1 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş

Yorumlar

Transkript

1 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş
1. GİRİŞ
1.1 Raporun Amacı
Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat‟i Proje kapsamında yer alan baraj gövde
dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje
yükleri altında temelde oluşacak oturmaları saptamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu konuda, 3 adet 60.00 m. derinliğinde açılan sondaj kuyularından
2 tanesinde KSK-3P ve KSK-4P no‟lu sondaj kuyularında 40.00 m derinliğe kadar
her 2.00 m‟de bir olmak üzere presiyometre deneyleri, diğer KSK-5 no‟lu sondaj
kuyusunda ise SPT deneyleri yapılmış ve bu deney sonuçları değerlendirilmiştir.
KSK-5 no‟lu sondaj kuyusunda örtü malzemesinin sıkılık durumunu tespit
etmek amacıyla yapılan SPT deneyleri, 3.00 m.‟den sonra zeminin kil, silt, kum, çakıl
ve bloklu olmasından dolayı refü vermiştir.
Hesaplamalar presiyometre deney sonuçlarına göre yapılmıştır. Presiyometre
deney sonuçları ve özet tablo ekte verilmiştir.
2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ
Çalışma alanında yer alan mikaşistleri biyotit şistler oluşturmaktadır.
60.00 m derinliğinde açılan KSK-3P no‟lu sondaj kuyusunda, 0.00-17.80 m
arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen
depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl
ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına
rastlanmaktadır. Kuvars çakılları 2-6 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü
boylanmalıdır. 6.50-7.10 m ve 9.00-9.50 metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir.
Kuyuda 17.80-30.00 m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist
geçilmiştir. Çatlak yüzeyleri turuncu renkli, az ayrışmış (17.80-20.00 m arasında ortaçok ayrışmış), zayıf-orta dayanımlı, çok çatlaklı, çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü,
çatlaklar hematit ve kil sıvalı veya dolguludur. Çatlak eğimleri 45°-80° arasında
değişmektedir.
Kuyuda 30.00-60.00 m arasında koyu gri renkli, az ayrışmış biyotit şist
geçilmiştir. Birim 38.00 metreden sonra taze kaya görünümünde olup, orta yer yer iyi
dayanımlıdır. Çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü yer yer kapalıdır. Çatlak eğimleri
30°-60° arasında değişmektedir.
1
60.00 m derinliğinde açılan KSK-4P no‟lu sondaj kuyusunda, 0.00-37.50 m
arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen
depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl
ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına
rastlanmaktadır. Şistin çakıl ve blokları tamamen ayrışmış olup, dayanımı çok
düşüktür. Kuvars çakılları 2-10 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü boylanmalıdır.
13.00-14.25 metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir.
Kuyuda 37.50-41.00 m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist
geçilmiştir. Orta ayrışmış, zayıf dayanımlı, çok çatlaklı, kırıklı yer yer parçalanmış
durumdadır. Çatlak yüzeyleri dalgalı, pürüzlü olup, çatlak yüzeyleri kil sıvalıdır. Yer
yer düşey eklemlidir.
Kuyuda 41.00-60.00 m arasında koyu gri renkli biyotit şist geçilmiştir.
41.00-46.00 m arasında orta ayrışmış, 46.00 metreden sonra az ayrışmıştır. Zayıf yer
yer orta dayanımlı, çok çatlaklı ve kırıklıdır. Çatlak yüzeyleri pürüzlü-dalgalı yer yer
kapalı ve kalsit sıvalıdır. Çatlak eğimleri 45°-70° arasında değişmektedir.
3. PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI :
Zeminin taşıma gücü, temel altında oluşacak oturma ve farklı oturma
miktarlarını hesaplamak için bilhassa çakıllı, kumlu, killi, siltli, alüvyon zeminlerde ve
bozuşmuş, ayrışmış kayalar ile yumuşak kaya temellerde, uygulanan bir yöntemdir.
