HBV-HCV Korunma - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Transkript

HBV-HCV Korunma - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Lütfen cep telefonlarınızı
kapatınız
HEPATİT B ve C VİRUS
BULAŞ YOLLARI VE
KORUNMA
Prof.Dr.M.ENVER DOLAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
ENFEKSİYON
Konak
Bağışıklık sistemi
İyileşme
Virusa ait
özellikler
Kronikleşme
Hepatit B Virusunun Önemi

Dünyada yaklaşık 350 milyon, ülkemizde
3 milyon
kişi HBV taşıyıcısıdır.

Her yıl dünyada 50 milyon yeni hepatit B enfeksiyonu
ve HBV'ye bağlı 1-2 milyon ölüm bildirilmektedir.

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık
%5'i
(4-10) yani 3-5
milyon kişi HBV taşıyıcısıdır

En az 3 kişiden biride enfeksiyon ile karşılaşmıştır.
Hepatit B
HBV infeksiyonu geçiren
2 milyar kişi
Dünya nüfusu 6 milyar
25–40% (75–160 milyon) ‘ı
siroz ve HCC den ölüyor
Kronik Hepatit B İnfeksiyonlu
300–400 milyon
WHO and CDC Fact Sheets, www.who.int ve www.cdc.gov
HBV - Epidemiyoloji
HBsAg Taşıyıcılık Prevalansı
>8%
2-8%
<2%
WHO
Türkiye’de HBV Prevalans Çalışması
EuroStat Nuts bölgelerine uygun seçilen yerleşim yerlerinde (23 il)
toplam 5465 kişide (≥18 yaş, en az 1 yıldır aynı adrese kayıtlı) tarama
35%
30.6
31.9
30
25
20
15
10
3.9
5
0.9
0
HBsAg
Anti-HBc
Anti-HBs
Anti-HCV
TKAD Prevalans Çalışması 2009
%3.8
%6.1
%4.3
%3.4
%7.3
%2.3
%3.1
TKAD Prevalans Çalışması 2009
Yaş gruplarına göre HBsAg pozitifliği
TKAD Prevalans Çalışması 2009
9
Avrupa'da HBsAg yaygınlığı (2008)
≥%8 = yüksek
%2–7 = orta düzey
<%2 = düşük
HBsAg pozitif bireyler
(sayı)
Ülkelere göre tahmin edilen HBsAg-pozitif birey
sayısı (genel popülasyon)
Adaptasyon: European Centre for Disease Prevention and control. Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of
disease and screening policies. Stockholm; European Centre for Disease Prevention and Control; 2010.
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TER_100914_Hep_B_C%20_EU_neighbourhood.pdf [Erişim: Ocak 2011].
7
Hepatit B Virusunun Önemi

Bulaş
daha
çok
çoçukluk
çağında
olmaktadır
ve
kronikleşme oranı yüksektir

Akut B hepatiti geçiren erişkinlerde kronikleşme oranı
düşüktür.

Perinatal
bulaş,
taşıyıcı
annelerdeki
HBeAg
pozitivitesinin düşük oranda olması nedeni ile nadirdir.

En
önemli
olmaktadır.
bulaş
yolu
ailevi
yakın
çevre
içinde
HBV – Doğal Seyir
Akut B Hepatitinin Klinik Sonuçları
İyileşme
Akut Hepatit
Fulminant
Subklinik Hepatit
Hepatit
Akut İnfeksiyon
Kronik İnfeksiyon
Ölüm
HBV infeksiyonunun doğal seyri
Kr.HBV İnfeksiyonu
> 95%
< 5%
Perinatal
Erişkin
Immun
Toleran
HBeAgKronik
Hepatit B
Siroz
HCC
Siroz
HBeAg+
Kronik
Hepatit B
Inaktif
Taşıyıcı
J Gastroenterol Hep. 1993;8:470-475.
N Engl J Med. 1987;316:965-970.
Hepatit C Virusunun Önemi








