Türkçe K ullanım K ılavuzu

Yorumlar

Transkript

Türkçe K ullanım K ılavuzu
T ü rkçe K u llan ım K ıla vuzu
0
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
E2860
İlk Sürüm
Aralık 2006
Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. H er hakkısaklıdır.
ASU STeK CO M PU TER IN C.(“ASU S”)in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri
tarafından alınm ış olan doküm an haricinde,ürün ve yazılım tanım lam alarınıiçeren bu
kitapçığın hiçbir parçasıgönderilem ez,yayınlanam az,kopya edilem ez,içeriğideğiştirilem ez
veya hiçbir anlam da ya da hiçbir form da herhangibir dile çevrilem ez.
Ü rün servisiya da garantisiuzatılm ayacaktır eğer :(1)ASU S a yazıldıktan sonra Tam ir ya da
m odifikasyonun değişim ine onay verilene kadar ürün tam ir edilir,m odifiye edilir ya da
değiştirilirse;yada (2)Ü rünün serinum arasıtahrif edilir yada kaybedilirse.
ASU S BU KİTAPÇIĞ IBELİRLİAM AÇLAR İÇİN ,SIN IRSIZ AN LAŞILM A G ARAN TİSİVEYA
PAZARLAN ABİLİRLİK YA D A U YG U N LU Ğ U N U N KO ŞU LLARIN IİÇERECEK ŞEKİLD E BEYAN ETM E
YA D A AN LAŞILM A G İBİH ERH AN G İBİR G ARAN TİVERM ED EN “O LD U Ğ U G İBİ” TEM İN ED ER.
ASU S,YÖ N ETİCİLERİ,M EM U RLARI,ÇALIŞAN LARIYA D A ACEN TALARID O LAYLI,Ö ZEL,
TESAD Ü FİYA D A H ASARA BAĞ LI(KAZAN Ç KAYBIN A,İŞ KAYBIN A,KU LLAN IM YA D A VERİ
KAYBIN A,İŞİN KESİN TİYE U Ğ RAM ASIN A VE BU N U N G İBİH ASARLARIİÇEREN )H ATTA ASU S BU
Ü RÜ N D E YA D A KİTAPÇIKTAKİH ERH AN G İBİR H ATA YA D A KU SU RD AN BU TÜ R BİR H ASARIN
KAYN AKLAN D IĞ IİH TİM ALİN İVERM İŞ O LSA D AH İSO RU M LU TU TU LAM AZ.
BU KİTAPÇIKTAKİTAN IM LAM ALAR VE BİLG İSAD ECE BİLG İKU LLAN IM IİÇİN VERİLM İŞTİR VE
BİLG İVERİLM ED EN D EĞ İŞTİRİLEBİLİR VE ASU S TARAFIN D AN SO RU M LU LU K G İBİ
ALG ILAN M AZ.BU KİTAPÇIKTA G Ö RÜ LEBİLEN H ERH AN G İBİR H ATA YA D A YA N LIŞLIK İÇİN
ASU S SO RU M LU LU K YA D A M ESU LİYET KABU L ETM EZ.
Bu kitapçıkta görülen ürün ya da şirket adlarının tescillim arkasıya da kişiselşirketlerinin telifhakları
olm ayabilir ve sadece tanım lam a ya da açıklam alarıihlalam acıgütm eden sahiplerinin yararına
kullanılm ıştır.
1
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
İçindekiler
U yarılar
G üvenlik bilgisi
Kılavuz hakkında
P5PL2-E teknik özellik özeti
5
6
7
9
Bölüm 1:Ü rün tanıtım ı
1.1 Merhaba!
1.2 Paket içeriği
1.3 Ekstra özellikler
1.3.1 Ü rün detayları
1.3.2 YenilikçiASU S özellikleri
12
12
13
13
14
Bölüm 2:D onanım bilgisi
2.1 Başlam adan önce
2.2 Anakart tanıtım ı
2.2.1 Yerleştirm e yönü
2.2.2 Vida delikleri
2.2.3 Anakart planı
2.3 M erkeziişlem ciÜ nitesi(CPU )
2.3.1 İşlem ciM ontajı
2.3.2 Soğutucu ve fan m ontajı
2.3.3 Soğutucu ve fanıyerinden çıkarm ak
2.4 Sistem hafızası
2.4.1 Tanıtım
2.4.2 H afıza konfigürasyonu
2.4.3 D IM M m ontajı
2.4.4 D IM M ’iyerinden çıkarm ak
2.5 G enişlem e yuvaları
2.5.1 G enişlem e kartınıtakm ak
2.5.2 G enişlem e kartınıayarlam ak
2.5.3 Standart kesm e atam aları
2.5.4 PCIyuvaları
2.5.5 PCIExpress x16 yuvası
2.5.6 PCIExpress x1 yuvası
2.6 Jumper’lar
2.7 Bağlantıuçları
2.7.1 Arka panelbağlantıuçları
2.7.2 İç bağlantıuçları
16
17
17
17
18
19
19
22
24
25
25
25
27
27
28
28
28
29
30
30
30
31
33
33
35
Bölüm 3:A çılış
3.1 Sistem iilk defa başlatm ak
3.2 Bilgisayarıkapatm ak
3.2.1 İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak
3.2.2 Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak
2
ASUS P5PL2-E
44
44
44
45
csg.cizgi.com.tr
Bölüm 4:BIO S ayarları
4.1 BIO S’u yönetm e ve yükseltm e
4.1.1 Başlangıç disketioluşturm ak
4.1.2 AFU D O S aracı
4.1.3 ASU S CrashFree BIO S 2 aracı
4.1.4 ASUS EZ Flash 2 aracı
4.1.5 ASU S U pdate aracı
4.2 BIO S kurulum program ı
4.2.1 M enü çubuğu
4.2.2 Yönlendirm e tuşları
4.2.3 BIO S m enü ekranı
4.2.4 M enü maddeleri
4.2.5 Alt-M enü maddeleri
4.2.6 Konfigürasyon alanları
4.2.7 Açılır pencere penceresi
4.2.8 Kaydırm a çubuğu
4.2.9 Genel Yardım
4.3 Main menu
4.3.1 Sistem zam anı
4.3.2 Sistem tarihi
4.3.3 D isket sürücüsü
4.3.4 Birincilve İkincilID E M aster/Slave
4.3.5 ID E konfigürasyonu
4.3.6 Sistem bilgisi
4.4 Advanced menu
4.4.1 Jum perFree konfigürasyonu
4.4.2 U SB konfigürasyonu
4.4.3 İşlem cikonfigürasyonu
4.4.4 Yongaseti
4.4.5 Yerleşik aygıtların ayarları
4.4.6 PCI PnP
4.5 Power menu
4.5.1 Askıya alm a m odu
4.5.2 Repost Video on S3 Resume
4.5.3 ACPI2.0 desteği
4.5.4 APM Konfigürasyonu
4.5.5 D onanım m onitörü
4.6 Boot menu
4.6.1 Açılışta aygıt üstünlüğü
4.6.2 Açılış seçeneklerinin ayarlanm ası
4.6.3 G üvenlik
4.7 Exit menu
3
ASUS P5PL2-E
47
47
48
50
52
53
55
56
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
60
61
62
62
65
66
67
69
70
71
71
71
71
72
74
76
76
77
78
80
csg.cizgi.com.tr
Bölüm 5:Yazılım desteği
5.1 Bir işletim sistem ikurm a
5.2 D estek CD ’sibilgisi
5.2.1 D estek CD ’siile çalışm ak
5.2.2 Sürücüler m enüsü
5.2.3 Araçlar m enüsü
5.2.4 Kılavuzlar m enüsü
5.2.5 ASU S iletişim bilgisi
5.2.6 D iğer bilgiler
5.3 ASU S M yLogo2™
83
83
83
84
85
86
87
87
90
Ek:İşlem ciözellikleri
A.1 Intel® EM 64T
A.2 Enhanced Intel SpeedStep® Teknolojisi(EIST)
A.2.1 Sistem gereksinimleri
A.2.2 EIST özelliğinikullanm ak
A.3 Intel® H yper-Threading Teknolojisi
4
ASUS P5PL2-E
94
94
94
95
96
csg.cizgi.com.tr
U yarılar
Birleşik İletişim Kom isyon Raporu
Bu aygıt FCC kurallarının 15.bölüm üne uyum sağlar.Çalışm a aşağıdakiikikoşula bağlıdır :
• Bu aygıt zararlıgirişim lere neden olm am alıdır ve
• Bu aygıt arzu edilm eyen çalışm aya neden olan kabul edilebilir düzeyde bir girişim içeren
herhangibir girişim ikabuletm elidir.
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. m addesine uygun B sınıfı dijital aygıtların lim itleri ile uyum lu
olduğu test edildi ve bulundu. Bu lim itler kurulum esnasında zararlı girişim lere karşı uygun
korum a sağlam ak am acıyla tasarlandı.Bu cihaz radyo frekans enerjisiüretir,kullanır ve yayar
eğer üretici firm anın yönergelerine göre kurulup kullanılm am ışsa radyo haberleşm elerinde
zararlı girişim lere neden olabilir. Fakat titiz kurulum da da girişim in m eydana gelm eyeceği
garantisiyoktur.Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon
netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki
ölçüm lerden bir yada birkaçınıdenem eye teşvik edilir :
• Alıcıanteniniyeniden yönlendirin yada yerleştirin
• Cihaz ve alıcıarasındakim esafeyiartırın
• Cihazıalıcının bağlandığıprizden farklıbir prize bağlayın
• Satıcıya yada tecrübelibir radyo/tv teknisyenine danışın
M u h afazalı kab lolar aracılığ ı ile m on itörü n üzü g rafik kartın ıza b ağ lam ad a ku llanm ak için
FC C yönetm eliğ in in g örüşlerine u ym ak gerekm ekted ir. B u ü n iteye d eğ işiklikler yad a
m od ifikasyon lar yap ılm ası d u rum u nd a açıkça soru m lulu k kab u l ed ilm em ekte ve
ku llan ıcılar b u cihaza m üd ah ale etm ekten m en ed ilm ekted ir.
Kanada İletişim D epartm an’ıRaporu
Bu dijital cihaz Kanada İletişim D epartm anının Radyo girişim yönetm eliğindeki dijital cihaz
düzenlem esindekiB sınıfıradyo gürültü yaym a sınırlarınıaşm am aktadır.
Bu B sınıfıdijitalcihaz Kanada ICES-003 ile uyum sağlam aktadır.
5
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
G üvenlik Bilgisi
ElektrikselG üvenlik
• Elektrik çarpılm alarından korunm ak için sistem i yerleştirm eden önce elektrik
kablosunu prizden çıkarınız.
• Sistem e aygıt ekler ya da çıkarırken aygıtların sinyal kabloları bağlam adan önce
güç kablolarının bağlıolm adığından em in olun.
• Anakarta sinyal kablolarını bağlar ya da sökerken tüm güç kablolarının sökülm üş
olduğundan em in olun.
• U zatm a kablosu yada adaptör kullanırken profesyonelyardım isteyiniz.Bu cihazlar
topraklam a devresiakışınıdurdurabilir.
• Bulunduğunuz yerde G üç kaynağınızın doğru voltaja ayarlandığından em in olunuz.
Eğer kullandığınız elektrik prizinizin voltajdeğerinden em in değilseniz bulunduğunuz
yerin elektrik şirketiile iletişim e geçiniz.
• Eğer güç kaynağınız bozulursa kendi başınıza tam ir etm eye çalışm ayınız. Kalifiye
servis teknisyenine ya da satıcınıza başvurunuz.
O perasyon G üvenliği
• Anakartıkurm adan ve anakarta aygıtlar eklem eden önce paketinizle birlikte gelen el
kitabınıdikkatlice okuyunuz.
• Ü rününüzü kullanm adan önce tüm kabloların doğru takıldığından ve güç
kablolarının zarar görm ediğinden em in olunuz. Eğer herhangi bir zarar tesbit
ederseniz derhalsatıcınızla iletişim e geçiniz.
• Kısa devrelerden korunm ak için kağıt tutucular, vidalar ve elyafları bağlantılardan,
slotlardan, soketlerden ve devrelerden uzak tutunuz.
• Toz,nem ve fazla sıcaktan sakınınız.Ü rünü ıslanabilecek bölgelere koym ayınız.
• Ü rünü düzgün bir yüzeye yerleştiriniz.
• Eğer ürünle ilgiliteknik bir sorun yaşarsanız kalifiye servis teknisyeniya da satıcınızla
iletişim e geçiniz.
Ü zerin e çarp ı atılm ış tekerlekli çöp tenekesi sem bolü b eled iye çöp lü ğü ne ü rü n ün
(elektriksel ya d a elektron ik cih az) atılm am ası gerektiğ in i g österir. Lü tfen yerel
elektron ik eşya yok etm e yönetm eliğ in izi kon trol ed in iz.
6
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Kılavuz hakkında
Bu kılavuz, anakartıkuracağınız ve ayarlayacağınız zam an ihtiyacınız olan bilgileriiçerir.
Kılavuz nasılhazırlandı
Bu kılavuz aşağıdakibelirtilen bölüm leriiçerir:
• Bölüm 1:Ü rün tanıtım ı
Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır.
• Bölüm 2:D onanım bilgisi
Bu bölüm sistem bileşenlerikurulduğunda,istenilenin yapılm asıiçin,donanım ayar
prosedürlerinilisteler.Anakarttakianahtarlar,jum perlar ve konnektörler hakkında bilgi
verir.
• Bölüm 3:Açılış
Bu bölüm ,açılış,sesliikaz m esajlarıve bilgisayarıkapatm a yollarıhakkında bilgiverir.
• Bölüm 4:BIO S ayarları
Bu bölüm BIO S ayar m enülerinikullanarak sistem ayarlarının değiştirilm esinianlatır.BIO S
param etrelerihakkında yeterliaçıklam a vardır.
• Bölüm 5:Yazılım desteği
Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD ’sinin içeriğihakkında bilgiverir.
• Ek:İşlem ciözellikleri
Bu ek anakartın desteklediğiişlem ciözelliklerihakkında bilgiverir.
D aha çok bilgiyinereden bulabilirim
Ü rün/yazılım yükseltm elerive ek bilgiiçin başvurunuz.
1. ASUS websitesi
ASU S w ebsitesiASU S donanım larıve yazılım larıhakkında en güncelbilgiyisağlar.ASU S
ile iletişim e geçm ek için başvurunuz.
2.İsteğe bağlıbelgelem e
Satıcınız ürün paketinize garantifişigibibelgeler koyabilir. Bu belgeler standart
paketlem enin bir parçasıdeğildir.
7
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Bu kılavuzda kullanılan belirteçler
Yönergeleriuygun şekilde yerine getirdiğinizden em in olm ak için kitapçık boyunca kullanılan
aşağıdakisem bollere dikkat ediniz.
TEH LİKE/U YARI:İşlem itam am lam aya çalışırken kendinize zarar verm enizi
önlem ek için bilgidir.
D İKKAT:İşlem itam am lam aya çalışırken bileşenlere zarar verm eniziönlem ek
için bilgidir.
Ö N EM Lİ:İşlem itam am lam anız için takip etm eniz gereken yönergelerdir.
NOT: İşlem itam am lam anıza yardım cıtavsiye ve ek bilgidir.
Yazım şekli
8
Bold text
Seçilecek m enü yada m addeyibelirtir.
İtalikler
Kelim e yada cüm leyivurgulam ak için kullanılır.
<Tuş>
Küçüktür ve büyüktür işaretiiçerisindekituşlar basm ak zorunda
olduğunuz anlam ına gelir.
Ö rnek :<Enter> Enter yada Return tuşuna basm anız gerektiği
anlam ına gelir.
<Tuş1 + Tuş2 + Tuş3>
Eğer ikiyada daha fazla tuşa aynıanda basm anız gerekiyorsa Tuş
adlarıartıişaretiile bağlanm ıştır.
Ö rnek :<Ctrl+Alt+D >
Komut
Tam olarak gösterildiğigibikom utu yazm anız ve ardından
parantez içerisindekim adde yada değerisağlam anız gerektiği
anlam ına gelir.
Ö rnek :D O S ortam ında kom ut satırınıyazınız :
afudos/ i*dosya adı+
afudos/ iP5PL2-E.ROM
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
P5PL2-E teknik özellik özeti
9
CPU
Soket 775 formunda Intel® Core 2 D uo / Pentium ® D / Pentium ® 4 /
Celeron® D
Intel® EM 64T / EIST / H yper-Threading Technology desteği
Intel® 04B/04A ve 05B/05A işlem cidesteği
Yonga seti
Kuzey köprüsü:Intel® M CH 945
G üney köprüsü:Intel® ICH 7
Front Side Bus
1066/800/533 MHz
Bellek
Çift-kanal bellek mikromimarisi
4x240-pin D IM M soket desteğiDDR2 bellek m odülleri
2 G B‘a kadar tam pon belleksiz ECC/non-ECC DDR2 400/533 MHz
G enişlem e yuvaları
1 x PCI Express x16
2 x PCI Express x1
3 x PCI
Depolama
Intel® ICH 7 G üney Köprüsü desteği:
- 1 x Ultra DMA 100/66/33
- 4 x Serial ATA 3Gb/s
Ses
LAN
AD I® AD 1986A 6-kanal ses
Jack-sensing ve enumeration özelliğidesteği
S/PDIF çıkış arayüzü
RTL8111B 10/100/1000 Ethernet LAN
USB
8’e kadar USB 2.0/ USB1.1 desteği
Ö zelASU S özellikleri
ASUS CrashFree BIOS 2
M yLogo™
H ızaşırtm a özellikleri
ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
0.0125 V artışla ayarlanabilir işlem civoltajı
SFS (Stepless Frenquency Selection). 200 MHz’den 450 MHz’ye 1MHz
artışla
4-Adım lıDRAM voltaj kontrolü
BIOS özellikleri
4 Mb Flash ROM, AMI BIOS , PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3,
ACPIV2.0, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS MyLogo
Arka panel
1 x Paralel port
1 x Seri port
1 x S/PDIF çıkış portu
1 x PS/2 klavye portu
1 x PS/2 fare portu
1 x RJ45
4 x USB 2.0/1.1
6-Kanal ses G/Ç portları
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
P5PL2-E teknik özellik özeti
D ahilibağlantıuçları
1 x 24-pin ATX güç bağlantısı
1 x 4-pin ATX 12V güç bağlantısı
2 x U SB 2.0 bağlantıuçları(ek 4 U SB 2.0 portu için)
1 x CD audio-in bağlantıucu
1 x GAME/MIDI bağlantıucu
1 x Ö n panelyüksek tanım lıses bağlantıucu
1 x S/PDIF çıkış bağlantıucu
Chassis Intrusion
İşlem ci/Kasa/G üç Fanıbağlantıları
Yönetilebilirlik
WOL by PME, WOR by PME, WOR by Ring, WO_USB, WO_KB/MS,
WOW
D estek CD içeriği
Sürücüler
ASUS PC Probe II
ASUS LiveUpdate Utility
Adobe Acrobat Reader ver 7.0
Microsoft Direct X ver 9.0C
ASUS AI Booster
Aksesuarlar
2 x SATA kablo takım ı
1 x USB 2.0 kablosu
1 x UltraDMA 100/66/33 kablosu
1 x I/O levhası
Kullanım kılavuzu
ATX Form Factor,12”x7.5”(30.5cm x 19cm )
Şekilfaktörü
(Ö nceden belirtilm eden özellikler değiştirilebilir)
10
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Bu bölüm anakartın özelliklerinive
yeniteknolojidesteğinianlatır.
11
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
1.1
Merhaba!
ASUS® P5PL2-E anakartıaldığınız için teşekkürler !
Anakart, diğer kaliteli ASU S anakartları çizgisini koruyarak yeni özellikler ve son teknolojiler
sunar!
Anakartı ve diğer donanım aygılarını kurm adan önce kutunuzdaki içeriği aşağıdaki liste ile
karşılaştırarak kontrol ediniz.
1.2
Paket içeriği
Anakart kutunuzu aşağıdakiiçerik yönünden kontrolediniz.
Anakart
ASUS P5PL2-E anakart
G/Ç m odülleri
1 x 2-port U SB 2.0 m odülü
Kablolar
2x Serial ATA sinyalkabloları
2x Serial ATA güç kabloları
1 x Ultra ATA 133/100/66 kablosu
1 x Floppy disket sürücü kablosu
Aksesuarlar
I/O Plakası
U ygulam a CD ’si
ASUS anakart destek CD’si
D öküm an
Kullanım kılavuzu
E ğer yu karıdaki içerikten b iri h asar görm üş yad a yok ise satıcın ız ile iletişim e geçin iz.
12
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
1.3
Ekstra Ö zellikler
1.3.1 Ü rün detayları
En Yeniİşlem ciTeknolojisi
Bu anakart Intel’in LGA775 formundaki 65 nanometre teknolojili en
son işlem cilerinidestekler. Bu anakart en son Intel® Core 2 işlem ci
destekler.YeniIntel® Core mikromimari teknolojisi ve 1066/800/533
M H z FSB,Intel® Core 2 işlem cisiyle CPU dünyasının en güçlü
işlem cisidir. 65 nm üretim teknolojisiile de az ısınan ve sessiz çalışan
bir işlem cidir.
64 Bit işlem cidesteği
Bu anakart Intel® Extended M em ory 64 Technolojili(EM64T) Intel®
işlem cilere destek verir. Intel® EM 64T özelliğiile bilgisayarınızın 64
bit işletim sistem lerinde daha geniş bellek bağlantılarısağlayarak,
daha hızlıve verim liçalışm asına olanak tanır.D etaylar için ek bölüm e
bakınız.
DDR2 bellek desteği
Bu anakart yüksek veriyolu gereksinimi olan 3 boyutlu grafikler,
m ultim edya ve internet uygulam alarınıkarşılam ak için data transfer
oranı533/400 M hz olan D D R2 bellekleridestekler.Çift kanalbellek
m im arisisistem veriyolunu ikiye katlayarak sistem perform ansını
artırır.Böylece sistem veriyolu 4.3 G B/s üstüne çıkar.
6 –Kanal ses ve SoundMax SayısalSes Sistem i
Bu anakart AD IAD 1986A ses kodekleriile birlikte gelir.Böylece
gelişm iş bir ses kartıalm anıza gerek kalm az.SoundMAX, meslek
profesyonelleri, ses cihazlarım eraklıları,m üzisyenler ve oyuncular
için en yüksek perform ansa sahip,oldukça güvenilir ve kullanılm ası
kolay bir PC ses çözüm üdür.Tüm seslerinizikristalberraklığı
kalitesinde dinleyin. SoundM AX ses deneyim iniziartırm ak için
burada!
Serial ATA teknolojisi
Bu anakart Intel® ICH 7 G üneyköprüsü’nde bulunan SerialATA
arabirimi ile Serial ATA teknolojisine destek verir. SATA, daha az
bağlantıbirim ibulunan ince,esnek kablolar ile daha az voltaj
gereksinim ive 300M B/s veritransfer oranıgibiözellikler sunar.
PCIExpress™ arabirim i
Anakart,PCIbus’ın hızınıartıran en son I/O birbirine bağlam a
teknolojisinibarındıran PCIExpress itam am en destekler.PCIExpress
aygıtlar arasında noktadan noktaya seribirbirine bağlam a ve paketler
halinde veri taşıyan yüksek saat hızlarına izin veren özelliklerisunar.
Bu yüksek hızlıarayüz varolan PCIözellikleriile yazılım uyum ludur.
13
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
S/PDIF sayısalses hazır
Anakart arka paneldekiS/PD IF arayüzü üzerinden S/PD IF teknolojisini
destekler. S/PDIF teknolojisi bilgisayarınızın etkilises ve hoparlör
sistem lerine digitalbağlantısağlayarak üstuç eğlence sistem ine
çevirir.
1.3.2 YenilikçiASU S özellikleri
C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Anakart BIO S unun C.P.R.özelliği,overclocking esnasında sistem de bir
kilitlenm e olm asıdurum unda otom atik olarak BIO S varsayılan ayarlarını
tekrar ayarlamaya izin veren bir özelliktir.O verclock esnasında sistem
kilitlenirse C.P.R.sistem kasasınıaçm ayıgerektirm ez ve RTC verisini
tem izler.Sadece sistem ikapatın ve açın,BIOS otomatik olarak CPU
varsayılan ayarlarınıher bir param etre için tekrar ayarlar.
CrashFree BIOS 2
ASU S CrashFree BIO S2 özelliğişim dibir destek CD 'siiçinde otomatik BIOS
kurtarm a işleviiçerm ektedir.Kullanıcılar açılış disketiolm adığıdurum larda
sistem lerinidestek CD 'siile başlatabilirler ve BIO S otom atik kurtarm a
işlem inibaşlatabilirler.ASU S anakartlar kullanıcılarının m em nuniyetiiçin
bu korum a özelliğinden seçim selbir RO M için ödem e gerekm eksizin
faydalanılabilinir.
ASUS Q-Fan Teknolojisi
Q-Fan teknolojisiile sessiz,serin ve etkin sistem çalışm asıiçin fan hızlarını
sistem yüküne göre ayarlar.
ASUS MyLogo2™
Bu özellik kullanılarak en çok beğendiğğiniz fotoğraflarınızı256 renk açılış
resmi yapabilirsiniz.
14
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Bu bölüm sistem bileşenleri
kurulduğunda,istenilenin yapılm ası
için,donanım ayar prosedürlerini
listeler. Anakarttaki bağlantılar ve
jum perlar hakkında bilgiverir.
15
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.1 Başlam adan önce
Anakartıkurm adan ya da anakart ayarlarınıdeğiştirm eden aşağıdakiuyarılarıdikkate alınız.