I - Presiyometre Deneyi cihazı;
Dairesel basınç verilerek zeminde dairesel deformasyon oluşturan silindir
şeklinde bir sonda ( prob) ve buna bağlı kumanda panosundan oluşan Menard Tipi
presiyometre aleti ile deney yapılır. Menard Tipi presiyometre aleti ;

Yerüstü ölçme cihazı

Prop

Kuyu ağzından verilen basıncı ileten plastik borulardan oluşmaktadır.
Yerüstü ölçme cihazı;
Açılan sondaj deliğine indirilen proba verilen basınç değerlerini gösteren
manometreler, uygulanan basınç altında deney yapılan seviyedeki hacimsel
değişmeleri gösteren volümetreler, basıncı temin eden 200 kg/cm 2 basınçla
sıkıştırılmış hava veya NO2 tüplerinden meydana gelmiştir. Ayrıca kuyu içine indirilen
2
proba giden su ile istenilen basıncı uygulamaya yarayan dedantör, vana ve prizler
bulunmaktadır. Bu donanım bir koruyucu kutu içindedir.
Prob;
Deneyin istenilen seviyede yapılmasını sağlar. 3 hücreden oluşmuştur. Alt ve
üst hücreler koruyucu hücreler olup, ortadaki hücre ise ölçme hücresi vazifesini
görür. Lastik bir kılıf içindeki koruyucu ve ölçme hücreleri ayrı ayrı volümetrelere bağlı
olup, üç hücreye eşit miktarda su basılır. Deney sonrası suyun geri dönmesi yani
probun kuyu içinde sıkışmaması ve kuyudan rahat çıkartılabilmesi için lastik kılıf ile
hücreler arasına ayrı bir hava kanalıyla hava verilerek deney tamamlanır.
Basınç ileten borular:
Yer üstü ölçme cihazları ile probun bağlantısını sağlayan plastik borulardır.
II - Presiyometre deneyinin yapılması
Standart
GB
tipi
presiyometrede
efektif
basınç
70
kg/cm2
olup,
5-10 000 kg/cm2 arası zemin ve kaya deformasyon modülleri ölçülmektedir. NO 2
tüpleri ile plastik borular vasıtası ile iletilen basınçlar; ölçme hücresinde basınç
artışını ve dolayısıyla hacim artışını, hacim artması ise volümetredeki sıvı
sütunundaki yükselme ile takip edilir. Sondaj kuyusuna yerleştirilen proba kademeli
olarak 1, 2, 3 kg/cm2 ve gittikçe artan dairesel basınçlar verilerek, her basınç
kademesi için ,15-30-60 saniyelerde ölçme hücresinde oluşan hacimsel değişimler
kaydedilir.
Gerekli
düzeltmeler
yapıldıktan
sonra
“x
eksenine-basınç”,
“y eksenine-genellikle 60 saniyedeki hacimsel değişimler“ bir grafik üzerine
işaretlenir.
Bu grafikte ilk yükseliş kesimi probun zemine oturması ve zeminin P 0 içsel
basıncını gösterir. Daha sonra lineer hale geçen eğrinin bu safhasına “ elastik safha “
denir. Menard Elastik Modülü ( Em) her seviye için grafik yardımı ile saptanır. Bu
elastik safhadan sonra eğri yükselmeye başlar ki bu noktadan itibaren deney yapılan
birimin “ plastik safhası “ başlamıştır.
Limit basınç (PL) hacimsel artışların teorik olarak sonsuza vardığı nokta olup, bu
değer teorik olarak deney yapılan kesimin “Nihai taşıma gücü”ne karşılık gelmektedir.
