َ-ُ ُ - = -

Transkript

َ-ُ ُ - = -
With, in, from
le, içinde, den
Well
Kuyu
Evil, bad
Ne kötü
It became bad
Sõkõntõlõ oldu
1
Evil is that, bad is that
Ne kötüdür o ki
1
Wretched
-
iddetli
1
To incur
U radõ
1
Miserable
Zayõf, zavallõ
They incurred
U radõlar
Door, gate
Kapõ
Babel
Babil
To spend the night
Geceledi
The best judge
En iyi hüküm veren
The one who kills
Tüketen
Bedouin
Ziyaretçi, bedevi
To perish
Yok oldu
1
To hasten
Acele etti
1
Bedouins
Bedeviler
Simple, immature
Basit
With permission
zniyle
=
With his permission
O’nun izniyle
=
To perish
Yok oldu, bo oldu
Creator
Yaratõcõ, yaratan
Your Creator
Yaratõcõnõz
Cold
So uk
-
1
1
€
‚ƒ„
1
€ -•
‚ƒ„…
= ‚ƒ„
-
€
‚• „ƒ …
115
Clear, level
Açõk, düz
†
ˆ‡ †
Those who come forth
Ortaya çõkanlar, çõkacaklar
†
†
To bless
Bereketlendirdi, mübarek kõldõ
3
‰
We blessed
Bereketlendirdik
3
‰
That which emerges
Do an, do arken
Υ
•‡ Ž† - ‡Ž†
That which emerges
Do an, do arken
Υ
•‡ Ž†
Power, difficulty, punishment
Zorluk, cezalandõrma, kuvvet,
dü manlõk
•‘
“’ ‘ -•‘
Poverty, difficulty, war
Yoksulluk, zorluk, sava
•‘
•” “‘
Distorted
Asõk (yüz), üzüntülü
–
ˆ— “
That which extends
Uzatan
˜–
˜
—“
Those who extend
Uzatanlar
˜–
™ƒ “
Those who extend
Uzatanlar
˜–
™ƒ “
High, tall
Yüksek
š–
œ
› •“
Your power
Gücünüz
•‘
‚• „ƒ “‘
With the name of
smiyle, adõyla
=
Our power
Gücümüz
-
His power
Onun gücü
Their power
Onlarõn gücü
To have relations
Birlikte ya adõ, cinsi temas
etti
3
Have relations with them
Kadõnlara yakla õn
3
People, community
Arkada larõ, toplulu u
False, vain
Batõl, yanlõ
‚ƒ
„‚…
In vain, wrongfully
Batõl olarak, bo yere
‚ƒ
‡
†…
Secret
Gizli
ƒ
ˆ…
Secretly
Gizlice
ƒ
‰† …
Its secret
Gizlisi, iç yüzü
ƒ
… - …
116
‰
-‰
Š‹
•€
=
€
To sell
Sattõ
1
Š‹
Š‹ - Œ
Remove (imp), make it far
away
Uzakla tõr
3
•Ž
••
To remove, make it far away
Ayõrdõ, uzakla tõrdõ
3
•Ž
•• - ••
Desiring, disobeying
Ölçüyü a arak
•‘
“
’
Remaining, lasting
Kalõcõ, baki
•”
•
’
Those who remain, will
remain
Kalõcõ olanlar, baki olanlar,
kalacaklar
•”
– ‹—
Remaining, lasting
Kalõcõ, baki olan
•”
‰„ ‹—
Remaining, lasting
Kalõcõ, baki olan
•”
– ‹— - ‰† ‹—
Remaining ones
Geri kalanlar
•”
˜—
Affair, situation, case
Durum, hal, mesele
™
™š
In hereafter
Ahirete
In mornings
Seherlerde
With protection
Takva ile
With her
Onunla (d )
With truth
Hak ile
With religion
Dini
With him
›•
œ ›•ž
= œ ›•ž
=
=
=
=
€
= €
Onunla (er)
•‚
= •‚
With them
Onlarla (er)
‚
= ‚
With the messenger
Elçiye, elçi ile
With pages
Sayfalarõ
With patience
