APACHI JET KULLANMA KILAVUZU

Transkript

APACHI JET KULLANMA KILAVUZU
APACHI JET ELEKTRĠKLĠ SCOOTER
KULLANMA KILAVUZU
1
BU ELEKTRİKLİ ARACIN ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.
Önsöz
Elektrikli scooter’u satın aldığınız için teĢekkür ederiz. Ürünümüz, yüksek kalitede olup, güvenlikli ve
kullanımı kolay bir yapıya; lüks ve komple bir fonksiyonel tasarıma sahiptir. Birçok ürünümüz, piyasaya
sürüldükleri tarihten bu yana müĢterilerimizce beğeniyle karĢılanmıĢtır. Elektrikli scooterlarımız ISO9001 yönetim
sistemi standartlarınca üretilmiĢtir. Yüksek performanslı akü ünitesi, modern stilli fren koruma kontrol sistemi,
tümleĢik ve sağlam jantları, darbelere dayanıklı ön çatal ve ön freniyle bu elektrikli scooter, sürüĢ sırasında
kullanıcıya güvenlik sağlayan konforlu bir araçtır. Size zevkli ve tehlikesiz bir Ģekilde Elektrikli scooterı
kullanabilmeniz için bu kitapçığı okumanızı ve size önerilen tavsiyelere uymanızı rica ederiz
.
ĠÇĠNDEKĠLER
2
1.Kullanıcılar için
4
2.Ana Parçalar
5
3.Hareketli parçalar ve pozisyonları
6
4.Gösterge paneli ve lambalar
7
5.Emniyetli sürüĢ
8
6.Genel kontroller ve scooter'ın bakımı
10
7.Ön ve arka mandalların ayarlanması
14
8. Periyodik bakım takvimi
16
9.Teknik Özellikler
17
10. Motor Kumandası Teknik özellikler
18
11.Yetkili Servis Ġstasyonları
19
12.Garanti Belgesi
20
13.Garanti Bakım Kartı
26
14.Periyodik Bakım Kartı
27
3
1. Kullanıcılar için
Bu elektrikli scooter ı tercih ettiğiniz için teĢekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım
kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve elektrikli scooter ın düzgün çalıĢmasını sağlamak ve elektrikli scooter dan en
iyi Ģekilde faydalanabilmek için performansı, kullanımı, bakım ve servisi hakkında gerekli bilgileri
edindiğinizden emin olunuz.
Elektrikli scooter ınızı, kullanmayı bilmeyen kiĢilere ödünç vermeyiz. Lütfen aracı yavaĢ gidilen Ģeritte
sürünüz ve yerel trafik kurallarına uyunuz. Elektrikli scooter ınızla kendiniz dıĢında baĢkalarını taĢımayınız.
Aracınızı, yağmurlu veya karlı günlerde yavaĢ sürünüz ve emniyetli sürüĢ için gerektiğinde önceden frene
basınız.
Servis ömürlerini uzatmak için hareketleri parçaları yağlayın veya makine yağı içerisinde tutunuz. Genel
anlamda, scooter ın her altı ayda bir kontrol için komple sökülmesi ve hareketli parçalara yeni makine yağı
tatbik edilmesi gerekir. AĢınma veya yıpranmayı önlemek üzere diĢlilerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
4
2. Ana Parçalar
1. Ģarj soketi
(selenin altında)
2. kontak anahtarı
3. dikiz aynası
4. gaz kolu
5. gidon
6. sinyal lambası
7. far
8. ön fren
9. ön tekerlek
5
10. akü
11. ana destek
12. arka
kampanalı fren
13. motor
14. arka lamba
15. arka
çamurluk
16. sele
3. Hareketli parçalar ve pozisyonları
1. arka fren kolu 2. sol gidon 3. mesafe ikaz lambası anahtarı 4. dönüĢ sinyali anahtarı
5. korna anahtarı 6. sinyal lambası 7. ön far lambası 8. hız göstergesi 9. elektrik göstergesi 10.
kontak anahtarı 11. korna anahtarı 12. ön far anahtarı 13.gaz kolu 14. ön fren kolu
6
4. Gösterge paneli ve lambalar
No
Parça
Fonksiyonu
1
Mesafe ikaz lambası
Araç çalıĢtırıldığında yanar.
2
Sinyal lambası
Sinyal anahtarına basıldığında yanar.
3
Hız göstergesi
Aracın mevcut hızını gösterir.