3
III – Presiyometre deney sonuçlarına göre hesaplama yöntemleri
PRESSUREMETER
AND
DILATOMETER
TESTS
INTERPRETATION
RESULTS – ROCTEST
3.1 - TAŞIMA GÜCÜ :
Presiyometrik verilere göre Menard‟ın yarı ampirik formülü ile hesaplanır:
q  q 0  k.(PL  P0 )
(Dr. L .Menard, 1967 )
q : Temel zeminin taşıma gücü
q0 : Zeminin temel seviyesindeki düşey içsel basınç ( sürsaj basıncı )
q 0  h.γ
h : Temelin derinliği
 : Zeminin yoğunluğu
k : Temelin geometrik karakteristiklerine ve zeminin özelliklerine bağlı katsayı
k=h/B
R : Temel yarı genişliği
PL
= Limit basınç
P0
= Yatay içsel Basınç
PL*
= Net Limit Basınç ( PL – P0 )
F = Güvelik Katsayısı (3 alınmıştır )
Bu durumda ;
k
q em  q 0  .(PL  P0 )
3
PLE = ( PL1 x PL2 x PL3 )1/3
PL1 = Temel Seviyesinin +R, +3R arasıdaki limit basınç değerlerinin geometrik
ortalaması ( R = B/2)
4
AND
PL2 = Temel seviyesinin +R, -R arasındaki limit basınç değerlerinin geometrik
ortalaması
PL3 = Temel seviyesinin -R, - 3R arasındaki limit basınç değerlerinin geometrik
ortalaması
KSK – 3P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI İÇİN ;
Mütemadi Temel ( 10,00 x 20,00 m. )
H = 4,00 m için :
h = Temel Seviyesi
B = Temel Genişliği
PL2 = 16,69
PL3 = 20,84
PLE = (16,69x20,4)1/2
= 18,64
Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı PL değeri % 20 azaltılmıştır.
PLE = 14,91 kg/cm2
q0 = 400 cm x 1,7 x 10-3 = 0,68 kg/cm2
k
q em  q 0  .(PL  P0 )
3
qem = 0,68 + 0,8 /3 (14,91) = 4,65 kg/cm2
H = 10,00 m için :
h = Temel Seviyesi
B = Temel Genişliği
PL1 = 13,50 kg/cm2
PL2 = 22,00
PL3 = 18,00
5
PLE = 17,43 kg/cm2
Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı PL değeri % 20 azaltılmıştır.
PLE = 13,94 kg/cm2
q0 = 1000 cm x 1,7 x 10-3 = 1,7 kg/cm2
k
q em  q 0  .(PL  P0 )
3
qem = 1,7 + 1 /3 (13,94) = 6,34 kg/cm2
KSK – 4P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI İÇİN ;
Mütemadi Temel ( 10,00 x20,00 m )
H = 4,00 m için :
h = Temel Seviyesi
B = Temel Genişliği
PL2 = 18,00
PL3 = 14,8
PLE = (18x14,8 )1/2
= 16,32
Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı PL değeri % 20 azaltılmıştır
PLE = 13,05 kg/cm2
q0 = 400 cm x 1,7 x 10-3 = 0,68 kg/cm2
k
q em  q 0  .(PL  P0 )
3
qem = 0,68 + 0,8 /3 x (13,05) = 4,16 kg/cm2
6
H = 10,00 m için :
h = Temel Seviyesi
B = Temel Genişliği
PL1 = 14,71
PL2 = 16,3
PL3 = 16,29
PLE = (14,71x16,3x16,29 )1/3
= 15,74
Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı PL değeri % 20 azaltılmıştır.
PLE = 12,59 kg/cm2
q0 = 1000 cm x 1,7 x 10-3 = 1,7 kg/cm2
k
q em  q 0  .(PL  P0 )
3
qem = 1,7 + 1 /3 (12,59) = 5,89 kg/cm2
qem= 5,89 kg/cm2
3.2 OTURMA HESABI
S = S1 + S 2 + S3
1+ μ
S2 =
x P x R 0 x ( λd
3 EB
S3 = α x Px R
4,5 x EA
R
R0
)
α
x λc
S1 = Mikro deformasyonlarla ilgili elastik oturmalar (ihmal edilebilir)
S2 = Hacim değişmesi olmaksızın kama deformasyonlarına bağlı oturmalar
S3 = Hacimsel Değişmelere bağlı oturmalar
7
P = Net taşıma basıncı (Proje Yükü)
R = Yarı genişlik (B/2)
R0 = Röper Çapı (30,00 cm)
μ = Poisson oranı (0,33)
λ2 , λ3 = Temel tipi ve şekline bağlı katsayılar
α = Zemin yapısı ve E/PL oranına bağlı reolojik faktör
EA = Hacimsel Etki bölgesine karşılık eşdeğer Ep modülü
EB = Deviatorik etki bölgesine karşılık eşdeğer Ep modülü
E1 = E A
EB =
1
E1
EB =
1
E1
3,2 .