H erh an g i b ir b ileşene d okun m adan önce d u var p rizinden gü ç kab losu n u
çıkartın ız.
Parçaların ızı ku llan m adan ön ce statik elektriklenm eden d olayı zarar g örm elerin i
eng ellem ek için top raklı b ilek kayışı ku llan ın ız yad a gü v en ilir b ir şekilde
top raklan m ış b ir objeye yada gü ç kaynağ ı g ib i m etal b ir cism e doku n un u z.
Ü zerlerind eki IC ‟lere d okun m ayı eng ellem ek için p arçaların köşelerind en
tutunuz.
H erh an g i b ir parçayı çıkarır çıkarm az top raklan m ış antistatik b ir altlık ya da
p arçan ızla b irlikte gelen ku tu nu za yerleştirin iz.
H erh an g i b ir p arça tak m ad an veya çık arm ad an ö n ce A T X g ü ç k ayn ağ ın ın
k ap alı old u ğ u n d an ya d a g ü ç k ayn ağ ın d an g ü ç kab losu n u n
sök ü ld ü ğ ü n d en em in olu n u z.
Bütünleşik LED
Anakart sistem in açık,uyku m odunda yada kapalım odda olduğunu belirten beklem e güç
led’iile birlikte gelir.Bu anakarta yenibir parça eklem eden veya çıkarm adan önce sistem i
kapatm anız için bir hatırlatıcıdır.Aşağıdakiörnek onboard led in yerinigösterm ektedir.
16
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.2 A nakart tanıtım ı
Anakartıkurm adan önce,anakartınızın uygunluğu açısından kasa özellikleriniöğrenin.
A n akartı ku rm ad an ya da sökm eden önce g ü ç kab losun u n bağ lı olm ad ığ ın dan em in
olun. Aksi takdirde size ve anakarta fiziksel zararlar verebilir.
2.2.1 Yerleştirm e yönü
Anakartı kurarken kasanın içerisine doğru yönde yerleştirdiğinizden em in olun. Aşağıdaki
şekilde belirtildiğigibidış portların olduğu köşe kasanın arkasına gelm elidir.
2.2.2 Vida delikleri
Anakartıkasaya güvenlibir şekilde bağlam ak için dairelerle belirtilen deliklere altıadet vida
takınız.
V id aları aşırı sıkıştırm ayın ız! B u şekild e yap m ak anakarta zarar vereb ilir.
17
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.2.3 Anakart planı
18
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.3 M erkeziİşlem ciÜ nitesi(CPU)
Anakart Intel Core™ 2, Pentium D ,Pentium 4 ve Celeron işlem cileriiçin dizayn edilm iş olup
LG A775 soket yapısındadır.
• İşlem ciyi takm ad an ön ce bü tü n g üç bağ lan tıların ın fişin i çekin iz.
• E ğer çift çekirdekli b ir işlem ci taktıysan ız, S istem stab ilitesin i sağ lam ak için C H A _ FA N 1
b ağ lan tısın a b ir kasa fan ı b ağ layın ız.
• A n akartı ald ığ ın ızda işlem ci soketi ü zerind e Pn P kapağ ın ın old u ğu nd an ve soketin
b aşka b ir yü zey ile tem ası olm ad ığ ınd an em in olu n . Pn P kapağ ı kayıp sa ya da Pn P
kap ağ ı/soket ve an akartın ız zarar g örm ü şse satıcın ızla g örüşü n. A S U S sad ece
taşım a/nakliye sırasınd a oluşab ilecek hasarlardan soru m lu du r.
• A n akartı ku rdu ktan son ra kapağ ı saklayın ız. A S U S sad ece kapağ ı ile b irlikte g elen
LG A 7 7 5 soket an akartlard a, R etu rn M erchand ise A u thorization (R M A ) isteğ ind e işlem
yapar.
• Yan lış işlem ci takm a/çıkarm a ya da h atalı yerleştirilen /kayb ed ilen /yan lış çıkartılan Pn P
kap ak g ib i d u ru m larda olu şab ilecek soket b ağ lan tı h asarlarınd a ü rü n garan tisin i
kapsamaz.
2.3.1 İşlem ci(CPU )kurulum u
İşlem ciyikurm ak için:
1. Anakart üzerinde işlem cisoketinin yerinibulunuz.
İşlem ciyi ku rm ad an ön ce, soket m an dalın ın solu nu zd a old u ğu nd an em in olun .
2. Soket m andalına bastırın (A),önce yana (B),sonra yukarıdoğru yönlendirin.
19
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
S oket p in lerine zarar gelm em esi için işlem ciyi takm adan PnP kapağ ın ı çıkarm ayın ız.
3. Soket m andalınıok yönünde 135º
açıyapana kadar çekiniz.
4. Başparm ağınızla üst kapağı
kaldırın ve işaret parm ağınızla
100º açıolm asınısağlayın (A),
sonra üst kapak penceresinden ok
yönünde bastırarak PnP kapağı
çıkartınız (B).
20
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
5. İşlem ciyisokete yerleştirirken,
soketin sol-alt köşesinde bulunan
altın üçgenin doğru yönde
olduğundan em in olun.İşlem ci
üzerindekioyuklar,soket
üzerindekiçıkıntılara tam
uym alıdır.
C PU sadece b ir yön len im d e tam olarak otu ru r. S okete C PU ‟yu takarken b ağ lan tı uçların ı
b ü km em ek ve C PU ya zarar verm em ek için C PU ya kuvvet u yg u lam ayın ız.
6. Ü st plakayıkapatınız (A), ardından
soket m andalınıtutm a çıkıntısına takılana
kadar itiniz (B).
7. Eğer çift çekirdeklibir işlem ci
taktıysanız,sistem stabilitesinisağlam ak
için CH A_FAN 1 bağlantısına bir kasa fanı
bağlayınız.
Bu anakart Intel® Enhanced Memory 64 Teknolojisi (EM64T), Enhanced Intel
SpeedStep® Teknolojisi (EIST) ve Hyper-Threading Teknolojisi olan Intel® Pentium®
4 LG A 7 7 5 işlem cilere d estek verir. D aha fazla b ilg i için ek b ölüm de C PU özelliklerin e
b akın ız.
21
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.3.2 Soğutucu ve fan m ontajı
Intel® Pentium® 4 LG A775 işlem cioptim um perform ans ve term alkoşullarıkesin olarak
sağlam ak için özelbir tasarım a sahip soğutucu ve fan gerektirir.
• Yen i b ir Intel® Pen tiu m ® 4 işlem ci ald ığ ın ızd a, p aket içerisin de işlem ci fan ı ve
soğu tucu b irarad a b u lu n u r.
• In tel® Pen tium ® 4 LG A 7 7 5 fan ın ız ve soğ u tu cun u z m on taj için alet gerektirm ez.
• E ğer işlem ci fan ve soğ u tu cusu nu ayrı alırsan ız, ku rm ad an ön ce soğ utu cu n u n term al
arayü z m ateryalin in işlem ciye u yg un lu ğu n dan em in olu n u z.
• E ğer işlem ciyi ayrı alırsan ız, ku llan acağ ın ız soğ utu cu ve fan ın In tel® sertifikalı
old uğ u nd an em in olu n .
• İşlem ci fan ın ı ve soğ u tucusu n u takm adan ön ce, an akartın kasaya m on te ed ild iğ ind en
emin olunuz.
İşlem cisoğutucusu ve fanınım onte etm ek için:
1. Soğutucu ve fanıişlem ciüzerine yerleştirirken
soğutucu ayaklarının ve tutturucularının deliklere
tam oturduğundan em in olun.
Fan ve soğ u tucu yu, fan kab losun u işle m ci fan ı
b ağ lan tısın a takılacak şekilde yön lend irin iz.
A n akart d eliği
Tutturucu
Tu ttu rucu ü zerind eki olu kların dar son land ırılm ış b ölüm lerin in d ışa baktığ ınd an em in
olunuz.
22
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2. Fan ve soğutucunun tam yerine oturabilm esiiçin,
tutturucularıresim dekisırada olacak şekilde aşağıdoğru
bastırınız.
3. CPU fan kablosunu anakart üzerindekiCPU _FAN etiketlikonnektöre bağlayınız.
CPU fan kab losu n u b ağ lam ayı u n u tm ayın ız! D on an ım m on itörü kon nektörü
b ağ lam ad ığ ın ız takd irde hata verecektir.
23
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.3.3 Soğutucu ve fanısökm ek
Soğutucu ve fanısökm ek için:
1. Anakarta bağlıolan CPU fan kablosunu
çıkartınız.
2. Herbir tutturucuyu saat yönünün tersine
çeviriniz.
3. Fan ve soğutucuyu kaldırm ak için karşılıklı
köşelerdekitutturucularısırasıyla yukarı
çekiniz.
4. Soğutucu ve fanıdikkatlice yerinden
çıkarınız.
24
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.4 Sistem belleği
2.4.1 Tanıtım
Anakart 4 adet çift data oranı2 (D D R2) ikilisıralıhafıza m odül(D IM M )soketleriile
gelmektedir.
D D R2 m odülü D D R D IM M ile aynıfizikselboyutlara sahip olm asına rağm en D D R2 deki240pin ayağınedeniile 184-pin ayaklıD D R D IM M uyuşm am aktadır.D D R2 D IM M D D R D IM M
yuvasına m onte edilm esiniengellem ek için farklıçentik yapısına sahiptir.ŞekilD D R2 D IM M
soketlerinin yerinigösterm ektedir.
Kanal
Kanal A
Soketler
DIMM_A1 ve DIMM_A2
Kanal B
DIMM_B1 ve DIMM_B2
2.4.2 Bellek konfigürasyonu
128 MB, 256 MB, 512 MB ve 1GB tampon belleksiz non-ECC D D R2 D IM M m odülleriniD IM M
soketlerine monte edebilirsiniz.
.



