EQ Duygusal Zeka - Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

Transkript

EQ Duygusal Zeka - Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
EQ
DUYGUSAL ZEKA
Prof Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK
ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
(TÜRK PDR-DER BaĢkanı)
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DÜġÜNME VE TARTIġMA SORULARI
“Zeka” duygusal olabilir mi?
“Duygular” zeki olabilir mi?
Duygusuz zeka ne iĢe yarar?
“Duygusal Zeka=Duygu+Zeka” mıdır?
IQ’nun boyutları, EQ’yu kapsar mı?
EQ,IQ’yu yönetebilir mi?
IQ mu , EQ’mu daha önemlidir?
BaĢarı neye bağlıdır?
“YaĢamda mutlu olmak için” hangi zeka gereklidir?
Duygusal zeka geliĢtirileblir mi?
Sizin IQ’nuz kaç? EQ’nuz kaç?
Kaça kaç galipsiniz? Kaça Kaç yenik?
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
KADINLAR DUYGUSAL
ERKEKLER DUYGUSUZ MU?
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGULAR ;
Ne iĢe yarar ?
Ne zaman iĢe yarar ?
Nasıl iĢe yarar ?
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Herkes kızabilir,
bu kolaydır!
ancak,
•
doğru insana
•
doğru ölçüde
•
doğru zamanda
•
doğru nedenle
•
ve doğru Ģekilde kızmak
•
iĢte bu kolay değildir!
•
aristo
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
• Duygular, bireyin olaylara bakıĢ
açısını, davranıĢ biçimlerini.
Çevreyi ve olayları anlama ve
onlara uygun tepkiler
verebilmesini etkiler.
• O halde duyguları anlama ve
yönetme de zeka kapsamına
girer
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Psikoloji alanında en eski soru
Ve
Eskimeyen tartıĢma konusu:
ZEKA NEDĠR ?
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
20 nci Y.Y Boyunca verilen YANITLAR
ZEKA
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Zeka
Zeka
Genel yetenek + Özel yetenekler
Farklı alanlardaki yeteneklerin toplamı
(1909-1920) Thorndike 3 tür zeka olduğunu öne sürmüĢtür
Soyut zeka
Mekanik zeka
Sosyal zeka
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ÇOKLU ZEKA (H.GARDNER 1983)
ZEKA ALANLARI
Dilsel Zeka:
Mantıksal/Matematiksel Zeka :
Görsel/Alansal Zeka:
Yazma
KonuĢma
Bedensel/Kinestetik Zeka:
Müziksel/Ritmik Zeka:
Sosyal Zeka :
Espriler Yapma
Okuma
Kişiye dönük Zeka:
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ÇOKLU ZEKA (H.GARDNER 1983)
ZEKA ALANLARI
Dilsel Zeka:
Mantıksal/Matematiksel Zeka :
Görsel/Alansal Zeka:
Problem Çözme
Sorgulama
Bedensel/Kinestetik Zeka:
Müziksel/Ritmik Zeka:
Sosyal Zeka :
Hesap Yapma
Deney Yapma
Kişiye dönük Zeka:
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ÇOKLU ZEKA (H.GARDNER 1983)
ZEKA ALANLARI
Dilsel Zeka:
Mantıksal/Matematiksel Zeka :
Görsel/Alansal Zeka:
Bedensel/Kinestetik Zeka:
Müziksel/Ritmik Zeka:
Sosyal Zeka :
Boyama/ Çizme
Harita Okuma
Motif Çizme
Örnek Yaratma
Kişiye dönük Zeka:
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ÇOKLU ZEKA (H.GARDNER 1983)
ZEKA ALANLARI
Dilsel Zeka:
Mantıksal/Matematiksel Zeka :
Görsel/Alansal Zeka:
Dans
Egzersiz
Bedensel/Kinestetik Zeka:
Müziksel/Ritmik Zeka:
Sosyal Zeka :
Spor Yapma
Bedensel Hareketler
Kişiye dönük Zeka:
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ÇOKLU ZEKA (H.GARDNER 1983)
ZEKA ALANLARI
Dilsel Zeka:
Mantıksal/Matematiksel Zeka :
Görsel/Alansal Zeka:
Bedensel/Kinestetik Zeka:
Müziksel/Ritmik Zeka:
Sosyal Zeka :
ġarkı Söyleme
Tempo Tutma
Müzik Dinleme
Enstrüman Çalma
Kişiye dönük Zeka:
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ÇOKLU ZEKA (H.GARDNER 1983)
ZEKA ALANLARI
Dilsel Zeka:
Mantıksal/Matematiksel Zeka :
Görsel/Alansal Zeka:
Bedensel/Kinestetik Zeka:
Müziksel/Ritmik Zeka:
Gruplarla ÇalıĢma
Aracılık Etme
BaĢkalarının Duygularını
Sosyal Zeka :
Kişiye dönük Zeka:
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Anlama
ÇOKLU ZEKA (H.GARDNER 1983)
ZEKA ALANLARI
Dilsel Zeka:
Mantıksal/Matematiksel Zeka :
Görsel/Alansal Zeka:
Derin DüĢünce
Hayal Kurma
Bedensel/Kinestetik Zeka:
Müziksel/Ritmik Zeka:
Sosyal Zeka :
Hedef Koyma
Yalnız Olma
Kişiye Dönük Zeka:
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
AKADEMĠK
ZEKA
Zekanın
Yeni
Boyutları
(Zeka
Alanları)
SOSYAL
ZEKA
DUYGUSAL
ZEKA
TÜRK PDR DER
Sayısal-sözel yetenekler alanı.
