Doç. Dr. Berna Burcu YILMAZ

Transkript

Doç. Dr. Berna Burcu YILMAZ
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Berna Burcu YILMAZ
2.
Doğum Tarihi ve Yeri: 22.05.1977, Ankara
3.
Unvanı: Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
ĠĢletme (Muhasebe)
ĠĢletme
Muhasebe Finansman
Üniversite
Gazi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi S.B.E.
Marmara Üniversitesi S.B.E.
Yıl
1999
2005
2009
Yüksek Lisans Tezi
“Türkiye’deki Sanayi ĠĢletmelerine Ait Mali Bilgilerin Raporlanmasının Avrupa Birliği Uygulamaları ile
UyumlaĢtırılmasına ĠliĢkin Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi”, Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Halis KALMIġ,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2005.
Doktora Tezi
“Ġflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve ĠyileĢtirme Projesi Üzerine Bir
Ġnceleme”, Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Osman ALTUĞ, Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü,
Ġstanbul, 2009. (Yayımlanmış)
5.
Akademik Unvanlar:
Doktorluk Tarihi
: 07.07.2009
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 16.10.2009
Doçentlik Tarihi
: 24.01.2014
Unvan
ArĢ.Gör.
ArĢ.Gör.
ArĢ.Gör.
ArĢ.Gör.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Misafir
AraĢtırmacı
Doç.Dr.
Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman
Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu Konaklama ĠĢletmeciliği Bölümü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü
BPP University School of Law, London, UK
Üniversitelerarası Kurul (Muhasebe Alanı)
Yıl
2003-2005
2005-2006
2006-2009
2009-2009
2009-2013
2013-halen
1 Haziran31 Ağustos 2013
20141

Diğer: Erasmus Kapsamında Misafir Öğretim Üyesi, Kaunas University of Technology, Litvanya,
06.05.2013-10.05.2013
6.
Yabancı Dili

Ġngilizce (2006 Ekim Dönemi ÜDS Puanı: 73,750)
7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.1. Yüksek Lisans Tezleri

Yılmaz, Selin. “Otel İşletmelerinde Stokların Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartları Açısından Denetimi ve Bir Uygulama”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor)

Konyar, Ahmet Mesut. “Konaklama İşletmelerinde Marka Değerleme ve Gelir Yaklaşımı ile Marka
Değerleme Uygulaması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm
ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor)
7.2. Doktora Tezleri
8.
Yayınlar
8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Atmaca, Metin ve Yılmaz, Berna Burcu. “Konaklama İşletmelerinin Faaliyetlerinde Maliyet
Kontrolünün Etkileri: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir
Araştırma”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 108, Kasım-Aralık, 2011, ss. 15-34.
(EBSCOhost ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranan dergi.)

Yılmaz, Berna Burcu ve Güzel, Tülay. “Marka Değerleme ve Önemi: Telif Ücretinden Arındırma
Yöntemiyle Bir İnceleme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 54, Nisan 2012, ss. 141155. (EBSCOhost Business Source Complete, ASOSIndex, Index Copernicus ve ULAKBİM
Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranan dergi.)

Yılmaz, Berna Burcu. “Marka Değerinin Bilançodaki Yeri ve Türkiye Muhasebe Standardı 38’e
Göre Marka Muhasebesi”, Maliye Finans Yazıları, Ekim 2012, ss. 9-37. (EBSCOhost ve
ASOSIndex tarafından taranan dergi).

Yılmaz, Berna Burcu ve Konyar, Ahmet Mesut. “Financial Performance Evaluation of Publicly
Held Lodging Companies Listed in Istanbul Stock Exchange with TOPSIS Method”, European
Journal of Scientific Research, Vol. 95, No. 1, January 2013, p. 143-151. ISSN: 1450-202X.
(SCOPUS’ta taranan dergi.)

Yılmaz, Berna Burcu. “Türkiye’deki Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Muhasebe Politikalarının
Belirlenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 58, Nisan 2013, ss. 97-118.
(EBSCOhost Business Source Complete, ASOSIndex, Index Copernicus ve ULAKBİM
Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranan dergi.)
8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. “Strategic Cost Management (SCM) as a Tool of
Sustaining Strategies At Enterprises”, International Strategic Management Conference, 23 –
25 Haziran 2005, Çanakkale, (ISBN: 975-00010-0-1), ss. 923 – 929.
8.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. “Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm
Önerisi: Servetlerin Beyanı ve İzlenmesi”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı: 11, Haziran 2004.
2

Yılmaz, Berna Burcu. “Muhasebe Tekniği Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ile Yıllık
Bilanço’nun Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli
Öneri Dergisi, Sayı: 32, Yıl: 16, Cilt: 8, Temmuz 2009, ss. 147-158. (ULAKBİM Sosyal Bilimler
Veritabanı tarafından taranan dergi.)

