edilirse dinlenmemeli, aksi
halde ise beyanına başvurulmalıdır. Eksik inceleme ile çelişki de
giderilmeden karar verilmesi hatalıdır.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
3
2015/25274
2015/27630
10.11.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/Gç3
• UYAP ÜZERİNDEN SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ
GÖNDERİLMESİ
Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Kararın şikayetçi vekilinin
yokluğunda verildiği, şikayetçi vekiline gerekçeli kararın 25.6.2015
tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 06.7.2015 tarihinde UYAP sistemi
üzerinden süre tutum dilekçesi gönderdiği, HMK.nun geçici 3. maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1086 sayılı HUMK.nun
434/3.maddesi gereğince muhtıra çıkarılmadan temyiz harç ve giderin de 04/8/2015 tarihinde yatırıldığı görülmektedir. Bu durumda,
yukarıda açıklanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği şekilde temyiz isteminin, borçlu vekilinin UYAP sistemi üzerinden süre tutum dilekçesini gönderdiği 06/7/2015 tarihinde süresinde
3
yapıldığının kabulü gerekir .
Söz konusu Yargıtay içtihadı, aksi yöndeki Yargıtay içtihatlarına ve eleştirilere rağmen, kanunî bir dayanağı bulunmayan “süre tutum dilekçelerinin” UYAP üzerinden
uygulama alanını yansıtmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler ve eleştiriler hakkında bkz. Özekes, Muhammet: Hukuk Yargılamasında Süre Tutum Müessesesi Yoktur, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Adalet, Ankara 2009, s. 381395. (Pınar Çiftçi)
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law
43
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/29590
2015/29486
12.10.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/150
• DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMEMESİ
• DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ
ÖZETİ:
Dava, alacak davasıdır. Davacı vekilinin sunduğu dilekçe ile duruşmaya katılamayacağına dair mazeret sunduğu ve duruşma gününün
de tarafına tebliğini istediği, mazeretin kabulüne ve davacı vekilinin
duruşma gününü UYAP’tan öğrenmesine karar verildiği, bir sonraki
duruşmaya davacı vekilinin katılmadığı ve davalının da davayı takip
etmediğini bildirmesi üzerine dava yenileninceye kadar dosyanın
işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, 3 aylık süre zarfında yenileme olmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
“Davacı vekilinin duruşma gününü UYAP’tan öğrenmesine” şeklindeki ara karar yasal olmayıp, gider avansından tebligat masrafı
alınarak davacı vekiline usulüne uygun tebligat yapılarak ya da
UYAP üzerinden davacı vekiline duruşma günü bildirilerek davaya
katılımına olanak sağlanıp hüküm kurulması gerekir.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/2725
2015/9566
02.11.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/8
• MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ
• ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ
ÖZETİ:
Dava ve talep mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkindir. Dava,
Gebze Sulh Hukuk Mahkemesinin 1995/1047 Esas, 1996/257 Karar
sayılı mirasçılık belgesinde mirasçı olan davalılar hasım gösterilerek
açıldığından çekişmeli hale gelmiştir. Bu nedenle mirasçılık belgesinin iptali ve yeni bir mirasçılık belgesi verilmesi istemiyle açılan
dava çekişmeli yargı niteliğinde olduğundan asliye hukuk mahkemesi görevlidir.
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları
44
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/729
2015/1116
03.03.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/114/1, 324
• BİLİRKİŞİ DELİLİNE DAYANMA
• BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
ÖZETİ:
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklandığı iddia edilen alacak ile ilgili
yapılan icra takibine itirazın iptali talebine dairdir. Somut olayda
davacıya çıkarılan açıklamalı davetiyede ‘2 haftalık kesin süre içinde
600,00 TL bilirkişi ücretinin HMK 324 maddesi gereğince delil
avansı olarak karşılanmasına, aksi halde bilirkişi deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına’ dair uyarı yapılmış olup HMK 324.
