Endokrin Sistem ve hastalıkları Uz.Dr.Aydan Ünsal 2 Mart 2011

Transkript

Endokrin Sistem ve hastalıkları Uz.Dr.Aydan Ünsal 2 Mart 2011
Endokrin Sistem ve
hastalıkları
Uz.Dr.Aydan Ünsal
2 Mart 2011
saglık meslek okulu hastalık bilgisi dersi
ENDOKRİN SİSTEM
• Hücreler arası fonksiyonların, birtakım
kimyasal regülatör maddeler ile,
sinyalizasyon yöntemiyle ileten özel
moleküler yapıda ki maddelerin üretildiği
bir sistemdir
• Bu maddelere hormon, hormon üreten
hücrelere endokrin hücre denir
Endokrin sistem
•
Endokrin sistem bir kontrol ve
düzenleme sistemidir. Vücuttaki 3 ana
fonksiyon ile yakın ilişkilidir.
1. Vücut sıvılarındaki kimyasal maddelerin
konsantrasyonunun, protein, lipit ve
karbonhidrat metabolizmasının
düzenlenmesi,
2. Sinir sistemi ile birlikte vücudun
streslere karşı koymasına yardım etmek,
3. Seksüel gelişim ve üremeyi içene alan
büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi.
Endokrin bezler ve hormonlar
• Endokrin sistem endokrin bezler
olarak adlandırılan doku ve
organlardan oluşmuştur.
• Bu bezler hormon olarak
adlandırılan kimyasal maddeleri
sentezleyip salgılarlar.
Endokrin Bezler
•
•
•
•
•
•
•
Hipofiz bezi-Hipotalamus
Tiroid bezi
Paratiroid bezi
Böbrek üstü bezleri
Pankreas
Gonadlar-cinsiyet bezleri
Diğerleri
–
–
–
–
–
Böbrekler
Pineal bez
Timus bezi
Kalp
Sindirim kanalı
Endokrin Bezler
•
•
•
•
•
•
•
Hipofiz bezi-Hipotalamus
Tiroid bezi
Paratiroid bezi
Böbrek üstü bezleri
Pankreas
Gonadlar-cinsiyet bezleri
Diğerleri
–
–
–
–
–
Böbrekler
Pineal bez
Timus bezi
Kalp
Sindirim kanalı
Hedef hücre-organ
• Dolaşıma salgılan bir hormon
vücudun bütün bölgelerine
gidebilir.
• Ancak hormonlar etkilerini
sadece belirli hücrelerde ve
dokularda gösterir.
• Bu hücrelere ve organlara hedef
hücre veya organ denir.
Hormon reseptörleri
• Hormonlar etkilerini hücre membranı
yüzeyindeki, yada sitoplazmanın
veya çekirdeğin içindeki reseptörleri
aracılığıyla gösterir.
Majör Endokrin Gland Sistemi
• Saf gland halinde olan tiroid, ürettiği
hormonu depolayan ve gerektiğinde
kullanıma veren bir bez
• Yarı endokrin yapıda olan hipofiz ve
adrenal, sinüzoido-retiküler yapıda olan ve
ürettikleri hormonu doğrudan sinüzoidal,
vasküler yolla hedef organa gönderir
• Yaygın hücresel endokrin sistemde, hormon
üretecek yapıya sahip granüller içerirler.
• Bu sistem aminler, amin prekürsörleri
sentezleyen,
• onları kapan , sekrete ve dekarboksile eden
sistem anlamına gelir
• 1- Majör endokrin gland sistemi
• Tiroid , adrenal ve hipofiz
• 2- Yaygın (disterse) hücresel endokrin
sistemi
• MSS, GİS, böbrek, karaciğer, deri ve
yumuşak doku, kemik
Hormonların sınıflandırılması
•
Hormonlar kimyasal yapılarına göre 3
grupta incelenirler;
1. Yağda eriyebilen steroid kaynaklı,
streoid hormonlar,
2. Amino asit kaynaklı hormonlar,
3. Suda eriyen protein yapılı hormonlar.
• Az sayıda glikoprotein yapılı
hormonda bulunur.
Hormon etki mekanizması
• Yağda eriyen hormonlar steroid yapılı
hormonlardır ve kollesterolden
sentezlenirler.
• Kortizol, progesteron, östrojen, testeron ve
tiroksin hareketli reseptör mekanizması ile
etki gösterirler, bu hormonların özel
reseptörleri çekirdektedir.
• Bu mekanizma ile çalışan hormonlar hücre
