43) kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi

Transkript

43) kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi
2006 YILI
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali
sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin
faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri
giderek önem kazanmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte 2006 yılı
kamu mali yönetimimizde köklü değişikliklerin
gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur. Mali yönetim
reformu sürecinde kamu kaynaklarının kullanılmasında
stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
ilkeleri ile mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ön plana çıkmıştır.
Kamu mali yönetimi reformu çerçevesinde, bütçe sürecinde mali disiplini
sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp
kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek
temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak yeni kamu mali yönetimi
anlayışının kurumumuzda uygulanması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu
çalışmaların yürütülmesinde ihtiyaç duyulan bilgiler, belgeler ve danışmalık hizmetleri
Rektörlüğümüze bağlı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından yerine
getirilmektedir.
Üniversitemizin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları
somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma, uygulamayı etkin bir şekilde izleme ve
değerlendirmeye yönelik olarak 2008-2012 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlanmıştır.
Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde
oluşturulan ve beş yıllık dönemi kapsayan stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini
performans programları oluşturmaktadır. Faaliyet Raporları ise kamu idareleri için bir mali
yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, önceden belirledikleri performans göstergeleri
doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyet ve projeleri ölçmek ve performans
değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmaktadır. Bu raporlar mali saydamlık ve hesap
verme sorumluluğunun hayata geçirilmesini ve ilgili taraflar ile kamuoyunun bilgi sahibi
olmasını sağlayacak önemli bir kamu mali yönetimi aracı olarak ortaya çıkmaktadır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından hazırlanan Üniversitemizin 2006 yılı faaliyet raporu, mali saydamlık ve
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Prof.Dr. A.Nafi BAYTORUN
Rektör
2
İÇİNDEKİLER
Üst Yönetici Sunuşu…………………………………………………………………………… 2
I- GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………… 4
A- Misyon ve Vizyon …………………………………………………………………… 4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar…………………………………………………….. 4
C- İdareye İlişkin Bilgiler……………………………………………………………….. 5
1- Fiziksel Yapı…………………………………………………………………….. 5
2- Örgüt Yapısı…………………………………………………………………….. 6
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ………………………………………………..... 9
4- İnsan Kaynakları………………………………………………………………… 10
5- Sunulan Hizmetler………………………………………………………………. 13
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi…………………………………………………. 13
II- AMAÇ ve HEDEFLER……………………………………………………………………… 14
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………………………………………….. 14
B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………………………………. 37
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER………………………… 38
A- Mali Bilgiler………………………………………………………………………….. 38
1- Bütçe Uygulama Sonuçları …………………………………………………… 38
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar…………………………………….. 39
3- Mali Denetim Sonuçları ………………………………………………………. 40
B- Performans Bilgileri…………………………………………………………………. 40
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ……………………………………………………… 40
1.1-Üniversite Yönetimi………………………………………………………… 40
1.2-Akademik Birimler………………………………………………………….. 42
1.2.1-Fakülteler ……………………………………………………………… 42
1.2.2-Yüksekokullar …………………………………………………………. 43
1.2.3-Meslek Yüksekokulları …….………………………………………… 44
1.2.4-Enstitüler ……………………………………………………………… 45
1.3-Fakülte ve Yüksekokullara göre öğrenci ve öğretim elemanı sayısı…. 47
1.4-Fakültelere Göre 2006 Yılı ÖSS Puanları ………………………………. 48
1.5- Öğrenci Faaliyetleri ……………………………………………………….. 49
1.5.1-Öğrencilere Sunulan Hizmetler ……………………………………. 49
1.5.2-Öğrenci Toplulukları …………………………………………….….. 50
1.5.3-Öğrenci Değişim Programları ……………………………………… 50
1.5.4- Kütüphane Hizmetleri ……………………………………………… 51
1.5.5-Üniversitemizin Yayın Durumu ……………………………………. 52
1.6- Üniversitemize Bağlı Araştırma Merkezleri ……………………………. 53
1.7-Üniversite Hastanesi ……………………………………………………… 53
1.8-Araştırma Projeleri ………………………………………………………… 54
1.9-Proje Bilgileri………………………………………………………………… 57
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ………………. 61
A- Üstünlükler …………………………………………………………………………. 61
B- Zayıflıklar ………………………………………………………………………….. 62
C- Fırsatlar …………………………………………………………………………… 63
D- Tehditler ……………………………………………………………………………. 64
E- Değerlendirme …………………………………………………………………….. 65
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER…………………………………………………………………… 65
Ek.1: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı ………………………………………….. 66
Ek.2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı …………………………………………. 66
3
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon
Atatürkçü düşünce ışığında, Atatürk İlke ve İnkılapları’na, Laik ve Demokratik Cumhuriyetimize
ödünsüz bağlı, bu değerleri çok iyi özümsemiş, üretken nesiller yetiştirmenin yanı sıra demokratik,
katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite olarak, yöremiz, bölgemiz, Ülkemiz ve dünyamız için bilime ve
eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamları
yaratacak ve hepsinden daha önemlisi, üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan,
araştıran, sorgulayan ve kendisiyle barışık, genç, dinamik, çalışkan, çağdaş ve ülkesini her şeyin
üzerinde tutan gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Eğitim-Öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına
ulaşmak, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almak; öğrenciye bilgi yüklemek
yerine, çağdaş teknolojiden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek; toplumu tüm
kesimleriyle bütünleşerek Ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak
ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirmek; evrensel değerlere sahip, küreselleşen, dünya
koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekan, makine, teçhizat, beyin gücü, ve bilgi birikimini girişimci
düşünceler ile değerlendirerek, ek finansal kaynak yaratan, gelişmiş ve modern işletme teknik ve
yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite oluşturmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
19. ve 20. Yüzyıl üniversiteleri sanayi toplumunun ihtiyaçlarına cevap vermekteyken, temelde
toplumun gereksinim duyduğu niteliklere sahip insan yetiştirilmesine odaklı bu rolü değişmekte ve
üniversiteler 21. yüzyılda kalkınma ve ilerleme için bilgi toplumunu oluşturma görevini üstlenmeye
başlamaktadır.
Bilginin ön plana çıktığı çağımızda ekonomik ve sosyal alanlarda önemli gelişme ve değişimler
yaşanmakta ve insanlık bilgi toplumuna doğru hızlı bir şekilde yol almaktadır. Dünyada bilgi ve iletişim
teknolojilerinin küreselleşmesiyle birlikte üretim teknikleri ve insanın üretim sürecindeki yeri
değişmiştir. Bedenen çalışmanın yerini her geçen gün zihinsel emek almaktadır. Bu nedenle kaliteli
eğitim ve öğretim önemini giderek artırmaktadır.
En üst eğitim ve araştırma kurumu olan üniversiteler, bilim ve teknik geliştirme merkezleridir.
Üniversiteler çevrelerini aydınlatmak ve bulundukları bölgelerin bilinç ve kültür düzeylerini yükseltme
sorumluluğuna sahiptir. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi; gözlemleyen, düşünen, araştıran,
sorgulayan, hayatı kolaylaştırmak için bilgiler üreten insanlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.
Anayasamızın 130 ve 131. Maddeleri gereğince; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek
ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile
ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek için 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı kanun yürürlüğe
konulmuştur.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.
1992-1993 öğretim yılında eğitim-öğretime başlayan Üniversitemiz Anayasanın ilgili
Maddelerinde belirtilen çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin
ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun verdiği yetki
çerçevesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
4
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Üniversitemizin K.Maraş şehir merkezinde, Bahçelievler, Karacasu, Tıp Fakültesi, Avşar ve
Aksu yerleşkeleri bulunmaktadır. Üniversitemizin Avşar yerleşkesi, Sır barajı ile sınırı olan ve Kayseri
yolunun 10. kilometresinde bulunan Avşar bölgesinde inşa edilmektedir. Bu arazi üzerinde Rektörlük,
Mediko-Sosyal, Fen-Edebiyat, Ziraat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binaları ile alt yapı inşaatları
büyük bir hızla sürdürülmektedir.
Üniversitemiz Rektörlüğünün de bulunduğu Avşar yerleşkesinde Fen-Edebiyat Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal
Bilimler Enstitüsü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Avşar yerleşke
alanında hedef 13.000 dekardır. Bu arazinin bugüne kadar 2.470 dekarının kamulaştırılması
tamamlanmıştır. Ayrıca, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği olarak Ayaklıcaoluk Köyü’nde
bulunan 45 dekarlık alan kamulaştırılmış olup, araştırma ve uygulama çalışmaları devam etmektedir.
Eğitim Fakültesine Avşar yerleşkesinde Fen-Edebiyat fakültesi ek binası tahsis edilmiştir ve
inşaatı devam etmektedir. Eğitim Fakültesinin idari birimleri faaliyetlerini şimdilik Fen-Edebiyat Fakültesi
idari binasında sürdürmektedir.
Şehir merkezindeki Bahçelievler yerleşkesinde Güzel Sanatlar Fakültesi,Ziraat Fakültesi, Orman
Fakülteleri ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu yer almaktadır.
Gaziantep Yolu üzerinde şehir merkezine 12 km. uzaklıkta 961 dekarlık bir araziye sahip olan
Karacasu yerleşkesinde İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu , K.Maraş Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Pazarcık Meslek Yüksekokulu yer almaktadır.
Tıp Fakültesi yerleşkesinde Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sağlık
Yüksekokulu yer almaktadır.
Elbistan, Göksun, İslahiye, Andırın, Düziçi ve Bahçe Meslek Yüksekokullarımız eğitim
öğretimlerini kendi ilçelerindeki binalarda sürdürmektedir.
Afşin Meslek Yüksekokulu faaliyetlerine Adana Yolu üzerinde Aksu yerleşkesinde Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca Üniversiteye tahsis edilen binalarda devam etmektedir.
Tablo 1: İnşaatı devam eden yıllara sari fiziki kapalı alanlar;
Sıra
REKTÖRLÜK,FAKÜLTE
İdari Bina Eğitim Alanları
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
YÜKSEKOKUL,ENSTİTÜ
Fen- Ed. Fak.İkm. İnş.
İkt. ve İdr. Bil.Fak.İkm. İnş.
Rektörlük. ve Med. Sos.İkm.İnş.
Ziraat Fak.İnş.
Göksun MYO İnş.
Afşin MYO İnş.
Kapalı Spor Sal.İkm. İnş.
Ünv.Arş.ve Uyg.Hast.
Alanları
11000
10000
6150
12500
5600
5000
Derslik
13000
10000
...
12000
4000
3500
50250
42500
T O P L A M
Sosyal Alanlar
% Lab. % Kantin
43 3000 10
3000
42 2000 8
2000
...
*3450
41 2000 7
2500
31 800 6
2600
32 600 5
2000
8400
15550
TOPLAM
ÜNİV.
% ALAN
10
30000
8
24000
36
9600
9
29000
20
13000
18
11100
3000
98600
Kam.Alanı
2.700.000
aynı alan
aynı alan
aynı alan
261.000
210.000
1.000.000.
2.550.000
218300
3.021.000
*Mediko Sosyal binası
5
Tablo 2: Mevcut fiziki kapalı alanlar
Sıra
REKTÖRLÜK/ENS./FAK
/YÜKSEKOKUL
No
İdari
Bina
Alan.
Eğitim Alanları
Ders.
Lab.
Sosyal Alanlar
Kantin
Lojman
Yurtlar
Spor Alanları
Sirk.alanı
Açık
Toplam
Kapalı
Alan
1
Fen- Edebiyat Fakültesi
4500
5500
340
600
...
...
789060
...
...
800000
2
İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi
3500
4500
...
750
...
...
791250
...
...
800000
3
Ziraat Fakültesi
5300
1200
90
45
...
...
955
...
...
7590
4
İlahiyat Fakültesi
1000
2000
...
...
...
...
497000
...
...
500000
5
Orman Fakültesi
1700
3100
60
...
...
...
1000
...
...
5860
6
Tıp Fakültesi
1500
5000
...
500
...
...
4000
...
1000
12000
7
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
2200
2200
400
...
...
...
395200
...
...
400000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
K.Maraş MYO
Elbistan MYO
Göksun MYO
Afşin MYO
Andırın MYO
İslahiye MYO
Pazarcık MYO
Düziçi MYO
Bahçe MYO
Sağlık Yüksekokulu
K.Maraş Sağlık Hiz. MYO
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimler Enstitüsü
Rektörlük Binası
Mediko Sosyal Binası
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
Üniversite Uyg.Arş.Hastanesi
Kalp Hastanesi
1590
3500
250
500
300
170
196
196
560
1500
1500
30
30
30
6090
200
50
5800
3200
1500
1750
400
1100
850
300
535
500
500
1500
1500
...
...
...
...
3630
5250
120
...
50
60
80
100
100
...
...
...
...
...
...
...
920
50
...
...
150
...
...
100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
360
...
360
360
360
...
...
...
...
...
...
...
...
...
800
...
300
300
...
...
...
...
...
...
...
...
...
491930
4000
.....
7100
.....
9892
21329
...
...
...
...
...
...
...
855760
1350
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8150
...
...
...
...
...
...
..
...
...
...
...
...
...
...
...
90
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1000
300
250
...
1070
...
500000
15420
1620
9060
1500
11232
22500
1156
1260
3000
3000
30
30
30
870000
200
1460
6800
3500
45.392
34.025
10.280
3.115
1.440
1.400
3.869.776
9.750
2.070
T O P L A M
2- Örgütsel Yapı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör,
Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.
Rektör, profesör ünvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak
üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday
içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör,
üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında
kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör
yardımcısı olarak seçer.
Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte
kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul
müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda
üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak
ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.
Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik
öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden
oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir.
6
3.977.248
Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir;
Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.
Enstitü organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur.
Yüksekokul organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul kurulu ve Yüksekokul Yönetim
Kurulundan oluşur.
Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 28/03/1983 tarihinde kabul edilen 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında 9 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 10 Meslek
Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve 10 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.
İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve daire başkanlıkları, müdürler, danışmanlar,
hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler
bulunmaktadır. Her fakülte dekanına bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında fakülte sekreteri,
enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur.
Üniversitemizin akademik organizasyon yapısı Şekil 1’de, idari yapısı ise Şekil 2’de
gösterilmiştir.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURULUŞ ŞEMASI
Rektör
Senato
Yönetim Kurulu
Rektör
Yardımcıları
Fakülteler
Enstitüler
-Eğitim Fakültesi
-Fen-Edb.Fak.
-Güzel San.Fak.
-İkt.ve İd.Bil.Fak.
-İlahiyat Fak.
-Müh.Mim.Fak.
-Orman Fak.
-Tıp Fakültesi
-Ziraat Fak.
-Fen Bilimleri
-Sosyal Bilimler
-Sağlık Bilimleri
Yüksekokullar
-Beden Eğt.ve Spor
-Sağlık Y.O.
Meslek
Yüksekokulları
-Afşin MYO
-Andırın MYO
-Bahçe MYO
-Düziçi MYO
-Elbistan MYO
-Göksun MYO
-İslahiye MYO
-K.Maraş MYO
-Sağ.Hiz. MYO
-Pazarcık MYO
Bölümler
-Yabancı Diller
-Türk Dili
-Güzel Sanatlar
-Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
-Enformatik
-Beden Eğt.ve Spor
Arş. ve
Uyg.Merkezleri
Arş.ve Uyg.
Hastanesi
-Atatürk İlk.İnk.Tarihi
-Bilgisayar Arş.ve Uyg.
-Çevre Sor.Arş.
-K.Maraş Yöresi Kültür
Değerleri
-Sürekli Eğitim
-Stratejik Arş.ve Uyg.
-Sert Kabuklu Meyveler
-Tarımsal Yayım
-Kadını Güçlendirme
-Rehberlik ve Psikolojik
Danışma
Şekil 1 : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Kuruluş Şeması
7
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI
Rektör
Rektör Yardımcıları
Hastane
Başhekimliği
Döner Sermaye İşl.
Müdürlüğü
Dış İlişkiler Birim
Bşk.lığı (AB Ofisi)
İç Denetçiler
Bilimsel Arş. Proj.
Yön. Bir.
Genel Sekreter
Strateji Gel. D. Bşk.
İ.M.İ.D. Bşk.
Personel D. Bşk.
Bilgi İşl. D. Bşk.
Kütüphane Dök. D.
Bşk.
Öğrenci İşl. D. Bşk.
Yapı İşl. Tek. D. Bşk.
Sağlık Kül. Spor D.
Bşk.
Hukuk Müşavirliği
Basın ve Halkla
İlişkiler
Sivil Savunma Uzm.
Fak. Enst. Y.O. ve
MYO İd. Teşkilatı
Şekil 2: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İdari Kuruluş Şeması
8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnternet Hizmetleri Telekom ATM şebekesi üzerinden
ULAKNET’e 16 Mbps hızında yapılan bağlantı ile sürdürülmektedir. Ayrıca Bahçelievler yerleşkesi, Tıp
Fakültesi yerleşkesi ve Karacasu yerleşkesi 2 Mbps , Elbistan Meslek Yüksek Okulu 512 Kbps, İslahiye
Meslek Yüksek Okulu, Bahçe Meslek Yüksek Okulu, Düziçi Meslek Yüksek Okulu 256 Kps FrameRelay bağlantı ile Avşar yerleşkesindeki KSU.NET omurgasına bağlanmaktadır.
Tüm bu yerleşkelerde
internet erişimi KSU ana
omurgası
üzerinden
yürütülmektedir.
KSU.NET 4 farklı blok C
class ip’ye sahiptir. Avşar
yerleşkesi içi ağ bağlantıları
fiberoptik kablo altyapısı ile
sağlanmaktadır. Fen Edebiyat
Fakültesi ve İktisat Fakültesi
Rektörlük binasındaki ana
yönlendiriciye ve firewall’a ordan
da ATM şebekesi üzerinden
ULAKNET’e bağlanmaktadır.
Avşar yerleşkesi Fiber
Optik Altyapıya sahip olup;
Rektörlük binasında 1 Adet
Enterasys N7 Omurga anahtar, 5 Adet Enterasys V2 anahtar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde
binasında 1 Adet Enterasys N7 Omurga anahtar, 27 Adet Enterasys V2 anahtar, Fen Edebiyat
Fakültesinde binasında 1 Adet Enterasys N7 Omurga anahtar, 2 Adet Enterasys V2 anahtar
bulunmaktadır. Ağ Sisteminin güvenliği için freebsd işletim sistemi üzerinde ipfilter, ipw, snort gibi
yazılımlar kullanılmaktadır.
Web, Email, Otomasyon sistemlerine ait çeşitli kapasitedeki 8 sunucu Avşar yerleşkesindeki
sunucu merkezinde bulunmaktadır.
Öğrenci laboratuvarlarında ise ince istemci bilgisayarlar terminal sunucusu üzerinden hizmet
vermektedir. Ziraat Fakültesinde 40 adet ince istemci 2 adet terminal sunucu, iktisadi ve idari bilimler
fakültesinde 80 adet ince istemci ve 2 adet terminal sunucu, mühendislik fakültesinde 40 adet ince
istemci 1 adet terminal sunucu, fen edebiyat fakültesinde 80 adet ince istemci ve 2 adet terminal
sunucu kullanılmaktadır. Ayrıca meslek yüksek okullarında da terminal sunucular üzerinde çalışan ince
istemcili bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.
9
4- İnsan Kaynakları
Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun
başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji
alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir.
Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde
organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun
alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır.
Üniversitemiz çalışanlarının hareket alanını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişime ve
değişime açık bir yönetim anlayışı benimsemiştir. Belli dönemlerde çalışanlara ve öğrencilerimize
yönelik yapılan memnuniyet anketleri ile daha uygun ve daha verimli çalışma ortamları oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
Çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için sık sık eğitimler ve seminerler
verilmektedir. Ayrıca çalışanlar için uygun çalışma ortamı, yükselme imkanı, yöneticilerle iletişim ve
bütçe gibi konularda gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Çünkü; çalışanlarımıza Kurum
kimliğini ve kültürünü aşılamak Üniversitemizin önde gelen hedeflerindendir.
Üniversitemizde 764 akademik ve 586 idari personel olmak üzere toplam 1.350 çalışan
bulunmaktadır. Mevcut durumda akademik personel kadrolarının % 69,39’u, idari personel kadrolarının
ise % 63’ü doludur. Personel ile ilgili tablolar aşağıda verilmiştir.
Tablo 3:Üniversitemiz Akademik Personeline ait Kadın / Erkek Oranları
Kadın
Erkek
Kişi Sayısı
174
590
Yüzde Oranı
22,77
77,23
Toplam
764
100
Tablo 4:Üniversitemiz İdari Personeline ait Kadın / Erkek Oranları
Kadın
Erkek
Kişi Sayısı
151
435
Yüzde Oranı
25,76
74,24
Toplam
586
100
İdari personelin eğitim durumları incelendiğinde % 63,14’i üniversite eğitimi almış olduğu
görülmektedir.
Tablo 5:Üniversitemiz İdari Personeline ait Öğrenim Durum
İlkokul Ortaokul Lise ve Önlisans Lisans
Dengi
Kişi Sayısı
5
25
186
171
185
Yüzde Oranı 0,85
4,27
31,74
29,18
31,57
Yüksek
Lisans
13
2,22
Doktora
Toplam
1
0,17
586
100
10
Tablo 6:Akademik Personel Dağılımı
BİRİMLER
PROF
REKTÖRLÜK
ZİRAAT FAK.
ORMAN FAK.
İ.İ.B.F.
FEN-ED.FAK.
TIP FAK.
MÜH.MİR.FAK.
İLAHİYAT FAK.
EĞİTİM FAK.
ELBİSTAN MYO
K.MARAŞ MYO
GÖKSUN MYO
İSLAHİYE MYO
AFŞİN MYO
ANDIRIN MYO
BAHÇE MYO
DÜZİÇİ MYO
PAZARCIK MYO
SAĞ.HİZ.MYO
15
4
1
3
5
2
2
DOÇENT
YRD.DOÇ
ÖĞR.GÖR.
OKUTMAN
2
3
3
10
22
1
5
5
1
21
63
10
11
12
7
13
9
4
1
7
2
44
16
4
7
9
19
2
1
1
41
13
9
37
43
11
10
5
2
1
3
SAĞLIK YÜKSEK OK
BED.EĞT.ve Sp.Y.
FEN BİL.ENS.
SOS.BİL.ENS.
YABANCI UY.PER.
GENEL TOPLAM
ARŞ.GÖR.
UZMAN
11
8
12
26
98
3
1
TOPLAM
47
88
32
43
104
167
25
18
8
26
74
11
12
16
10
13
11
6
1
8
5
24
11
4
764
2
4
6
1
2
2
5
5
1
1
4
3
4
2
2
24
11
1
33
58
176
1
69
212
2
21
195
Tablo 7: İdari Personel Kadrolarının Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
SINIFI
GİH
AHS
DHS
SHS
THS
YHS
TOPLAM
1
37
1
2
6
3
5
1
4
12
5
29
6
20
1
7
37
8
37
9
45
10
44
11
34
3
1
5
2
8
3
2
4
5
41
12
16
17
38
5
6
3
35
4
18
16
75
26
5
9
77
39
7
16
107
12
3
13
72
7
1
15
57
12
13
18
31
13
1
6
7
14
15
TOPLAM
320
3
103
63
97
586
1
1
11
Tablo 8: Fiilen Dolu Olan İdari Personel Kadrolarının Birimlere Ve Kadro Derecelerine Göre Dağılımı
BİRİMLER
1
GENEL SEKRETERLİK
2
3
4
5
7
1
1
1
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1
1
1
1
STRATEJİ G. DAİ. BŞK.
1
1
PERSONEL DAİ. BŞK
YAPI İŞL.TEK.DAİ.BŞK.
BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK.
ÖĞR. İŞL. DAİ. BŞK.