4
Elektrik (akü) göstergesi
Akünün mevcut kapasitesini gösterir.
7
5. Emniyetli sürüĢ
5.1 Olası kaza veya hasarları önlemek amacıyla sürmeden önce elektrikli scooter ınızı
kontrol ediniz.
5.2 Sürücünün olası kazaları önlemek için Ģu kuralları gözetmesi gerekir:
a. Parlak giysiler giymeli,
b. Scooter ı, diğer araçlara yakın sürmemeli,
c. Trafik kuralarına harfiyen uymalı,
d. DönüĢ sırasında sinyal vermeli,
e. KavĢaklarda ve park yerlerinin giriĢ ve çıkıĢlarında aracı dikkatle kullanmalı,
f. SürüĢ sırasında gidonu tek elle değil her iki eliyle tutmalı,
g. Araçta sürücü dıĢında baĢka bir kiĢinin bulunması kesinlikle yasaktır,
h. Islak veya kaygan yollarda ani fren yapmamalı.
5.3 Koruyucu giysiler:
a. Kask, gözlük ve eldiven takılmalı;
b. Gidona dolanmaması için bol giysiler giyilmemeli.
5.4 Yükleme
a. Arka kasanın maksimum yükleme kapasitesi 5 kg’dır;
8
b.TaĢınan yük araca bağlanmalıdır;
c. Gidon üzerine herhangi bir nesne koymak yasaktır.
5.5 Kısa devre ihtimalini önlemek amacıyla scooter ı, püskürtme su ile yıkamayınız.
5.6 Kullanım talimatları ve dikkat edilmesi gereken hususlar:
a. Ana desteği (ayak desteğini) kaldırınız;
b. Sele üzerine oturunuz, anahtarı kontağa takınız ve kontağı, saat yönünde döndürerek ON (AÇIK)
konumuna getiriniz;
c. Aracın hızını arttırmak için gaz kolunu saatin aksi istikametinde, aracı yavaĢlatmak için kolu geriye
doğru döndürünüz.
Dikkat: Emniyetli sürüĢ sağlamak ve scooter ın hasar görmesini önlemek için gaz kolunu yavaĢ bir Ģekilde
hareket ettiriniz.
5.7 DönüĢler
a. Sola dönerken sol sinyali çalıĢtırmak için dönüĢ sinyali anahtarını sola doğru hareket ettiriniz.
b. DönüĢten sonra sinyali kapatmak için dönüĢ sinyali anahtarına basınız.
Dikkat: Diğer araçları yanıltmamak için dönüĢ sinyalinin dönüĢten sonra kapatılması gerekir.
5.8 Fren
Dikkat scooter da , ani fren yapılması gereken durumlarda elektriği otomatik olarak kesecek koruyucu
sistemler bulunsa da sürücülerin aracın aniden hızlanmasını önlemek için hızlandırıcıyı sıfırlamaları önerilir.
Scooter ın devrilmesini önlemek amacıyla ön frenin kullanımı asla tavsiye edilmez.
5.9 Scooter ın durdurulması
a. Gücü kesin ve anahtarı kontaktan çıkarınız.
9
b. Scooter ı sabit tutmak için ana desteği indiriniz.
5.10 ġarj prosedürü ve dikkat edilmesi gereken hususlar
a. Gücü kesiniz.
b. ġarj ünitesinin çıkıĢ ucunu araca, giriĢ ucunu güç kaynağına bağlayınız. ġarj iĢlemi baĢlayacaktır.
c. ġarjdan sonra önce Ģarj ünitesinin giriĢ ucunu, sonra da çıkıĢ ucunu Ģarj soketinden çıkarınız.
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
a. ġarj ünitesi, özellikle bu scooter için tasarlanmıĢtır. ġarj iĢlemi için diğer markaların Ģarj cihazlarını
kullanmayınız. ġarj ünitesini, kuru ve havalandırması iyi bir ortamda kullanınız. Alevlenebilir veya patlayıcı
gazların bulunduğu yerlerde Ģarj cihazını kullanmayınız.
b. Akü aĢırı ısındığında veya Ģarj göstergesinde bir anormallik varsa lütfen Ģarj iĢlemini derhal durdurunuz ve aküyü
size en yakın servise götürünüz.
c. Lütfen aküyü her sürüĢten sonra Ģarj ediniz. Bu, akünün dayanıklılığını arttıracaktır.
