PDF Bakırköy Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

PDF Bakırköy Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu
2015
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
“ Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket
meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. ”
Sevgili Bakırköylüler,
Bir hizmet yılını “Daha Çok Çalışacağız Daha Çok Üreteceğiz” ilkesi ile hizmet dolu
olarak tamamlamış bulunmaktayız. Çağdaş, ilkeli, ilerici bir yönetim anlayışı ile ilçemizin hak
ettiği değeri, halkın refahını temin etmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hizmetimizin
hedefine insanı koyup hizmetlerimizi sevgiyle inşa ediyoruz.
İlçemiz sosyal, kültürel yapısı ve tarihi ile İstanbul’un en gözde yeri konumundadır.
Böylesine gözde bir ilçede hizmet vermek, hem büyük bir onur hem de büyük sorumluluk
gerektirmektedir. İşte bu sorumluluk ile belediyemizin bütün birimleri olanca gücü ile gece
gündüz çalışmaktadır. Yönetim anlayışımız durağan olmayıp gelişime, devinime açık ve kalite
odaklıdır. Hizmetin kalitesi, devamlığı yönetimimizin teminatı altındadır. Temel hedefimiz; her
bir Bakırköylünün bütün sosyal kültürel ve diğer hizmetlerimizden en azami derecede
faydalanması ve Bakırköylü olmanın ayrıcalığını hissetmesidir.
Belediyemiz 2015 performans hedeflerini; deneyimli yöneticilerimiz, ileri görüşlü
Belediye Meclis Üyelerimiz, Encümen Üyelerimiz ve çalışkan personellerimizden oluşan
profesyonel bir kadro ile başarılı bir şekilde yerine getirmiş bulunmaktadır. Belediyemizin
çağdaş, ilkeli, ilerici bir yönetim anlayışı ile kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde
elde edilmesine ve kullanılmasına önem vererek çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
2015-2019 Stratejik Planı'nın ilk dilimi olan 2015 performans hedeflerinin
gerçekleşmeleri ile faaliyetlerin başarılarının değerlendirmesini içeren 2015 Faaliyet Raporu'nu
bilginize sunarız. Mutlu, gülümseyen yüzleri görmek emeğimizin en büyük mükâfatıdır.
Kıymetli Bakırköylülere saygılarımı sunar, Bakırköy’ün hak ettiği hizmetleri alması
için azami gayret gösteren herkese teşekkür eder, gülümseyen yüzler ve mutlu yarınlar dilerim.
Dr. Bülent KERİMOĞLU
Bakırköy Belediye Başkanı
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER .........................................................................................................
1
A- Misyon ve Vizyon ...................................................................................................................
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................................
C-İdareye İlişkin Bilgiler .............................................................................................................
1-Fiziksel Yapı .............................................................................................................................
2-Örgüt Yapısı ..............................................................................................................................
3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar .................................................................................................
4-İnsan Kaynakları .......................................................................................................................
5-Sunulan Hizmetler ....................................................................................................................
4
5
9
9
18
31
32
37
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................................................
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...................................................................................................
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ....................................................................................................................
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ……………………………………………………………………....
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...................................................................................... ………………
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....................................................................
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.................................................................................
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ........................................................................................
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ....................................................................................................
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ......................................................................................................................
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.........................................................................................................
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ..........................................................................................................................
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ..................................................................................................
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ...................................................................................................
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ....................................................................................................
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...............................................................................................................
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...........................................................................................................
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ............................................................................................................................
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ.....................................................................................................
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...................................................................................................
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.............................................................................................
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ......................................................................................................
37
40
42
65
68
69
71
110
116
119
121
124
136
137
138
141
148
154
164
168
174
179
183
AMAÇ VE HEDEFLER .................................................................................................
184
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri .....................................................................................................
B- Temel Politika ve Öncelikler ...................................................................................................
184
186
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER …………………...
188
Mali Bilgiler..................................................................................................................................
188
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ …………
189
A - Üstünlükler .............................................................................................................................
B - Zayıflıklar ..............................................................................................................................
189
189
I.
II.
III.
IV.
ÖNERİ VE TEDBİRLER ..............................................................................................
190
EK-1 ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ..................................................
EK-2 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI ..............................................
191
191
V.
I.
GENEL BİLGİLER
Bakırköy Hakkında Genel Bilgiler
-
İlçemizin İsmi
İstanbul'un en eski ve gelenekli semtlerinden biri olan Bakırköy'ün tarihinin Roma
İmparatorluğu'na kadar gittiği, imparatorluğun Avrupa kesimini Bizantion'a bağlayan
anayol Via Egnatia'nın üzerinde bulunduğu, o dönemde Hebdomon adıyla tanındığı
bilinmektedir. Bizans'ın son dönemlerinde, bugünün Bakırköy'ü kimi kaynaklara göre "Makro
Hori" (Uzun Köy), kimi kaynaklara göre "Makri Köy" (Uzak Köy) adıyla anılıyordu.
Osmanlı döneminde de kullanılan Makriköy adı, Cumhuriyetin ilanından sonra, 1925'te yer
adları Türkçeleştirilirken Bakırköy'e çevrilmiştir.
-
İlçemizin Konumu
1989'a kadar sahip olduğu 275 km2'lik alanıyla İstanbul'un en büyük yüzölçümlü
ilçelerinden olan ve o dönem batıda Çatalca, kuzeyde Eyüp ve Gaziosmanpaşa'yla komşu olan
Bakırköy
1989
ve
1992
yerel
seçimleri
ile
önce Küçükçekmece daha
sonra Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinin ayrılması ile hem nüfus, hem de alan
olarak küçülmüştür.
İlçe sınırları kuzeyindeki E-5 Karayolu sınırı olup, Güngören ve Bahçelievler ilçeleri;
güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Çırpıcı deresi sınır olup, Zeytinburnu ilçesi, batısında
ve kuzey-batısında ise Küçükçekmece ilçesi bulunmaktadır. Bu sınırlar içerisinde Bakırköy
ilçesi 35 km2 alana kuruludur. Toplam 15 mahalleden oluşmaktadır. 1926'da ilçe olan
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
1
Bakırköy'den; 1957'de Zeytinburnu (Fatih'in batı mahallelerini de alarak), 1987'de
Küçükçekmece ayrılarak ilçe olmuştur. 1992'de Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören
(Esenler 1994'te Bağcılar ve Güngören ilçelerinin bazı mahallelerinden oluşmuştur.)
Bakırköy'den; Avcılar ise Küçükçekmece'den ayrılarak ilçe olmuştur. İstanbul'un gelişmiş ve
eski ilçelerinden biridir.
-
İlçemizin Tarihi
Bakırköy 4. yüzyılda, Büyük Konstantin döneminde saraylar, köşkler ve kiliselerle
donanmış bir sayfiye yeriydi. Roma döneminde Antik Çağ'daki önemini koruduğu gibi, aynı
zamanda askeri ve siyasi bir merkez olan "Hebdomon" adıyla anılmaktaydı. Roma döneminden
sonra "Septimum/Jeptimun" adıyla anılan ve Bizans döneminde bir askeri merkez haline gelen
yerleşim, sırasıyla Avar, Arap ve Bulgar saldırılarına uğradı ve yağmalandı. Sonraları 12.
yüzyıldaki Konstantinopolis'in Latinlerce işgali sırasında büyük ölçüde yakılıp yıkıldı.
Bizans'ın son dönemlerinde "Uzunköy" anlamına gelen "Makrohori" olarak adlandırılan
yerleşim birimi, 14. yüzyılın ortalarında Osmanlıların eline geçince adı "Makriköy"e dönüştü.
Yöreye müslümanların yerleşmesi 17. yüzyılda gerçekleşti. II. Abdülhamid döneminde gelişen
ve köşklerle donanan Makriköy, 19. yüzyıl sonlarından beri İstanbul'un bir ilçesi
durumundaydı. Makriköy, 1925'te ulusal sınırlar içindeki yabancı kaynaklı adların
değiştirilmesi
sırasında
"Bakırköy"
adını
almıştır.
İlçe
sınırları
içinde
bulunan Yeşilköy (Ayastefanos)
1877-1878'te Rus
işgaline uğramış,
3
Mart
1878'de Ayastefanos Antlaşması da burada imzalanmıştır. Burada yaşanan bir diğer önemli
tarihi olay ise, 31 Mart Olayı'nı bastırmak için Selanik'ten gelen Hareket Ordusu'nun 1909'da
buraya gelerek II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi kararını almasıdır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
2
Tarihi gelişmesi içinde, Antik Çağ'dan günümüze çeşitli tarihi eser bırakan Bakırköy'ün
önemli tarihi eserleri olarak, Bizans döneminden kalma Fildamı (Fildamı Sarnıcı), 17. yüzyıl
Osmanlı
mimarisini
yansıtan Baruthane,
aynı
dönemde
yapılan
ancak
1875'te Abdülaziz tarafından yeniden inşa edilen Çarşı Camii ve Çeşmesi, aynı dönemde
yaptırıldığı sanılan Şifa Hamamı, 19. yüzyılda yaptırılan Bez Fabrikası (Bakırköy Pamuklu
Sanayi Müessesesi), Yeşilköy yalıları, Bakırköy evleri, kiliseler, köşkler, Florya Deniz Köşkü
sayılabilir.
-
İlçemizin Demografik Yapısı
Bakırköy ilçesine ilişkin demografi analizi Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri
incelenerek yapılmıştır. Bu kapsamda Bakırköy İlçesinin İstanbul ve Türkiye nüfusuna oranı
hesaplanmıştır.
Bakırköy İlçesinin Nüfusu
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Türkiye
72.561.312
73.722.988
74.724.269
75.627.384
76.667.864
77.695.904
78.741.053
İstanbul
12.915.158
13.255.685
13.624.240
13.854.740
14.160.467
14.377.018
14.657.434
Bakırköy
218.352
219.145
220.663
221.336
220.974
221.594
223.248
0,30
0,30
0,30
0,29
0,29
0,29
0,28
1,69
1,65
1,62
1,60
1,56
1,54
1,52
Bakırköy Nüfusunun Türkiye
Nüfusuna Oranı %
Bakırköy Nüfusunun İstanbul
Nüfusuna Oranı %
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
3
A. Misyon ve Vizyon
Kamu idareleri için geliştirilen Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda, vizyon
bildirimi ile sorunlu konular tespit edilip, cevaplanarak, Bakırköy Belediyesi'nin misyonu
oluşturulmuştur.
Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği
durumu ifade eder. Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe
yönelmesini sağlayan amaçtır. Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon; kurum açısından iddia,
çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu gösteren geleceğe yolculuğun haritası, ilgili
paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür.
Vizyon bildirimi ise, belediyemizin ideal geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri
yapmak istediğimizin güçlü bir anlatımıdır.
Vizyon kavramı, birçok işlevi yerine getiren önemli bir role sahiptir. Öncelikle vizyon
bildirimi belediyemizin ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.
Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmesi diğer yandan
da ulaşılabilir olması amacıyla Vizyon Bildirimi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
4
Vizyon bildirimi oluşturulurken dikkat edilen hususlar:

Bugünden, yarını tahayyül etmektir.