25
Ç ift kan al kon figü rasyon u için, h erb ir kanala m on te ed ilm iş h afıza m od ü lü nü n
(m odü llerin in ) top lam b oyu tu n u n ayn ı olm ası gerekm ekted ir. (D IM M _A 1 +
DIMM_A2 = DIMM_B1 + DIMM_B2)
D aim a ayn ı C A S laten cy e sah ip D IM M ‟ler monte ediniz. En iyi verimi elde edibilmek
için h afıza m odü llerin i ayn ı ü reticiden alm aya özen g österm en izi öneririz. D etaylar
için aşağ ıdaki D D R 2 kalifiye ü reticiler listesine göz atın ız.
B u anakart çift katm an lı x1 6 h afıza m odü llerin den yap ılm ış h afıza m od ü llerin i
desteklememektedir.
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Kalifiye Ü reticiler Listesi (QVL)
DDR2-533
SS - Tek katm anlıDS - Çift Katm anlı
D IM M desteği:
A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül
yerleştirilm eyidestekler.
B - Bir çift,çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi
birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler.
C - İkiçift, çift-kanalhafıza konfigürasyonu gibisarıve siyah slotlara iki m odülyerleştirm eyi
destekler.
En son DDR2-533/400 d üşü k gecikm e değ erli Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz.
26
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.4.3 D IM M m ontajı
D IM M ‟leri veya başka sistem b ileşen lerin i eklem e yada çıkartm a işlem ind en ön ce gü ç
kayn ağ ın ı kap attığ ın ızd an em in olu n uz. K ap atılm am ası h alin d e an akarta veya b ileşen lere
ciddi zarar verebilir.
DIMM m onte etm ek için:
1.Klipsleridışarıdoğru iterek
D IM M soketiniaçınız.
2.D IM M soketindekiçıkıntının
D IM M üzerindekiçentiğe girecek
şekilde hizalayınız.
3.D IM M iklipsler yuvasına oturana kadar
ve D IM M in oturduğundan
em in olana kadar sağlam bir şekilde
bastırınız.

B ir D D R 2 D IM M ‟i sadece tek b ir yön de otu rsun d iye çen tik ile d on atılm ıştır. D IM M ‟e
zarar vermem ek için soket içerisin deki D IM M ‟e ku vvet u yg u lam ayın ız.