Sabõrla, sabrõ
With false gods
Ta utu
•Ž
That which reaches
Ula an, eri en
“”
•–• - “•
That which reaches (fm)
Ula an, eri en, ula acak (d )
“”
–• •
That which reaches him
Ona ula an, ula acak
“”
—•
Those who reach him
Ona ula anlar, ula õrlar
“”
˜„ •„
ƒ
117
…„
=… „
†
„‡ˆ
= „ˆ‡
‰Š
‹Œ
= ‹Œ
• ‘• ’
= • ‘• ’
To unseen
Gaybe, görünmeyene
™š‘
™š•
Those who reach him
Ona ula anlar, ula õrlar
“”
With pen
Kalem ile
›”
›œ”œ
With book
Kitaba, kitap ile
™•
ž
With Allah
Allah’a, Allah ile
Ÿ
With believers
Müminlere
¡¢
By forelocks
Perçemden
Τ
By stars
Yõldõzlarla
Their affairs, case
Onlarõn halleri, i leri
With parents
Ana babaya
By night
Geceleyin
By day
Güne, gününe
In front
Önde
To become manifest
Ayrõldõ, açõk oldu
= ™š•
—š•
= ›œ”œ
=
ž
—”
£¤¡¥„¦
= —”
= £¤¡¥„¦
–šŠ ¤
= –šŠ ¤
=
=
=
=
•
1
=
‚
€
‚„ - ƒ
For that
unun için
ƒ
=ƒ
For that
undan dolayõ, çünkü
ƒ
=ƒ
…
= …
Because we
Çünkü biz
Because you (pl)
Çünkü siz
Because we
Çünkü biz
…
= …
Because he
Çünkü o
ˆ…
= ˆ…
Because they
Çünkü onlar
…
= …
Which
Hangi
Š
‰
=Š
‰
Our signs
Ayetlerimizi
To pledge allegiance
Biat etti, söz verdi
3
•
• „ -•
You contracted
Sözle tiniz
3
•
•‘
Take their (fm) allegiance
Biatlarõnõ (d ) al
3
•
‘
‡† …
‹
118
= ‡† …
ŒŽ
= Υ
=
At their rights
Sa larõnda
To cut off
Kesti, yardõ
2
To devote
Kendini adadõ
2
-
To spread
Yaydõ
1
-
With the third
Üçüncü ile
My grief
Benim tasam
Seas
Denizler
To scratch, look for
Aradõ, e eledi
With stones
Ta larõ
Sea, big river
Deniz, büyük nehir
„…
„‡ - „‡ - „‡
Two seas
ki deniz
„…
„‡ - ‹€ Œ„‡
Two seas
ki deniz
„…
„‡
With praise
Hamd ile, övgü ile
An invented camel name
Uyduruk bir deve adõ
Low, little
Dü ük, az
To deprive, diminish
Azalttõ, mahrum etti
Stinginess
Cimrilik
To be stingy
Cimrilik etti
They became stingy
-
•€
= •€
‚ƒ
1
„…
†‡
…
‡ - ‡
„ˆ‰
•Ž
Š† ˆ€‰
= Š† ˆ€‡
•€ ‰
= •€ ‡
Š•€‡
•‘
•
” “ - ’•“
•‘
•“ - •“
‘
“
1
‘
“ - “
€
Cimrilik ettiler
1
‘
Œ–— “
€
They began
Ba ladõlar
1
•
˜•
They began with you
Size ba ladõlar
1
•
™š›œ•
To become apparent
Göründü, ortaya çõktõ
1
š•
Υ
To begin, create
Ba lattõ, yarattõ
1
•
• - •
To become apparent
Göründü, ortaya çõktõ
1
š•
š• - Œ•
Hastily
Aceleye getirerek
†•
Œ•†Œ•
With his house
Onun evini
†šž
1
119
Ÿ€ †Œž
= Ÿ€ †Œ•
He began with you
Size ba ladõ
1
•
™•
We began
Ba ladõk
1
•
–•
It became apparent
Ortaya çõktõ
1
š•
•
Badr
Bedir
†•
†¡ •
First
lk
¢•
•£•
Change (imp)
De i tir
2
¤•
¤– •
To change
De i tirdi
1
¤•
¤• - ¤•
To change
De i tirdi
2
¤•
¤• - ¤•
As exchange
Bedel, kar õlõk olarak
¤•
¥• •
We changed