6. Genel kontroller ve scooter ın bakımı
6.1 Gidon
6.1.1 GevĢek olup olmadığını kontrol etmek için gidonu, yukarı, aĢağı, öne, arkaya ve sağa ve sola doğru
hareket ettiriniz.
6.1.2 Gidon parçalarının çok sıkı olup olmadığını kontrol ediniz.
6.1.3 Gidonu hareket ettirirken herhangi bir parçanın sıkıĢıp sıkıĢmadığını kontrol ediniz.
6.1.4 Anormal bir durum varsa lütfen teknik servisimizden yardım isteyiniz.
10
6.2 Fren lambası
6.2.1 Kontak anahtarını açınız.
6.2.2 Fren lambasının yanıp yanmadığını kontrol etmek için ön ve arka frenleri test ediniz.
6.2.3 Fren lambasının kir tutup tutmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Gerekirse, yenisiyle
değiĢtiriniz.
6.3 DönüĢ sinyali
6.3.1 Kontak anahtarını açınız.
6.3.2 Sinyal lambasının düzgün çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek için sinyal anahtarını sağa ve sola
döndürünüz.
6.4 Korna
6.4.1 Kontak anahtarını açınız.
6.4.2 Kornanın düzgün çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek için korna butonuna basınız.
6.5 Ön far, arka far ve stop lambası
6.5.1 Kontak anahtarını açınız.
6.5.2 Far ve lambaların çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek için ön far, arka ve stop lambalarının anahtarlarını
ilgili konumlarına getiriniz.
6.5.3 Far ve lambaların kir tutup tutmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Gerekirse, yenisiyle
değiĢtiriniz.
6.6 Ön çamurluk
6.6.1 Ön fren kolunu sıkıca tutunuz, gövdenizi gidon üzerine yaslayınız ve ön amortisörün hareketini
11
engelleyip engellemediğini kontrol etmek için gidonu yukarı aĢağı hareket ettiriniz.
6.6.2 Ön amortisörde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Ön amortisörün parçalarının gevĢek olup
olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse, söz konusu parçaları değiĢtiriniz.
6.6.3 Amortisör çatalı yatağının gevĢek olup olmadığını kontrol ediniz.
6.6.4 Amortisör çatalı üzerindeki somunları gevĢek olup olmadığını kontrol ediniz. GevĢek ise somunları
sıkınız.
6.7 Arka çamurluk
6.7.1 Seleye doğru yaslanınız ve arka amortisörün düzgün çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek için seleyi
yukarı aĢağı hareket ettiriniz.
6.7.2 Arka amortisörde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Arka amortisörün parçalarının gevĢek olup
olmadığını kontrol ediniz.
6.7.3 Arka tekerleği yerden yukarı kaldırınız, volan milini yerinde sabit tutunuz ve motorun sabit durup
durmadığını kontrol etmek için volanı sağa sola döndürünüz.
6.8 Lastikler
6.8.1Bir barometre yardımıyla lastik basıncını ölçünüz. Ön lastik basıncı 175kpa’dan, arka lastik basıncı ise
225kpa’dan az olmamalıdır. Eğer basınç seviyeleri bu değerlerin altında ise lastikleri ĢiĢiriniz (lütfen 1
no’lu Ģekle bakınız).
6.8.2. Lastikler üzerinde herhangi bir sivri metal veya katı cisim bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
Aracınızı kullanmadan önce lastiklerinizi bu nesnelerden temizleyiniz (lütfen 2 no’lu Ģekle bakınız).
6.8.3 Lastiklerinizi yüzeyini kontrol ediniz. Lastik üzerindeki izler, “△” Ģeklinde ise lastiğin
12
değiĢtirilmesi
gerekir (lütfen 3 no’lu Ģekle bakınız).
Lastiği ĢiĢirin
Metal ve katı cisimler
AĢınma limiti
Lastiklerin kontrolü
6.9.Akü
KurĢun asitli bu akü, bakım muaftır; diğer bir deyiĢle aküyü kontrol etmeye ve akü suyunu değiĢtirmeye gerek
yoktur. Lütfen akü suyu kapağını açmayınız. Scooter uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen aküyü Ģarj edin
ve havalandırması iyi bir yerde saklayınız.
6.10. Tüm parçaları kontrol ediniz. GevĢek olan parçaları sıkıĢtırınız. Elektrik teli üzerindeki bağlantı yerlerini
kontrol ediniz. GevĢekseler buraları sıkınız.
