BEYAZGEM

Transkript

BEYAZGEM
Evrak Tarih ve Sayısı :04.05.2015 - 1505040052 Yazının Ekidir
BEYAZGEM
SOSYAL PROJE AJANS
L4.04.2015
y rr,Dtz
r
E
KN i K U r{ ive nsi
r nsi c r ru n L s E KRET n Rli
Gi
n
r,
Gtivenli Yagam EEitimleri, istanbul Valilif ince y{irtitiilen istanbul Sismik Riskin
Azaltrlmasr ve Acil Durum Hazrrhk Projesi (ISMEP) kapsamrnda verilmektedir.
Efiitim ile gengler iizerinde deprem bagta olmak lizere afetlere kargr hazrrhk
bilincini yaygrnlagtrrmayl hedefl emekteyiz.
"Lise ve Universiteler igin Gtivenli Yagam Efiitimleri" gahgmasr da bu hedef
dofrultusunda projede miigavir firma olarak gorev alan Beyaz Gemi tarafindan
organize edilmektedir.
Lise ve Universiteler igin Grivenli Yagam Efitimleri ile;
o
.
Liselerde gontillii ofiretmenler aracrh$ryla 150.000 rifrenciye,
Universitelerde ise yine gontillti ofrencilerin, akran efitim modeli
lizerinden verecekleri efitimlerle 2 0.0 0 0 rifirenciye ulagmasrnr
planlamaktayrz.
Bu dofrultuda, Iniversitelerde
o
'
o
efitimleri yaygrnlagtrracak rifrencilerin;
3 giln siirecek
Efitmen Efiitimlerini bagarryla tamamlamalan,
Oncelikli olarak kendi tiniversitelerindeki cifirencilere efiitimleri vermeleri,
Beyaz Gemi ile hem materyar destefii hem de raporlama stireci igin
koordineli bir gekilde gahgmasr gerekmektedir.
Universite o[rencileri tarafrndan yaygrnlagtrnlacak efitim 4s dakika
stirmektedir. Bu siirede efiitime katrlan gengler depremler ozelinde afet rincesi,
slrasl ve sonraslna yonelik kendilerini ve yakrnlarrnr nasrl koruyabileceklerine
dair bilgiler edinmektedir.
Universitenizde projenin yaygrnlagtrnlmasr husunda grinrillti ofirencilerinize
destefiinizi rica ederiz.
Saygrlarrmrzla.
silATGEMIE6i
Beyaz Cemi Egitim 0anttmanhk yayrncrhk,
Organizasyon, Bilgisayar pazarlama Tic.Ltd.Sti.
BriyUkdere Caddesi
Kugui5MerkeziNStK2D3
Mecidiyek6y, 34387 gtgti / iSTRNAUL
T (0212) 213 02 40 F (0212) 21273 s6
beyazgeml.com.tr
[email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1505040052&ErisimKodu=693a8b3b
Evrak Tarih ve Sayısı :04.05.2015 - 1505040052 Yazının Ekidir
Yrldrz Teknik Universitesi
okul oncesi oEretmenliEi Yrldrz Teknik Universitesi
letisim Tel
iletigim Mail
BetiilOzbavsar
0539 517 87 04
[email protected]
Zeynep 0nal
0534 781 19 20
[email protected]
Yrldrz Teknik Universitesi
Fatma Bacak
Danrsman Akademisven
Mehmet Nur SuEluk
Universite
Yrldrz Teknik Universitesi
isim Soyad
0505 671 55 97
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1505040052&ErisimKodu=693a8b3b
Evrak Tarih ve Sayısı :04.05.2015 - 1505040052 Yazının Ekidir
if\.,
1.C.
iS"I'ANBl ; I, YAI,iLi6i