De i tirdik
2
¤•
¦–••
We changed them
Onlarõ de i tirdik
2
¤•
§ ¦–••
He changed him
Onu de i tirdi
2
¤•
¨••
Change (imp) it
Onu de i tir
2
¤•
¨–••
They changed
De i tirdiler
2
¤•
Œ—••
Body
Beden
‹•
‹© •
Camels and cattle
Büyükba kurbanlõk
‹•
‹•
Your body
Senin bedenin
‹•
•
Desert
Çöl
š•
š•
Creator
Örneksiz yaratan
¢•
ª •€
Owned by
Sahip oldu u
To spend, waste
Ziyan etti, israf etti
Like this
€ Œ¬
2
†«
te böylece
= € Œ«
†ƒ« - †«
•€¬
= •€«
¬
=
-€¬
= -€«
«
Their sin
Onlarõn günahõnõ
Owner of
Sahip olana
Land
Kara, toprak
†„
„ - ®„
Righteousness
yilik, fazilet, do ruluk
†„
„ - „® - „
120
To act righteously
Nazik oldu, iyi oldu
1
†„
®„ - „
To create
Yarattõ
1
„
„ - ¯„
They became cleared
Beri oldular, uzak oldular
1
„
Œ˜Œ°œ„
On land
Karada
To clear, absolve
Temize çõkardõ
2
-
To create
Yarattõ
1
-
Clear ones
Uzak (ço ul)
Clear, absolved
Uzak
Warning, declaration
htar, uyarõ
Those who give, return
Verenler, iade edenler
He absolved him
Onu beraat ettirdi
To the lord
Rabbine
To your (pl) lord
Rabbinize
=
To their lord
Onlarõn rabbine
=
To leave
Terk etti
With his mercy
Onun rahmetiyle
Hail
Dolu (ya õ cinsi)
To become cold
So udu
Cold
So uk
Dutiful
Faziletli
To come forth
Öne çõktõ, göründü
1
‡
‡ -‡
To make manifest
Gösterdi
2
‡
‡ -‡
Was made manifest
Öne çõkarõldõ
2
‡
ˆ‡
Curtain, obstacle
Perde, engel
€‡
‹Œ•‡ - Š
‰‡
They came out, appeared
Göründüler
‡
Ž•‡
With his messenger
Elçisi ile
=
2
=
1
€
•
€ -€
ƒ‚ „‚…•
= ƒ‚ „‚…•
†
-
1
†
1
•‘
121
ƒ‚ ’‚“‘
= ƒ‚ ’‚“‘
With my messenger
Lightning
Elçim ile
•‘
”‚’“‘
= ”‚’“‘
im ek
•
•
‰
•
• -•
To be dazzled
Parladõ, gözü alõndõ, kama tõ
Its lightning
Onun im e i
•
ƒ‚ –‚
Blessings
Bereketler
—
ˆ
† ‹˜ - ˆ
‰ ‹˜
His blessings
Onun bereketleri
—
ƒ™‹˜
Evidence
Delil
š›
œ‹›
Two evidences
ki delil
š›
œ‚ ‹•‹›
Your evidence
Deliliniz
š›
•‹›
Towers, constellations
Burçlar
ž
‹ŒŸ• - ž
‰•
Clear, innocent
Uzak, suçsuz
Clear, innocent
Suçsuz
Clear ones, innocents
Uzak olanlar, suçsuz olanlar
Creatures
Yaratõlanlar, halk
To rise
Do du, yükseldi
1
£¤
£¤ - £¤
To crumble
Parçaladõ
1
¥¦
¥
§ -¥
In pieces
Parça parça
¥¦
‹¦
Expanse
Sergi
¨¦
‹©‹¦
With way, road
Yola, yol ile
•‘
Crumbled
Parçalandõ
1
¥¦
¬¦
To frown
Ka õnõ çattõ, yüzünü astõ
1
¦
¦ - ¦
Expanse
Geni lik
¨¦
¨
‚¦
To expand
Yaydõ, geni letti, uzattõ
1
¨¦
¨¦ - ¨¦
It expanded
Geni ledi
1
¨¦
¬-¦
You expanded
Uzattõn
1
¨¦
¬Ž-¦
Expanse
Geni lik, büyüklük
¨¦
¢-¦
1
‹¡ ‹¡
œ“¡
¢‚
122
•ª « ‘
= •ª « ¦
®¦
®¦ - ®¦
“¯
‘‚
To rise, be tall
Yükseldi, üstün oldu
In the name of