fonksiyonlarını etkileyen proteinleri
sentezleyerek görevlerini yerine getirirler.
Depolanan ve depolanmayan
hormonlar
Peptit ve protein yapılı hormonlar, granüllü
endoplazmik retikulumda sentez edildikten sonra
Golgi sisteminde membranöz veziküller içinde
depolanırlar
Katekolaminler, suda çözünür özellikli proteinler
olan kromograninler ve ATP ile birlikte granüllerde
depolanırlar
Tiroglobulin yapısındaki tiroit hormonları, tiroit
follikülleri içinde depolanırlar
Steroid hormonlar, sentez sonrası hemen
salgılanırlar, depolanmazlar
Hormon salgısının
kontrolü...
• Hormonal sekresyonlar genellikle
negatif feedback sistemler ile
normal seviyede tutulur.
Sentezlendikleri yere göre
hormonlar
• Hipotalamus hormonları
• Hipofiz hormonları
Ön lop hormonları
Orta lop hormonu
Arka lop hormonları
• Tiroit hormonları
• Paratiroit hormonu
• Pankreas kormonları
• Böbrek üstü bezi hormonları
Adrenal korteks hormonları
Adrenal medülla hormonları
• Cinsiyet bezleri hormonları
Erkek cinsiyet hormonları
Dişi cinsiyet hormonları
• Gastrointestinal ve diğer doku hormonları
Yapılarına göre hormonlar
• Peptitler ve proteinler: Hipotalamus,
hipofiz, paratiroit, pankreas, midebağırsak sistemi ve bazı plasenta
hormonları
• Steroidler: Adrenal korteks ve
gonadlardan salgılanan hormonlar ile bazı
plasenta hormonları
• Amino asit türevi hormonlar:
Adrenal medülla hormonları:
Katekolaminler
Tiroit hormonları
• Eikozanoidler
• Retinoidler
• NO
Endokrin fonksiyon bozuklukları
• Yetersiz miktarda hormon
salgılanması
• Aşırı miktarda hormon salgılanması
• Hormona karşı doku duyarlılığında
azalma
Yetersiz hormon salgılanması
Hormona özgü hipofonksiyon
belirtileri ile karakterize
Aşırı miktarda hormon
salgılanması
Hormona özgü hiperfonksiyon belirtileri ile
karakterize
Hormona karşı duyarlılığın
azalması
Hormona özgü hipofonksiyon belirtileri ile
karakterize
Reseptör veya postreseptör
mekanizmalardaki bozukluklar nedeniyle olur
Dolaşımdaki hormon düzeyi artar
HORMON??????
Endokrin
sistemdeki
kimyasal habercilerdir
‘uyarmak,harekete gecirmek’
Hormonların görevleri
• Büyüme ve farklılaşma
• Homeostazın sürdürülmesi
• üreme
Hangi tablolar bize endokrin
kökenli bi hastalık düşündürür?
•
•
•
•
•
Büyüme ve gelişme geriliği
Uçlarda büyüme(akromegali)
Guatr(tiroid bezinin büyümesi)
Stria(cushing)
Pigmentasyonda artış(böbreküstü bezi
yetmezliği)
• Cinsel farklılaşmanın gerçekleşmeyişi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hirsutismus
Cinsel farklılaşma bozuklugu
Jinekomasti
Galaktore
Şişmanlık
Hiperglisemi
Hipoglisemi
Hiperkalsemi
Poliuri
hipertansiyon
Hipofiz bezi
• Beyinde hipotalamusun hemen altında
bulunur.
• İki ayrı lobtan oluşmuştur;
– Anterior lob (adenohipofiz)
– Posterior lob (nörohipfiz)
• Adenohipofiz gerçek bir endokrin bezdir
ve salgı hücreleri ihtive eder.
• Nörohipofiz ise hiptalamustan köken alan
pek çok sinir ucunun sonlandığı bölümdür.
Hipotalamus hormonları
• Supraoptik ve paraventriküler çekirdekte oluşanlar
Antidiüretik hormon (ADH, vazopressin)
Oksitosin (pitosin)
• Peptiderjik nöronlardan salgılanan, Adenohipofiz hormonlarının
sekresyonunu düzenleyen hormonlar
Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH)
Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH)
Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)
Büyüme hormonu salgılatıcı hormon (GHRH)
Somatostadin (Büyüme hormonu salınımını inhibe edici hormon)
Prolaktin salgılatıcı hormon (PRH)
Prolaktin salınımını inhibe edici hormon (PIH)
Hipotalamus-hipofiz
• Ön hpf. organın % 80 nini oluşturur ve asıl
salgı yapan kısmıdır
• Buradan salınan hormonlar hipotalamustan
salınan + davranışlı salgılatıcı (realising)
hormonla kontrol edilir
• Rutin histolojik kesitlerde asidofil, bazofil,
kromofob (boya almayan) hücrelerden
oluşur.
Hipofiz hipotalamus
ilişkisi
• Hipofiz bezi kan damarları ve sinir lifleri
ile hipotalamusla bağlantılıdır. Bu bağlantı
sinir sistemi ile endokrin sistem
arasındaki direkt bir bağlantıdır.
• Hipotalamus ile adenohipofiz arasındaki
bağlantı hipotalamik-hipofiziel portal
sistem adı verilen damar sistemi ile
sağlanır.
• Hipotalamus ile nörohipofiz arasındaki
bağlantı ise sinirler aracılığıyla
gerçekleştirilir.
Hipofiz-hipotalamus ilişkisi
• Hipotalamus;
• Adenohipofizden salgılanan hormonların
salgılanmasını düzenleyen salgılatıcı
(releasing) ve salgıyı durdurucu
(inhibiting) hormonlar salgılar. Bu
hormonlar kan yoluyla hipofize gelir.
• Antidiüretik hormon (ADH) ve oksitosin
hormonlşarını sentezler, depolar ve
nörohipofizden salgılatır. Bu hormonlar
sinirin aksonu aracılığıyla hipofize gelir.
Ön hipofiz hormonları
• Opiyomelanokortin ailesi
Kortikotropin (ACTH)
Melanosit stimüle edici hormon (MSH)
-endorfin
• Glikoprotein ailesi
Tirotropin (TSH)
Gonadotropinler
Luteinizan hormon (LH)
Follikül stimüle edici hormon (FSH)
• Somatomammotropin ailesi
Somatotrop hormon (Büyüme hormonu, GH)
Prolaktin (PRL)
Nörohipofiz hormonları
•
Nörohipofizden hipotalamusta
sentezlenen 2 hormon salgılanır.
1. Antidiüretik hormon (ADH)
2. Oksitosin
Antidiüretik hormon (ADH)
• Antidiüretik: idrar atılımını azaltan
• ADH diğer adıyla vazopressinin ana
görevi vücut sıvı dengesinin
düzenlenmesine katkıda bulunmaktır.
• ADH nın hedef organı böbreklerdir.
• Böbreklerden su geri emilimini artırarak,
idrar yoluyla su atılımını azaltır.
• Dehidrasyon ve koma gibi kan sıvı
miktarının azaldığı durumlarda ADH
salgısı artar.
Oksitosin
• Oksitosin doğum esnasında uterus
kasının kasılmasını, doğumdan sonra
da süt salgılanmasını uyaran bir
hormondur.
Adenohipofiz hormonları
1. Growth hormon(GH)-Büyüme hormonu
(BH)
2. Prolaktin
3. Tiroid stimüle edici hormon(TSH)
4. Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
5. Luteinizan hormon (LH)
6. Follikül stimüle edici hormon (FSH)
7. Melanosit stimüle edici hormon (MSH)
Büyüme Hormonu (BH)
• Tek bir özel hedef organı olmayıp
bütün vücut bölümlerini etkileyerek
büyümeyi uyarır.
• En belirgin etkisi çocuklarda ve
adelosan dönemde doku kitlesini
artırarak (protein sentezi) ve hücre
bölünmesini uyararak büyümeyi
hızlandırır.
• Uzun kemiklerin epifiz plakları
üzerine doğrudan etkiyerek epifiz
plaklarının devamlılığını sağlar.
BH nın genel etkileri
• Protein sentez hızını artırır,
• Protein yıkılımını azaltır,
• Glikoz kullanımını azaltır, önler;
enerji kaynağı olarak
karbonhidrattan yağa doğru bir
kayma olmasını sağlar,
