Yazı - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü

Transkript

Yazı - ergani ilçe millî eğitim müdürlüğü
(Ert
T.C
ERGANi rayvaravıı-ıĞı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
20.|0.2015
Sayı : 23387l90-9l 8.0l -F,.10644725
I<onu: İsc İşveren ve İşveren vekilinin Görevlendirilmesi
VÜnÜRLÜĞÜNE
ERGANİ
ekte sunulmuŞ
iı miııi eğitim müdürlüğünün 3|l08l2015 tarihli ve 85 53967 sayılı ya^S|
kurum ve merkez
olup buyazıya istinaden valilik olurunun 3. Maddesine göre okul,
(okul müdürü) belirleYeceği
müdürlüklerinde varsa müdür baş yardımcısı yoksa işvereııin
aYnl zamanda iŞ
müdür yardııncılarından biri sene baş, kurul toplantısında belirlemek ŞaftıYla
olarak okulunuz taraflndan
sağlığı ve güvenliği işlemlerini yürüİmek tizere işveren vekili
görevledirilmesi gerekmektedi
r.
Gereğini önemle rica ederim.
Ahmet ATABEY
Milti Eğitim Müdürü
Dagıtım:
Tüm okul Müdürlüklerine
i_"şiiıy*şıf
§i§*fşğı"üıg* i;i.q.
: ;,,,
ffiuu,:ff.iü,Ti
Ek:
1 Sayfa İl Yazısı
l Sayfa Valilik Oluru
D Unvan
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb,gov,tr
e-posta: adsoyad@meb. gov,tr
http://evraksorgu.ıneb.gov.tr
Bu evrak güveııli elektronik iınza ile iınzalaııınıştır.
i
Tel: (0 312)
Faks: (0 312)
adresiıı ae,,,27ld,3ae7
XXX XX XX
XXX XX XX
-39eb-8dfd-fe24 kodu ile teyit edilebilir'
l-.C.
.\
Sı_,-ı
:
Kıııııı:
R VAl.İ ı-iĞ
t)i
l
iı vıiııi Eğitiııl vliidtirltığti
l",
ll
j5 jtX)-177-9
K
l
28l08/?0l5
Sağlığı ıc Ci-irt,ııliüi Işıcrcıı ıcki]icı,iniı,ı
[-ıe
lirleıı ııı
t,s
i
l lj-11.8_S ] (ı()()9
İş
i
\
İIgi: a;
YAItl]A
da
^LiL.iK
N|
\Kn \4lN,\
Vli:t} İşycri Sağlık vc Ctiveıılik Birin,ıiı"ıin 06.04.20l5 tarih ve 5765453 sayılı yazısı.
İlgl (a) ,vıızıııııı l,ı. bencliııdc yer alaıı "VIOB Taşra'l'cşkilatı Yıllık Çıılışnıa Planı"
ıltığrultuslıııdı bıiitiiıı iş r,e işle ırılcrin viiriitiilınesi, 01.07.201_5 tarihindeıı başlaıııak üzere,
00.07.20l(ı tarilıiııe k:ıdar plaııcia yazılı buluııaı,ı biıtı-ın lıusı.ıslarııı "İliııiz- iizcllikleri dil<l<ate
iı[
ııarak l-ıııvata ucç
ı
llgi
i
ri l ni cs
i qcreliıııe kted i r."
1a) },ı:tzıııııı ekiı-ıde
cleı-ı
i l
rnekte.
vcr alaır MliI}'l'aşrı Tcşkilatı Yıllık Çlalışııra Plıııında
"İş
Sığlığı i,c (lijı,cı-ıliği stırııııılıılaı,ınıı,ı ıespiti başlığı altıı,ırla. İllİlçe lvlilli F.ğitiın N,lii<iıirliikleri
i c. l,ııığlı [,ıtıirııııııı OkııliKurııııılırıı,ı işr,ereıı vekiIleriııin tcspit edilerek Makaıı-ı oırııylaı,ııııiı
ı)l
ı
ııılıası "
eııırc<.l
i l
ır-ıclttcd ir.
l}ıı Kapsaı-ııdı.
l. İllvlilli
t:ğiıinı N4ticliirlıilileriııcic işr,creiı ll\,lil]iEğitiııı MüdLirü; lş,ucı,cıı Vekili ise
Kal,ııakları l,ıiı,iı-ıriııdcıi st"ırııır-ılu Miidiiı, Yaı,ılırııcısı/Şıılıe I\4i.ic|ilrii.
İlçc Nlilli lığitiııı Mtltltiı,liiklcriııdc işvcı,.,ıı İlçu \liiılilı,ii: lşı,creıı \'ekiliisc İnsııı
İıısııı-ı
J.
:.
K av ıııı k
l
ırı ı,ıtlaıı
stı ru ıı-ı
l
ıı
Ş ıı hıc N4 iid ti
rii.