smiyle, adõyla
Give glad tidings (imp)
Müjde ver, müjdele
2
°
°
Given glad tidings
Müjdelendi
2
°
°
With evil
1
= ¦
=
er ile
-
Human
nsan, be er
Give glad tidings (imp)
Müjde verdi, müjdeledi
Glad tidings
Müjde
Your (pl) glad tidings
Müjdeniz
We gave you glad tidings
Seni müjdeledik
2
We gave him glad tidings
Onu müjdeledik
2
We gave her glad tidings
Onu müjdeledik
2
Give (imp) him glad tidings
Onu müjdele
2
Give (imp) them glad tidings
Onlarõ müjdele
2
They gave him glad tidings
Onu müjdelediler
2
Glad tidings
Müjde
Two human beings
ki insan
With a thing
Bir ey ile
That which gives glad tidings
Müjde veren
Eyes, insights
Gözler, görü ler, deliller
That they keep from
Onlarõ alõkoymalarõ
Eye, insight
Göz, görü
To see, watch
Gördü, gözetledi
To make see
-
2
-
€
•‚
= •‚
ƒ„ - ƒ„
2
…
‡ˆ‰
†„ …
„ ˆ‰
= „ ˆ…
…
… ‹Š - …
…
… - …
Gösterdi, idrak ettirdi
…
… - …
She saw
Gördü (d )
…
Œ…
I saw
Gördüm
…
Œ…
1
123
Your eye, insight
Gözün, görü ün
…
…
His eye, insight
Gözü, görü ü
…
„…
Expanse, abundance
Geni lik, büyüklük
•Ž
•Š•…
Onion
So an
‘…
‘…
Its onion
Onun so anõ
‘…
’„“…
That which sees
Gören
…
ƒ„… - ƒ„…
Insight
Görü , basiret
…
•” ƒ„…
Commercial goods
Ticaret mallarõ
–—
•™ ˜ — - •” ˜ —
Our commercial goods
Ticaret mallarõmõz
–—
š›˜ —
Their commercial goods
Onlarõn ticaret mallarõ
–—
’›˜ —
With harm
Zarar ile
A few, 3 to 9
Birkaç, 3 ila 9
To lag behind
Yava oldu, geride kaldõ
Inner parts
œ
œ
= —
–—
–— - –—
••
ž• - žŸ•
çindekiler, etraftakiler
•
†„ •Š
Its inner parts
Onun içindekiler
•
’š„† •Š
Intimates
Sõrda
•
• •Š
•
•Š - •„
•
•Š
•
Œ •„
To boast
õmardõ, böbürlendi
2
1
Boasting
Böbürlenerek
She boasted
Böbürlendi
Seizing, holding
Yakalama
-
Seizing, holding
Yakalama
-
To seize, hold
Yakaladõ
Seizing, holding
Yakalama
You (pl) seized, held
Yakaladõnõz
1
You seized us
Bizi yakaladõn
1
To become futile, vain
Batõl oldu, bo oldu
1
1
1
124
-
-
-
Belly
Karõn, göbek
To be concealed
Saklõ oldu, gizli oldu
1
His belly
Onun karnõ
1
My belly
Benim karnõm
Bellies
Karõnlar
His bellies
Onun karõnlarõ
Their (fm) bellies
Onlarõn (d ) karõnlarõ
Their bellies
Onlarõn karõnlarõ
With injustice, cruelty
Zulüm ile
To Aad
Ad kavmine
Sending, resurrecting
Gönderme, dirilme, diriltilme
To send, appoint, resurrect
Kaldõrdõ, uyandõrdõ, diriltti,
gönderdi
1
Turned inside out
çi dõ õna çõkarõldõ
1
To turn inside out
Alt üst oldu
Turned inside out
çi dõ õna çõkarõldõ
Your (pl) resurrection
Diriltilmeniz
He resurrected us
Bizi diriltti, kaldõrdõ
1
We sent, resurrected