1
+ 1
+
0,85 x E2
E3/4/5
3,6
1
+ 1
+
+
0,85 x E2
E3/4/5
1
2,5 E6/7/8
KSK – 3P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI
H = 4,00 m R = 5,00 m için ;
E1 = Temel seviyesi ile – R arası eşdeğer Ep modülü
E1 = EA = 190 kg/ cm 2
E2 = - R - 2R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 281 kg/cm 2
E3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 192 kg/cm2
EB =
1
E1
3,2
1
+ 1
+
0,85 x E2
E3/4/5
EB = 218,5 kg/cm2
8
λ 2 = 1,53
λ3 = 1,2
α = 1/3
1+ μ
W =
x P x R 0 x ( λ2
3 EB
R
R0
α
) + α x Px R
4,5 x EA
x λ3
W = 0,402 P
P = 4,65 kg /cm2 proje yükü için
Oturma miktarı W = 1,87 cm
H =10 m için;
E1 = Temel seviyesi ile – R arası eşdeğer Ep modülü
E1 = EA = 279 kg/ cm 2
E2 = - R - 2R arasıdaki eşdeğer Ep modülü = 205 kg/ cm 2
E3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 422,3
EB = 266,6 kg/ cm 2 .
λ 2 = 1,53
λ3 = 1,2
α = 1/3
1+ μ
W =
x P x R 0 x ( λ2
3 EB
R
R0
α
) + α x Px R
4,5 x EA
W = 0,302P
P = 6,34 kg /cm2 proje yükü için
Oturma miktarı W = 1,919 cm.
9
x λ3
KSK – 4P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI
H = 4,00 m R = 5,00 m için ;
E1 = Temel seviyesi ile – R arası eşdeğer Ep modülü
E1 = EA = 234 kg/ cm 2
E2 = - R - 2R arasıdaki eşdeğer Ep modülü = 128 kg/ cm 2
E3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 213,kg / cm2
E6/7/8
- 5 R - 8 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 313 kg / cm2
=
EB =
3,6
1
+ 1
+
+
0,85 x E2
E3/4/5
1
E1
1
2,5 E6/7/8
EB = 185 kg / cm2
λ 2 = 1,53
λ3 = 1,2
α = 1/3
1+ μ
W =
x P x R 0 x ( λ2
3 EB
R
R0
α
) + α x Px R
4,5 x EA
x λ3
W = 0,395P
P = 4,16 kg /cm2 Proje yükü için
Oturma miktarı W = 1,65 cm
H =10 ,00 m için;
E1 = Temel seviyesi ile – R arası eşdeğer Ep modülü
E1 = EA = 158,7 kg/ cm 2
E2 = - R - 2R arasıdaki eşdeğer Ep modülü = 194 kg/ cm 2
10
E3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 247 kg / cm 2
E6/7/8
- 5 R - 8 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 325 kg / cm 2
=
EB =
3,6
1
+ 1
+
+
0,85 x E2
E3/4/5
1
E1
1
2,5 E6/7/8
EB = 204 kg /cm2
λ 2 = 1,53
λ3 = 1,2
α = 1/3
1+ μ
W =
x P x R 0 x ( λ2
3 EB
R
R0
α
) + α x Px R
4,5 x EA
x λ3
W = 0,466 P
P = 5,89 kg /cm2 proje yükü için
Oturma miktarı W = 2,75 cm.
Hesaplanan oturma miktarlarına De / B „ ye bağlı yüzey etkisi, titreşimli periyodik
yüklemeler ve ıslanmalara bağlı oturma etkileri dahil edilmemiştir.
3.3 İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI HESABI
Kohezyon C= 0 için ;
PL - P0  2,5x2.