SAĞLIK KÜLT. DAİ.BŞK
İDARİMALİ İŞL.DAİ.BŞK
KÜT. DOK. DAİ. BŞK
SİVİL SAVUNMA UZM.
FEN EDEB. FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAK.
İKT.İDARİ BİLİMLER FAK
ORMAN FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
K.S.Ü. HASTANESİ
MÜH. MİMARLIK FAK.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
FEN BİLİMLERİ ENS.
SOSYAL BİLİMLER ENS.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENS.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
B.E.S.Y.O.
K.M.M.Y.O.
SAĞ. HİZ. M.Y.O.
ELBİSTAN M.Y.O.
AFŞİN M.Y.O.
GÖKSUN M.Y.O.
ANDIRIN M.Y.O.
PAZARCIK M.Y.O.
ISLAHİYE M.Y.O.
BAHÇE M.Y.O.
DÜZİÇİ M.Y.O.
DÖNER SERMAYE
GENEL TOPLAM
1
3
1
2
2
3
1
2
6
4
3
2
3
1
1
3
5
1
1
2
9
4
1
1
2
1
3
2
3
7
1
1
4
1
1
3
9
4
1
10 11 12 13 14 15 Toplam
1
16
1
5
2
1
1
8
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
5
7
1
2
1
1
1
6
2
2
2
11
1
2
1
5
3
7
2
3
3
5
1
8
2
2
22
53
12
16
13
76
5
1
15
1
1
2
1
15 14
1
2
1
2
1
31
1
45
1
1
3
1
1
1
1
3
5
1
19
2
2
1
3
1
2
1
6
2
2
3
1
1
11
5
5
134
5
6
25
3
3
1
2
1
1
20 10
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
17
4
1
2
1
4
2
5
1
41 12 16 17 38 35
1
1
2
1
1
3
1
75
2
1
3
2
1
1
2
1
5
4
3
3
3
4
1
3
1
3
1
3
1
1
3 4 1
2
2
2 1
1
2
4 1
1
2
77 107 72 57 31
1
1
7
1
4
32
2
23
13
16
11
4
18
10
10
4
586
Sonuç olarak, Üniversitemizin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için mevcut insan kaynaklarını
etkin ve verimli şekilde kullanması gerekmektedir. Bu da; insan kaynaklarının planlaması, geliştirilmesi,
motivasyonu, performans değerlendirmesi ve ölçümüne yönelik olarak yapılacak daha ileri analiz ve
çalışmalarla mümkün olabilecektir.
12
5- Sunulan Hizmetler
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma, yayın faaliyetlerinin yanında topluma
verdiği hizmetler ve ürün faaliyetini de sürdürmektedir.
Üniversitemizin ürün ve faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır.
Ürünler:
- Meslek sahibi birey (öğrenci)
-Bilgi
-Yayın
-Sanatsal ürünler
-Basın yayın ürünleri (poster, kartvizit, kitap …vb)
Hizmetler:
-Sağlık
-Danışmalık
-Laboratuvar
-Toplumun eğitimi
-sanat etkinlikleri
-Sosyal etkinlikler
-Kütüphanecilik
-Üretim Hizmetleri
-Basın-Yayın ve Matbaa hizmetleri
-Bakım-Onarım
-Tanıtım Hizmetleri
Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-yayın faaliyetlerinin yanında verdiği hizmet ve ürettiği
ürünlerden kaliteden ödün vermeden toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya devam etme azim ve
kararlılığındadır.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu İdareleri Bütçe Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülen işlemleri malî yönetim ve kontrol sistemlerini kurularak kendileri tarafından
yapılması öngörülmüştür. Buna istinaden 1050 sayılı Kanunla kurulmuş olan Bütçe Dairesi
Başkanlıkları 5018 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine Mali Hizmetler Birimlerinin kurulması hüküm altına
alınmıştır.
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 2006 yılında kurulmuştur.
Başkanlık, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç yapısını oluşturmakta ve
bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. 2006 yılı ortalarında 3 adet mali hizmetler uzmanı mali
hizmetler birimine atanmıştır.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Bütçe ve Performans Müdürlüğü,
Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, İç Kontrol Müdürlüğü, Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama
Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluşmaktadır.
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
13
Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî
hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur.
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi yayınlanmış ve 39
harcama birimi harcamalarında ön mali kontrolünü yapmakta ve ödeme aşamasında Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı mevzuat doğrultusunda muhasebe ve ön mali kontrol denetimini gerçekleştirmektedir.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
AMAÇ 1: Eğitim-Öğretimi Çağdaş Normlara Uygun Bir Şekilde Geliştirmek (Eğitimde
Yenilikçilik ve Yaratıcılık)
Hedef 1: Eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların iyileştirilmesi.
Faaliyet 1: Bina inşası devam etmekte olan birimlerin binalarının ihtiyaç ve öncelik
sırasına göre bir an önce bitirilerek faaliyete geçirilmeleri, halen hiç başlanmamış olan
araştırma-uygulama alanlarının, tesislerinin ve altyapılarının oluşturulması.
Faaliyet 2: Bina yapım çalışması henüz başlamamış olan birimler için; öğrencilerin
uygulama alanları, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı gibi durumlar göz ardı edilmeden birime
uygun fiziki koşulları olan binaların yapımı için rektörlük bünyesinde gerekli çalışmalara (proje
ve bütçelendirme gibi) başlanılması.
Faaliyet 3: Bina yapım çalışmasının zaman alacağı ya da bir binaya sahip olma ölçeğinde
olmayan birimler için mevcut binalarda faaliyetlerini etkin şekilde sürdürebilecekleri fiziki
olanakların sağlanması.
Faaliyet 4: Kendi binalarında faaliyetlerini sürdüren birimlerin mevcut olanaklarının
iyileştirilmesi.
Faaliyet 5: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin tesis sorunları giderilerek bu
tesislerden en üst seviyede yararlanılmasının sağlanması.
Faaliyet 6: Öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesine yönelik üniversite yerleşkesi
içerisinde öğrenci yurtları yapımını başlatmak için girişimlerin (YURTKUR, üniversitenin kendi
olanakları, sponsor bulmak, yap-işlet-devret modeli gibi) yoğunlaştırılarak 2008 yılı sonuna
kadar somut adımların atılması ve 2012 yılı sonuna kadar yurt binalarının yapımına fiilen
başlanılması.
Faaliyet 7: 2008 yılı sonuna kadar üniversite yerleşkesi içerisinde temel ihtiyaçları
karşılayacak sağlık biriminin (merkez yerleşkesinde halen hizmet görmekte olan medikososyale ek olarak) oluşturulması.
Faaliyet 8: Engelli öğrenciler için hem alt yapı hem de eğitim öğretim açısından gerekli
düzenlemelerin en kısa sürede yapılması.
Hedef 2: Birimler bünyesinde yeni bölümlerin, anabilim /anasanat dallarının açılması ve aktif
olmayan mevcut bölümlerin faaliyete geçirilmesi.
Faaliyet 1: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, istihdam edilebilir elemanlar yetiştirebilecek yeni
bölümlerin açılmasını sağlamak için girişimlerde bulunulması.
Faaliyet 2: Açık bulunup eğitim-öğretim faaliyetine henüz başlayamamış bölümlerin,
gereksinim duydukları olanakları (öğretim elemanı, derslik, laboratuvar, araç-gereç v.b)
sağlayarak, aktifleştirilmelerinin sağlanması.
Faaliyet 3: Bölümler bünyesinde eksik bulunan Anabilim /anasanat Dallarının kurulması.
14
Faaliyet 4: Öncelikle öğretim elemanı sayısı uygun olan Anabilim /anasanat Dallarında
yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programlarının açılması.
Faaliyet 5: Mevcut olan ancak aktif olmayan enstitülerin aktif hale getirilmesi, mevcut
olmayan enstitülerin ise açılması için girişimlerde bulunulması.
Hedef 3: Eğitim müfredat programı geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet 1: Birim düzeyinde ders program ve içeriklerinin her 4 yılda bir ulusal ve uluslar arası
gelişmelere ve günün koşullarına uygun olarak düzenlenmesi.
Faaliyet 2: 2009 yılı sonuna kadar tüm bölümlerin ders programlarının Bologna sürecine
uygun hale getirilmesi.
Faaliyet 3: Bölümler seviyesinde önerilen ders ve yardımcı kitapların her yıl
güncellenmesi.
Faaliyet 4: Öğretim elemanlarının ders kitapları ve notları hazırlamaları yönünde
özendirilmesi ve bunun için gereksinim duyulan kaynakların sağlanması.
Faaliyet 5: Uygulamalı ders saatlerinin artırılarak öğrencilerin pratiğe yönelik bilgi
edinmesinin sağlanması, öğrencilerin uygulama alanlarında daha fazla çalışma sağlayıcı
uygulamaların yapılması ve bu amaçla uygulama alanlarına ulaşım ve erişim sorunlarının
çözülmesi.
Faaliyet 6: 2009–2010 ders yılında mezun olacak öğrencileri de kapsamak üzere, tüm lisans
programlarında en az iki derste grup/takım çalışması yapma olanağı sağlanması
Faaliyet 7: Yukarıda belirtilen faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi ve değişikliklerin
yapılması için bölümler seviyesinde çalışma gruplarının oluşturulması.
Faaliyet 8:
Özellikle teknik bölümler başta olmak üzere ilgili bölümlerde bulunan son sınıf
öğrencilerinin branşlaşmalarının sağlıklı olabilmesi için seçmeli dersler kapsamında, ilgili
sanayi birimlerinde haftanın belirli günlerinde çalışma imkânının sağlanması ve değerlendirme
aşamasında öğretim elemanı ve sanayi çalışanının işbirliğiyle başarı durumunun belirlenmesi.
Hedef 4: Yenilikçi eğitim-öğretim stratejilerinin kullanılması.
Faaliyet 1: Yenilikçi öğretim stratejilerini kullanarak, öğrencilere en etkili öğretim
yöntemlerinin sunulması.
Faaliyet 2: İlgili kurumlarla işbirliği sağlanarak özel dallarda sertifika programlarının
yapılması ve bu programların sürekliliğinin sağlanması.
Faaliyet 3: Öğrenci merkezli eğitim ve öğretime ağırlık verilmesi (Öğrencilerin dersle ilgili
materyallere ve ders içeriğine katkı sağlayıcı araştırmalara yönlendirilmesi).
Faaliyet 4: Derslerle ilgili konusunda piyasa deneyimi olan başarılı uzman kişilerin bilgi
ve deneyimlerini öğrencilere aktarmaları yönünde programların hazırlanması.
Faaliyet 5: Deney föylerinin gözden geçirilerek öğrencilerin daha fazla yararlanabilecekleri
şekle dönüştürülmesi ve laboratuvar föyleri üniversitenin basım evinde basılıp kitapçık haline
getirilerek öğrenciye sunulması (Kitapçıkların üniversite bünyesinde satılması).
Hedef 5: Öğrenciler için çağdaş ve etkili eğitim ortamının (sınıf, laboratuvar vb.) oluşturulması.
Faaliyet 1: İhtiyaç duyulan birimlerde mevcut olan sınıf, laboratuvar ve çalışma ofisi
sayılarının artırılması.
Faaliyet 2: Mevcut akıllı sınıf sayısının 2010 yılına kadar iki katına çıkartılması.
Faaliyet 3: Laboratuvar
ve
atölyelerin
araç-gereçlerinin
yenilenmesi
modernizasyonunun sağlanması, alet ve makine parkının oluşturulması.
Faaliyet 4: Ortalama 6–7 öğrenciye bir deney seti düşen öğrenci laboratuvarlarında deney
setlerinin 2-3 öğrenciye bir set düşecek hale getirilmesi.
15
Faaliyet 5: Öğrenci laboratuvarları sayısının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda
artırılması.
Faaliyet 6: İhtiyaç duyulan birimlerde multi-disipliner eğitim laboratuvarlarının ve deneme
alanlarının oluşturulması.
Faaliyet 7: İhtiyaç duyulan birimler bünyesinde bilgisayar destekli tasarım ve çizim
laboratuvarlarının kurulmasının sağlanması.
Faaliyet 8: Uygulamalı dersler için Temel bilimlerde 10 kişilik, klinik bilimlerde 3–5 kişilik
gruplar halinde ders yapılabilmesine olanak sağlanması.
Faaliyet 9: Beceri geliştirmeye yönelik maket ve araç-gereç sayısının 5 öğrenciye bir
çalışma materyali olacak şekilde düzenlenmesi.
Faaliyet 10: Prototip ölçekte mesleki uygulama ortamlarının sağlanması.
Faaliyet 11: Yabancı dil eğitiminin etkinleştirilmesi amacıyla dil laboratuvarlarının kurulması.
Faaliyet 12: Derslerin verimli şekilde işlenebilmesini sağlayacak öğrenci sayısının
belirlenmesi ve uygulanması. (Öğrenci sayısına birimler düzeyinde belirli standartlar
getirilerek, öğrenci sayısının fazla olduğu bölümlerde şubeleşmeye gidilmesi.)
Hedef 6: Öğretim elemanı başına düşen lisans öğrenci sayısının azaltılması.
Faaliyet 1: 2012 yılına kadar, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 15’e
düşürülmesi.
Faaliyet 2: Anabilim /anasanat dallarındaki öğretim elemanı sayısı dikkate alınarak, eksik
olan akademik kadroların tamamlanması için girişimlerde bulunulması. Her anabilim
/anasanat dalı için asgari öğretim elemanı (Prof., Doç., Yrd. Doç.) sayılarının 2012 yılı
sonuna kadar tamamlanması. Başka üniversitelerden gelecek olan öğretim eleman
adaylarının teşvik edilmesi.
Faaliyet 3: Halen öğretim elemanı bulunmayan ve ilgili derslerin yan anabilim /anasanat dalı
öğretim elemanlarının veya Üniversite dışından görevlendirilen öğretim elemanlarının verdiği
anabilim /anasanat Dallarına nitelikli öğretim elemanı alınması.
Hedef 7: Tüm akademik birimlerde, öngörülen eğitim, araştırma ve diğer faaliyetler
doğrultusunda beş yıllık akademik insan kaynağı planlarının yapılması.
Faaliyet 1:Bölüm/birim düzeyinde eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet fonksiyonları göz
önüne alınarak öncelikli gelişme ve akademik personel ihtiyaç alanlarının belirlenmesi.
Faaliyet 2:Öncelikli alanlara göre olması gereken akademik personel ve unvanlarının yıllar
itibariyle belirlenmesi ve ihtiyaç tespiti yapılması.
Faaliyet 3:Akademik birimlerde/programlarda öğretim elemanı ders yükü ve/veya öğrenci
sayıları değerlendirilerek, öncelikli ihtiyaçların Fakülte / Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO ve
üniversite düzeyinde belirlenmesi.
Hedef 8: Bilgisayar laboratuvarının verimli kullanımının sağlanması.
Faaliyet 1: Merkezi bir bilgisayar laboratuvarının oluşturularak tüm laboratuvarların aynı
yerde toplanmasının sağlanması.
Faaliyet 2: Bilgisayar laboratuvarlarında düşük kapasiteli işletim sistemine sahip olup çağdaş
teknolojiyi izlemeye imkan vermeyen araç-gereçlerin üç yıl içerisinde tamamen yenilenmesi.
Faaliyet 3: Bilgisayar laboratuvarından sürekli yararlanma olanağının sağlanması.
Faaliyet 4: Bilgisayar laboratuvarlarındaki mevcut cihazların düzenli olarak bakım ve
onarımının yapılması. Gereksinim duyulan zamanlarda ortaya çıkan sorunlara ani
müdahalede bulunabilecek bilgisayar teknisyenlerinden oluşan bir ekibin oluşturulması. Bu
ekip üyelerinden her birinin bir birimden sorumlu olacak şekilde görevlendirilmesi.
16
Faaliyet 5: Bilgisayar laboratuvarlarında mevcut bilgisayarlara gereken donanım
programlarının ve yazılımların güncellenerek eklenmesi.
Hedef 9: ISO 9000 kalite güvence sistemi belgesinin alınması.
Faaliyet 1: En az bir birimde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları derhal başlatılarak
üç yıl içerisinde kalite belgesinin alınması.
Faaliyet 2: 2008–2009 güz döneminde TKY süreci ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet 3: 2008–2009 Bahar döneminde Kalite Çemberlerinin oluşturulması.
Hedef 10: Öğretim elemanı kalitesinin yükseltilmesi.
Faaliyet 1: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası üniversite ve enstitülerle
gerçekleştirdiği ortak araştırmaların sayılarının artırılması.
Faaliyet 2: Öğretim elemanlarının daha etkin ve verimli ders anlatımı için, öğretim
elemanının ihtiyaç duyması halinde yeterli pedagojik formasyon derslerini gönüllü olarak
almalarının sağlanması.
Faaliyet 3: Öğretim elemanlarının daha etkin faaliyet sürdürebilmeleri için hizmet içi
eğitimlerin düzenlenmesi. (Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme konusunda
objektif ve nesnel olabilmeleri için bu konuyla ilgili yılda en az bir kez seminer ve kursların
düzenlenmesi).
Faaliyet 4: Ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmiş kurum dışı Fakülte/ Enstitü/ Yüksek Okul /
MYO’larıyla ve kurum içi birimler arası öğretim elemanı değişimlerinin sağlanması.
Faaliyet 5: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kaliteli bilimsel dergilerde yayın
yapmalarını teşvik edecek mevcut uygulamalara ilave olarak yeni yöntemlerin geliştirilmesi.
Hedef 11: Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi.
Faaliyet 1: Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen eğitim ve öğretimin, ulusal ve
uluslararası platformda rekabet edebilecek, konusunda uzman, araştırmacı ve analitik karar
verme yeteneğine sahip mezunlar yetiştirecek seviyeye ulaştırılması.
Faaliyet 2: Fakülte / Yüksek Okul ve MYO’na en yüksek puanla giren veya bölüm birincisi
olan öğrencilere burs verilerek teşvik edilmesi.
Faaliyet 3: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)
ve diğer ulusal/ uluslararası eğitim ve
öğretim programları dahilinde yurt içine ve dışına daha fazla öğrenci gönderilmesi.
Faaliyet 4: Yurt dışında veya uluslararası şirketlerde staj yapmaları için öğrencilerin teşvik
edilmesi ve öğrenci kabullerinin kolaylaştırılması.
Faaliyet 5: Sosyal faaliyetlerin artırılması ve öğrencilerin sosyal olanaklardan
bilgilendirilerek daha fazla yararlanmalarının sağlanması.
Hedef 12: Merkez Kütüphanede eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapının
geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Elektronik veri tabanlarına abone olunması ve var olan aboneliklerin
yenilenmesi (Emerald, Science Direct gibi).
Faaliyet 2: Kütüphanenin süreli yayın tarama hizmetinin geliştirilmesi ve öğrencilerin de
kullanımı için daha çok sayıda bilgisayar ve internet hizmetinin sağlanması.
Faaliyet 3: Kütüphane üyeliklerini artırarak daha fazla ve güncel bilgilere ulaşımın
sağlanması.
Faaliyet 4: Merkezi kütüphane bünyesinde yer alan bir okuma salonunun oluşturulması.
Faaliyet 5: Merkezi kütüphanenin daha faydalı bir hizmet verebilmesi için 2009 yılına kadar
açık raf sistemi uygulamasına geçilmesi.
17
Faaliyet 6: Kütüphane kullanıcılarının fotokopi gereksinimini karşılamaya yönelik fotokopi
hizmetinin sunulması. Bu amaçla fotokopi makinesi ve makinelerin kullanımını
işlevselleştirecek yöntemlerin (görevli personel aracılığıyla veya kartlı sistem uygulaması gibi)
geliştirilmesi.
Faaliyet 7: Yukarıda belirtilen faaliyetlerin uygulamaya konulmasıyla birlikte uzun dönemde
daha etkin bir kütüphane hizmetinin sunulabilmesi amacıyla müstakil bir kütüphane binasının
inşa edilmesi için gerekli hazırlıkların başlatılması ve 2012 yılına kadar inşaatına bitirilmiş
olması.
Hedef 13: Kütüphane olanaklarından yararlananların sayısında 2010 yılına kadar % 50’lik artış
olması için gerekli çalışmaların yapılması.
Faaliyet 1: Ulusal alanda öne çıkan kitapların % 90’ının alınmasının sağlanması.
Faaliyet 2: Kütüphanede bölümle ilgili uluslararası yayın sayısının % 80 artırılması.
Faaliyet 3: Ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli dergilere abone olunması.
Faaliyet 4: Kitap ve/veya dergi alımında yeterli finansman olanaklarının sağlanması.
Faaliyet 5: Kütüphane hizmetlerinden daha fazla yararlanmak için internet yoluyla
kütüphaneye erişim imkanlarının geliştirilmesi
Hedef 14: İhtisas Kütüphanelerinin eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapılarının
geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Var olan ihtisas veya bölüm kütüphanelerinin güncel yayınların (kitap, bilimsel
dergi ve CD vb.) yer alacağı şekilde sürekli geliştirilmesi ve bu kütüphanelerdeki yerli ve
yabancı kaynak sayısının her yıl % 5 oranında artırılması.
Faaliyet 2: Birimlerin kendi alanlarıyla ilgili nitelikli süreli yayınlardan en az beş tanesine
abone olması.
Hedef 15: Lisansüstü eğitimin geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Lisansüstü eğitim-öğretim sürecinde öğrencilere sektör ve proje destekli burs
olanaklarının sağlanması.
Faaliyet 2: Öğrencilere yurt içi ve yurt dışında farklı üniversitelerde çeşitli sürelerde eğitim
ve araştırma olanaklarının geliştirilmesi.
Faaliyet 3: Öğrencilerin kendi konularında birim içerisinde yürütülen projelerde çalışma
olanağının sağlanması.
Faaliyet 4: Öğrencilerin gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kongre, sempozyum, seminer
vb. katılımlarının daha fazla teşvik edilmesi.
Faaliyet 5: Lisansüstü eğitim öğrencilerinin kullanabileceği araştırma görevlisi kadrosunun
artırılması ve doktora programı bulunan anabilim/ anasanat dallarının bu kadrolardan iki katı
fazla yararlanmalarının sağlanması.
Faaliyet 6: Tezsiz II. Öğretim yüksek lisans programlarının sayılarının artırılarak daha etkili
duyurulması ve tanıtılması yoluyla mevcut tezsiz yüksek lisans talebinin artırılması
Faaliyet 7: Katılımcıların derslere devam zorlukları dikkate alınarak, tezsiz yüksek lisans ve
sertifika programlarında e-Öğrenim teknolojilerinin kullanılması.
Faaliyet 8: Araştırma görevlilerinin tez konularını proje şeklinde KSÜ Araştırma Projeleri
Yönetim Birimine sunmalarının teşvik edilmesi için projelere verilen desteğin artırılması.
Hedef 16: Lisansüstü eğitimde yüksek akademik seviyeye ulaşarak üniversitenin kurumsal
yapısı ve akademik ortama katkıda bulunulması.
Faaliyet 1: Öğrenmeye yönelik çıktıların, notların değerlendirilerek başarı için gerekli olan
standartların araştırılması yönünde çalışmalar yapılması.
18
Faaliyet 2: Eğitim ve Öğretim sisteminde ders veren ve araştırma yapan kadro arasında
(Fakülte/ Enstitü/ Araştırma Uygulama merkezleri..vb.) güçlü bağların kurulması ve
geliştirilmesinin teşvik edilmesi.
Faaliyet 3: Tüm anabilim/anasanat dallarında verilen lisansüstü eğitimin çıktılarını
değerlendirecek, ölçüm araçlarının olası ve uygun araçlarla tanımlanması (araştırma
yetenekleri, iletişim yetenekleri) eğitim ve öğretim dönemi boyunca eğitimsel çıktıları
değerlendirecek bir mekanizmanın kurulması yönünde çalışmaların yapılması.
