TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA BELÇ‹KA, ÇEMTAfi`I Z‹YARET

Transkript

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA BELÇ‹KA, ÇEMTAfi`I Z‹YARET
HEDEF‹M‹Z
TOPLAM
KAL‹TE
‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR
BÜLTEN SAYISI: 118
TEMMUZ / A⁄USTOS 2010
K‹MYASAL DÖKÜLMES‹
VE YANGIN AC‹L
DURUM TATB‹KATI
16/06/2010 tarihinde planl›
tatbikatlar›m›z› gerçeklefltirdik.
Acil durumlar›n tan›t›lmas›, acil
durumlarda hareket tarz›, görev ve
sorumluluklar, haberleflme, acil tahliye
planlar› ve toplanma noktalar›n›n
tan›t›mlar›n› amaçlayan ve al›nan yang›n
söndürme, acil durum, arama kurtarma
vb. e¤itimlerinin ve acil durum
planlar›n›n uygulamas› olarak planlanan
tatbikatlar›m›z önceden haz›rlanan
senaryolara göre, 16/06/2010 tarihinde
saat 15:00’de yard›mc› tesisler
bölgesinde meydana gelen kimyasal
dökülmesi ve saat 16:00’da curuf sahas›
bölgesinde meydana gelen yang›na
tatbikat senaryolar› çerçevesinde
müdahalelerde bulunularak
tatbikatlar›m›z tamamland›.
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
BELÇ‹KA, ÇEMTAfi’I Z‹YARET ETT‹
TOYOTA’n›n ÇEMTAfi’› ziyaret etmesinin
amac›; Kanca A.fi.’nin TOYOTA’ya
üretece¤i bir dövme parças›n›n çelik
tedarikçisi olarak ÇEMTAfi’›n
onaylanabilmesi için denetim ziyaretinin
gerçeklefltirilmesidir.
01 Temmuz 2010 Perflembe günü
gerçeklefltirilen ziyarette TOYOTA MOTOR
EUROPE NV/SA BRÜKSEL’den;
Mr. Kazuyuki Fujiwara (Coordinating
Executive-Quality Div.),
Mr. Kazuhiro Tanahashi (Senior Principal
Engineer-Material Engineering Div.),
Mr. Matthieu Anger (Engineer-R&D
Desing Div.),
Mr. Eddie Shah (Senior ManagerParts&Material Purchasing),
Mr. Kazumasa Fukui (Principal BuyerParts&Material Purchasing)
laboratuvarlar gezildi. Her bölümde
prosesler detayl› olarak sorguland›,
kay›tlara bak›ld›, bölüm ilgilileri ile
görüflmeler yap›ld›.
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
ADAPAZARI fiubesinden;
TOYOTA Brüksel heyeti denetim sonras›
yapt›klar› ilk de¤erlendirmede ÇEMTAfi’ta
gördüklerinden duyduklar› memnuniyeti
ifade ettiler.
Sn. Erol AKSU (K›demli MühendisÜretime Haz›rl›k Yönetimi Sat›nalma
Grubu) ve Kanca A.fi.’den Sn. Ayd›n
GÖNÜL kat›ld›lar.
Ziyarete Çemtafl tan›t›m sunumu ile
baflland›, daha sonra “Çelik Tedarikçisi
Denetim Plan›”na uygun çelikhane haddehane - tamamlama hatlar› ve
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
Brüksel heyetine, TOYOTA Adapazar›’ndan
Erol AKSU’ya ve Kanca A.fi.’den Ayd›n
GÖNÜL’e ziyaret esnas›nda gösterdikleri
yap›c› ilgiden dolay› ayr›ca teflekkür ederiz.
TSE TETK‹KLER‹
DENGE ÇUBU⁄U
YATIRIMINA BAfiLANDI
Çemtafl, denge çubu¤u hatt›n›n montaj›na baflland›. Yeni endüksiyon f›r›nlar›
al›m› için teklifler toplanmaktad›r.
Is›l ifllem hatt› için Sistem Teknik firmas› ile görüflmeler yap›larak iyilefltirmelerle
birlikte tavlama, su verme ve meneviflleme f›r›nlar›n›n revizyonu sa¤lanacakt›r.
05 - 06 Temmuz tarihlerinde TSE
taraf›ndan yönetim sistemleri tetkikleri
gerçeklefltirilmifltir.