maddesine göre bunun yaptırımının davacının bu delilden vazgeçmiş
sayılıp diğer delillere göre karar verilmesi olacağı açıktır. Kuşkusuz
bu durum esastan reddin gerçekleşmesi halinde davalının yararına
olacaktır ve bu nedenledir ki davalının bu yönüyle de kararı temyiz
etmekte korunmaya değer hukuki yararı bulunmaktadır. Mahkemece bu yola gidilmeyip tebligatta yapılan açıklama ile çelişki de
yaratılmak suretiyle davanın HMK 114/1 maddesi gereğince dava
şartının yerine getirilmemiş olması sebebiyle usulden reddine karar
verilmesi doğru olmamıştır.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2015/29624
2015/30479
09.11.2015
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/30, 150, 320/4
• DURUŞMA İÇİN UYAP ÜZERİNDEN MAZARET
BİLDİRİLMESİ
• DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
Davacı vekili belirtilen tarihteki duruşmaya UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, Giresun Dereli Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyalarındaki keşifler sebebi ile katılamayacağını bildirmiş
ve yeni bir duruşma günü belirlenmesini talep etmiştir. Mahkemece,
eksik kalan gider avansının tamamlanmadığı ve mazeret dilekçesi
ekinde masraf bulunmadığı, davacı vekilinin duruşma gününden ne
şekilde haberdar edileceğini de bildirmediği gerekçesi ile mazeretinin
reddine karar verilmiştir.... Davacı vekili UYAP ortamından gönderdiği mazeret dilekçesinde, Giresun Dereli Asliye Hukuk Mahkemesinde keşfi bulunduğu yönünde geçerli bir mazeret bildirmiştir. Aynı
yöntemle, belirlenecek duruşma gününün öğrenilmesi mümkün
olup, yeni duruşma gününün tebliği için masraf yatırılmamış olması
mazeretin reddini gerektirmez.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2016 yılının
üçüncü sayısı olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
YARGITAY
İCRA VE İFLAS HUKUKU
KARARLARI
DECISIONS OF THE COURT OF
CASSATION ON MATTERS RELATING
TO ENFORCEMENT AND
INSOLVENCY LAW
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Decision of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation
* Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision
Derleyen:/Compiled by:
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Nedim MERİÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra
İflas Hukuku Anabilim Dalı
Dicle University Faculty of Law, Dept. of Civil Procedure and
Insolvency Law
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
DECISION OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/12-1284
2015/890
04.03.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/106, 110, 134
• İHALENİN FESHİ
• MENKUL ÜZERİNDEKİ HACZİN DÜŞMESİ
• SÜRESİZ ŞİKÂYET
İcra mahkemesine yönelik talep ihalenin feshi istemidir. Satışı yapılan enkazın haciz tarihinden itibaren bir yıllık süreden sonra satışa
esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması istenmiştir. Satış isteme
süreleri hak düşürücü nitelikte olup bu süreleri icra memuru kendiliğinden göz önünde bulundurmalıdır. Aksi takdirde icra işlemi süresiz şikâyet edilebilecektir. Süresinde satış istenmemiş olmakla haciz
kalkmış olacağından yapılan ihalenin feshine karar verilmelidir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/121271
2015/1157
01.04.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/363
• İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ
• YASAL TEMYİZ SÜRESİ
Uyuşmazlık borca itiraz yargılamasında verilen icra hukuk mahkemesinin direnme kararının süresinde temyiz edilip edilmediğine
ilişkindir. İİK m. 363’e göre icra mahkemesi tarafından verilen kararların temyiz süresi kararın tebliğ veya tefhiminden itibaren 10
gündür. Mahkemenin direnme hükmünün taraflara tefhiminden
itibaren 10 günlük yasal süreden sonra temyiz talebinin mahkeme
tarafından reddedilmesine ilişkin verilen karar doğrudur.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2016 yılının
üçüncü sayısı olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2015/8041
2015/8665
19.10.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/67
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
• KİRA ALACAĞINA İLİŞKİN TAKİP
• TİCARİ SENETLERİN TAHSİLİ
Dava, kira alacağının tahsiline yönelik takibe itirazın iptali davasıdır. Kira bedellerinin ödenmesi amacıyla kambiyo senedi verilebilir.
Bu durumda kira alacağının tahsili için kambiyo senetlerine ilişkin
hükümlere uyularak senetlerin tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir. Kambiyo senetlerinin borçluya başvurularak senedin iadesi ve
bedelinin alınmasına yoluna başvurulmadan bankaya tahsil amacıyla verilerek alacaklının kira alacağı için genel haciz yoluyla icra
1
takibi yapması yasaya aykırıdır .
