6161 Aralik2010 insert.fh11

Transkript

6161 Aralik2010 insert.fh11
OBASAN
Röportaj
“Yemek sektörünü de¤ifltirecek,
dönüfltürecek fikirlerimiz var.”
u yaz›ya sayg›yla kar›fl›k bir
heyecanla bafll›yorum.
Okudu¤unuzda eminim siz
de ayn› duygular› benimle
paylaflacaks›n›z. Üçüncü kuflak temsilci
Fatih Aslanoba, Obasan’› öyle canl› ve
hissederek anlatt› ki o y›llar› yaflad›¤›m› ve
ayn› zamanda Fatih beyin flahs›nda üç kuflak
tüm aile ile konufltu¤umu hissettim. fiimdi
zaman› biraz geriye alarak Selanik’e, Atatürk’ün
çocuklu¤unun geçti¤i evin iki yan›ndaki komfluya
gidelim. Zübeyde han›m ile komflu oldu¤umuzu
hatta geleneklerimizdeki gibi özel günlerde tabak
tabak tad›ml›k yemekler ikram etti¤imizi düflünelim.
‹flte bu komflu evde yetiflen Hasan Aslanoba, 16
yafl›nda Türkiye’ye gelince, lokantalarda çal›flarak
tecrübesini art›r›r ve Bursa’ya yerleflti¤inde en iyi bildi¤i
ifli yapmaya bafllar. “Pilavc› Hasan Usta” olarak nam
salar ve 1930 y›l›nda ilk Lezzet Lokantas›’n› açar. Yedi
yafl›ndan beri çal›flan ve okuldan gelince bahçe duvar›ndan
çantas›n› içeri f›rlatt›¤› gibi koflarak yan›na gelen o¤lu Fuat
Aslanoba ileriki y›llarda giriflimcili¤i ile Obasan’› kurar. Yemek
ve su sektöründeki gelece¤i iyi okumas› sayesinde tafl›ma
yemek hizmetini bafllat›r ve 1950’li y›llarda kardefliyle birlikte
Erikli Su’yun temellerini atar. Fuat Aslanoba ve çocuklar› yemek
üretimine konsantre olarak 1980’lerin bafl›nda ‘Merkez Mutfak’
kurarak, fabrika format›nda üretime bafllarlar. Uluslararas›
firmalar›n Türkiye’ye geliflinden 15 y›l öncesine dayanan bu tarih,
pazar daha geliflmemiflken do¤ru ad›mlar› atmak ve sektörün
geliflmesi anlam›na gelmektedir.
B
Baflar› Tesadüf De¤il!
Dede “pilavc›” lakab›na sahip, baba flef ve al›n terleriyle çal›flarak
sa¤lam bir temel atm›fllar. Sebzeyi, mezeyi de iyi bilirler, eti kebab›
da. En önemli farkl›l›klar› tabldot yeme¤ini, lezzetli ev yeme¤i format›nda
üretmeleridir. Bunun yan›nda, kontrollu büyüme, öz kaynaklar› ile
hareket etme ve krizleri öngörerek haz›rl›kl› olma kabiliyeti ekonomik
krizlerin f›rsata dönüflmesine katk› sa¤lam›fl. Bu baflar›l› bir sentez
ve Fatih bey flöyle özetliyor “‹lkokulu Bursa’da okudum. Robert Kolej’i
dereceyle kazand›m, ABD Butler Üniversitesi’nde finans e¤itimi ald›m
ve New York’ta MBA yapt›m. 7-8 y›l yat›r›m bankac›l›¤› sektöründe
çal›flt›m. Ailemde çok erkek vard› ve hepsi iflin bafl›ndayd› bunu f›rsat
bilerek 1999 y›l›na kadar profesyonel çal›flt›m. Bir hissedar olarak uzaktan
bak›yordum. Bankac›l›k sektörünün olumsuz gidiflat›n› da de¤erlendirip
kendi iflimize dönmeye karar verdim. Bir y›l pazar araflt›rmas› yapt›m
ve Bursa’daki liderli¤imizi ‹stanbul’a tafl›may› önerdim. Gebze’deki merkez
mutfa¤› böylece kurduk. Bizim alayl›-mektepli bir sentezimiz var ve bu
kültürü çok önemsiyoruz. Kurumsall›¤› yakalamaya çal›fl›yoruz, liderlik
yap›yoruz, hem de özümüzü kaybetmemeye çal›fl›yoruz. Ekonomi ve
piyasa tecrübesi virajlar› almam›zda fayda sa¤l›yor. Mesela global krizin
sinyallerini 2006 y›l›nda hissetmeye bafllad›m ve bunu öngörerek planlar›m›z›
yapt›k. Verimlilik çal›flmalar›na bafllad›k ve kendi yap›m›z› gözden geçirerek
sistemi optimize ettik. Kriz kendini hissettirmeye bafllad›¤›nda biz
haz›rl›kl›yd›k.”
