klinik toksikoloji ilaç düzeyi belirleme

Transkript

klinik toksikoloji ilaç düzeyi belirleme
KLİNİK
TOKSİKOLOJİ
KLİNİK
İLAÇ DÜZEYİ BELİRLEME
TOKSİKOLOJİ
İLAÇ DÜZEYİ
BELİRLEME
İ
nsanoğlu, bitkisel terapiler konusundaki en eski tecrübelerine kadar uzanan süreçte, ilacın bir seviyedeki
dozunun iyileştirici, bir diğer dozunun ise ölümcül olduğunu keşfetmiştir. Günümüzde ise terapatik ajanların
çoğu, dozaj programlarıyla regüle edilmektedir. Bu bağlamda “İlaç Düzeyi Belirleme”, hastalara uygulanan ilaç
terapisini optimize etmek ve ilaç indüklü toksisite riskini azaltmak amacıyla, başlıca kan ve plazma gibi vücut
sıvılarında ilaç konsantrasyonunu ölçme prensibine dayanmaktadır. İlaç düzeyi belirleme, klinik pratiklerde kalite güvencesini sağlamaktadır.
Klinik toksikoloji analizleri radyo ve enzim immunoassay, HPLC ve LC-MS/MS teknikleriyle yapılmaktadır, ancak
LC-MS/MS tekniği en kesin klinik yöntemlerden biri olması sebebiyle referans yöntem olarak kabul görmektedir.
Jasem Klinik Toksikoloji / İlaç Düzeyi Belirleme kiti ile kan, serum, plazma ve idrar örnekleri SPE, on-line SPE,
sıvı-sıvı ekstraksiyon gibi numune hazırlık aşamaları olmaksızın analize hazır hale getirilmektedir böylece 156
adet ilacın kromatografik ayrımı yapılarak güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.
Analiz edilen ilaçlar içerisinde opiatlar, kokain ve metabolitleri, kannabinoidler, amfetamin, barbitüratlar, trisiklik
antidepresanlar grubu yasaklı maddeler de bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz LC-MS/MS analiz metodu sayesinde
bu maddeler için hem tarama hem doğrulama testleri yapılmaktadır.
Jasem.Solutions
Jasem_Solutions
Jasem A.S.
www.jasem.com.tr
Klinik Toksikoloji / İlaç Düzeyi Belirleme
PARAMETRELER: 156 ilaç Tablo’da yer almaktadır.
MATRİKS: Kan, serum, plazma ve idrar
JASEM KİTİNİN ÖZELLİKLERİ
1
2
3
4
5
Kan, serum ve plazmada hızlı ve basit numune hazırlama tekniği (SPE, on-line SPE, sıvı-sıvı ekstraksiyon gerektirmez)
İdrar numunesi hazırlık aşaması ise yalnızca seyreltme işleminden ibarettir
Tüm ilaç gruplarını tek bir metot ile analiz edilmesine olanak sağlar
Sadece 12 dakika içerisinde 156 ilacın analizine imkan sunar
Metot, analiz edilen ilaç sayısının artırılmasına elverişlidir
DRUG NAME
DRUG NAME
DRUG NAME
DRUG NAME
DRUG NAME
DRUG NAME
1
6-Acetylmorphine
28
Diazepam
55
Lorazepam
82
Oxcarbazepine
109 (+-) CP 47,497
136 JWH 398 N-5-hydroxypentyl
2
7-Aminoclonazepam
29
Diclofenac
56
MDA
83
Pantoprazole
110 (+-) CP 47,497 C8 homolog
137 JWH 398 N-pentanoic acid
3
Alprazolam
30
Digoxin
57
MDEA
84
Paracetamol
111 (+)-WIN 55,212-2 mesylate
138 JWH-019
4
Amisulpride
31
Diltiazem
58
MDMA
85
Paroxetine
112 (+/-)CP 55,940
139 JWH-081
5
Amitriptyline
32
Diphenhydramine
59
Medazepam
86
Pentobarbital
113 AKB48 N-5-hydroxypentyl
140 JWH-200
6
Amlodipine
33
Doxepin
60
Memantine
87
Pentoxifylline
114 AKB48 N-pentanoic acid
141 JWH-201
7
Amphetamine
34
Doxylamine
61
Metformin
88
Pethidine
115 AM 2201
142 JWH-250
8
Atenolol
35
Escitalopram
62
Methadone
89
Pheniramine
116 AM2201 6-hydroxyindole
143 JWH-250 N-5-hydroxypentyl
9
Atropine
36
Etodolac
63
Methamphetamine
90
Phenobarbital
117 AM2201 N-4-hydroxypentyl
144 RCS 4
10
Benzoylecgonine
37
Famotidine
64
Methylecgonine
91
Phenytoin
118 HU 210
145 RCS 4-N-5-carboxypentyl
11
Biperiden
38
Fentanyl
65
Metoclopramide
92
Prilocaine
119 JWH 081 4-hydroxynaphthyl
146 RCS4-N-5-hydroxypentyl
12
Bromazepam
39
Fluconazole
66
Metoprolol
93
Propafenone
120 JWH 081 N-5-hydroxypentyl
147 RCS-8
13
Buprenorphine
40
Flunitrazepam
67
Metronidazole
94
Propranolol
121 JWH 122
148 UR 144
14
Carbamazepine
41
Fluoxetine
68
Mianserin
95
Propyphenazone
122 JWH 122 N-4-hydroxypentyl
149 UR 144 N-5-hydroxypentyl
15
Chlordiazepoxide
42
Flurazepam
69
Midazolam
96
Pseudoephedrine
123 JWH 122 N-5-hydroxypentyl
150 UR 144 N-pentonoic acid
16
Chlorpheniramine
43
Flurbiprofen
70
Mirtazepine
97
Quetiapine
124 JWH 203
151 XLR 11
17
Chlorpromazine
44
Fluvoxamine
71
Moclobemide
98
Ranitidine
125 JWH 203 N-pentanoic acid
152 XLR 11 6-hydroxyindole
18
Citalopram
45
Gabapentin
72
Morphine
99
Risperidone
126 JWH 210
153 XLR 11 N-4hydroxypentyl
19
Clobazam (Urbadan)
46
Glibenclamide
73
Naproxen
100 Sertraline
127 JWH 210 5-hydroxyindole
154 jwh-018
20
Clomipramine
47
Haloperidol
74
Nifedipine
101 THC delta9
128 JWH 210 N-4-hydroxypentyl
155 JWH-018 (N-(n-pentanoic acid)
21
Clonazepam
48
Hydroxyzine
75
Nitrazepam
102 THC-COOH
129 JWH 210 N-5-hydroxypentyl
156 jwh-073
22
Clozapine
49
Imipramine
76
Nordiazepam
103 THC-OH 11
130 Jwh-018-5hydroxy m
23
Cocaine
50
Ketamine
77
Nortriptyline
104 Thiopental
131 Jwh-073-4 hydroxy butyl
24
Codeine
51
Lansoprazole
78
Olanzapine
105 Thioridazine
132 Jwh-073-n-butanoic acid
25
Desipramine
52
Levetiracetam
79
Opipramol
106 Tramadol
133 JWH 210 N-pentanoic acid
26
Desmethylclomipramine
53
Lidocaine
80
Ornidazole
107 Trimipramine
134 JWH 250 N-4-hydroxypentyl
27
Dextromethorphan
54
Loperamide
81
Oxazepam
108 Venlafaxine
135 JWH 250 N-pentanoic acid
ADIM
ADIM
ADIM
2
3
4
5
• 2 ml Reagent-1 eklenir ve 30 sn kadar
karıştırılır
ADIM
1
• 500 µl kan, serum ya da plazma numunesi
temiz bir santrifüj tüpüne alınır
Jasem Analiz Kiti ile Numune Hazırlığı
İdrar numuneleri için
ADIM
ADIM
ADIM
Jasem Analiz Kiti ile Numune Hazırlığı
Kan, serum veya plazma numuneleri için
1
2
• 200 µl idrar numunesi santrifüj tüpüne
aktarılır ve 800 µl seyreltme reaktifi ile
seyreltilir.
• 2.0 mikron naylon filtreden süzülerek viale
aktarılır ve cihaza enjekte edilir.
• 3000 rpm’de 5 dk santrifüjlenir
• Supernatant temiz bir santrifüj tüpüne aktarılır
geri kalan çökelti 1.0 ml Reagent-1 eklenerek
yıkanır ve diğer süpernatantın üzerine aktarılır
• Kalan kısım 1.0 ml Reagent-2 ile çözülür
ve 0.45 mikron filtreden süzülür cihaza
enjekte edilir
Jasem kitiyle yapılan analize ait kromatogram
www.jasem.com.tr