Faaliyet 4: Lisansüstü tezlerinin yerel, bölgesel ve küresel ölçekteki sorunlara cevap
aramak üzere sosyo-ekonomik ve teknik içeriğinin öncelik taşımasının desteklenmesi.
Hedef 17: Staj eğitimlerinin verimli olmasının sağlanması.
Faaliyet 1:
Öğrencilerin staj yaptıkları kurum ve işyerlerinde düzenli kontrollerin yapılması.
Faaliyet 2:
Staj eğitimi sırasında mesleği ile ilgili kanun ve kuralları öğrenipöğrenmediklerinin test edilmesi.
AMAÇ 2: e-Üniversite Altyapısını Geliştirmek
Hedef 1: Birimlere ait mevcut web sayfalarının eksikliklerinin giderilerek güncel tutulması.
Faaliyet 1: Her öğretim elemanının, kişisel ve akademik çalışmalarındaki değişime paralel
olarak, web otomasyonu aracılığıyla kendi sayfasını güncel tutmasının ve takip etmesinin
sağlanması.
Faaliyet 2: Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO geneli ile ilgili web sayfası
güncellemelerinin, her bölüm tarafından takip edilerek, güncel bilgilerin otomasyon aracılığıyla
girişinin sağlanması.
Faaliyet 3: Öğrencilerin bitirme tezi ve seminer çalışması konu başlıklarının Fakülte
/Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO web sayfasında sunulması için gereken altyapı çalışmasının
yapılması.
Faaliyet 4: Web sayfasına eğitimle ilgili güncel konularda anket konulması.
Hedef 2: Web sitesi bulunmayan her Anabilim/Anasanat Dalı, Araştırma-Uygulama Merkezleri ve
Hastanelere ait web sitesinin (Türkçe ve İngilizce olarak) 2 yıl içerisinde oluşturulması.
Faaliyet 1: Her bölümden yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğrencilerden oluşan bir grup
kurularak, her bölümü ayrı ayrı tanıtacak bir WEB sitesinin oluşturulması ve güncellenmesi.
Faaliyet 2: Anabilim/Anasanat Dalındaki eğitim-öğretim faaliyetleri, ders notları ve
yararlanılan kaynakların internet ortamına taşınması.
Hedef 3: Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri ve
sunulan hizmetlerin bilişim teknolojileri aracılığı (uzaktan öğretim) ile gerçekleştirilmesinin
sağlanması.
Faaliyet 1: Öğretim elemanları tarafından derslerle ile ilgili hazırlanan notların web yolu ile
öğrencilere aktarılmasının etkinleştirilmesi
Faaliyet 2: Görüntülü ders verebilmek için gerekli alt yapının hazırlanması ve gereken
donanım ve yazılımın oluşturulması (Gerekli programların lisanslı olarak temin edilmesi).
Faaliyet 3: Elektronik kitap ve dokümanların hazırlanması.
Faaliyet 4: Bilgi-iletişim teknolojilerinin verimli bir şekilde kullanımını sağlamak için öğretim
elemanlarına, idari personele ve öğrencilere yönelik seminerler düzenlenmesi.
Hedef 4: Öğrencilere sunulan hizmetlerin zamanında ve etkin bir biçimde bilgi ve iletişim
teknolojileri aracılığı ile verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.
19
Faaliyet 1: İşletme bölümünden başlayarak uzaktan yüksek lisans (e-MBA, işletme
bölümü için) uygulamasına geçilebilmesi amacıyla alt yapı çalışmalarına başlanılması.
Faaliyet 2: Birimlerde uzaktan eğitimin alt yapısını kurarak uygun olan bölümler için tezsiz
yüksek lisans ve sertifika programları için çalışma başlatılması.
Faaliyet 3: Bütün öğrencilerin bilgisayar çıktısı alabileceği bir bilgisayar laboratuvarının
kurulması ve mevcut laboratuvarlarda da bilgisayar sayısının artırılması.
Faaliyet 4: Öğrencilerin bilimsel çalışmaları takip edebilecekleri e-dergilere abone
olunması.
Faaliyet 5: Öğrencilerin dünyadaki her türlü gelişmeleri takip edebilecekleri internet
olanaklarının en üst düzeye çıkarılması.
Hedef 5: Güçlü internet alt yapısının oluşturulması (İnternet altyapısının yenilenmesi)
Faaliyet 1: Üniversite yerleşkesi içerisinde kablosuz internet ağının yaygınlaştırılması.
Faaliyet 2: Dersliklerdeki akıllı sınıflarda internet bağlantısının geliştirilmesi.
Faaliyet 3: E- Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul ve MYO ortamında mezunların bir araya
gelebilecekleri, sorunlarını çözebilecekleri ve haberleşebilecekleri bir web sayfası veya
tartışma platformunun oluşturulması.
Faaliyet 4 : Mevcut internet erişim olanaklarının meydana gelen teknolojik gelişim ve
değişimlere uyum sağlayacak şekilde güçlendirilmesi.
Hedef 6: E- Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul ve MYO olabilme yolunda gerekli bilgilerin
sağlanması.
Faaliyet 1: Birimlerle ilgili gerekli bilgilerin zamanında girilmesinin sağlanması.
Faaliyet 2: Periyodik değişen bilgilerin zamanında güncellenmesi.
Faaliyet 3: Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul ve MYO duyurularının ve danışman-öğrenci
iletişimlerinin birim sayfasından takibinin geliştirilmesi.
Hedef 7: Öğrencilere internet üzerinden verilen hizmetlere yenilerinin eklenmesi.
Faaliyet 1: Öğrenci işleri ile olan iletişim ve belge teminini sağlayacak alt yapının
oluşturulması.
Faaliyet 2: Danışmaların ve dersi veren öğretim elemanlarının istedikleri zaman öğrenciye
ulaşabilmelerinin sağlanması.
AMAÇ 3: Bilimsel araştırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma
olanaklarını geliştirmek (Teknolojik altyapısı güçlü, araştırma geliştirmede ileri düzeyde olmak).
Hedef 1: Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan makale sayısının artırılmasının özendirilmesi.
Faaliyet 1: Uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan makale sayısının artırılması.
Faaliyet 2: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısının artırılması.
Faaliyet 3: Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısının artırılması.
Faaliyet 4: Her öğretim elemanının yılda en az alanlarıyla ilgili bir dergi makalesi ve bir de
kongre bildirisi yayınlamasının özendirilmesi.
Faaliyet 5: Uluslararası alanda yayın yapan kişilere yönelik mevcut ödüllendirme
yöntemlerinin geliştirilmesi (Öğretim elemanlarının yayın teşviklerinin artırılması).
Faaliyet 6: Üniversite ya da Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO’ larının web sisteminde
teşekkür köşesi oluşturulması ve bu kişilerin isimlerinin orada yazılması.
Faaliyet 7: Araştırma ve yayınlar için sağlanan gerekli fonların artırılması.
20
Faaliyet 8: Üniversite dışı kaynaklardan proje alınması için gerekli laboratuvar ve yardımcı
eleman ihtiyacının temin edilmesi.
Faaliyet 9: Akademik araştırmaların ve yayın çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesi için gerek üniversite bünyesinde gerekse dışarıdan bilimsel araştırma yöntemleri
(araştırma teknikleri, istatistik ve bilimsel yayın etiği vb.) konularında, bu alanlarda deneyimli
eğitmenlerin konuşmacı olarak katılacakları kurs ve seminerlerin düzenlenmesi, bu konularda
birimler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve çağdaş bilimsel araştırma kültürünün
geliştirilmesi.
Faaliyet 10: Bölümler seviyesinde öğretim elemanlarının katılacağı ve yaptıkları çalışmaları
bölüm elemanları ile paylaşacağı her ay düzenli seminerlerin yapılması.
Faaliyet 11: Uluslararası dergilerde editör olarak görev alan öğretim elemanı sayısının
artırılması için teşvik mekanizmalarının kurulması.
Faaliyet 12: Bölümün gereksinim duyduğu bilgisayar programlarının satın alınması ve bu
programların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için kurs ve seminerlerin düzenlenmesi.
Faaliyet 13: Öğretim elemanlarının ulusal/uluslarası makalelerden aldıkları atıfların
ödüllendirilmesi.
Hedef 2: Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılımın teşvik edilmesi.
Faaliyet 1: Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmeye yönelik gerekli
maddi desteğin artırılması (Her birimden yılda en az 3 eğitimcinin ulusal veya uluslararası
kongre ve kurslara gönderilmesi).
Faaliyet 2: Üniversite dışı desteği artırmak için yurtiçi (TÜBİTAK, TÜBA vb.) ve yurtdışı
araştırma kurumları ile iletişimin geliştirilmesi.
Faaliyet 3: Üniversite genelinde her yıl en az 2 tane mesleki alanla ilgili konferans
düzenlenmesi ve üniversite bünyesinde profesyonel konferans tertip biriminin oluşturulması.
Faaliyet 4: Öğretim elemanı ve öğrencilerimize ulusal ve uluslararası kongre/bilgi şöleni
vb. toplantıların duyurulması.
Hedef 3: Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.
Faaliyet 1: Birimlerde ulusal ve uluslararası düzeyde projeler sunulması veya görev
alınması.
Faaliyet 2: Projelere verilen destek miktarlarının artırılması (Üniversitenin bütçeden
araştırmaya ayırdığı payı artırması).
Faaliyet 3: 2010 yılına kadar Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenen projelerin
sayısını %50 oranında artırmaya çaba harcanması.
Faaliyet 4: Proje yapan kişilerin ödüllendirilmesi.
Faaliyet 5: Özellikle toplumsal problemlerin çözümüne yönelik AR-GE faaliyetlerinin
üniversite dışından farklı araştırma birimleri, yerel sanayi kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları
ve meslek odalarının yerel temsilcileriyle ortak proje haline getirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet 6: AB üyesi ülkelerdeki benzer konularda çalışan merkezlere araştırma
ziyaretinde bulunulması ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesi.
Faaliyet 7: Patent alınabilecek ve/veya ekonomiye katkısı olacak projelerin yapılmasının
teşvik edilmesi.
Faaliyet 8: Avrupa Birliği’nin desteklediği çerçeve programlarına ve TÜBİTAK araştırma
fonlarına proje sunulması (Her birimden 2 yıl içerisinde en az 2 proje sunulması).
Faaliyet 9: Uluslararası ve ulusal proje hazırlama toplantılarına atılımların desteklenmesi
veya benzer sunumların KSÜ tarafından organize edilmesinin sağlanması.
21
Faaliyet 10: Diğer üniversite, Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO ve bölüm öğretim
elemanlarının katılacağı çalıştaylar (workshoplar) düzenlenmesi ve düzenlenen çalıştaylara
(workshoplara) katılım olanaklarının sağlanması.
Hedef 4: 2010 yılına kadar başarılı tezlerin enstitü yayını olarak basılmasının sağlanması.
Faaliyet 1: Bu hedef doğrultusunda bir değerlendirme kurulunun oluşturulması.
Faaliyet 2: Enstitü yayını olarak basılmaya hak kazanmış olan tez çalışmasını yapan
öğrenci ve öğretim elemanının ödüllendirilmesi.
Hedef 5: Üniversite araştırma projeleri ve üniversite dışı kuruluşların desteklediği lisansüstü
çalışmaların sayısının artırılması.
Faaliyet 1: Lisansüstü tezlerin ilgili kuruluşlarca desteklenebilecek konulardan seçilmesi
konusunda anabilim/anasanat dalları ile görüşmeler yapılması, elde edilen bilgiler
doğrultusunda anabilim /anasanat dallarının alanlarına göre oluşturulacak konu listelerinin
ilgili birimlere iletilmesi,
Faaliyet 2: Üniversite-Sanayi arasında ki AR-GE çalışmalarının artırılması
Faaliyet 3: Lisansüstü eğitimde toplumun öncelikli sorunlarına yönelik faaliyetlere ve
araştırmalara öncelik verilmesi
Hedef 6: Kütüphane olanaklarının geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Her yıl öğretim elemanları tarafından belirlenen ilgili ulusal ve uluslararası
yayınların kütüphaneye alımının artırılmasının sağlanması.
Faaliyet 2: Ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli dergilere varsa internet ortamında
(Science Direct’in yanı sıra Emerald ve buna benzer e-veritabanlarına abone olunarak) yoksa
fiziksel ortamda aboneliğin sağlanması (Uluslararası indekslere giren önemli periyodik
dergilerin %80’ine 2009 yılına kadar erişimin sağlanması).
AMAÇ 4: Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası
tanınırlığını ve etkinliğini artırmak
Hedef 1: Uluslararası, ulusal ve bölgesel konularda araştırmaların özendirilmesi ve sonuçlarının
kamuoyuna aktarılması.
Faaliyet 1: Küreselleşen dünyamızda ulusal ve uluslararası güncel problemlerin tez
konusu yapılarak sorunların çözümüne katkı sağlayıp kamuoyunun aydınlatılmasının
sağlanması.
Faaliyet 2: Araştırma konularının bölgenin ihtiyaçlarına yönelik belirlenmesi ve sonuçların
gerekli görüldüğünde ilgili kişi veya kurumlara duyurulması.
Faaliyet 3:Ülkemizin yarı kurak ve kurak bölgede olması, küresel ısınma, gelecekteki su
sorunları nedeniyle kuraklık, su, su yönetimi, çevre, doğal kaynaklar ve yönetimi ile ilgili
araştırma alt yapısının oluşturulması
Hedef 2: Üniversitenin bölgesel, ulusal düzeydeki olanaklarından yararlanarak sivil toplum
örgütleri basın – yayın vb. gruplarla iletişimin sağlanması.
Faaliyet 1: Bölgesel basınla işbirliği yapılarak birimlerdeki akademik, sosyal ve kültürel
faaliyetlerle ilgili bilgilerin duyurulmasının sağlanması.
Faaliyet 2: Sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gidilerek kültürel etkinlikler düzenlenmesi.
Faaliyet 3: Üniversitenin resmi web sitesini teknoloji haberlerine yer veren saygın TV
kanallarında tanıtma girişimlerinde bulunulması. (TRT, Teknoloji Televizyonu).
Faaliyet 4: Yazılı ve görsel medyada üniversiteyi tanıtıcı programlar yapılması.
22
Faaliyet 5: Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitli testler ve analizler için üniversite
laboratuvarlarını tanıtıcı katalog ve CD’ler hazırlanarak, Meslek Odalarına ve sanayi
kuruluşlarına gönderilmesinin sağlanması.
Faaliyet 6: Periyodik dergi ve bültenlerin daha da etkinleştirilerek paydaşlara gönderilmesi
(Dergilerin tanınırlığın artırılması amacıyla yayın akışı hakkında bilgi verilmesi ve yayınlanmak
üzere makale göndereceklere duyuruda bulunulması, hakem kuruluna, ilgili alanlardaki
akademik birimlerden alınan öğretim elemanı sayısının artırılması vb).
Faaliyet 7: Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımların destek ve teşvik edilmesi
Faaliyet 8: Her yıl düzenlenecek ‘bilgi günleri’ çerçevesinde üniversitenin tanıtımının
yapılması.
Hedef 3: Bölgesel tanınma için yerel yönetimlerle ve özel sektör işletmeleriyle işbirliği yaparak
araştırma ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
Faaliyet 1: Bölgedeki kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik yılda en az 2 konferans ve
seminer düzenlenmesi.
Faaliyet 2: Bölgedeki kamu ve özel sektör yöneticilerinin mesleki uygulama gibi derslerin
%30’una çağrılarak bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 3: Bölgenin mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi için anket çalışmaları yapılması ve
ihtiyaçlara yönelik mesleki eğitim kurslarının açılması.
Hedef 4: Üniversitenin tanıtılması açısından bölüm düzeyinde bölgesel ve ulusal programların
düzenlenmesi.
Faaliyet 1: Üniversite ile ilköğretim okulu öğrencilerinin iletişimini kuvvetlendirmek
amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası içerisinde Üniversite ya da İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından tespit edilen okulları veya belirlenen öğrenci gruplarının misafir
edilmesi.
Faaliyet 2: Üniversite ile orta öğretim öğrencilerinin iletişimini kuvvetlendirmek amacıyla
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası içerisinde Üniversite ya da İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen okulları veya belirlenen öğrenci gruplarının misafir
edilmesi.
Faaliyet 3: Bölgenin yakın dönem tarihi, sosyal ve kültürel yapısına yönelik konferanslar
düzenlenmesi.
Hedef 5: Web sayfasının dikkat çekiciliğinin artırılması.
Faaliyet 1: Uygun görülen her ortamda üniversite web sayfasının tanıtımının yapılması.
Faaliyet 2: Her iki ayda bir web sayfasının güncelleştirilmesi (Bu konuda ilgili birimlerin
gerekli bilgi akışında bulunmasının sağlanması).
Hedef 6: Üniversite merkez laboratuvarları, araştırma merkezleri ile araştırma ve uygulama
hastanesinin bölgesel referans merkezleri olmalarının sağlanması.
Faaliyet 1: Merkezi laboratuvarların ve araştırma merkezlerinin alt yapılarının tamamlanması
Faaliyet 2: Hastane ve merkezi laboratuvarların fiziki mekan şartlarını iyileştirmek. Bu
amaçla 2008 yılı içerisinde Avşar yerleşkesinde yapımı devam eden hastane binasının en az
200 yataklık bölümünün bitirilerek taşınılması. 2010 yılına kadar hastanenin tamamının
bitirilmesi.
Faaliyet 3: Merkezi laboratuvarın en geç 2009 da faaliyete geçirilmesi..
Faaliyet 4: Hastanede eksik olan; onkoloji, tüp bebek, yanık ünitesi, zihinsel ve bedensel
özürlüler için rehabilitasyon merkezilerini oluşturulması.
Faaliyet 5: Bölgede ihtiyaç olan yenidoğan ve erişkin yoğun bakım ve reanimasyon
hizmetlerinde mevcut kapasitenin artırılarak bölgeye yeterli hizmetin sağlanması.
23
Faaliyet 6: Bölgede sık görülen hastalıklara yönelik araştırma ve tedavi merkezlerinin
kurulması.
Hedef 7: Eğitim Aracılığı ile Toplum Desteğinin Kazanılması.
Faaliyet 1: Üretime ve yaşam kalitesine yönelik farklı konularda yetişkin eğitimlerine ağırlık
verilmesi bu amaçla kurs, seminer ve paneller düzenlenmesi.
Faaliyet 2: Bu programlara halkın katılımını sağlamak için uygun ortamın oluşturulması.
Faaliyet 3: Üniversite öğrencilerine ve halka, halk sağlığını tehdit eden hastalıklar
konularında eğitim verilmesi.
Hedef 8: Ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantıların sayısının
artırılması.
Faaliyet 1: Ulusal düzeyde ve stratejik öneme sahip konferans, panel, sempozyum gibi
toplantıların düzenlenmesi
Faaliyet 2: Düzenlenecek bilimsel toplantıların ulusal kurumlarla ortaklaşa
gerçekleştirilmesi ve bu toplantılara katılacak kişilerin o alanda uluslararası ve ulusal
tanınırlığa sahip olması.
Faaliyet 3: Her Anabilim/Anasanat Dalının en az 3 yılda bir defa olmak üzere ulusal ve
bölgesel bilimsel toplantı, kurs, çalıştay ve benzeri faaliyet düzenlemeye teşvik edilmesi.
Hedef 9: Uluslararası düzeyde tanınırlığın sağlanması.
Faaliyet 1: Uluslararası düzeyde öğrenci ya da akademisyenlere yönelik kongre ve
sempozyumlar düzenlenmesi.
Faaliyet 2: Uluslararası düzeyde öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi.
Faaliyet 3: Uluslararası düzeyde diğer kurum ve kuruluşlarla ortak düzenlenen araştırma
ve kursların geliştirilmesi.
Faaliyet 4: Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO’ları ile yurt dışı üniversitelerin ilgili birimleri
arasında işbirliğinin geliştirilmesi.
Faaliyet 5: Uluslararası kongre ve sempozyumlara daha fazla bildirilerle katılımların
sağlanması.
Faaliyet 6: Uluslararası üniversitelerle çift diploma vermek üzere faaliyetlere başlanılması.
Faaliyet 7: Üniversitenin uluslararası imajını kuvvetlendirmek amacıyla tanıtım
kampanyalarının düzenlenmesi.
Faaliyet 8: Bölümler için Türkçe ve İngilizce tanıtım dokümanlarının hazırlanması.
Faaliyet 9: Yurt dışı bilim çevreleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası tanınmış
konuk öğretim elemanı sayısının artırılması.
Hedef 10: Bölgesel işbirliği ve tanınırlığın artırılması.
Faaliyet 1: Yöre halkıyla iletişimde bulunulması. (İletişim faaliyetlerini belirlemek üzere her
yılın ilk ayında o yılın programının belirlenmesi).
Faaliyet 2: Üniversite etkinliklerine yöre halkının katılımının sağlanması.
Faaliyet 3: Çeşitli programlar bünyesinde yöredeki kurum ve kuruluşlara ziyaretler
yapılması.
Hedef 11: Birimlerin potansiyel öğrencilere etkin şekilde tanıtımının sağlanması.
Faaliyet 1: Kahramanmaraş ve çevre illerdeki başarılı liseler başta olmak üzere (Fen,
Anadolu, Süper Lise gibi) gidilerek ve onları davet ederek üniversite bölümlerinin daha iyi
tanıtılmalarının sağlanması.
Faaliyet 2: Birimleri tanıtıcı gerekli dokümanların (CD’ler, broşürler ve kitaplar)
hazırlanması ve Kahramanmaraş ve çevre illerdeki liselere ve dershanelere gönderilmesi.
24
Faaliyet 3: Üniversite sınavında yüksek puan alan öğrencilere üniversiteyi tanıtan
broşürler gönderilmesi.
Faaliyet 4: İlk 5 tercihinde bölüme giren öğrencilere üniversite tarafından burs imkanı
sağlanması.
Faaliyet 5: Lise ve dengi okullara yönelik yılda en az bir yarışma, panel vb. düzenlenmesi.
Hedef 12: Öğrenci memnuniyetinin artırılması yoluyla üniversite tanıtımının etkinleştirilmesi.
Faaliyet 1: Öğrencilerin üniversite ve bağlı birimlerinden beklentilerinin ve memnuniyet
düzeylerinin her yıl düzenli olarak yapılacak anketlerle tespit edilmesi ve bu anket sonuçlarına
göre gerekli düzenlemelerin yapılması.
Faaliyet 2: Öğrencilere daha geniş burs olanaklarının sağlanması.
Faaliyet 3: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus gibi programlarla yurt dışındaki
üniversitelerle anlaşma sağlanarak öğrenci değişiminin artırılması.
Hedef 13: Mezunların iş bulmasını destekleyici çalışmalarda bulunularak tanıtım çalışmalarına
destek verilmesi.
Faaliyet 1: Özel sektördeki işverenlerin ihtiyaç duydukları iş sahalarındaki çalışan profilinin
öğrenilerek bu beklentilere uygun mezunlar yetiştirilmesi.
Faaliyet 2: Kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrenciler için, girebilecekleri sınavlara
yönelik gerekli bilgilendirmenin ve eğitimin sağlanması.
Faaliyet 3: İşverenler ve öğrenciler arasında diyalogun artırılması.
Faaliyet 4: Mezunların ve Öğrencilerin iş bulma imkanlarının artırılması amacı ile “İnsan
Kaynakları” merkezlerinin oluşturulması ve oluşturulan bu merkezlerin bölgede bulunan
şirketler, sivil toplum örgütleri ve İŞKUR ile devamlı iletişimde olması.
Hedef 14: Yabancı dil eğitimini artırmak suretiyle tanıtım çalışmalarının desteklenmesi.
Faaliyet 1: İngilizce hazırlık programının tüm akademik birimlerde açılması için insan
kaynakları ve teknolojik altyapının geliştirilmesi.
Faaliyet 2: Bölümlerdeki ve merkez kütüphanesindeki akademik alanlarla ilgili güncel
yabancı yayınların artırılması.