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
1
2014/23012
2014/22358
16.12.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/82
5393 s. BelediyeK/15/son
• HACZEDİLMEZLİK
• BELEDİYENİN OTOPARK HESABI
Şikâyetin konusu belediyeye ait otopark hesabında bulunan paraların haczedilemeyeceğine ilişkindir. Bir malın haczedilemez olması
için kamu hizmetinde fiilen kullanılması gerekli olup ayrıca kamuya
tahsis kararının alınması şart değildir. Kaldı ki otopark hesabında
bulunan paralar otopark dışında başka bir amaçla kullanılması
mümkün olmadığından niteliği gereği haczedilemez. Hesaptaki paraların başka harcamalar için kullanılması da bu niteliği değiştirmez
ve haczedilmezlikten feragat edildiği anlamına gelmez.
Alacaklının kanuni şartların varlığı durumunda elindeki kambiyo senedi ile bu senede
mahsus takip yollarına başvurmasının mümkün olması durumunda genel haciz yoluyla takip yapamayacağına ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir. (N. M.)
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
49
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/17339
2015/20274
12.11.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/16
• ŞİKAYET
• İLAMA AYKIRILIK
ÖZETİ:
Şikâyet ile takibin iptali istenilmiştir. Borçlunun icra takibinde alacak kalemlerinin yasal kesintileri yapılmadan brüt istenildiğine yönelik iddiası ilama aykırı olarak takip başlatıldığına yöneliktir. İlama
aykırılık iddiaları kamu düzenine ilişkin olup süresiz olarak icra
mahkemesine şikâyet edilebilir.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/18403
2014/7452
17.04.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/16, 83
4857 s. İşK/35
• İŞÇİ ÜCRETİ HACZİ
• ŞİKAYET
• NAFAKA ALACAĞI
Şikâyetin konusunu ücret haczi işleminin iptali istemidir. İşçinin
aldığı ücretten dörtte birinden fazlası İş Kanunu’nun 35. maddesine
göre haczedilemeyecekse de nafaka alacağının niteliğinden dolayı
aylık nafaka alacağının kesilmesinden geriye kalan ücretin dörtte
birinin kesilmesi mümkündür.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2015/12097
2015/18817
02.07.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/16, 51
• GECE VAKTİ HACİZ
• ŞİKÂYET
Şikâyetin konusu borçlu taşınır malvarlığının gece vakti haczedildiği
iddiasıyla haczin iptali istemidir. İstinabe edilen Menemen İcra Müdürlüğü arabalara takibin yürütüldüğü icra dairesi tarafından konulan hacizlerin muhafaza işlemini uygulamış, araba dışında bulunan malların haczini ise 15.15’te başlayarak gece bitirilmiştir. 2004
s. İİK/51’e göre gündüz başlayan haczin gece devam ettirilmesi
mümkün olduğundan ve 19.20’de uygulanan işlemin de muhafaza
işlemi olmasından dolayı icra dairesi tarafından yapılan işlemlerde
usule ve yasaya aykırı yön bulunmamaktadır.