HCV
enfeksiyonu
ülkemizde
giderek
önem
kazanmaktadır
Halen belirli risk grupları için önem arz etmektedir.
Ülkemizde HCV prevalansı %0.6-1 civarındadır.
Bulaşta parenteral yol önemli
HCV almış kişilerin yaklaşık %40’ında bulaş yolu
saptanmamaktadır.
Perinatal bulaş nadirdir.
HCV’li annneden doğan bebeklerin %5’inden azında
bulaş gözlenir.
Henüz etkili bir aşı mevcut değildir.
Epidemiyoloji
Dünyada yaygın
Yaklaşık 170 milyon insan enfekte
Enfeksiyon görülme oranı yaşla beraber artar
Avrupa ve ABD’inde genel popülasyonda prevalans
%1-2
 Risk gruplarında prevalans yüksek
 Hemodiyaliz hastaları %10-36 (ABD)
 Diş hekimleri
% 6 (İtalya)
 Diyaliz ünitesi çal.
% 2 (ABD)
 İV ilaç bağımlıları
% 86 (Avustralya)

% 85.3 (ABD)




HBV ve HCV’nin vücut
sıvılarındaki konsantrasyonu

Yüksek




Kan
Serum
Yara eksüdası
Orta



Semen
Vajinal sıvı
Tükrük

Düşük/Yok





İdrar
Feçes
Ter
Gözyaşı
Anne sütü
HBV ve HCV’nin BULAŞMA
YOLLARI




PERKÜTAN (PARENTERAL)
CİNSEL TEMAS
HORİZONTAL
PERİNATAL
Bulaş yolları
Parenteral
 Cinsel temas
 Horizontal
 Perinatal

Antenatal
Natal
Postnatal
Temas ile Bulaşma Oranları
HIV
Perkütan
Mukozal
%
0.31
0.09
HBV
Perkütan
HBe Ag(+)
HBe Ag(-)
19-40
5-6
HCV
Perkütan
1.8-10
Perkütan Bulaşma Yolları

Kan ve kan ürünleriyle temas ve transfüzyon

Kontamine iğne, enjektör, bistürü, sonda, endoskop vs.

Hemodiyaliz

Damardan uyuşturucu kullanımı

Oral veya diş cerrahisi

Akapunktur, döğme, kulak delme, tıraş, diş fırçası,
manikür, vs.
Risk Grupları

HBsAg taşıyıcısı annelerin

bebekleri

HBV ve HCV taşıyanlarının
hastalar

cinsel eşleri ve aile
bireyleri


İmmün yetmezlikli
hastalar

Bakım evlerinde veya toplu
Homoseksüeller ve
yaşam ortamlarında
fahişeler
(yurt,yatakhane,
Damardan uyuşturucu
hapishane) yaşayanlar.
bağımlıları

Çok sayıda kan verilen
Hemodiyaliz hastalar

Sağlık personeli
Perinatal bulaşta etkili olan faktörler

Gebenin akut veya kronik hepatit olması

Gebeliğin dönemi

İnfektivite durumu

HBV-DNA ve HBeAg pozitif
bulaş riski %70-90

HBV-DNA ve HBeAg negatif
bulaş riski %10-40
Türkiye'de Çeşitli Risk Gruplarında
HBsAg Oranları-1
Risk grupları
HBsAg(%)

Sağlık personeli
3.5-16.4

Hemodiyaliz hastaları
5.4-28.5

Hemato-onkoloji hastaları
5.6-73.3

Psikiyatri hastaları
12

Hayat kadınları
7.4-24

Homoseksüeller
9.4
Türkiye'de Çeşitli Risk Gruplarında
HBsAg Oranları-2
Risk grupları
HBsAg(%)

IV uyuşturucu bağımlıları
18.1

Mahkum
19.7

Berber-Kuaför
10-14.3

Belediye işçisi
10

Et-balık işçisi-kasap
13-17.4

Aşçı-garson
4.8
Türkiye'de Çeşitli Risk Gruplarında
anti-HCV Oranları
Risk grupları
Anti-HCV (%)