Hedef 15: Araştırma bakımından birimlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve etkinliğinin üst
sıralara çıkarılması.
Faaliyet 1: Ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenerek bölümlerin tanınırlığının
artırılması.
Faaliyet 2: KSÜ’ de çalışan öğretim elemanlarının ARBİS araştırıcı bilgi sistemine üyeliğe
teşvik edilmesi.
Faaliyet 3: AB’nin mali destek sağlayan programlarına katılımın KSÜ’ nün tanınırlığı ve
etkinliğini artırmada kullanılması.
Faaliyet 4: Özel sektöre verilecek akademik danışmanlık hizmetleri tanınırlılığı artırıcı
nitelik taşıdığından bu danışmanlık hizmetlerinin genel çerçevesinin ve formlarının
hazırlanması ve internet ortamında kolay ulaşılabilirliğinin sağlanması.
Faaliyet 5: Üniversite faaliyetlerini kapsayan basılı eserlerin (tanıtım katalogu gibi)
potansiyel paydaşlara ulaştırılması.
AMAÇ 5: Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliği
geliştirmek.
25
Hedef 1: Özellikle uluslararası programlar ile ikili anlaşmaları artırarak bu programlar
çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus
programını
öğretim
elemanları ve öğrencilere tanıtmak için belirli aralıklarla tanıtım programı düzenlenmesi.
Faaliyet 2: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus programı çerçevesinde ikili
anlaşma sayılarının bir önceki yıla göre artırılması (Henüz hiçbir ikili anlaşma yapamamış
birimlerde 2008 yılının sonuna kadar en az bir anlaşmanın yapılması).
Faaliyet 3: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus programı çerçevesinde
değişime gidilen öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması.
Faaliyet 4: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP)/ Erasmus programı çerçevesinde ikili
anlaşma yapıldığı halde henüz öğrenci veya öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilememiş
bu anlaşmaların aktifleştirilmesi
Faaliyet 5: AB Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde lisansüstü öğrencilerin araştırma
yapmak üzere AB ülkelerine gönderilmesinin ve yabancı araştırmacı öğrenci kabulünün
gerçekleştirilmesinin artırılması.
Hedef 2: AB programlarından daha fazla yararlanmak amacıyla proje ve etkinlik sayısının
artırılması.
Faaliyet 1: İşbirliği yapılan üniversite sayısının artırılması.
Faaliyet 2: Anlaşma yapılan üniversitelerle bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara ilişkin
ortak projeler yapılması.
Hedef 3: Öğrencilerin/Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğinin artırılması.
Faaliyet 1: Yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelere başarılı öğrencilerin/öğretim
elemanlarının gönderilmesi.
Faaliyet 2: Aynı şekilde diğer üniversitelerden de üniversitemize öğrenciler/öğretim
elemanlarının davet edilerek hem ortaklaşa araştırma yapmalarının hem de üniversiteyi
tanımalarının sağlanması.
Hedef 4: Kamu kuruluşları, diğer üniversitelerin ilgili Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO ve özel
sektör kuruluşları gibi ana paydaşlarla daha etkin iletişimin sağlanması.
Faaliyet 1: Ana paydaşların katılımına açık, düzenli tanıtım toplantıları, söyleşi, panel ve
sempozyumların yapılması.
Faaliyet 2: Ana paydaşlarla ortak projeler geliştirilmesi (TÜBİTAK ve TAEK gibi araştırma
geliştirme kurumlarıyla işbirliği sağlanması).
Faaliyet 3: Diğer üniversitelerin ilgili birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu artırmak
amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen “Anabilim/Ana sanat Dalları Koordinasyon”
toplantılarından en az bir tanesine önümüzdeki üç yıl içerisinde en az bir anabilim /anasanat
dalı düzeyinde yapılması.
Faaliyet 4: Ulusal düzeyde gerçekleştirilen anabilim/anasanat dalı koordinasyon
toplantılarına ilgili anabilim /anasanat dalı öğretim elemanlarının katılımının sağlanması.
Hedef 5: Birimlerin eğitim ve araştırma alanına paralel eğitim veren ve araştırma yapan
uluslararası eğitim kurumları ile iletişim kurulması.
Faaliyet 1: Birimlerdeki eğitim ve öğretimini aksatmayacak şekilde, her yıl bir veya iki
öğretim elemanının alanı ile ilgili araştırma, inceleme yapması, yabancı dil seviyesini
geliştirmesi, bilgi ve görgüsünü artırması amacıyla yurt dışına gönderilmesi.
Faaliyet 2: Yurtdışından davet edilen uzman kişilerin giderlerinin karşılanması için yeterli
kaynakların oluşturulması.
26
Faaliyet 3: Yurtdışı kongre ve sempozyumlara katılan kişilerin giderlerinin karşılanması
için yeterli kaynakların oluşturulması.
Hedef 6: Üniversitemiz Meslek Yüksek Okullarının bir araya gelerek iletişim ve bilgi alışverişinin
sağlanması.
Faaliyet 1: Yüksekokul müdürleri düzeyinde yılda en az bir defa toplantılar yapılması.
Faaliyet 2: Her dönem en az bir defa olmak üzere öğrencilerin bir araya getirilerek kültürel
ve sosyal birlikteliklerinin artırılması.
Faaliyet 3: Üniversite dışındaki gelişmiş MYO’lardan birine iki yılda bir teknik ve bilimsel
bilgi alış verişini sağlayacak gezilerin yapılması.
Faaliyet 4: İl merkezi dışındaki MYO’ları ile il merkezindeki MYO’lar arasında bilgi alışverişi
yapabilecekleri teknik gezilerin yapılması.
Hedef 7: Paydaşlarla eğitim, sağlık, hizmet, tarım ve sanayi alanında olumlu ilişkilerin kurulması,
sürdürülmesi ve geliştirilmesi.
Faaliyet 1: kamu ve özel sektöre ait, eğitim, sağlık, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerindeki
kurumlarla ve diğer üniversitelerle ve üniversite içi diğer birimler gibi paydaşlarla işbirliği ve
ortak proje ve çalışmalar yapılması ve yaygınlaştırılması..
Faaliyet 2:
• Öğretim elemanlarının bu sektörlerle ortak çalışmalarının teşvik edilmesi
• Öğrencilere bu kurumların tanıtılması ve buralarda staj olanaklarının artırılması
• Kurumda sunulan hizmetin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi
AMAÇ 6: Kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek.
Hedef 1: Temelinde başarı, rekabet üstünlüğü sağlama, insana saygı ve güvenin olduğu kurum
kültürü ve kurumsal öğrenmeyi destekleyici sürekli bir gelişme ve değişim anlayışının
oluşturulması.
Faaliyet 1: İnsana yatırımın esas alınması.
Faaliyet 2: Kurum vizyon ve misyonunun tüm çalışanlara ve öğrencilere anlatılması.
Faaliyet 3: Bilgi toplumu olabilme yolunda geleceğimizi tasarlarken örgün eğitimin yanı
sıra kurumsal ve bireysel öğrenmeyi en üst düzeye taşıyacak öğrenme süreçlerinin
geliştirilmesi.
Faaliyet 4: Öğrenen ve öğreten organizasyon felsefesinin oluşturulması, güncel teknoloji
ve bilgi akışlarının zamanında takip edilmesi.
Faaliyet 5:
Kurum çalışanlarının bilgi ve yeteneklerini artırıcı bilimsel ve sosyal
toplantıların düzenli yapılması ve bu etkinliklere katılımın teşvik edilmesi.
Faaliyet 6: Öğretim elemanları arasındaki iletişimi güçlendirecek ortamların sağlanması ve
yaygınlaştırılması.
Faaliyet 7: Kurum içi sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması.
Faaliyet 8: 2008 Aralık ayına kadar henüz kendilerine ait amblemi (Logosu) bulunmayan
birimlerin birer amblem oluşturması ve bu amaçla her birim düzeyinde bir yarışma
düzenlenmesi.
Hedef 2: Kurum bilincinin geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Görev yetki ve sorumluluklarının yetki-sorumluluk denkliği ilkesine uygun,
yetkinin kurumsal çıkarlar gözetilerek kullanılmasını sağlayacak ve rol belirsizliği ve rol
çatışmasını engelleyecek şekilde tanımlanması.
Faaliyet 2: Kurum ile ilgili kararların alınmasında kurum çalışanlarının katılımının artırılması
(Katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi).
27
Faaliyet 3: Bir öğretim elemanına birden fazla idari görev vermek yerine, idari görevlerin farklı
öğretim elemanları arasında dağıtımı yapılarak kuruma sahip çıkma duyarlılığının artırılması.
Hedef 3: Üniversitedeki öğrencilerin kurum kültürünü benimsemelerini sağlayarak güçlü bir
kültür oluşturulması.
Faaliyet 1: Her dönemde Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul/ MYO’u öğrenci ve öğretim
elemanlarının katılacağı en az iki adet sosyal faaliyetin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 2: Mesleki konularda bilgilendirme toplantıları yapılması.
Faaliyet 3: Öğrenci topluluklarına öğrencilerin daha fazla üye olmalarının ve üyelerin topluluk
faaliyetlerine daha fazla destek vermelerinin sağlanması. Bu toplulukların KSU dışı
kuruluşlarla işbirliklerinin desteklenmesi.
Faaliyet 4: Öğrencilerin kendi birimlerinde oluşturulan topluluklara ek olarak farklı
alanlardaki öğrenci topluluklarına yönlendirilmesi, ilgili alanlarda topluluk olmaması
durumunda oluşumuna destek verilmesi.
Faaliyet 5: Üniversitedeki öğrenci topluluklarının faaliyetlerine verilen desteğin artırılması..
Öğrenci topluluklarının yılda en az bir etkinlik düzenlemesi ve yine yılda en az bir defa
üniversiteyi tanıtıcı etkinliklerde bulunması. Öğrenci toplulukları aracılığıyla üniversite logolu
ürünlerin (tişört, şapka, kupa vb.) öğrenci ve diğer paydaşlara sunulması.
Faaliyet 6: Öğrenci öğretim elemanı iletişiminin iyileştirilmesi.
Faaliyet 7: Her birimde yılda en az bir defa olmak üzere öğrenciler için beyin fırtınası (açık
oturum) programlarının düzenlenmesi.
Faaliyet 8: Yılda birer kez düzenlenen futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi
turnuvalara yenilerin eklenmesi
Faaliyet 9: Yılda birer kez Atatürk resim sergisi açılması, Atatürk ve Cumhuriyet konulu slayt
ve CD gösterimi, Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon ve deneme yarışmaları
düzenlenmesi.
Faaliyet 10: Geleneksel günlerin (Mezuniyet töreni, tanışma çayları, mezunlar yemeği,
kariyer günleri, bahar şenlikler, nevruz kutlamaları vb) yaygınlaştırılması.
Faaliyet 11: Her birimin her yıl “Yıllık “ çıkartmasının sağlanması.
Hedef 4: Başarının daha fazla teşvik edilmesi ve desteklenmesi.
Faaliyet 1: Bölüm/program bazında başarılı öğrencilerin tespit edilerek ödüllendirilmenin
yaygınlaştırılması. (burs, staj vb. olanaklar sunulması).
Faaliyet 2: Başarıyı artırmak için moral desteği önemli olduğundan bu yönde gayret sarf
edilmesi.
Hedef 5: Öğrencilerinin KSÜ’de eğitim almaktan onur duymalarının sağlanması.
Faaliyet 1: Üniversitede gerçekleştirilen ve kamuoyuna duyurulacak türden çalışmaların
(yayın, araştırma sonuçları, konferans, sosyal faaliyetler vb.) basın ve yayın organlarında
sıkça yer almasının sağlanması. Bu konuda özellikle Halkla İlişkiler biriminin daha aktif
kılınması.
Faaliyet 2: Her yıl her birimden en az bir öğretim elamanının kitle haberleşme
araçlarından birisinde üniversite etkinlikleri ya da yapılan başarılı bireysel çalışmaların
sonuçlarını duyurmasının sağlanması.
Faaliyet 3: Öğrencilere çağdaş ve kaliteli eğitim ve yaşama koşullarının oluşturulması.
Hedef 6: Mezunlar ile iletişimin geliştirilmesi ve öğrenci performanslarının artırılması.
Faaliyet 1: Mezunların özgeçmişlerinin yer alacağı ve sürekli güncellenebileceği web
ortamı oluşturularak, gerektiğinde henüz iş bulamamış olanlara imkânlar ölçüsünde destek
olunması ve/veya iş bulmuş olanlardan diğer öğrencilere yardımcı olmalarının sağlanması.
28
Mezunlardan açığa çıkan iş olanaklarını web ortamında diğer öğrencilere duyurmalarına
imkan tanınması.
Faaliyet 2: Özellikle mezun öğrencilerin görev yaptığı kurum veya işletmelere teknik
geziler düzenlenmesi.
Faaliyet 3: Üniversite kaynaklı faaliyetlerin mezunlara duyurulması ve onlara öncelik
tanınması.
Faaliyet 4: Yılda en az bir defa mezunların katılacağı ve mevcut öğrencilerle
görüşebilecekleri bir aktivitenin yapılması.
Hedef 7: Akademik ve İdari personelin görev yaptıkları birimlerine ve dolayısıyla Üniversiteye
bağlılık duygusunun sağlanması ve pekiştirilmesi.
Faaliyet 1: Personele, üniversiteyi geliştirici veya tanıtıcı görevler verilmesi ve KSÜ’yü
kendi hayatlarının bir parçası haline dönüştürmelerinin sağlanması.
Faaliyet 2: Üniversitenin başarılarından bütün personelin daha fazla gurur duyacağı bir
örgüt ikliminin oluşturulması.
Faaliyet 3: “Ben” yerine “Biz” anlayışının gelişimine yönelik üniversite ruhunun
yaygınlaştırılması.
Faaliyet 4: Kurum kültür ve davranışının yaygınlaşması için personele daha fazla hizmet
içi eğitim verilmesi ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi.
Hedef 8: Cumhuriyetin kazanımlarının her zaman hafızalarda canlı tutulmasını sağlamaya yönelik
etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet 1: Cumhuriyet dönemine ait tarihi günlerin anlam ve önemini anlatmak üzere seminer,
konferans ve sempozyumların düzenlenmesi.
AMAÇ 7:Çalışan memnuniyetini, iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak.
Hedef 1: Özlük haklarının düzenlenmesi.
Faaliyet 1: Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi doğrultusunda tüm karar alıcılara,
birimlere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmesi ve bu yönde ortak bir kararlılığın sergilenmesi
Faaliyet 2: Maddi ve manevi ödüllendirmelerin artırılması.
Faaliyet 3: Bireyin özellikle kendi görev alanıyla ilgili konularda karar verme ve iş yapma
yetkinliğinin artırılması.
Faaliyet 4: Çalışma standartlarının yükseltilmesi.
Hedef 2: Personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim modelinin geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Akademik personel açısından her yarıyılda en az bir kez bölümler düzeyinde
toplantı yapılarak bu toplantıda personelin beklenti ve önerilerinin tespit edilmesi ve bunların
rapor halinde kayıt altına alınması. Bu beklenti ve önerilerden yapılabilir olanların uygulamaya
konulması.
Faaliyet 2: İdari personel açısından her yarıyılda en az bir kez Fakülte / Enstitü/ YO/ MYO
sekreterliği ve daire başkanlığı düzeyinde toplantı yapılarak bu toplantıda personelin beklenti
ve önerilerinin tespit edilmesi ve bunların rapor halinde kayıt altına alınması. Bu beklenti ve
önerilerden yapılabilir olanların uygulamaya konulması.
Faaliyet 3: Her yıl düzenli olarak “Personel Tatmin Anketi” ile ihtiyaç ve isteklerin tespit
edilerek gerekli düzenlenmelerin gerçekleştirilmesi.
Hedef 3: Çalışanların çalışma ortamlarının düzeltilmesi.
Faaliyet 1: Her birimin gereksinimlerini karşılayacak düzeyde çalışma mekanlarına
kavuşturulması.
Faaliyet 2: Öğretim elemanlarının çalışma olanaklarının (ofis, bilgisayar vb) iyileştirilmesi.
29
Faaliyet 3: Yaz döneminde (Yaz okulu uygulamasında) daha rahat çalışma ortamları için
klimalı sınıfların oluşturulması.
Faaliyet 4: Kampus alanı içine özel lokanta, terzi, berber, kırtasiye ve market işletmeleri
vb.lerinin bulunduğu bir alışveriş merkezinin açılması için değişik modellerin (yap-işlet-devret
vb) geliştirilmesi ve en uygun olanının uygulamaya konulması.
Faaliyet 5: Personele lojman olanaklarının sağlanmasına yönelik gerekli çalışmaların
başlatılması
Faaliyet 6: Birimlerde (Örneğin Hastane ve II. öğretimin yapıldığı birimlerde) nöbet tutan
personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi
Faaliyet 7: İdari personel için sağlanan ulaşım olanaklarının daha da iyileştirilmesi ve aynı
imkânın akademik personele de sunulması için gerekli çalışmaların başlatılması
Hedef 4: Akademik personelin mesleki faaliyetlerine ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması ve
gelişiminin desteklenmesi.
Faaliyet 1: Mesleki ihtiyaçların tespit edilerek daha fazla hizmet içi eğitim imkanlarının
sağlanması.
Faaliyet 2: Çalışanların branşıyla alakalı eğitim, kongre, kurs ve toplantılara katılımının
teşvik edilmesi ve daha fazla maddi desteğin sağlanması.
Faaliyet 3: Öğretim elemanlarının kısa veya uzun süreli yurt dışı çalışmalara katılmaları
için burs olanaklarının artırılması
Faaliyet 4: AB projeleri çerçevesinde; akademik personelin her yıl %5-10’unun kişisel
gelişimini sağlamak ve bilimsel araştırma yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve
yurt dışı eğitim kurumlarında görevlendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet 5: Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarında her yıl en az bir yayın
yapmalarının teşvik edilmesi
Faaliyet 6: . Başarılı çalışmaları bulunan ve görevlerinde üstün performans sergileyen
akademik/idari personelin daha fazla ödüllendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
Faaliyet 7: Uluslararası makaleleri atıf alan öğretim elemanlarının onurlandırılmasının
sağlanması.
Faaliyet 8: Özel ve kamu sektörlerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilebilmesi
amacıyla öğretim elemanlarının gelişiminin sağlanması. Yurtiçi ve yurt dışı meslek kuruluşları
ve birlikleri ile irtibata geçilerek gerekli eğitim ve belgelerin alınmasının sağlanması.
Faaliyet 9: Akademik personelin, kendilerini ve bilimsel çalışma yeteneklerini geliştirmeleri
amacıyla, ortak bilimsel araştırmalar kapsamında, diğer üniversitelerde kısa süreli
görevlendirilmelerinin sağlanması.
Hedef 5: Akademik ve idari personelin görev paylaşımı ve görevlerin yerine getirilmesinde yetki
ve sorumluklularının bilincinde olmalarının sağlanması.
Faaliyet 1: Kişilere ilgili birimlerin yetki ve sorumluluklarının anlatılması ve bilgi akışının bu
düzene göre sağlanması.
Faaliyet 2: İş tanımlarının anlaşılır biçimde yapılması ve görevlerin hangi işlemleri
içerdiğinin netleştirilmesi.
Faaliyet 3: Yukarıdaki faaliyetlerin etkinleştirilmesine yönelik yılda en az bir defa olmak
üzere birim düzeyinde bilgilendirme toplantılarının yapılması.
Hedef 6: İlçelerde görev yapılmasının daha cazip hale getirilmesi.
Faaliyet 1: Yüksekokullardaki fiziki sorunların çözümlenmesi.
Faaliyet 2: İlçelerdeki öğrenci yurtlarının 2010 yılına kadar Kredi ve Yurtlar Kurumuna
devredilmesi
30
AMAÇ 8: Öğrencilerin gelişimini desteklemek (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif,
destek hizmetleri, idari işler vb. konularda).
Hedef 1: Öğrenciler için “Eğitim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Birimi”nin
kurulması.
Faaliyet 1: Kurulacak olan bu birimin hizmetlerini fazla bürokratik engeller olmadan
sunabilecek şekilde yapılandırılması.
Faaliyet 2: Öğrencilerin eğitim, psikolojik ve kültürel sorunlarının belirlenmesi ve bu
sorunların çözümü yolunda çeşitli aktivitelerin uygulanması.
Faaliyet 3: Öğrencilere eğitim aldıkları alanla ilgili hangi iş kollarında istihdam
edilebilecekleri ve bu iş kollarının adaylarda aradığı özelliklerin neler olduğuna ilişkin bilgiler
sunulması (Bu konuda üniversitenin ilgili bölümlerini kazanmış öğrencilerle birinci ve ikinci
sınıfın ilk yarıyıl başlangıcında en az bir defa olmak üzere bilgilendirme toplantılarının
yapılması).
Faaliyet 4: Kurulacak olan danışmanlık biriminin genel sorunların yanında özellikle son
sınıf öğrencilerine CV hazırlama ve iş-burs kaynakları yönünde rehberlik etmesinin
sağlanması. İş başvurularında ve iş görüşmelerinde dikkat edilecek hususlara ilişkin bilgiler
verilmesi.
Faaliyet 5: Yoksul öğrencilere daha fazla maddi destek sağlanılması.
Faaliyet 6: Öğrencilerde görülen psikolojik problemlere yönelik çözüm üretebilme
mekanizması oluşturulması ve öğrencilerin rahat bir şekilde bu mekanizmadan
yararlanabilmelerinin sağlanması.
Faaliyet 7: Yukarıda belirtilen birimin tespitleri ve bu tespitlere yönelik çözüm yollarıyla ilgili
öğrenci danışmanlarını bilgilendirmek amacıyla yılda bir kere toplantı yapılmasının
sağlanması.
Hedef 2: Öğrenci memnuniyetinin her yıl sürekli olarak artırılması.
Faaliyet 1: Öğrencilerin beklenti ve memnuniyet düzeylerinin her yıl düzenli olarak
yapılacak anketlerle test edilmesi.
Faaliyet 2: Anket sonuçları çerçevesinde görülen eksikliklerin giderilmesi.
Faaliyet 3: Birimlerin yetkili organlarında öğrenci ile ilgili konularda öğrenci temsilcisinin
görüşünün alınması.
Faaliyet 4: Öğretim elemanı sayısını artırmak suretiyle öğretim elemanı başına düşen
öğrenci sayısını azaltarak daha kaliteli bir eğitim verilmesinin sağlanması.
Faaliyet 5: Burs olanaklarından daha fazla öğrencinin faydalanmasının sağlanması.
Hedef 3:Sınıf danışmanları aracılığıyla öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin daha da
etkinleştirilmesi.
Faaliyet 1: Eğitim-öğretim dönemi süresince düzenli olarak toplantı, sohbet ve tartışma
ortamının oluşturulması.
Faaliyet 2: Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında fikir alışverişi, soru ve sorunların
tartışıldığı internet forum ortamının oluşturulması.
Faaliyet 3: Danışmanların, öğrencilere ilişkin sorunlara yönelik doğru bilgileri öğrenci işleri
gibi birimlerden en hızlı şekilde alabilmelerini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi (Örneğin,
danışmanların gereksinim duydukları an ulaşabilecekleri daimi bir elemanın yalnızca
danışmanlardan gelen sorulanları çözme yönünde istihdam edilmesi).
31
Faaliyet 4: Eğitim-Öğretim Daimi Komisyonunda deneyimli bir sınıf danışmanının
komisyon üyesi olarak bulundurulması.
Hedef 4: Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin nicelik ve nitelik açısından
geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Topluluk faaliyetlerinin ulusal basında tanıtılmasına ve internet ortamında site
oluşturulmasına yardımcı olunması.
Faaliyet 2: Sanat eserleri ortaya koyabilen öğrenci topluluklarının eserlerini
oluşturabilecekleri uygun ortamların oluşturulması ve eserlerin birimler bünyesinde
sergilenmesinin sağlanması.