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
50
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/31377
2015/6198
17.03.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/100, 140
• SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ
• ŞİKÂYET
Şikâyetin konusu bir diğer alacaklıya fazla ödemede bulunduğu ve
kendi alacağının öncelikli olduğu iddiasıdır. Bu iddiaların dinlenebilmesi ve ileri sürülebilmesi için icra dairesi tarafından sıra cetvelinin düzenlenmesi ve alacaklıya buna göre itirazını ileri sürme olanağının verilmesi gerekmektedir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/27245
2015/1961
27.01.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/38, 71, 111
• BONO ALACAĞI
• ZAMANAŞIMI
• TAKSİTLE ÖDEME ANLAŞMASI
İcra mahkemesine yönelik talep, bonoya dayalı başlatılan kambiyo
senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte takip sonrasında zamanaşımının dolduğu iddiasına dayanan icranın geri bırakılmasıdır. Alacaklı ile borçlu arasında akdedilen taksitle ödeme anlaşmasının
sonuçlarını doğurması anlaşmaya göre belirlenen taksit döneminde
ödemenin yapılması veya ödeme yapıldığının alacaklı tarafından
ikrar edilmesi ve tahsil harcının yatırılmasına bağlıdır. Bunlar mevcut değilse ilk ve aynı zamanda son taksit olan işlem tarihinden yenileme tarihine kadar 3 yıllık sürenin dolup dolmadığı hesap edilerek karar verilmelidir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/28857
2015/31140
10.12.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/78, 106, 110
• İHALENİN FESHİ
• SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN TESPİTİ
• HACİZ TARİHİ
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
ÖZETİ:
51
Talebin konusu ihalenin yasal süresi içinde satışın istenmemiş olması sebebiyle feshedilmesidir. Taşınmaz haczinin yapıldığının kabulü için icra dairesinin haciz kararı vermesi yeterli olup, haczin
geçerliliği için tapuya şerh verilmesi zorunlu değildir. Tapuya şerh
verilmesi bildiri nitelikte bir işlemdir. Süresinde satış istenilip isten2
mediğinin tespiti için haciz kararının verildiği tarihe bakılmalıdır .
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/31041
2015/649
19.03.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/68
• İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI
• BORÇ İKRARI İÇEREN SÖZLEŞME
İtirazın kaldırılması talebindeki uyuşmazlık alacaklının sunduğu
belgenin itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerden olup
olmadığına ilişkindir. Alacağın temliki, sulh, ibra ve feragat sözleşmesi başlıklı belge borç ikrarını içermekteyse ve imzası da inkâr
edilmemiş ise İİK. m. 68 kapsamında bir belgedir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2
2014/32795
2015/8774
07.04.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/16
4632 s. BireyselEmeklilikK/17
• ŞİKAYET
• İTİRAZIN İPTALİ HÜKMÜ
• TAKİP EKONOMİSİ
Şikâyetin konusunu, bireysel emeklilik hesaplarına haciz konulamayacağı iddiasıdır. Bu iddianın yasal dayanağını İİK. m. 89 değil,
4632 sayılı Kanun’un 17. maddesi oluşturduğundan maaşı haczedilenin şikâyette bulunmakta hukuki yararı bulunmaktadır.
Genel haciz teorisine göre haciz anı, icra dairesinin işlem iradesini göstermesi ile
gerçekleşir. Taşınmaz hacizlerinde ayrıca tapuya müzekkere gönderilmekle haczin
şerh edilmesi bir muhafaza tedbiri ve açıklayıcı bir işlem olarak kabul edilmelidir.
(N. M.)
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
52
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/7213
2014/9331
01.04.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/79, 94
6102 s. TTK/133
• LİMİTED ŞİRKETTEKİ HİSSE
• HACİZ
Şikâyetin konusu limited şirket hissesine yapılan haczin iptali istemidir. Borçlunun üçüncü kişi limited şirketteki hissesi, şirkete haciz
yazısı tebliğ olunarak haczedilebileceği gibi icra memuru mahalline
(şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebliğ etmek ve pay
defterine işletmek suretiyle de yapabilir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2014/27652
2015/1372
21.01.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/16, 168
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA
TAKİP
• BORCA İTİRAZ
• USULSÜZ TEBLİĞ
İcra mahkemesinde incelenen uyuşmazlık kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borca itiraz ile takibin iptali istemidir.