Geçmişten geleceğe kurulan bir köprüdür.

Hayal etmek geleceği planlamaktır.

Planlama, geleceği hayal etmektir.

Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı
konumu anlatan kısa bir ifadedir.

İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir

Özgündür; aidiyeti belirtir.

Ayırt edicidir; diğer kurumlardan farklı olmalıdır.

Çekicidir; kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker.

Kısa ve akılda kalıcıdır.

İlham vericidir.

Gelecek için çalışanlara rehber olur.

Hedeflenen amaçlara ulaşmak için nasıl hareket etmek gerektiği konusunda yol gösterir.

Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar.

Doğru ya da yanlış değildir.

Bir planlama döneminde gerçekleşmek zorunda değildir.

Heyecan vericidir.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediye ile ilgili temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan
oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda Belediye'ye yüklenen görevler şu şekilde
belirtilebilir;

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetleri.

Çevre, temizlik ve katı atık hizmetleri.

Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklarla
ilgili hizmetler.

Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarla ilgili hizmetler.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
5

Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri.

Gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma kursları
ile ilgili hizmetler.
5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye'ye bazı yetki ve imtiyazlar da tanınmıştır.
Bunlar;
 Belde sakinlerinin mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet
ve girişimde bulunmak.
 Coğrafî ve kent bilgi sistemleri hizmetleri.
 Kanunların Belediye'ye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
 Özel kanunları gereğince Belediye'ye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların
tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis
etmek.
 Sıhhi, gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Belediye, belde sakinlerinin Belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
6
Belediye'nin yürüttüğü hizmetlere yasal altyapı oluşturan diğer bazı kanunlar
aşağıda yer almaktadır.
 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 1608 Sayılı Umuru Belediye'ye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
 3194 Sayılı İmar Kanunu
 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesin Dair Kanun
 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
 5378 Sayılı Engelliler Kanunu
 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
 5543 Sayılı İskân Kanunu
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
7
 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 1475-4857 Sayılı İş Kanunları
 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
8
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
Belediyemize ait taşınmazlar hakkındaki bilgiler de aşağıda verilmiştir. Söz konusu
taşınmazların bir kısmı diğer kamu, kurum ve kuruluşlarının kullanımına tahsis edilmiş olup,
bir kısmı da idaremize ait hizmet binaları, sosyal ve sağlık tesisleri, hayvan barınağı şeklinde
kullanılmaktadır.
Hizmet Birimleri
Bulunduğu Yer
Başkanlık Makamı
Merkez Bina 4. Kat
Özel Kalem Müdürlüğü
Merkez Bina 4.Kat
Başkan Yardımcısı Makamı
Merkez Bina 3. Kat
Başkan Yardımcısı Makamı
Merkez Bina 3. Kat
Yazı İşleri Müdürlüğü
Merkez Bina 3. Kat
İşletme Müdürlüğü
Merkez Bina 3. Kat
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Merkez Bina 3. Kat
Başkan Yardımcısı Makamı
Merkez Bina 2. Kat
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Merkez Bina 2. Kat
Bilgi İşlem Şefliği
Merkez Bina 2. Kat
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Merkez Bina Giriş
Kat/1.Kat
İç Denetim
Ek Hizmet Binası 2.Kat
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası 2.Kat
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası 1.Kat
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Ek Hizmet Binası 1.Kat
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası Giriş
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Adres
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İstanbul
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah.ŞükranÇiftliğiSok.
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy/İSTANBUL
9
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy/İSTANBUL
Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sok. No:1/B
Bakırköy / İSTANBUL
Ataköy 9. Kısım
Bakırköy / İSTANBUL
Ataköy 7/8.Kısım Mimar Sinan Villaları Karşısı
Bakırköy / İSTANBUL
Kartaltepe Mah. Safiye Sok. No:2
Bakırköy / İSTANBUL
Ataköy 7/8. Kısım
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. İncirli Yolu Sok. No:20 Bakırköy
/ İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fırın Sok. No: 1
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fırın Sok. No: 1
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fırın Sok.
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fırın Sok.
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fırın Sok.
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fırın Sok.
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Fırın Sok.
Bakırköy / İSTANBUL
Sakızağacı Mah. Kennedy Cad. No:200 Bakırköy
/ İSTANBUL
Sakızağacı Mah. Kennedy Cad. No:200 Bakırköy
/ İSTANBUL
Osmaniye Mah. Sığırtmaç Sok. No:1
Bakırköy / İSTANBUL
Sağlıklı Yaşam Merkezi
Osmaniye Mah. Bakırköy / İSTANBUL
Kartaltepe Sağlık Birimi
Kartaltepe Mah.
Bakırköy / İSTANBUL
Şenlikköy mah.
Bakırköy / İSTANBUL
Yeşilköy Mah.
Bakırköy / İSTANBUL
Ataköy 9. Kısım
Bakırköy / İSTANBUL
Eski Havaalanı Cad. No: 12
Bakırköy / İSTANBUL
Halk Eczanesi
Ek Hizmet Binası Giriş
Zabıta Karakolu
Ek Hizmet Binası Giriş
Makine Elektrik ve Sanayi İşleri
Şefliği
Ek Hizmet Binası Giriş
Çözüm Masası
Ek Hizmet Binası Giriş
Belediye Tiyatro Müdürlüğü
Yunus Emre Kültür ve
Sanat Merkezi
Sivil Savunma Uzmanlığı
Afet Yönetim Merkezi
Barış Manço Kültür Merkezi
Kartaltepe Kültür Merkezi
Binası
İspirtohane Kültür Merkezi
Leyla Gencer Kültür ve Sanat
Merkezi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Osmaniye Yerleşkesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şantiye Alanı Osmaniye
Yerleşkesi
Fen İşleri Müdürlüğü
Osmaniye Yerleşkesi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Osmaniye Yerleşkesi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Atölye Alanı Osmaniye
Yerleşkesi
Aşevi
Osmaniye Yerleşkesi
Taşınır Deposu
Osmaniye Yerleşkesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Tıp Merkezi
Şenlikköy Sağlık Birimi
Yeşilköy Sağlık Birimi
Ataköy Sağlık Birimi
Veteriner İşleri Müdürlüğü
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
10
Sokak Hayvanları Geçici
Bakımevi
Zabıta Müdürlüğü
Yeşilköy Zabıta Karakolu
Osmaniye Zabıta Karakolu
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kütüphane Şefliği
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Kartaltepe Şefkat Huzurevi
Osmaniye Şefkat Evi Binası
Kentsel Dönüşüm Merkezi
Yıkım Şefliği
Kültür ve Sosyal İşler Hizmet
Binası
Kartaltepe Beşir Göğüş
Parkı
Atatürk Spor ve Yaşam Köyü
Türkan Saylan Kız Misafirhanesi
Bakırköy Sanat Evi ve Kent
Müzesi
Yeşilköy Şefkat Huzurevi
Yeşilköy
Leyla Gencer Sanat ve Kültür
Merkezi
Evlendirme Memurluğu
BAKGEM
Basınköy Kreşi
Ataköy Kreşi
Yaşam Evi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad.
Bakırköy / İSTANBUL
Ataköy 9. Kısım Ayamama Deresi Mevkii
Bakırköy / İSTANBUL
Yeşilköy Mah.
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah.
Bakırköy / İSTANBUL
Kartaltepe Mah. Koşuyolu Cad. No: 45/A
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Çobançeşme Sk. No:1
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Çobançeşme Sk. No:1 Bakırköy /
İSTANBUL
Kartaltepe Mah. Terakki Cad. Yunus Nadi Sok.
No:30 Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah.
Bakırköy / İSTANBUL
Kartaltepe Mah. Millet Parkı
Bakırköy / İSTANBUL
Kartaltepe Mah. Millet Parkı
Bakırköy / İSTANBUL
İncirli Cad.
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. Metro İstasyonu Yanı Bakırköy /