Klasik anlamda zeka olarak sadece
bu alan bilinmektedir.
(Matematik,fen, mantık,dil...)
Kendini ifade edebilme,etkin iletiĢim
kurma, beden dilini kullanabilme,
Kalabalık karĢısında konuĢma,
EleĢtirilere karĢı nesnel olabilme...
gibi beceri alanları
Duyguların farkında olma,özdenetim,
dürtü kontrolü,empatik dinleme,
Empatik yaklaĢım,sorun çözme,
iĢbirliği,sevgi-saygıyı takdir edebilme,
yanlıĢı kabul etme..gibi beceri alanları
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGUSAL ZEKA
(Emotional Intelligence)
EQ
Kavram olarak ilk kez 1990 yılında John MAYER ve Peter SALOVEY
tarafından kullanıldı.
1995’de Daniel GOLEMAN tarafından yazılan ;
“Emotinal Intelligence-Why it can matter more than IQ” kitabından
sonra gündeme çıkmıĢtır.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGUSAL ZEKA
(Emotional Intelligence)
EQ
** Duygusal zeka, duyguların “akıllıca” kullanımıdır.
** Kısaca, istediğimiz sonuçlara ulaĢmak için duygularımızı istediğimiz
yönde kullanma yetisi,
** Duygularımızdan kendi davranıĢlarımızı yönlendirmek için
yararlanarak olumlu sonuçlar elde etme kapasitesi
** Duyguları;
Tanımak,Denetlemek ve yönetmek demektir.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGUSAL ZEKA
(Emotional Intelligence)
Özbilinç(self-awareness): Kendini tanıma, bir duyguyu oluĢurken fark edebilme.
Bu yetenek duygusal zekanın temelidir.
Duyguları idare edebilme(Emotional self-regulation): Duyguları uygun biçimde
Ġdare edebilme,denetleyebilme,yönetebilme yeteneği.
Kendini harekete geçirebilme(Motivasyon): Duyguları bir amaç doğrultusunda
harekete geçirmek, içsel güdülenme.
BaĢkalarının duygularını anlayabilme(Empathy):Kendini baĢkalarının yerine
Koyabilme, onların duygu düĢüncelerini anlama.
ĠliĢkileri yürütebilme(Social skills): Etkili kiĢiler arası iliĢkiler kurabilme,
sosyal beceriler.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ÖZBĠLĠNÇ
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGULARI YÖNETEBĠLME (ÖZ DENETĠM)
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGULARI YÖNETEBĠLME (ÖZ DENETĠM)
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
MOTĠVASYON
(KENDĠNĠ HAREKETE GEÇĠREBĠLME)
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
EMPATĠ
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
EMPATĠ
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
SOSYAL ĠLĠġKĠLER
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGUSAL ZEKANIN BOYUTLARI
VE
DUYGUSAL YETERLĠLĠKLE ĠLĠġKĠSĠ
DUYGUSAL ZEKANIN BOYUTLAR
ÖZBĠLĠNÇ
DUYGULARI
YÖNETEBĠLME
MOTĠVASYON
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
EMPATĠ
SOSYAL
ĠLĠġKĠLER
ÖZBĠLĠNÇ
Duygusal
Farkındalık
Kendini ifade etme
Öz
Değerlendirme
Özgüven
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DUYGULARI
YÖNETEBĠLME
Özdenetim
Güvenirlik
Ġçsel Denetim
Uyum/Esneklik
Yenilikcilik
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
MOTĠVASYON
BaĢarma
Dürtüsü
Bağlılık
GiriĢimcilik
Ġyimserlik
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
EMPATĠ
BaĢkalarını
Anlamak
BaĢkalarını
GeliĢtirmek
Hizmet
Yönelimli
Olmak
ÇeĢitlilikten
Yararlanmak
Politik Bilinç
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
SOSYAL
ĠLĠġKĠLER
Etki
DeğiĢim
Katalizörlüğü
ĠletiĢim
Bağ
kurmak
ÇatıĢma
Yönetimi
Ġmece ve
ĠĢbirliği
Liderlik
Ekip
Yetileri
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Duygulu Ġnsan: Duygularına önem veren,duygularını tanıyan
Duygulara değer veren insandır.