Ödeme emrinin tebliğinin usulsüzlüğü iddiası şikâyet yoluyla ileri
sürülmemişse mahkemece kendiliğinden incelenemez ve tebliğ tarihi
düzeltilemez.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2015/23452
2015/25808
26.10.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/134
3213 s. MadenK/3
• MADEN VE TAŞ OCAĞI İŞLETME RUHSATININ SATIŞI
• RUHSATIN İPOTEKLİ OLMASI
• HACİZ ALACAKLISININ İHALEYE GİRMEK İÇİN TEMİNAT
YATIRMA ZORUNLULUĞU VE ALACAĞINA MAHSUBEN
İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİNDEN MUAF
TUTULAMAYACAĞI
• İHALENİN FESHİ
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
ÖZETİ:
53
İhalenin feshi yargılamasında uyuşmazlık maden işletme ruhsatının
doğru usulde satılıp satılmadığına ilişkindir. Maden işletme ruhsatının satışının taşınır hükümlerine tabi olmasına rağmen icra dairesinin taşınmaz satışlarına ilişkin usulle satmış olması bir ihalenin
feshi nedenidir. Ayrıca hacizden evvel işletme ruhsatına ipotek konulduğundan haciz alacaklısının ihaleye girerken teminat yatırmaması ve alacağına mahsuben ihalenin kendisine verilmesi de doğru
değildir.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2015/4899
2015/5464
02.11.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/257, 258
• İHTİYATİ HACİZ
• ESER SÖZLEŞMESİ
• EKSİK İŞLER
• YAKLAŞIK İSPAT
İhtiyati haciz kararına yapılan itiraz ile eksik işler ile cezai şart alacağı nedeniyle verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılması istenmektedir. İhtiyati haciz kararının vadesi dolmayan bir alacaktan
dolayı verilebilmesi için alacağın varlığı ve vadesinin dolup dolmadığı yaklaşık ispat ölçüsünde ispat edilmelidir. Bilirkişi raporunda
bir kısım işlerin eksik olduğu görüşüne yer verilmiş olması alacağın
varlığı ve vadesinin dolmuş olduğu konusunda gerekli ispat ölçüsünde değildir.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2013/17392
2014/9848
24.06.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/71, 169, 280
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA
TAKİP
• İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
• TASARRUFUN İPTALİ NEDENİ
• ZAMANAŞIMI DEFİ
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları
54
ÖZETİ:
Dava, davalı borçlunun muvazaalı olarak organik bağ bulunan diğer
davalıya keşide ettiği dört adet çekin, bu çeklere dayanılarak yapılan
takiplerin muvazaalı olduğu, bu iddianın kabul edilmemesi durumunda davalı borçlunun aleyhine başlatılan takipte zamanaşımı
defini ileri sürmeyerek icranın geri bırakılmasına yönelik talepte
bulunmamasına ilişkin tasarrufun iptaline ilişkindir. Davalılar vekillerinin birlikte icra dairesine giderek takibi kesinleştirmeleri,
davalı borçlunun diğer davalı alacaklının haczine muvafakat vermesi, çeklerdeki karalamalara yönelik işlem yapmaması ve zamanaşımına uğramasına rağmen icranın geri bırakılmasını istememiş
olması takip konusu yapılan alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere
tahsilat tutarında işlemlerin iptalini ve tahsilatların davacı alacaklıya ödenmesini sağlayacaktır3.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
3
2014/7130
2015/5783
10.09.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/140
6098 s. TBK/19
• MAAŞ HACZİ
• SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI
• MUVAZAA
Dava ilk sıraya alınan alacaklının alacağının muvazaalı olduğu
iddiasıyla açılmıştır. İİK. m. 83’e göre maaş üzerinde birden fazla
haciz varsa bunlar icra dairesi tarafından sıraya konulur. Bu sıralamanın sıra cetveli niteliğinde olduğu düşünülerek uyuşmazlığın
muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davası esas alınarak
çözümlenmesi doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece, davanın
dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan TBK.'nın 19. (818 sayılı
BK.'nın 18) maddesinde düzenlenmiş muvazaa iddiasına dayalı iptal
istemine ilişkin olduğunun kabulü ile bu madde kapsamındaki genel
ilkelere ve ispat usulüne uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi
gerekir.
İcranın geri bırakılmasının gerekçesini oluşturan zamanaşımı defi borçlunun isterse
kullanabileceği bir savunma aracıdır. Bu aracın kullanılmamış olması İİK. m. 277
kapsamında bir tasarruf işlemi olarak mahkeme kararında değerlendiriliyor olması
İsviçre hukukundaki işlem kavramından da Alman hukukundaki hukuki ilişki kavramından da geniş bir yorum yapıldığı anlamına gelmektedir. İptal davalarında tasarruf
kelimesinin geniş anlaşılmasına yönelik görüş için bkz. Bilge Umar, Tasarrufun İptali Davası, İstanbul 1963, s. 55. (N. M.)
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and
Insolvency Law
55
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/3942
2013/4638
03.07.2013
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/16, 277 vd.