İSTANBUL
Kartaltepe Mah. Pelinli Sok. No:15/1
Bakırköy / İSTANBUL
Yeşilköy Mah. İskele Cad. Limon Sok. No:11
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy / İSTANBUL
Osmaniye Mah. İncirli Yolu Sok. No:20
Bakırköy / İSTANBUL
Ataköy 2/5/6. Kısım Beyaz Lale Sok.
Bakırköy / İSTANBUL
İstanbul Cad. Dantelacı Sok. No:17
Bakırköy / İSTANBUL
Ahmet Cevdet İkdam Cad. Rauf Denktaş Sok.
Bakırköy / İSTANBUL
Ataköy7/8. Kısım
Bakırköy / İSTANBUL
Yeşilköy Mah. Ahmet Taner Kışlalı Sok. No:3
Bakırköy / İSTANBUL
11
İlçemiz sınırları dâhilindeki parklarımız
PARKIN ADI
ADRES
Bakırköy Botanik Park
İncirli E-5 Yanı
Atatürk Yaşam Köyü İçi Parkı
Osmaniye
İskender Iğdır Parkı
Osmaniye İsmail Erez Bulvarı Fırın Sok.
Dr. Sadık Ahmet Parkı
YEŞİL
ALAN
(m²)
PARK
ALANI
(m²)
59.600,00 96.000,00
-
-
3.592,00
4.484,00
Osmaniye İsmail Erez Bulvarı Sağlık
Merkezi yanı
950,49
2.164,29
Fildamı Üstü Dinlenme Alanı
Osmaniye Fildamı üstünde
170,63
2.592,73
Şehit Polis Mustafa Yurter Parkı
Osmaniye Ekrem Kurt Bulvarı Fildamı
önü
1.882,59
6.407,00
Şehit Er İlhan Yalçın Parkı
Veliefendi yolu Beyazevler sitesi altında
2.485,50
3.863,67
Oğuzhan Sitesi Parkı
Osmaniye Oğuzhan Site içi Tez Sok.
-
-
Fikret Otyan Parkı
Osmaniye Halk Pazarı yanı
1.168,00
1.479,00
Hatice Küçük Parkı
İncirli Lavanta Çiçeği Sok.
215,48
567,29
Selim-Kerim Altınok Kardeşler (Engelli)
Parkı
İncirli Lavanta Çiçeği-Olgunlar Sok.
313,11
638,43
Necati Akkuş Parkı
İncirli Pembeay Sok.
313,08
586,85
Sinan Şamil Sam Parkı
Kartaltepe Pelin Sok.
468,78
1.377,59
Limon Çiçeği Parkı
İncirli Limon Çiçeği Sok.
203,04
515,09
Beşir Göğüş Parkı
İncirli Cad. Zümrütevler Sok.
955,13
2.367,94
Başarı Sokak Parkı
İncirli Cad. Başarı Sok.
204,47
635,95
Mehmet Sait Parkı
Osmaniye Mehmet Sait Sok.
90,03
303,20
Terakki Aralığı Parkı
Terakki Cad. Biberoğlu Fırını Çıkmazı
756,78
1.530,97
Yayla Dağı Parkı
Kartaltepe Yıldıztepe Sok.
533,88
990,29
Akın Yolu Parkı
Kartaltepe Akın Sok.
893,21
1.191,41
Prof. Dr. Muammer Aksoy Parkı
Kartaltepe Akıncı Sok.
1.458,80
3.987,00
Piyale Paşa Sokak Parkı
Kartaltepe Terakki Cad. Piyale Paşa Sok.
Sağlık Ocağı arkası
-
-
Abdullah Cömert Parkı
Kartaltepe Sok. üzerinde
1.882,00
3.016,90
Pancarlı Sokak Parkı
Kartaltepe Terakki Cad. Pancarlı Sok.
111,25
275,38
Kartaltepe Karakol Yanı Parkı
Kartaltepe Park Önü Cad.
-
-
Millet Gezi Parkı
Kartaltepe Park Önü Cad. üzerinde
Hüdaverdi Parkı
Zuhuratbaba Hüdaverdi Çarşısı Sok.
393,00
1.681,42
Muhtarlık Parkı
Zuhuratbaba Bakır Sok.
433,00
1.229,25
Çamlık Atatürk Parkı
Zuhuratbaba Gül Bahçe Sok.
1.840,73
3.841,62
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
5.187,88 13.943,37
12
Bilal Bozkaya Parkı
Zuhuratbaba Yüce Tarla Cad.
458,60
1.368,43
Vankulu Sokak Parkı
Zuhuratbaba Vankulu Sok.
79,61
274,16
Santral Mağazası Arkası Çocuk Parkı
İncirli Cad. Santral Sok.
419,81
759,59
Eski Adliye Karşısı Çocuk Parkı
Zuhuratbaba Dr. Salih Zeki Sok.
32,00
314,80
İsmail Akyüz Parkı
Yüce Tarla Cad. Kubilay Sok.
382,70
664,50
Rüzgarlıbahçe Parkı
Zuhuratbaba Rüzgârlı Bahçe Sok.
-
-
Gençler Caddesi Parkı
Zuhuratbaba Gençler Cad. Köprü üst
geçit ilerisi
993,00
3.198,74
Yakut Sokak Parkı
Zeytinlik Yakut Sok. As.Şb. İlerisinde
892,00
1.955,63
On Temmuz Çocuk Parkı
Yeni Mahalle Ontemmuz Cad. İnzibat
karşısı
413,00
733,53
Sakızağacı Sahil Parkı
Kennedy Cad.-Veli Efendi Yolu üst geçit
yanında
-
-
Cevizlik Sahil Parkı
Kenndy Cad. Deniz Otobüsleri karşısında 3.311,82
Zeytindalı Parkı
Ataköy 1.Kısım Capacity
Ataköy 1.Kısım Çocuk Parkı
5.985,42
-
-
Ataköy 1.Kısım D6-D7 Blokları arasında
589,00
1.412,31
Ataköy 1.Kısım Muhtarlık Yanı Park
Alanı
Atatköy 1.Kısım D1-D3 Blokları arasında
768,00
-
Kazakistan Parkı (Geyikli Park)
Ataköy Galleria Kavşağı
Doğu Coşkunfırat Parkı
Ataköy 2.Kısım Strazburg Cad.
İlköğretim okulu karşısı
Atilla İlhan Parkı-Kavaklı Park
Ataköy 5.Kısım Conk Bayırı Cad.
A1 Blok Parkı
Ataköy 5.Kısım 19 Mayıs Sok.
Atapark
Ataköy 3-4.Kısım Muhittin Üstündağ
Okulu yanı
O 140-141 Blok Parkı
Ataköy 4.Kısım
-
-
O 169-170 Blok Arkası Park
Ataköy 4.Kısım Remzi Kazancıgil Cad.
-
-
Begonya-Açelya Blokları Parkı
Ataköy 11.Kısım
4.434,60
5.294,41
Karanfil Parkı
Ataköy 11.Kısım Olimpiyat Evi yanı
288,12
429,03
Barlas Küntay Parkı
Ataköy 5.Kısım Askeri lojmanlar
arasında
1.403,39
5.144,86
Maliye Lojmanları Parkı
Ataköy 5.Kısım Beyazlale Sok.
479,21
1.600,34
Emlak Otomasyon Parkı
Ataköy 5.Kısım Beyazlale Sok.
4,37
960,46
A 28-29 Bloklar Önü Park Alanı
Ataköy 7-8.Kısım Adnan Kahveci
Bulvarı
-
-
Barış Sitesi Parkları C2-L2-C1
Ataköy 7-8.Kısım Barış Sitesi
478,63
836,37
Gazi İ.Ö.O. Yanı Park Alanı
Ataköy 7-8.Kısım İğde Sok.
1.574,35
2.562,48
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
15.316,89 21.462,63
907,66
1.338,22
9.578,92 26.338,53
-
-
6.931,84 12.039,25
13
Martı Sitesi Parkı
Ataköy 7-8.Kısım Bahar Sitesi Yanı L-S
Blok önü
3.819,73
5.294,41
Martı Sitesi içi oyun alanı
Ataköy 7-8.Kısım İğde Sok. Martı Sitesi
314,39
328,09
Yosun Blokları Arası Park Alanı
Ataköy 7-8.Kısım Ata Sitesi
-
-
Deniz Blokları Arası Park Alanı
Ataköy 7-8.Kısım Ata Sitesi
-
-
Palmiye Sitesi Parkı
Ataköy 7-8.Kısım Palmiye Sitesi
İspirtohane arkası
-
-
A 21 Blok Parkı
Ataköy 7-8.Kısım Ardıç Sok. Turkuaz
Sitesi
2,99
627,20
Mimar Sinan Sitesi Parkı
Ataköy 7-8.Kısım Palmiye Sok.
-
-
Gazi Sitesi İçi Park Alanı
Atatköy 7-8.Kısım Gazi Sitesi içi I 16-L
8 Bloklar arası
-
-
Işık Villaları Parkı
Ataköy 7-8.Kısım Beyaz Lale Sok. Işık
Sitesi içi
117,95
584,51
D5 Blok Yanı Park
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok. Olimpiyat
Sit.
-
-
D5-D9 Blokları Arası Park
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok. Olimpiyat
Sit.
-
-
E2 Blok Önü Park
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok. Olimpiyat
Sit.
58,26
397,19
F1-D1 Blokları Parkı
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok. Olimpiyat
Sit.
49,14
396,30
S1-S5 Blokları Arası Park
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok. Yunus
Emre Sit.
-
-
S3-S4 Blokları Arası Park
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok. Yunus
Emre Sit.
-
-
D 11-12 Blok Parkı
Ataköy 9.Kısım Yüzücü Talat Yüzmen
Sok.
136,28
587,26
A1-B1 Blok Parkı
Ataköy 9.Kısım Defne Sok.
797,65
4.142,88
Hasan Taştan Parkı
Ataköy 9.Kısım Atrium arkası Menekşe
Sok.
1.499,00
2.299,52
B 27-28 Blok Parkı
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok.
4.576,64
7.693,95
A 14-15 Blok Parkı
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok.
1.712,78
3.458,17
Çakıltaşı Parkı A 18-19 Blokları
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok.
507,36
1.650,59
Şehit Er Ramazan Paşagöncü Parkı
Ataköy 9.Kısım Hasan Polatkan Lisesi ile
1.104,76
B 20 Blok arası
B 17-18 Blokları Parkı
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok.
85,21
567,31
B 12-13 Blok Parkı
Ataköy 9.Kısım Yüzücü Talat Yüzmen
Sok.
85,06
618,93
Eski Dostlar Parkı
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
3.176,14
7.451,57 11.815,31
14
Ahmet Sezgin (Mimoza) Parkı
Ataköy 9.Kısım B 10-11 Blokları
1.068,96
2.409,53
Nilüfer Parkı
Ataköy 9.Kısım A 10-11 Blokları
95,29
272,80
B3 Blok Parkı (Kardelen Parkı)
Ataköy 9.Kısım Uğur Mumcu Bulvarı
889,50
2.728,19
B2 Blok Parkı
Ataköy 9.Kısım Uğur Mumcu Bulvarı
-
-
Sahil (Çukur) Parkı
Yeşilköy Polat Rönesans Oteli yanı sahil
kısmı
-
-
Çınar Hotel Yanı Parkı
Yeşilköy Çınar Hotel yanı
1.257,65
2.069,45
Özgürlük ve Demokrasi Parkı-Olimpiyat
Yeşilköy Çınar Hotel karşısı Feneryolu
Cad..
3.018,50
5.650,15
Deniz Aktaş Parkı
Yeşilköy Havuzlu Kavşak önü
-
-
Röne Park
Yeşilköy İstanbul Cad. Şair Sok.
Ukrayna Parkı
Yeşilköy Serbesti Cad. Halk Pazarı arkası 2.695,79
4.387,84
Halit Ziya Uşaklıgil Parkı
Yeşilköy İstanbul Cad. İskele Cad.
kesişimi
2.090,05
3.443,06
Selin Erdoğan Parkı
Yeşilköy Ümraniye Bostanı Sok.
126,85
421,00
Mahmut Şevket Paşa Parkı
Yeşilköy Mahmut Şevket Paşa Cad.
373,75
1.048,19
Havacı Muzaffer Erdönmez Parkı
Yeşilköy Ümran Sok.
302,41
853,49
Toplu konutlar arası Park Alanı
Yeşilköy Halkalı Cad. Halk Pazarı yanı
-
-
Naima Sokak Parkı
Yeşilköy Naima Sok.
135,73
1.451,62
Acar Sokak Parkı