(  24)
4
B = 2,5 ortalama değer alınmıştır.
11
KSK – 3P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI
1- 0.00 – 9.00 m. derinlik Arası
PL = 16,69 kg /cm2
Ø = 34,90
2- 9.00 – 19.00 m. derinlik Arası
PL = 20.84 kg /cm2
Ø = 36.20
19.00 m.‟den sonra kuyu kaya zemine girmektedir. Kayalar için bu yöntem
kullanılmamaktadır.
KSK – 4P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI
1- 0.00 – 5.00 m. derinlik Arası
PL = 14,71 kg /cm2
Ø = 34,20
2- 5.00 – 15.00 m. derinlik Arası
PL = 16,30 kg /cm2
Ø = 34,80
3- 15.00 – 25.00 m. derinlik Arası
PL = 16,29 kg /cm2
Ø = 34,80
4- 25.00 – 40.00 m. derinlik Arası
PL = 25,40 kg /cm2
Ø = 37,40
3.4 DEFORMASYON MODÜLÜ
Eoed = Ep / α
α = 1/3
Ep - Presiyometre Modülü
KSK – 3P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI
1- 4.00 – 9.00 m. derinlik Arası
Ep = 190 kg /cm2
Eoed = 570 kg /cm2
2- 9.00 – 14.00 m. derinlik Arası
Ep = 281 kg /cm2
Eoed = 843 kg /cm2
12
3- 14.00 – 19.00 m. derinlik Arası
Ep = 192 kg /cm2
Eoed = 576 kg /cm2
KSK – 4P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI
1- 4.00 – 9.00 m. derinlik Arası
Ep = 234 kg /cm2
Eoed = 702 kg /cm2
2- 9.00 – 14.00 m. derinlik Arası
Ep = 128 kg /cm2
Eoed = 384 kg /cm2
3- 14.00 – 29.00 m. derinlik Arası
Ep = 213 kg /cm2
Eoed = 639 kg /cm2
4- 29.00 – 39.00 m. derinlik Arası
Ep = 313 kg /cm2
Eoed = 939 kg /cm2
4- TEMEL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Raporun ön bölümlerinde çalışma alanının ve presiyometre kuyuları açılan
zeminin jeolojik ve jeoteknik özellikleri detaylı olarak verilmiştir.
Bu bölümlerde belirtildiği gibi temel zemini kil, silt, kum, çakıl ve blok
karmaşığından oluşan örtü malzemesi şişt orijinli ve suya karşı duyarlıdır.
KESİT 0 + 270 m. ve 0 + 300 m.’de
KSK-3P no‟lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesinde 4.00 m. temel
kazısı yapıldıktan sonra baraj dolgu malzemesinden gelen proje yükü yaklaşık
7 kg /cm2 bulmakta buda aynı kottaki KSK-3P no‟lu sondaj kuyusunun zemin emniyet
gerilmesini (qem = 4,65 kg/cm2 ) geçmektedir.
Aynı şekilde örtü malzemesinde 10.00 m. temel kazısı yapıldıktan sonra baraj
dolgu malzemesinden gelen proje yükü yaklaşık 8 kg /cm2 bulmakta buda aynı
kottaki zemin emniyet gerilmesini (qem = 6,34 kg/cm2 ) geçmektedir.
Bu durumda KSK-3P no‟lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesi proje
yüklerini taşımadığından örtü malzemesi kaya zemine kadar ve kaya zeminde
sıyırma kazısı yapılarak kaldırılmalıdır.