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi ve TS
18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetimi
Sistemleri gözetim kapsam›nda, TS EN
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ise
Belge Yenileme kapsam›nda tetkik
edilmifltir. Tetkikleri Sn. Ömer Eyyupo¤lu,
Sn. Hasan Hüseyin Yaflar ve Sn. Mithat
Kaleo¤lu birlikte gerçeklefltirmifltir.
Tetkikler baflar›l› olarak sonuçlanm›fl olup,
tüm çal›flanlar›m›z› kutlar›z.
Do¤algaz hatt›n›n ihalesi tamamland›. Boya tesisinin modernizasyonu için
firmalar ile görüflmeler yap›lmaktad›r.
Aral›k 2010 sonunda deneme üretimlerine bafllayarak, modern bir tesiste
Çemtafl kalitesinde otomotiv sanayiine denge çubu¤u üretmek hedefimizdir.
30 A⁄USTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN
EN ISO 9001:2000
Certificate Reg. No 44 100 083583
ISO/TS 16949:2002
Certificate Reg. No 44 111 066724
B‹ZDEN HABERLER
ÖNER‹ ÖDÜL TÖREN‹
PERSONEL HABERLER‹
2010 y›l› birinci alt› ayl›k döneminde öneri ödülü almaya hak kazanan çal›flanlar›m›za aile flölenimizin bafl›nda efl ve
çocuklar›n›n da bulundu¤u bu güzel ortamda ödülleri verildi.
ALPER BAYRAK
26.10.1984 Bursa do¤umluyum. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i
bölümünden 2008 y›l›nda mezun oldum. Mezuniyet
sonras› vatani görevimi Diyarbak›r’da tamamlayarak
ÇEMTAfi ailesine fiubat 2010’da Çelikhane ‹flletme
Mühendisi olarak kat›ld›m. Bugüne kadar geçen befl
ayl›k süre içerisinde tüm ÇEMTAfi ailesine
gösterdikleri s›cakl›k ve ilgiden ötürü çok teflekkür
eder tüm çal›flma arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.
‹LHAN BAfiAK
ÖNER‹LER
Öneri sistemimiz kapsam›nda 2010 y›l›
ilk alt› ay›n› çal›flanlar›m›zdan gelen 218
öneri ile tamamlam›fl bulunmaktay›z.
Kalan 77 adet önerinin 12 adedi için
uygulanamaz karar› al›nm›fl 65 adet öneri
ise halen incelenmektedir.
Haziran 2010 sonuna kadar
çal›flanlar›m›z›n; üretim verimlilik
art›rma, çevre, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
gibi konularda vermifl olduklar› toplam
öneri say›s› 218, çal›flan bafl›na düflen
öneri say›s› da 0,73 olmufltur. Gelen
önerilerin 141 adedi uygulanm›flt›r.
‹lk alt› ayl›k de¤erlendirme sonucuna
göre öneri hediyesi almaya hak kazanan
çal›flanlar›m›z›n hediyeleri ise
19/06/2010 tarihinde ÇEMTAfi aile
flöleninde düzenlenen törenle verilmifltir.
Gelen önerilerin bölümlere göre da¤›l›m›
da yandaki grafikte gösterilmektedir.
2010 Y›l› Bölümlere Göre Öneriler
‹nsan Kaynaklar›
6%
Çelikhane
Kalite
8%
2%
Elk. Bak. Onr.
48%
‹SMA‹L EMRE KARARDI
Haddehane
9%
Mek. Bak. Onr.
27%
2010 YILI E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹M‹Z
E¤itim faaliyetlerimize E¤itim Plan›m›z
ve oluflan E¤itim ‹htiyaçlar›
do¤rultusunda devam ediyoruz.
30/06/2010 tarihi itibariyle 2043 saat
üzerinden toplam 7,04 Saat/Adam’l›k
e¤itim gerçeklefltirerek 2010 y›l› için
belirledi¤imiz 15,22 Saat/Adam’l›k e¤itim
hedefimizin %46’s›n› tamamlam›fl
bulunmaktay›z.