Şenlikköy Acar Sok. Uğur Sok.
kesişiminde
115,51
263,45
Özhan Canaydın Parkı
Florya Germeyan Sok.
687,04
1.275,61
Şükrü Sürmen Parkı
Şenlikköy Çiğdem Sok.
1.529,09
2.609,34
Germeyan Parkı
Florya Yeşilyurt Cad. Germeyan Sok.
680,08
1.196,02
Ziya Gökalp Parkı
Şenlikköy Deniz Sok.
1.184,26
2.163,29
Atatürk Parkı
Şenlikköy Florya Cad. Meydan Sok.
arasında
1.543,42
3.016,33
Bilgili Sokak Parkı
Florya Bilgili Caddesi
1.654,12
2.882,26
Çınar Sokak Park Alanı
Basınköy Çınar Sok. Havacı Lojmanları
altı
1.572,87
1.937,04
Havacılar Sitesi Parkı
Basınköy Ptt yanında
642,85
971,34
Ataköy 5.Kısım Çarşı arkası
Ataköy 5.Kısım Dumlupınar Sok.
-
-
Ataköy 5.Kısım Cami arkası
Ataköy 5.Kısım Dumlupınar Sok. (taksi
durağı yanı)
-
-
Ataköy 5.Kısım Öğretmenevi karşısı
Ataköy 5. Kısım Beyaz Lale Sokak
Öğretmenevi Karşısı
-
-
Ataköy 7-8.Kısım Ardıç Sok.
Ataköy 7-8.Kısım Mimar Sinan Sitesi ile
Gazi Sitesi Arası
-
-
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
7.015,52 13.919,35
15
Ataköy 7-8. Kısım İspirtohane Yanı
Ataköy 7-8. Kısım İspirtohane Yanı
-
-
Ataköy 7-8.Kısım Afet Koordinasyon
Bahçesi
Ataköy 7-8. Kısım Afet Koordinasyon
Merkezi Girişi
-
-
Atakent Taksi Durağı
Ataköy 7-8. Kısım Beyaz Lale Sokak
Arkası
-
-
Ataköy 9.Kısım A-19 Blok arkası
Ataköy 9.Kısım Hanımeli Sok.
-
-
Ataköy 9.Kısım B-30 Blok yanı
Ataköy 9.Kısım Ataköy metro durağı ile
B-30 Blok Arası
-
-
Ataköy 9.Kısım Ormanı
Ataköy 9.Kısım Ataköy Bulvarı Sinan
Erdem Spor Salonu karşısı
Atavak Spor Tesisleri karşısı
Ataköy 9. Kısım Uğur Mumcu Bulvarı
Sonu
-
-
Zabıta Müdürlüğü
Ataköy 9. Kısım Zabıta Müdürlüğü
-
-
Devlet Hastanesi İçi
Bakırköy Devlet Hastanesi İçi
-
-
Basınköy
Basınköy Havacılar Sitesi
-
-
Devlet Hastanesi İçi
Bakırköy Devlet Hastanesi İçi
-
-
Basınköy
Basınköy Havacılar Sitesi
-
-
11.Kısım Dinlenme Alanı
Ataköy 11.Kısım Kilitbahir Cad.
-
-
Gazi Sitesi Parkı
Atatköy 7-8.Kısım Gazi Sitesi karşısı
Ayamama tarafı
1.385,30
2.465,15
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
29.881,69 31.555,61
16
Belediyemiz envanterine kayıtlı taşıtlar listesi
TABLO 1 - TAŞITLAR TABLOSU
TAŞITIN CİNSİ
ADEDİ
Otomobiller
11
Minibüsler
15
Otobüsler
9
Kamyonlar
10
Kamyonetler
17
Pick-uplar
3
Ambulanslar
1
Kaldır Götür Aracı
1
Su tankeri
9
Akaryakıt tankeri
1
Vidanjör
2
Çöp Kamyonları
2
Yol Asfaltlama
5
Sepet Aracı
1
Midibüs
16
Vinç
1
Çöp Aracı
2
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
17
2. Örgüt Yapısı
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesine göre belediye örgütümüz kurulmuştur. Söz
konusu Kanun’un 49’uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve 22 Şubat 2007 tarih, 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik ” kapsamında ve Belediyemiz Meclisi kararları doğrultusunda kurulan
müdürlüklerimizin yer aldığı örgüt şemamız aşağıda yer almaktadır.
BELEDİYE BAŞKANI
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE TİYATRO
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETİM BİRİMİ
BAŞKANLIĞI
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN
YARDIMCISI
BAŞKAN
YARDIMCISI
BAŞKAN
YARDIMCISI
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL
YARDIM
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN
YARDIMCISI
BAŞKAN
YARDIMCISI
BAŞKAN
YARDIMCISI
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE
DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE
KORUMA VE
KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTARLIK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
18
BAKIRKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
10.10.1981 yılında Diyarbakır’da doğdu. Üniversite
mezunudur. Müteahhitlik ve müzik yapımcılık
işleriyle uğraşmaktadır. Üç dönem Cumhuriyet
Halk Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevinde
bulundu. STK ve Dernek üyelikleri devam
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
SÜLEYMAN NADİR ATAMAN
İSMAİL TAŞ
25.07.1966 yılında Erzincan/Tercan’da doğdu. İlk
ve orta öğrenimini Tercan Yatılı Bölge Okulu’nda
okudu. Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.
1990 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden mezun oldu. 1995-1997 yılları
arasında Hava Harp Okulu İnşaat Emlak Şubesi’nde
Subay olarak askerlik görevini tamamladı. 15 yılı
aşkın inşaat, mimarlık ve dekorasyon firması sahibi
olarak ticari faaliyetini devam ettirmektedir.
11.12.1967 yılında İstanbul’da doğdu. Özel Ermeni
Lisesi’nden mezun oldu. Sanayici olup, İngilizce ve
Ermenice bilmektedir. Resim, müzik ve doğa
sporları ile uğraşmakta olup evli ve bir çocuk
babasıdır.
NURHAN ÇETİNKAYA
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
19
ALİ RIZA AKYÜZ
10.02.1961 yılında Trabzon/Of’da doğdu. 1985
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği’nden mezun oldu. 1985–1987 yılları
arasında İngiltere’de dil eğitimi aldı. 1988 yılında
Enka’da çalıştı. 1989 yılında Akyüz Mühendislik ve
Alkan İnş. Müh. Tic.’de inşaat yapım
çalışmalarında bulundu. İnşaat Mühendisleri
Odası’nda Bakırköy Temsilcilik Kurulu Üyeliği ve
Başkanlığı, TMMOB Delegeliği yaptı. CHP
Bakırköy Kurucu, İlçe Meclis Üyeliği, Başkan
Yardımcılığı,
İlçe Sekreterliği, 2007-2009
Yıllarında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurultay
Delegesi olarak görev yaptı.
01.01.1963 yılında Sivas/Gürün/Karaveran’da
doğdu. İşletme mezunu olup, Uluslararası İşletme
Yüksek Lisansı yaptı. Uzun yıllar Mercedes Benz
A.Ş.’de çalıştı. Daha sonra Koç Allianz’da ve
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de yönetici olarak
çalıştı. 15 yıldır aktif olarak siyaset yapmaktadır.
Evli ve bir çocuk annesidir.
NEBAHAT YILDIRIM
29.12.1964 yılında Kütahya’da doğdu. 1992 yılında
İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1993
yılında Civil Hukuk Bürosu’nu kurdu. O tarihten bu
yana İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık
hizmetine devam etmektedir.
TANER KAZANOĞLU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
20
10.10.1964 yılında Sivas’ta doğdu. Ticaret
Lisesi’nden mezun oldu. Emeklidir. 1989 yılında
SHP’de Gençlik Komisyonu’nda görev yaparak
siyasete atılmıştır. Beş yıldır ilçe yöneticisidir. İlçe
Sekreteri olarak görev yapmaktadır.
MUZAFFER ŞAHİN
01.09.1960 yılında Kars’ta doğdu. İlk, orta ve lise
eğitimini Kars’ta tamamladı. 1977 yılında
Almanya’da ön lisans eğitimi aldı. 2009-2014
yıllarında İl Genel Meclis Üyeliği yaptı. Ticaretle
uğraşmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
YAHYA GÖKTAŞ
01.01.1956 yılında Samsun/Çarşamba’da doğdu.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra Mercedes
Benz Fabrikasından emekli oldu. 1974 CHP Üyesi,
1992-1994 SHP İlçe Yöneticiliği, 1995 CHP
Yöneticiliği, 1997-1999 Bakırköy, 2012–2013
Bakırköy İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
KENAN ŞAHİN
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
21
AYŞE TANSEL GÜLMEZOĞLU
19.07.1957 yılında İstanbul/Fatih’de doğdu.
Babasının subay olması nedeniyle 11 yılda 10 okul
değiştirerek İstanbul Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar
Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini
İstanbul Tıp Fakültesi’nde yaptıktan sonra eğitim
için Amerika’ya gitti. Türk Hava Yolları’ndan
emekli oldu. 10 yıl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve 3
yıl Enka okullarında doktorluk yaptı. 2010 yılından
bu yana Alman Tekstil Firması Otto’da işyeri
hekimliği görevine devam etmektedir.
12.12.1967 yılında Bakırköy’de doğdu. İlk
eğitimini Cengiz Topel İlkokulu’nda tamamladı.
Orta ve lise eğitimini Saint Benoit Fransız
Lisesi’nde,
üniversite
eğitimini
İstanbul
Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans
Johson&Nales Uluslararası Ticaret, Jelsim Bütçe
Planlama Uzmanlığı, Masko Mobilya İhracat
Danışmanlığı yapmıştır.
ŞÜKRÜ AYDIN
14.12.1979 yılında Bakırköy’de doğdu. Cumhuriyet
Halk Partisi’nde Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.
2002-2009 yılları arası çeşitli dönemlerde ilçe
yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Ticaret
Meslek Lisesi mezunu olup, özel bir şirkette
yöneticilik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