Anayurdu Merkez Mutfaklarla Donat›yoruz.
Obasan, merkez mutfak konseptiyle büyüyor. Gebze ile bafllayan yat›r›mlar
Çorlu, ‹stanbul flehir merkezi (Kozyata¤›), Eskiflehir, Bilecik, Yalova,
Had›mköy, Orhangazi yat›r›mlar› ile devam ediyor. 2012’den sonra
hedeflerinin de flimdiden belli oldu¤unu ekleyerek “Böylece, Türkiye’nin
%70 ticari hacmini hakimiyetimiz alt›na alarak, bölgeyi network sistem
ile kapsayaca¤›z. Obasan Merkez Mutfaklar bölgenin yönetim üssü
olacak.” Kapasitelerini gelecek 2 y›l içinde 200.000 kifli/gün üzerine
ç›karmay› hedefliyorlar. Fatih bey “Bilinçli olarak
merkez mutfak karar›n› ald›k ve yat›r›ma devam
ettik. Rekabete bakt›¤›m›zda flu anda merkez
mutfak yat›r›mlar›ndaki art›flta Obasan etkisini
görüyorum. Bizim merkez sinerjisi yaratma
nosyonumuz var.” diye ekliyor.
Obasan Hikayesini Tekrar Yazmak Kolay
De¤ildir!
2003 y›l›nda yepyeni bir ifl yapma flekli
gelifltiriyorlar ve buna ‘hibrid model’ diyorlar.
Yerinde üretim (On-side) ve tafl›ma
(transported) yöntemlerine ilave olarak
hibrid model ile en yak›n merkez mutfa¤›n
sinerjisi, yerinde üretimlere aktar›l›yor.
Merkez mutfaklar ve yerinde üretim
noktalar› ile yemek üretim networku yarat›lm›fl oluyor. Yönetici ve mutfak
fiziksel olarak birbirinden uzaklaflmadan çal›flma devam edebiliyor.
Periyodik zamanlarda merkezde yap›lan genel toplant›larla de¤erlendirme
ve bilgi aktar›m› canl› tutuluyor. Fatih bey “Bu bizim ifl yapma fleklimiz.
Biz bunu yap›yoruz, iyi yap›yoruz ve sektör bunu biliyor. Kuflaklar›n bilgi
birikimi ve sentezi sonucu ortaya ç›km›flt›r. ‹flte bu nedenle Obasan’›n
hikayesinin tekrar yaz›lmas› zordur. Babam, a¤abeyim uzun y›llar emek
vererek, liderli¤ini yapm›fl sanatkar olmufllar. Bu cevheri d›flar› ç›kartmak,
üzerine infla etmek laz›m. Biz tesadüfen yemekçi olmufl bir firma de¤iliz.
Bu çok önemli ve baflar›l› bir hikaye ve paylaflmak gerekiyor. Ben bunu
yapt›m.” diyor. Obasan yönetimi için yeniliklere aç›k demek yetmez, onlar
gerçek bir yenilikçi daha do¤rusu do¤ufltan giriflimci olduklar› için yeni
fikirlerle ad›m atarak kendilerini dönüfltürmeyi ve önden gitmeyi her dönem
baflar›yorlar. Önemli bir know-how’a sahipler ve 70 y›ll›k liderliklerini Bursa
d›fl›na ç›kar›yorlar. Bu yaz›ld›¤› kadar kolay bir hareket de¤il elbette ancak
hedef odakl›lar, iyi analiz ederek hayata geçiriyorlar. Fatih Aslanoba, bu
sürecin en keyifli yan›n›n ekip kurmak, projeyi hayata geçirmek, fikrin
somutlaflarak bir noktaya geldi¤ini görmek oldu¤unu söylüyor. Masan›n
her iki taraf›nda oturmufl biri olarak zor zamanlarda omzunun
s›vazlanmas›n›n ne anlama geldi¤ini iyi biliyor ve diyor ki “Bunun bir
profesyonel üzerindeki etkisini iyi biliyorum. Heyecan› paylaflmaya
çal›fl›yorum.”
Tüm Aile ile Tan›flm›fl Gibiyim!
Yaz›m›n bafl›nda Fatih beyin flahs›nda tüm aile ile görüfltü¤ümü belirtmifltim.