İllİlçe lvlilli Eğiıiııı N]iidiirlıiklerine bağlı Okııl/Kurıııı,ı/Merkez Miidtirliiklerincie isc:
()ktıl,/Kııriııı-ılivlcrkez Vliidiirlcı,i işrcrı-i-ı: ()iiullKııı,ııııı/Mcrkez. \'1üttıirliiğıiııdı: r,aı,sa \4iidiiı,
l}ıış_\,ııı,dıı,ııcı:;ı. 1ıık.sıı İşrcıeıiiıı Lıclirlcrcceği lvlıidtiı \'arclıiııcılıııırıılaıı biı,i stııe başı kıırııl
tıılıiıııııısıı,ı<liı l-ıclirleııı,ı,ıeli şaı,tı ilc. ılııı z;.ıııııiııcla İş Sağlığı ve Güveırliği iş ve işlenıleriııi
ı iiıiıtıııeli ıizcıe işr,ereıı r,clı,iIi olıırak giircvle ııdiı,İlıı,ıesİ Vliidiirlilğünri.izce uygLı11 görülııı[iştiir.
i\,1altaııı[arıııızca clır tıvgtııı göı,ülıııcsi Iıalindc tıltırIarıııız-ır ıırz ecIeriııı.
ıı
(]ı guıı ('i(lriişle
....,/.... /20
.ı\ı,z1
Adııaır IlURAI'A
Eğitiın lvlüdıirü
ııııli
[,dcı,iııı.
5
licııızi K^ l'l'.,\Ş
vali yaı,tlııııcısı
OLl..]R
....l....l20l5
Hiisel"in n KSO\'
\ıali
Şchillik Malı, Ycnişchir/DtY;\l{ll;\
l]ltktıonik Ağ: rı,ıvrv.ıııel-ı.gtıı,.tr
c-l]osla: nıkaııdirınıi,?llıolııııi
l,
K
I
li
Mustath
KANDIRAN lG
'I'el: (0
Uz-nıanı
63 |?
Faks: (04l2) 226 5828
coııı
Iııı,n://e
vl.i.tksorıu.ınch.ğtıv tr
507)
404
ııjrcsiııtlcıı 6c-67-84c0-3eaç-6a54,ClQ4 kodıı ilc ıcvit edilcbilir
l' ,"
!\
Di\ .\ı(ı.t \ıi
vy
ii ,
İ
,; ,'
N4'
tİ
/\Lit_iCi
ıI( \
l l1,1li l;gıttı)ü \liııliirli"iği"i
i.i'
I
i..l
i-'
Sııı ı : 7 l ]_]7li.]]_') l X-l:.S.i_-i_l.)(,7
lİtııııı:İSt; İ;,(,ı"t,ıı \t, İşı -,ı,,.,ıı \ t,l,ılIt,ı,ıııııı
( İİıı
20l
3 l .0tj
5
uı li.:ııtlıı'İlııı,-,,ı
. K,,\Yi\,l,,\K\\1t-l(']lN,\
.
(l
lçe \l
i l l
i lıüıtıııı
i\,l
iit,liirliıgii
)
İ; \:ıı:Iııiı \',., (iiiıçııl,gi İ)ı,cı,cıı \ ckiIlu,ıiniı-ı [,ıı:liı-lçıııııcsi ilc il.gilı ]E,'lii]()l.-i tıııılı rc
l6(](}9 sııı,ılı \i;ılilik i\,tiıkıiııııııtlın ıılıııııı1 oltır yi\/ln1l/, ckiııtle ui)ndcrilıııiş tılııp.
(-)].ıil, KtıI,ıııı) \,1uı,i\e/ j\liitliiı,liıIi. le riııe tltıyurtılırııtsı. dı!ıcı, İş vc işlcııılcriıı
,\,iı[]ılı,ııit)ııı(lıı
lıcı,eli l ı lııısı; ıs i Vı*:t i ıı g(istc ı i l ıııcsi lı ııstıstı ntlıı;
S.i
(icı.,,:iıı j ı,it,ıı t,ttçıiııı,
\l,.:(iı-ı
l)llilıK
\/;ıli
ıı_
|,1ıllı l:ğıtiııı \,liitliıı \ ıtl
l
li
VııIilıj,.
(
)lıırıı ( l
:\ılct)
l).\( il l J \l _
!-ı llç,e K;ır ııı;ılıııııılıiııııı (llç,-: \lcııı)
i\lilli l:!ılıııı Nliitliirliıııii lS( i l.]:ı ııııı
Islti Lı!iliııı l;ıikiilic:ı l} iıı:ısı \' ıııı;t,lııı
l
) l
)'.\li lJAKll(
Ayrınıılı bilgiiçin: N,lııslcijı KANDIRAN lC Uzmanı
1'cl: (04l2) 226 58 50
I;ıks: (04 l 2) 226 58
d-n(|stil i\itl\ eııligij i,ıı ;111[ı.l,iıır ll
Dahili
,1ı\ (r
,i,|ıı,(ııt,i,,ıı ,'a(),1-1ıa,'ı-i?O l _Ol t",
^Q
l ()
ı-_,ı"
:ı
:
2t]