MAHİR ÇELİK
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
22
İBRAHİM GÜNDÜZ
20.02.1960 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve
ortaokulu Elazığ’da, lise ve yüksekokulu
İstanbul’da tamamladı. Ticari hayatına 1983 yılında
reklam ve turizm şirketini kurarak başladı. Son 30
yıldır TURSAB, İATA-UFTA, İstanbul Ticaret
Odası üyeliği devam etmekte olup ayrıca birçok
inanç kuruluşu ile Uluslararası Hava Taşımacılığı
ve TURMOB’a da üyedir. İki turizm şirketinin
yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği devam
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
HATİCE SELLİ DURSUN
04.07.1985 yılında Antalya/Manavgat’ta doğdu.
Henüz 1 yaşını doldurmadan ailesinin İstanbul’a
gelmesi ile Bakırköy’de ikamet etmeye başladı. İlk
ve orta öğrenimini Osmaniye İlkokulu’nda
tamamladı. Adile Mermerci Anadolu Lisesi’nden
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.
2006 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemleri
Uzmanlığı ve Yöneticiliği yapmaktadır.
EMRAH TOPKAYA
16.01.1961 yılında Kars/Merkez’de doğdu. İlk, orta
ve lise eğitimini Kars’ta tamamladı. Bulgaristan’da
Ekonometri bölümünü bitirdi. Otuz yıldır kendisine
ait olan firmada yöneticilik görevi ile Azerbaycan
Bakü’de
Michelin
lastiklerinin
ana
distribütörlüğünü üstlenmektedir. Ayrıca egzoz
fabrikası sahibi olup, otomotiv sektöründe alımsatım işleri yapmaktadır. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
23
17.08.1970 yılında Sivas/Akpınar’da doğdu. 25
yıldır siyasetin içindedir. 1998 yılından bu yana
müzik sektöründe işveren olarak çalışmaktadır. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
BAKİ GÖVTEPE
EMEL TIĞLI
30.10.1968 yılında Beypazarı’nda doğdu. İlk, orta
ve lise eğitimini Kars/Abana’da yaptı. İki yıl
Anadolu Üniversitesi’nde İşletme okudu. CHP’de
Bakırköy ilçesi 2004-2008 yıllarında Kadın Kolu
Başkanlığı, Kadın Kolları İl ve Kurultay Delegeliği
ve İstanbul Ana Kademe İl Kongre Delegeliği yaptı.
Serbest ticaretle uğraşmakta olup, halen Hafa İnşaat
Turizm’de çalışmaktadır.
20.11.1962 yılında Ordu’da doğdu. Lise mezunu
olan ÇALIŞ, CHP Bakırköy İlçe Sekreterliği ve
CHP Bakırköy İlçe Örgütten Sorumlu Başkan
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ticaret
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
HASAN ÇALIŞ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
24
27.12.1984 yılında Bakırköy’de doğdu. İşletme
Fakültesi mezunu olup, 3 yıldır kendi muhasebe
bürosunu işletmektedir. İki yıldır Mali Müşavir olan
Yeliz TOPRAK ile evlidir.
TAŞKIN TOPRAK
04.04.1969 yılında Mardin’de doğdu. 1976 yılında
Bakırköy’e taşındı. 1976 yılından bu yana
Bakırköy’de esnaflık yapmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.
SELİM MALGAZ
08.04.1963 yılında İstanbul’da doğdu. İnşaat
mühendisidir. Orta derecede Almanca, Farsça ve
Sırpça bilmektedir. Bir çocuk babasıdır.
İRFAN KURTULMUŞ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
25
01.05.1952 yılında Görele’de doğdu. 09.08.1967
yılında SSK’lı olarak çalışmaya başladı. 03.11.1973
yılında askerlik görevini tamamlamıştır. 1969
yılında CHP üyesi oldu. 2004 yerel seçimlerinde
Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 30 Mart
2014 tarihinde yeniden Meclis Üyesi seçildi.
ZİYA ÇIKIT
SİNAN EMRE KIZILTUĞ
02.09.1977 yılında Ankara’da doğdu. İlköğretim,
lise ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamladı.
Lise yıllarında CHP Gençlik Kolları Liseler
Sorumlusu olarak siyasete başladı. Daha sonraki
yıllarda İl ve İlçe Gençlik Kolları’nda üye ve
yöneticilik görevlerinde bulundu. 2012–2013
yıllarında Bakırköy İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı.
İthalat ve ihracat üzerine bir şirketi bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
25.07.1960 yılında Diyarbakır’da doğdu. Nişantaşı
Rüştü Uzel Lisesi’nden mezun oldu. Çeşitli
dönemlerde İl Başkan Yardımcılığı, Engelliler
Komisyon Başkanlığı, İstanbul İl Kadın Kolları
Başkanlığı’nda görevlerde bulundu. 33 Ermeni
Kilisesi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve
korolarda aktif görev almaktadır. Evli ve iki çocuk
annesidir.
MARGARİT DİKME
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
26
01.01.1960
yılında
Merzifon’da
doğdu.
İlköğrenimini İstanbul ve Merzifon’da, lise
eğitimini Bakırköy Ticaret Lisesi’nde, üniversite
eğitimini ise Eskişehir İktisadi Ticari İlimler
Akademisi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı.
Toprak Holding’de iş hayatına başladı. Satış
Müfettişliği Bölge Müdürlüğü, Satış Direktörlüğü
görevlerinde bulundu. Evli ve bir kız babasıdır.
ALİ TÜRKOĞLU
MUSTAFA HARPUTLUOĞLU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
01.10.1952 yılında Trabzon/Akçaabat’ta doğdu.
Orta öğrenimini Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde
tamamladı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu. 36 yıldır
Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir, Bağımsız
Muhasebe Denetçisi olarak faaliyet göstermektedir.
Halen Mali Müşavirler Derneği Onur Kurulu
Başkanlığı’nı yapmaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
27
İBRAHİM KELEŞ
SERVET TORAMAN
IŞIL İLGİN OKTAY
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
10.04.1967 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Almanya’ da tamamladı. 1987 yılında
Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni
kazandı. 1993–1996 yılları arasında Mesa
Bahçeşehir Şantiyesi’nde makine parkı sorumlusu
olarak görev aldı. 1997–2001 yılları arasında
Şahinler Holding’de İmalat Müdür Yardımcılığı
görevinde bulundu. 2001 yılından sonra Serbest
Meslek olarak iş hayatına devam etmektedir.
02.05.1950 yılında Erzurum/Hasankale’de doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da yaptı. 1969
yılında üniversite için İstanbul Bakırköy’e
yerleşmiştir. 45 yıldır Bakırköy’de ikamet
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ticaretle
uğraşmış olup, Avrupa Yakası Erzurumlular
Dernek Başkanı’dır. Bakırköy’de birçok dernekte
üyeliği bulunmaktadır.
15.11.1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
oldu. Bakırköy’de uzun yıllar serbest avukatlık
yaptı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve
Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği
yaptı. Halen İdare-Vergi Hukuku Komisyonu’na
aktif olarak katkı sağlamaktadır. Greenpeace,
TEMA, Tohum, Otizm gibi pek çok sivil toplum
kuruluşunda aktiftir. 2013 yılından itibaren Resmi
Arabuluculuk Hizmetleri de vermektedir. Evli ve
bir çocuk annesi olup, halen İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim
Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır.
28
HASAN KAPTAN
01.02.1956 yılında Elazığ/Kamışlık’ta doğdu. 1972
yılından bu yana İstanbul’da ikamet etmektedir.
Lise mezunudur. Akaryakıt ve beyaz eşya
sektöründe bayilikler işletti. Elazığ İşadamları
Derneği ve Yaren Harput Derneği’nde yöneticilik
görevine devam etmektedir. Bakırköy Elazığlılar
Derneği’nin fahri başkanıdır. 1993 yılında Refah
Partisi’nde siyasete başladı. Şu anda da Ak Parti’de
siyasete devam etmektedir.
03.01.1966 yılında Aydın’da doğdu. İlköğretim ve
lise eğitimini Aydın’da yaptı. 1988 yılında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde 25 yıldır
ikamet etmekte olup, iki çocuk annesidir.
FATMA ELMASGÜL TORUN
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
29
KOMİSYON LİSTESİ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
MAHİR ÇELİK
MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ
SELİM MALGAZ
İSMAİL TAŞ
DAİMİ ENCÜMEN
TAŞKIN TOPRAK
DİVAN KÂTİPLERİ
ASİL ÜYELER
HATİCE SELLİ DURSUN
AYŞE TANSEL GÜLMEZOGLU
ALİ TÜRKOĞLU
YEDEK ÜYELER
ŞÜKRÜ AYDIN
SİNAN EMRE KIZILTUĞ
İMAR ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU
ÇEVRE ve SAĞLIK KOMİSYONU
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
ALİ RIZA AKYÜZ
AYŞE TANSEL GÜLMEZOGLU
MUSTAFA HARPUTLUOĞLU
SİNAN EMRE KIZILTUĞ
NEBAHAT YILDIRIM
MUZAFFER ŞAHİN
İSMAİL TAŞ
HATİCE SELLİ DURSUN
ŞÜKRÜ AYDIN
İRFAN KURTULMUŞ
EMEL TIĞLI
HASAN ÇALIŞ
HASAN ÇALIŞ
KENAN ŞAHİN
TAŞKIN TOPRAK
EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR
KOMİSYONU
ULAŞIM KOMİSYONU
ALT YAPI KOMİSYONU
MUZAFFER ŞAHİN
ALİ TÜRKOĞLU
ALİ RIZA AKYÜZ
ZİYA ÇIKIT
HASAN ÇALIŞ
SELİM MALGAZ
HATİCE SELLİ DURSUN
EMRAH TOPKAYA
YAHYA GÖKTAŞ
İBRAHİM GÜNDÜZ
İBRAHİM GÜNDÜZ
İSMAİL TAŞ
NURHAN ÇETİNKAYA
BAKİ GÖVTEPE
KENAN ŞAHİN
HUKUK KOMİSYONU
ENGELLİLER KOMİSYONU
AB VE DIŞ İLİŞKİLER
KOMİSYONU
TANER KAZANOĞLU
AYŞE TANSEL GÜLMEZOĞLU
NEBAHAT YILDIRIM
NEBAHAT YILDIRIM
NURHAN ÇETİNKAYA
HATİCE SELLİ DURSUN
SÜLEYMAN NADİR ATAMAN
SELİM MALGAZ
SELİM MALGAZ
İBRAHİM GÜNDÜZ
MARGARİT DİKME
ŞÜKRÜ AYDIN
EMEL TIĞLI
ŞÜKRÜ AYDIN
NURHAN ÇETİNKAYA
TARİFE KOMİSYONU
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER
KOMİSYONU
DEPREM ve DOĞAL AFET
KOMİSYONU
NURHAN ÇETİNKAYA
YAHYA GÖKTAŞ
HASAN ÇALIŞ
ALİ TÜRKOĞLU
SİNAN EMRE KIZILTUĞ
MUZAFFER ŞAHİN
KENAN ŞAHİN
NURHAN ÇETİNKAYA
KENAN ŞAHİN
SİNAN EMRE KIZILTUĞ
HASAN ÇALIŞ
SİNAN EMRE KIZILTUĞ
MUZAFFER ŞAHİN
MUZAFFER ŞAHİN
EMRAH TOPKAYA
TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ
KOMİSYONU
HARİTA KOMİSYONU
SİNAN EMRE KZILTUĞ
EMEL TIĞLI
İSMAİL TAŞ
ALİ TÜRKOĞLU
HATİCE SELLİ DURSUN
NURHAN ÇETİNKAYA
MARGARİT DİKME
SÜLEYMAN NADİR ATAMAN
İRFAN KURTULMUŞ
MUZAFFER ŞAHİN
AYŞE TANSEL GÜLMEZOĞLU
SELİM MALGAZ
BAKİ GÖVTEPE
MARGARİT DİKME
ŞÜKRÜ AYDIN
SANAT KOMİSYONU
TURİZM KOMİSYONU
T.C. MARMARA BELEDİYELER
BİRLİĞİ
İSMAİL TAŞ
İBRAHİM GÜNDÜZ
1. ASİL ÜYE NEBAHAT YILDIRIM
NURHAN ÇETİNKAYA
NEBAHAT YILDIRIM
2. ASİL ÜYE HATİCE SELLİ DURSUN
BAKİ GÖVTEPE
MARGARİT DİKME
1. YEDEK ÜYE İRFAN KURTULMUŞ
EMEL TIĞLI
HASAN ÇALIŞ
2. YEDEK ÜYE ŞÜKRÜ AYDIN
HATİCE SELLİ DURSUN
AYŞE TANSEL GÜLMEZOĞLU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
30
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemiz sahip olduğu ve tüm birimlerinde kullanılan teknolojik donanım aşağıda
listede sıralanmıştır.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Bilgisayar
Bilgisayar Ekranı
Kablosuz İletişim SWİTCH
Personel Takip Program Yazılımı
Sabit Telefonlar
Telsiz Telefonlar
Telsiz şarj aleti
El telsizi
Santraller
Telefon Santrali (ELEKTRONİK)-DİJİTAL)
Faks Cihazları
Terminal Hizmetleri Sunucusu
Harita Sunucusu
Güvenlik Duvarı ve FİREWALL
Veri Tabanı sunucusu
NVİ ile Tam Entegrasyon
Sayısal Arşiv
Belediye Uygulamalarında Tam entegrasyon (NETCAD-MISEBYS)
Kitap Okuma Makinesi
Projeksiyon Perdeleri
Projeksiyon Makinası
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları
Fotokopi Makinesi
Fotokopi, Fax, Scaner
WEBMANEGED SWİTCH
IBM DS 3512 STORAGE ÜNİTESİ
IBM M4 Sunucu
SERVER 2660 DUAL CORE
SERVER PROLIANT DL 380
SCANNER
Ozalit Mak.
Santral Ünitesi
DATABASE SERVER
GIS SERVER
Türkçe Ses Sentezleyici
Fotoğraf Makinesi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
462
462
10
1
443
33
10
166
30
36
17
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
45
10
30
1
2
1
1
80
1
6
1
1
3
4
31
4. İnsan kaynakları
Belediyemizin teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48, 49 ve 50.
maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki
hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve
zabıta birimlerinden oluşur.”
“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile
gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak
gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler
oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin
kararıyla olur.”
“Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü
yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
“ Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro
sayısına bağlı kalınmaksızın, belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde; nüfusu 50.000'e kadar
olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört
belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. ”
“ Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek olup, yeniden değerleme katsayısı ile
çarpımı sonucunda bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.’’
Bakırköy Belediyesi çalışanlarının 2009–2015 yılları arasında istihdam türlerine göre
hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Memur personel sayısında 2013 yılına kadar
önemli bir artış bulunmazken, 2013 yılında sözleşmeli personellerin memur olarak atanması
neticesinde memur sayısının arttığı gözlenmiştir.
İşçi personel sayısında azalma yaşanmıştır. Sözleşmeli personel sayısında ise 2011–
2012 yıllarında artış, sonrasında azalma görülmektedir.
Bakırköy Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı (2009-2015)
Yıl
Memur
Sözleşmeli
İşçi
Toplam
2009
287
0
288
575
2010
269
0
267
536
2011
266
4
251
521
2012
268
31
241
540
2013
296
1
234
531
2014
306
3
232
541
2015
310
1
229
540
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
32
2015 yılsonu itibariyle belediyemizin mevcut personel durumu aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı
MÜDÜRLÜKLER
Memur
Personel
İşçi Personel
Sözleşmeli
Personel
TOPLAM
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2
9
0
1
0
0
12
BAŞKANLIK
6
1
0
0
0
0
7
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
4
0
0
1
0
0
5
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
5
0
3
0
0
9
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
7
0
2
0
0
10
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
10
11
0
3
0
0
24
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
15
12
1
11
0
0
39
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
12
10
10
17
0
0
49
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11
4
22
6
1
0
44
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
12
11
4
7
0
0
34
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6
2
32
1
0
0
41
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
71
11
1
0
0
0
83
BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
0
1
0
0
4
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
5
0
3
3
0
0
11
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2
3
5
3
0
0
13
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
8
2
27
2
0
0
39
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2
3
3
0
0
0
8
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
5
9
4
7
0
0
25
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4
1
9
6
0
0
20
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
1
0
0
0
4
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6
1
1
1
0
0
9
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
1
3
6
3
0
0
13
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
6
3
0
0
12
SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2
4
1
4
0
0
11
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3
1
0
0
0
0
4
BAŞKA KURUMLARDA ÇALIŞANLAR
1
1
2
6
0
0
10
193
117
138
91
1
0
540
TOPLAM
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
33
Belediyemiz personellerinin 2015 yılına ait öğrenim durumlarını gösteren bilgiler
tablo ve grafikte görülmektedir.
PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU ANALİZİ
MEMURLAR
ORAN %
İŞÇİLER
ORAN %
Okur Yazar
0
0,00
1
0,44
İlkokul Mezunu
2
0,65
52
22,71
Ortaokul Mezunu
13
4,19
41
17,90
Lise Mezunu
99
31,94
94
41,05
Yüksekokul Mezunu
55
17,74
10
4,37
Üniversite Mezunu
126
40,65
31
13,54
Yüksek Lisans
15
4,84
0
0,00
TOPLAM
310
100
229
100
Memur Personel
Yüksek Lisans ;
4,84%
İlkokul Mezunu;
0,65%
Ortaokul Mezunu;
4,19%
Okur Yazar; 0,00%
Üniversite Mezunu;
40,65%
Lise Mezunu;
31,94%
Yüksekokul Mezunu;
17,74%
Okur Yazar
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Yüksekokul Mezunu
Üniversite Mezunu
Yüksek Lisans
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Lise Mezunu
34
İşçi Personel
Üniversite Mezunu
13,54%
Okur Yazar
0,44%
Yüksek Lisans
0%
İlkokul Mezunu
22,71%
Yüksekokul Mezunu
4,37%
Lise Mezunu
41,05%
Ortaokul Mezunu
17,90%
Okur Yazar
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Yüksekokul Mezunu
Üniversite Mezunu
Yüksek Lisans
Lise Mezunu
Bakırköy Belediye Başkanlığı Personel Yaş Dağılımı
YAŞ ARALIĞI
MEMURLAR
ORAN %
İŞÇİLER
ORAN %
0-20 yaş arası
0
0,00
0
0,00
20-30 yaş arası
22
7,07
0
0,00
30-40 yaş arası
54
17,36
75
32,75
40-50 yaş arası
87
27,97
119
51,97
50-60 yaş arası
125
40,19
35
15,28
60-65 yaş arası
23
7,40
0
0,00
TOPLAM
311
100
229
100