O, dedesini, babas›n›, a¤abeyini, ailesini hatta yurtd›fl›nda Food
Management e¤itimi alan dördüncü kuflak ye¤enini öyle güzel temsil etti,
ifadelerinde öyle güzel birlefltirdi ki dededen toruna Obasan’a eme¤i
geçen herkes ile tan›flm›fl gibi oldum. Selanikli Pilavc› Hasan Usta’n›n
hürmetle ellerini öpmüfl, Fuat Aslanoba’n›n ritüele dönüflen, ekol olmufl,
kültür yaratm›fl sofras›na davet edilmifl, Faruk Aslanoba’n›n toplu beslenme
konusunda bilgi ve tecrübesine tan›k olmufl, e¤itimine devam eden genç
neslin heyecan›n› görmüfl gibiyim. Bafl›ndan sonuna itibar, tarih, emek
ve ak›l dolu bir hikaye ve taklit edilmesi gerçekten kolay de¤il. Onlar zaten
kendilerini farkl› bir yere koyuyor. Hayata geçmeyi bekleyen çok ve önemli
projeleri var. fiu kadar›n› söyleyeyim yemek sektörünü komple de¤ifltirecek
bir plan üzerinde çal›fl›yorlar. Pazar araflt›rma çal›flmas› bafllam›fl ve Fatih
beyin sorumlulu¤unda yürüyor. ‹nsan› heyecanland›ran, sektör ad›na
sevindirici, yüreklendirici geliflmeler bunlar.
Babama Hayran›m!
Fatih bey, 1.5 y›l önce hayata gözlerini yuman babas› Fuat Aslanoba’y›
anlat›rken “Babama hayranl›¤›m çok büyük. Hayat› zorluklarla geçmifl,
büyük savafllar vermifl, kendini çok iyi e¤itmifl, çok çal›flkan ve çok sevilen
bir insand›. Cenazesine binlerce insan geldi. Biz, en büyük sanayici de¤iliz
ama Bursa’ya emek vermifl, sosyal hayat›nda bulunmufl insanlar›z. Önemli
olan insanlara dokunabilmek… Cenaze günü yafll› bir amca kalabal›¤a
bakarak ‘Bugün sizin cenazeniz de¤il dü¤ün gününüz’ dedi¤inde bir kez
daha babam›n ne kadar özel bir insan oldu¤unu anlad›m. O’na lay›k
olabilmek için çal›fl›yorum. Biz, dedem ve babam›n bafllatt›klar› hikayeyi
devam ettiriyoruz. Ben önemli ifller yapt›m ama babam›n ve a¤abeyimin
liderli¤inden, bayrak yar›fl›n› devam ettirerek, onlar›n katk›s›yla birlikte
baflar›y› ortaya ç›kard›k.” diyor. Ben de 25 y›l önce kurban bayram›n›n
ilk günü babam› kaybetmifltim, bir bayram günü cenazenin mahfleri
kalabal›kla u¤urlanmas›n›n dü¤üne benzedi¤ini, insan›n üzüntüyü bir
kenara b›rak›p, gururla kar›fl›k bir mutluluk duymas›n›n ne demek oldu¤unu
bu nedenle çok iyi anl›yorum.
Bonservis Bizi Çok ‹yi Anlad›!
Fatih bey “Esas Holding ile benzer özelliklere sahibiz. Hedefimiz
“sektöründe” baflar›l› olmak, lider olmakt›r. Bonservis sistematik ve kalite
sistem anlay›fl›na sahip oldu¤u için Obasan’› iyi analiz etti ve anlad›.
Karfl›l›kl› iflimizi büyütmek için ad›mlar›n› profesyonelce att›. Obasan olarak
gelece¤e oynuyoruz ve farkl› ifl yapma fleklimiz,
kalite-istikrar ve maliyet yönetimini baflarma
zorunlulu¤umuz var, çok dikkatliyiz. Eski olmam›za
ra¤men hantallaflmad›k, dinamik yap›m›z›
koruyoruz. Bu nedenle birbirimize çok benziyoruz.
Sizinle müflteri-tedarikçi iliflkisinden ziyade ifl
orta¤› gibi hareket ediyoruz.” diyerek Obasan’›n
bak›fl aç›s›ndaki farkl›l›¤› bir kez daha ortaya
koyuyor. Bu görüflmeyi 3.kuflak aile ferdi Fatih
Aslanoba flahs›nda Obasan’› kuran aile ile
görüflüyor gibi yapt›m. Ba¤l›l›klar›, de¤er yarg›lar›,
giriflimcilik özellikleri ve sentez yetenekleriyle
kuflaklar boyu devam edece¤i duygusunu alarak
yanlar›ndan ayr›l›yorum.
Haz›rlayan: A.Arma¤an Portakal