13
KSK-4P no‟lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesinde yapılan şevli
kazı sonrasında, 335 kotlarında proje yükü 6 kg/cm² için;
PL = 28,98 kg /cm2
Ep = 330.9 kg /cm2
q  q 0  k.(PL  P0 )
qo = 5.1 kg /cm2 .
qem = 14.76 kg/cm2
14
ÖDEMİŞ AKTAŞ BARAJI
PRESİYOMETRE VERİLERİ ÖZET TABLOSU
KSK - 4P
KSK - 3P
Kuyu
No
Limit Basınç
2
PL (kg/cm )
Net Limit Basınç
2
PL* (kg/cm )
2
Elastisite
Modülü
2
Ep (kg/cm )
287,7
20,9
18,8
Yatay İçsel
Basınç P0
2
(kg/cm )
2,1
4
105,7
11,6
9,7
1,9
10,90
6
250,2
24,8
22,9
1,9
10,93
8
170,2
20,6
18,6
2,0
9,15
10
281,8
24,5
22,6
1,9
12,47
12
309,6
26,5
24,6
1,9
12,59
14
253,5
24,8
21,8
3,0
11,63
16
115,4
11,6
9,6
2,0
12,02
18
422,3
35,7
33,8
1,9
12,49
20
3278,5
109,3
107,2
2,1
30,58
22
2321,0
77,4
75,2
2,2
30,86
24
3161,0
105,0
103,3
1,7
30,60
26
3073,0
102,0
100,3
1,7
30,64
28
370,4
30,7
28,9
1,8
12,82
30
3601,0
120,0
117,9
2,1
30,54
32
3817,0
127,0
125,2
1,8
30,49
34
3341,0
111,0
109,2
1,8
30,60
36
3201,0
107,0
104,6
2,4
30,60
38
4242,0
141,0
139,3
1,7
30,45
40
4089,0
136,0
134,3
1,7
30,45
2
131,0
15,6
13,7
1,9
9,56
4
157,0
17,6
15,8
1,8
9,94
6
271,0
27,7
25,8
1,9
10,50
Metre
(m)
Ep / PL*
(kg/cm2)
15,30
8
262,0
20,7
18,8
1,9
13,94
10
93,7
9,6
7,9
1,7
11,86
12
140,0
14,8
12,9
1,9
10,85
14
306,0
26,6
23,8
2,8
12,86
16
242,0
18,6
16,8
1,8
14,40
18
225,0
20,9
17,9
3,0
12,57
20
115,0
11,7
9,8
1,9
11,73
22
167,0
18,6
15,8
2,8
10,57
24
325,0
26,6
24,7
1,9
13,16
26
256,0
20,7
17,9
2,8
14,30
28
303,0
30,5
28,7
1,8
10,56
30
326,0
23,6
20,9
2,7
15,60
32
258,0
27,5
25,7
1,8
10,04
34
360,0
33,5
31,7
1,8
11,36
36
293,0
27,6
25,8
1,8
11,36
38
351,0
33,5
29,8
3,7
11,78
40
3388,0
113,0
110,9
2,1
30,55
15
SONUÇLAR
1-
Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat‟i Proje kapsamında yer alan baraj gövde
dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje
yükleri altında temelde oluşacak oturmaları saptamak amacıyla hazırlanmıştır.
2-
Çalışma alanında yer alan mikaşistleri biyotit şistler oluşturmaktadır.
60.00 m derinliğinde açılan KSK-3P no‟lu sondaj kuyusunda, 0.00-17.80 m
arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen
depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl
ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına
rastlanmaktadır. Kuvars çakılları 2-6 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü
boylanmalıdır. 6.50-7.10 m ve 9.00-9.50 metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir.
Kuyuda 17.80-30.00 m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist
geçilmiştir. Çatlak yüzeyleri turuncu renkli, az ayrışmış (17.80-20.00 m arasında ortaçok ayrışmış), zayıf-orta dayanımlı, çok çatlaklı, çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü,
çatlaklar hematit ve kil sıvalı veya dolguludur. Çatlak eğimleri 45°-80° arasında
değişmektedir.
Kuyuda 30.00-60.00 m arasında koyu gri renkli, az ayrışmış biyotit şist
geçilmiştir. Birim 38.00 metreden sonra taze kaya görünümünde olup, orta yer yer iyi
dayanımlıdır. Çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü yer yer kapalıdır. Çatlak eğimleri
30°-60° arasında değişmektedir.
60.00 m derinliğinde açılan KSK-4P no‟lu sondaj kuyusunda, 0.00-37.50 m
arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen
depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl
ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına
rastlanmaktadır. Şistin çakıl ve blokları tamamen ayrışmış olup, dayanımı çok
düşüktür. Kuvars çakılları 2-10 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü boylanmalıdır.