Faaliyet 3: Öğrenci topluluklarının diğer üniversitelerdeki benzer topluklularla iletişiminin
sağlanması.
Faaliyet 4: Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren topluluklarda yer alan öğrenci
sayısının artırılması.
Faaliyet 5: Öğrenci toplulukları ve öğrenci konseyi ile işbirliği içinde Atatürk ve Gençlik,
Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle ilgili bilgi alış verişine yönelik öğrenci katılımlı sempozyum ya
da panel programlarının düzenlenmesi.
Faaliyet 6: Öğrenci konseyinin daha aktif hale gelmesinin sağlanması ve çeşitli aktiviteler
için teşvik edilmesi.
Faaliyet 7: Tarihi, Edebî ve kültürel alanda her yıl en az bir ödüllü yarışma düzenlenmesi.
Faaliyet 8: Sportif faaliyetlerin gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli yarışma ve
turnuvaların düzenlenmesine öncülük edilmesi. Sınıflar, birimler ve üniversiteler arası sportif
turnuvaların artırılarak devam ettirilmesi.
Faaliyet 9: Gerek akademik gerekse sosyal ve sportif açıdan başarılı öğrencileri teşvik
amaçlı mezuniyet töreninde ödüller verilmesi, bu yolla öğrencilerin daha fazla çalışmaya ve
başarıya teşvik edilmesi.
Faaliyet 10: Öğrencilere daha fazla tiyatro, resim, halk oyunları, sinema vb. kültürel ve
sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu alanlara öğrencilerin daha fazla katılımının
sağlanması.
Faaliyet 11: Halk, sanat ve tasavvuf müziği alanlarında koro oluşturulması ve yılda en az bir
konser verilmesi.
Faaliyet 12:Ülkemizin tarihi, sosyal ve kültürel zenginliklerini tanıtıcı etkinlikler düzenlenmesi
ve bu etkinlikler için gerekli desteğin kurumca sağlanması.
Faaliyet 13:Birimler düzeyinde yılda en az bir kez il dışına kültürel amaçlı gezi programının
düzenlenmesi.
Faaliyet 14:Bölüm içi arkadaşlık ortamını güçlendirmek için her yıl güz döneminde
düzenlenen tanışma çaylarının geleneksel hale getirilmesi.
Faaliyet 15: Öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal aktivitelerinin kendi birimleri
tarafından daha rahat şekilde yapılabilmesi için öğrenci harçlarından alınan yüzdelerin her
birime düşen pay olarak verilmesi ve her birim öğrencisinin kendi payını ilgili Daire Başkanlığı
koordinesiyle gerçekten o birim öğrencileri için harcamasının sağlanması.
Faaliyet 16: Kahramanmaraş’taki sanat eserlerinin öğrencilere tanıtılması ve eserlerin
koruma faaliyetlerine katkılarının sağlanması.
Faaliyet 17: Her öğretim yılının sonunda üniversitenin tüm Fakülte /Enstitü/ YO’ları için bir ve
MYO için de ayrı bir mezuniyet töreninin yapılması.
Hedef 5: Öğrencilere çevreleriyle sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurmalarını sağlayacak bir ortam
sunulması.
32
Faaliyet 1: Öğrenciler arasında her dönem farklı konularda en az bir kez münazara, panel
veya konferans yaptırılması.
Faaliyet 2: Değişik üniversitelerdeki ilgili birimlerle bağlantı kurularak bilgi alışverişinin
sağlanması ve bu bağlamda öğrencileri bilimsel ve sosyal planda daha aktif hale getirecek alt
yapının temin edilmesi.
Faaliyet 3: Öğrencilere bilimsel standartlara uygun araştırma yapma teknik ve becerisini
öğrenme imkânının sağlanması.
Faaliyet 4: Kitap kulübü kurup öğrencilere alanlarıyla, dünya ve ülke problemleriyle ilgili
kitapların okutulması.
Faaliyet 5: İsteyen öğrencilere, kişisel bilgi ve becerilerini sergileyecek imkân ve
ortamların sağlanması.
Hedef 6: Öğrencilerin akademik gelişiminin desteklenmesi.
Faaliyet 1: AB çerçevesindeki Eğitim ve Gençlik Programlarına teşvik edilmesi ve her yıl
bu yolla yurt dışına gönderilen öğrenci sayısının artırılmasının sağlanması.
Faaliyet 2: Farklı alanlardan bilim insanlarının ve profesyonellerin katılacağı panel, söyleşi
gibi toplantıların daha sık yapılmasının sağlanması. Her yarıyılda en az bir kez kişisel gelişim
uzmanlarının öğrencilere konferans vermelerinin sağlanması.
Faaliyet 3: İşverenlerle üniversite arasındaki işbirliğini güçlendirecek ve öğrencilerin
uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübelerini artıracak söyleşi günlerinin artırılması
Faaliyet 4: Öğrencilerin bilimsel donanımını artırmak amacıyla hafta sonları düşük ücretli
bilgisayar ve İngilizce kurslarının düzenlenmesi.
Faaliyet 5: Öğrenci bilim konseyleri kurularak, birimlerde bilgilendirici toplantı ve panellerin
düzenlenmesi.
Faaliyet 6: Lisansüstü öğrencilerin her ay düzenleyip katılacağı tartışma toplantılarının
başlatılması ve düzenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması.
Faaliyet 7: Derslerde tartışma ve sunumlara daha fazla yer verilmesi.
Faaliyet 8: Mesleki sınavlara ve iş hayatına yönelik açıklayıcı seminerler ve hazırlık
programlarının düzenlemesi.
Faaliyet 9: Sürekli Eğitim Merkezinin kişisel gelişim alanında daha fazla kurslar
düzenlenmesine olanak verilmesi.
Faaliyet 10: Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarının sağlanması.
Faaliyet 11: İşgücü piyasasına uyumlu bir müfredatın oluşturulması ve güncelleştirilmesi.
Faaliyet 12: Üniversite-sanayi işbirliğinin Ar-Ge gücünü geliştirici yönde düzenlenmesi.
Faaliyet 13: Her yıl ödüllü proje yarışmaları düzenlenmesi.
Faaliyet 14: Mevcut bilgisayar, mikrobiyoloji ve anatomi laborvatuarlarının öğrenci
kullanımına sunulması, yeni beceri geliştirme laboratuvarlarının açılması
Faaliyet 15: Başarılı öğrencilerin akademik kariyer yapma konusunda yönlendirilmesi.
Faaliyet 16: Kütüphane olanaklarının (kapasite, bilgisayar, yazılı kaynaklar) artırılması.
Hedef 7: Öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunlarının giderilmesi açısından gerekli işlemlerin
yapılması.
Faaliyet 1: Üniversite Yerleşkesi içerisinde yurtların yapımı için finansal olanakların
oluşturulması (Örneğin, sponsor aranması, yap-işlet-devret modeli gibi).
Faaliyet 2: Özellikle derslerin olmadığı haftalar ya da II. öğretim ders saatlerinin devam
ettiği süreler içerisinde toplu taşıma araçlarının daha düzenli şekilde çalışmalarını sağlayacak
düzenlemelerin yapılması ve araç sayılarının artırılmasının sağlanması.
33
AMAÇ 9: Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
Hedef 1: Mezunlar derneği aracılığıyla mezunlarla olan iletişimin artırılması.
Faaliyet 1: Üniversite geneli düşünülerek kurulmuş olan mezunlar derneğine ek olarak her
birim düzeyinde birimi temsil eden mezunlar derneğinin en geç 2008 Aralık ayına kadar
kurulması.
Faaliyet 2: Birimler düzeyinde kurulan mezunlar derneği faaliyetlerinin koordinasyon
işleminin genel mezunlar derneği tarafından yapılması.
Faaliyet 3: 2009 yılı sonuna kadar her yıl mezunlarının ve mezuniyet aşamasına gelmiş
her öğrencinin en az % 50’sinin derneğe aktif üye olmasının teşvik edilmesi.
Faaliyet 4: Mezuniyet işlemlerini yürüten öğrencinin dolduracağı “Mezun Öğrenci Takip
Formu” düzenlenmesi (Mezuniyet belgesini alabilmesi için bu formu doldurmasının mecbur
hale getirilmesi).
Faaliyet 5: Mezunların güncel bilgilerini (Çalıştığı kurum, yaşadığı şehir vb.) içeren bir veri
tabanının oluşturulması ve bu bilgilerin güncel tutulmasının sağlanması.
Faaliyet 6: Mezunlar derneği faaliyetlerinin duyurulması için üniversite web sitesinde
derneğe ilişkin bir link verilmesi (Birimlere kendi mezunlar derneği bilgilerini
güncelleştirebilecek imkanın sağlanması).
Faaliyet 7: Mezun öğrencilerin web sayfasında yıllıklarının bulunması.
Faaliyet 8: Mezunlar derneği web sayfasında mezunlara üniversite ve birimlerin faaliyetleri
hakkında periyodik olarak bilgi verilmesi.
Faaliyet 9: Özel sektörün eleman taleplerinin web aracılığıyla mezun öğrencilere
aktarılması.
Faaliyet 10: Mezunlara mesleki konularda danışmanlık yapılması.
Faaliyet 11: Mezunların deneyimlerini meslektaş adaylarına rahatça iletebileceği ortamın
oluşturulması.
Faaliyet 12: Mezunlar ve öğrencilerin mesleki konularda kendi aralarında ve diğer
akademisyenlerle söyleşi ortamlarının kurulması.
Faaliyet 13: Mezun öğrencilerden önemli kariyer sahibi olanları, öğrencilere tanıtma ve
tecrübelerini paylaşma konusunda girişimde bulunulması.
Hedef 2: Mezunların birlikteliğinin sağlanması.
Faaliyet 1: Yıllık sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi ve bunun geleneksel hale
getirilmesi.
Faaliyet 2: 2008 yılından itibaren her yıl Haziran ayı içerisinde mezunlar günü
(“Geleneksel Mezunlar Dondurma Günü”, “Pilav Günü” vs.) düzenlenmesi.
Faaliyet 3: Mezun öğrencilerle iletişime geçilerek bu günlere katılımın artırılması.
Faaliyet 4: Bu günlere mevcut öğrencilerin de katılımını sağlayarak kaynaşma ortamının
oluşturulması.
Faaliyet 5: Meslek yemini yapabilecek birimlerde özel mezuniyet töreni düzenlenerek
meslek yemini ettirilmesi.
Hedef 3: Merkez yerleşke (Avşar) dışında bulunan öğrencilerin merkez yerleşke ile iletişiminin
artırılması.
Faaliyet 1: Öğrencilerin merkez yerleşkedeki tüm sosyal aktivitelerden zamanında
bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet 2: Öğrencilerin merkez yerleşkedeki faaliyetlere katılımını kolaylaştıracak gerekli
olanakların (ulaşım vb.) sağlanması.
34
AMAÇ 10: Toplumsal hizmetleri geliştirmeye yönelik; üniversite toplum ilişkilerini
güçlendirmek (Bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal gereksinimlere, sanayi istemlerine
ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve sosyal etkinlikler, projeler ve
araştırmalar yapmak, ihtiyaca yönelik yeni programlar açmak, sanayi, kamu ve sivil
toplum örgütleri ile iyi ilişkiler kurmak).
Hedef 1: Üniversitenin topluma iyi tanıtılması ve halkla iç içe bir kurum olduğunun çeşitli
yaklaşımlarla gösterilmesi.
Faaliyet 1: Bölgesel sorunların çözümüne yönelik konular başta olmak üzere gereksinim
duyulan ve ilgi uyandıracağı düşünülen alanlarda toplumu bilgilendirici ve yol gösterici (bilim,
teknoloji, çevre vb.) daha fazla sayıda panel ve seminerler düzenlenmesi.
Faaliyet 2: Her yıl aynı haftalarda olmak kaydıyla, halka yönelik sergiler düzenlenmesi ve
öğretim elemanları ve öğrencilerin yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmaların sergilenmesi.
Faaliyet 3: Üniversite toplum buluşmasını sağlayacak daha fazla konser, tiyatro ve
gösteriler organize edilmesi.
Faaliyet 4: Öğretim elemanlarının yapmış olduğu yerel araştırmaların sonuçlarını
araştırmaya konu olan kişilere bizzat ulaştırmasının sağlanması.
Faaliyet 5: Yılda bir ya da iki kez halk günü yapılarak üniversitenin halkın ziyaretine
açılması.
Faaliyet 6: Üniversitenin fuarlara daha fazla katılımının sağlanması.
Faaliyet 7: Bölge ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik konferans programları
düzenlenmesi.
Faaliyet 8: Toplumun sosyo-ekonomik, tarımsal ve sağlık sorunlarına öncelik veren projelerin
desteklenmesi.
Faaliyet 9: Öğrenci ve mezunların sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine etkin
katılımlarının sağlanması.
Faaliyet 10: Meslek kuruluşlarına üye olunması konusunda öğrencilerin yönlendirilmesi.
Faaliyet 11: Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için yeterli düzeyde arıtma yapılmayan kirlilik
kaynaklarının belirlenmesi ve sorunun giderimi için tedbirlerin önerilmesi.
Faaliyet 12: Üniversitede her yıl halk için (AB Çerçeve Programları faaliyet alanlarında da
bulunan) açık hava bilim fuarları düzenlenerek hem halka bilimin tanıtılması hem de toplumüniversite buluşmasının sağlanması.
Hedef 2: Lise öğrencilerinin üniversite yerleşkesini ve birimlerini gezip görerek tanımalarının
sağlanması ve bunun için ilgili birimlerle program yapılması.
Faaliyet 1: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek son sınıf öğrencilerinin üniversiteyi
ziyaret etmelerinin sağlanması.
Faaliyet 2: Her birimden görevlendirilecek öğretim elemanlarının liseleri ziyaret ederek,
üniversite ve akademik birimler hakkında öğrencileri bilgilendirmelerinin sağlanması.
Hedef 3: Basın-Yayın yoluyla üniversite-toplum ilişkisinin geliştirilmesi.
Faaliyet 1: KSÜ Radyo ve TV’nin kurulması için gerekli çalışmaların başlatılması ve 2011
yılına kadar altyapının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi.
Faaliyet 2: Rektörlük tarafından görevlendirilen ilgili akademik personelin, bölgenin tarihi
ve kültürel geçmişini varsa yerel TV’lerde, yoksa yerel radyolarda halka anlatması.
35
Faaliyet 3: Akademik personelin yapmış olduğu yerel, ulusal ya da evrensel düzeydeki
araştırmaların sonuçlarının basın yayın aracılığı ile ilan edilmesinin sağlanması.
Hedef 4: Üniversitenin sanayi ve kamu kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi.
Faaliyet 1: Sorunların çözümü için bölgede yer alan diğer kurumlarla birlikte ortak
projelerin hazırlanması. (Örneğin KOBİ’lerden destek alan araştırma projelerinin
desteklenmesi).
Faaliyet 2: Üniversite bünyesinde öncelikle Yatırım Geliştirme ve Üniversite-Sanayi
İşbirliği Merkezlerinin kurulması ve bunun ardından Teknopark’ın oluşturulmasına yönelik
faaliyetlerin yürütülmesi. Bu faaliyetlerin yürütülmesi sürecine üretimde bulunan sanayi
işletmelerinin sahip ve yöneticilerinin dahil edilmesi ve Teknopark’ın sağladığı avantajları
anlatan seminerlerin düzenlenmesi. (Kahramanmaraş ilinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına
katkı sağlamak üzere üniversitemiz ve İl Özel İdaresi protokolü ile kurulan “Proje Hazırlama
grubu’nun” işlevinin geliştirilerek Araştırma ve Teknoloji Merkezi haline dönüştürülmesi ve
buradan önerilen projelerin yerel yönetimler ve sanayi desteği alınarak uygulamaya
geçirilmesinin sağlanmasına katkı yapılması.)
Faaliyet 3: Bölgesel kalkınmayı sağlayacak, sanayi ihtiyaçlarını karşılayabilecek araştırma
ve projelerin sayılarının artırılması.
Faaliyet 4: Diğer bölge üniversiteleri, ilgili Fakülte /Enstitü/ Yüksek Okul/ MYO’ları ve
bölüm/programlarla ortak projeler geliştirilmesi ve bu projelere sponsor olunmasının
sağlanması.
Faaliyet 5: Bölgenin sosyoekonomik ve kültürel gelişmesine ilişkin stratejiler belirlenmesi.
Faaliyet 6: Üniversite ve iş dünyası arasında işbirliği ve iletişimi artırmak için kokteyller,
seminerler ve konferanslar düzenlenmesi.
Faaliyet 7: Bölgede uygulamanın içinden gelen ve sorunları yakından tanıyan yöneticilerin
lisansüstü eğitime katılımlarının teşvik edilmesi.
Faaliyet 8: İşverenlerin mesleki bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere derslere
davet edilmesi.
Hedef 5: Üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği ve iletişimi artırmaya yönelik eğitim
faaliyetlerinin yapılması.
Faaliyet 1: İş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik düzenlenen kurs, seminer ve
konferans sayısının artırılması.
Faaliyet 2: Konusunda uzman kişilerin seminerler veya konferanslar vermek üzere
üniversiteye davet edilmesi.
Faaliyet 3: Gereksinim duyulan konularda il ve ilçelerdeki işyerlerinin elemanlarına hizmet
içi eğitim sağlanması.
Faaliyet 4: Halk eğitim merkezleri ile işbirliği sağlanarak çeşitli kursların düzenlenmesi.
Hedef 6: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini sanayi ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlenmesi.
Faaliyet 1: Her yıl güncellenecek olan “İşveren Beklenti Anketi” yoluyla hem nicelik hem
de nitelik açısından ekonominin ihtiyaç duyduğu personele ilişkin bilgilerin elde edilmesi.
Faaliyet 2: Gereksinim duyulan personel ihtiyacına göre, ders içerikleri ve müfredatın her
yıl gözden geçirilmesi.
Faaliyet 3: Sanayi ile işbirliği programları çerçevesinde, öğrencilerin staj yapma
olanaklarının artırılması.
36
Hedef 7: Toplumun öncelikli ve ivedilik taşıyan sorunlarına yönelik faaliyet ve araştırmaların
artırılması.
Faaliyet 1: Toplumun talep ettiği alanlarda, meslek edindirme, sertifika, uyum ve çeşitli
eğitim programları yaygınlaştırılması.
Faaliyet 2: Yöre halkının bilgisayar teknolojileri kullanımının geliştirilmesine yönelik halka
açık bilgisayar kurslarının yaygınlaştırılması.
Hedef 8: Toplum-Üniversite işbirliği çerçevesinde halkın sporla ilgili bilgilendirilmesini sağlayıcı
çalışmalar yapılması.
Faaliyet 1:
Öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla birlikte toplumun spordan beklentileri
doğrultusunda, halkın bilinçlendirilmesini sağlayıcı toplantı ve radyo programlarının yapılması.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan Orta Vadeli Mali
Planda, kamu yatırım programı çerçevesinde eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, e-devlet yatırımlarına
öncelik verileceği, rekabet gücü yüksek bir ekonomi ve sürdürülebilir bir kalkınma için eğitimin
kalitesinin yükseltileceği, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirileceği ve istihdamın
edilebilirliğin artırılacağı, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık,
özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş,
milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmeyi amaçlayan
eğitim politikasının temel alındığı, bu yönde başlatılmış olan yeniden düzenleme çalışmaları her
kademede hızlandırılarak sürdürüleceği, eğitimin niteliğinin artırılacağı ve eğitim hizmetinin erişimin
yaygınlaştırılacağı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede;
• İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması
o Mesleki eğitimde piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan gücünü yetiştirmek için modüler ve esnek
bir sisteme geçiş çalışmaları hızlandırılacak ve farklı kademelerde verilen mesleki eğitim arasında
program bütünlüğü sağlanacaktır.
o Hayat boyu eğitim stratejisi hazırlanacaktır.
o İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile işgücü arasındaki
işbirliğini güçlendirecek mekanizmalar oluşturulacaktır.
o Özellikle eğitimli genç işsizlerin istihdamını sağlamak üzere, uzaktan ve yaygın eğitim imkanları
kullanılarak, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesi
desteklenecektir. Ayrıca, gençlerin işgücü piyasasında deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar
geliştirilecektir.
o Bilgi toplumuna dönüşüm süreci ile bölgesel, ulusal ve uluslar arası gelişme ve ihtiyaçlara göre
yükseköğretim kurumlarının birim ve programları güncellenecektir.
• Eğitim
o Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir.
o Eğitimin her kademesinde fiziki mekan, donanım ve öğretmen ihtiyacı yerleşim yerleri
arasındaki farklılıkları azaltacak şekilde giderilecek ve bu konuda yerel idarelerin inisiyatif almaları
desteklenecektir.
o Yükseköğretim kurumları, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir
yapıya kavuşturulacaktır.
o Yükseköğretim kurumlarının hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, öğrencilerin
eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır.
37
• Bilim ve Teknoloji
o Özel kesim ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler
artırılacak ve etkinleştirilecektir. Üniversite ve araştırma kurumlarında Ar-Ge çalışmalarının artırılması
ve piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi sağlanacaktır.
o Araştırmacı insan gücü kaynağı nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek ve özel sektörde araştırmacı
istihdamı teşvik edilecektir.
o Savunma sanayinin yurt dışı bağımlılığını azaltmaya yönelik Ar-Ge destekleri artırılacak, savunma
sektörü için geliştirilen teknolojilerin diğer sektörlere, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve
KOBİ’lere aktarılması sağlanacaktır.
Hükümleri yer almaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda Orta Vadeli Mali Plana paralel olarak 2008-2012 dönemini kapsayan
Üniversitemiz stratejik planı hazırlanmıştır.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo 9: Üniversitemizin 2006 yıl sonu bütçe tertiplerinin ödenek durumu listesi
Ekon. Kod
01
1
2
3
4
5
02
1
2
3
4
03
2
3
4
5
6
7
8
9
05
1
3
06
1
3
5
7
9
Açıklama
PERSONEL GİDERLERİ
Memurlar
Sözleşmeli Personel
İşçiler
Geçici Personel
Diğer Personel
SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİMİ
Memurlar
Sözleşmeli Personel
İşçiler
Geçici Personel
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Tük.Yön.Mal ve Malz.Al.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Gid.
Men.Mal,Gayrimaddi.Hak Al.Bak.ve On.Gid.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onr.Gid.
Tedavi ve Cenaze Giderleri
CARİ TRANSFERLER
Görev Giderleri
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş.Yap.Transf.
SERMAYE GİDERLERİ
Mamul Mal Alımları
Gayrimaddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.
Diğer Sermaye Giderleri
GENEL TOPLAM
Serbest Öden.
28.201.981
27.183.130
97.851
688.000
156.000
77.000
3.337.000
3.198.807
8.193
128.000
2.000
12.911.744
4.381.606
421.280
91.700
3.237.034
5.000
1.391.066
334.208
3.049.850
226.000
134.000
92.000
26.731.000
2.703.000
43.000
23.420.000
550.000
15.000
71.407.725
Harcanan
27.485.374
26.733.553
97.765
482.129
95.466
76.461
3.271.365
3.188.462
8.192
73.536
1.175
7.457.461
2.445.601
339.599
33.798
1.597.283
4.499
752.870
125.585
2.158.226
225.950
133.950
92.000
25.187.010
2.288.503
32.818
22.311.230
549.996
4.463
63.627.160
Kalan
716.607
449.577
86
205.871
60.534
539
65.635
10.345
1
54.464
825
5.454.283
1.936.005
81.681
57.902
1.639.751
501
638.196
208.623
891.624
50
50
0
1.543.990
414.497
10.182
1.108.770
4
10.537
7.780.565
38
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Üniversitemiz 2006 yılında 66.778.174,87 YTL bütçe geliri elde etmiştir. Bu gelirlerin
12.175.600,52 YTL si vergi dışı gelir, 54.602.574,35 YTL Hazine yardımıdır. Bütçe gelirlerimizin %
81,76 sını Hazine yardımları oluşturmaktadır.