13
7. Ön ve arka mandalların ayarlanması
7.1 Ön mandal
Aralık kapanır
7.1.1 (lütfen 1 no’lu Ģekle bakınız, sol taraf) Ön
fren
kolunun (sağ kol) serbest strokunu kontrol
Aralık açılır
ediniz:kolun en gevĢek olduğu konumu ile en
sıkı
olduğu konumu
arasındaki mesafe, 10-20 mm arasında olmalıdır.Gerekli
ayarlamayı
yapınız. Lütfen
Ģekildeki talimatları dikkate alınız.
pim
Somunu ayarlayınız
7.1.2 Mandalı ayarladıktan sonra somunun iç
bükey
kısımlarını
ayarlayınız ve somunun pime
baktığından emin olunuz
(lütfen 1 no’lu
Ģekle bakınız, sağ taraf). Fren tırnağı contası limitlerine
ulaĢmıĢsa en
Ön mandalı kontrol ediniz
kısa zamanda yenisiyle değiĢtirilmelidir.
7.2. Arka mandal
7.2.1 Arka fren kolunun (sağ kol) serbest strokunu kontrol ediniz. Serbest strok 10-20 mm arasında olmalıdır
(lütfen 1 no’lu Ģekle bakınız). BaĢka bir yol olarak da arka fren pedalının strokunu kontrol edebilirsiniz (fren
pedalı mevcut ise). Bu mesafe de 10-20 mm arasında olmalıdır.
14
Arka fren kolunun serbest stroku
7.2.2 Strok, burada belirtilen değeri aĢarsa gerekli ayarlamayı yapınız (2 no’lu Ģekle bakınız). Serbest stroku
azaltmak için ayar somununu sıkınız; stroku arttırmak için ayar somununu gevĢetiniz. Pimin pozisyonuna
gereken dikkati gösteriniz (2 no’lu Ģekle bakınız).
Arka mandalın serbest strokunun ayarlanması
15
7.1.3 Arka fren çarığını kontrol ediniz: fren kolunu sıkınız veya fren pedalına basınız; gösterge tırnağının
iĢaretli alanda bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. ĠĢaretli alanda değilse gösterge tırnağını değiĢtiriniz. Fren
çarığını değiĢtirecekseniz aynı zamanda yayı da değiĢtiriniz.
8. Periyodik bakım takvimi
Emniyetli sürüĢ için ve aracın hizmet ömrünü uzatmak amacıyla lütfen aĢağıdaki takvimi dikkate alarak
scooter ınızın bakımını yapınız:
Kat edilen toplam mesafe(km)
Parça
200 1000
3000
5000
8000
10000
12000
Motor yatağı
C
C
Motor kumandası
A
A
ġarj ünitesi
A
A
Ön/arka mandal
A
A
Tekerlek yatağı
A
A
A
Ön/arka süspansiyon
A
A
Ön çatal yatağı
A
A
Lastikler
A
A
Ana destek
I
I
A
Tüm gövde parçaları
I
I
I
A
Vida ve somunlar
A
A
A
A
A
A
A
Kısaltmalar: A---kontrol et, ayarla, temiz (gerekirse değiĢtir)
I---yağla, yağ tatbik et
C---temizle
16
9.Teknik Özellikler
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tanım
Scooter boyutları (mm)
Dingil mesafesi
Minimum aralık
N.W
Yük taĢıma kapasitesi
Maksimum hız
Fren mesafesi
Tırmanma özelliği
Maksimum tork
Maksimum gürültü düzeyi
Teknik Özellikler
1750×650×1200
1260mm
120mm
95kg
150kg
45km
4.5 m
12 derece
30 N.M
64dB(A)
No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tanım
Hız değiĢtirme (vites)
Motor tipi
Anma gücü
Maksimum akım
Anma gerilimi
Operasyon verimliliği
Fren yönü
Lastikler
Lastik basıncı (FR/RR)
Ambalaj ebatları
Teknik Özellikler
Otomatik
Fırçasız motor
1200W
35A
60V
>80%
D/M
10×3.0
225/225
1680×580×840mm
10. Motor Kumandası Teknik özellikler
BLDC MOTOR KUMANDASI
MODEL
60V / 1200W
ÇALIġMA GERĠLĠMĠ
60V DC
AKIM LĠMĠTĠ
40A
FAZ AÇISI
120°
DÜġÜK VOLTAJ GERĠLĠMĠ
53±0.5V
FREN
YÜKSEK DÜZEY
DĠKKAT ! Güncel Servis ve Servis Adresleri için www.apachi.com.tr internet adresinden bakınız.