13.00-14.25 metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir.
Kuyuda 37.50-41.00 m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist
geçilmiştir. Orta ayrışmış, zayıf dayanımlı, çok çatlaklı, kırıklı yer yer parçalanmış
durumdadır. Çatlak yüzeyleri dalgalı, pürüzlü olup, çatlak yüzeyleri kil sıvalıdır. Yer
yer düşey eklemlidir.
16
Kuyuda 41.00-60.00 m arasında koyu gri renkli biyotit şist geçilmiştir.
41.00-46.00 m arasında orta ayrışmış, 46.00 metreden sonra az ayrışmıştır. Zayıf yer
yer orta dayanımlı, çok çatlaklı ve kırıklıdır. Çatlak yüzeyleri pürüzlü-dalgalı yer yer
kapalı ve kalsit sıvalıdır. Çatlak eğimleri 45°-70° arasında değişmektedir.
3-
KSK-5 no‟lu sondaj kuyusunda 33.00 m kalınlıkta örtü malzemesinde yapılan
SPT deneylerinde 3.00 m.‟den sonra zeminin kil, silt, kum, çakıl ve bloklu olmasından
dolayı refü vermiştir. Kuyuda örtü malzemesinde yapılan permeabilite deneyleri
sonucuna göre örtü malzemesinin permeabilitesi 1.03x10-5 cm/sn ile 9.28x10-6
cm/sn arasında değişmektedir. Buna göre örtü malzemesi az geçirimlidir. Kuyuda
33.00-60.00 m arasında geçilen biyotit şistlerde yapılan basınçlı su deneylerine göre,
50.00-52.00 m arası geçirimli, diğer seviyeleri az geçirimli özellik göstermektedir.
KSK-3P no‟lu sondaj kuyusunda 40.00-60.00 m arasında biyotit şistlerde
yapılan basınçlı su deneylerine göre, 40.00-48.00 m arası geçirimli, 48.00-60.00 m
arası ise az geçirimlidir.
KSK-4P
no‟lu sondaj kuyusunda 37.50-60.00 m arasında biyotit şistlerde
yapılan basınçlı su deneylerine göre, 40.00-42.00 m ile 42.00-44.00 m arası geçirimli,
44.00-60.00 m arası ise az geçirimlidir.
4-
Aktaş Barajının kret kotu 393.50 m‟dir. KSK-3P ve KSK-4P no‟lu presiyometre
kuyuları ise sırası ile 352.04 m ve 373.28 m kotlarındadır.
5-
KSK-3P no‟lu sondaj kuyusunda geçilen 17.80 m‟lik örtü malzemesinde
yapılan presiyometre deneylerinde elde edilen net limit basınç (PL*) değerleri
9.6-33.8 kg/cm² arasında değişmektedir. Menard Elastik Modül (Ep) değerleri ise
105.7- 422.3 kg/cm² arasındadır.
KSK-4P no‟lu sondaj kuyusunda 0.00-37.50 m arasında geçilen örtü
malzemesinde yapılan presiyometre deneylerinde elde edilen net limit basınç (PL*)
değerleri 7.9-31.7 kg/cm² arasındadır. Menard Elastik Modül (Ep) değerleri ise
93.7-360 kg/cm² arasında değişmektedir.
6-
KSK-3P no‟lu sondaj kuyusu ve civarında yapılan Presiyometre deney
sonuçlarına göre, 0.00-17.80 m kalınlıktaki örtü malzemesinin, 4.00 m temel
kazısı için; qem = 4.65 kg/cm², P = 4.65 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı
17
W = 1.87 cm‟dir. Aynı şekilde 10.00 m temel kazısı için; qem=
6.34
kg/cm²,
P = 6.34 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı W = 1.919 cm‟dir.