Yılmaz, Berna Burcu. “İflasın Ertelenmesi Talebinde İyileştirme Projesi”, Maliye Finans Yazıları,
Yıl: 23, Sayı: 85, Ekim 2009, ss. 39-63.

Yılmaz, Berna Burcu. “556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Tescilli Bir Markadan
Doğan Hakların İhlalinde Yoksun Kalınan Kazanç Hesaplamaları”, E-Yaklaşım Dergisi, Yıl: 19,
Sayı: 225, Eylül 2011, ss. 549-568.
8.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. “Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut
Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler”, XXIII. Türkiye Muhasebe
Eğitimi Sempozyumu, 19 - 23 Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) – Antalya, ss. 37 – 51.

KalmıĢ, Halis ve Yılmaz, Berna Burcu. “Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm
Önerisi: Servetlerin Beyanı ve İzlenmesi”, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu Türkiye’de Vergi
Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, Ankara: YaklaĢım Yayıncılık, 2004, (ISBN: 975-790385-X), ss. 822 – 833.
8.7. Diğer yayınlar
Ulusal kitap

Yılmaz, Berna Burcu. İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden BORCA BATIKLIK
BİLANÇOSU ve İYİLEŞTİRİLMESİ. Ankara: Gurup Matbaacılık, TÜRMOB Yayınları 363, 2009,
ISBN: 978-975-555-180-7. (Yayımlanmış Doktora Tezi)
Ulusal kitapta bölüm

Yılmaz, Berna Burcu. “Girişimcilikte Finansal Planlama”. Girişimcilik içinde, Ed. Nazan
Yelkikalan, Ġstanbul: Beta Yayıncılık, 2013.

MemiĢ, Tekin ve Yılmaz, Berna Burcu, “Marka Değerlemesinde Uluslararası Standart: ISO
10668 Normları”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı IV, Ed. Prof.Dr. Tekin MemiĢ, Ġstanbul: Yetkin
Yayınları, 2013.
Editörlük


“I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiri Kitabı”, Editör Yardımcılığı, ISBN: 975-810040-8, 2004.
“The Proceedings of II. International Strategic Management Conference”, Editörlük, Mehtap
ÖzĢahin, B. Burcu Yılmaz ve AyĢe Günsel, Istanbul: Üç-Er Ofset, ISBN: 975-8316-12-5, 2006.
Uluslararası hakemsiz dergide makale

9.
Yılmaz, Berna Burcu. “IFRS 13 Fair Value Measurement”, Global Accountant Magazine,
http://www.globalaccountantweb.com, Aralık, 2012.
Eserlerine Yapılan İndeksli Dergilerdeki Atıflar

Ayyıldız, Sema Ülker, Günlük, Mehmet ve Erbey, Senem Nil. “Muhasebe Öğretim Elemanlarının
Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir AraĢtırma”,
Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2006, ss. 1-14. (KalmıĢ, Halis ve Berna Burcu Yılmaz.
“Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması
Gereken Geliştirmeler”, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19 - 23 Mayıs 2004,
Tekirova (Kemer) – Antalya, ss. 37 – 51.)
3




