Glayöl Yetiştiriciliği - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

Glayöl Yetiştiriciliği - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
GLAYÖL Y(7úû7ú5ú&úLúøú
Geooiler
JQlk:
6DQFRQFL
(XURYLVLRQ9LFWRU%RUJH:KLWH*URGGHV«
GLAYÖL'( 62øA1 YA3,6,
Glayöl üretiminde bitki materyali
RODUDN NRUP VRùDQÖPVÖ J|YGH NXOODQÖOÖU
hUHWLFL GLOLQGH EX NRUPODU ´JOD\|O VRùDQÖµ
RODUDN DGODQGÖUÖOÖU Glayöl VRùDQÖ JHUoHN
VRùDQ EXOE GHùLO J|YGHQLQ EHVLQ
biriktirerek üLüPHVL VRQXFX ROXüPXü ELU
\DSÖGÖU
*OD\|O NOWU oLoHN VRùDQÖ UHWLPL
YH oLoHN UHWLPL RODUDN LNL E|OPGH
LQFHOHQHELOLU %XUDGD oLoHN UHWLPL HOH
DOÖQDFDNWÖU
%HOLUWLOHQ oHüLWOHUGHQ ONHPL] YH
E|OJH LNOLPLQH DGDSWH ROPXü oHüLWOHULQ
DGDSWDV\RQoDOÖüPDODUÖLOHX\JXQOXùXWHVSLW
HGLOPLüRODQODUցUHWLPGHNXOODQÖOPDOÖGÖU
dLoHN \HWLüWLULFLOLùLQGH VRùDQÖQ
E\NOù |QHPOL ELU NRQXGXU .DOLWHOL ELU
\HWLüWLULFLOLNWHRUWDLULOLNWHVRùDQODUWHUFLK
HGLOPHOLGLU dHYUH X]XQOXùX -6 cm den
NoN RODQ VRùDQODU oLoHN UHWLPLQGH
NXOODQÖOPD]ODU $QFDN ELU PHYVLP GDKD
büyütülerek NXOODQÖOÖUODU
.HVPH oLoHN LoLQ HQ X\JXQ VRùDQ
ER\X---FPoHYUHX]XQOXùXQD
VDKLSVRùDQODUGÖU$\QÖVRùDQODU-\ÖOGDQ
ID]ODNXOODQÖOPDPDOÖGÖU
6RùDQODUÖ-NRUP GLNLPH KD]ÖUODPDN
LoLQVRùXNWDGHSRODQPÖüODUVDÖOÖNYHQHPOL
bir yerde 10- JQ WXWXODUDN N|N
\HUOHULQLQ YH ]HULQGHNL J|]OHULQ NDEDUÖS
üLüPHVLVDùODQÖU
'LNLP|QFHVLVRùDQODUEHQRP\O
FDSWDQ NDUÖüÖPÖ LOH - GN
EHNOHWLOHUHNGLNLOPHOLGLUOHU
6RùDQODUÖQ X]XQ VUH EHNOHWLOPHVL
JHUHNL\RUVD -6 Ü& X\JXQGXU 'LQOHQPLü
VRùDQODU -Ü& RGD VÖFDNOÖùÖQGD
EHNOHWLOLU .|NOHU NDEDUPD\D EDüODGÖùÖQGD
LODoODQDUDNGLNLOLUOHU
GLAYÖL'( .(60( dúd(. h5(7ú0ú
Dikim materyali:
.HVPH oLoHN \HWLüWLULFLOLùLQGH LüH
VDùOÖNOÖ ELU VRùDQOD EDüODPDN JHUHNLU
6RùDQ KDVWDOÖN HWPHQOHULQGH WHPL]
ROPDOÖGÖU .XOODQÖODQ oHüLGLQ NDo JQGH
oLoHNOHQHQ
oHüLWOHUGHQ
ROGXùXQX
ELOLQPHOLGLU
(rkeQFi oeüitler- JQlk: )LHQVKLS
:KLWH)LHQVKLS+XQWLQJ6RQJ3HWHU3DUV
1RYD/X[*URFN«
Orta (rkeQFiler JQlk: Spic-VSDQ
2VFDU-DFNVRQYLOOH*ROG«
7O35A. ú67(øú
Glayöl WRSUDN EDNÖPÖQGD VHoLFL
GHùLOGLU ú\L KD]ÖUODQPÖü KHU WLS WRSUDNWD
\HWLüLU ú\L ELU WRSUDN LüOHPH |QHPOLGLU
7RSUDN3+-ROPDOÖGÖU
ú.Lú0 ú67(.L(5ú
,üÖN YH VÖFDNOÖN \HWLüWLULFLOLN
DoÖVÖQGDQ|QHPOLIDNW|UOHUGLUGlayöl en iyi
ERO JQHü DOWÖQGD JHOLüHFHùLQGHQ VHUD
üDUWODUÖ YH GLNLP PHVDIHOHUL EXQD J|UH
D\DUODQPDOÖGÖU
Ü&-Ü&
DUDVÖ
VÖFDNOÖNODU
GlayölüQ JHOLüPHVL LoLQ HQ X\JXQ
VÖFDNOÖNODUGÖU
.Öü D\ODUÖQGD VHUDGD\NVHNVÖFDNOÖN
YH D] ÖüÖNODQPD NDOLWHVL] oLoHNOHUH VHEHS
RODELOPHNWHGLU
Gh%5(L(0(