Gönderdik, dirilttik
1
We resurrected you (pl)
Sizi dirilttik
1
We resurrected them
Onlarõ dirilttik, gönderdik
1
We resurrected you (pl)
Onu diriltti, gönderdi
1
Distance
Uzaklõk
•
•
Then, later, after that
Sonra
•
• -• -•
To become distant
Uzak oldu
1
•
• -•
Be distant
Uzak olsun
1
•
ƒ‚•
Became distant
Uzak geldi
1
•
•
-
-
=
=
-
125
€
•
•
Senden sonra
•
„•
After you (pl)
Sizden sonra
•
•
After that
den sonra
•
…•
After him
Ondan sonra
•
†• - †•
After her
Ondan (d ) sonra
•
• - •
After them
Onlardan sonra
•
•
After them (fm)
Onlardan (d ) sonra
•
ˆ‡ •
After me
Benden sonra
•
‰•
By your might
Senin izzetin için
Š‹
Difficult
Zor, güç, güçlü
Š‹
‹‹
= ‹‹
Chastity
smeti, namusu
Ž
Ž
= Ž
Some
Bazõ
•
Some of you (pl)
Sizin bazõlarõnõz
•
Some of us
Bazõlarõmõz
•
‘
Some of it
Onun bir kõsmõ
•
€‘
Some of it
Onun (d ) bir kõsmõ
•
’‘ - ’‘ - ’‘
Some of them
Onlarõn bazõlarõ
•
’‘ - ’‘
Husband
Koca, e
“
“
Name of false deity
Put adõ
Her husband
Kocasõ
“
’
My husband
Kocam
“
•
Promise, word
Ahdi, sözü
•’
Mosquito
Sivrisinek
•
–‚ —˜
Their husbands
Onlarõn (d ) kocalarõ
“
ˆ‡ ’™š˜ - ˆ‡ ’™š˜
Far
Uzak
•
ƒ••œ - •› œ
Became distant
Uzakla tõ
After you
1
Œ•‡‹
= Œ•‡‹
‘
• -• -• -•
‘ -
‘ -
‘
”
‚
126
•’
= •’
Camel
Deve
Isa, Jesus (pbuh)
sa’yõ (as)
Prostitution
Fuhu
Mules
Katõrlar
Transgressed
Haddi a tõ (d )
Suddenly
Aniden
Hatred
Kin
They desired, sought,
transgressed
stediler, aradõlar, haddi
a tõlar
Rebellion, envy
A õrõlõk
Was transgressed
A õrõ gidildi
Rebellion, envy
A õrõlõk
To desire, seek, transgress
=
1
€
€
1
-€ -
Azdõ, istedi, aradõ, haddi a tõ
•‚ -
1
ƒ
Rebellious, unchaste
ffetsiz, asi
With excess
A õrõlõkla
Your (pl) excesses
Azgõnlõ õnõz
„…†€
Their excesses
Onlarõn azgõnlõ õ
„‡
Is able to
Gücü yeter
ˆ‰Š
Cattle, cow
Sõ õr, inek
‹
‹ - •‹
Cattles, cows
Sõ õrlar, inekler
‹
•
Ž ‹
Cattle, cow
Sõ õr, inek
‹
•
Ž ‹ - ‘• ‹
Spot
Çalõlõk yer
’‹
‹“ €
Vegetables
Sebzeler
‹
‹“
Its vegetables
Onun sebzeleri
‹
‡”“‹
To remain, stay
Baki kaldõ, geriye kaldõ
‹
•‹•‚ - ‹
That which remains
Bakiye, geriye kalan
‹
• –‹
That which remains
Bakiye, geriye kalan
‹
€ –‹
127
1
ˆŒ Š
= ˆŒ ‹
—Š
Ž Š
=Ž ‹
In even land
Düz arazide
For you, to you
Seni, sana, senin için
Sufficient
Yeter, kâfi gelir
To cry, weep
A ladõ
1
†
†•‚ - •†
She cried, wept
A ladõ (d )
1
†
†
Mecca
Mekke
Young, fresh
Körpe
†
• †“
Early
Sabah, erken, evvel
†
‘ †“ €
Because of their denial
Küfürlerinden dolayõ
™š
All, each
Hepsini, tamamõnõ
With my speaking
Konu mamla
For you (pl), to you
Sizi, size, sizin için
Dumb