GERÇEKLEfiT‹RD‹⁄‹M‹Z
E⁄‹T‹MLER‹N KONULARA GÖRE
DA⁄ILIMI
Üretim ve Verimlilik Art›rma E¤itimleri
3%
‹nsan
Kaynaklar›
ve Beceri
Gelifltirme
E¤itimleri
38%
Kalite ve
Yönetim
Sistemleri
E¤itimleri
59%
1982 Bursa do¤umluyum. E¤itimimi Eskiflehir
Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisli¤i Bölümünde tamamlad›m. 16 fiubat
2010 tarihinde ÇEMTAfi ailesine Haddehane ‹flletme
Mühendisi olarak kat›ld›m. Bana bu görevi lay›k
görerek çal›flma hayat›m›n ÇEMTAfi ailesi içerisinde
bafllamas›n› sa¤layan tüm yöneticilerime teflekkür
ederim. Her zaman daha kaliteli ifllere imza atabilmek
dile¤iyle tüm çal›flma arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.
Haziran ay› içerisinde gerçekleflen
e¤itimlerimiz;
- Proses FMEA Genel E¤itimi
- Malzeme Eleçlemesi
-16949:2008 ‹ç Denetçi E¤itimi
- Global 8D E¤itimi
- Kalite Maliyetleri E¤itimi
- Acil Durum Tatbikat›
- Ar-Ge Proje Haz›rlama E¤itimi
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun oldum. Askerlik görevimi
tamamlad›ktan sonra 18 fiubat 2010 tarihinde
ÇEMTAfi bünyesine Kalite Mühendisi olarak kat›ld›m.
Aradan geçen 5 ayl›k süre esnas›nda bana ve benimle
birlikte ifle bafllayan arkadafllar›ma bütün ÇEMTAfi
çal›flanlar›n›n yard›mc› oldu¤unu gördüm. Aikido ile
ilgilenmekteyim. Ülkemiz ve fabrikam›z aç›s›ndan
güven ve baflar› dolu bir gelece¤e bütün ÇEMTAfi
çal›flanlar› ile beraber ulaflmak en büyük iste¤imdir.
BERKAY fiAH‹N
14.01.1985 Çanakkale-Çan do¤umluyum. 2009
y›l›nda Lisans e¤itimimi tamamlad›¤›m ODTÜ
Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i’nde halen Yüksek
Lisans e¤itimime devam etmekteyim. 2009 - 2010
akademik y›l› ilk dönemi süresince ayn› bölümde
Proje Asistan› olarak çal›flt›m. Futbol, masa tenisi ve
bilardo oynamay› seviyorum.
15.02.2010 tarihinde ÇEMTAfi ailesine Kalite
Mühendisi olarak kat›ld›m. Beni bu ifle lay›k gören
yöneticilerime teflekkür eder, bütün çal›flma
arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.
EVLENEN ARKADAfiLARIMIZ
D›fl Ticaret ve Çelikhane Personelinden
Dilek SÖNMEZ ile Metin YILDIZ,
2010 YAZ DÖNEM‹ STAJLARI BAfiLADI
Mekanik Bak›m Onar›m Personelinden,
Ahmet COfiGUN,
evlenmifllerdir.
Üniversite ö¤rencilerinin ö¤renim gördükleri programlarla ilgili ifl alanlar›n› tan›malar›na, ifl hayat›ndaki uygulamalar›
ö¤renmelerine ve okulda edindikleri bilgilerini uygulayarak deneyim kazanmalar›n› sa¤layacak staj uygulamam›z kapsam›nda
iflyerimizde staj yapacak ö¤rencilerin ilk grubu stajlar›na bafllad›lar.
Stajyer arkadafllar›m›za Çemtafl ailesine hofl geldiniz diyor ve stajlar›n›n faydal› olmas›n› diliyoruz.
Kendilerine eflleri ile birlikte mutlu bir
yaflam diliyoruz.
ÇOCUKLARI OLAN ÇALIfiANLARIMIZ
Kalite Personelinden,
‹lyas NUMANO⁄LU’nun bir k›z,
Çelikhane Personelinden,
Mümin AYDIN’›n bir k›z,
Özgür ESEN’in bir erkek,
Haddehane Personelinden,
Mahmut KAÇAR’›n bir k›z,
çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Bebeklerimize aileleri ile beraber uzun
ve sa¤l›kl› bir yaflam diliyoruz.