7RSUDN EHVLQ PDGGHFH ]HQJLQVH
GLNLP |QFHVL JEUHOHPH JHUHNPH] dLIWOLN
JEUHVL YHULOPHVL JHUHNL\RUVD JErelemeQLQ VRQEDKDUGD \DSÖOPDVÖ YH\D ELU |QFHNL
UQGH NXOODQÖOPDVÖ WDYVL\H HGLOLU 7RSUDN
DQDOL]LLOHX\JXODQDFDNJEUHOHPHSURJUDPÖ
KHU ]DPDQ WDYVL\H HGLOHQ HQ L\L üHNLOGLU
7HPHO JEUH \DSÖOPDPÖüVD \DSUDN
oÖNÖüODUÖQGDQ VRQUD ELUNDo GHID -10-10
YH\D -8- NRPSR]H JEUHOHU YHULOHELOLU
(m2ye 50- JU 7HPHO JEUH \DSÖOPÖüVD
WHUFLKHQ D]RWXQ QLWUDW IRUPX - NH]
YHULOHELOLU
Glayöl WX]D NDUüÖ GX\DUOÖ ELU
ELWNLGLU PHWUH JHQLüOLNWH X]XQ WDYDODUD
(5- P - FP DUDOÖNOD - VRùDQ
GLNLOLU6ÖUD ]HUL-FPRODELOLU'LNLP
GHULQOLùL LUL VRùDQODUGD - FP RUWD
VRùDQODUGD - FP RODELOPHNWHGLU %X
üHNLOGH G|QPH \DNODüÖN RODUDN VRùDQ GLNLOHELOLU 'LNLP VRQUDVÖ
EROFDVXYHULOLU
SULAMA
'LNLPGHQ VRQUD G]HQOL VXODPD |QHPOLGLU
6DOPD YH\D \DùPXUODPD VXODPD \DSÖODELOLU
$üÖUÖ QHPOL E|OJHOHUGH YH PHYVLPOHUGH
\DùPXUODPD VXODPD ERWU\WLV ]DUDUÖQD \RO
DoDELOLU )DNDW NXUX \D] D\ODUÖQGD
\DùPXUODPD
VXODPD
\DSUDN
XoODUÖ
WRPXUFXNODUÖQ \DQPDVÖQÖ HQJHOOHPHN LoLQ
\DUDUOÖELUVXODPDüHNOLGLU
HASAT
*ODGLRO oLoHùL -7 yapraktan sonra
EDüDN J|VWHUHUHN X]DU %DüDN EHOOL ELU
X]XQOXùDXODüÖQFDHQDOWNDQGLOOHUGHQoLoHN
UHQJL J|UOPH\H EDüODU (Q DOW NDQGLOOHU
UHQN J|VWHUPH\H EDüODGÖùÖQGD oLoHN NHVLP
]DPDQÖ
JHOPLü
GHPHNWLU
7RSUDN
VHYL\HVLQGHQ -1 FP VWWHQ -2 yaprak
EÖUDNDUDN NHVNLQ ELU EÖoDNOD NHVLOLU
.HVLOHQ oLoHNOHU ER\ODQDUDN · DUOÖ
GHPHWOHU üHNOLQGH oLoHN NXWXODUÖQD
GHVWHOHQLUOHU .XWXODUGD GHPHWOHU ]HULQH
ELUD] VX VHUSLOHUHN VHULQOHWLOLU dLoHN
NXWXODUÖ GHSRGD EHNOHWLOHFHNVH GLN
konXPGD WXWXOXU - JQ EHNOHPH
VÖUDVÖQGD oLoHN ER\ODUÖQGD -7 cm· lik bir
X]DPD ROXU <DWÖN NRQXPGD oLoHNOHUGH
JHRWURSL]PDKDUHNHWLQHGHQL\OHXoODUÖQGDQ
NÖYUÖOPDODUROPDNWDGÖU
HASTAL,. 9( =A5A5L,LA5,
GlayölGH VRùDQ VDS \DSUDN YH
oLoHNWH HWNLOL KDVWDOÖN YH ]DUDUOÖODU V|]
NRQXVXGXU %XQODUÖ |QOHPHGH 7HPL] ELU
WRSUDN \ÖOOÖN ELU PQDYHEH GLNLP
PDWHU\DOOHULQH \DSÖODFDN X\JXODPDODU
VÖFDN VX LODoODPDODU \DSÖODELOPHNWHGLU
+DVWDOÖNODUGD NRUX\XFX LODoODPDODU |QHP
WDüÖPDNWDGÖU
T&
SAMSU1 9ALúLúøú
GÖGa TarÖm Ye HayYaQFÖlÖk úl MGrlù
Glayöl YetiütiriFiliùi
%itkiVel hretim Ye %itki SaùlÖùÖ
ûXEe MGrlù
HaVtalÖklar
.XUX oUNON )XVDULXP oUNOù
%RWU\WLV oUNOù-NXUüXQL NI 8\X] YH
\XPUXoUNOù
=ararlÖlalar
7KULSV$ILWOHU<HüLONXUW0ÖVÖUGHOHQ.|N
XUQHPDWRWODUÖ
AGreV
Santral
Fax
e-mail
ZeE
:6DPVXQ *ÖGD 7DUÖP YH +D\YDQFÖOÖN úO
0GUOù
55060
6DPVXQ
: 0 362 231 37 00
: 0 362 233 21 63
: NWY#VDPVXQWDULPJRYWU
: ZZZVDPVXQWDULPJRYWU
1R: Ç/3
3