Duyarlı Ġnsan: Çevresinde olup bitenlere ilgi gösteren, onlardan
Kendi payına sorumluluk duyan insandır.
Duygusal Ġnsan: Duygularıyla hareket eden, duygularını yeterince
ölçemeyen ve denetleyemeyen insandır.
Duygusal Zekası Yüksek Ġnsan: Duygularını tanıyan, denetleyebilen
Ve yönetebilen insandır.
•Duygularını ustalıkla kullanabilme yetisine sahip olan insan.
•Duygularını, düĢünceli, mantıklı ve öz güvenli bir Ģekilde
kullanabilen insan.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Duygusal zeka
GELĠġTĠRĠLEBĠLĠR MĠ?
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Terminolojinin Cazibesi NEREDEN geliyor?
Duygusal Zeka
*Povitivizim
*Araçsal ussallık
*Zekanın fetiĢleĢtirilmesi
*Bilim ve teknolojideki
geliĢmelerin yarattığı sonuç
*Bireycilik kültürü
*Toplumsal cinsiyet eĢitsizliği
*Sahip olmak
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
KarĢı tepki
Post-modern bir yaklaĢım
Feminist bir savunma
Biz bilinci
Olmak
IQ mu?
EQ mu?
Duygusal zeka, akademik zeka için bir YAKIT’tır.
Duygular çoğu durumda;
Sağduyu ve mantıklı düĢünmeyi zorlar ve geliĢtirir.
EQ , IQ’yu yönlendirmede etkilidir.
Bir bilim adamı,yılmadan, ısrarla çalıĢmak ve üretmek için
duygusal zekaya gereksinim duyacaktır.
BaĢarı ve mutluluk =
Akademik zeka
%20
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
X
Duygusal zeka
%80
BEYĠN, ĠKĠ YARI KÜREDEN OLUġUR
DüĢünen Beyin
IQ
Hisseden Beyin
EQ
-Müzik
-Hayal Gücü
-Algısal
-Sezgisel
-Ritim
-Spontan
-Duygusal
-Sentez
-Yaratıcı
-Artistik Bilgi
ĠĢleyen
Sağ
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Sol
•Sözel
•Sayısal
•Mantıksal
•KonuĢma
•Yazma
•Listeleme
•Rasyonel
•Analiz
•ArdıĢıklık
•Mantıksal
Bilgiyi
ĠĢleme
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
BaĢımızı kuma gömerek sorunlardan kurtulamayız.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
DeğiĢim kendimizi tanıma ile baĢlar
Aynada kendinizi görün
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
What matters most is how you see yourself
En önemli Ģey kendinizi nasıl gördüğünüzdür.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Kendimizi değiĢtirebilir ve geliĢtirebiliriz.
DEĞĠġĠMĠ ERTELEMEYĠN
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Mucize beklemeyin
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Gerekli donanımları kazanın
Empati
Öz yönetim
Beceri
Motivasyon
Ġstek
Azim
Çaba
Mucizeyi ancak SĠZ yaratabilirsiniz.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
BĠR YAġAM MUCĠZESĠ
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Milyonlarca atom birleĢerek DNA yı
oluĢturdu....
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Milyonlarca atom birleĢerek DNA yı oluĢturdu....
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Milyonlarca atom birleĢerek DNA yı oluĢturdu....
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Milyonlarca DNA birleĢerek hücreleri oluĢturdu
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
ve iki hücre birleĢti...
+
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Sonra böyle bir hücre oluĢtu.
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Bölündü,
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Bölündü,
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Tekrar,tekrar bölündü, milyarlarca
kere...
Ve sonra bu hücreler tekrar birleşti. Ne mi oldu ?...
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Böyle bir şey oldu...
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
Knowing isn’t enough,
we must apply !..
Willing isn’t enough,
we must do !..
GOETHE
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com
TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ
ĠZLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDER
TÜRK PDR DER
www.binnuryesilyaprak.com

Benzer belgeler