DDR2 DIMM soketleri DDR DIMM leri desteklemez. DDR DIMM leri DDR2 DIMM
soketine monte etmeyiniz.
2.4.4 D IM M ’iyerinden çıkarm ak
D IM M isökm ek için :
1- D IM M kilidin açm ak için beyaz
m andallarıdışa doğru itiniz.
Tu tu cu klipsleri bastırırken
p arm akların ızla hafifçe D IM M i
destekleyiniz. DIMM ekstra bir
ku vvetle d ışarı doğ ru
atıld ığ ınd a zarar g öreb ilir.
2- Soketten D IM M ’isökünüz.
27
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.5 G enişlem e yuvaları
G elecekte genişlem e kartları kullanm aya ihtiyacınız olabilir. Takip eden alt konular
desteklenen slotlarıve genişlem e kartlarınıtanım lam aktadır.
G en işlem e kartların ı eklem eden yada çıkartm ad an önce g ü ç kab losu n u söktüğ ü nü zd en
em in olu nu z. E ğer bu yap ılm azsa an akart b ileşen lerin ize fiziksel zarar ve hasar
vermenize neden olabilir.
2.5.1 G enişlem e kartıtakm ak
G enişlem e kartınıtakm ak için:
1. G enişlem e kartını takm adan önce onunla birlikte gelen döküm anı okuyunuz ve kart için
gereklidonanım ayarlarınıyapınız.
2.Sistem ünitesinin kasasınısökünüz (eğer anakartınız çoktan kasaya kurulm uş ise).
3. Kullanm ayı düşündüğünüz yuvanın karşısındaki desteği çıkartınız. Vidayı tekrar kullanım
için saklayınız.
4.Kartınızıslota hizalayınız ve kart slota tam am en oturacak şekilde sıkıca bastırınız.
5.D aha önce söktüğünüz vidayıkartıkasaya tutturm ak için kullanınız.
6.Sistem kasasınıtekrar takınız.
2.5.2 G enişlem e kartınıayarlam ak
G enişlem e kartınıtaktıktan sonra yazılım ayarlarınıdüzenleyerek kartınızıayarlayınız.
1. Sistem iaçınız ve eğer gerekliise BIO S ayarlarınıdeğiştiriniz. BIO S kurulum u hakkında bilgi
için bölüm 2 ye bakınız.
2.Karta bir IRQ atayınız.Sonrakisayfadakitablolarıkullanınız.
3.G enişlem e kartıiçin yazılım sürücülerinikurunuz.
Paylaşım lı yu valarda PC I kartları ku llan ırken sü rücü lerin “Paylaşım lı IR Q ” ku lland ığ ınd an
yad a IR Q atam asına ih tiyaç d u ym ad ığ ın dan em in olunu z; aksi taktird e işletim sistem i
tu tarsız ve kart çalışm az hale g elerek iki PC I g rub u arasınd a çakışm a m eydana
gelecektir.
28
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.5.3 Standart kesm e atam aları
IRQ Ö ncelik Standart özellik
0
1
Sistem saati
1
2
Klavye kontrolcüsü
2
IRQ 9’a dönüş
3
11
4
12
İletişim portu (CO M 1)*
5
13
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi
6
14
Floppy kontrolcüsü
7
15
Yazıcıportu (LPT1)*
8
3
Sistem CMOS / Gerçek zam an saati
9
4
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi*
10
5
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi*
11
6
PCIyönetim iiçin IRQ sahibi*
12
7
PS/2 uyumlu Mouse portu*
13
8
Sayısalveriişlem cisi
14
9
BirincilID E kanalı
15
10
İkincilID E kanalı
*Bu IRQ ’lar genellikle ISA ve PCIaygıtlarıiçin m evcuttur.
Bu anakart için IRQ atam aları
A
PCI slot 1
PCI slot 2
PCI slot 3
PCIE x16
PCIE x1 slot 1
PCIE x1 slot 2
USB kontrolcü 0
USB kontrolcü 1
USB kontrolcü 2
USB kontrolcü 3
EH CIkontrolcüsü
Bütünleşik IDE
Bütünleşik SATA
Ses kontrolcüsü
Bütünleşik LAN
29
B
C
D
E
F
G
H
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
paylaşım lı
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
paylaşım lı
—
—
—
—
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.5.4 PCI yuvaları
PCIyuvaları,PCIniteliğine sahip LAN kartı,SCSI
kartı,U SB kartıve diğer kartlar gibikartları
destekler.
2.5.5 PCI Express x16 yuvası
Bu anakart PCIExpress özelliğiile uyum lu PCI
Express x16 grafik kartlarınıdesteklem ektedir.
ŞekilPCIExpress x16 yuvasına takılm ış bir grafik
kartınıgösterm ektedir.
2.5.6 PCI Express x1 yuvaları
Bu anakart PCIExpress x1 ağ kartları,SCSIkartlar
ve diğer PCIExpress özelliğiile uyum lu kartları
destekler.YandakişekilPCIExpress x1 yuvasına
kurulm uş bir ağ kartınıgösterm ektedir.
30
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.6 Jumperlar
1. RTC RAM i temizlemek (CLRTC)
Bu jum per CM O S içindeki gerçek zam anlı(RTC) RAM saatini tem izlem enize izin verir. CM O S
RTC RAM verisini silerek CM O S hafızasındaki tarih, saat ve sistem kurulum param etlerini
tem izleyebilirsiniz. Anakart üzerindeki pil, sistem şifreleri gibi sistem kurulum bilgilerini
içeren CM O S dakiRAM verisine güç sağlar.
RTC RAM item izlem ek için :
1.Bilgisayarıkapatınız ve güç kablosunu çıkartınız.
2.Anakart üzerindekipiliçıkartınız.
3. Jum per başlığını 1-2 (varsayılan) pinlerinden 2-3 pinlerine taşıyınız. Yaklaşık olarak 5- 10
saniye kadar başlığı2-3 pinleriüzerinde tutunuz ardından başlığı1-2 pinlerine geritakınız.
4.Pilitekrar yerine takınız.
5.G üç kablosunu takınız ve bilgisayarınızıaçınız.
6. Açılış işlem i sırasında <D el> tuşuna basılı tutunuz ve verileri tekrar girm ek için BIO S
kurulumuna giriniz.
R TC R A M tem izlem e haricin de C LR TC ju m p er ı ü zerind eki başlığ ı asla çıkartm ayın ız.
B aşlığ ın çıkartılm ası sistem açılış h atasına neden olacaktır.
• H ızaşırtm a esnasınd a sistem in iz kilitlend iğ i zam an R TC yi tem izlem en ize gerek
yoktur. H ızaşırtm a esnasında sistem h ata verd iğ ind e C .P.R . (C PU param etresin i geri
çağ ırm a) özelliğ in i ku llan ın ız. S istem i kapatıp yen iden b aşlattığ ın ızda B IO S otom atik
olarak param etre ayarların ı tekrar varsayılan değ erlerin e ayarlayacaktır.
31
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.U SB aygıt uyanm a jum perları(3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78)
Bağlı U SB aygıtları kullanarak S1 uyku m odundan (CPU durdurulm uş, D RAM tazelenm iş ve
sistem az güç m odunda çalışırken) uyandırm ak için bu Jum perları+5V a ayarlayınız. S3 ve S4
uyku m odlarından uyanm ak için +5VSB ye ayarlayınız.
U SBPW 12 ve U SBPW 34 jum perlarıarka panelU SB portlarıiçindir.U SBPW 56 ve U SBPW 78
jum perlarıda ek olarak U SB portlarıbağlayabileceğiniz iç U SB bağlantıuçlarıiçindir.
U S B ayg ıt u yan m ası özelliğ i h erb ir U S B p ortu için + 5 V S B ü zerin e 50 0 m A sağ layan b ir
g ü ç kayn ağ ı gerektirir. A ksi taktirde sistem açılm ayacaktır. Top lam akım tü ketim i n orm al
koşu llar altınd a yad a u yku m odu nd a g ü ç ka yn ağ ı kapasitesin i aşm am alıd ır.
32
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.7 Bağlantıuçları
2.7.1 Arka panelbağlantıuçları
1. PS/2 fare portu (yeşil). Bu bağlantıPS/2 m ouse içindir.
2. Paralel port. Bu 25-pinliport bir paralelyazıcı,bir tarayıcıyada diğer aygıtlarıbağlar.
3. LAN (RJ-45) port. Bu port ağ m erkezi üzerinden yerel ağa
(LAN )G igabit bağlantısına izin verir.
LAN portu LED tanım lam aları
Aktivite/BağlantıLED ’i
H ız LED ’i
Durum
Tanım lam a
Durum
Tanım lam a
Kapalı
Bağlantıyok
Kapalı 10 M bps bağlantı
Yeşil
Bağlı
Turuncu 100 M bps bağlantı
Yanıp sönen Veri aktivitesi
Yeşil
1 G bps bağlantı
4.Line In portu (açık m avi).Bu port kaset,CD ,D VD yada diğer ses kaynaklarınıbağlar.
5. Line Out portu (lime). Bu port bir kulaklık ya da hoparlör bağlar.
6. Mikrofon portu (pembe). Bu porta m ikrofon bağlanır.
Ses portların ın 2 ,4 ve 6 -kanal ses kon fig ü rasyon ları için ses kon fig ü rasyon tab losu na
b akın ız.
2, 4, ya da 6-kanalses konfigürasyonu
Port
2-kanalkulaklık
Açık m avi Line in
Lime
Line out
Pembe
Mic in
33
ASUS P5PL2-E
4-kanal
6-kanal
Front Speaker out Front Speaker out
Rear Speaker out Rear Speaker out
Mic in
Center/Subwoofer
csg.cizgi.com.tr
7. U SB 2.0 portları 3 ve 4. Bu 4-pinli U niversal Serial Bus (U SB) portları U SB 2.0 aygıtlarını
bağlam ak için m evcuttur.
8. USB 2.0 portları 1 ve 2. Bu 4-pinli U niversal Serial Bus (U SB) portları U SB 2.0 aygıtlarını
bağlam ak için m evcuttur.
10. Seri port. Bu porta fare,m odem veya diğer seriözelliktekicihazlar bağlanabilir.
11. S/PDIF Out port. Bu porta S/PD IF kablosu ile dış ses aygıtlarıbağlanabilir.
12. PS/2 klavye portu (mor). Bu port PS/2 klavye içindir.
34
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2.7.2 İç bağlantıuçları
1. Floppy disket sürücü bağlantısı(34-1 pin FLOPPY)
Floppy disket sürücüsünün sinyalkablosunun bağlantısınısağlar.Kablonun bir ucunu bağlantı
noktasına diğer ucunu floppy disket sürücüsüne bağlayınız.
Pin 5 ‟i kap alı b ir kab lo ku llan d ığ ın ızda yan lış kab lo bağ lan tısın ı ön lem ek için
b ağ lan tı ucu ü zerind eki p in 5 kald ırılm ıştır.
2. ICH7 birincil IDE bağlantıucu (40-1 pin PRI_IDE)
Bu bağlantıucu Ultra DMA 133/100/66 Sinyalkablosu içindir.H er bir Ultra DMA 133/100/66
sinyalkablosu üç konnektörden oluşur:M avibağlantıucunu anakarttakibirincilID E bağlantı
ucuna takınız,siyah bağlantıucuna Ultra DMA 133/100/66 IDE slave cihazları(optik
sürücü/hard disk sürücü)gribağlantıucunu ise Ultra D M A 133/100/66 ID E m aster aygıtına
(hard disk sürücü) bağlayınız. Eğer ikiadet hard disk sürücü bağlam ak istiyorsanız,ikinci
sürücünün jum per’ınıslave konum una getirm eniz gerekm ektedir.D aha fazla bilgiiçin jum per
ayarlam alarıbölüm üne bakınız.
ID E bağ lan tı u cun daki p in 2 0 U ltra D M A kab lo b ağ lan tı u cu n daki kapalı d elikle
b ü tün leşm esi için kald ırılm ıştır. B u ID E kab losu bağ larken yan lış bağ lam ayı ön ler.
35
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
3.SayısalSes bağlantıucu (4-1 pin SPDIF_OUT)
Bu bağlantıucu Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) port(ları) içindir. S/PDIF Çıkış m odülü
kablosunu bu bağlantıucuna bağlayınız ve m odülü kasa arkasındakislotlardan birine
bağlayınız.
S/PDIF m od ü lü ayrı olarak satılır.
4. Serial ATA bağlantıuçları(7-pin SATA1 [kırm ızı], SATA2 [kırm ızı], SATA3 [siyah], SATA4
[siyah])
Bu bağlantıuçlarıSerial ATA sinyalkablolarıve Serial ATA hard disk sürücüler içindir.
S erial A TA için ö n em li n o tlar
• S erial A TA h ard d isk sü rücleri ku llan m ad an ön ce W in d ow s® 20 0 0 S ervice Pack 4 ya
d a W in dow s® X P S ervis Paketi 1 ku rm alısın ız.
• Standard IDE modunda , b irinci (b oot) h ard d isk sü rü cü sü n ü SATA1 ya da SATA2
b ağ lan tı uçların a b ağ layın ız. D ah a gen iş b ilg i için aşağıd aki tab loya bakın ız.
36
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Serial ATA hard disk sürücü bağlantıları
Bağlantıucu
SATA 1
SATA 3/ SATA4
Renk
Ayar
Kullanılan
Kırm ızı Master Açılış diski
Siyah
Slave
Veri diski
5. O ptik sürücü ses bağlantıucu (4-pin CD)
Bu bağlantıucu 4 pin ses kablosu ile optik sürücünün arka tarafında bulunan ses bağlantı
ucuna bağlanır.
6. Ö n panel ses bağlantıucu (10-1 pin AAFP)
Bu bağlantıucu kasanın ön tarafındakiI/O m odülündekises çıkışına,yüksek tanım lıya da
AC`97 ses standardında bağlantısağlar.I/O m odülkablosunun bir ucunu anakarttakibağlantı
ucuna bağlayınız.
A n akartın ızın yü ksek tan ım lı ses d esteğ i oldu ğu n dan, Yü ksek tan ım lı ses ayarı
yap m an ızı öneririz.
37
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
7. USB port bağlantıuçları(10-1 pin USB56, USB78)
Bu bağlantıuçlarıU SB 2.0 portlarıiçindir.Bu bağlantıuçlarından herhangibirine U SB m odül
kablosunu bağlayınız ardından sistem kasasıarkasındakibir slotu açarak m odülü m onte
ediniz.Bu U SB bağlantıuçları480 M bps bağlantıhızlarına kadar destekleyen U SB 2.0
özellikleriile uyum içerisindedir.
8. GAME/MIDIport bağlantıucu (16-1 pin GAME)
Bu bağlantı ucu G AM E/M ID I portu içindir. U SB/G AM E m odül kablosunu bu bağlantı ucuna
bağlayınız ardından sistem kasası arkasındaki bir slotu açarak m odülü m onte ediniz.
G AM E/M ID I portu oyun oynam ak için joystick yada gam epad ve ses dosyalarını oynatm ak
yada düzenlem ek için M ID Iaygıtlarınıbağlar.
38
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
9.CPU Fan bağlantıuçları(4-pin CPU_FAN)
Fan bağlantı uçları 350 m A-2000 m A (m aksim um 24W ) arası yada +12 V da toplam 1A ~
3,48A (m aksim um 41,76W ) arası soğutucu fanlarını destekler. Her bir kablodaki siyah telin
bağlantı ucundaki ground pinine denk geldiğinden em in olarak fan kablolarını anakart
üzerindekifan bağlantıuçlarına bağlayınız.
Fan b ağ lan tı uçların a fan kab loların ı b ağ lam ayı u n utm ayın ız. S istem içerisindeki ve rimsiz
h ava akışı an akart b ileşen lerine zarar vereb ilir. B u n lar ju m per değ ild irler! Fan b ağ lan tı
u çların a ju m p er b aşlıkların ı yerleştirm eyin iz.
Asus Q-Fan tekn olojisin i sadece C PU _ FA N bağ lan tı u cu d estekler.
10. Chassis intrusion bağlantıucu (4-1 pin CHASSIS)
Bu bağlantıucu kasaya takılızorlam a tesbit sensörü yada devre anahtarıdır.Kasa zorlam a
sensörü yada devre anahtarıkablosunun bir ucunu bu bağlantıucuna bağlayınız.Kasa
zorlam a sensörü yada devre anahtarıkasa bileşeniçıkartıldığında yada değiştirildiğinde bu
bağlantıucuna yüksek
seviyelisinyalgönderir.
Sinyalkasa korum ası
için üretilm iştir.
Varsayılan olarak
“Chassis Signal” ve
“G round” etiketlipinler
bir jum per başlığıile
kısadevre yapılm ıştır.
Sadece kasa koruma
tesbit özelliğini
kullanm ak istediğinizde jum per başlıklarınıçıkartınız.
39
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
11. ATX güç bağlantıuçları(24-pin EATXPW, 4-pin ATX12V)
Bu bağlantıuçlarıATX güç kaynağıiçindir.G üç kaynağındakifişler bu bağlantıuçlarıile aynı
yönelim de tam oturacak şekilde dizayn edilm iştir.U ygun yönü bulunuz ve bağlantıuçlarıtam
oturana kadar sağlam bir şekilde bastırınız.
40

M in im u m 35 0 W g üç oran ına sah ip b ir A TX 1 2 V 2.0 tan ım lam ası ile u yu m lu gü ç
kayn ağ ı b irim i (PS U ) ku llanm an ızı öneririz.


4-p in A TX + 12 V fişin i takm ayı u n u tm a yın ız; aksi taktird e sistem açılm ayacaktır.

E ğer ek ayg ıtlar ku rm ayı p lan lıyorsan ız yü ksek g üç oran ın a sah ip PS U ku rm alısın ız.
S istem in izi çok gü ç g erektiren ayg ıtlar ile kon fig ü re ed erken yü ksek g üç çıkışlı PS U
ku llan m an ızı ön eririz. Eğer g üç yetersiz ise sistem kararsız hale gelir yada
açılm ayab ilir.
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
12. Sistem panel bağlantıucu (20-8 pin F_PANEL)
Bu bağlantıucu birçok kasaya m onte edilm iş özellikleridestekler.
• Sistem güç LED’i(3-pin PLED)
Bu 3-pinlibağlantıucu sistem güç LED ’iiçindir.Kasa pow er LED kablosunu bu bağlantı
ucuna takınız.Sistem güç LED ’isistem iniziaçtığınızda aydınlanır ve sistem iniz uyku
m odunda iken yanıp söner.
• H ard disk sürücü aktivite LED’i(2-pin IDE_LED)
Bu 2 pin’li bağlantı ucu H D D aktivite LED ’i içindir. Bu bağlantı ucuna H D D Activity LED
kablosunu bağlayınız. ID E LED aydınlanır yada H D D ’ye veri okunm ası veya yazılm ası
esnasında yanıp söner.
• Sistem ikaz hoperlörü (4-pin SPEAKER)
Bu 4-pinli bağlantı ucu kasaya m onte sistem uyarı hoparlörü içindir. H oparlör sistem
biplerinive uyarılarınıduym anıza izin verir.
• ATX güç düğm esi/soft-off düğm esi(2-pin PWR)
Bu bağlantıucu sistem güç tuşu içindir.BIO S ayarlarına bağlıolarak güç tuşuna
basm ak sistem iaçar,sistem iuyku m oduna alır yada soft-off moduna alır.G üç devre
anahtarına sistem açık iken dört saniyeden fazla basm ak sistem ikapatır.
• Reset düğm esi(2-pin RESET)
Bu 2-pinlibağlantıucu sistem güçünü kapatm adan sistem iyeniden başlatm ak için
kasaya m onte reset tuşu içindir.
41
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
42
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Bu bölüm açılış safhası,açılış
sonrasıseslim esajlarıve bilgisayarı
kapatm a yollarınıanlatır.
43
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
3.1 Sistem iilk defa başlatm ak
1.Bütün bağlantılarıyaptıktan sonra kasayıkapatın.
2.Bütün anahtarların kapalıkonum da olduğundan em in olun.
3.Kasanın arkasındakigüç bağlantısına güç kablosunu takın.
4.D alga korum alıbir fişe güç kablosunu takın.
5.Sırasıyla şu cihazlarıaçın:
a. Ekran
b. Harici SCSI aygıtları
c.Sistem güç anahtarı
6.G üç anahtarına bastıktan sonra kasanın ön panelindekigüç ışığıyanar.ATX güç kaynaklı
sistem lerde,ATX güç kaynağıanahtarıaçıldığında sistem ışığıyanar.M onitörünüz “G reen”
standardında ise veya pow er standby özelliğinde ise m onitör ışığıturuncudan yeşile döner.
Sonra sistem Power-On Self-Test’e (PO ST)başlar.Test devam ederken BIO S bip’i(BIO S
kodlarına bakınız) ya da ilave m esajlar ekranda görünür.Açılıştan itibaren 30 saniyelik zam an
dilim inde ekranda hiçbir şey görm ezseniz açılış testinde sorunla karşılaşılm ıştır.Jum per
ayarlarınızıkontroledin ya da satıcınızla görüşün.
AM IBIO S BİP KO D LARI
Bip tanım ı
Tek bip
Hata
Klavye kontrolcüsü hatası
Yenilem e zam anıhatası
M aster sürücü yok hatası
İkikısa bip’iizleyen ikidevam lıbip
Floppy disket sürücü kontrolcüsü hatası
D ört kısa bip’iizleyen ikidevam lıbip D onanım kom ponent hatası
7.Açılışta BIO S ayarlarına girm ek için <D el> tuşuna basın.Bölüm 4’tekiaçıklam alarıtakip
edin.
3.2 Bilgisayarıkapatm ak
3.2.1 İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak
Windows® 2000 kullanıyorsanız:
1.Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız.
2.Kapat düğm esine tıkladığınızdan em in olun,ardından tam am tuşuna basarak bilgisayarınızı
kapatın.
3.W indow s® kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır.
Windows® XP kullanıyorsanız:
1.Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız.
2.Bilgisayarıkapatm ak için Kapat düğm esine tıklayınız.
3.W indow s® kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır.
44
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
3.2.2 Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak
Sistem açıkken güç düğm esine basıldığında,BIO S ayarına bağlıolarak,dört saniye içinde
sistem uyku m oduna ya da kapanm a m oduna girer.G üç düğm esine 4 saniyeden fazla
basıldığında BIO S ayarına bağlıolarak m utlaka sistem kapanma moduna girer.
45
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Bu bölüm bize sistem ayarlarını
BIO S kurulum m enüsü üzerinden
nasıldeğiştireceğim izianlatır.
46
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.1 BIOS’unuzu yönetm ek ve güncelleştirm ek
The following utilities allow you to manage and update the motherboard Basic Input/Output
System (BIOS) setup.
1. ASUS AFUDOS (Açılış disketikullanarak D O S m odunda BIO S’u yeniler.)
2. ASUS CrashFree BIOS 2 (BIO S dosyasıhata verdiğinde yada bozulduğunda açılış
disketi/U SB bellek yada anakart destek CD sinikullanarak BIO S’u yeniler.)
3. ASUS EZ Flash (Floppy disk/USB bellek yada anakart destek CD sini kullanarak BIOS u
yeniler.)
4. ASUS Update (Windows® ortam ında BIO S’u yeniler.)
Bu program lar hakkında detaylar için benzer başlıklara m üracaat ediniz.
G elecekte B IO S u nu zu yen iden eski d u ru m un a g etirm e ih tiyacı du ym an ız gerekçesi ile
orijin al an akart B IO S dosyasın ın b ir kop yasın ı açılış d isketine kayded in iz. A S U S U p date
yad a A FU D O S p rog ram ların ı ku llan arak orijin al anakart B IO S ‟u n u kop yalayın ız.
4.1.1 Açılış disketihazırlam ak
1. Açılış disketihazırlam ak için bunlardan biriniyapın
DOS ortam ı
a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin.
b. Dos komutuyla format a:/s yazıp <Enter>’a basın.
Windows® XP ortam ı
a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin.
b.W indow s® m asaüstünde Başlat’a tıklayın ,ardından Bilgisayarım ’ıseçin.
c. 3 1/2 Floppy sürücüyü seçin.
d. M enü’den D osya’yıtıklatın, ardından Biçim lendir’iseçin.Biçim lendirm e ekranı
gelecektir.
e. Window s® XP kullanıcıları: Biçim lendir ekranından M S-D O S başlangıç disketioluştur
seçeneğinitıkladıktan sonra Başla’yıtıklayın.
Windows® 2000 ortam ı
a. Biçim lendirilm iş bir Floppy disketisürücüye yerleştirin.
b.W indow s® 2000 CD ’sinioptik sürücüye yerleştirin.
c. Başlat,ardından Çalıştır’a tıklayın.
d. Açılan penceredekiilgilibölüm e D sürücüsündekiCD üzerinden D:\bootdisk\makeboot
a: yazın ve Tam am ’a tıklatın.
e.Tarife uyarak gelen ekrandakiyönergelere uygun olacak şekilde devam edin.
2. Floppy disket sürücüsüne orjinalya da en yeniBIO S dosyasınıkopyalayın.
47
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.1.2 AFU D O S aracı
AFU D O S aracıile açılış disketiyardım ıyla BIO S’unuzu yenileyebilirsiniz.Bu uygulam a ile ayrıca
halihazırda kullanm ış olduğunuz BIO S’u kopyalayabilir,herhangibir BIO S arızasıçıktığında
yeniden kullanabilirsiniz.
Kullanılan BIO S dosyasının kopyalanm ası
AFU D O S kullanarak m evcut BIO S dosyasının kopyalanm ası:
• K u llan d ığ ın ız flopp y d isket sü rü cün ü n yazm aya karşı koru m alı olm ad ığ ınd an ve
d osya kop yalam ak için kapasitesin in en az 1 .2 M B b oş yer ih tiva ettiğ ind en em in olu n .
• S u nu lan B IO S g örü ntü leri referan s am açlıd ır. K u lland ığ ın ız B IO S ekran ı bu rad a
g östeilen den farklı olab ilir.
1. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD ’sinden AFU D O S aracını
(afudos.exe) kopyalayın.
2. Sistem iD O S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın:
afudos /o[filename]
3. <Enter> tuşuna bastığınızda m evcut BIO S Floppy diskete kaydedilir.
M evcut BIO S dosyasıdiskete kaydedildikten sonra araç D O S ekranına geridöner.
BIO S dosyasınıyenilem ek
AFU D O S kullanarak m evcut BIO S dosyasının yenilenm esi:
1. ASUS websitesini (www.asus.com)girin ve anakartınıza ait en son BIO S dosyasınıindirin.
İndirdiğiniz dosyayıhazırlam ış olduğunuz açılış disketine kopyalayın.
B IO S d osya ad ın ı b ir kağ ıd a yazın . D os ortam ın a g ird iğ in izde kom u ta b u d osya ad ın ı
yazacaksın ız.
2. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD ’sinden AFU D O S aracını
(afudos.exe)kopyalayın.
48
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
3. Sistem iD O S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın:
afudos /i[filename]
4. Araç BIO S dosyasınıdoğruladıktan sonra yenilem e işlem ine başlar.
B IO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yad a yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle yapm ak
sistem açılış h atasına n eden olab ilir!
5. Bu araç BIO S yenilem esitam am landıktan sonra D O S kom utuna geridöner.Sistem i
yeniden H arddiskten açabilirsiniz.
49
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.1.3 ASU S CrashFree BIO S 2 aracı
ASU S CrashFree BIO S 2 BIO S dosyanız hata verdiğinde yada yazm a işlem isırasında
bozulduğunda yeniden kurm anıza sağlayan otom atik kurtarm a aracıdır.Bozulm uş BIO S
dosyasınıanakart destek CD siyada güncelBIO S dosyasınıiçeren floppy disk kullanarak
yenileyebilirsiniz.