Yaş dağılımı tablosuna 1 sözleşmeli memur eklenmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
35
Personel Yaş Dağılımı ( Sayı )
350
311
300
229
250
200
150
125
119
87
75
100
35
54
23
22
50
0
0
0
0
0
0-20 yaş
arası
20-30 yaş
arası
30-40 yaş
arası
40-50 yaş
arası
MEMURLAR
50-60 yaş
arası
60-65 yaş
arası
TOPLAM
İŞÇİLER
Personel Yaş Dağılımı ( Oran )
100
100
100
80
51,97
60
32,75
40
20
0,00
15,28
27,97
7,07
0,00
40,19
0,00
17,36
7,40 0,00
0
0-20 yaş
arası
20-30 yaş
arası
30-40 yaş
arası
40-50 yaş
arası
50-60 yaş
arası
MEMURLAR
60-65 yaş
arası
İŞÇİLER
MEMURLAR
TOPLAM
İŞÇİLER
Belediyemiz personellerinin 2015 yılına ait yaş durumlarını gösteren bilgiler yukarıda
tablo ve grafikte görülmektedir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
36
5. Sunulan Hizmetler
a. Özel Kalem Müdürlüğü
Gelen evrak sayısı, 544
Giden evrak sayısı, 311
Kurum içi Giden, 3414
1- Ali ÖZÜTEMİZ (Kıvırcık Ali) Anma Etkinliği
Trafik kazasında hayatını kaybeden, Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı “Kıvırcık
Ali” lakaplı, Ali ÖZÜTEMİZ, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde düzenlenen
organizasyonla anıldı. Sanatçılar arasında; Zerrin Özer, Sabahat Akkiraz, Alişan, Hüsnü
Şenlendirici ile Taksim Trio, Hüseyin Turan, Belkıs Akkale, İlkay Akkaya, Latif Doğan, Erdal
Erzincanlı, Kıvırcık Ali’nin çocukları Eren ve Ecemgül Özütemiz ile birçok sanatçının
katıldığı anma programı yapılmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
37
2- Ramazan Etkinlikleri
Belediye Başkanlığımızca düzenlenen, “RAMAZAN ETKİNLİKLERİ”
kapsamında her akşam 10 bin kişiye iftar yemeği verilmiştir. Fildamı Parkı’nda ve Dr.
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaklaşık 5.500 kişiye iftar yemeği
verilirken ayrıca her akşam farklı bir mahallede sokak iftarı yine her akşam metrobüs
durağı yakını, pazar yeri yakını gibi noktalarda da iftar yemeğinde binleri aynı sofrada
buluşturuldu. Botanik Parkı’nda ramazan eğlenceleri ve konserlerin yanı sıra Ramazan
ayı süresince Mobil ile İdarenin uygun gördüğü yerlerde haftanın 5 günü, Sabit olarak
Fil damında, paket olarak ise Bakırköy Devlet Hastanesi önünde Ramazan ayı süresince
halkımıza yemek hizmeti verilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
38
3- Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde Felsefe Kongresi
Dünyanın konularında en ünlü filozofları arasında gösterilen filozoflar
Agamben, Stoterdijk, Steigler ve Vattimo ile Modernizm konulu konferansta konuşmacı
olarak bulunmuştur.
Modernizm konferansına hukuk ve siyaset teorisi alanındaki yapıtları dünyada
büyük yankı uyandıran ünlü İtalyan filozof Giorgio Agamben, yeni mekan ve melez
gerçeklikler anlayışı ile ün yapan Alman filozof Peter Sloterdijk, teknik ve farmakoloji
alanındaki yapıtlarıyla tanınan Fransız filozof Bernard Steigler ve Hermeneutik
Komünizm projesinin sahiplerinden İtalyan filozof Gianni Vattimo katımıştır.
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde katılımın ücretsiz
olduğu etkinlikte simultane tercüme de yapılmıştır. Volkan Çelebi ve Ahmet
Soysal’ın konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı etkinliğin birinci gününde
“Modernizm ve Nihilizm” konusunda Sloterdijk ve Vattimo sunum yaptılar.
Konferansın ikinci gününde (Pazar) “Modernizm ve Devlet Sorusu” konusunda
Agamben ve Steigler sunum yapacak ve tüm konuşmacılar açık oturuma katılım
sağlanmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
39
Bütçe Uygulama Sonuçları
Özel Kalem Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
917.350,00
917.350,00
1.197.128,01
2.SGK Devlet Primleri
602.000,00
602.000,00
121.275,11
3.Mal ve Hizmet Alımı
7.489.000,00
7.489.000,00
4.200.502,96
-
-
-
5.Cari Transferleri
50.000,00
50.000,00
7.391,85
6.Sermaye Giderleri
20.000,00
20.000,00
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
9.078.350,00
9.078.350,00
5.526.297,93
4.Faiz Giderleri
Toplam
b. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan kamu kurum
ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek üzere Mal ve Hizmet
Alımları işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yerine getirmektedir. Ayrıca,
Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulaması ile ilgili
esas ve usulleri belirlemek için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu yürürlüğe konmuş ve
Müdürlüğümüz yapacağı ihalelere ilişkin İhale Sözleşmelerini bu kanun çerçevesinde hazırlamaktadır.
Müdürlüğümüzde herhangi bir Mal veya Hizmet alımı söz konusu olduğunda öncelikle
Gerçekleştirme Görevlisi bütçede yeterli ödeneğin var olup olmadığını kontrol etmekte, daha sonra ilgili
talebi bağlı bulunduğu Harcama Yetkilisine (Birim Amiri) sunmakta ve Harcama Yetkilisi gerekli
gördüğü takdirde alımlara ait dosyaları düzenleyen birime bildirerek koordinasyon içerisinde
çalışılmaktadır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
40
KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
09-20 Kasım 2015
10 gün süreli
“ADAY MEMUR EĞİTİM PROGRAMI”
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
18-30 Mayıs 2015
11 gün süreli
BELEDİYE “ZABITA PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ”
4734 SAYILI KANUNUN 22.MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI
MÜDÜRLÜK
TARİH
KONUSU
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
02 – 05 Mart 2015
28 Saat
(09.00-17.00)
Belediye Personeline yönelik “KAMU
İHALE SİSTEMİ” ile ilgili eğitim semineri
27-31 Temmuz 2015 / 35
Saat
(09.00-17.00)
“GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM
KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR
YÖNETMELİK
BELEDİYELERDE
İSTİHDAM
ÇEŞİTLERİ,
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL UYGULAMALARI - DİSİPLİN
UYGULAMALARI – MALİ HAKLAR, ÖRNEK
MAAŞ HESAPLAMA ÇALIŞMALARI –
SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK
MEVZUATI “ Eğitim Semineri
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe Uygulama Sonuçları
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
360.719,00
241.000,00
248.345,35
2.SGK Devlet Primleri
40.877,00
40.877,00
27.014,22
3.Mal ve Hizmet Alımı
13.298.454,00
195.500,00
78.387,05
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
460.036,64
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
13.700.050,00
477.377,00
813.783,26
1.Personel Giderleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
41
c. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1. Ulaşım ve Araç Desteği Sağlanmasına Yönelik Yürütülen Faaliyetler
Engellilere kesintisiz ulaşım hizmeti
Bakırköy Belediyesi ilçede oturan omurilik felçlileri, kas hastaları ve tekerlekli sandalye
kullanmak zorunda olan yurttaşlara üç adet engeliler için dizayn edilmiş ve bir adet kiralık
araçlar ile hizmet sunarak engelleri ortadan kaldırıyor.
Bakırköylülerin acılı günlerinde de yanındayız.
İlçemiz vatandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda kiralanarak hizmete sunulan cenaze araçları
ile içi ve il dışı cenaze nakilleri gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca Cenaze yakınlarının da ulaşımlarının
sağlanması amacıyla toplu taşıma araçlarıda cenaze anında tahsis edilmektedir.
2015 Yılında Cenaze nakil aracı ile cenazelerin memleketlerine naklinin sağlanması üzere
19.adet dilekçeyle başvuruda bulunulmuş olup, Başkanlık Makamı onayı ile cenazelerin defnedilecek
olduğu memleketlerine nakli sağlanmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
42
Ayrıca vatandaşlarımızca il dışındaki cenazelere katılım için araç sağlanması üzere 51.adet
dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Başkanlık Makamı onayları ile 51.adet araç tahsis edilerek 1.550
Kişinin il dışı cenazelerine katılmaları üzere ulaşımları sağlanmıştır.
Belediyemize cenaze nakil ve cenaze yakınlarının ulaşımlarının il dışına memleketlerine
sağlanması için 250 adet dilekçe ile başvuruda bulunulmuş, Başkanlık Makamı onayı ile başvuruların
cenaze nakillerinin sağlanması yanında cenazeye katılacak olan 8.500 kişinin de ulaşımları sağlanmıştır.
Ve ilçemiz coğrafi sınırları içerisindeki camilerden kalkan cenazelerde, cenaze cemaatinin mezarlıklara
ulaşımlarının sağlanması üzere devamlı araç tahsisinde bulunulmaktadır.
“BAKIRKÖYLÜLER 100. YILINDA DA ŞEHİTLERİ UNUTMADI”
İlçemiz sakinlerinden ve ( Kamu kurum ve kuruluşları ile okullar dâhil olmak üzere )
gelen Çanakkale Şehitliği Ziyareti programları talepleri doğrultusunda 1920 vatandaşımızın
Çanakkale şehitlik ziyaretleri sağlanmıştır.
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 10 Kasımda Anıtkabir’i Ziyaret ettik”
Belediyemiz Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Özel Kalem Müdürlüklerinin
organizesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri ile 10 Kasım
Büyük önder Atatürk’ ün ebediyete intikalinin 77. Yıl dönümü anma etkinlikleri yönelik
ilçemiz okulları ve sakinlerinden gelen talepler üzerine, tertiplemiş oldukları Anıtkabir Ziyaret
ve Anma programları kapsamında (27+1), (30+1) kişilik resmi Midibüs araçlar ve İhale
Kanunu Kapsamında kiralanan araçlar ile ( 27 + 35 + 45 Kişilik otobüsler ve Midibüsler ) ile
750 kişilik ilçe sakinlerimizin (Kamu kurum ve kuruluşları ile okullar dâhil olmak üzere )
Anıtkabir ziyaretleri sağlanmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
43
BAKIRKÖYLÜLER, MEVLANA’YI KONYA’DA ANDI
Belediyemize ilçe sakinlerinizden gelen Konya ili Mevlana Hz.Türbe ziyareti, talebi
üzerine ihale kapsamında kiralanan 45. kişilik otobüs araçlar ile Başkanlık Makamı onayı
doğrultusunda 360. Kişiden oluşan İlçe sakini vatandaşlarımızın ulaşımları gidiş dönüş olarak
sağlanmıştır.
BAKIRKÖYLÜLER, HACI BEKTAŞ-I VELİ’Yİ NEVŞEHİR’DE AND
Hacı Bektaş-ı veli Hz. Kültür ve Türbe ziyareti talebinde bulunan 1.250 Kişiden oluşan
vatandaşlarımızın ulaşımları gidiş dönüş olarak sağlanmıştır.
Gençler Samsun'da
İlçemiz Gençlerinin 19 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirecek oldukları Samsun ili
etkinlik programı kapsamında kiralık araçlardan 45 kişilik 1 adet otobüs araçlar tahsis
edilmiştir.
Belediyemize çeşitli sebeplerle il dışı eşya nakli içi dilekçe ile başvuruda bulunan 17.kişinin il
dışı eşya nakilleri, Başkanlık Makamı onayı ile sağlanmıştır.
İlçemizdeki vatandaşlarımızdan, tüm amatör spor kulüplerine, Okullar, bazı kamu kurumları,
kamu yararına faaliyet sürdürmekte olan dernek ve sivil toplum örgütlerinin il içi yapacak
oldukları hizmetler, geziler, kültürel, eğitim, sosyal ve sportif etkinlikler için 1.258.Adet dilekçe