it ,tttt vc Acil [)urum lr,{tidiirlriiii
IIi AFAD
V
Sa1'r :7763fl82-q5:.01.04.1i-01 , 138
Kortu : Oiircnli Ya;anr [::gitirnlcri
Valili[imiz btn;-esinde.
l$ 'o+,:rt :
$bo
cleprem ve benzeri af'et risklcri
t
ile
kargr kar;;r1'a bulunittt istaltbtrl'rrn
atetlerc hazlrlanmasr na yone l i k pek gok qal r;nra .v"tirtitiilmektecli r.
(iahpmalannrrzda en dnem verdi$imiz konularclan biri de halktnttztn bu konuda
bilinqlendirilmesi ve egitimidir. []u amagla. birev ve kurunrlara y'<inelik olarak qe;itli c[itirrr
llrogramlarr ve ileti,sirn galrqrnttlart haztrlanurt;ttr.
''(liivenli YaEam l-rgitimlcri" bireylerin ve kurumlann albtlerc karEr alabileccklcri onlcmler
hakkrnda bilgilcndirmc vc bilinglendirme laaliy,etleri ilc toplurn genelincle "Giive nli Yapnr
Kiilt Lilii" nrin
o l u;u-rzts
r
na kat k r safl amiiyr arrraq l antaktiidtr.
(iiivenli Ya;anr ['-gitinrlcri ilc:
- Atbtler ve al'etiere kiu'qr haz.rrlrkta Istanbul halkrnrn lTrrkurdalrk ve hiling di.izcf inin artmrq olnrasr.
- Ai'ete kar;;t zarar gdrebilirliflin
azaltrlrnasr giri;;imlerinde toplumsal seviyedeki onlenrlerin artmr;
olmasr.
- Olasr bir
al'et durutnunda. ilk 72 saat iqinde, prof'esyonel ekipler gelene kadar kendi yaEadrklarr
hiilgelerrle temel 6nlernleri alabilecek bilgi ve beceriye sahip toplum polansivclinin oluqturulrnasr"
- istanhuI iqin yerel al'et gtiniilltiltik sisteminin oluqturulrnasr hcdellenmekteclir.
Licretsiz olarak dUzcnlencn Giivenli Ya;anr F.fitimleri Liq seviy'eli olarak 2009 1,rlrnilan bu yanir
istaribtrl (jzelinde uvgulanmakta olup ilgili e[irim 20l5 yrlr itibari,vle de "l,isc vc (lnivcrsitcler iqin
Ciivenli Ya;atn [i[itirnleri" Pro.iesi kapsarnrnda genqlerimize 1,6nelik olarak.venilennri;;tir.
[lniversitqlerirriizi lrkrntlati ilgitcnclircn hu cfitiurlcrin lulclalr olaca[r clefcrlendiri]mekteilir.
(icre[ini rica eclerim.
]T/itftlL--
IIJIU{ NAI)IR
Vali a.
Vali Yardrmcrsr
Karqrlrklarda : Dosl'a sa,vrsr. quLresi ve tar:iliinin r,azrlnrasr rica olunur.
Adres : istanhul ValiliIi il f t'ct ie ,\cil [)trrunr Nliidiirliigii Ciaialo[lrr - Ij;\l'lll 'iS'1,\NI]t.it.
'l'Et.:( 2ll) (r00 06 00 pbx t.r\.X :1?ll)
600 06 7j
i:-posta : gltl! r{:ir1iU}1rJiLt!1l*UL-U' lrrtcnr,..r : \} )llt -Lt!i!lhlialird.uor.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1505040052&ErisimKodu=693a8b3b

Benzer belgeler

e`ntry - euygulama.dpb.gov.tr

e`ntry - euygulama.dpb.gov.tr .r.r.bilir v.y. lssd*r|rltpqtr r.b rdrt.i.d.! B.EUi bilall.R ul.t bilir.lei. Irt dLrild. y.t, .ldlt.r, * !.Lcrllk .'n'rl.n..' buhrdrr.l'||ryr.rr|L b.p.!t. lrlcrhd. y. d. orD.tr t.DsutyL no.rd.l. hi...

Detaylı