Çocuk Oyunları Şenliği | Güncel Haber Ajansı | Kars Haber haberleri

Yorumlar

Transkript

Çocuk Oyunları Şenliği | Güncel Haber Ajansı | Kars Haber haberleri
Çocuk Oyunları Şenliği | Güncel Haber Ajansı | Kars Haber haberleri KHA | Kafkas H...
Sayfa 1 / 5
K ültü r T urizm
A n a sayfa
G ü n ce l
Çevre
Spor
Ya>am
Sağlık
Eğitim
rı*s14:39 - 732 g en ç sp o rd a bulu ştu
Harakani
Politika
K adın-A ıle
Au
D ünya
rı*s14:00 - Ç o cu k O yu nları Ş en liğ i
fl *s13:31
- K a ra ç a n ta ’ı
Çocuk Oyunları Şenliği
Anasayfaya Dön
I— . .— . |— . .— .
Karakter b o y u tu : A" a A A
Tüm Güncel Haberleri
Önceki Haber
Sonraki Haber
Çocuk Oyunları Şenliği
2 0 1 4 - 05 - 1 4 - 14:00
GAZİ KARS
U
Çocuk Oyunları Şenliği
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü, Serhat
Kalkınm a Ajansı (SERKA) destekli
Ç ocuklarım ız Dedelerinin O yunlarıyla
M iraslarına Kavuşuyor” (ÇO DO M İK) projesi kapsam ında Çocuk O yunları Şenliği başlattı.
Kars Şehir Stadındaki şenlikte çok eskiden halk arasında oynanan Yedi Taş, Yedi Kule, Tom bik,
Yağ Satarım Bal Satarım , Mendil Kapmaca, Kozayı Kur Gel Beni Vur, Dokuz Taş gibi oyunlarda
öğrenciler yarıştı. İl m erkezi 7 ilçeden yarışm aya katılan öğrenciler, öğretm enlerinin gözetim inde
derece alabilm ek için büyük çaba harcadılar.
Kars Milli Eğitim M üdürlüğü Proje Koordinatörü Ali Kasım Bulut, buradaki am acın eskilerde oynanan
zevkli oyunların gelecek nesillere aktarılm ası olduğunu söyledi. Bulut projenin detaylarıyla ilgili
şunları söyledi:
“Şuan S erhat Kalkınma A ja n s fn m desteklediği kurum sal kapasitesinin geliştirilm esi kapsam ında bir
projemizi uyguluyoruz. Projemizin adı ‘Ç O D O M İK yani Ç ocuklarım ız Dedelerinin O yunlarıyla
M iraslarına Kavuşuyor. Bu proje kapsam ında Kars’ın 7 ilçesinin ve m erkez ilçenin 157 köy ziyaret
edildi. 157 köyde yaklaşık 30 yaş ile 110 yaş arasındaki hedef kitlem izle Karslı vatandaşlarım ız ile
röportaj yapıldı, alan incelem eleri yapıldı ve Çocuklarım ızın geçm işlerinde dedelerinin oynadığı
oyunları ile kavuşabilm eleri için bir kaynak oluşturuldu. Burada asıl amaç; kültürel miras aktarımı.
Biliyorsunuz Kars, A nadolu’nun giriş kapısı olarak da M alazgirt S avaşı’ndan sonra yüzlerce
m edeniyete ev sahipliği yapm ış. Hala farklı etnik kökene sahip ve bu oyunlar oynanmış. Teknolojiyle
birlikte m aalesef ki bu oyunlar yok olm aya başlıyor. Biz projem izle bu oyunları gün yüzüne
çıkarm aya çalıştık. Hedefim izde başarılı olduğum uzu düşünüyorum . Kitaplarında yardımıyla
öğretm enlerim iz Beden Eğitim i dersinde, spor etkinliklerinde bu oyunları kullanarak çocuklarım ıza
kültür aktarımı yapacaklar. Ç O DO M İK projesi bu am açla yapıldı. Şu anda bu projenin şenlik
basam ağındayız. Kars’ın bütün ilçelerinden, bütün köylerinden çocuklarım ız geldi. Burada çocuk
oyunları şenliği yapıyoruz. Toplam da 8 tane oyun oynatıyoruz. Bu m ücadelelerin sonunda
çocuklarım ız ödüllendirilecek. Şuan çocuklarım ızın hepsi burada, m utlular onların m utluluğu zaten
her şeye değiyor. Projenin am acı da o aslında. Projemizin bütün Türkiye’ye yayılm asını istiyoruz.
Kitabım ızı her yere yollayacağız. Y aklaşık 85 oyunum uz olm asına rağmen biz şunları oynatıyoruz:
Yedi Taş, Yedi Kule, Tom bik, Yağ Satarım Bal Satarım , Mendil Kapmaca, Kozayı Kur Gel Beni Vur,
Dokuz Taş gibi oyunlarım ız var. Serhat Kalkınma Ajansının ve Milli Eğitim M üdürlüğünün sayesinde
güzel bir proje oldu.”
Serhat Kalkınma Ajansı Proje İzlem e Uzmanı Mehm et Su da, “ Bu projede geçen yıl M ayıs ayında
im zalandı. Diğer kar getiren, kar güden projelere nispeten kültür projesi olması nedeniyle çok
m uvaffak olacaklarını, başarılı olacaklarını sanm ıyordum ancak şuan yanılgım ı görürken k ıv a n ç ta
