genel özellikler taşınabilir el terminali kullanım alanları

Transkript

genel özellikler taşınabilir el terminali kullanım alanları
TAÞINABÝLÝR EL TERMÝNALÝ
TAÞINABÝLÝR
EL TERMÝNALÝ
GENEL ÖZELLÝKLER
- Programlanabilme özelliði,
- 128 Kb program hafýzasý, 2 Mb veri hafýzasý
- Entegre lazer barkod okuyuculu,
- Cep telefonu boyutunda,
- Bir çok barkod tipini tanýyabilme
KULLANIM ALANLARI
- Sayým
- Sipariþ
- Stok giriþ/çýkýþ
- Personel takibi
- Barkod kalite kontrolü
- Zebex PDL20-16 taþýnabilir el terminali, entegre lazer barkod okuyucusu ile hýzlý ve doðru bir
þekilde verilerin toplanmasýný saðlar. Boyutunun küçük olmasý ve aðýrlýðýnýn düþük olmasý Zebex
PDL20-16 taþýnabilir el terminalinin kullanýmýný kolaylaþtýrmaktadýr. Wintaskgen programý ile isteðe
baðlý olarak programlanabilme özelliðine sahip olan Zebex PDL20-16 taþýnabilir el terminali
beraberinde gelen Ýngilizce dökümanlarýn dýþýnda Bilkur tarafýndan hazýrlanan Türkçe dökümanlar
ile programlanmasý ve kullanýmý kolay hale getirilmiþtir. Zebex PDL20-16 taþýnabilir el terminali ile
alýnan veriler bilgisayar ortamýna text biçiminde alýndýðýndan bir çok ticari programa entegresi çok
kolay hale gelmiþtir.
BOYUTLAR
PDL20-16 ÖZELLÝKLERÝ
K U L L A N I M S A L
Iþýk Kaynaðý
Tarama uzaklýðý
650 nm görülebilir Lazer diyot
0-670 mm
Tarama hýzý
39 tarama/saniye
Tarama açýsý
Gösterge (LED)
53 Derece
Yeþil ve kýrmýzý LED
En küçük çizgi geniþliði
5 mil @ PCS 90%
Yazdýrma karþýtlýðý
30% @ UPC/EAN 100%
Sesli çalýþma þekli
Programlanabilir ses tonu ve süresi
S Ý S T E M
Ýþlemci
Bellek
Desteklenen arabirimler
Uygulama geliþtirme
Yazýlým geliþtirme kiti
8 Bit C-MOS mikro Ýþlemci
2048 KB RAM, 128 KB ROM
RS-232C ve IRDA
Windows tabanlý uygulama
geliþtirme programý (Wintaskgen)
Franklin C++ (ücrete tabi)
TARAMA UZAKLIÐI
F i Z i K S E L
Yükseklik
Derinlik
Geniþlik
Aðýrlýk
136,0 mm
23,5 mm
48,0 mm
123 Gram (Pil dahil)
FSTN, 96X49 Dot grafik LCD ekran
Ekran
6 satýr, 16 karekter
E L E K T R Ý K S E L
Ana pil
3.7 V 830mAH þarj edilebilir Li-Ion pil
3.6 V 25mAH þarj edilebilir Li-Ion pil
Yedek Pil
Pil ömrü
100 saat (dakikada 12 okutma ile)
Lazer sýnýfý
CDRH, Class II, IEC Class 2
CE & FCC 15B, 15C uyumluluk
EMC
Ç E V R E S E L
Çalýþma sýcklýðý
Saklama sýcaklýðý
Nem oraný
Iþýk seviyesi
Darbe
B Ý L K U R
0 ~ 50 C
-10 ~ 60 C
%5 - %70 (Yoðunlaþmasýz)
En fazla 4000 LUX
1 Mt.düþmeye dayanýklý
B Ý L G Ý S A Y A R
S A N . V E
T Ý C . L T D . Þ T Ý .
Büyükdere Cad. No:78-80 Akabe Ticaret Merkezi 8.Maðaza Mecidiyeköy/ÝSTANBUL
Te l : ( 2 1 2 ) 2 7 5 7 3 0 4 ( P b x ) , F a k s : ( 2 1 2 ) 2 7 5 1 5 8 2 , We b : w w w. b i l k u r. c o m . t r, E - P o s t a : b i l k u r @ b i l k u r. c o m . t r

Benzer belgeler

PCC-2 PCMCIA Kart

PCC-2 PCMCIA Kart AirTies’ýn kablosuz ürünleri sinyal zayýflamasýna neden olan beton binalardaki kapsama alaný sorunlarýný çözmek için Mesh Networks özelliði ile donatýlmýþtýr. AIRTIES Mesh Network altyapýsý, -aþaðý...

Detaylı

HANDHELD SCANNER

HANDHELD SCANNER CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 2 FCC Part 15C; CE EN 300 328; ARIB STD-T66 (Japan); NCC (Taiwan)

Detaylı

APC-3593 Flat-Bezel IP65 Paslanmaz Çelik Panel

APC-3593 Flat-Bezel IP65 Paslanmaz Çelik Panel APC-3593P modeli saf cam yapýya sahip Projected Capacitive teknolojisini barýndýrmaktadýr. Ürün sahip olduðu Full IP65 yalýtýmý, tamamen Paslanmaz Çelik gövdesi ve yalýtýmlý portlarý ile

Detaylı

Batch Tarzı El Terminali

Batch Tarzı El Terminali 8 Bit C-MOS mikro Ýþlemci 2048 KB RAM, 128 KB ROM RS-232C ve IRDA Windows tabanlý uygulama geliþtirme programý (Wintaskgen) Franklin C++ (ücrete tabi)

Detaylı