Hemodiyaliz hastaları
14-82

Sağlık personeli
0.2- 2.9

Genelev kadınları
2-12

Hematolojik hastalar
12-57

İV uyuşturucu kullanıcıları

Yetiştirme yurdu öğren.
54
2
HEPATİT B’den KORUNMA
 İmmünglobülin
 Hepatit
Profilaksisi
B Aşısı
Immünoglobülin Proflaksisi
Temastan Sonra Korunma Yapılması Gereken
Durumlar

HBV içeren materyalin deri yoluyla inokülasyon, ağzı
yoluyla alınması veya doğrudan mukozalara teması

Akut hepatit B geçiren kişi ile cinsel eşinin yakın
ilişkisi

Hepatit B'li anneden bebeğe fötal, neonatal temas ile
bulaşma
HEPATİT B AŞISI

Temas öncesi aşı uygulaması

Herhangi bir temas öncesi koruyucu olarak
uygulanır

Temas sonrası koruyucu aşı uygulaması

Kuşkulu bir viral hepatit B kaynağı ile temas
sonrası uygulanır
TEMAS ÖNCESİ AŞI
AŞI ŞEMASI
Aşı genel olarak her yaş grubuna

3 Doz uygulama şeması
0, 1, 6. aylarda

4 Doz uygulama şeması
0, 1, 2, 12. aylarda
AŞININ ETKİNLİĞİ






Erişkinlerde ilk doz aşıdan sonra koruyucu bir
düzeyde antikor elde etme oranı %30-55
2. doz aşıdan sonra %75
3. doz aşıdan sonra %90’ ın üstündedir.
Kırk yaşından büyüklerde %90’ın altına
60 yaşından sonra ise %75’in altına inmektedir.
Ayrıca
 sigara içme,
 obasite,
 genetik faktörler
 immun baskılanma gibi faktörler azalmış aşı
cevabında etkili

1. ile 2. doz arasında <4 hafta,

2. ile 3. doz arasında <8 hafta,

1. ile 3. doz arasında <16 hafta

İmmün sistemi baskılanmışlarda çift doz aşılama
yapılır

Primer aşılamaya cevep vermeyenlerde

Ek bir aşı dozuna %25-50’si,

Tekrar ek bir 3 doz aşı serisine %44-100’ü cevap
vermektedir.
RAPEL DOZ

HBV aşısının rapel dozu, normal immünitesi bulunan
kişilere tavsiye edilmemektedir.


İmmün sistemi baskılanmış kişiler
 Hemodiyaliz hastaları
 HIV ile enfekte kişiler,
 Kemoterapi alan hastalar,
 Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalar
 Yıllık Anti-HBs konsantrasyonu < 10 mIU/mL
olduğu zaman rapel doz yapılmalı
MMWR 2006 VOL 55/RR-16:1-33

Aşılama programına başlamış, ancak tamamlanmamış olan
kişiler;

İlk doz Hepatit B aşısı yapıldıktan sonra diğer dozları
yapılmamış olan kişilere hemen ikinci doz aşı yapılmalı,
üçüncü dozla ikinci doz arasında en az iki ay süre
bulunmalıdır.

İlk iki dozu yapılıp üçüncü dozu zamanında yapılmamış
olanlara hemen üçüncü dozun yapılması önerilir.

Üçüncü doz yapıldıktan sonraki takibe anti-HBs
antikoruna bakılarak karar verilmelidir
Türkiye’de bulunan HBV aşıları
Aşı adı
Engerix-B
Euvax B
Firma
SmithKline
Beecham
Berk
10mg HBsAg/0.5ml; 0.5, 1, 3 ve 10 ml’lik
1 ve 20 flakon/kutu
Genhevac-B
Pasteur
Aventis
Pasteur
H-B-Vax II
Merk
Sharp&Dohme
Heberbiovac
Hepavax-Gene
Sunum şekli
E.dozu: 20mg HBsAg/ml
Ç dozu: 10mg HBsAg/0.5ml
Poyraz
Onko&
Koçsel
20 mg HBsAg
(S ve PreS protein)/0.5ml
E.dozu: 10mg HBsAg/ml
Ç.Dozu: 5mg HBsAg/0.5ml
Diyaliz hast:40mg HBsAg/ml
E.dozu: 20 mg HBsAg/ml
Ç.dozu: 10mg HBsAg/0.5 ml
10 yaş :10mgHBsAg/0.5 ml
10 yaş:20mg HBsAg
Hepatit B Aşısı Önerilen Kişi ve
Gruplar