17
Yetkili Servis Ġstasyonları
SIRA NO
1
2
3
UNVANI
ALĠ ÇETĠN
ALĠ EKBER EKĠCĠ
LĠDER MOTOSĠKLET
BATU MOTORSĠKLET
TAMĠRĠ BURAK B ATO
HĠZMET YERĠ ADRESĠ
GÖKYAZI MAH. YENĠ CAMĠ CAD.
KURT APT. NO. 25 DEMRE
SANAYĠ GĠRĠġĠ ġĠFA MAH.
KAVUKLAR ARKASI NO:12/12
DEMĠRTAġ MAH.PAZAR ÇIKMAZI
MURAT APT.NO:10
OSMAN NURĠ FĠLĠZ CAD. YENĠ
SANAYĠ SĠT. NO:3 HONAZ /DENĠZLĠ
PAZAR MAH. DOĞAN SOK. NO:16
SULUOVA
TEL/FAKS
242 871 27 09
0 422 336 56 61
288 214 21 34
4
KARTAL MOTOR
5
ERCAN ÇELĠ K
ÇELĠK MOTORSĠKLET
6
IġILDAR MOTOR
OTOMOTĠV
KANAL MAH.ANTALYA
BULV.NO:116
242- 331 30 30
IġILDAR MOTOR
OTOMOTĠV
MUSTAFA KIġ
USTA MOTOR
SELAHATTĠN YILDIRIM
YILDIRIM MOTOR
GÜVEN MOTOSĠKLET
TANER ETCĠ
KANAL MAH.ANTALYA
BULV.NO:116
242- 331 30 30
7
8
9
10
KEPENEK MAH. ġERĠF
KENDĠRCĠOĞLU CAD. NO: 38 /
MEHMET AKĠF ERSOY MAH. YENĠ
ATA SANAYĠ 30. SOK. NO: 12 SĠVAS
ESKĠ SANAYĠ MAH. 3213 SOK. NO: 14
ISPARTA
18
258 811 37 77
358 417 08 36
342-2250791
0346 223 28 58
0246 232 87 31
T.C.GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IġILDAR OTOMOTĠV ĠNġ.TUR.VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠC.LTD.ġTĠ.
ELEKTRĠKLĠ SCOOTER GARANTĠ BELGESĠ
Elektrikli Scooter; eksiksiz,
sağlam çalıĢır vaziyette
kontrol ederek,test sürüĢü
yaparak ayıpsız bir Ģekilde
teslim aldım.
Bu belgeyi okudum.
MüĢteri Onay Adı/Soyadı -Ġmza
BAKIMLARINIZI VAKTĠNDE,YETKĠLĠ SERVĠSLERĠMĠZE YAPTIRINIZ VE ĠLGĠLĠ SERVĠSE
KAġELETTĠRĠNĠZ.YETKĠLĠ SERVĠSÇE BAKIM YAPILMAYAN VE KAġELENMEYEN GARANTĠ
BELGESĠ GEÇERSĠZDĠR.CAN VE MAL GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN KULLANMA KLAVUZUNU
MUTLAKA OKUYUNUZ VE TAVSĠYELERE UYUNUZ.AKSĠ HALDE HAYATINIZ TEHLĠKEYE
19
GĠRER VE HATALI KULLANIMDAN DOLAYI GARANTĠDEN YARARLANAMAZSINIZ.
GARANTĠ ġARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baĢlar ve süresi 2 yıldır.
2. Mamulün bütün parçaları dâhil olmak üzere fabrikasyon arızalara karĢı imalat, montaj ve malzeme
hatları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiĢtirilmesi
veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar. (Tamir
edildiğinde tekrar kullanılacak parçaların yenisi ile değiĢtirilme zorunluluğu yoktur.)
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirinde geçen süre Garanti, süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iĢ gününü geçemez. Bu süre,mala iliĢkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine teslim tarihinden baĢlar. Malın arızasının on iĢ günü
içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar
benzer özelliklere sahip baĢka bir malı tüketicinin kullanmasına tahsis etmek zorundadır..