Yazılım ı ku llan m ad an ön ce g ü ncel anakart B IO S u n u içeren an akart destek
CD si yada flopp y d iski hazırlayın ız.

Flopp y d isk deki orijin al yada gü n cellenm iş B IO S d osyasın ın ad ın ı
P5PL2-E.ROM olarak değ iştird iğ in izden em in olun u z.
Floppy disket ile BIO S’u kurtarm ak
Floppy disket ile BIO S’u kurtarm ak için :
1.Sistem iniziaçınız.
2. Orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyasıiçeren disketisürücüye yerleştiriniz.
3.Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası
için disketikontroleder.
Bulunduğunda, yazılım BIO S dosyasınıokur ve bozulm uş olan BIO S dosyasının yerine
yenilenm iş dosyayıyazm aya başlar.
B IO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yada yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle yapm ak
sistem açılış h atasına n eden olab ilir!
4.Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız.
50
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
D estek CD ’sinden BIO S’u kurtarm ak
D estek CD ’sinden BIO S’u kurtarm ak için:
1. Floppy disket sürücüsünde disket varsa çıkarın ve sistem iaçın.
2. D estek CD ’sinioptik sürücüye yerleştirin.
3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası
için disketikontroleder.
Sistem floppy disket bulam azsa CD ’den aram aya başlar. Bulunduğunda, yazılım BIO S
dosyasını okur ve bozulm uş olan BIO S dosyasınının yerine yenilenm iş dosyayı yazm aya
başlar.
BIO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yada yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle yapm ak
sistem açılış h atasına n eden olab ilir!
4.Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız.
K u rtarılm ış B IO S d osyası en yen i B IO S d osyası değ ild ir. E n yen i B IO S d osyasına
u laşm ak için A S U S w eb sitesin i (www.asus.com) ziyaret ediniz.
51
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.1.4 ASU S EZ Flash aracı
ASUS EZ Flash aracıfloppy diskten açılış yaparak uzun bir yolla ve D O S tabanlıyazılım
kullanmadan BIOS’unuzu yenilem enize olanak sağlayan bir özelliktir.EZ Flash yazılım ıBIO S
yongasıile bütünleşiktir ve (açılış testi)Power-O n SelfTests (PO ST)esnasında <ALT> + <F2>
ye basılarak erişilebilir.
EZ Flash aracınıkullanarak BIO S‘u yenilem ek için :
1. ASUS web sitesini (www.asus.com)ziyaret ederek anakart için en son BIO S dosyasını
indiriniz ve dosya ismini P5PL2-E.ROM olarak d eğ iştirin iz.
2. BIO S dosyasınıfloppy diske kaydediniz ve sistem iyeniden başlatınız.
3. POST ekranında <Alt> + <F2> tuş kom binasyonunu kullanarak uygulam aya geçebilirsiniz.
4. BIO S dosyasıiçeren açılış disketinisürücüye takın.D oğru BIO S dosyasıbulunduğunda,EZ
Flash aracıotom atik olarak BIO S’u güncelleyip sistem iyeniden başlatacaktır.
52

BIO S yen ilen irken sistem i kapatm ayın ız yada yen id en b aşlatm ayın ız! B öyle
yap m ak sistem açılış hatasın a ned en olab ilir!

E ğer d isket bu lu n am ad ı m esajı verirse sü rücüde d isket yoktu r ya d a u yg un
d isket değ ild ir. P5 PL2-E .R O M bu lu n am ad ı m esajı çıkarsa u ygu n B IO S d osyası
d eğ ild ir. İnd ird iğ in iz B O S d osyasın ın ad ın ı P5 PL2-E.ROM olarak
d eğ iştird iğ in izd en em in olu n .
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.1.5 ASU S U pdate aracı
ASU S U pdate size W indow s® üzerinden anakart BIO S unu yönetm enize, kaydetm enize ve
yenilem enize izin veren bir program dır.ASU S U pdate program ışunu yapm anıza izin verir :
• M evcut BIO S dosyasınıkaydetm ek
• Internet üzerinden en son BIO S dosyasınıindirm ek
• Yenilenm iş BIO S dosyasından BIO S u yenilem ek
• D irek olarak Internet den BIO S u yenilem ek ve
• BIO S versiyonu bilgisinigörm ek
Bu program paket içerisinde anakart paketinde gelen destek CD siiçerisinde m evcuttur.
A S U S U p date ya ağ ü zerin den yada in tern et servis sağ layıcı (IS P) üzerinden in ternet
b ağ lan tısı g erektirir.
ASUS Update’in kurulm ası
ASUS Update’i kurm ak için :
1.O ptik sürücüye destek CD ’siniyerleştiriniz.Drivers m enüsü görünür.
2. Utilities kısm ına tıklayınız ardından Install ASUS Update VX.XX.XX’e tıklayınız. Utilities
ekran m enüsü için bölüm 5-3’e bakınız.
3.ASU S U pdate program ısistem inize kopyalanm ıştır.
B u p rog ram ı ku llan arak B IO S ‟u n uzu yen ilem eden ön ce tüm W ind ow s®
uyg u lam alarınd an çıkın ız.
BIOS’u internet üzerinden yenilem ek
BIO S’u internet üzerinden yenilem ek için:
1. W indow s® m asaüstünden Başlat > Program lar > ASU S > ASU S Update > ASUS Update’e
tıklayarak ASU S U pdate program ınıçalıştırınız.ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir.
53
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
2. Kayan m enüden Update BIOS from Internet
m addesiniseçiniz.Ardından Next’e tıklayınız.
3. Ağ trafiğinden uzak durm ak için size en yakın
FTP sitesini ya da Auto’yu seçin ve Next’e
tıklayın.
4.İndirm eyidüşündüğünüz BIO S
versiyonunu FTP sitesinden seçiniz.
İleriye tıklayınız.
5.Yenilem e işlem initam am lam ak için
ekran yönergelerinitakip ediniz.
A S U S U p date p rog ram ı
kendisini internet üzerind en
yen ilem eye eğ ilim lid ir.
Prog ram ın tü m yen i
özelliklerin den yararlanm ak için
daima yenileyiniz.
BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek
BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek için:
1.W indow s® m asaüstü üzerinden
Başlat>Program lar>ASU S>ASU SU pdate>ASUSUpdate’e
tıklayarak ASU S U pdate aracınıçalıştırınız.ASU S U pdate
ana m enüsü ekrana gelir.
2.Aşağıdoğru açılan m enüden
Update BIOS from a file
m addesiniseçiniz
ardından İleri’yitıklayınız.
3. Open penceresinden BIO S dosyasını
belirleyiniz ardından O pen’a tıklayınız.
4.Yenilem e işlem initam am lam ak için
ekran yönergelerinitakip ediniz.
54
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.2 BIO S kurulum program ı
Bu anakart “4.1 BIO S’unuzu yönetm ek ve güncelleştirm ek” kısm ında tanım lanm ış yazılım
desteğikullanılarak program lanabilir Serial Peripheral Interface (SPI) yongasınıdestekler.
Anakart kurarken,sistem iniziyeniden konfigüre ederken yada “Run Setup” ekranı
göründüğünde BIO S kurulum program ınıkullanınız.Bu bölüm yazılım ıkullanarak sistem inizi
nasılkonfigüre edebileceğiniziaçıklar.
Kurulum program ınıkullanm aya yönlendirilm em işseniz bile gelecekte bilgisayarınızın
konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz.Ö rneğin,güvenlik şifresiözelliğiniaktive edebilirsiniz
yada güç yönetim iayarlarınızıdeğiştirebilirsiniz.BIO S kurulum program ınıkullanarak
sistem iniziyeniden konfigüre etm e gerekliliğibilgisayar bu değişikliklerive SPIyongasındaki
CM O S RAM ’e kaydedilenlerialgılayabilsin diyedir.
Anakart üzerindekiSPIyongasıkurulum yazılım ınıdepolar.Bilgisayarıçalıştırdığınızda sistem
size bu program ıçalıştırm a fırsatınısağlar.Kurulum program ına girm ek için Pow er-On Self
Test (PO ST)esnasında <D el> e basınız;aksitaktirde,PO ST rutin testleriniyapm aya devam
eder.
Eğer kurulum a PO ST dan sonra girm eyidüşünürseniz <CTRL+ALT+D EL> tuşlarına yada sistem
kasasıüzerindekireset tuşuna basarak sistem iyeniden başlatınız.Aynızam anda sistem i
kapatıp yeniden açarak da yapabilirsiniz.Bu son seçeneğisadece ilk ikiseçenek olm azsa
yapınız.
Kurulum program ım üm kün olduğunca kolay kullanım için dizayn edilm iştir.M enülerle
çalıştırılan program birçok alt m enü arasında geçiş yapm anızıve m evcut seçeneklerden yön
tuşlarıile seçm enizisağlar.

B u anakart için varsayılan B IO S ayarları çoğ u koşu lda en iyi p erform ansı
sağ lam ak için u yg u lan m ıştır. Eğ er B IO S ayarların ı değiştird ikten son ra sistem
kararsız d u rum a g elirse sistem u yum lu lu ğ un u ve kararlılığ ın ı sağ lam ak için
varsayılan ayarları yü kleyin iz. E xit M en u içerisind eki Load Default Settings
seçen eğ in i seçin iz. B ölü m “4 .7 Exit M enu ” ye bakın ız.

B u b ölüm de g österilen B IO S ku ru lu m ekran ları sad ece referans am açlıd ır ve
ekran ın ızd a g örd üğ ü n üzle tam olarak ayn ı olm ayab ilir.

