Seyyar DMR Röle (Tekrarlayıcı)

Yorumlar

Transkript

Seyyar DMR Röle (Tekrarlayıcı)
SEYYAR DMR
LE (TEKRARLAYICT)TELSiZI
1. KONU:
Bu teknikgartnameTuncelill SaghkMUdurlUgu
Acit SaghkHizmeileri
gube
mUdUrlUgUnde
kullanrlmakzere alrnacaksimpleksve yan dublekstelsiz
haberlegme
sa$layacak,
A
TelekomUnikasyon
S;tandarilarr
EnstitUsU
(ETSI)
tarafrndan
sayrsalStandard rak yaylmlanan
(DMR)standardrna
sahip,Role
telsizleri
ileaksesuarlarrnrn ni amaglarve her tUrlUteknikOzellikleri
igerir.
2. GENEL
oZCIIITLER:
2.1. DMR Roletelsizleri
hem
sal ve hem de analogtekrarlayrcr
olaraktelsiz
haberlegmesi
yapabilecek
iteyesahipolacaklardrr.
2.2. Analoggalrgma:
Alma
nda analog gelen gagrr analog olarak tekrar
edilecektir.
2.3. Sayrsalgalrgma:Alma
rnsrndasayrsalolarakgelen telsizga$rrslsayrsal
olaraktekraredilecektir.B durumdar6le,12.5 kH;zband genigligindeki
tek bir
alma- g6ndermefrekan giftiUzerinden
2(iki)ay,nsayrsalgdrUgmenin
aynr
andayaprlmasrnr
sa$lay ;aktrr.Role,ZamanB0lmeliQokluErigim(TDMA)
ydntemiyle
ve ETSIDMR
Ina uygunolaraktek frekansgiftiUzerinden
2 adetbagrmsrz
konugma nahsa$layacaktrr.
2.4. Karrglkgahgma:R6le
rnrnalmafrekansrnda
analogolarakgelentelsiz
ga$nsranalogolarakve yrsalolarakgelenga(irrise bir Oncekimaddede
belirtildigi
gibi 2 kanal
itesiile sayrsalolaraktr:kraredilecektir.
tabanryla birbirlerinebaglanarafi multisite (goklu site)
kurulabilecektir.
2.5. R6leler lP
2.6. Role cihazrUzerindeal
ve gondermedurumuile cihazrnhangimodda
(analogveyasaytsal)gal rnrg6sterirbelirtegler
bulunacak,sayrsalmodda
(tek frekansgifti Uzer
saglanan2 kanaldan)
hangikanahnkullanrmda
oldu$uda r6le Uzerinde
lebilecektir.
ktrr.GUgkaynagtakU garj 6zellikliolacakve enerji
kesilmesinde
otomatikola rk akUdenbeslenmeyegegecektir.
2.8. Cihazo/o100gahgma(duty le)ozelliginde
olacaktlr.
2.9. Roleninstabilgahgmasriq srcakhkkontrolU
yaprlacak,
programlama
ile fan
2.7. Cihazrn
gUgkaynagr
agrlmave kapanmasrcaklrde$erleri
ayarlanabilecektir.
2 . 1 0 . Fan arrzalarrnda,
yU
SWR degerlerinde,grkrg gUcU dUgtUgUnde,
yUksek/d
UgUkvoltajduru
ndaLCDekrandagorseluyarrverilecektir.
2 . 1 1 .R6le,tesisedildigiyer ve
rndakullanrlan
verir:ilerin
olumsuzetkilerinden
korunacakve tUm fonksi larrylatam galrgacakgekildegereken tedbirler
(ekranlama,
filtreleme
vs.) Itnm lgolacaktr r .
2.12. R6leler,
uygunbir rack
igerisinde
olacaktrr.
,(').
esinidestekley,ecek,
bu protokolde
gahgan
EquipmenUDahili
test ekipmanr)6zelligi
rzerindenprogramlamayaztltmtylaUSB
LCD ekranolercaktrr.
( ve mevcut kanalda telsiz olarak
hoparlor
bulunarcaktr
r.
rahdrr.
Analogmodda gokluton kullanrmr
rir ekipmanav'eya cthazgerek olmadan
abilmelidir.
cektir.
ma ileayarlanerbilecektir.
durumlarda
kullanlctyt
uyarmakiginLED
i ayan, mentjgirigive program
aracrh$r
ile
lettugbulunmalrdlr.
nalar dakullanr lm ak
Uzer e1 adet25 pin ,1
yon atanabilir) , 1 adet ip baglantr lar
igin
2'26' Mobil role on-_u_"arka kapaklarrgrkarrlabilir
tagrma gantasrigerisinde
_
karsr vqrq"'r\''
dayanrktr
:illT:|l:
,J^?e^'Tl
, shnt",rr,darbe ve sarsrntrtara
malzemeden
imaledilmis
dlmalrdrr.
2.27. MobilRoteigerisinde