Sağlık personeli

Bazı hasta grupları ve bunlarla ilişkisi
olanlar

Yüksek hastalık insidansı olan gruplar

Cinsel yaşantıları nedeni ile yüksek risk
taşıyanlar
Sağlık Personeli

Doktorlar

Diş hekimleri ve ağız cerrahları

Kan ve diğer hasta materyelleri ile
karşılaşma riski olan personel

Diş teknisyeni ve hemşireler

Laboratuar çalışanları

Tıp ve hemşirelik öğrencileri
Bazı Hasta grupları ve Bunlarla
İlişkisi Olanlar

Hematoloji-onkoloji ve hemodiyaliz ünitesi hastaları ve
çalışanları

Sık ve/veya büyük hacimde kan ve kan ürünleri alması
gereken hastalar (hemofili, talasemi )

Zeka geriliği olan ve bu kişilerin izlendiği merkezlerde
çalışanlar

Devamlı antijenemisi olan ve agresif
gösterenlerle aynı sınıfta bulunan kişiler

Devamlı hepatit B antijenemisi olan kişilerle aynı evde
yaşayan veya yakın ilişki kuranlar
davranış
Yüksek Hastalık İnsidansı Olan
Gruplar

HBsAg pozitif anneden doğan bebekler

Cenaze yıkayıcıları

Kan bankası ve kan ürünleri yapan merkez çalışanları

Mahkumlar

İntravenöz uyuşturucu ve ilaç kullananlar

Yüksek risk taşıyan askeri personel
Cinsel Yaşantıları Nedeni İle Yüksek
Risk Taşıyanlar

Homoseksüel erkekler

Genelev kadınları

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara sık yakalananlar
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA
KORUNMA

Olası Bulaş Yolları;

Perkütan yol ………………..%78
 Kontamine

Mukoza membranlar…… %15
 Gözler

iğne/kesici-delici aletler
ağız, burun
Direkt inokülasyon ………..%5
İğne batmaları genellikle…





İğnelerin atılması sırasında
İnjeksiyon uygulamaları sırasında
Kan alırken
İğne kapaklarının tekrar kapatılması sırasında
Çöplerin toplanması ve temizlik sırasında
ÖNLEMLER

İnsan kaynaklı tüm beden sıvıları infeksiyöz
kabul edilir.

Kesici-delici araçları özel kapaklı atık kaplarına
at

Elleri yıka

İğne uçlarını, bükme, kırma, kapatmaya çalışma

Kapatmaya zorunlu isen tek el yöntemini kullan
ÖNLEMLER

Kişisel koruyucu araçların
kullanılması


Eldiven transfer edilecek olan
kan hacmini azaltmakta
Temizlik (sterilizasyon,
dezenfeksiyon, çevre
temizliği)
•HIV, dış ortamda %90-99
oranında birkaç saatte canlılığını
kayıp eder.
•HBV, kuruluğa, basit deterjanlara,
alkole dirençli, dış ortamda 7 güne
kadar canlılığını sürdürür.
•HCV, oda ısısında hızla degrade
olur.
KORUNMA

Kişisel korunma

Hastadan hastaya bulaşın önlenmesi

Sterilizasyon-dezenfeksiyon

Ortam temizliği

Atık yönetimi
KİŞİSEL KORUNMA





Standart önlemlere uyulması
El hijyeni
Kesici-delici alet yaralanmalarının önlenmesi
 Tıbbi atık-evsel atık ayrımının yapılması
 Kesici-delici alet kutularının kullanılması
 İğne uçlarının kapatılmaması
Riskli temas sonrası profilaksi
 Hepatit B: Hepatit B immünglobulini + hepatit B
aşısı
 Hepatit C: Mümkün değil
Aşı: Sadece Hepatit B için mümkün
 Tüm sağlık çalışanları aşılanmalı
Riskli Yaralanma Anında
Yapılması Gerekenler

Yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve sabunla
yıkanmalı

Mukozal temas durumunda, kan veya vücut sıvısı ile
temas eden mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalı

Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak
kanatılmamalı
Riskli Yaralanma Anında
Yapılması Gerekenler

Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan
sonra antiseptik solüsyonla silinmesinde sakınca yok (ek
korunma sağlamıyor)

Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır suyu vb.
kostik maddeler ve dezenfektan solüsyonlar
sürülmemeli

Yaralan kişinin belirteçleri bilinmiyor ise hemen kan
alınarak HBs Ag, anti-HBs Ab, anti-HCV Ab bakılmalı

Yaralanan kişinin anti HBs Ab düzeyi > 10 mIU/ml ise
hepatit B’ye karşı yeterli korunma sağlar.

Ek bir müdahaleye (aşı veya immünoglobulin gibi)
gerek yoktur.

Yaralanan kişide Hbs Ag-negatif ve anti HBs antikoru
negatif veya anti HBs Ab düzeyi < 10 mIU/ml ise
kaynağın durumuna göre Hepatit B aşısı  Hepatit B Ig
yapılmasına karar verilir.

Gebelikte Hepatit B aşısı ve HBIG uygulaması
kontrendike değildir.

Hepatit C için etkinliği kanıtlanmış aşı ve immünoglobulin
yoktur.
 Riskli yaralanma sonrasında immmünoglobulin veya
interferon uygulamalarının Hepatit C’ye karşı korunma
sağlamadığı gösterilmiştir.
 Riskli yaralanma durumunda müdahale ve takip
 Kaynak biliniyor ise anti-HCV antikoru bakılmalıdır.
 Kaynak anti-HCV-pozitif ise yaralanan kişiden
kan alınarak bazal anti-HCV ve ALT düzeyi
saptanmalıdır.
 Takip amacıyla 3. ay ve 6. ay sonunda ALT ve
anti-HCV testleri tekrarlanmalıdır.
 Kaynak bilinmiyor ise takip amacıyla 3. ay ve 6. ay
sonunda ALT ve anti-HCV testleri tekrarlanmalıdır.
SONUÇ

HBV enfeksiyonun kontrolü, hepatit B aşısının uygun kullanımı ile
mümkündür.

Dünya sağlık örğütü (WHO), 1997'den ihtibaren, tüm ülkelerde her
yeni doğana hepatit B aşısının yapılmasını önermektedir.

Ülkemizde de 1998’ den ihtibaren çoçukluk çağı aşı protokolü
içindedir.

Ülkemizde horizontal bulaş yolu önemli olduğundan ailesinde ve
yaşadığı ortamda HBsAg (+) kişiler bulunan çocuk ve genç
erişkinlerin aşılanmalıdır.

Gebe kadınlarda HBsAg'nin taranması ve potansiyel enfeksiyöz anne
bebeklerinin perinatal enfeksiyona karşı immun profilaksisi ve
aşılama yapılmalıdır.
SON SÖZ

İğne batmaları sık izlenen kazalardır

En yüksek riski taşıyan araçlar geniş uçlu iğneler

Kan kaynaklı geçişlerden sık rapor edilen etmenler

HBV, HCV, HIV

HBV ve HCV bulaş riski HIV’e göre daha fazla

Aşı ve proflaksi uygulaması çok önemli

Evrensel korunma ilkelerini uygula, bulaş zincirini kır…
SON SÖZ
Hepatit B aşısı halen uygulanan çocukluk çağı aşı
programlarına entegre edilmiş olması ile adelosan ve
erişkin çağda ortaya çıkan enfeksiyon riski ortadan
kalkarak, yaklaşık iki kuşak sonra toplumdan HBV
temizlenebilecektir.

Benzer belgeler

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları iki ay süre bulunmalıdır. – İlk iki dozu yapılıp üçüncü dozu zamanında yapılmamış olanlara hemen üçüncü dozun yapılması önerilir. – Üçüncü doz yapıldıktan sonraki takibe anti-HBs antikoruna bakılar...

Detaylı