BH yetersizliği
• Büyüme dönemindeki bir kişide BH
salgısı yetertsiz olursa epifiz
plakları erken kapanır ve vücut
büyümesi durur dwarfizm (cücelik)
ortaya çıkar.
BH fazlalılığı
• Tersine BH sekresyonu adolesan dönemin
sonuna doğru azalmazsa gigantism (devlik)
oluşur ve kişinin boyu uzamaya devam
eder.
• BH sekresyonu normal büyüme bittikten
sonra fazla olursa akromegali
(acromegaly) adı verilen durum ortaya
çıkar.
• Akromegalide baştaki, ellerdeki ve
ayaklardaki kemiklerde uzamadan ziyade
kalınlaşma ortaya çıkar.
Adenohipofiz hormonları
1. Growth hormon(GH)-Büyüme hormonu
(BH)
2. Prolaktin
3. Tiroid stimüle edici hormon(TSH)
4. Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
5. Luteinizan hormon (LH)
6. Follikül stimüle edici hormon (FSH)
7. Melanosit stimüle edici hormon (MSH)
Prolaktin
•
Prolaktinin kadınlarda iki görevi
vardır;
1. Östrojen (dişi cinsiyet hormonu) ile
birlikte gebelikte meme bezlerinde
meme kanallarının gelişimini uyarır.
2. Doğumdan sonra meme dokusunda
süt üretimini uyarır.
Prolaktin salgısının kontrolü
• Prolaktin salgısı hipotalamusta
üretilip adenohipofize aktarılan iki
hormon tarafından kontrol edilir;
1.Prolaktin salgılatıcı hormon
2.Prolaktin salgısını durdurucu hormon
Adenohipofiz hormonları
1. Growth hormon(GH)-Büyüme hormonu
(BH)
2. Prolaktin
3. Tiroid stimüle edici hormon(TSH)
4. Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
5. Luteinizan hormon (LH)
6. Follikül stimüle edici hormon (FSH)
7. Melanosit stimüle edici hormon (MSH)
Tiroid stimüle edici
hormon(TSH)
• TSH tiroid bezi hormonlarının
sekresyonunu ve sentezini uyarır.
• TSH nın fazla salgılanması goiter
(guatr) olarak sisimlendirilen tirodi
bezinin genişlemesine yol açar.
• TSH sekresyonu hipotalamusta
üretilen tirotropin salgılatıcı hormon
ile kontrol edilir.
Tiroid bezi
• Tiroid bezi boyunda trakeanın
önünde iki lob halinde bulunur.
• Tiroid bezinin folliküler
hücrelerinden;
– Tiroksin (tyroxine)(T4),
– Triiodotironin (triiodothyronine) (T3)
• Tiroid bezinin parafolliküler
hücrelerinden;
– Kalsitonin hormonları salgılanır.
Tiroid bezi salgısının...
• % 90 ı tiroksindir (T4),
• T4 ve T3 her ikisi de tirozin amino
asitine iyot bağlanmasıyla oluşur.
Tiroid hormonlarının etkileri
• Vücudun pek çok hücresinde
hücresel reaksiyonları hızlandırır.
• Böylece;
– Bazal metabolizma hızı artar,
– Büyüme hızlanır,
– Hücresel farklanma ve ve protein
sentezi uyarılır.
– Karbonhidrat ve yağ metabolizması
uyarılır (kalorijenik etki).
Tiroid hormonlarının salgısının
düzenlenmesi
• Tiroid hormonları TSH tarafından
feedback mekanizmalar ile
düzenlenir.
• T4 kanda düşükse,
• soğuk, stres ve gebelik gibi
durumlar var ise ki bu durumlarda
enerji ihtiyacı artar, TSH salgısı
uyarılır, o da tiroid bezini uyarır.
Hipotiroidi
•
•
•
•
•
•
•
Üşüme,soğuğa tahammülsüzlük
Kolay yorulma
Uykuya eğilim
Mental fonksiyonlarda gerileme
Kalın,kuru soğuk deri
Kabızlık
bradikardi
Hipertiroidi bulguları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sıcaklık hissi
Sıcak ve nemli cilt
Aşırı terleme
Çarpıntı hissi
Sürekli taşikardi
Eforla gelen nefes darlığı
Artmış iştah,zayıflama,diyare
Aşırı sinirlilik,huzursuzluk,uykusuzluk