Tablo 10: EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ
I
KODLAR
III
IV
II
AÇIKLAMA
2
1
1
2
5
20
21
22
23
29
3
1
1
90
2
90
5
1
5
90
6
1
5
9
90
6
1
2
4
2
1
2
2
2
Vergi Dışı Gelirler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Döner Sermaye ve Benzeri Kurumlar Hasılatı
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
Hizmet Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Yaz Okulu Gelirleri
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri
Diğer Mülkiyet Gelirleri
Gayrimenkul Kiraları
Lojman kira gelirleri
Diğer gayrimenkul kira gelirleri
Faizler
Diğer faizler
Para Cezaları ve Cezalar
Para Cezaları
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları
Diğer Cezalar
Çeşitli Vergi Dışı Gelirler
Çeşitli Vergi Dışı Gelirler
Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış
Gelirleri
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Diğer çeşitli vergi dışı gelirler
Kişilerden Alacaklar
Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilecek olan alacaklar
Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacakların Faizi
Alınan Bağış ve Yardımlar
Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden
Cari
Hazine yardımı
Sermaye
Hazine yardımı
GENEL TOPLAM
GELİR TUTARI
12.175.600,52
11.663.543,62
702.879,00
702.879,00
6.760.664,62
2.176.777,64
3.203.010,00
314.342,00
86.174,00
980.360,98
119.445,68
53.830,00
6.883,00
46.947,00
65.615,68
65.615,68
2.573,05
2.573,05
150
2.423,05
380.934,56
89.049,37
40.600,00
32.000,00
16.449,37
291.885,19
216.182,35
75.702,84
54.602.574,35
54.602.574,35
33.852.574,35
33.852.574,35
20.750.000,00
20.750.000,00
66.778.174,87
39
Üniversitemizin 2006 yılı bütçe gideri 63.627.160,19 YTL dir. Personel gideri 27.485.374,43 YTL
olup toplam bütçe giderinin % 43,20 sini oluşturmaktadır.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 3.271.365,06 YTL olup topla bütçe giderinin %
5,14 sini oluşturmaktadır.
Mal ve hizmet alımları gideri 7.457.461,92 YTL olup toplam bütçe giderinin % 11,72 sini
oluşturmaktadır.
Cari transferler 225.949,55 YTL olup toplam bütçe giderinin % 0,36 sını oluşturmaktadır.
Sermaye giderleri 25.187.009,23 YTL olup toplam bütçe giderinin % 39,58 ini oluşturmaktadır.
Toplam bütçe gelirimiz 66.778.174 YTL olarak gerçekleşmiş olup, 63.627.160 YTL ise bütçe
gideri gerçekleşmiştir. Gelire göre gider oranı % 95 olmuştur.
Bütçe giderlerine baktığımızda personel giderleri ve Devlet prim giderleri % 48,34 ile ilk sırayı
almaktadır. Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizin sermaye giderleri ödeneğinin
ihtiyaçlarımız göz önüne alındığında, özellikle de devam eden ve yapılması planlanan inşaatlara
bakıldığında yetersiz olduğu görülmektedir.
3- Mali Denetim Sonuçları
2006 yılı için herhangi bir iç denetçi ve Sayıştay raporu hazırlanmamıştır.
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 2006 yılı itibariyle, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul ve
10 Meslek Yüksekokulunda ikinci öğretimle birlikte 40 bölüm, Meslek Yüksekokullarında 74 program,
Fen Bilimleri Enstitüsünde 20 Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 10 Anabilim Dalı ve
Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere toplam 150 adet bölüm ve program bulunmaktadır.
1.1. ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye’nin diğer üniversitelerinde olduğu gibi, 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ana hükümlerine göre yönetilmektedir. Üniversite Senatosu ve
Üniversite Yönetim Kurulu, önemli yönetim organlarıdır.
40
Tablo 11 : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu
Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN
REKTÖR
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Rektör Yrd.
Prof. Dr. Cafer MART
Rektör Yrd.
Prof. Dr. Cemal TUNCER
Rektör Yrd.
Prof. Dr. Ercan EFE
Ziraat Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ali DOĞAN
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Orhan ERDAŞ
Orman Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN
İİBF Dekanı
Prof. Dr. İlhami Taner KALE
Prof. Dr. M. Nuri BODUR
Müh. Mim. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER
Eğitim Fak. Dekanı
Prof. Dr. M. Kemal ATİK
İlahiyat Fak. Dekanı
Prof. Şahin ÖZYÜKSEL
Güzel Sanatlar Fak. Dekanı
Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN
Ziraat Fak. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Haluk ALKAN
Sos. Bil. Ens. Md.
Prof. Dr. Kemal KIYMIK
Müh. Mim. Fak. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ
Fen Bil. Ens. Md.
Prof. Dr. M. Hakkı ALMA
Orman Fak. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Cengiz BAHADIROĞLU
Fen-Edb. Fak. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Semih ÇAĞLAR
Güzel San. Fak. Öğr. Üyesi
Doç Dr. Muhsin KAR
İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer SÖĞÜT
Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR
İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. İsmail Bakan
Pazarcık MYO Md.
Prof. Dr. Yakup GÜMÜŞALAN
Tıp Fak. Öğr. Üy
Yrd. Doç. Dr. A. Ökkeş GENÇAY
Beden Eğitimi ve Spor YO Md.
Prof. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ
Bahçe MYO Md.
Doç. Dr. Nihat Sami ÇETİN
Andırın MYO Md.
Prof. Dr. Durmuş ÖZTÜRK
Kahramanmaraş MYO Md.
Yrd. Doç. Dr. Selçuk ARSLAN
Düziçi MYO Md.
Doç. Dr. Selçuk İNAÇ
İslâhiye MYO Md.
Öğr. Gör Haydar İNCE
Elbistan MYO Md. V.
Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAMAN
Afşin MYO Md.
Yrd. Doç. Dr. Davut ÖZBAĞ
Sağlık Yüksek Okulu Md.
Yrd. Doç. Dr. Hatip TOK
Göksun MYO Md.
Öğr. Gör. Nermin TEKİN DEMİRCİ
Sağlık Hizmetleri MYO Md. V.
Doç.Dr.Metin KILIÇ
Sağlık Bil.Enst.Müdürü
Tıp Fak. Dekanı
41
1.2. AKADEMİK BİRİMLER
1.2.1. FAKÜLTELER
KSÜ bünyesinde dokuz Fakülte bulunmaktadır. Fakülteler ve bölümleri Tablo 12’de
sıralanmıştır.
Tablo 12 : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Bağlı Fakülteler ve Bölümleri
FAKÜLTE
BÖLÜMLER
I. Öğretim
II. Öğretim
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
EĞİTİM
Eğitim Bilimleri
İlköğretim
Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
FEN EDEBİYAT
Biyoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya
Fizik
Fizik
Kimya
Kimya
Matematik
Matematik
Tarih
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
İktisat
İktisat
İşletme
İşletme
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
GÜZEL SANATLAR
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
Uluslararası İlişkiler
Felsefe ve Din Bilimleri
İLAHİYAT
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Müh.
MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK
Elektrik-Elektronik Müh.
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Müh.
Makine Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
42
Tablo 12 : Devamı
FAKÜLTE
BÖLÜMLER
I.Öğretim
II. Öğretim
Orman Mühendisliği
ORMAN
Orman Endüstri Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Cerrahi Tıp Bilimleri
TIP
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
ZİRAAT
Tarım Ekonomisi
Tarla Bitkileri
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Toprak
Zootekni
1.2.2. YÜKSEKOKULLAR
KSÜ bünyesinde iki Yüksekokul bulunmaktadır. Yüksekokullar ve bölümleri Tablo 13’de
verilmiştir.
Tablo 13: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Bağlı Yüksekokullar ve Bölümleri
YÜKSEKOKUL
BÖLÜMLER
I. Öğretim
II. Öğretim
Antrenörlük Eğitimi
BEDEN EĞİTİMİ VE
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
SPOR YÜKSEKOKULU
Spor Yöneticiliği
KAHRAMANMARAŞ
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Ebelik
Hemşirelik
43
1.2.3. MESLEK YÜKSEKOKULLARI
KSÜ bünyesinde 10 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokullar ve bölümleri Tablo
14’de verilmiştir.
Tablo 14: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları ve Bölümleri
MESLEK
YÜKSEKOKULU
PROGRAMLAR
I. Öğretim
II. Öğretim
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
AFŞİN
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
İşletme
İşletme
Muhasebe
Muhasebe
Pazarlama
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
ANDIRIN
Fidan Yetiştirme
Mobilya ve Dekorasyon
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
BAHÇE
DÜZİÇİ
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog
Gıda Teknolojisi
İşletme
İşletme
Kimya
Kimya*
Muhasebe
Muhasebe
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
Endüstri Bitk. Yetiş. ve Değer.
İşletme
İşletme
Muhasebe
Muhasebe
Tarımsal Kooper. ve Birlik.
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik
İnşaat
ELBİSTAN
İşletme
İşletme
Makine
Makine
Muhasebe
Muhasebe
Otomotiv
GÖKSUN
Termik Santral Makineleri
Termik Santral Makineleri
Termik Santrallerde Enerji Üret.
Termik Santrallerde Enerji Üret.
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
Bilgisayar Teknolojileri ve Prog.
İşletme
İşletme
Muhasebe
Muhasebe
44
Tablo 14 : Devamı
MESLEK
YÜKSEKOKULU
PROGRAMLAR
I. Öğretim
II. Öğretim
Bağcılık
İSLÂHİYE
İşletme
İşletme
Muhasebe
Muhasebe
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Doğalgaz ve Boru Hatları Tek
Elektrik
Elektrik
El Sanatları*
Endüstriyel Elektronik
KAHRAMANMARAŞ
Endüstriyel Elektronik
İklimlendirme-Soğutma
İnşaat
İşletme
İşletme
Makine
Makine
Muhasebe
Muhasebe
Otomotiv
Otomotiv
Pazarlama
Pazarlama
Tekstil
Tekstil
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
PAZARCIK
Endüstri Bitk. Yetiş. ve Değer.
İşletme
Muhasebe
Pazarlama
Hemşirelik
SAĞLIK HİZMETLERİ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sek.
Tıbbi Laboratuvar
*Meslek Lisesi çıkışlılar için açılan program
1.2.4. ENSTİTÜLER
KSÜ bünyesinde yer alan enstitülerden Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 20 Anabilim dalı’nda
Yüksek Lisans, 4 Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimi; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 10 Anabilim Dalı’nda
Yüksek Lisans, 1 Anabilimde dalında doktora eğitimi verilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 332 (38’i
Doktora), Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise 347 öğrenci olmak üzere toplam 679 öğrenci lisansüstü
eğitimini sürdürmektedir. Enstitüler ve Anabilim Dalları Tablo 15’de verilmiştir.
45
Tablo 15: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Bağlı Enstitüler ve Anabilim Dalları
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyoloji
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fizik
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Matematik
FEN BİLİMLERİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Pamuk Eksperliği
Su Ürünleri
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Toprak
Zootekni
Zootekni
SAĞLIK BİLİMLERİ
Beden Eğitimi ve Spor
Coğrafya
Eğitim Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
SOSYAL BİLİMLER
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Tarih
Temel İslam Bilimleri
Türk Dili ve Edebiyatı
46
1.3. FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI
SAYILARI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğretim elemanı ve öğrenci sayılarının akademik
birimlere göre dağılımı Tablo 16’de verilmiştir.
Tablo 16: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğretim elemanı ve öğrencilerin akademik
birimlere göre dağılımı
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/
MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ SAYISI
I.ÖĞRETİM
II.ÖĞRETİM
TOPLAM
ÖĞRETİM
ELEMANI
SAYISI
FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR
EĞİTİM
FEN-EDEBİYAT
8
1251
1113
2364
GÜZEL SANATLAR
104
1
İİBF
845
İLAHİYAT
82
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
350
ORMAN
707
1552
43
82
18
646
25
315
315
32
TIP
161
161
167
ZİRAAT
481
481
88
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
148
148
5
SAĞLIK
269
269
8
935
16
152
10
296
YÜKSEKOKULLAR
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
AFŞİN
622
313
ANDIRIN
152
BAHÇE
383
316
699
13
DÜZİÇİ
252
183
435
11
ELBİSTAN
845
477
1322
26
GÖKSUN
255
237
492
11
İSLAHİYE
178
153
331
12
KAHRAMANMARAŞ
1748
1365
3113
74
PAZARCIK
90
90
6
SAĞLIK HİZMETLERİ
100
100
1
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER VE ENSTİTÜLER
TOPLAM
8527
85
5160
13687
764
Üniversitemiz, çok kısa bir süre içerisinde akademik birimlerinde güçlü sayılabilecek bir
akademik kadroya kavuşmuştur. Üniversitenin tüm akademik birimlerinde 33 profesör, 58 doçent, 176
yardımcı doçent, 212 öğretim görevlisi, 69 okutman, 195 araştırma görevlisi, 21 uzman olmak üzere
toplam 764 akademik ve çeşitli birimlerde toplam 586 idari personel görev yapmaktadır.
47
2005–2006 eğitim-öğretim yılında KSÜ’nün değişik akademik birimlerinde toplam 14366
öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Ders veren öğretim elemanı başına düşen ortalama öğrenci
sayısı 18 olup bu değer dünyada standart olarak kabul edilen 10–15 değerleri civarındadır.
1.4. FAKÜLTELERE GÖRE 2006 YILI ÖSS PUANLARI
KSÜ’ye bağlı fakülte ve yüksekokulların giriş puanları Tablo 17’de verilmiştir.
Tablo 17: KSÜ’ye bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümlerinin 2006 yılı ÖSS puanları ve puan türleri
Program
Kodu
Programın Adı
Öğr.
Süresi
Puan
Türü
2006 Yılı ÖSS
Puanları
En Düşük
En Yüksek
Fen - Edebiyat Fakültesi
1311015
Biyoloji
4
SAY
242.897
281.897
1313013
Biyoloji (II. Öğretim)
4
SAY
243.129
261.319
1311023
Coğrafya
4
SÖZ
307.219
314.058
1313079
Coğrafya (II. Öğretim)
4
SÖZ
306.368
312.236
1311031
Fizik
4
SAY
242.223
275.644
1313021
Fizik (II. Öğretim)
4
SAY
241.173
269.642
1311048
Kimya
4
SAY
256.115
282.686
1313038
Kimya (II. Öğretim)
4
SAY
253.482
275.020
1311056
Matematik
4
SAY
289.028
311.896
1313087
Matematik (II. Öğretim)
4
SAY
285.247
297.010
1311064
Tarih
4
SÖZ
302.048
310.653
1313046
Tarih (II. Öğretim)
4
SÖZ
300.717
306.131
1311072
Türk Dili ve Edebiyatı
4
SÖZ
317.146
321.880
1313054
Türk Dili ve Ed. (II. Öğretim)
4
SÖZ
315.540
318.354
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1311089
İktisat
4
EA
275.044
290.288
1313095
İktisat (II. Öğretim)
4
EA
274.584
286.849
1311097
İşletme
4
EA
279.682
298.539
1313062
İşletme (II. Öğretim)
4
EA
276.856
288.108
1311199
Kamu Yönetimi
4
EA
276.523
287.194
1313115
Kamu Yönetimi (II. Öğretim)
4
EA
274.928
282.866
1311109
İlahiyat Fakültesi
4
SÖZ
346.521
351.379
48
Tablo 17 : Devamı
Program
Kodu
Programın Adı
Öğr.
Süresi
Puan
Türü
4
2006 Yılı ÖSS
Puanları
En Düşük
En Yüksek
SAY
296.126
307.721
4
SAY
291.595
298.854
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
1311133
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1313107
Elektrik-Elektronik
Öğretim)
1311141
Tekstil Mühendisliği
4
SAY
276.372
289.451
1313123
Tekstil Mühendisliği (II. Öğretim)
4
SAY
273.335
286.302
Mühendisliği
(II.
Orman Fakültesi
1311202
Orman Endüstrisi Mühendisliği
4
SAY
246.010
281.418
1311158
Orman Mühendisliği
4
SAY
217.292
261.757
1311182
Tıp Fakültesi
6
SAY
339.454
343.210
4
SAY
245.499
264.384
Ziraat Fakültesi
1311227
Ziraat Mühendisliği
Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu
1311117
Ebelik
4
SAY
287.466
293.988
1311125
Hemşirelik
4
SAY
289.401
317.321
1.5. ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ
1.5.1. ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER
KSÜ, öğrencilerine barınma, beslenme, sağlık, kültürel ve sportif alanlarda hizmetler
sunmaktadır. KSÜ’ye bağlı İslâhiye Meslek Yüksekokulunda 200, Göksun Meslek Yüksekokulunda 180,
Düziçi Meslek Yüksekokulunda 120 ve Bahçe Meslek Yüksekokulunda 200 kişi kapasiteli öğrenci
yurtları bulunmaktadır. Kahramanmaraş il merkezindeki öğrenciler Karacasu Yerleşkesinde bulunan
1500 yatak kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlardan yararlanmaktadır.
Üniversitenin Kahramanmaraş merkezde bulunan yerleşkelerinde öğrenci ve personele yönelik
beslenme hizmetleri 6 yerde 11 farklı salonda (Bahçelievler Yerleşkesi yemekhaneleri, Afşin Meslek
Yüksek Okulu Öğrenci Yemekhanesi, Sağlık Yüksekokulu öğrenci yemekhanesi, Avşar Yerleşkesi
yemekhaneleri, Karacasu Yerleşkesi öğrenci yemekhanesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu öğrenci
yemekhanesi) sunulmaktadır. Göksun, Andırın, İslâhiye, Bahçe, Düziçi, Elbistan İlçelerinde bulunan
Meslek Yüksekokullarında Kredi Yurtlar Kurumu olmadığından akşam yemeği öğrencilere Yüksekokul
yemekhanelerinde verilmektedir.
Mediko Sosyal Merkezinde üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik sağlık hizmetleri
sunulmaktadır. Ayrıca, Diş Ünitesinde 3 ünit sistem ile hastalara diş sağlığı hizmeti verilmektedir.
Üniversite öğrencilerinin boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla gerekli ortamı hazırlamak,
doğru yönlendirilmelerini sağlamak, yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmak, yaptıkları
çalışmaları sergilemek, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri organize etmek amacıyla Sağlık, Kültür, Spor
Daire Başkanlığınca çok sayıda etkinlikler düzenlenmektedir. Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığınca
49
öğrenci ve personelin kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekanlar oluşturulmakta, kültürel
faaliyetler organize edilmekte ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.
Kahramanmaraş il merkezinde bulunan üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını
değerlendirme ve sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini sağlamak amacıyla aşağıdaki tesisler
öğrencilerin hizmetine sunulmuştur:
• Kapalı Spor Salonu (1 adet)
• Halı Saha ( 3 adet)
• Basketbol Sahası ( 4 adet)
• Voleybol Sahası (4 adet)
• Tenis Kortu (6 adet)
• Masa Tenisi (30 adet)
• Konferans Salonu (6 adet)
Ayrıca, içerisinde öğrenci topluluklarının faaliyetlerini sürdüreceği salonlar, fitness merkezi, halk
oyunları salonu, bale salonu gibi sportif ve kültürel etkinliklerin uygulanabileceği ortamları içeren
öğrenci kültür merkezinin inşaatı tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına 2007 yılında sunulacaktır.
1.5.2. ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Öğrenci Toplulukları Yönetim Birimi’nce faaliyetleri organize edilen öğrenci toplulukları aşağıda
sıralanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çok Sesli Müzik Topluluğu
Modern Dans Topluluğu
Sinema Topluluğu
Folklor Topluluğu
Resim Topluluğu
Geleneksel Türk Müziği Topluluğu
Karikatür Topluluğu
Tiyatro Topluluğu
Yayın Topluluğu
Havacılık Topluluğu
Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topl.
Arama ve Kurtarma Topluluğu
Masa Tenisi Topluluğu
Tenis Topluluğu
Yüzme Topluluğu
Güreş Topluluğu
Halter Topluluğu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doğa ve Çevre Topluluğu
Fotoğraf Topluluğu
Satranç Topluluğu
İşletme Topluluğu
İktisat Topluluğu
Kamu Yönetimi Topluluğu
Atatürkçü Düşünce Topl.
Tekstil Topluluğu
Toplum Gönüllüleri
Dağcılık Topluluğu
Briç Topluluğu
Jimnastik Topluluğu
Atletizm Topluluğu
Futbol Topluluğu
Basketbol Topluluğu
Hentbol Topluluğu
Voleybol Topluluğu
Taekwon-do Topluluğu
1.5.3. ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates’in yüksek öğrenimi kapsayan
bölümü olan ve AB üyesi ülkeler, aday ülkeler ve EFTA ülkeleri arasında öğrenci ve akademisyen
değişimini öngören Erasmus programı kapsamında KSÜ, Erasmus Üniversite Beyannamesini 2004 yılı
Mayıs ayında aldıktan sonra, 2004–2005 Akademik yılında 8 öğrenci Erasmus öğrenci değişiminden ve
3 akademisyen de öğretim elemanı değişiminden yararlanarak çeşitli üniversitelere gönderilmiştir.
50
2005–2006 Akademik yılında ise değişimden yararlanan öğrenci sayısı 50, akademisyen sayısı 2’dir.
2005-2006 Akademik yılında KSÜ’ye 2 misafir öğrenci gelmiş, anlaşma yapılan üniversite sayısı 30’a
ulaşmıştır. Öğrenci/Akademisyen değişimi yapılan Üniversiteler aşağıda sıralanmıştır:
• Universita Degli Studi Di Bari (İtalya)
• Politecnico Di Bari (İtalya)
• Universitat De Lleida (İspanya)
• University of the Aegean (Yunanistan)
• Universitat für Bodenkultur Wien (Avusturya)
• Szkola Glowna Gaspodartswa Wiejskiego (Polonya)
• Wiejskiego and Uniwersytet im Adama Mickiewicza (Polonya)
• Budapesti Müszaki es Gazdasagtudamanyi Egyetem (Macaristan)
• Universidade Do Minho (Portekiz)
• Vilniaus Universitetas (Litvanya)
• Universita'di Genova (İtalya)
• University of Applied Sciences Schmalkalden Deutschland (Almanya)
• Technological Educational Institute of Kavala (Yunanistan)
• Technical University of Koszalin (Polonya)
• University of Copenhagen (Danimarka)
• Katholieke Hogeschool Kempen (Belçika)
• University of Business and Commerce in Wroclaw (Polonya)
• Isla-Braganca (Portekiz)
• University of Teramo (İtalya)
• Universita Degli Studi Di Firenze (İtalya)
• Graduate School of Business and Economics (Polonya)
• University College of International Public Relations Praha (Çekoslavakya)
• Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroismo (Portekiz)
• Harper Adams University College (İngiltere)
• Universitat Bielefeld (Almanya)
• Georg-August-Universitat Göttingen (Almanya)
• Medical University of Silesia, Katowice (Polonya)
• University of Pannonia(Macaristan)
• Agricultural University of Athens (Yunanistan)
• Universite du MAİNE-LEMANS (Fransa)
1.5.4. KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
KSÜ Merkez Kütüphanesi Avşar Yerleşkesinde 120 kişilik Okuma Salonu ve 7 adet bilgisayarlı
Katalog tarama bölümü ile öğrencilere hizmet sunmaktadır. Merkez Kütüphane dışında, Bahçelievler
Yerleşkesinde Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve BESYO ilgi alanlarında yayınları içeren kütüphane
ile Tıp ve İlahiyat Fakültelerinde birer kütüphane bulunmaktadır. KSÜ’nün kitap koleksiyonunda 32000
adet kitap, 574 dergi, 674 tez yer almaktadır. Bunun yaklaşık 31050 adedinin kataloglama ve sınıflama
işlemleri tamamlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve okuyucu hizmetine sunulmuştur. Oluşturulan
51
bir tartışma listesi ([email protected]) ile yeni gelişmeler tüm akademisyen ve
öğrencilere e-posta yoluyla duyurulmaktadır.