• ŞİKAYET
• TASARRUFUN İPTALİ ALACAĞI
• İPOTEKLİ ALACAK
• HACİZ ALACAĞI
Şikâyetin konusunu, taşınmazın satış bedelinin paylaştırılmasına
ilişkindir. Tasarrufun iptali davasında karar kesinleşmeden satış
istenebilmektedir. Lehine ipotek tesis edilen alacaklılar ile haciz
alacaklılarının iptal edilmiş tasarruf oranında davayı kazanan tasar4
rufun iptali davacısı alacaklıya karşı önceliği bulunmamaktadır .
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
2014/10751
2015/6020
28.09.2015
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/193, 194
•
•
•
•
ÖZETİ:
İTİRAZIN İPTALİ
İCRA İNKAR TAZMİNATI
TAKİBİN İFLAS SEBEBİYLE DÜŞMESİ
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DEVAM EDERKEN
GERÇEKLEŞEN İFLAS
Dava itirazın iptaline ilişkindir. Dava devam ederken borçlunun iflas
etmesi durumunda davanın ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün
sonrasına kadar durması, alacağın ikinci alacaklılar toplantısında
kabul edilmesi durumunda mahkemece karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, reddedilmesi durumunda ise kayıt kabul
davası olarak devam edilmesi gerekmektedir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2016 yılının
üçüncü sayısı olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
4
Yargıtay’ın tasarrufun iptali davası açan alacaklılara satış tutarından önce ödeme
yapılması gerektiğine ilişkin daha evvel verdiği kararlar da bulunmaktadır. Kanaatimizce şahsi bir alacak hakkı veren tasarrufun iptali hükmünün davacı alacaklılara
ipotek alacağından evvel ödemede öncelik tanındığının kabul edilmesi hatalıdır. (N. M.)
MIHDER - Volume: 12, Issue: 33, 2016/1
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI
COURT OF APPEAL ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS DECISION
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
Esas No.
Karar No.
Tarihi:
ÖZETİ:
2013/11-456
2014/544
09.12.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/345
• TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU
• TİCARİ İŞLETMENİN BORÇLARINI ÖDEMEME SUÇU
Yerel mahkemenin direnme kararı verdiği uyuşmazlıkta ticari işletmenin borçlarını ödememe suçundan dolayı İİK. m. 345'e göre yapılan şikâyet başvurusunda şirket yetkilisinin ismi bildirilmemiştir.
İcra ceza yargılamasının ceza yargılaması olması, CMK. m. 170'te
iddianamenin bütün şekil şartlarını içermek zorunda olmaması dolayısıyla şikâyet dilekçesinde ismi belirtilmeyen şirket yetkilisinin
isminin Ticaret Sicili Memurluğundan gelen belgeden anlaşılması
durumunda bu kişi sanık kabul edilerek yargılanabilecektir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2016 yılının
üçüncü sayısı olan 33. sayısından ulaşabilirsiniz
MEVZUAT,
ANAYASA MAHKEMESİ VE
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
KARAR ÖZETLERİ
LEGISLATIVE DEVELOPMENTS, EXTRACTS
FROM DECISIONS OF THE TURKISH
CONSTITUTIONAL COURT AND COURT OF
JURISDICTION CONFLICTS
* Mevzuat
Legislation
* Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri
Abstracts of Decisions of the Turkish Constitutional Court
* Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri
Abstracts of Decisions of Court of Jurisdictional Disputes
Hazırlayanlar:/Prepared for publication by:
Yard. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Barış TORAMAN
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku ABD
Anadolu University Faculty of Law, Dept. of Civil
Procedure and Insolvency
Araş. Gör./Res. Asst. Sümeyye ALTINTAŞ
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve
İcra – İflas Hukuku ABD.
Hacettepe University Faculty of Law, Dept. of Civil
Procedure and Insolvency
Araş. Gör./Res. Asst. Sümeyye UYANIK
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku ABD.
Anadolu University Faculty of Law, Dept. of Civil
Procedure and Insolvency
MEVZUAT
LEGISLATION
Son sayımızdan bu yana geçen süre zarfında, medeni usul ve icra iflas hukukunu
ilgilendiren bazı tebliğ ve tarifelerin yayımlandığını görüyoruz.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, 10 Şubat 2016 tarihinde verdiği önemli bir
kararla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20. Maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “...bu karar verildiği tarihte kesin ise bu tarihten itibaren...” ifadesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu iptal kararının
dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.