10.
Proje

11.
Ozdevecioglu, Mahmut. “Ġflasın Ertelenmesi Sürecinde ġirket ĠyileĢtirme Projeleri: ĠĢletmecilik
Açısından Bir Değerlendirme”, Business and Economics Research Journal, Vol. 1, No. 3,
2010. (Yılmaz, Berna Burcu. “İflasın Ertelenmesi Talebinde İyileştirme Projesi”, Maliye Finans
Yazıları, Yıl: 23, Sayı: 85, Ekim 2009, ss. 39-63.)
Yıldız, Fehmi ve Durak, Gökhan. “Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli
Yöresi’nde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Beklentilerini KarĢılama
Düzeyinin Ġncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2011, ss. 37-47. (KalmıĢ,
Halis ve Berna Burcu Yılmaz. “Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve
Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler”, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi
Sempozyumu, 19 - 23 Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) – Antalya, ss. 37 – 51.)
BüyükĢalvarcı, Ahmet, Güler, Sevinç ve Taner, Berna. “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Finans
Eğitim Konuları: Eğitimciler ve Uygulayıcıların GörüĢleri Kapsamında Mevcut Durum ve
Beklentiler”, Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı: 3, Temmuz 2011. (KalmıĢ, Halis ve Berna
Burcu Yılmaz. “Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin
Yapılması Gereken Geliştirmeler”, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19 - 23
Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) – Antalya, ss. 37 – 51.)
Yücel, Elif, Saraç, Mehlika ve Çabuk, Adem. “Acounting Education in Turkey and Professional
Accountant Candidates Expectations from Accounting Education: Uludag University Application”,
Business and Economics Research Journal, Vol. 3, No. 1, 2012. (KalmıĢ, Halis ve Berna
Burcu Yılmaz. “Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin
Yapılması Gereken Geliştirmeler”, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19 - 23
Mayıs 2004, Tekirova (Kemer) – Antalya, ss. 37 – 51.)
Prof. Dr. Ali AKDEMĠR Yönetiminde, “Çanakkale Belediyesi Belediye Hizmetlerinin Etkinlik
Algılaması ve Gelecek Önceliklerinin Belirlenmesi Araştırması”, Çanakkale Belediyesi Destekli,
2005.
Bilirkişilik ve Raporlar

T.C. Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, T.C. Ġstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar
Hukuk Mahkemesi, T.C. Bakırköy 1. ĠĢ Mahkemesi ve T.C. Beyoğlu 2. Asliye Ticaret
Mahkemesi Bilirkişilik görevleri (2009-2012).
12. İdari Görevler



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim
Kurulu Üyesi (Kasım 2011-Temmuz 2013).
T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü Bölüm
Başkan Yardımcısı (14 Nisan 2014 – halen)
T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı (28 Nisan 2014 –
halen)
13. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği, Kurucu Üyesi (2007’den itibaren)
14. Uluslararası Bilimsel Dergi Kurul Üyelikleri



Malaysian Journal of Research, Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: 2306-6350, ġubat 2013’den
itibaren.
Independent Journal of Management & Production, Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: 2236-269X,
Haziran 2013’den itibaren.
Wold of IFRS (Hakemli UFRS Dünyası Dergisi), Hakem Kurulu Üyesi, Nisan 2014’den itibaren.
15. Bilimsel Toplantı Düzenleme Komite/Kurul Üyelikleri



Ulusal Yerel Yönetimler Çalıştayı, Organizasyon Komitesi Üyesi. 06 - 07 Haziran 2003, Biga.
Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Destek (Lojistik) Komitesi Üyesi. 04 - 06 Haziran
2004, Çanakkale.
Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Bosna Hersek, Program Komite
Sekreterliği, 28 - 30 Nisan 2005, Çanakkale. (TÜBĠTAK ve TÜBA katkıları ile düzenlenmiĢtir.)
4