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iĢçilik gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde hiçbir ücret alınmayacaktır. ĠĢçilik masrafı değiĢtirilen parça bedeli ücreti talep
edilmeden yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
*Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl
20
içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi
içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
*Tamiri için gerekli azami sürenin aĢılması,
*Firmanın, servis istasyonunun olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, Acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi,
Durumlarında tüketicinin malın ücretsiz değiĢtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında onarım
bedeli indirim talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıĢındadır. Yine aĢağıda belirtilen hususlar da garanti kapsamı dıĢındadır.
a) Yetkisiz müdahale sonucunda elektrik bağlantılarında oluĢan arızalar, GARANTĠ KAPSAMI
DIġINDADIR.
b) Lastikler, fren ve debriyaj parçaları, tahrik kayıĢı, zincir, kablolar, ampuller ve ledli aydınlatmalar,
rulmanlar gibi arızalanması ve aĢınması doğal olan parçalarla marĢ basma dıĢında kullanılan aküler
sınıfında olduğu için, aküler. Ayrıca bu akülerin yanlıĢ kullanım, hatalı Ģarj (bozuk Ģarj cihazı, hatalı
gerilim vb.) gibi nedenlerden kaynaklanan her türlü arızasında, bu tür akülerin yakıt sıfatında
olduklarından ötürü; aĢırı kullanım, aĢırı soğuğa ve sıcaklığa maruz bırakılması, güneĢ altında uzun
süreli bırakılması sonucunda oluĢabilecek her türlü arızalarda aküler GARANTĠ KAPSAMI
DIġINDADIR
c) Motor, kontrol ünitesi (beyin) ve Elektrikli aksamların tümünün veya bir kısmının suya sokulması,
su altında bırakılması ve her ne sebeple olursa olsun su etkisine maruz bırakılması ve suyla temas
21
ettirilmesi sonucu oluĢabilecek her türlü arızalar GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR.
d) Garanti hakkının devam etmesi için ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların zamanında yetkili
servislerimize yaptırılması ve ilgili yerlere gerekli bilgilerin yazılması, kaĢelenip imzalanması
gerekir. Garanti süresi içinde arızalanması halinde tüketici, servis istasyonlarımıza Garanti ve Bakım
Kartı ile baĢvurmalıdır. Garanti Kartlarının kaybolması sonucu oluĢacak garanti kayıplarından
firmamız sorumlu değildir.
e) Her ne sebeple olursa olsun, arızalanan Ģarj cihazları (ġehir elektriği voltajının düĢmesi veya
çıkmasının sebep olduğu arızalar) GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret bakanlığı Tüketicinin
korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüğü’ne baĢvurulabilir.
AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA MAMÜL GARANTĠ KAPSAMI
DIġINDADIR
a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen
nitelikte yağların dıĢında baĢka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar, her türlü yangın
ve kazalar.
b) Aracın amaca uygun olmayan Ģekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı
meydana gelen arızalar.
c) Araca istiap haddinin üzerinde aĢırı yük konulması.
d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluĢlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde
değiĢiklik yapılması, ilave ekipman ve aksesuar takılması (alarm, aydınlatma ve ses üniteleri ).
e) Aracın kiralama, ticari ve / veya yarıĢ amaçlı kullanılması
22
f) Aracın arızalanması durumlarında kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler
tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi
g) Ġlk bakım ve periyodik bakımların distribütörün belirttiği yetkili servislerde ve zamanında
yaptırılmaması
h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluĢacak arızalar.
ARAÇ TESLĠM ġARTLARI
Aracınızı teslim alırken araç sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar
a) Garanti belgesinin geçerli olabilmesi için, garanti belgesi üzerinde doldurulması gereken
yerler bayi tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
b) Garanti belgesinin verilmesi tüketicinin aracı çalıĢır halde teslim aldığı araçla ilgili tüm
evrakları tam ve eksiksiz aldığını teyit eder.
c) Kullanılan tüm yağların istenilen özellikte ve tam konulmuĢ olmalıdır.
d) Tüm civatalar kontrol edilip, gerekli olanlar sıkılmalıdır.
e) Lastiklere uygun miktarda hava basılmıĢ olmalı
f) Araçla en az 200 mt. Yetkili servis tarafından deneme sürüĢü yapılmalıdır.