KSK-4P no‟lu sondaj kuyusu ve civarında 0.00-37.50 m arası yer alan yeşilsarı renkli killi, siltli, çakıl ve blok karmaşığından oluşan örtü malzemesi için, 4.00 m
kazı derinliğinde; qem = 4.16 kg/cm² , P = 4.16 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı
W = 1.65 cm‟dir. Aynı şekilde 10,00 m temel derinliğinde ise qem = 5.89 kg/cm²,
P = 5.89 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı W = 2.75 cm‟dir.
7 -
Çalışma alanında temel zemini kil, silt, kum, çakıl ve blok karmaşığından
oluşan örtü malzemesi, şist orijinli ve suya karşı duyarlıdır. KESİT 0 + 270 m. ve
0 + 300 m.‟de KSK-3P no‟lu sondaj kuyusu ve civarı için 4.00 m. temel kazısı
yapıldıktan sonra dolgu malzemeden gelen proje yükü yaklaşık 7 kg /cm 2 bulmakta
buda aynı kottaki KSK-3P no‟lu sondaj kuyusunun zemin emniyet gerilmesini
(qem = 4,65 kg/cm2) geçmektedir.
Aynı şekilde örtü malzemesinde 10.00 m. temel kazısı yapıldıktan sonra baraj
dolgu malzemesinden gelen proje yükü yaklaşık 8 kg /cm 2 bulmakta buda aynı
kottaki zemin emniyet gerilmesini (qem = 6,34 kg/cm2 ) geçmektedir.
Bu durumda KSK-3P no‟lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesi proje
yüklerini taşımadığından örtü malzemesi kaya zemine kadar ve kaya zeminde
sıyırma kazısı yapılarak kaldırılmalıdır.
KSK-4P no‟lu sondaj kuyusu civarında örtü malzemesinde yapılan şevli kazı
sonrasında, 335 kotlarında proje yükü 6 kg/cm² için;
PL = 28,98 kg /cm2
Ep = 330.9 kg /cm2
q  q 0  k.(PL  P0 )
qo = 5.1 kg /cm2 .
qem = 14.76 kg/cm2
18
8-
KSK – 3P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI Ø değerleri;
1- 0.00 – 9.00 m. derinlik Arası
PL = 16,69 kg /cm2
Ø = 34,90
2- 9.00 – 19.00 m. derinlik Arası
PL = 20.84 kg /cm2
Ø = 36.20
19.00 m.‟den sonra kuyu kaya zemine girmektedir. Kayalar için bu yöntem
kullanılmamaktadır.
KSK – 4P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI Ø değerleri ;
1- 0.00 – 5.00 m. derinlik Arası
PL = 14,71 kg /cm2
Ø = 34,20
2- 5.00 – 15.00 m. derinlik Arası
PL = 16,30 kg /cm2
Ø = 34,80
3- 15.00 – 25.00 m. derinlik Arası
PL = 16,29 kg /cm2
Ø = 34,80
4- 25.00 – 40.00 m. derinlik Arası
PL = 25,40 kg /cm2
Ø = 37,40
KSK – 3P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI DEFORMASYON MODÜLÜ
Eoed değerleri;
1- 4.00 – 9.00 m. derinlik Arası
Ep = 190 kg /cm2
Eoed = 570 kg /cm2
2- 9.00 – 14.00 m. derinlik Arası
Ep = 281 kg /cm2
Eoed = 843 kg /cm2
3- 14.00 – 19.00 m. derinlik Arası
Ep = 192 kg /cm2
Eoed = 576 kg /cm2
19
KSK – 4 P NO’LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI DEFORMASYON MODÜLÜ
Eoed değerleri;
1- 4.00 – 9.00 m. derinlik Arası
Ep = 234 kg /cm2
Eoed = 702 kg /cm2
2- 9.00 – 14.00 m. derinlik Arası
Ep = 128 kg /cm2
Eoed = 384 kg /cm2
3- 14.00 – 29.00 m. derinlik Arası
Ep = 213 kg /cm2
Eoed = 639 kg /cm2
4- 29.00 – 39.00 m. derinlik Arası
Ep = 313 kg /cm2
Eoed = 939 kg /cm2 „dir.
20

Benzer belgeler