55
ASUS P5PL2-E
B u anakartın en son B IO S dosyasın ı in d irm ek için A S U S w eb sitesin i
(www.asus.com) ziyaret ediniz.
csg.cizgi.com.tr
4.2.1 BIO S m enü ekranı
4.2.2 M enü çubuğu
Ekranın üstündekim enü çubuğu aşağıdakiseçeneklere sahiptir:
Main
Advanced
Power
Boot
Tools
Exit
Tem elsistem konfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Ü st düzey sistem ayarlarınıdeğiştirm ek içindir.
Ü st düzey güç yönetim i(APM )konfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Sistem açılış konfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Sistem araçlarıkonfigürasyonunu değiştirm ek içindir.
Çıkış seçeneklerinive varsayılan ayarlarıyüklem eyiseçm ek içindir.
M enü çubuğundan seçenek seçm ek için düşündüğünüz seçenek aydınlanana kadar
klavyedekisağ yada solok tuşlarına basınız.
4.2.3 N avigasyon tuşları
N avigasyon tuşlarım enü ekranının sağ alt köşesinde bulunur. M enü ayrıntılarınıseçm ek ve
ayarlarıdeğiştirm ek için navigasyon tuşlarınıkullanınız.
B azı n avig asyon tuşları ekran dan ekran a farklılık g östereb ilir.
56
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.2.4 M enü maddeleri
M enü çubuğundakiaydınlatılm ış
seçenek m enüye özgü seçeneği
görüntüler.Ö rneğin,M ain’iseçm ek
ana m enü m addelerinigösterir.
M enü çubuğundakidiğer seçenekler
(Advanced, Power, Boot ve Exit)
kendim enü m addelerine sahiptirler.
4.2.5 Alt m enü maddeleri
H erhangibir m enü ekranındakiherbir seçenekten öncekikatıüçgen seçeneğin bir alt
m enüye sahip olduğu anlam ına gelir.Alt m enüyü görüntülem ek için seçeneğiseçiniz ve
<Enter>’a basınız.
4.2.6 Konfigürasyon alanları
Bu alanlar m enü m addeleriiçin değerlerigösterir.Eğer seçenek kullanıcıdeğişim ine olanaklı
ise seçeneğin karşısına gelen alandakideğerideğiştirebilirsiniz.Eğer kullanıcıdeğişim ine
olanaklıdeğilise seçeneğiseçem ezsiniz.
Konfigüre edilebilen alan köşeliparantez ile kapatılm ıştır ve seçildiğinde aydınlanır.Alanın
değerinideğiştirm ek için seçiniz ve seçenek listesinigörüntülem ek için <Enter>’a basınız.
“4.2.7 Pop-up penceresi” ne başvurunuz.
4.2.7 Pop-up penceresi
M enü seçeneğiniseçiniz ve bu seçeneğe ait konfigürasyon tercihleriniiçeren pop-up
penceresinigörüntülem ek için <Enter>’a basınız.
4.2.8 Kaydırm a çubuğu
Kaydırm a çubuğu m enü ekranının
sağ tarafında bulunur m enü
seçenekleriekrana sığm adığında
otaya çıkar.Yukarı/aşağıok tuşlarına
ya da <Page Up> /<Page Down>
tuşalrına basarak seçenekleri
görüntüleyin
4.2.9 Genelyardım
M enü ekranının üst sağ köşesiişaretliseçeneğin kabaca bir tanım lam asıdır.
57
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.3 A na m enü
BIO S kurulum program ına girdiğinizde tem elsistem bilgisitanım ınıveren M ain m enü ekranı
görüntülenir.
M enü ekran ı ve seçenekler arasınd a nasıl geçiş yapacağ ın ız hakkın d a b ilg i alm ak için
b ölü m “4.2 .1 B IO S m en ü ekran ı” n a b aşvu ru n uz.
4.3.1 System Time[xx:xx:xx] Sistem zam anınıayarlam anıza olanak sağlar.
4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx] Sistem tarihiniayarlam anıza olanak sağlar.
4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] Kurulm uş floppy sürücüsünün biçim iniayarlar.
Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [360K,5.24 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5
in.]
58
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.3.4 Primary, Third, and Fourth IDE Master/Slave
Kurulum a girdiğinizde BIO S var olan ID E aygıtlarınıotom atik olarak bulur.H er bir ID E aygıtı
için ayrıalt m enü vardır.ID E aygıt bilgisinigörüntülem ek için bir aygıt seçeneğiniseçiniz
ardından <Enter>’a basınız.
BIO S otom atik olarak karartılm ış m addelerin (Capacity, Cylinder, Head, Sector ve Transfer
M ode)karşısındakideğerleribulur.Bu değerler kullanıcıkonfigürasyonuna elverişlideğildir.
Eğer sistem de ID E aygıtıkurulu değilise bu seçenekler N /A gösterir.
Type [Auto]
ID E sürücü tipiniseçer.[Auto] konumundayken IDE tipinin otom atik olarak seçilm esine izin
verir. Ayarlam a seçenekleri: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]
LBA/Large Mode [Auto]
LBA m odunu açm aya/kapatm aya yarar.*Auto+konum undayken aygıt bu m oda destek
veriyorsa LBA m odunu açar ya da aygıt daha önce bu m od için form atlanm adıysa LBA
m odunu kapatır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto]
Block (Multi-sector Transfer) [Auto]
Veriçoklu-sektör transferiniaçm aya/kapatm aya yarar.[Auto] konum unda ise ve aygıt çoklusektör transferine destek veriyorsa,bu özelliğiaçar.[Disabled] konumunda, bu özelliği
kapatır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto]
PIO Mode [4]
PIO modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]
DMA Mode [Auto]
DMA modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2]
[MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4]
[UDMA5]
SMART Monitoring [Auto]
Analiz ve raporlam a teknolojisi(SM ART) özelliğiniaçm a yada kapam anıza izin verir.Ayarlama
seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled]
59
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
32Bit Data Transfer [Disabled]
32-bit veri transfer özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
4.3.5 IDE Configuration
M enüdekibu m adde sistem inize kurduğunuz ID E aygıtlarınıayarlam anıza izin verir.
Ayarlam ak için bir m addeyiseçip <Enter>’a basınız.
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Kurulan işletim sistem inde,ID E kullanım m odunun belirlenm esine izin verir.W indow s®
2000/XP gibiişletim sistem lerikullanıyorsanız [Enhanced Mode] konumuna getiriniz.
Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Compatible Mode] [Enhanced Mode]
E ğer Serial ATA optik sü rücü ku llan ıyorsan ız bu m addeyi [Compatible Mode] olarak
ayarlam alısın ız.
IDE Detect Time Out (Sec) [35]
ATA/ATAPIcihazların belirlenm e zam anıdeğerinibelirtir.Ayarlam a seçenekleri: [0] [5] [10]
[15] [20] [25] [30] [35]
60
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.3.6 System Information
Bu m enü sistem özeliğihakkında genelbir bilgiverir.BIO S bu m enüyü otom atik olarak
belirler.
AMI BIOS
O tom atik seçilm iş BIO S bilgisinigörüntüler.
Processor
Kullanılan işlem ciyibelirler.
System Memory
Toplam ,kullanılan ve kullanılabilir bellek m iktarınıtespit eder ve görüntüler.
61
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.4 Advanced menu
Advanced menu m addeleriişlem cive diğer donanım ların ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir.
Advanced menu m addelerin i değ iştirirken d ikkatli olu n . Yan lış ayarlam alar sistem in ize
zarar verebilir.
4.4.1 JumperFree Configuration
AI Overclocking [Auto]
U ygun işlem cifrekansınıayarlam ak için istenen hızaşırtm a seçeneklerinin ayarlanm asına izin
verir.H ızaşırtm a ayarlam a seçeneklerinden biriniseçiniz.
Manual – H ızaşırtm a param etrelerinikendinizin belirlem esine izin verir.
Auto – Sistem için uygun ayarlam ayıotom atik olarak yapar.
Overclock Profile – H ız aşırtm a yapılırken kararlılık için en iyi param etreleri barındıran hız
aşırtm a profilleriniyükler.
62
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
B elirtilen seçenek sadece A I O verclocking m ad desi [M an ual] kon um u nd ayken
g örü ntü len ir.
CPU Frequency [XXX]
Saat üretecitarafından system bus ve PCIbus’a gönderilen frekansıbelirtir.Bus frekansı(dış
frekans)bus çarpanıile çarpıldığında CPU hızına eşit olur.Bu seçeneğin değeriniBIO S
otom atik olarak algılar.D eğerlerin aralığı100-450’dir.
FSB/CPU External Frequency Synchronization
Front Side Bus D ış İşlem ciFrekansı
FSB 1066
266 Mhz
FSB 800
200 Mhz
FSB 533
133 Mhz
DRAM Frequency [Auto]
DDR işlem frekansınıayarlam anıza izin verir.D etaylar için tabloyu inceleyiniz.
FSB
Oto
•
•
FSB 1066
FSB 800
Ayarlam a seçenekleri
DDR2- DDR2- DDR2- DDR2533
667
800
889*
•
•
•
•
•
•
•
DDR21067*
•
* H ızaşırtm a ile
Yü ksek D R A M frekansı seçild iğ inde sistem kararsızlaşab ilir. B u g ib i d u ru m lard a norm al
ayarların ıza geri d önü n .
PCI Express Frequency [Auto]
PCI Express frekansınıayarlam anızısağlar.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [90] [91]...[150]
PCI Clock Synchronization Mode [Auto]
PCI frekansınıPCI Express ya da işlem ciye göre ayarlam anızısağlar.Ayarlam a seçenekleri: [To
CPU] [33.33MHz] [Auto]
Memory Voltage [Auto]
DDR2 voltajınıreferans değerlere göre değiştirm enizisağlar.Ayarlam a seçenekleri: [Auto]
[1.80V] [1.90V] [1.95V] [2.00V]
B ellek voltajın ı ayarlam adan önce D D R 2 belgelerine göz atın . B elleklere yü ksek voltaj
verilm esi d u rum u nd a bellekler zarar göreb ilir.
63
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
CPU VCore Voltage [Auto]
CPU VCore voltajınıseçm enize izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Auto][1.5500V] [1.5375V]
[1.5250V] [1.5125V] [1.5000V] [1.4875V] [1.4750V] [1.4625V] [1.4500V] [1.4375V] [1.4250V]
[1.4125V] [1.4000V] [1.3875V] [1.3750V]
C PU V core voltajın ı seçm ed en ön ce C PU belgelerine bakın ız. Yü ksek voltaj ve rilmesi
d u rum u nd a işlem ci zarar g öreb ilir.
FSB Termination Voltage [Auto]
Front side bus term ination voltajınıseçm enize izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Auto]
[1.20V] [1.30V]
MCH Chipset Voltage [Auto]
Kuzeyköprüsü yongasının voltajınıseçm enize izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.50V]
[1.60V]
ICH Chipset Voltage [Auto]
G üneyköprüsü yongasının voltajınıseçm enize izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.05V]
[1.20V]
M C H /IC H yong aseti voltajların ı isteğ in ize g öre değ iştirm en iz yon gasetin e zarar verebilir.
B u m add en in [A u to] kon u m u nd a olm asın ı tavsiye ederiz.
B u m add e sad ece A I O verclockin g özelliğ i [O verclock Profile] olarak ayarland ığ ınd a
g örü leb ilir.
Overclock Options [Overclock 5%]
Bu özellik,belirlenen öntanım lıayarlarda işlem cinize hızaşırtm a yapm anıza izin verir.
Ayarlam a seçenekleri:
[Overclock 5%] [FSB888/DDR2-667]
[Overclock 10%] [FSB960/DDR2-800]
[Overclock 15%] [FSB1280/DDR2-800]
[Overclock 20%] [FSB1333/DDR2-667]
[Overclock 30%] [FSB1333/DDR2-834]
64
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.4.2 USB Configuration
M enüdekibu m adde ile U SB ayarlam alarınıyapabilirsiniz.Ayarlam a seçeneklerinigörm ek
için bir m addeyiseçip <Enter>’a basınız.
M odu le V ersion ve U S B D evices E n ab led m ad deleri otom atik tesp it ed ilir. E ğer U S B
ayg ıt belirlenem ezse N on e olarak g örü n ü r.
USB Function [Enabled]
BIOS’un U SB port sayısınıbelirlem esine izin verir.[Disable] konumuna getirilirse USB
aygıtların belirlenm esiözelliğinikapatır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Legacy USB Support [Auto]
USB aygıtlarına destek verilm esiniaçm aya/kapatm aya izin verir.[Auto] konumundayken
açılışta sistem e bağlıU SB aygıtlarınıotom atik olarak tespit eder.Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled] [Auto]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB 2.0 kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Enabled]
[Disabled]
65
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.4.3 CPU Configuration
M enüdekibu m addeler ile işlem cihakkındakibilgiler BIO S tarafından otom atik olarak tespit
edilir.
Microcode Updation [Enabled]
M icrocode updation özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
[Enabled] konum unda ayarlandığında,gelişm iş CPU ID özellikliişlem cilerin desteğiolm adan,
bazıişletim sistem lerinin açılm asınısağlar.Ayarlam a seçenekleri:[Disabled] [Enabled]
Execute Disable Function [Disabled]
Sayfa korum a teknolojisinin yürütülm em esiniaçm aya/kapatm aya izin verir.[Enabled]
konum una getirilirse sistem XD özelliğinde,süreklisıfırlanır. Ayarlam a seçenekleri:
[Enabled] [Disabled]
CPU Internal Thermal Control [Auto]
İşlem ciiç sıcaklık kontrolünün otom atik yapılm asına ya da bu özelliğin kapatılm asına izin
verir.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled]
66
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.4.4 Chipset
Bu m enü gelişm iş yongasetiözelliklerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enülerigörüntülem ek
için bir m addeyiseçerek <Enter>’a basınız.
Advanced Chipset Settings
Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]
Bu m adde *Enabled+olarak belirlendiğinde,DRAM zamanlama parametreleri SPD (Serial
Presence Detect)’ye göre ayarlanır.*D isabled+konum unda olduğunda, DRAM zamanlama
parametrelerini alt maddeleri kullanarak elle ayarlayabilirsiniz. Alt maddeler sadece bu
m adde *D isabled+konum undayken görüntülenebilir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
DRAM CAS# Latency [5 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [6 Clock] [5 Clocks] [4 Clocks] [3 Clocks]
DRAM RAS# Precharge [4 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay [4 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [15 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [4 Clocks] [5 Clocks] ~ [18 Clocks]
DRAM Write Recovery Time [4 Clocks]
Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks][6 Clocks]
Hyper Path 3 [Auto]
ASUS Hyper Path 3 özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled] [Auto]
DRAM Throttling Threshold [Auto]
DRAM hızlanm asınıeşik değerde tutm ayıayarlam aya yarar.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Auto]
67
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Boot Graphic Adapter Priority [PCI Express/PCI]
Açılışta hangigrafik kartının kullanılacağının belirlenm esine izin verir.Ayarlam a seçenekleri:
[PCI Express/PCI] [PCI/PCI Express]
PEG Buffer Length [Auto]
PCI Express grafik kartının tam pon uzunluğunu belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Long]
[Short]
Link Latency [Auto]
PCI Express grafik kartının bağlantıgecikm esinibelirler.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow]
[Normal]
PEG Root Control [Auto]
PCI Express grafik kartının kök kontrolü için açm aya/kapatm aya/otom atik konum larını
belirlem eye izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled]
PEG Link Mode [Auto]
PCI Express grafik kartının bağlantım odunu belirler.[Auto] konum unda ayarlandığında,
anakart PCI Express grafik kartıbağlantım odu için doğru frekansıbelirler.PEG Link M odunda
hızaşırtm a yapm ak için dört öntanım lıayar m evcuttur.Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow]
[Normal] [Fast] [Faster]
Slot Power [Auto]
PCI Express grafik kartının slot gücünü belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Light] [Normal]
[Heavy] [Heavier]
68
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.4.5 Onboard Devices Configuration
HD Audio Controller [Enabled]
Yüksek tanım lıses kodeğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Enabled]
[Disabled]
OnBoard PCIEX GbE LAN [Enabled]
PCI Express Gigabit LAN kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled]
LAN Option ROM [Disabled]
Yerleşik LAN kontrolcüsünün RO M seçeneğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Bu madde