MÜġTERĠLERĠMĠZĠN ELEKTRĠKLĠ SCOOTER TESLĠM ALIRKEN VE KULLANIM
ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR VE ÖNERĠLER
1) Aracınızı bayiden teslim alırken akünün mutlaka Ģarj edilmiĢ hazır hale getirilmiĢ Ģekilde teslim
alınız. ġarj edilmeden, motor çalıĢması kontrol edilmeden yapılan teslimatlarda çıkabilecek her
türlü arıza sorumluluğu alıcıya ait olup akü ve garanti kapsamında belirtilen kısımlar garanti
kapsamına girmemektedir.
23
2) Aracın 1 ay süreyle kullanılmadığı durumlarda aküyle ilgili yapılması gerekenler :
a) Akü kutup baĢlarını sökün ( Sökerken önce eksi kutup baĢlığını sonra artı kutup baĢlığını,
takarken ise önce artı kutup, sonra eksi kutup baĢlığını takın )
b) Akü tam Ģarj edilerek gölgede, serin ve havalandırmalı bir yerde oda sıcaklığında ( 20 derece
gibi ) bekletin.
UYARI!
I) 09 Eylül 1995 tarihli ve 23399 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TRKGM95/ 116-117
tebliğ ile garanti yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, yerine getiremediğimiz taktirde ise
durumun G ü m r ü k ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’nce kamuoyuna duyurulmasını kabul ve taahhüt ederiz.
II) Tüketiciler, bakım onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen
anlaĢmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı veya ithalatçı kuruluĢlara
mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar.
III) Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Sorumluluğumuz yukarıda tarifi yapılmıĢ garanti kapsamıyla belirlenmiĢtir.
UYARI !
Kullanma kılavuzunda belirtilen teknik özellikler ve açıklamalar ve bilgilendirmelerde olası baskı
hatalarından firmamız sorumlu değildir. IĢıldar Otomotiv ġirketi haber vermeksizin ürün ve ürün
özelliklerinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar.
24
ĠTHALATCI FĠRMA
IŞILDAR OTOMOTİV İNŞ. TUR. VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.LTD.ŞTİ
Kanal Mah. Antalya Bul. No:116 Kepez/ANTALYA
Tel
WEB
: 0 (242) 331 30 30
Faks
: 0 (242) 332 51 41 E-posta : [email protected]
: www.apachi.com.tr
ÜRETĠCĠ FĠRMA
WUXI YADEA EXPORT- IMPORT CO., LTD
WUXI, JIANGSU,P.R.CHINA POST CODE: 214104
TEL: 0086-510-88100267 /88100322 FAX:0086-510-88100267
25
GARANTİ BAKIM KARTI
Garanti Belge No:
Garanti Onay Tarihi:
Fatura No ve Tarih:
MOTORUN
MODEL:
TĠPĠ:
ÜRETĠM NO:
ÜRETĠM TARĠH:
TESLĠM TARĠHĠ:
MÜġTERĠNĠN
Adı Soyadı:
ADRESĠ:
SATICI FĠRMA
ĠLK MONTAJI YAPAN SERVĠS
Unvan:
Adres:
Unvan:
Adres:
Tel:
Tarih:
KaĢe-Ġmza
Tel:
Tarih:
26
KaĢe-Ġmza
1.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
3.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
5. Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
7. Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
09.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
11.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
13.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
15.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
17.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
19.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
21.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
24.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Periyodik bakınların yetkili servis tarafından yapıldığının ispatı için bakım sırasında yukarıdaki
boĢlukların servis tarafından kaĢelenmesi gerekir.Aksi halde garanti geçersizdir.
27
GARANTĠ KAPSAMINDA YAPILAN ONARIM VE DEĞĠġEN PARÇALAR
TARĠH
KM
YAPILAN ONARIM
DEĞĠġEN PARÇALAR
28
BAYĠ ĠMZA VE KAġESĠ
IġILDAR OTOMOTĠV
ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR
29

Benzer belgeler

kullanma kılavuzu

kullanma kılavuzu h. Islak veya kaygan yollarda ani fren yapmamalı. 5.3 Koruyucu giysiler: a. Kask, gözlük ve eldiven takılmalı; b. Gidona dolanmaması için bol giysiler giyilmemeli.

Detaylı

kullanma kılavuzu

kullanma kılavuzu h. Islak veya kaygan yollarda ani fren yapmamalı. 5.3 Koruyucu giysiler: a. Kask, gözlük ve eldiven takılmalı; b. Gidona dolanmaması için bol giysiler giyilmemeli.

Detaylı