Benzer belgeler

Taze Fasulye Yetiştiriciliği - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Taze Fasulye Yetiştiriciliği - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık )DVXO\H GHULQ JHoLUJHQ VX WXWPD NDSDVLWHVL \NVHN YH RUJDQLN PDGGHFH ]HQJLQ NXPOX-WÖQOÖ EDKoH WRSUDùÖQÖ WHUFLK HWPHNWHGLU 7RUDN S+·Ö - RODQ \HUOHUGH L\L UQ DOÖQPDNWDGÖU )DVXO\H HNLPL ...

Detaylı

buradan

buradan P-17033 P-17049 P-17055 P-17077 P-17083 P-17108 P-17114 P-17120 P-17136 P-17158 P-17164 P-73112 P-17186 P-17192 P-17201 P-17217 P-17223 P-17239 P-17245 P-17251 P-17262 P-17273 P-17289 P-73813 (P-75...

Detaylı

+$)7$/,. .8/h3 %h/7(1ø±

+$)7$/,. .8/h3 %h/7(1ø± \DüDQDELOHFHùLQLJ|]|QQHDODUDNWRSODPWXWDUÖQJQLoLQGHKHVDEÖPÖ]DDNWDUÖODFDùÖQÖ ]DQQHGL\RUXP%XVUHQLQGHDOÖPLoLQDUDüWÖUPD\DSDQ&HP726<$/,LoLQX\JXQELU]DPDQ ROGXùXQXGüQ\RU...

Detaylı

Nohut Yetiştiriciliği - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Nohut Yetiştiriciliği - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü WDEDQ DUD]LOHUGH 0DUW EDüODUÖQGD \NVHN DODQODUGD 0DUW RUWDVÖQGDQ VRQUD HNLOHELOLU 0LE]HUOH HNLPGH VÖUD DUDVÖ PHVDIH 35-0 FP HNLP GHULQOLùL 5- FP ROPDOÖGÖU 0 FP GHQ GDKD GHULQH HNLP \DSÖOÖUV...

Detaylı

2ö$=ødø 7,3 `(5*ø6ø - İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri

2ö$=ødø 7,3 `(5*ø6ø - İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri DGUHVLD\UÕFD7UNWÕEELGHUQHNOHULQLQNHQGLEUDQúODUÕQDDLWWHULPOHUV|]O÷HVDVDOÕQPDOÕGÕU$\UÕFDJ|QGHULOPLúRODQPDNDOHOHUGHNL\D]ÕPYHGLOELOJLVLKDWDODUÕLoLQGH\D]DUODUGDQG]HOWPHLVWH...

Detaylı

Brüksel Lahanası Yetiştiriciliği

Brüksel Lahanası Yetiştiriciliği <(7úû7ú50(7(.1úøú 7RSUDN +D]ÖUOÖùÖ  7DUOD - FP GHULQOLNWH VUOPHOLGLU 9HULOHFHN JEUH WRSUDN WDKOLOL VRQXFXQD J|UH \DSÖOPDOÖGÖU %UNVHO ODKDQDVÖ WRKXPOD UHWLOPHNWHGLU .DUDGHQL] %|OJHV...

Detaylı

TARLA HAZIRLIĞI - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

TARLA HAZIRLIĞI - Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 3seXdaXlaFasSis SentaJRna %itNisel hretim Ye %itNi SaùlÖùÖ ûXbe 0drlù

Detaylı