duyuyorum . Kendim de Karslıyım. Kars’ta böyle oyunların hatırlanm ası ve çocuklarım ızca
oynanm ası çok mutluluk verici. Başta bu çalışm anın ortaya çıkm asında etkili olan Ali bey olmak
üzere Milli Eğitim M üdürlüğü’ne ve gerekli çalışm aları gösteren öğretm enlerim ize çok teşekkür
ediyorum .” dedi.
Ö ğrenciler ise duygularını şöyle dile getirdiler:
“ Burada yarışm a yapıyoruz. Çok güzel eğlendik, sevindik, bazen üzüldük. Am acım ız eğlenm ek,
kazanm ak yok işin içinde. Kazanm ak önemsiz. Mendil kapm aca, dokuz taş, yağ satarım bal satarım
oyunlarını oynadık. Heyecanlıyım ve yarışm ayı kazanm ak istiyorum . Mendil kapm aca oyununu
http://www.klia.com.tr/guncel/23711—Cocuk-Oyunlari-Senligi.html
14.05.2014
Çocuk Oyunları Şenliği | Güncel Haber Ajansı | Kars Haber haberleri KHA | Kafkas H...
Sayfa 2 / 5
oynayacağım . Çeşitli oyunlar oynadım . Eskiden bunları atalarımız, dedelerim iz oynarm ış. Biz de
kendi aram ızda oynuyoruz. Bu oyunları spor öğretm enlerim izden öğrendik. Eskiden atalarımızın,
dedelerim izin oynadığı bu oyunları çok beğeniyoruz. Oyun oynuyoruz, yarışm alar yapılıyor ödüller
verilecek. Bu etkinlik gerçekten çok güzel, düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Atalarım ızın
oynadığı bu oyunları şim di biz oynuyoruz. Ö ğretm enlerim iz bize bu oyunları öğretm eden önce boş
zam anlarım ız da saklambaç, halay çekme, ebelem ece, futbol gibi oyunlar oynuyorduk. Şimdi daha
farklı oyunlar da öğrendik. Çok güzeldi ve önem li olan kazanm ak ya da kaybetm ek değil, eğlenm ek.
Bizler de burada çok eğleniyoruz. Kazalardan uzak durm aya çalışıyoruz am a bence kaza
yapabiliriz. Am acım ız kupayı alm ak.”
(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) - BEDİR A L TU N O K ( Ö ZEL HABER )
http://www.klia.com.tr/guncel/23711—Cocuk-Oyunlari-Senligi.html
14.05.2014
Çocuk Oyunları Şenliği | Güncel Haber Ajansı | Kars Haber haberleri KHA | Kafkas H...
Sayfa 3 / 5
http://www.klia.com.tr/guncel/23711—Cocuk-Oyunlari-Senligi.html
14.05.2014
Çocuk Oyunları Şenliği | Güncel Haber Ajansı | Kars Haber haberleri KHA | Kafkas H...
Sayfa 4 / 5
cp n ı/A
KHA
Haberin tam am ını okuyabilm ek iç in abone olm anız gerekm ektedir. Abone olm ak iç in TIKLAYIN
Ö nceki Haber
Sonraki Haber
Bu Haber 18 Defa Okundu
YORUMLAR
G ü n c e l K a te g o r is in e A it D iğ e r H a b e rle r
Ç ocu k O yunları Ş e nliğ i
Som a faciası: Ö lü sayısı kaç k iş i o ld u kaça çıktı so n d u ru m nedir
SOM A FACİASI TÜM ÜLKEYİ YA S A BOĞMUŞTUR
B ayra kla r ya rıya in d irild i
Maden ölü m le rin d e dün ya d e vle rin i geride bıraktık
http://www.klia.com.tr/guncel/23711—Cocuk-Oyunlari-Senligi.html
14.05.2014
Çocuk Oyunları Şenliği | Güncel Haber Ajansı | Kars Haber haberleri KHA | Kafkas H...
Sayfa 5 / 5
S om a fa cia sı: Ö lü sayısı 250’y i buldu
S om a facia sınd a 18 s a at so n ra sağ ku rtu ld u la r
M illi y a s ilan e d ild i, B a yraklar yarıya in d irild i
S om a’da facia : 205 iş ç im izi kayb e ttik
S arıkam ış Belediye B aşkanının H em şirelik Haftası m esajı
A rp a ç a y 'd a H erkes Her Kesim e K om şu O lacak
K ars B eled iye Başkanının E n g e llile r Haftası m esajı
R eferandum S on uçları, K ars R eferandum S onuçları, 2010 Referandum S onuçları, Referandum O y Sonuçları, T ürkiye Referandum S onuçları, so n dakika haberler, so n dakika m agazin haberleri, son d akika spo
RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars
Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Tan Ofset San.Tic.'nin Kurulusudur. Site içeriğinin
telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
7I|
S ite Info
kha.com .tr_____________
Rank: 1 4 7 ,9 7 3
Links in: 88
Powered by ^ A l e x a '
http://www.klia.com.tr/guncel/23711—Cocuk-Oyunlari-Senligi.html
14.05.2014

Benzer belgeler