Benzer belgeler

Drug-Screen® Spice/K2(Bonzai)

Drug-Screen® Spice/K2(Bonzai) Oxazepam-Glucuronid Phenazepam Prazepam-d5 Temazepam Tetrazepam Triazolam alpha-OH-Triazolam-d4

Detaylı

Oryantasyon eğitim formu: Bu form yeni işe başlayacak personelin

Oryantasyon eğitim formu: Bu form yeni işe başlayacak personelin SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Detaylı

Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Listeleri

Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Listeleri 1. A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. A, B VE C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Detaylı

organik asitler

organik asitler Jasem, geliştirdiği LC-MS/MS analiz metodu ile gaz kromatografi tekniğinin dezavantajlarını ortadan kaldırarak idrarda organik asit analizine olanak sağlamaktadır. Türevlendirme olmaksızın birbiri ...

Detaylı

kodu: 390145 adli toksikoloji idrar kiti teknik şartnamesi kodu

kodu: 390145 adli toksikoloji idrar kiti teknik şartnamesi kodu Kit ile LCMSMS yöntemi ile idrarda; Morphine, Dihydrocodeine, Codeine, 6-MAM, Norcodeine, Ethylmorphine, Oxicodone, 3,4-MDA, 3,4-MDE, 3,4-MDMA, Normorphine, Beg, Ketamine, Cocaine, Methadone, Diace...

Detaylı