KSÜ kütüphanesinin üyesi bulunduğu elektronik kaynaklar aşağıda sıralanmıştır:
•
Ebrary Academic Complete (30,000 elektronik kitap içeren Ebrary Academic Complete EKitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 6 akademik koleksiyonun tamamını ve binlerce haritayı
kapsamaktadır)
•
Academıc Research Library (Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat ve Yaşam Bilimleri, Psikoloji ve
Eğitim gibi pek çok alanda 1971 yılından günümüze pek çok dergiye tam metin erişim sağlayan
geniş kapsamlı online referans kaynağı)
•
ProQuest Health and Medical Package (Sağlık alanıyla ilgilenenler için oluşturulmuş çok
geniş kapsamlı bir veritabanı)
•
Agricola Plus Text (US National Agricultural Library tarafından hazırlanan, Tarım Ziraat
Bilimleri ile ilgili en geniş tam metin online veritabanı)
•
Elsevier - Science Direct (Elsevier Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve
derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinler arası
elektronik veri tabanı)
•
Web of science (Atıf Taraması) (Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences
Citation Index’e erişim sağlayan bibliyografik bir veritabanı)
•
Engineering Village2 Compendex® (Mühendislik alanları için tanımlamalı bibliyografik
veritabanı)
•
CAB veritabanı (Ziraat, veterinerlik ve orman alanları için veritabanı)
•
IEEE (Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar ve biomedikal mühendisliği ile
ilgili veritabanı)
•
Blackwell/Synergy İçerik (Mühendislik, sağlık bilimleri,
bilimleri,sosyal bilimler, teknoloji,tıp bilimlerini içermektedir)
•
OVID LWW Total Acces ( Tıp, sağlık Bilimleri, Hemşirelik konularını kapsamaktadır.
beşeri
bilimler,dilbilim,fen
1.5.5. ÜNİVERSİTEMİZİN YAYIN DURUMU
KSÜ’de yayın teşvik programları ile öğretim elemanlarının yayın faaliyetleri desteklenmektedir.
Uluslar arası dergilerde gerçekleştirilen yayınlar için, TÜBİTAK tarafından öngörülen destek düzeyinde
maddi destek sağlanmakta, ayrıca uluslar arası yayın gerçekleştirilen öğretim elemanları plaketle
ödüllendirilmektedir. KSÜ, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı sıralamasında yıllar itibariyle üst
sıralara tırmanmaktadır. 2006 yılı verilerine göre tüm üniversiteler arasında 14.üncü sıraya yükselmiştir.
52
Tablo 18: 2006 Yılında Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'de Yayımlanan Yayınlara Göre Öğretim
Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Sıralaması
UNİVERSİTE ADI
1
SCI+SSCI+AHCI
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Yayın/Öğr.Üye.Say.
40
1,21
2
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
38
1,09
3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
357
1,05
4
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
140
1,04
5
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
130
0,98
6
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
710
0,97
6
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
74
0,76
8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
329
0,84
8
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
244
0,84
10
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
59
0,83
11
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
439
0,80
12
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
281
0,79
12
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
1017
0,79
14
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
42
0,72
14
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
52
0,72
14
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
168
0,72
17
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
103
0,71
18
FATİH ÜNİVERSİTESİ
74
0,69
19
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
402
0,67
19
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
193
0,67
21
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
185
0,66
*Yeni kurulan 15 Üniversitenin öğretim üyesi sayıları istatistik kitabında yer almadığından öğretim üyesi sayıları ve öğretim
üyesi başına düşen makale sayısı (oran) hesaplanamamaktadır.Ancak bu Üniversiteler tarafından yayımlanan toplam 29
makale bulunmakta olup bu sayı toplama dahil edildiğinde 2006 yılının net toplamı 16836 olmaktadır.
1.6. ÜNİVERSİTEMİZE BAĞLI ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Üniversitemizde 10 adet Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bunlar;
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Sürekli Eğitim Merkezi,
- Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Tarımsal, Yayım Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Kadını Güçlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezidir.
53
1.7. ÜNİVERSİTE HASTANESİ
KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi 155 yatak kapasitesi ile Kahramanmaraş ve çevre
illere sağlık hizmeti vermektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hizmet kalitesini yükseltmek
amacıyla başlatılan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 2005 yılında tamamlanmış ve “TSE EN ISO
9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” verilmiştir. Hastanede, 2006 yılında hizmete sokulan Hanefi
Öksüz Kardiyoloji Hastanesinde anjiyo ve açık kalp ameliyatları yapılmaya başlanmıştır. KSÜ Araştırma
ve Uygulama Hastanesinde yıllar itibariyle hizmet sunulan hasta sayıları hızla artmaktadır (Tablo 19).
Tablo 19: KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2001-2006 yılları arasında verilen hizmetlerle
ilgili bilgiler
İşlemler
Yıllar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Yatan Hasta Sayısı
2160
2352
3315
4757
6473
10214
Ameliyat Sayısı
1016
1512
1786
1995
2623
3435
Poliklinik Sayısı
53268
56000
57452
59559
88151
95342
Laboratuvar Sayısı
86143
315000
415000
522300
776543 660771
-
-
2812
9016
Acil Klinik
9028
6771
Hastanede teknik donamım itibari ile teknoloji yakından takip edilmekte, bütçe imkanlarının
yetişmediği alanlarda hizmet alımları yapılmaktadır. 2006 yılı için fizik tedavi ünitesi ve hemodiyaliz
ünitesi cihazları alınmış ancak mekan sorunu nedeniyle hizmete sokulamamıştır.
Fakültede 29 Anabilim Dalı ve 3 Bilim Dalında hizmet verilmekte olup, toplam 67 Öğretim üyesi,
1 uzman, 1 öğretim görevlisi ve 98 araştırma görevlisi mevcuttur.
2008 yılında Avşar yerleşkesinde yapımı devam eden hastanenin bir bölümünün hizmete
girmesi planlanmaktadır. Bu öngörü gerçekleşirse halen eğitimlerinin ilk üç yılını Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesinde gören öğrenciler eğitimlerinin tamamını KSÜ Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürecektir
Avşar Yerleşkesinde yapımı süren hastane 400 yatak kapasiteli olup tamamlandığında referans
hastane niteliğinde olacaktır.
1.8 ARAŞTIRMA PROJELERİ
2006 Yılında Üniversitemiz Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığına Desteklenmek
üzere 59 proje sunulmuştur. Üniversitemiz 59 projeye 524.312.-YTL destek sağlama kararı almıştır.
2006 yılı cari bütçesi ile 151.400.-YTL, DPT ‘ce desteklenen 6 adet projeye 500.000.-YTL olmak üzere
toplam 651.400.YTL bütçe ödeneği verilmiştir. Verilen bütçe ödeneği 3’er aylık dönemler halinde
serbest bırakılarak harcama yapılması sağlanmıştır.
2006 Yılında özel ödenekten 682.442 YTL, bütçe cari ödeneğinden 141.538 YTL, DPT
projeleri için verilen yatırım karakterli ödenekten 355.145 YTL olmak üzere toplam 1.179.125 YTL
harcama yapılmıştır. Ayrıca bütçe ödeneğinden tasarruf tedbirleri ve blokeler nedeniyle 9.862 YTL,
DPT projelerinden de 131.734 YTL harcama yapılamamıştır.
2006 Yılında TÜBİTAK tarafından 14 adet proje desteklenmiş 2.644.724 YTL destek
verilmiştir. 568.052 YTL yılı içerisinde harcanmış ve kalan ödenekler 2007 yılına devretmiştir. 2005
Yılındaki projelerle birlikte toplam 30 adet proje devam etmektedir.
2006 Yılında döner sermayeden 687.556 YTL, Sosyal Bilimler Enstitüsü II. Öğretim
gelirlerinden 15.310 YTL olmak üzere toplam 702.866 YTL gelir elde edilmiştir.
54
Destek sağlanan projelerden 16 adedi münferit, 34 adedi yüksek lisans, 6 adedi altyapı (Tıp
Fakültesi), 3 adedi Doktora, 6 adedi de DPT projesidir.
2006 Yılında önceki yıllardan devam eden projelerle birlikte 823.471 YTL proje desteklemek
amaçlı olarak ödenek kullanılmıştır. Ayrıca döner sermaye gelirlerinden 1.179.125 YTL harcama
yapılarak 2006 yılı tamamlanmıştır.
2006 Yılında desteklenen projeler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.
Tablo 20: 2006 Yılında Desteklenen DPT Projeleri
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
PROJE ADI
Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Yayılış Gösteren Aromatik Bitkilerin Parfümeri, Kozmetik ve
İlgili Endüstri Dalları İçin Kullanım Olanakları.
Düşük Kaliteli Kaba Yemlerin Silaj Yapımında Kullanılmasına ve Sindirilebilirliğinin
Araştırılmasına Yönelik Olarak Fungal Enzimlerden Yararlanılarak İnokülant Olarak Kullanılan
Laktik Asit Bakterilerinin Modifikasyonu.
3. Nesil GSM Telefonları Üzerinde Çalışabilen Veritabanı Uygulaması Geliştirilmesi.
Türk Arpa çeşitlerinde Mikrosatelit ve AFLP DNA Belirleyicilerine Dayalı Parmak İzi Profillerinin
Belirlenmesi.
Ön Muamele Edilmiş Selülozik Lifler Kullanarak Kağıt İç Yapıştırmasında Elekte Tutunma ve İç
Yapıştırma Performansının Artırılması.
Bakır Esaslı Şekil Hatırlamalı e Alüminyum Esaslı Quasikristal, Nanokristal ve Amorf
Alaşımların Hızlı Katılaştırma ve Mekaniksel Öğütme Yöntemleri ile üretilmesi, Elektrik,
Manyetik, Yapısal ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi.
2006 YILI
ÖDENEĞİ
(YTL)
7.000
25.000
3.000
30.000
70.000
365.000
Tablo 21: KSÜ Rektörlüğü Tarafından 2006 Yılında Desteklenen Projeler
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PROJE KONUSU
Ülkemizde Tutuklu ve Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmalarının Sosyal, Ekonomik,
İdari ve Yasal Açıdan Hedeflenmesi
Polianilin- Karbon Partikülü Kompozit Maddesinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İletken Film Yapımı
Depolanmış Kırmızı Biberlerde Tatlı Kurdun (Lasioderma Serricorne), (Coleopetra:Anobiidae)
Kontrolünde Mikrodalga Uygulaması
Sıvı Demir Eldesinde Yüksek Fırınlarda Kullanılan Refrakter Malzemelerden Döküm Deliği
Çamurunun Fiziksel ve Kimyasal Analizi
Kahramanmaraş İlinde Toplanan Toprak Örneklerinden Organik Solvent Tolere Edebilen
Mikroorganizmaların İzolasyonu ve İncelenmesi
Kısıntılı ve Kısmi Kök Kuruluğu Sulama Tekniğinin Bodur Elmanın Verim ve Kalitesine Etkisi
Bazı Türk Arpa Çeşitlerinde Aliminyum Toleransının Belirlenmesi ve Arpada Aliminyum Kök
Morfolojisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Bakla (Vicia Faba L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının
Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
Kimyasal Banyo Yöntemi İle Üretilen Xse (X=Zn,cu,Ga,Mn) İnce Filmlerinde XRP Ölçümleri
Şiral Özellikte Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Elektrokimyasal Özelliklerinin Araştırılması
Tarım Traktörü İle Çalıştırılan Bir Meyve Hasat Platformu Tasarımı
Sır Barajında (Kahramanmaraş İli) Ciliata Faunasının Tespiti
Kahramanmaraş'ta Üretilen Üzüm Pekmezlerinin Kimyasal Organoleptik ve Mikrobiyal Özellikleri
Kahramanmaraş'ta Kıl Keçilerinin Süt Verim Özellikleri
Pamuk Elyafının Reaktif Boyar Maddeler ile Pad-Patch Yöntemiyle Boyanmasında Soda ve KostikSlikatin Renk Üzerine Etkisi
Kahramanmaraş Bölgesi'nde Yayılış Gösteren Ceviz( Junglas Regia L.) Bitkisinin Yapraklarında
Bazı Naftakinonların (Juglon ve 1,2 Naftakinon) Kromatografik İzolasyonları ve Tekstil
Boyarmaddesi Olarak Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi
DESTEK
MİKTARI
(YTL)
1.260
2.500
2.300
2.100
2.300
1.900
2.500
1.660
1.700
2.000
2.500
834
2.500
2.500
2.000
1.550
55
Tablo 21 : Devamı
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Kahramanmaraş Yöresine Ait Nar( Punica Grentrum) Bitkisinin Kabuklarından Bazı Flavonoidlerin
(Juteolin, Kaempferol, ve Guercetin) Kromatografik İzolayonları ve Tekstil Boyarmaddesi Olarak
Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi
Meta Analiz ve Tarımsal Bir Uygulama
Depolanmış Ürün Zararlılarına Karşı Fümigant Etki Gösteren Potansiyel Bitki Kökenli Uçucu
Yağların Saptanması ve Biyolojik Aktif Maddelerin Tanımlanması
Metal (II) 5-7-dichloro-2 methyl-8-quinolinol Halojenür Bileşiklerinin Yapılarının Titreşimsel
Spektroskopisi İle İncelenmesi
Telemenin, Üretiminde Kullanılan Bitkisel Fermentin ve Gerçekleşen Fermentasyonun Karakteristik
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yumurta Tavuğu Rasyonalrında Çörek Otunun( Nigella Sativa) Kullanılmasının Yumurta İç ve Dış
kalitesi Üzerine Etkileri
Primer Varisin Patogenezinde Prokoagulan Durum, Oksidatif Stres ve Endotelyal Hasarın
Değerlendirilmesi
At Elması (Eriolobus Trilobatus (Poriet) Roemer)'nın Bazı Biyolojik Özellikleri ve Tohum Fizyolojisi
Üzerine Araştırmalar
Sürekli Gürültüye maruz Kalınan Bazı İş Kollarında Çalışan Kişilerde Serum Total Sialik Asit,
Ksantin Oksidaz, Malondialdehit, Nitrik Oksit, Arginaz ve Orniitin Değerleri
Rasyona İlave Edilen Farklı Yağların Tavukların Yumurta Kolestrol Düzeyine Etkisi
Kahramanmaraş Orçan Çayı Yağış Havzasında Sel Kontrolü Yöntemlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi
Yardımıyla Planlanması Üzerine Araştırmalar
Farklı Bonitetlerdeki Değişik Yaşlı Kızılçam Meşcerelerinde Çam Keseböceğinin Artıma Etkisinin
Araştırılması
Din ve Ekonomi Perspektifinden Kahramanmaraş Sanayi Kuruluşları Üzerine Sosyolojik Araştırma
Rasyonlara Farklı Seviyede Kırmızı Biber İlavesinin Bıldırcınların Kuluçka Çıkış ve Bazı Yumurta
Kalite Özelliklerine Etkisi
Birinci ve İkinci Ürün Mısırda Küf Florası ve Mikotoksin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Al-Cc-Fe Üçlü Alaşımlarının Mekaniksel Öğütme( Mechanical Alloying ve Hızlı Katılaştırma (Rapid
Soldification) Yöntemleriyle Kausikristal Olarak Elde Edilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Pro-ca(Prohexadione- Calcium) Uygulamasının Bazı Bodur Meyve Türlerinde Ağaç Gelişimi ve
Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi
Üç Fazlı Asekron Motorların Genetik Algoritma Destekli Bulanık Denetim Yardımıyla Vektör Esaslı
Kullanımı
Mesane Kanserlerinde Survivin Protein Ekpresyonunun Klinikopatolojik Parametreler, Proliferatif
Aktivite, Angiogenezis ve Cox-2 Ekspresyonu İle Korelasyonu
Kahramanmaraş İl Merkezinde Bruselloz Hastalığının Seroprevalansı
Kahramanmaraş'ta Sağlıklı Çocuk ve Yetişkin Toplumda Staphylococcus Aureus ve Metisilin
Dirençli Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığının Farklı Yöntemlerle Araştırılması
Deneysel Hayvan Modelinde Beyin Ölümünün Bilgisayarlı Tomografi Perfüzyonu İle Tanısı
Kahramanmaraş'ta Yetiştirilen Kırmızı Biberlerde Tohumla Taşınan Virüslerin Moleküler Tanısı
Seçilmiş Bazı Narenciye Ürünlerinin Fiziksel ve Sürtünme Özelliklerinin Belirlenmesi
Kahramanmaraş ve Yöresinde İnorganik ve Biyolojik Örneklerde İyot ve İyodürün Spektrofotometrik
Titrasyonla Ölçümü
Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızı Biber Üretim, İşleme ve Pazarlamasının
Sürdürülebilirlik Açısından Ekonomik Analizi
Vakum Altında Kurutma Yapan Prototip Bir Meyve ve Sebze Kurutma Fırınının Geliştirilmesi
Serebral Kan Akımını İncelemek
Farklı Deney Hayvanlarının İnhalasyon Anestezisi ve Ventilasyonu İçin Teknik Altyapı Koşullarının
Oluşturulması
Kardiyak Outputunun Noninvaziv Teknikle Ölçülmesi
Ultrasonik Cerrahi Aspiratör (CUSA)'nin Lomber Spinal Disk Cerrahisinde Kullanılabilirliğinin
Araştırılması
Metal Yarı İletken Schottky Diyotlarının Karakteristik Özellikleri
İskemi- Referfüzyon Hasarına Karşı İki Farklı Anestezik Ajan İle Mikrokardiyal Korumaya
Antioksidan Maddelerin Etkisi
2.000
1.545
7.300
5.998
6.500
3.300
8.000
6.000
2.250
2.100
2.250
2.000
1.550
2.000
2.400
2.250
2.090
2.350
3.800
3.500
8.000
7.500
7.550
4.350
7.400
3.300
6.175
99.000
30.000
50.000
70.000
7.500
8.000
56
Tablo 21: Devamı
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Kahramanmaraş İli Sınırlarında Bulunan Doğal Kaynaklarda ve Ilıcalarda Radon Gazı Ölçümü ve
Radyoaktif Madde Tespiti
8.000
Selüloz Üreticisi Bacillus Sp. Suşlarının İzolasyonu, Farklı Substratlar ve Karbon Kaynakları
Kullanılarak Enzim Üretme Yeteneklerinin Araştırılması
2.450
Kahramanmaraş Kırmızı Biberi Üreten Tarım İşletmelerinde Kırmızı Biber Kurutma Şekillerinin
Ekonomik Yönden İncelenmesi
1.450
Kahramanmaraş Koşullarında Yaprak Döktürücü Uygulama Zamanlarının Pamukta (G. Hirsutum L.)
Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
2.200
Çizgili Kas İskemi- Reperfüzyon Hasarında Ketamin ve Propofolün Etkileri
4.000
Laktik Asit Bakterilerinde pH İle İndüklenebilen Promotorlar Üzerine Bir Çalışma
2.500
Laktik Asit Bakterilerinde Transkripsiyon Regülasyonu
2.500
Gaziantep İli Nurdağı İlçesindeki Tarımsal Kuruluşların Kırsal Alana Olan Hizmetleri ve Çifçilerin Bu
Hizmetlerden Yararlanam Durumu
1.150
Cerrahi USG Ünitesinin Oluşturulması
60.000
Yoğun Bakım Ünitesindeki Solunumsal Destek Biriminin Kurulması
30.000
TOPLAM:
524.312
Tablo 22: TÜBİTAK Tarafından 2006 Yılında Desteklenen Projeler.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Proje Konusu
Türkiye Ormancılığı Şartlarında Modern Optimizasyon Yöntemleri ve CBS Kullanarak Orman
Yolu Planlama Modelinin Geliştirilmesi ve KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında
Uygulanması
Weepp Modeli GIS Teknikleri Kullanılarak k.Maraş Kartalkaya Yağış Havzasında Sediment
Üretiminin ve Tahmini Toprak Kayıplarının Belirlenmesi
Atık Kağıt Kullanan Kağıt Fabrikalarında Elekte Tutunma ve Elek Altı Su Kalitesine Bağlı
Deposit Oluşumlarının Önlenmesi
Kahramanmaraş Yöresine Ait yerel Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Verim ve Fizyolojik
Özellikler Yönünden Genetik Varyasyonun Belirlenmesi
Sefalosporin Grubu (lorakarbef, Sefprozil, Sefaklor, Sefaperazone, Sefodizim, Seftazidime ve
Sefataxim) Antibiyotiklerin Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Fe(III), Pt(II), Pd(II) ve Ru (II)
Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektroanalitik, Kemilüminesas ve Antibakteriyal
Özelliklerinin Araştırılması
Türkiye’de Sosyo-Ekonomik ve Demografik Gruplar İtibariyle Aile ve Bireylerin Gıda Ürünleri ve
Besin Elementleri Tüketiminin Ekonomik Analizi:2020 Yılı Projeksiyonu
Plastik, Tarımsal ve Orman Endüstrisi Atıklarının Odun-Plastik Kompozit (OPK) Üretiminde
Kullanılması
Borlu Fenol formaLdehit Reçineler ile Muamele Edilen Odun Talaşlarından Dayanıklı
Kompozitlerin Üretimi
Taşıma ve Çevre şartlarının gezginci arıcılık koşullarında bal arısı (Apis mellifera I.) Kolonileri
üzerine etkilerinin belirlenerek uygun taşımacılık ve kışlama yöntemlerinin geliştirilmesi.
Güneydoğu Anadolu’da Yayılış Gösteren Ticari Potansiyele Sahip Bazı Yabani Kiraz
Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin AFLP ve SSR Markörlerle Karekterizasyonu, in vivo ve in
vitro Çoğaltımları ve Anaçlık Potansiyellerinin Araştırılması
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Bağlarda Hastalıklara Neden Olan Vitivirus
ve Closterovirus’lerin Böcek Vektörlerinden Moleküler Tespiti
Doğu Akdeniz Bölgesinde Hayvancılık Yapan Tarım İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesi
ve Yayılması
RTM teknolojisi ilelignoselülozikliflerden otomotivparçaları üretimi
Orta Anadolu’nun Tuzlu, Çıplak ve Çoraklaşmış Alanlarının Strese Dayanıklı Odunsu C4ve C3
Bitki Türleri Kullanılarak Verimli Hale Dönüştürülmesi
Toplam
Ödeneği
(YTL)
65.400
2006 Yılı
Ödeneği
(YTL)
36.500
139.200
76.000
207.624
90.100
216.140
112.400
129.000
75.000
105.600
48.000
230.000
124.000
115.200
64.200
301.200
142.000
399.600
119.500
129.600
49.000
81.760
19.850
257.500
266.900
144.500
137.000
57
1.9- PROJE BİLGİLERİ
a- Merkez Avşar yerleşkesi alanının kamulaştırılması;1993-2005 yılı ekim ayı sonu itibariyle toplam
olarak 2448 dönüm arazi kamulaştırılmıştır. Yıllara sari olarak kamulaştırma programımızda 13000
dönüm alanın kamulaştırılma çabaları devam etmekte olup, yatırım ödeneği kısıtlı olmasından dolayı
Maliye Hazinesine ait arazilerin araştırılarak Avşar yerleşkesi alanında kamulaştırılması yapılamayan
arazilere karşılık takas yoluna gidilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
b- Devam eden inşaatların son durumları;
1- Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı ;
PROJE NO
:1994H031780
PROJE TUTARI
:22.000.000 YTL
KARAKTERİSTİK
:9 Blok 4 Kat,(55.000m2)İnşaat+Donanım
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
:1994-2008
İHALE YILI
:1994
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:18.258.000 YTL.