Dilsiz
Weeping, crying
A layarak
On the contrary, never, but
Aksine, hayõr, fakat
To test, try
mtihan etti, sõnadõ
Test, trial
Test, trial
Cities, countries
Announcement
˜
™š
›
Ž š
=›
Ž †
†œ
š
„”š
„• ™“ š…
= „• ™“ †…
ž š…
Ÿ š
= ž †…
= Ÿ †
„…†
„†
¢¡ †“ € - „• †“ € - „€ †“ €
†
ƒ†€
“
”
”…•‚ -
mtihan, deneme
”
£” - ”
mtihan, deneme
”
¤• •”
‰”
Œ”
1
ehirler
¥”
Tebli , duyurma, bildirme
§ - •¦
City, country
ehir, belde
‰”
Œ ” - ‰”
City, country
ehir, belde
‰”
‰¡ ” - ‰• ”
‰”
‘• ‰“”
City, country
Belde
To swallow
Yuttu
1
’”
’€ ”•‚ - ’”
Convey (imp)
Bildir, tebli et
2
¥”
¥“ ”ž
To convey
Bildirdi, tebli etti, ula tõrdõ
2
¥”
¥… ”ž•€‚ - ¥œ”
128
To reach
Eri ti, ula tõ
1
¥”
¥… ”…•‚ - ¥”
They (dual) reached
Ula tõlar (ikil)
1
¥”
”
She reached
Ula tõ, eri ti (d )
1
¥”
”
You reached
Ula tõn
1
¥”
”
I reached
Ula tõm
1
¥”
€ ”
You conveyed
Bildirdin
2
¥”
”œ
They (fm) reached
Ula tõlar (d )
1
¥”
¨”
We reached
Ula tõk
1
¥”
©”
It reached me
Bana ula tõ
1
¥”
©”
They reached
Ula tõlar
1
¥”
€”
We tested, tried
mtihan ettik
1
”
ª”
We tested them
Onlarõ imtihan ettik
1
”
„€• ª ”
Yes
Evet
That which reaches
Ula an, etkili
Night
Geceyi
For what
Ne için
For what, for that
Neden dolayõ, çünkü, u
sebepten
Water
Suyu
With lamps
Kandillerle
With forgiveness
Ba õ lama ile
With our own will
rademizle
Who that
Kim ki
Constructed
Bina etti
To us
Bize
Construction workers
Bina ustasõ
±
©–
Construction, building
Bina
±
©
”
¥”
” - ¥”
«
«
Ÿ
®•¯
= ”
¬
=„
Ÿ
= ¢
-Ÿ
=-¢
® °Ÿ
= ® °¢
™§
‘Ž ™ Ÿ
= ‘Ž ™ ¢
˜”Ÿ
©†“”Ÿ
= ©†“”¢
¨Ÿ
±
= ¨¢
©
©
129
Daughters
Kõzlar, kõz evlatlar
±
•• ©
Your daughters
Senin kõzlarõn
±
˜² ©
Your (pl) daughters
Sizin kõzlarõnõz
±
„…†²€ ©
My daughters
Kõzlarõm
±
²©
Fingertips
Parmak uçlarõ
¨©
³Ž ©
His fingertips
Onun parmak uçlarõ
¨©
€́ª ©
He built it
Onu bina etti
1
±
•©
To build
Bina etti, yaptõ
1
±
©•‚ - •©
With the favor
Nimet ile
„ª
Sons
O ullarõ
±
©€
They built
Bina ettiler
±
©
Sons
O ullar
±
© µ - ³ ©€
Sons
O ullar
±
©
My sons
O ullarõm
±
–©
O my son
O ulcu um
±
– ©€
Buildings
Binalar
±
ª¡ ©€ - ³• ©€
His buildings
Onun binalarõ
±
€́ª ©€
Their buildings
Onlarõn binalarõ
±
„€ ‡€ ª€ ©€ - „€‡ª ©€
Sons
O ullar
±
© - ¶©
We built
Bina ettik
1
±
©©
We built it
Onu bina ettik
1
±
•©©
His son
O lu
±
´©
With him, to him
Onunla, onu
´
With her, to her
Onunla, onu (d )
‡
That which guides
Yol gösteren
He was bewildered
a õrõp kaldõ
1
·‰•
1
130
¸
¢ª
= ¢©
Υ
=Œ‡
‡€
To bewilder
a õrdõ
1
¸
€ ‡€ •‚ - ‡
¸
ª¡ ‡€ - ³• ‡€
Slander
Bühtan, iftira
To become beautiful
Güzel oldu