Saç dökülmesi
Ellerde tremor
Paratiroid bezler
• Paratiroid bezler tiroid bezinin
arkasında bulunan küçük bezlerdir.
• Parat hormon (paratiroid hormon)
(PTH) salgılarlar.
• PTH kalsitoninin tersi etkilere
sahiptir.
• Kan kalsiyum düzeylerini artırıp,
fosfat düzeylerini azaltır.
• Kan kalsiyum miktarı azaldığı zaman
PTH artar.
Endokrin Bezler
•
•
•
•
•
•
•
Hipofiz bezi-Hipotalamus
Tiroid bezi
Paratiroid bezi
Böbrek üstü bezleri
Pankreas
Gonadlar-cinsiyet bezleri
Diğerleri
–
–
–
–
–
Böbrekler
Pineal bez
Timus bezi
Kalp
Sindirim kanalı
Diğer bezler
• Plasenta
• Plasenta gebelikte fetüsün beslenmesi için
gelişen özelleşmiş bir organdır.
• Plasenta östrojen, progesteron ve human
koryonik gonadotropin hormaonlarını
salgılar.
• Bu hormonlar gebeliğin devamlılığına
yardım ederler.
• Bu hormonların hedef organları everler,
meme bezleri ve uterustur.
Diğer bezler
• Böbrekler;
–
–
–
–
–
Eritropoietin
1,25 dihidroxivitamin D3
Prekallikreinler
Prostaglandinler ve
Renin enzimini üretirler
Diğer bezler
• Sindirim sistemi;
– Gastrin, sekretin ve kolesistokinin hormonları
salgılanır.
• Gastrin mide mukozasından salınır ve midenin asit
salgılamasını uyarır.
• Sekretin düedönum mukozasından salınır ve
pankreastan bikoarbonattan zengin sıvı
salgılatarak mideden gelen içeriğin asiditesinin
nötralize edilmesini sağlar.
• Kolesistokinin de düedonumdan salgılanır ve safra
kesesinin kasılmasını uyarır. Safra keseside yağ
sindiriminde görev alan safra salgısını yapar.
Diğer bezler
• Pineal bez;
– Melatonin ;deri pigmentleri ile
ilişkilidir.
• Timus bezi
– T lenfositlerinin oluşumu ile ilgili
hormon ve maddeler salgılar.
• Kalp
– Atriopeptin adı verilen bir hormon
sentezler, depolar ve salgılar
– Atriopeptin sıvı-elektrolit dengesi ile
ilşkilidir, aşırı yükselmiş kan basıncını
ve kan mikatarını düşürür.
Melatonin.....!!!!!!
Pankreas
• Pankreas sindirimkanalına enzim
salgılayan egzokrin bir bez ve kana
hormon salgılayan endokrin bir organ
olarak işlev görür.
• Hormonlar pankreasın endokrin
bölümündeki pankreatik adacıklarda
senteslenir, depolanır ve salgılanır.
Pankreas hormonları
•
1.
2.
3.
4.
Pankreatik adacıklardan;
Glukogon (alfa hücreleri)
İnsülin (beta hücreleri)
Somatostatin (delta hücreleri)
Pankretaik polipeptid(F hücreleri)
sentezlenir.
Pankreas hormonları;
İnsülin
• İnsülin glukagonun tersi etkilere
sahiptir.
• Dokulara glikoz girişini artırarak kan
glikoz düzeylerini düşürür.
• Glikozun glikojene çevrilmesini
(glikogenez) uyararak depo
edilmesini sağlar.
Diabetes Mellitus
• Pankreas beta hücrelerince yeterli
miktarda insülin üretilemediği zaman
diabetes mellitus adı verilen hastalık
ortaya çıkar.
• Hiperglisemi:kan glikozunda
yükselme
• Fazla insülin hipoglisemiye yol açar.
• İnsülin ve glukagonun her ikisi de
kan glikozu tarafından kontrol
edilir.
Şeker hastalığı nedir?
İnsülin…
Eksikliği VEYA Yetersizliği
Sonuç: Kan şekerinin yükselmesi
Kan şekeri normal sınırları: 80-100 mg/dl
hücre
Besin
insülin
yaşam boyu sürer
bulaşıcı değildir
Neden önemlidir?
• Körlük
• Böbrek yetmezliği
• Ayak yaraları
• Uzuv kesilmeleri
• Kalp damar hastalıkları (kalp krizi,
felç…)
• Cinsel fonksiyon bozuklukları
Şeker ayarının sağlanması ile bu