2006 YILI HARCAMASI
:1.285.000 YTL.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:%50
Yapı, 9 blok 4 kattan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 55.000 m2’dir. A-B blok 2004 yılı
içerisinde öğretime açılmıştır.E blok üst kat eğitim fakültesine tahsis edilmiştir. Diğer 3 kat Fen-Edebiyat
Fakültesi tarafından kullanılacaktır. D blokun 2 katı mevcut temeller üzerine iyileştirme yapılarak
merkezi laboratuvarlar olarak yapılacaktır.
2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı ;
PROJE NO
:1994H031790
PROJE TUTARI
:21.490.000 YTL.
KARAKTERİSTİK
:19 Blok 3 Kat 24.000 m2,(İnş. +Don.)
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
:1994-2007
İHALE YILI
:1994
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:18.236.000 YTL..
2006 YILI HARCAMASI
:850.000 YTL.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:% 80
Toplam 19 blok 3 kattan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 24000 M2’dir.4 blok derslik 3 katlı
,blokun biri 4 katlıdır.Öğretim elemanları bloku 3 blok 3 kat 2 blok anfi, 1 katlı, dekanlık bloku 3 katlı ve
9 adet bağlantı blokundan ibarettir.Derslik blokları (G1,G2,G3,G4), öğretim elemanları bloku (E1,E2,E3)
anfi (C2) bağlantı bloku (F1,F2,F3,F4) olmak üzere 12 blok bitirildi. Devam eden bloklar A1-A2 ve B
blok dekanlık, C1blok anfi, D1, D2, D3 bağlantı bloklarının kaba inşaatı dış kaplaması tamamlanmış
olup, eksik imalatların 2007 yılında bitirilecektir.
3- Ziraat Fakültesi İnşaatı ;
PROJE NO
PROJE TUTARI
KARAKTERİSTİK
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
İHALE YILI
:1994H031810
:8.300.000 YTL.
:30 Blok 4 Kat 29.000 m2 inşaat
:1994-2007
:1994
58
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:5.075.000 YTL.
2006 YILI HARCAMASI
:1.560.000 YTL.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:% 27
Ana ve geçiş blokları olmak üzere toplam 30 bloktan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 29000
m2’dir.A,D1,E1,F1 blokları ile geçiş bloklarından G1,G2,G3,G4 ve H1,H2,H5 bloklarının kaba inşaatları
tamamlanmış I,J,S,D2,D3 blokların temel betonları dökülmüştür. A dekanlık bloku, D1 derslik bloku, E1
öğretim elemanları bloku ile G1,G2,G3 bloklarının dış cephe boya + kaplama hariç diğer tüm işleri
tamamlanmıştır. 2007 yılında projeleri ve keşif çalışmaları tamamlanarak tasfiyesi yapılacak olan inşaat
yeniden ihaleye çıkılacaktır.
4- Rektörlük ve Mediko Sosyal Binası İnşaatı ;
PROJE NO
:1994H031800
PROJE TUTARI
:15.173.000 YTL.
KARAKTERİSTİK
:9 Blok 3 Kat 9600 m2,(İnşaat +Donanım)
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
:1994-2006
İHALE YILI
:1994
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:15.267.000 YTL.
2006 YILI HARCAMASI
:1.812.000 YTL.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:% 98
a)Rektörlük Binası; 3 ana 3 ara olmak üzere 6 bloktan oluşmaktadır. A,B,C,D,E bloklar zemin
+3 kat , F blok bodrum + zemin +2 kat olup , toplam inşaat alanı 6150 m2, mediko sosyal binası, A,B,C
bloklar olmak üzere 3 blok ve D giriş blokundan oluşmakta, bloklar 3 kat, C blok 2 kat olup toplam
inşaat alanı 3450 m2 dir. Rektörlük binası tamamlanmıştır.
b) Mediko Sosyal Binası; Dış cephe kaplaması bitirilmiş, iç cephede sıva işlemleri ve tesisat
işleri devam etmektedir. Mediko sosyal binası enstitüler, daire başkanlıklarına hizmet verecek şekilde
tadilat yapılmış ve 2007 ortalarında tamamen bitirilerek hizmete açılacaktır.
5- Göksun Meslek Yüksekokulu İnşaatı; Göksun İlçe Merkezine 6 km mesafede ve 261 dönüm
alana sahip olup, inşaat işleri bitirilerek eğitim öğretim hizmetine alınmıştır. İnşaat işlerinin bitirilmesi
nedeniyle 2007 yılı yatırım programı proje stok cetvelinden çıkarılmıştır.
6- Afşin Meslek Yüksekokulu İnşaatı;
PROJE NO
:1994H031820
PROJE TUTARI
:7.536.000 YTL
KARAKTERİSTİK
:11.100 m2 inşaat
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
:1994-2007
İHALE YILI
:1994
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:5.317.000 YTL
2006 YILI HARCAMASI
:0YTL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:% 75
A,B,C,D,E olmak üzere 5 blok olup A,B,C bloklar 4 kat, D-E bloklar 5 kattan ibarettir.A ve B
bloklar dış cephe boyası ve merdiven korkulukları hariç tamamlanmış olup, C,D,E bloklarda iç ve dış
boya, iç kapı kanatları, merdiven korkulukları ,giriş markizleri, C teras kat PVC pencere doğramaları ve
çevre düzenleme işleri keşfi tamamlandığından tasfiye edilerek ihaleye çıkarılmış olup ihale sonucunda
sözleşmesi yapılarak inşaata devam edilecektir.
59
7- Kapalı Spor Salonu İnşaatı (Avşar ve Ferhuş Kampusu);
PROJE NO
:1994H050150
PROJE TUTARI
:6.808.000YTL
KARAKTERİSTİK
:İnş. (Sp.S,Fut.S.,Tenis K.,Bask-Voley.)
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
:1994-2008
İHALE YILI
:1997
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:5.000.000 YTL.
2006 YILI HARCAMASI
:2.185.000 (1.500.000)YTL.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:%70
a- Karacasu Kapalı Spor Salonu İnşaatı; Kapalı spor salonu 3000 m2 kapalı alan ve 1000 kişilik
olarak projelendirilmiştir. İnşaatın 2006 yılında başlamış olan imalatlardan boya, ıslak hacimler seramik
kaplama, granit kaplama, saha ve PVC kaplama, alüminyum kapı ve pencere doğramaları
tamamlanacak. Dış cephe boyası ve kısmen çevre düzenlemesi imalatlar tamamlanarak 2007 yılında
hizmete girmesi düşünülmektedir.
b- Avşar Yerleşkesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı; Açık ve kapalı spor tesislerinde 2 adet
çim, futbol 4 adet akrilik kaplama tenis, 2 adet çim kaplama tenis, 2 adet voleybol, 2 adet çim kaplama
tenis, 2 adet voleybol, 2 adet basketbol sahaları ve 3700 m2 kapalı alan üzerine öğrenci sosyal etkinlik
merkezi, (Çok amaçlı salonlar, fitness, bale cafe, halk oyunları, soyunma ve duşlardan mevcuttur)çevre
düzenlemesi (pergole alanları, yollar, otopark, seyir alanları, yeşil alanlardan mevcuttur).
8- Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı ;
PROJE NO
:1997I000840
PROJE TUTARI
:75.235.000 YTL
KARAKTERİSTİK
:İNŞAAT +DONANIM (400 Yatak)
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
:1997-2009
İHALE YILI
:2000
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:33.013.000 YTL
2006 YILI HARCAMASI
:8.145.000 YTL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:% 24
İnşaat 5 adet poliklinik bloku ile yatakhane ve idare blokundan ibarettir.A.B.C.D.E poliklinik
bloklarının betonarme karkas imalatları tamamlandı.Yatakhane blokunda H3,H4,H5,H6 ve H7 blokların
1,2,3. Bodrum kat ve zemin kat betonarme karkas imalatları tamamlandı . Polikliniklerin ara bağlantı
bloklarının temel ve subasman imalatları tamamlandı G1 konferans salonu blokunda çalışmalar devam
etmektedir.İdare blokunun tamamı, poliklinik blokunun zemin ve 1.bodrum katta yatakhane bloklarının
1.bodrumda gaz beton ara bölme duvar imalatları yapıldı.2007 yılı içerisinde keşfi dolması nedeniyle
tasfiye edilerek ihaleye çıkılacaktır.
9- Kampus Altyapısı İnşaatı ;
PROJE NO
:1994H031770
PROJE TUTARI
:25.200.000 YTL
KARAKTERİSTİK: Yol, Su, Elektrik,Kanalizasyon,Çevre Düzenleme,Trafo,Isı Merkezi
İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ
:1994-2007
İHALE YILI
:1994
2006 YILI SONU İTİBARİYLE HARCANAN:20.520.000 YTL
2006 YILI HARCAMASI
:3.674.000 YT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
:% 77
Altyapı yol, su, kanalizasyon, elektrik, trafo, ısı santrali, arıtma tesisi, tesisat iletim galerileri ve
çevre düzenleme işlerinden oluşmaktadır. Ana yerleşke için bir bütünlük arzetmektedir.
a) Tesisat galerisinin;
60
1) 0-105.30 – 1+228.50 km arası galeri tamamlanmıştır.
2) 0+000 km drenaj menfezi ,0-110,0-140km arası kitle betonu ve dere geçiş menfezi yapılmıştır.
b) 2000 m3 ve 100m3 hacimli servis depoları ile kuyubaşı odaları tamamlanarak elektrik ve tesisat işleri
bitirilmiştir.
c) Açılan iki adet kuyudan 2000 m3 hacimli servis deposuna olan 2568 mt.’lik mesafeye 315 mm çapında
sert PVC boru döşenerek, aynı hatta bulunan bacalar, boşaltma boruları, büz menfezi ve betonarme
menfezleri tamamlandı.
d) Ana tesisat galerisi ile Rektörlük ve su deposu arasındaki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasındaki
tali galeri imalatı ve iç mekanik donanımları tamamlanmıştır.
e) Su deposu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesine hizmet verecek olan
jeneratör ve trafo binaları tamamlanmıştır.
f) 2000 m3 su deposu civarına yaptırılan by –pas rogarı ile Üngüt civarından getirilen su 2000 m3 lük
depoya girmeden (5 atü basınçla)tüm inşaatların su ihtiyacı giderilmiştir.
g) Enerji ihtiyacı için; Klavuzlu trafo merkezi ile yerleşke arasındaki enerji nakil hattı,trafo jeneratör
binaları yapımı bitirilmiştir.
h) Kayseri – Kahramanmaraş karayolu ile Rektörlük Binası ve yerleşke iç ulaşım yollarının kazı ve
dolgu işlemleri bitirilmiş olup üst yapı imalatları tamamlanmıştır.
l) Tesisat ana galerisi içi mekanik donanım imalatı, hidrofor binası iç mekanik donanımı bitirilmiştir.
m) Kök binası ve trafo ve diğer trafo binalarının iç tesisatları tamamlanmıştır.
n) Nizamiye binası ile spor tesislerine ait yapı çalışmaları tamamlanmıştır. İşin tasfiye edilmesi
nedeniyle ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
c- Bina büyük onarım işleri;
1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi büyük onarım işi ihale
edilerek yaptırılmıştır.
2- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü büyük onarım işleri ihaleler halinde
yaptırılmıştır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- ÜSTÜNLÜKLER
9 Gelişime açık, güçlü ve istikrarlı bir üniversite yönetiminin mevcut olması,
9 Sürekli kurumsal gelişme isteğinin olması,
9 Üst yönetimin bilimsel araştırma ve projeleri olanaklar ölçüsünde teşvik etmesi,
9 Üniversitede iş dünyası ile iyi ilişkilere sahip öğretim üyelerinin var olması,
9 Değişimi yönetebilecek genç bir kadronun bulunması,
9 Öğretim elemanları arasında kişisel ilişkilerin güçlü olması, iletişimin ve ortak akademik
çalışmaların yüksek düzeyde olması,
9 Değişik ekollerden yurt içi ve yurt dışında eğitim almış akademisyenlere sahip olunması,
9 Akademik kadrosunun genç, dinamik, deneyimli, idealist, yeniliklere açık olması,
9 Öğretim elamanlarının ve idari personelin kurum içinde sorumluluk, sadakat, samimiyet ve
uyumlu çalışma duygularının gelişmiş olması,
9 Araştırmacı kimliği ön plana çıkmış öğretim üyelerinin çoğunlukta bulunması ve bu
araştırmacıların ortak çalışma prensibini benimsemiş olmaları,
9 Akademik ve bireysel özgürlüğün bulunması,
9 Araştırma ve altyapı olanaklarını iyileştirmeye yönelik projeler yürütülmesi (TÜBİTAK, DPT,
KSÜ Araştırma Fonu, vb projeler),
61
9 Ulusal ve uluslararası bilimsel proje ve yayın çalışmalarına sahip olması,
9 Yurtdışından üniversitelerle (SUNY-New York, University of Idaho-ABD, University of TorontoKANADA, Utsunomia University-Japonya, BOKU- Avusturya vb.) bilimsel anlaşmaların olması
ve iyi ilişkilerin varlığı,
9 Avşar Yerleşkesi’ne geçiş ile birlikte giderek güçlenen fiziksel altyapı,
9 Bilgiye erişim için yeterli alt yapının olması,
9 Derslerin çoğunun teknolojik alt yapısı tamamlanmış Internet bağlantısı olan “Akıllı Sınıflarda”
yürütülmesi,
9 Yeni yerleşke ile birlikte sağlanan fiziki olanakların ve teknik donanımın iyi ve yeterli olması,
9 Yeni yerleşke alanının çalışanların performansını yükseltecek özellikler taşıması,
9 Yönetimin bilgisayarlaşma konusundaki atılım ve cesaretinin olması ve eğitim-öğretimde daha
kaliteli yapılandırmanın bulunması,
9 Üniversitede 24 saat internet bağlantısının bulunması, öğrencilerin bütün işlemlerini otomasyon
programından yapabilmeleri,
9 Öğrencilerin kendi not ve ders kayıtlarını internet ortamında takip edebilmesi,
9 Yakın gelecekte bitirilmesi düşünülen yeni yerleşke alanında fiziki olanakların ve çalışma
ortamının daha da iyileşecek olması,
9 Dünya Bankası destekli atölye ve laboratuvarların var olması,
9 Farklı uzmanlık alanlarında Yüksek Lisans programlarının bulunması,
9 Öğretim elemanlarının öğrencilerle yakın diyalog içinde olmaları ve bu durumun öğrencilerin
yetişmesine olumlu katkısının olması,
9 Eğitim ve öğretimde sürekli kalite arayışının var olması,
9 Fakülte bölümlerinin ÖSS sınavında giderek daha yüksek puanlar alan öğrenciler tarafından
tercih ediliyor olması,
9 Öğrenci topluluklarımızın aktif olması,
9 Erasmus öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarının etkinleştirilmiş olması ve katılımın
giderek artması,
9 Üniversitede yeni başlamış olan İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin gelişmesinin ve
üniversite programlarında yaygınlaşmasının tüm üniversite birimleri tarafından destek bulması,
9 İnsan ilişkilerinde sevgi, saygı, içtenliğin egemen olması,
9 Diğer araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğine açık olunması.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
B- ZAYIFLIKLAR
Kurumsallaşmadaki eksikliklerin tam olarak giderilememesi,
Tanıtımın eksikliği nedeniyle üniversitenin ve şehrin imajının iyi algılanamaması,
Kahramanmaraş şehrinin büyük illere coğrafi uzaklığının olması,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kültürünün henüz oluşmakta olması,
Kimlik, ait olma duygusunun henüz pekiştirilememiş olması,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin ÖSS tercih diliminde alt sıralarda bulunması,
Coğrafi konum ve üniversitenin ismi,
Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması,
Lisans Programlarında, seçmeli ders uygulamasının derslik yetersizliği nedeniyle etkin bir
şekilde gerçekleştirilememesi,
Birçok bölümde yabancı dil hazırlık sınıfının bulunmaması, ikinci yabancı dilin öğretilememesi,
62
o Bazı akademik personel üzerindeki ders yükünün fazla olması,
o Bazı özel alanlarda Akademik Personelin eksik olması,
o Doktora programının olmayışından nitelikli ve uzun süreli bilimsel araştırmaların
yürütülememesi,
o İdari personelin sayı ve nitelik olarak yeterli olmaması,
o Üniversite bünyesinde araştırma görevlisi, uzman, tekniker gibi eleman alımında güçlüklerin
yaşanması,
o Multi-disipliner çalışmaların az olması,
o Dış finanssal kaynak yaratılamaması,
o Gelir yaratıcı programlara sahip olunmaması,
o Bölümlere ait laboratuvar, makine, teçhizat, araç ve gereçlerin yetersiz olması,
o Bazı birimlerde fiziki yetersizliğin, bina sorununun olması,
o Yeterli cihaz donanımına sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı’na sahip olmaması,
o Merkez yerleşkede Yurt Kur’a bağlı bir öğrenci yurdunun bulunmaması, 24 saat yaşayan bir
yerleşkenin olmaması,
o Yüksekokullara öğrencilerin sınavsız geçiş yapmaları,
o Meslek Yüksek Okullarında öğretim üyesi ve doktorasını yapmış öğretim elemanının az olması,
o Öğrencilerin düşük ÖSS puanlarıyla gelmeleri,
o Öğrencilerde ve mezunlarda ait olma duygusunun zayıf olması,
o Mezunlarla ilişkilerin yeterince kuvvetli olmaması,
o Staj yapan öğrencilerin sigorta sorunlarının olması ve staj yerinde kontrol güçlüklerinin
yaşanması,
o Sanayi ile yürütülebilecek Ar-Ge projelerinde beklenen düzeye ulaşılamaması,
C-FIRSATLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teknolojik gelişmelerle beraber, bilgi akışının hızlı olması,
Dünyayı tanıyan ve takip eden genç akademisyenlerin varlığı,
Ülkemizde E devlet yapılanmasının olduğu bir dönemde değişim rüzgarıyla üniversitemizdeki
gelişim ve değişim eğitim ve öğretim açısından çağı yakalama fırsatlarının olması,
Ülke ekonomisinin büyümesi, yatırımların artması ve bunun sonucunda sanayi, ticaret ve
hizmet sektörü temsilcilerinin kaliteli ara eleman arayışları içinde bulunmaları,
Uzmanlaşmanın öneminin ortaya çıkması,
Yetişmiş bilim adamına ihtiyaç duyulması,
Hızla gelişen bir ülke sanayisinin olması,
Türkiye’de AR-GE faaliyetlerine bakış açısının pozitif yönde gelişmesi,
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde olma ve bunun getireceği olanakların bulunması,
AB değişim projelerinde yer alınması,
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi hususunda AB standartlarına uyma zorunluluğunun olması,
AB ile ortak eğitim programları ve proje çalışmaları yapılması,
Eleman yetiştirme ve istihdam etmede AB nüfusunun yaşlanması ve kalifiye eleman ihtiyacı
olması,
AB sürecinde işverenlerin nitelikli elemanlara ihtiyaç duyuyor olmaları,
63
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AB Leonardo da Vinci mesleki eğitim programı kapsamında proje üretimine olanak tanınması,
Plotus, Socrates ve Erasmus Programları kapsamında uluslararası düzeyde öğrenci ve
akademisyen değişim olanaklarının artması ve üniversitenin bu imkanı yüksek oranlarda
kullanabilecek birikime sahip olması,
Ulusal kurumların özellikle üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırmaya daha fazla kaynak
sağlaması,
Üniversite yönetiminin araştırmalara önem ve destek vermesi,
Gelişmekte olan üniversitelere çeşitli desteklerin verilmesi,
Yayın konusunda üniversite yönetiminin desteği,
TÜBİTAK kaynaklarının önemli ölçüde büyümesi,
Ulusal /uluslararası proje olanaklarının olması,
Kahramanmaraş ilinin birçok üniversite şehrine göre ucuz ve emniyetli olması,
Kahramanmaraş ilinin yeni teşvik yasası kapsamına dahil edilmesi ile diğer sektörlerde de
yatırımların hızlanması ve çoğalması,
Bölgede yer alan fabrikalar dolayısıyla sanayi-üniversite işbirliğine açık olunması,
Gelişmekte olan bir bölgede kurulan genç bir üniversite olarak her türlü gelişime açık olunması,
Kamu kesiminde eleman seçerken üniversite ayırımı yapılmaması,
Bölgedeki özel sektör kuruluşlarının kalifiye elemana ihtiyaçlarının yüksek olması dolayısıyla
mezunların iş olanaklarının olması,
D-TEHDİTLER
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Geleceğin belirsiz olması,
Küreselleşmeden kaynaklanan tehditlerin var olması,
Vakıf Üniversitelerinin açılması,
Yeni yatırımların gerektirdiği kaynağın temin edilememesi ve gecikmesi,
Devlet bütçesinden eğitim ve araştırmaya ayrılan payın yeterince artırılmaması,
Üniversite kadro ve bütçelerinin kısıtlı olması,
Akademik ve idari personel yetersizliği nedeni ile bilimsel çalışmaların dışındaki işler için de
fazladan enerji ve zaman sarfiyatı olması,
Ekonomik koşullar nedeniyle öğretim elemanlarının gelirlerinin az olması ve başka arayışlara
yönelmesi,
Nitelikli elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında güçlüklerle karşılaşılması,
Kredi ve Yurtlar Kurumu yatak kapasitesinin yetersiz olması,
Modernizasyonun gerektirdiği gerekli danışmanlık, teknik ve teknolojik desteğin sürekli
sağlanamaması,
Anadolu’da yeni açılacak olan üniversitelerin öğrenci ve öğretim elemanı taleplerinin olması,
Yetişmiş Öğretim Üyelerinin Vakıf Üniversitelerine geçişlerinin olması,
Bazı iş kollarında teknik eleman çalıştırmanın yasal zorunluluk olmaması,
Teknikerlik ve meslek elemanı kavramının ülke genelinde yeterince anlaşılmamış olması,
Üniversite mezunlarının iş olanaklarının sınırlı olması,
Üniversite-sanayinin işbirliğinin öneminin yeterince kavranılmamış olması,
64
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız gelen öğrencilerin bilgi düzeylerinin
yetersiz olması,
Başarılı öğrencilerin yatay geçişle başka üniversitelere geçmesi,
Motivasyonu düşük öğrenci grubu, öğrencilerin geleceği belirsiz görmesi,
Nitelikli öğrencilerin büyük illeri tercih etmeleri,
Öğrenci aflarının çıkarılması,
E-DEĞERLENDİRME
Kurumsal üstünlüklerimizi ve fırsatları iyi değerlendirerek zayıf yönlerimizi kapatmak ve
tehditlerden en az etkilenilmesi planlanmaktadır.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin çağdaş bir üniversite olmak yönünde yakaladığı
ivmeyi devam ettirebilmesi için, öncelikle belirlenen zayıflıklarımızın ve tehditleri giderici önlemlerin
alınması hayati bir zorunluluktur. Özellikle Üniversitemizin devam eden inşaatlarına daha fazla kaynak
aktarılarak biran önce bitirilmesi sağlanmalıdır. Ödenek yetersizliği nedeniyle 2004 yılında kurulan
Eğitim Fakültemiz ve Güzel Sanatlar Fakültemiz hizmet binaları olmaması ve öğretim elemanları
sıkıntısından dolayı eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayamamıştır. Yine Tıp Fakültemizde bina ve
öğretim elemanı eksikliğinden dolayı, öğrencilerimiz ilk 3 yıllık eğitimleri için Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesine gitmektedirler. Daha kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti için Üniversitemizin Laboratuvarlarına
cihazlar, aletler ve araç gereçler alınması gereklidir. Bu nedenle üniversitelerde araştırma geliştirme
faaliyetlerine daha fazla destek verilmeli ve harcamalarda kolaylık sağlanmalıdır.
65
EKLER :
Ek.1 : Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2006 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kahramanmaraş-Nisan 2007
Cuma AY
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Ek.2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. Kahramanmaraş-Nisan 2007
Prof.Dr. A.Nafi BAYTORUN
Rektör
66

Benzer belgeler