EN ISO 9001:2000
Certificate Reg. No 44 100 083583
SAYFA 2
ISO/TS 16949:2002
Certificate Reg. No 44 111 066724
BÜLTEN TEMMUZ/A⁄USTOS 2010
B‹ZDEN HABERLER
GELENEKSEL
A‹LE fiÖLEN‹M‹Z
Bursa Kurulufllararas› Süperlig Masa Tenisi fiampiyonu tak›m›m›za
ödülleri flölenimizde verildi.
RUMEL‹ HALK OYUNLARI
EK‹B‹ GÖSTER‹S‹
Geleneksel Aile fiölenimizin 14.sünü bu y›l yaklafl›k 1370 kiflinin
kat›l›m› ile Uluda¤’›n Hüseyinalan piknik alan›nda gerçeklefltirdik.
Uluda¤’›n serin bir havas›nda bafllayan flölenimiz, öneri ödül töreni,
masa tenisi turnuvas› ödül töreni, halk oyunlar›, sumo güreflleri,
yemekteyiz yar›flmas› animasyonu ve di¤er çeflitli yar›flmalar ile gün
boyu devam etti.
ÇEMTAfi ailesi olarak geride kalan bir y›l›n yorgunlu¤unu hep
birlikte dostluk ve büyük bir keyif içinde tamamlad›k.
Gelecek y›l yap›lacak flölenimizde ayn› coflku içinde hep birlikte
buluflmak üzere…
A‹LE fiÖLEN‹
ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
ÇEMTAfi A‹LEM‹ZDEN
KARELER
Onlar›n kat›l›m› bizim en büyük mutlulu¤umuz oluyor.
ÖNER‹ ÖDÜL TÖREN‹
SUMO GÜREfiLER‹
Bu y›lki mizahi yar›flmalar bölümümüzde Japon Sumo Güreflçileri
yar›flt›.
EN ISO 9001:2000
Certificate Reg. No 44 100 083583
BÜLTEN TEMMUZ/A⁄USTOS 2010
ISO/TS 16949:2002
Certificate Reg. No 44 111 066724
SAYFA 3
B‹ZDEN HABERLER
YEMEKTEY‹Z
YARIfiMASINDA
E⁄LEND‹LER,
E⁄LEND‹RMEK ‹Ç‹N
YARIfiTILAR
YARIfiTIK E⁄LEND‹K,
HED‹YELER KAZANDIK
Televizyonlar›m›z›n en çok ilgi gören yar›flmas› “Yemekteyiz”
flölenimizde de çal›flanlar›m›z taraf›ndan animasyon olarak yap›ld›.
ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N DE
GÜZEL B‹R GÜNDÜ
YAYIN B‹LG‹LER‹
Sahibi:
Çemtafl A.fi. adına
Genel Müdür
Nuri ÖZDEM‹REL
Yay›n Kurulu:
Refik ÇANDARLI
Baflkan
Harun YEfiiLYURT
‹rfan ÇEÇEN
Esra ATLAS
‹smail CAN
Dilek SÖNMEZ YILDIZ
Mustafa ÖZYURT
Yaz›flma Adresi:
Organize Sanayi Bölgesi
A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA
Tel: 0224 243 12 30 - 243 34 03
Faks: 0224 243 13 18
Fabrika Adresi:
ÇEMTAfi
Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.fi.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman
Sönmez Bulvarı No: 3 PK. 63 16159
BURSA/TÜRK‹YE
Tel: (+90 224) 243 12 30 (4 Hat)
Faks: (+90 224) 243 13 18 - 243 61 51
E-mailler:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://www.cemtas.com.tr
Grafik-Bask›:
Rota Ofset
Matbaac›l›k ve Ambalaj San. A. fi.
Tel: 0224 242 71 90 BURSA
Faks: 0224 241 91 06
e-mail :
[email protected]
ÇA⁄RI
Çemtafl Haber Yayın
Kurulu sizi her türlü
konuda yazmaya davet
ediyor.
Yazılarınızı her ayın 15’ine
kadar Yayın Kurulu
Üyelerine verebilirsiniz.
EN ISO 9001:2000
Certificate Reg. No 44 100 083583
SAYFA 4
ISO/TS 16949:2002
Certificate Reg. No 44 111 066724
BÜLTEN TEMMUZ/A⁄USTOS 2010