sadece yerleşik PCIEX GbE LAN [Enabled] konum undayken görüntülenebilir.Ayarlam a
seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]
Serial Port1 zem in adreslerinin seçilm esine izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]
Parallel Port Address [378]
Parallel Port zem in adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [378]
[278] [3BC]
Parallel Port Mode [ECP]
Parallel Port m odunun seçilm esine izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Normal] [Bi-directional]
[EPP] [ECP]
ECP Mode DMA Channel [DMA3]
Parallel Port Modu [ECP]konum undayken görüntülenebilir.Parallel Port ECP DMA
ayarlam asında kullanılır. Ayarlam a seçenekleri: [DMA0] [DMA1] [DMA3]
Parallel Port IRQ [IRQ7]
Ayarlam a seçenekleri: [IRQ5] [IRQ7]
69
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Onboard Game/MIDI Port [Disabled]
Game Port adresinin belirlenm esine ya da portun kapatılm asına izin verir.Ayarlam a
seçenekleri: [Disabled] [200/300] [200/330] [208/300][208/330]
4.4.6 PCI PnP
PCIPnP m enü maddeleri ile PCI/PnP aygıtlarının gelişm iş ayarlam alarıyapılabilir.
B u ayarları d eğ iştirirken d ikkatli olu n aksi takd irde sistem arızalan ab ilir.
Plug And Play O/S [No]
[No] seçildiğinde, BIOS sistem dekitüm aygıtlarıayarlar.[Yes] seçildiğinde ve tak ve çalıştır
işletim sistem ikurulduğunda,işletim sistem iyeniden başlatm ak gerekm eksizin aygıtları
ayarlar.Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes]
PCI Latency Timer [64]
PCIsaatiniverilen değerlerden seçip,PCIaygıtının gecikm e zam anınıbelirlem eye izin verir.
Ayarlam a seçenekleri: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]
[Yes] seçildiğinde, BIOS istendiğinde PCIgörüntü kartının IRQ değerinibelirler.[No]
seçildiğinde, BIOS PCIgörüntü kartının IRQ değeriniistendiğinde belirlem ez.Ayarlam a
seçenekleri: [No] [Yes]
Palette Snooping [Disabled]
*Enabled+seçildiğinde,palette snooping özelliği,ISA grafik aygıtıbağlandıktan sonra sistem in
doğru bir şekilde çalışm asıiçin PCIaygıtlarıhaberdar eder.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
IRQ-xx assigned to [PCI Device]
[PCI Device] konumundayken, PCI/PnP aygıtlar boş olan IRQ ’larıkullanırlar.[Reserved]
konumunda ise, IRQ ISA aygıtlarıiçin rezerve edilir.Ayarlam a seçenekleri: [PCI Device]
[Reserved]
70
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.5 Power menu
Pow er m enü m addeleriACPI(Advanced Configuration and Pow er Interface) ve APM
(Advanced Pow er M anagem ent)özellikleriniayarlam aya izin verir.
4.5.1 Suspend Mode [Auto]
Sistem askıdayken ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)durum unu seçm eye
izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]
4.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]
S3/STR üzerinde VG A BIO S PO ST’u sürdürm eyiistem ediğinibelirler.Ayarlam a seçenekleri:
[Yes] [No]
4.5.3 ACPI 2.0 Support [No]
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 2.0 seçeneklerine yenitablolar eklem eye
izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes]
71
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.5.4 APM Configuration
Power Button Mode [On/Off]
Sistem iaçm ak/kapatm ak/askıya alm ak için güç düğm esinikullanm aya izin verir.Ayarlam a
seçenekleri: [On/Off] [Suspend]
Restore on AC Power Loss [Power Off]
Power Off işaretlendiğinde, AC güç kesildiğianda sistem kendinikapatır.Ayarlam a
seçenekleri: [Power Off] [Power On] [Last State]
Power On By RTC Alarm [Disabled]
Belirlibir zam anda açılış yapm ak için RTC’yiaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlama
seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Bu maddeler sadece Power On By RTC Alarm maddesi [Enabled] konumundayken
g örü ntü len eb ilir.
RTC Alarm Date [15]
Alarm tarihini ayarlamaya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a
yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [G ün] [1] [2] [3]...[31]
RTC Alarm Hour [12]
Alarm saatiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a
yapabilirsiniz.Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[23]
RTC Alarm Minute [30]
Alarm dakikasınıayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a
yapabilirsiniz.Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[59]
RTC Alarm Second [30]
Alarm saniyesiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a
yapabilirsiniz.Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[59]
72
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Power On By External Modems [Disabled]
Sistem beklem e konum undayken haricim odem e herhangibir aram a gelirse bu özellik
sayesinde bilgisayar açılır.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Power On By PCI Devices [Disabled]
[Enabled] konum unda ayarlandığında, Sistem PCI LAN ya da modem kartıile açılabilir.Bu
özellik,1A (+5VSB)özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
Power On By PCIE Devices [Disabled]
[Enabled] konum unda ayarlandığında, sistem açılışıPCI Express kartlarla yapılabilir.Bu
özellik,1A (+5VSB)özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]
Belirlenen klavye tuşlarıile sistem açılışına izin verir.Bu özellik,1A (+5VSB) özelliğinde ATX
güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]
Power On By PS/2 Mouse [Disabled]
[Enabled] olarak ayarlandığında, PS/2 fare ile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1A
(+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
73
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.5.5 Hardware Monitor
AI Quiet [Disabled]
AI Quiet özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri:[Enabled] [Disabled].
1. AI Quiet açıkken :
• E n han ced C 1 C on trol maddesi otomatik olarak [Auto] kon u m un da ayarlan ır
ve değ iştirilem ez hale gelir. B ölüm 4-24‟e b akın ız.
• In tel(R ) S peedS tep Tech nolog y maddesi otomatik olarak [Automatic]
kon u m un da ayarlan ır ve değ iştirilem ez ha le g elir. B ölü m 4-24‟e bakın ız.
• C PU Q -Fan Control, CPU Fan Profile Mode ve Chassis Q-Fan1 Control
özellikleri g örü ntü len m ez.
2. AI Quiet kap alıyken :
• C PU Q -Fan Control ve Chassis Q-Fan1 Control m addeleri g örü n tü len ir ve
n orm al ayarlard ad ır [Disabled].
• C PU Q -Fan Control açıld ığ ınd a, CPU Fan Profile Mode m add esi g örü n tü len ir
ve n orm al ayarlard ad ır. [Optimal].
CPU Tem perature *xx.xºC/xx.xºF+
M B Tem perature *xx.xºC/xx.xºF+
Yerleşik donanım m onitörünün anakart ve işlem cisıcaklıklarınıbelirlem esinigörüntülem esini
sağlar.[Ignored] konum una alınırsa bu özellik kapatılır.
CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A]
Yerleşik donanım m onitörü işlem cifanının hızının dakikadakidönüş sayısını(RPM )tespit eder
ve görüntüler.Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir.
CPU Q-Fan Control [Disabled]
ASUS Q-Fan özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir.Ayarlam a seçenekleri: [Disabled]
[Enabled]
74
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
CPU Fan Profile Mode maddesi CPU Q-Fan C on trol açıld ığ ınd a g örü ntü leneb ilir.
CPU Fan Profile Mode [Optimal]
İşlem cifanının uygun düzeyde olan perform ansınıbelirler.[Optimal] konumundayken,
işlem cifan hızıişlem cisıcaklığına göre otom atik olarak ayarlanır.[Silent Mode] olarak
ayarlandığında fanlar yavaş dönecek,*Perform ance M ode+’da ise en yüksek fan hızıile
işlem cifanıdönecektir.Ayarlam a seçenekleri: [Optimal] [Silent Mode] [Performance
Mode]
Chassis Fan1 Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A]
Yerleşik donanım m onitörü kasa fanlarının hızının dakikadakidönüş sayısını(RPM )tespit
eder ve görüntüler.Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir.
Power Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A]
Yerleşik donanım m onitörü güç fanının dakikadakidönüş sayısını(RPM )hesaplar ve
görüntüler.Eğer fan kendikonnektörüne bağlanm am ışsa karşısındakiilgilialanda N /A
görünür.
VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage
Bütünleşik donanım denetlem e otom atik olarak bütünleşik voltaj düzenleyicileri üzerinden
voltajçıkışınıalgılar.
75
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.6 Boot menu
Boot m enüsü sistem açılış m addelerinideğiştirm enize izin verir.Alt m enüyü görüntülem ek
için m addeyiseçiniz ardından <Enter> a basınız.
4.6.1 Boot Device Priority
1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive]
Bu seçenekler m evcut aygıtlar için açılış aygıtı öncelik sırasını belirtir. Ekranda görünen
aygıtların sayısısistem inize kurulu aygıtların sayısına bağlıdır.
Ayarlam a seçenekleri:[xxxxx Drive] [Disabled]
76
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.6.2 Boot Settings Configuration
Quick Boot [Enabled]
Sistem açılış zam anınıazaltm ak için PO ST işlem inde bazıseçeneklerin geçilm esiiçin BIO S’a
izin verir. [Disabled]konumunda BIOS tüm POST işlem leriniçalıştırır. Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled]
Full Screen Logo [Enabled]
Tam ekran logo görüntüsü özelliğiniaçm aya/kapatm aya yarar.Ayarlam a seçenekleri:
[Disabled] [Enabled]
[E n ab led ] m ad desin i seçersen iz A S U S M yLog o2 ™ özelliğ in i ku llan ab ilirsin iz.
Add On ROM Display Mode [Force BIOS]
ROM seçeneğinigörüntülem eyiayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Force BIOS] [Keep Current]
Bootup Num-Lock [On]
Açılışta N um Lock özelliğiniotomatik olarak devreye sokar. Ayarlam a seçenekleri: [Off] [On]
PS/2 Mouse Support [Auto]
PS/2 fare desteğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
[Auto]
Wait for <F1> If Error [Enabled]
Enabled seçiliyken, hata oluşum unda sistem F1 tuşuna basılm asınıbekler. Ayarlama
seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Hit <DEL> Message Display [Enabled]
Enabled seçiliyken, PO ST ekranında “Press D EL to run Setup” m esajının görüntülenm esine
olanak sağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
[Enabled] konumundayken, bu özellik RO M seçeneğinin 19.Kesm e işaretiniyakalam asına izin
verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled]
77
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.6.3 Security
G üvenlik m enüsü sistem güvenlik ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir.Ayarlam a seçeneklerini
görüntülem ek için bir m addenin üzerine gelerek <Enter>’a basınız.
Change Supervisor Password
Bu m addeyiyetkilişifresioluşturm ak ve değiştirm ek için seçiniz.Ekranın üst kısm ında
görülen yetkilişifresim addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre
oluşturduktan sonra bu m adde Installed olarak görünür.
Yetkilişifresioluşturm ak için:
1. Change Supervisor Password m addesiniseçin ve <Enter>’a basın.
2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter>’a basın.
3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın.
“Passw ord Installed” m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir.
Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız.
E ğer şifren izi u nu ttu ysan ız C M O S R eal Tim e C lock (R TC ) R A M i silerek şifren izi
tem izleyeb ilirsin iz. Ş ifre b ilg isin i içeren R A M verisin in g ü cü b ütü n leşik p il tarafınd an
sağ lanm aktad ır. C M O S R A M i silm eye ih tiyacın ız olu rsa yön ergeler için bölü m “2 .6
Ju m perlar” a b aşvu ru nu z.
Yetkilişifresioluşturduktan sonra, diğer güvenlik ayarlam alarım enüde ortaya çıkar.
78
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
User Access Level [Full Access]
Bu seçenek Setup uygulam asına giriş için yetkiseçeneklerine bağlıizin verir.Ayarlama
seçenekleri: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]
No Access kullanıcıSetup uygulam asına girem ez.
View Only herhangibir m adde değiştirilem ez.
Limited Tarih ve saat gibisadece yetkilikullanıcıtarafından seçilen m addeler
değiştirilebilir.
Full Access bütün Setup uygulam alarına giriş için yetkiverir.
Change User Password
Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz.Ekranın üst kısm ında görülen kullanıcışifresi
m addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu
madde Installed olarak görünür.
Kullanıcışifresioluşturm ak:
1. Change User Password m addesiniseçin ve <Enter>’a basın.
2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter>’a basın.
3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın.
“Passw ord Installed” m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir.
Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız.
Clear User Password
Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz.
Password Check [Setup]
[Setup] seçildiğinde,BIO S,Setup uygulam asına giriş için şifreyikontroleder.[Always]
seçilirse,BIO S,sistem açılışıve setup uygulam asına girişte şifre kontrolü yapar.Ayarlam a
seçenekleri: [Setup] [Always]
79
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
4.7 Exit menüsü
Exit menüsü m addeleriBIO S m addeleriiçin en iyiyada güvenlivarsayılan değerleriBIO S
m addelerine yüklem enize,kaydetm enize yada çıkarm anıza izin verir.
< E sc> ‟e b asm ak b u m en üd en h em en çıkm an ızı sağ lam az. Ç ıkm ak için b u m en üd eki
seçen eklerden b irin i yad a legen d çub uğ u nd aki < F1 0 > ‟u seçin iz.
Exit & Save Changes
Seçim leriniziyaptıktan sonra CM O S RAM ’e seçtiğiniz değerlerikaydetm eyisağlam ak için Exit
m enüsünden bu seçeneğiseçiniz.Bütünleşik yedek pilPC kapandığında dahiCM O S RAM de
kalm asınısağlar.D eğişikliklerikaydetm ek için O K’iseçiniz ve çıkınız.
D eğ işiklikleri kayd etm ed en ku ru lu m p rog ram ın dan çıkm ak istiyorsan ız p rog ram size
d eğ işiklikleri kayd etm eyi isteyip istem ed iğ in izi soran b ir m esaj g österir. Ç ıkarken
d eğ işiklikleri kayd etm ek için < E n ter> ‟a basın ız.
Exit & Discard Changes
Kurulum program ında yaptığınız değişikliklerikaydetm ek istem ediğinizde bu seçeneği
seçiniz.Eğer sistem tarihi,sistem zam anıve şifre alanlarının dışında değişiklikler yapm ışsanız
çıkm adan önce BIO S doğrulam ak için sorar.
Discard Changes
Bu seçenek yaptığınız değişiklikleri iptal edip önceki kaydedilm iş değerleri geri getirm enizi
sağlar. Bu seçeneği seçtikten sonra doğrulam a görünür. D eğişiklikleri iptal etm ek ve önceki
kaydedilm iş değerleriyüklem ek için O K’iseçiniz.
Load Setup Defaults
Bu seçenek kurulum m enülerindekiherbir param etre için varsayılan değerleriyüklem enize
izin verir.Bu seçeneğiseçtiğinizde yada <F5> e bastığınızda doğrulam a ekranıgörünür.
Varsayılan ayarlarıyüklem ek için O K’iseçiniz.D eğişm eyen RAM e değerlerikaydetm eden
önce Exit & Save Changes’iseçiniz yada başka değişiklikler yapınız.
80
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
81
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Bu bölüm anakart ile birlikte
verilen destek CD ’sinin içeriği
hakkında bilgiverir.
82
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
5.1 Bir işletim sistem ikurm ak
Bu anakart W indow s® 2000/Server 2003/XP işletim sistem lerini(O S) destekler.
D onanım ınızdakiözelliklerim aksim ize etm ek için daim a en son O S versiyonunu ve karşılık
gelen yenilem eleriyükleyiniz.