bozukluklar önlenebilir
ya da geciktirilebilir
****bazen hiçbir bulgu vermeyebilir!!!!!
Tesadüfen………
Şeker hastalığı tipleri:
• Tip 1 şeker hastalığı (genç tip)
• Tip 2 şeker hastalığı (erişkin tip)
• Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı
Bulgular:
*sık idrara çıkma
*çok su içme, ağız kuruluğu
*çok yemek yeme
*kilo kaybı
*halsizlik
*vücutta kapanmayan yaralar
*cinsel organda kaşıntı
Şeker düşmesi:
Hipoglisemi
*Öğün atlama
*Yetersiz gıda alımı
*Fazla fiziksel aktivite
*Uygunsuz zamanda aktivite
*İlaçlar doz aşımı
Şeker düşüklüğü
bulguları:
*halsizlik
*soğuk terleme
*acıkma
*başağrısı
*kalp atışlarında
hızlanma
Şeker yüksekliği
*Fazla gıda tüketimi
*Şeker hapları veya insülin yetersizliği
*Şeker, bal gibi gıdaların tüketimi
Tedavi ????
• Tıbbi beslenme
tedavisi
Hiçbir yiyecek
ya da
içecek kan
şekerini
düşürmez
Risk altındakiler kimlerdir?
*Birinci derece yakınları şeker hastası
olanlar
*Şişmanlar
*Hipertansiyonu olanlar
*İri bebek doğuranlar
Şeker yükleme testi
OBEZİTE TANIMI
Kişide
Morbidite ve/veya mortaliteye sebep olan
Adipoz doku fazlalığıdır
WHO,1998,Cenova
Genetik Faktörler
Yemek Yeme alışkanlığı
Damak tadı
Çevresel etmenler
Biyolojik değişiklikler
Endokrin hastalıklar
Sosyokültürel etkiler
Egzersiz
OBEZİTE
ENERJİ DENGESİ
• Vücudumuzun canlı kalabilmesi için
enerji girişi olmalıdır.
• Alınan enerji = Harcanan enerji
Fizyolojik Özellikler
Enerji alımı > enerji sarfı
OBEZİTE
Enerji Alımı
Enerji sarfı
ŞİŞMANLIK VE FAZLA
KİLOLAR
•
•
•
•
•
•
•
Yüksek kan kolesterolü
Kalp hastalığı
Felç
Yüksek tansiyon
Diyabet
Bazı kanser türleri
Solunum problemleri
ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM-1
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ
Vücut Ağırlığı(kg)
Boy (m)2
Komorbiditelerin gelişim riskinin arttığı sınır rakamlar belirlenerek
VKI üzerinden obezite sınıflaması yapılmıştır (WHO,1995)
KİLO VERMEK İÇİN
Her gün alınan kaloriden biraz daha
fazlası harcanmalıdır.
1. Aldığınız kaloriyi azaltmak
2. Egzersizi arttırmak
3. İkisi birlikte
%5-10 luk kilo kaybının yararları
Düzelme;
*Hipertansiyon
*Lipid bozuklukları
*Glisemik kontrol
Azalma;
*kardiak olaylar, KV nedenli
mortalite,
tüm nedenlere bağlı mortalite
*Diabet ile ilişkili mortalite
*Tip 2 diabet gelişme riski
VKI’ne göre obezite sınıflaması:
VKI(kg/m2) WHO sınıflaması Aktuel tanım
<18.5
Düşük kilolu
Zayıf
18.5-24.9
Normal kilolu
Normal
25-29.9
Grade-I fazla kilolu
Aşırı kilolu
30-39.9
Grade-II fazla kilolu
Obez
Grade-III fazla kilolu
Morbid obez
40

Benzer belgeler

ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ

ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ hormonlar kan yoluyla hipofize gelir. • Antidiüretik hormon (ADH) ve oksitosin hormonlşarını sentezler, depolar ve

Detaylı

Belge No 8-TR

Belge No 8-TR Antidiüretik hormon (ADH, vazopressin) Oksitosin (pitosin) • Peptiderjik nöronlardan salgılanan, Adenohipofiz hormonlarının

Detaylı

Hormonlar - WordPress.com

Hormonlar - WordPress.com • Yaygın hücresel endokrin sistemde, hormon üretecek yapıya sahip granüller içerirler. • Bu sistem aminler, amin prekürsörleri sentezleyen, • onları kapan , sekrete ve dekarboksile eden sistem anl...

Detaylı