¹¸
¹€ ‡•‚ - ¹‡
Beauty
Güzellik
¹¸
Ž º‡
Their guidance
Onlarõn hidayetleri
This, with this
Bu, bunu
»•
= »‡
Them
Onlarõ, onlarla
„•
= „‡
Them (dual)
Onlarõ, onlarla (ikil)
¢•
= ¢‡
Them (fm)
Onlarõ, onlarla (d )
¨– •
= ¨– ‡
Beautiful
Güzel
¹¸
¹‡
Beast, animal
Hayvan
„¸
¢‡
To settle
Yerle tirdi
With a valley
Bir vadiye
Destruction
Helak, imha, yok olma
He settled you (pl)
Sizi yerle tirdi
We settled
Belirledik, yerle tirdik
Ruined
Vah i, helaki hak eden
Was blessed
Mübarek kõlõndõ
With me, to me
Beni, bana, benimle
At night
Geceleyin
Declaration
Beyan, bildiri, açõklama
¶
³•
Its declaration
Onun açõklanmasõ
¶
€́ ª
Home, house
Ev, mesken
¡ -•
Home, house
Ev, mesken
•
• €€ - •
To spend the night, plan by
night
Geceledi, geceleyin kurdu,
planladõ
€ ¼•€‚ - –
Your home
Senin evin
·‰•
2
„€ •€ ‰€•
= „€ •€ ‰€‡
µ
·Œ½
µ…¼ •€‚ - µ–
ŒŽ ½
= ŒŽ
ˆ
ˆ
2
µ
„…šµ–
2
µ
ª“µ–
ˆ
ˆ€
¾
¾ˆ €
3
²
˜
131
His home
Onun evi
´
Her home
Onun (d ) evi
‡
My home
Benim evim
With hand, in hand
Elden, el ile
·‰‚
‰
With your hand, in your hand
Senin elinde, senin elin ile
·‰‚
¾‰
With his hand, in his hand
Onun eliyle, onun elinde
·‰‚
¿‰
Egg
Yumurta
White
Beyaz
White
Beyaz
Churches
Kiliseler
’
’•
Commercial transaction
Alõ veri , satõ
’
•’ - ’€ - ’
Your commercial transaction
Alõ veri iniz
’
„€ †…
Your pledge
Biatõnõz
’
„€ †…
Clear
Açõk
¶
¨¼
Make clear (imp)
Beyan et, açõkla
¶
¨¼
Front, in front of
Ön, önünde
Between
Arasõnda
To make clear
Açõkladõ, açõklõ a kavu turdu
In front of them
Önlerinde
In front of him
Önünde
We made clear
Açõkladõk
Clear ones, evidences
Apaçõk ayetler, deliller
We made it clear
Onu açõkladõk
Clear one, evidence
Apaçõk ayet, delil
Between you
Seninle arasõnda
Between you (pl)
Aranõzda
•
-•
2
·‰‚ ¨ -·‰‚µ ¨
¨ -¨
2
¶
¨€ ¼•€‚ - ¨–
„‡‚‰‚µ ¨
´‚‰‚ ¨
2
2
¶
©––
¶
•
• ©¼
¶
¿€ ©––
¶
Ž ©¼ - • ©¼
˜© - ˜©
„…†©
132
©© - ©©
Between us
Aramõzda
Between him
Onunla (er) arasõnda
€́©
Between her
Onunla (d ) arasõnda, onlarla
arasõnda
‡©
Between them
Onlarõn (er) arasõnda
Between the two
O ikisinin arasõnda
Between them (fm)
Onlarõn (d ) arasõnda
They made clear
Açõkladõlar
Between me
Benimle arasõnda
Homes
Evler
Your (pl) homes
Evleriniz
Your (fm, pl) homes
Evleriniz (d )
Our homes
Evlerimiz
Their homes
Onlarõn evleri
Their (fm) homes
Onlarõn (d ) evleri
„‡© - „€‡©
¢‡© - ¢€‡©
¨– ‡€ ©
2
¶
©€–
©
²¡ €€ -•
• €€
„…†² €€ - „…†² €€
¨– †… ² €€
©² €€
„€‡²€ €€ - „€‡² €€
¨– ‡² €€
133

Benzer belgeler

َ-ُ - - - -

َ-ُ - - - - sti are etti, mü avere etti, danõ tõ

Detaylı