A n akart ayarları ve d onan ım seçen ekleri d eğ işeb ilir. B u b ölü m deki ku ru lu m
p rosed ü rlerin i sadece referan s içind ir. D etaylı b ilg i için O S dokü m an ın a
b aşvu ru n uz.
S ü rü cü leri yü klem ed en ön ce en iyi u yu m ve sistem kararlılığ ı için W in d ow s®
2 0 0 0 servis paketi 4 , W ind ow s® X P servis paketi 1 yada son raki versiyon ların
ku ru lu old uğ u nd an em in olu n u z.
5.2 Destek CD bilgisi
Anakart paketiile gelen bu destek CD sianakartın tüm özelliklerinden faydalanm anız için
kurabileceğiniz sürücüler,yazılım uygulam alarıve program larıiçerir.
D estek C D ‟si içeriğ i belirtilm ed en değ iştirileb ilir. G ü n cellem eler için A S U S W eb sitesin i
(www.asus.com) ziyaret ediniz.
5.2.1 D estek CD ’siile çalışm ak
O ptik sürücüye destek CD ’siniyerleştiriniz.BilgisayarınızdakiAutorun eğer açık durum da ise
CD otomatik olarak Drivers m enüsünü görüntüler.
Bu simgelere
tıklayarak destek
CD ’sive anakart
hakkındakibilgileri
görüntüleyin
Bu m addelere tıklayarak kurulum larınıbaşlatabilirsiniz
E ğer b ilg isayarın ızd a Autorun açık değ il ise B IN klasörü n den ASSETUP.EXE d osyasın ı
b u lm ak için destek C D ‟si içeriğ in i araştırın ız. C D ‟yi çalıştırm ak için ASSETUP.EXE
ü zerine çift tıklayın ız.
83
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
5.2.2 Drivers menu
Eğer sistem kurulu aygıtları algılar ise sürücüler m enüsü varolan aygıt sürücülerini gösterir.
Aygıtlarıaktive etm ek için gereklisürücülerikurunuz.
Intel Chipset Drivers
Intel® 945P yongasetiiçin Intel® Chipset sürücülerinikurar.
SoundMAX ADI1986A Audio Driver
ADI 1986A ses sürücülerinive uygulam alarınıkurar.
Realtek RTL8111b 10/100/1000M LAN Driver
1000 Mbps data transfer oranısunan Realtek RTL8111B Gigabit LAN sürücüsünü kurar.
USB 2.0 Driver
U SB 2.0 sürücülerikurar.
84
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
5.2.3 Utilities menu
Utilities m enüsü anakartın desteklediğiuygulam alarıyada diğer yazılım larıgösterir.
ASUS PC Probe II
Bu zekiyazılım fan hızını,CPU sıcaklığınıve sistem voltajlarınıgörüntüler ve algılanan
herhangibir problem için siziuyarır.Bu yazılım sistem inizisağlıklıçalışm a koşulunda
tutm anıza yardım cıolur.
ASUS Update
ASU S w ebsite’sinden en güncelBIO S sürüm ünü indirm enizisağlar.
A S U S U p date p rog ram ın ı ku llan m adan ön ce, A S U S w eb sitesine bağ lan ab ilm en iz için
in ternet bağ lan tın ızın old uğ u nd an em in olu n .
ASUS Screen Saver
ASUS ekran karuyucusunu kurar.
ADOBE Acrobat Reader V7.0
Adobe® Acrobat® Reader V7.0 Portable D ocum ent Form at(PD F)döküm anlarınıaçm ak,
görüntülem ek ve yazdırm ak içindir.
Microsoft DirectX 9.0c
M icrosoft® D irectX® 9.0c bilgisayar grafiklerinive seslerinigeliştiren bir m ultim edya
teknolojisidir.D irectX® bilgisayarınızın m ultim edya özellikleriniTV ve film izlerken,video
keydederken yada bilgisayar oyunu oynarken eylenm eniz için geliştirir.
ASUS AI Booster
The ASUS AI Booster application allow s you to overclock the CPU speed in a W indow s®
environment.
Anti-virus Utility
Antivirüs yazılım ıbilgisayar virüslerinitarar,tanır ve siler.D etaylıbilgiiçin online yardım a
bakınız.
85
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
5.2.4 Manuals menu
The Manuals menu contains a list of supplementary user manuals. Click an item to open the
folder of the user manual.
Ç oğ u ku llan ıcı kitap çıkları Portab le D ocu m en t Form at (PD F) form atınd ad ır. K u llan ıcı
kitap çık dosyasın ı açm ad an ön ce U tilities m en ü sü ’nd eki A d ob e® A crobat® R eader‟ı
kurunuz.
Intel LGA775 CPU Install User’s Manual
Intel® LG A775 CPU kurm a rehberiniaçm aya izin verir.
86
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
5.2.5 ASUS Contact information
ASU S iletişim bilgisinigörüntülem ek için Contact kısm ına tıklayınız.Bu kullanıcırehberinin ön
kapağının içerisinde de bu bilgiyi bulabilirsiniz.
5.2.6 Other information
Ekranın sağ üst köşesindekiikonlar anakart ve destek CD ’sinin içeriğihakkında ek bilgiverir.
İstenen bilgiyigörüntülem ek için ikona tıklayınız.
Motherboard Info
Anakartın genelözelliklerinigörüntüler.
87
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Browse this CD
G rafik form atında destek CD içeriklerinigörüntüler.
Technical support Form
Teknik destek isterken doldurm anız gereken ASU S teknik destek istek form unu görüntüler.
88
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Filelist
D estek CD ’siiçeriklerinikabaca bir açıklam a ile text form atında görüntüler.
89
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
5.3 ASUS MyLogo™
ASU S M yLogo2™ aracıaçılış ekranınıdeğiştirebilm enizisağlar.Açılış logosu bir resim dir ve
P.O .S.T.‘dan (Pow er on selftest)önce ekranda belirir.ASU S M yLogo™ aracıdestek
CD ’sinden ASUS Update program ıkurulduğu zam an otom atik olarak kurulur.D etaylıbilgiiçin
Bölüm 5.2.3’e bakınız.
• A S U S M yLog o2™ aracın ı ku llan m ad an ön ce, A FU D O S aracın ı ku llan arak varolan
orijin al B IO S d osyan ızın yedeğ in i alın ız, ya d a A S U S w ebsite‟sinde bulunan en son BIOS
d osyasın ı b ilg isayarın ıza in d irin iz. B ölü m 4 .1 .2 A FU D O S aracı sayfalarına bakın ız.
• A S U S M yLog o2™ aracın ı ku llan acaksan ız, B IO S m add elerin den Fu ll S creen
Log o/E n ab led kon um u nda old uğ u ndan em in olu n uz. D etaylı b ilg i için B ölüm 4 .6.2 ‟ye
b akın ız.
• K end in ize ait G IF, JPG ya da B M P form atlarınd a açılış log oları hazırlayab ilirsin iz.
ASUS MyLogo™ ’yiçalıştırm ak için:
1. ASUS Update program ınıçalıştırın.
2. Açılır m enüden seçeneklere tıklayınız.Ardından N ext tuşuna basınız.
3. BIOS güncellem esinden önce Launch MyLogo m addesiniseçilikonum a getiriniz.Ardından
N ext tuşuna basınız.
4. Açılır m enüden Update BIOS from a file seçeneğine tıklayınız ve ardından N ext’e basınız.
5. Kom ut esnasında,locate the new BIOS file
seçeneğinitıklayınız ve N ext tuşuna
basınız.ASUS MyLogo penceresi ekrana
gelecektir.
6. Soldakipencereden açılış logosu olarak
kullanacağınız resin dosyasının
bulunduğu dosyayıseçiniz ve N ext
tuşuna basınız.
90
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
7. Sağ pencerede logo resim leriçıkınca bir
tanesinin üzerine basarak resm i
büyütünüz.
8. O ran ayarlam alarından biriniseçerek açılış
resm iniziayarlayınız.
9. Ekrana tekrar ASUS Update aracıçıktığında, orijinalBIO S dosyasına seçtiğiniz resm i
ekleyiniz.
10. BIO S güncellem esinden sonra bilgisayarınızıyeniden başlatarak PO ST ekranından önce
açılış logonuzu görüntüleyiniz.
91
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
92
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
Bu ek anakartın desteklediği
işlem ciözelliklerihakkında bilgi
verir.
93
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
A.1 Intel® EM64T
• B u an akart 3 2 -bit işletim sistem lerin d e In tel® Pentium® 4 LGA775
işlem cilerle tam u yu m lu olarak çalışır.
• B u an akart E M 6 4 T destekli B IO S d osyası ile b irlikte g elir. A S U S
w eb sitesi‟n d en en g ü n cel B IO S d osyasın ı gü n cellem en iz g erektiğ in d e
in direbilirsin iz. (w w w .asu s.com /su p p ort/d ow n load /) D etaylı bilg i için b ölü m
4 ‟ü in celeyebilirsin iz.
• E M 6 4 T özelliğ i h akkın d a d ah a gen iş b ilg iyi www.intel.com„d an
öğ ren ebilirsin iz.
• W in d ow s® 64-bit işletim sistem i h akkın d a g en iş b ilg i için
w w w .m icrosoft.com „u ziyaret ediniz.
Intel® EM 64T özelliğinikullanm ak
Intel® EM 64T özelliğinikullanm ak için:
1. Intel® EM 64T özelliğiolan Intel® Pentium® 4 işlem ciyi kurunuz.
2. 64-bit işletim sistem ikurunuz (W indow s® XP Professional x64 Edition ya da Windows®
Server 2003 x64 Edition).
3.Anakart kom ponentlerinin ve aygıtlarının 64-bit sürücülerinidestek CD ’sinden kurunuz.
4.Eklentikartlarının ve yerleşik aygıtların 64-bit sürücülerinikurunuz.
E klen ti kartın ızın ya d a yerleşik aygıtların ızın 6 4 -b it d esteğ i olu p olm ad ığ ın ı
öğ ren m ek için ilg ili d okü m an ların a ya d a w eb site‟lerin e b aşvu ru n u z.
A.2 Enhanced Intel SpeedStep® Teknolojisi (EIST)
• B u an akart E IS T d esteğ i olan B IO S d osyası ile b irlikte gelir. B IO S
g ü n cellem esi g erektiğin de gü n cel B IO S d osyasın ı A S U S w ebsitesin d en
(www.asus.com/support/download/) in direbilirsin iz. D etaylar için b ölü m 4 ‟ü
inceleyiniz.
• E IS T özelliğ i h akkın d a d ah a g en iş b ilg iyi www.intel.com adresinden
öğ ren ebilirsin iz.
A.2.1 Sistem gereksinimleri
EIST özelliğinikullanm adan önce sistem inizin ilgiligereksinim lerinikontrolediniz:
• EIST destekli Intel® Pentium® 4 işlem ci
• EIST destekli BIOS dosyası
• EIST destekliişletim sistem i(Windows® XP SP2/Windows® Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel
ya da daha güncelsürüm ler)
94
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
A.2.2 EIST kullanım ı
EIST özelliğinikullanm ak için:
1.Bilgisayarıaçın ve BIO S’a girin.
2.Advanced M enu’ye gidiniz ve CPU Configuration üzerine gelerek <Enter>’a basınız.
3.Intel® SpeedStep Technology m addesiniAutom atic konum una getirin ve <Enter>’a basın.
4.<F10>’a basarak değişikliklerikaydederek BIO S’tan çıkın.
5.Bilgisayar yeniden başladıktan sonra,m asaüstünde herhangibir boş yerde sağ tuşla
tıklayın ve açılan m enüden Ö zellikler’iseçin.
6.G örüntü özellikleriekrana geldiğinde
Ekran koruyucu sekm esiniseçin.
7.G üç seçenekleriözellikleriniaçm ak için
G üç tuşuna basın.
8.G üç düzenlerisekm esinden H er zam an
açık ya da Ev/O fis m asası
seçeneklerinden biriniişaretleyin.
9.U ygula ve ardından Tam am düğm elerine
basın.
10.G örüntü özellikleripenceresinikapatın.
G üç düzeniniayarladıktan sonra
işlem cinin az kullanıldığıdurum larda
işlem ciiç frekansıdüşer.
E kran g örü n tü leri ve işlem ler işletim sistem lerin d e d eğ işiklik g östereb ilir.
95
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
A.3 Intel® Hyper-Threading Teknolojisi
• B u an akart H yp er-Th readin g T ekn olojisi özellikli In tel® Pen tiu m ® 4 LG A 7 7 5
işlem cilere d estek verir.
• H yp er-T h read in g T ekn olojisi W in d ow s® X P/2 0 0 3 S erver, Lin u x 2 .4 .x (kern el)
ve d ah a gü n cel sü rü m ler. E ğ er farklı b ir işletim sistem i ku llan ıyorsan ız, sistem
kararlılığı ve p erform an sı için H yper-Threading Tekn olojisi özelliğin i B IO S ‟tan
kap atın ız.
• W in d ow s® X P S ervice Pack 1 ve d ah a gü n cel sü rü m ler ön erilir.
• B u özelliğ i d estekleyen işletim sistem in i ku rm ad an ön ce B IO S ‟tan H yp erT h readin g Tekn olojisi özelliğ in i açtığın ızd an em in olu n .
• H yp er-Threading T ekn olojisi h akkın d a d ah a g en iş b ilgi için
www.intel.com/info/hyperthreading b ağ lan tısın ı ziyaret ed in iz.
Hyper-Threading Teknolojisini kullanmak
Hyper-Threading Teknolojisinikullanm ak için:
1. Hyper-T h read in g T ekn olojisi d esteğ i olan Intel® Pentium ® 4 işlem ciyisistem inize takınız.
2. Sistem iaçıp BIO S ayarlarına giriniz.Advanced Menu içerisinde bulunan Hyper-Threading
Technology maddesinin Enabled konum unda olduğundan em in olun.D etaylar için Bölüm
4-24’e bakınız.
Bu BIOS maddesi sadece Hyper-Th readin g Tekn olojisi d esteği olan işlem ciler sistem e
takıldığ ın d a g örü n eb ilir.
3. Bilgisayarıyeniden başlatın.
96
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr
97
ASUS P5PL2-E
csg.cizgi.com.tr

Benzer belgeler

ASUS P5GZ MX csg.cizgi.com.tr E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006

ASUS P5GZ MX csg.cizgi.com.tr E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006 garantisiyoktur.Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki ölçüm ...

Detaylı

Çizgi Akademi - Çizgi Elektronik

Çizgi Akademi - Çizgi Elektronik garantisiyoktur.Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki ölçüm ...

Detaylı

Bölüm 1 - Çizgi Elektronik

Bölüm 1 - Çizgi Elektronik garantisiyoktur.Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki ölçüm ...

Detaylı

P5KPL-C/1600

P5KPL-C/1600 Bulunduğunuz yerde Güç kaynağınızın doğru voltaja ayarlandığından emin olunuz. Eğer kullandığınız elektrik prizinizin voltaj değerinden emin değilseniz bulunduğunuz yerin elektrik şirketi ile ileti...

Detaylı