International Strategic Management Conference, Kongre Sekreterliği ve Destek Komitesi
Üyesi. 23 - 25 Haziran 2005, Çanakkale. (TÜBĠTAK katkısı ile düzenlenmiĢtir).
II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Destek Komitesi Üyesi, 15 – 16 Ekim 2005,
Çanakkale. (TÜBĠTAK katkısı ile düzenlenmiĢtir.)
II. International Strategic Management Conference, Kongre Sekreterliği ve Organizasyon
Komitesi Üyesi, 08 – 10 Haziran 2006, Ġstanbul. (TÜBĠTAK katkısı ile düzenlenmiĢtir.)
Uluslararası Troia Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Organizasyon ve Koordinasyon Kurulu
Üyesi. 25 – 27 Ağustos 2006, Çanakkale.
III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Organizasyon Komitesi Üyesi, 09 – 10
Aralık 2006, Çanakkale.
Çanakkale Turizm Çalıştayı, Moderatör, Çanakkale, 30 Nisan 2013.
III. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 08 Eylül 2013,
Balıkesir.
IV. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 18-19 Ekim
2014, Çatalca.
16. Son dört yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2010-2011
Bahar
Dersin Adı
Z/S
Genel Muhasebe I (Lisans)
Genel Muhasebe I (Lisans)
Finansal Yönetim (Lisans)
Finansal Yönetim (Lisans)
Financial Accounting (ERASMUS)
Finansal Tablolar Analizi
(Tezli Yüksek Lisans)
Genel Muhasebe II (Lisans)
Genel Muhasebe II (Lisans
Turizm
ĠĢletmeleri
Yönetim
Muhasebesi (Tezli Yüksek Lisans)
Turizm
ĠĢletmeleri
Yönetim
Muhasebesi
(Tezsiz
Yüksek
Lisans)
Seminer (Tezli Yüksek Lisans)
Genel Muhasebe I (Lisans)
Z
Z
Z
Z
S
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
2
2
2
2
3
-
Öğrenci
Sayısı
60
64
65
60
5
3
S
Z
Z
S
2
2
2
-
65
65
3
S
3
-
2
S
Z
2
2
-
1
60
Genel Muhasebe I (Lisans)
Z
2
-
64
Finansal Tablolar Analizi (Lisans)
Finansal Tablolar Analizi
(Tezli Yüksek Lisans)
Genel Muhasebe II (Lisans)
Genel Muhasebe II (Lisans
Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim
Muhasebesi (Lisans)
Turizm
ĠĢletmeleri
Yönetim
Muhasebesi (Tezli Yüksek Lisans)
Seminer (Tezli Yüksek Lisans)
Genel Muhasebe I (Lisans)
Genel Muhasebe I (Lisans)
Finansal Yönetim (Lisans)
Finansal Tablolar Analizi (Lisans)
Finansal Tablolar Analizi (Lisans)
Turizm ĠĢletmelerinde Finansal
Tablolar Analizi
(Tezli Yüksek Lisans)
Genel Muhasebe II (Lisans)
S
S
2
3
-
25
3
Z
Z
S
2
2
2
-
65
65
39
S
3
-
2
S
Z
Z
S
S
S
S
2
2
2
2
2
3
2
-
1
87
76
37
13
19
2
Z
2
-
96
Güz
2011-2012
Bahar
Güz
2012-2013
5
Bahar
2013-2014
Güz
Bahar
Genel Muhasebe II (Lisans
Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim
Muhasebesi (Lisans)
Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim
Muhasebesi (Lisans)
Turizm
ĠĢletmeleri
Yönetim
Muhasebesi (Tezli Yüksek Lisans)
Seminer (Tezli Yüksek Lisans)
Genel Muhasebe I (Lisans)
Genel Muhasebe I (Lisans)
Finansal Yönetim (Lisans)
Finansal Tablolar Analizi (Lisans)
Financial Accounting (ERASMUS)
Turizm ĠĢletmelerinde Finansal
Tablolar Analizi
(Tezli Yüksek Lisans)
Genel Muhasebe II (Lisans)
Genel Muhasebe II (Lisans)
Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim
Muhasebesi (Lisans)
Konaklama ĠĢletmeleri Yönetim
Muhasebesi (Lisans)
Turizm
ĠĢletmeleri
Yönetim
Muhasebesi (Tezli Yüksek Lisans)
Seminer (Tezli Yüksek Lisans)
Financial Accounting (ERASMUS)
Z
S
2
2
-
98
9
S
2
-
23
S
3
-
2
S
Z
Z
S
S
S
S
2
2
2
2
2
3
2
-
1
101
76
16
9
3
3
Z
Z
S
2
2
2
-
125
93
9
S
2
-
14
S
3
-
2
S
S
3
2
-
2
1
17. Katıldığı Bilimsel Toplantılardan Bazıları

19. Türkiye Maliye Sempozyumu, 10 – 14 Mayıs 2004, Belek – Antalya.

20. Türkiye Maliye Sempozyumu, 23 – 27 Mayıs 2005, Karahayıt - Denizli.

International Strategic Management Conference, 23 – 25 Haziran 2005, Çanakkale.

XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19 – 23 Nisan 2006, Bodrum.

II International Strategic Management Conference, 08 – 10 Haziran 2006, Ġstanbul.

17 World Congress of Accountants, 13 – 16 Kasım 2006, Ġstanbul.

XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23 – 27 Mayıs 2007, Antalya.

9. Vergi Kongresi, 11-12 Nisan 2008, Ġstanbul.

“Fresh Perspectives on Law”, BPP Law School, BPP London Waterloo, 11 Haziran 2013.

“Business Week”, Birbeck University of London and the School of Business, Economics, Informatics,
nd
th
Clore Management Centre, Londra, 24–27 Haziran 2013.

Gözlemci sıfatıyla “International Financial Reporting Standards (IFRS) Interpretations Committee”
Toplantısı, IASB Binası, Londra, 16 Temmuz 2013.
18. Akademik İlgi Alanları

Muhasebe Hukuk ĠliĢkileri

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
6

Borca Batıklık, Ġflas Erteleme

Fikri Mülkiyet
19. Diğer

Arı Mezunlar Derneği Üyesi

Türk Patent Enstitüsü, 08.04.2014 Tarihli “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifikası
7

Benzer belgeler