Zikrettiğimiz iptal kararı çerçevesinde, HMK m. 20 hükmünün bundan sonra şu
şekilde yorumlanması gerektiği kanısındayız: Görevsizlik veya yetkisizlik kararı
kesinse, (davanın görevli veya yetkili mahkemede devamını sağlayabilmek için), kararı
veren mahkemeye başvuru süresi, tarafların duruşmada hazır bulundukları haller bakımından, kararın bunlara tefhimi, ancak daha önemlisi, söz konusu kararlar bunların
yokluğunda verilmişse, kararın bu taraflara tebliği tarihinden itibaren iki haftadır.
Aşağıda, öncelikle, güncel mevzuat değişikliklerini, hemen akabinde Anayasa
Mahkemesinin yukarıda zikrettiğimiz iptal kararının özeti ile güncel bir bireysel başvuru hakkında verdiği karar özetini, nihayet son olarak, Uyuşmazlık Mahkemesinin
yakın tarihlerde verdiği bazı karar özetlerini aktarmaya çalışmaktayız.
• 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
• 2016 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
• 2016 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
• Harçlar Kanunu Genel Tebliği
• 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların
Artırılmasına İlişkin Tebliğ
***
Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2015
Resmi Gazete Sayısı: 29569
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki
uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanır.
60
Mevzuat ve Anayasa Mahkemesi Kararları
(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan
akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen
tutar üzerinden işbu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete
hükmedilemez. İşbu Tarife 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164
üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık
ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer
hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.
(3) İşbu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife
hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.
Mevzuat ve Anayasa Mahkemesi Kararların tamamuna,
dergimizin 2016 yılının üçüncü sayısı olan 33. sayısından
ulaşabilirsiniz
MİHDER - Cilt: 12, Sayı: 33, 2016/1
MAHKEME KARARLARI
ARAMA DİZİNLERİ
INDEX OF COURT DECISIONS
* Kavramlara Göre Arama Dizini
Index of Related Legal Terms
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Statutory Provisions
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LEGAL TERMS
6183 Sayılı Kanun’a Tabi Alacağın Tahsili ................................................... 139
Belediyenin Otopark Hesabı........................................................................... 181
Belirsiz Alacak Davası ................................................................................... 158
Bilinen En Son Adrese Tebligat ..................................................................... 153
Bilirkişi Deliline Dayanma ............................................................................. 167
Bilirkişi Ücreti ................................................................................................ 167
Bono Alacağı .................................................................................................. 187
Borca Aykırılıkta İspat Yükü ......................................................................... 133
Borca İtiraz ..................................................................................................... 195
Borç İkrarı İçeren Sözleşme ........................................................................... 191
Mahkeme kararları arama dizinlerine dergimizin
33 sayısından ulaşabilirsiniz
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED STATUTORY PROVISIONS
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun (6183)
Madde
Sayfa
1 ..................................................... 139
Avukatlık Kanunu (1136)
Madde
Sayfa
164 ................................................. 145
Mahkeme kararları arama dizinlerine dergimizin
33 sayısından ulaşabilirsiniz
LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ
(BASILI, ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ)
LEGAL PUBLISHING'S PRICE LIST COVERING ALL THE
YEARS (PRINTED-ON LINE-PERIODIC- NON-PERIODIC, AND
E-JOURNAL
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL
DATABASE

Benzer belgeler

Dergi özetini görmek için tıklayınız.

Dergi özetini görmek için tıklayınız. Regulations For Domestic Savings Increase: Individual Retirement Annuity, Sukuk Islamic Bonds, Personal Private Equity and

Detaylı

Dergi özetini görmek için tıklayınız.

Dergi özetini görmek için tıklayınız. Basım Tarihi / Publication Date: Mayıs / May 2013 Yönetim Yeri / Place of Legal Yayıncılık A.Ş. Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul Tel.: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks/Fax: (216)...

Detaylı

Dergi özetini görmek için tıklayınız.

Dergi özetini görmek için tıklayınız. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve ...

Detaylı