19 inchrac,kmontegeklindemonteli
..lastma.9antafr
olmaltdrr.
Tum po_T kpntioldu$melerine
rahathkla
ergilebirecer<
iekitde
,u"
monteedilmig
olmalrdrr.
2'28' Tagtma
9"nl?:,^i9911nOe
mobilduplexer
monteti
olmatrdrr.
Buyuktip
f .kaviteli
duplexer
kabuledilmeyecektir.
2'29' Mobilroleile birlikteeh az]3dbkazangh
katlanabilir
portatifantenve en az
25
taflosu^verilmelidir.
Antenkabtosukulanrtmadrgr
i*t: Ilf:':,^iil?l
zamanlarda
toplanarak
ra$rmaQantasrigerisine
koyulabilmelidir.
3. TEKN|K6ZEII|XLER|:
4. DENET|M
VE MUAYENE:
4'1'
Kurulansistemkyryt yet(ilileritarafrndanbizzatterlsiz
haberlegmesi
yaprlarak
muayene
edilecektir.
4.2. Muayenelerstrastndacih Iar ve
aksesuarlardaki
tasanmve imalathatasr
nedeniyle
olugabilecek ve hasarlardan
firma
sorumludur.
4.3. Cihazlarda
milleflerarasr ndarilara uyuldu$u g;ibi,di$er
yardrmcl cihaz,
aksesuarve malzemede
reuerarasr
standarilarauygunorarakimaredilmis
olacaktrr.
lmamr golacakve cihazr nher hangi
r bir
bi yerinde
o z t l k h l k o l m a r r a n o l z f rr
vgutDctudnl
||
standarilara
ve bu gartnamede
ongorUlen
5. TESL|MAT
VE MONTAJ:
5.1. Cihazlarkuruma gahgrrvaziyettemontajr
tamamlanmrgolarak teslim
edilecektir.
5.2. Aksesuar,kart , modUl u? kompenetler
ile cihazlaryeni ve kullanrlmamrg
olacaktrr.
6. GARANT|gARTLAR| :
6.1. Teklifsahibinin
verecegcihazlar
hertUrlUmontajve Uretimhatalarrna
kargr
2 yrlboyuncayUklenici
1 'magarantisi
altrndaolar:aktlr.
6.2. YUklenicifirma teslim
indenitibaren10 yrl boyuncacihazlarrn
hertUrlU
yedekpargatemininive
rmonanmtnt
yapmay'r
garantiedecektir.
6.3. Yaprlanmontajlar
tarihinden
itibaren2 yrl boyuncayUklenici
firma
garantisi
altrnda
Bu sUrezar'fndameyctana
gelece-k
her
hangi
bir
bozulma yUklenicifi
tarafrndanhigbir Ucret talep edilmeden
giderilecektir.
7. eGirirvl
:
7'1. Yuklenici
firmatekrifediiencihazrarrn
teknikdonantm rpr
, ogr amlam ast
ve
kullanrmrhakkrndakuflanrcrpersonellere
Ucretsiz e$itim verilmesini
taahhUt
edecektir.
3/4
7.2. Egitimteitgiti
e$itimsrrasrnda
masraflarilgili firma tarafrndankargrlanacak
ve
:cek teknikarza ve hasarlardan
Uiflenicifirma
sorumlu
olacaktrr,
7.3. Teklifedilencihazve aksesuarlarla
irgiriyararrr
herturrudokuman
firma
tarafr
ndanverilecektir.
8. O|6CNHUSUSLAR
:
8.1. Cihazrn
teknikga
le belirtilen
ozeilikreri
r,iargrramasr
igingerekrioran
hertUrltraksesuar
ve
rat cihazlabirlikteverilecektir.
8.2. Firma, miktar krsmr
yazlt bulunan tUm malzemelerivermekle
yUkUmlUdUr.
8.3. Tektifsahipteri
tekti nde "Marka,Model,Tip Cihaztmtztn
$artnameye
UygunlukBelgesi" r$t altrnda,bu gartnamelde
berirtiren
srra
numarasl
ile tUm maddeleri
m
madde igin "KABUL
Aynenkabuteditiyorsa
her
f1:qyrytayacaktardrr.
IYORUZ'
diye belirtecel<lerdir.
Teklif
edilencihazrn
sahipoldugudegerler ;tk bir gekildebelirtilec;ek,
teklif edilen Urunfarklr
6zelliklertagryorise rklamah
bilgiverirecer<tir.
iraveozeilikrer
.yii.,
teklifte belirtilecektir.Teklif sahibi teknik qartnamenin
ve verecegi
v
gartnameye
uygunlukllgesinin
hersayfasrnr
kageleyip
imzalayacaktrr
9.
lgbuTeknikgartname, sayfave 9 maddedenilbarettir.
Mud.
UYE