ile araç tahsis istemi başvurusunda bulunulmuş ve bu araç tahsis istemleri karşılanmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
44
2015 yılı içerisinde vatandaşlarımızdan, İlçemizdeki tüm amatör spor kulüplerine, Okullar, bazı
kamu kurumları, kamu yararına faaliyet sürdürmekte olan dernek ve sivil toplum örgütlerinin il
dışı yapacak oldukları hizmetler, geziler, kültürel, eğitim, sosyal ve sportif etkinlikler için
260.Adet dilekçe ile araç tahsis istemi başvurusunda bulunulmuş, Başkanlık Makamının
260.adet onayı ile il dışı araçlar ve şoförlerin görevlendirilmesi yapılmış, bu kapsamdan 10.500.
kişinin il dışı ulaşımları gidiş dönüş olarak sağlanmıştır.
İlçemiz Yeşilköy Mahallesinde Çarşamba günleri kurulmakta olan semt pazarına ilçe
merkezimizin 8 (Sekiz) ayrı noktasından hareket ederek ilçe sakinlerimizin ulaşımları gidiş
dönüş olarak sağlanmıştır.
İlçe sakinlerimizin kültürel, gezi ve sosyal etkinlikleri programları gibi toplu etkinliklerine,
cenazelere cenaze aracımız ile cenazelerinin nakli ve cenazeye katılacak yakınlarının ulaşımları
da düşünülerek araç tahsisinde bulunulmuştur.
Müdürlüğümüz Otobüs, Midibüs ve Minibüs araçları ile Belediyemiz memur personellerinin
servis hizmetleri ile birlikte ilçemiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan memur
personellerden talepte bulunmaları halinde Belediyemiz memur personel servis hizmetlerinden
yararlandırılmaktadır.
İlçemizdeki tüm spor branşların (Futbol, yüzme, voleybol, tenis, basketbol, atletizm, vs.)
faaliyet vermekte olan amatör spor kulüpleri, Bakırköy Spor Kulübüne ve İlçemizdeki Okullara
İstanbul içi ve İstanbul dışındaki spor faaliyetleri için 2015 yılında araç desteği sağlanmıştır.
Müdürlüğümüz Dijital Baskı Atölyesi Büro olarak; Belediyemiz ve Müdürlüğümüzün
yürütmekte olduğu görev alanımıza giren konuların yanında eğitim, spor, sosyal ve kültürel
etkinliklerle ile ulusal ve dini bayram kutlamalarının ilçe sakinlerimize gerekli duyuru, tanıtım
bilgilendirmelerin sağlanması için ilanların Branda afişlere baskı ve asılma işleri yapılmaktadır.
Ayrıca tüm araçlarımıza belediyemizin yürütmekte olduğu proje ve faaliyetlerinin tanıtımının
sağlayan araç giydirmeleri yapılmaktadır.
ULAŞIM HİZMETİVERENTAŞITLAR
2015 YILI
Otobüs (31+1)
Minibüs
5
10
Minibüs (Engelliler için)
4
Cenaze aracı
2
Otobüs (27+1)
20
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
45
Sürücülü Kiralık Otobüs (31+1) - (35+1 ) ve (45 + 1)
15
Sürücülü Kiralık Minibüs (12+1) , (14+1) ve (15+1)
17
27 +1 Kişilik Midibüsle Servis Hizmeti verilen personel sayısı
31 +1 Kişilik Midibüsle Servis Hizmeti verilen personel sayısı
594
150
12 + 1, 14 +1 ve 15+1 Kişilik Minibüsle Servis Hizmeti verilen personel sayısı
90
İlçemizdeki Halil Vedat Fıratlı İlköğretim Okulu inşaat halinde olduğundan, okul
öğrencilerden Halil Bedii Yönetken İlköğretim okulunda eğitim ve öğretimini
sürdürmekte olan öğrencilerden servis hizmeti verilen sayısı.
30
Servis Hizmetleri Harici Midibüs ve Otobüsle taşınan il içi kişi sayısı
42750
2. İdari Faaliyetler
Müdürlüğümüze 01.01.2015 ve 31.12.2015 tarihleri arasında gelen giden evrak sayısı
3.948 adettir. Belediyemizin diğer müdürlükler kadrosunda olup, Müdürlüğümüz emrinde
görev yapan 32 kişi işçi personelin puantajları tutularak kadro müdürlüklerine
gönderilmektedir.
Arşiv yönetmeliği kapsamında, günümüz teknolojik imkânlar kullanılarak birim arşivi
oluşturularak çalışmalarına devam edilmektedir.
Müdürlüğümüz iş atölyelerinde kullanılmakta olan küçük el alatleri ile Makine ve
Techizat ihtiyaçlara göre yenilenmektedir.
2015 yılı şubat ve mart aylarını kapsayacak şekilde Ulaşım ve Atölye Destek
Hizmetlerinin 2 ( İki ) ay / 59 ( Ellidokuz ) gün süre ile karşılanması ( 50.Adet Araçların
kiralanması, 10.Kişi sürücü personel ve 2.Kişi atölye destek hizmetleri personellerin
çalıştırılması ) Hizmet Alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlığı
altında yer alan 21.Maddesinin b-) bendi kapsamında ve Hizmet Alımları Uygulama
Yönetmeliğine göre 22/01/2015 tarihinde saat 90:30 da ihalesi yapılmış, İhale Komisyonunun
22/01/2015 tarihli kararı ve İhale Komisyonunun Kararının İhale yetkilisince 22.01.2015
tarihinde onaylaması ihale 28/ 01 / 2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
Belediyemiz Meclis kararı ile İhalesinin yapılması uygun görülen , Belediyemizin 2015
-2016- 2017- 2018 Yıllarını kapsayacak şekilde 3 ( Üç ) yıl / 36 ( Otuzaltı ) ay / 1.096 (
Bindoksanaltı ) gün süre ile Ulaşım ve Atölye Destek Hizmetlerinin sağlanması ihalesi (
113.Adet Araçların kiralanması, 59.Kişi sürücü personel, 2.Kişi İş Makinesi Operatörü, 19.kişi
diğer atölye destek hizmetleri personeli ve 4857 Sayılı İş Kanunun 30.maddesi kapsamında 3.
kişi engelli personellerin çalıştırılması ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun , Uygulanacak İhale
Usulleri Başlığının 19.cu Maddesinde yer alan Açık İhale Usulü kapsamında, Hizmet Alımları
Uygulama Yönetmeliğinin 24/03/2015 Salı günü, saat 11:00 da yapılmış ve İhale
Komisyonunun 26/03/2015 tarihinde alınan kararın , 26/03/2015 tarihinde İhale Yetkilisince
Onayı ile İhale 16/04/2015 tarihinde İdaremiz ile yüklenici arasında sözleşmeye bağlanmıştır.
2015 – 2016 takvim yılı içinde Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan 101.Adet
Araçların 2015-2016 yılları içerisinde sona eren zorunlu mali sorumluluk tarafik sigortalarının
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
46
yaptırılması hizmet alımı İhalesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19.Maddesine göre Açık
İhale Usulü Hizmet Alımı İhaleleri, Uygulama Yönetmeliği Kapsamında 04.08.2015 Salı
günü, saat 11.00 da yapılmış ve İhale Komisyonunca 04.08.2015 tarihinde alınan Kararının,
İhale Yetkilisince 05.08.2015 tarihinde onayı ile İhale 26/08/2015 tarihinde sözleşmeye
bağlanmıştır.
2016 Takvim yılı İçerisinde Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin Akaryakıt
ihtiyaçlarının karşılanması üzere ihtiyaç duyulan 1.000.000 LT., Motorin ve 50.000 LT
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alım İhalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19.Maddesi Açık
İhale Usulü Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Kapsamında 01/12/2015 Pazartesi
günü, saat 10:00 da yapılmış ve İhale Komisyonunca 01/12/2015 tarihinde saat 11:00’ da
alınan Kararının, İhale Yetkilisince 02/12/2015 tarihinde onayı ile İhale 24/12/2015 tarihinde
sözleşmeye bağlanmıştır.
Müdürlüğümüz imkanları dahilinde tamir, bakım ve onarımları yapılamayan araçlar ile
iş makinelerinin arızalarının giderilmesi işleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22.Maddesi
kapsamında piyasada faaliyet sürdürmekte olan firmalara yaptırılarak hizmete sunulmaktadır.
3. Atölye Faaliyetleri
İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim ve öğretim vermekte olan resmi
okulların Ahşap işleri ( sıralarının tamir,bakım ve onarımları, masa,dolap,sıra ihtiyaçlarının
karşılayarak, öğretmen odası ve sınıf dizaynı vb.) ve Metal - Demir işlerini ( Okulların dire
duvar üstü demir korkulukları,demir kapı yapımı ve tamir,bakım ve onarım işleri v.b) yapmak
ve yaptırmaktır. Belediyemizin Ağaç ve ağaç ürünleri ile ilgili (Masa,dolap,bilgisayar masası
elbise dolabı ve oturma banklarının ahşap kısımları v.b) ihtiyaçların üretimi ile tamir,bakım
ve onarımları yapılmaktadır. Ayrıca Demir İşleri ve Kaynakhane Büromuzda; Her yıl düzenli
olarak kurban kesim yerlerinin hazırlanması, kesim bitimi malzemelerin kaldırılıp bir sonraki
kurban bayramındaki kesim yerinde kullanılmak üzere muhafaza altına alınması,
Belediyemizin tüm birimlerinin demir ve kaynak işlerinin yapımları ile ilçemiz dahilinde
ihtiyaç duyulan metal ve metal ürünlerinin imali ( Kent Mobilyaları, çöp konteynırları, Köprü
korkuluk demirleri, Okullara Basketbol potaları ve çöp sepetleri v.b.) işlerin yanında
Bakırköy Kaymakamlık Makamınca yürütülen kaçak İşgallerin tahliye ve yıkımlarına ilişkin
çalışmalarına yardımcı olabilmek üzere oksijen kesimi yapmak üzere kesim ekibi ve ekipmanı
olarak hizmet verilmektedir. Müdürlüğümüz Dijital Baskı Atölyesinde; Araç giydirme,
Belediyemiz birimleri ve Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu görev alanımıza giren konuların
yanında Eğitim, spor,sosyal ve kültürel etkinliklerle ile ulusal ve dini bayram kutlamalarının
ilçe sakinlerimize gerekli duyuru, tanıtım , bilgilendirmelerin sağlanması için ilanların Branda
afişlere baskı ve asılma işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca dini bayramlarımızdan olan kurban
bayramlarında ilçemiz sakinlerinin dini vecibelerini yerine gedirmelerine yardımcı olabilmek
(Kurban Kesimi) amacıyla kurban kesim Çadırlarının Kurulumu Kaldırılıması ve muhafazası
yanında Ramazan aylarında İftar Çadırlarının kurulması ve Ramazan ayı bitimi kaldırılarak
muhafazası hizmetleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
47
1. 2015 Mali Yılı içerisinde Müdürlüğümüz envanter kayıtlarında yer almakta olan 118 adet
faal araç ve iş makineleri çeşitli aksamlarından (motor, şanzıman, diferansiyel, lastik,
radyatör, yağlama, elektrik, makas, fren ve hidrolik vs.) olmak üzere kısa ve uzun süreli
tamirler olmak üzere 2.078,00 kez tamire girmiş olup, araçlar ve iş makinelerinin tamirleri
giderilerek araçlar ve iş makinelerinin hizmete devamları sağlanmıştır.
Bakımı yapılan araç verileri
Hizmet aracı
İş makinesi
Hizmet araçlarının yaş ortalaması
İş makineleri yaş ortalaması
Üretilen kent mobilyası
2015
106
12
17,28
27,14
232
2. Müdürlüğümüz imkanları dahilinde tamir, bakım ve onarımları yapılamayan araçlar ile iş
makinelerinin arızalarının giderilmesi işleri piyasada faaliyet sürdürmekte olan firmalara
yaptırılarak hizmete sunulmaktadır.
2015 ARAÇ TAMİRHANE BÖLÜMÜNDE YAPILAN FAALİYETLER
YAPILAN İŞLER
BİRİMİ
MİKTARI
1
Araç lastik değişimi
ADET
184
2
Elektrik arızası için iş emri ile başvuruda
ADET
677
3
Tamirhanemizde yapılamayan işler, nedeniyle serviste tamir, bakım ve
onarımı yapılan araçlar
ADET
384
4
Araçlara yağ bakımı ve filtre değişimi yapılması
ADET
526
5
Atölyemizde çeşitli Aksanlarından tamir, bakım ve onarımları yapılan
araçlar
ADET
785
TOPLAM
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
2.556,00
48
Müdürlüğümüz Dijital Baskı Atölyesinde aşağıda listede yer verilen işler yapılmıştır.
2015 DİJİTAL BASKI ATÖLYESİNDE YAPILAN FAALİYETLER
YAPILAN İŞLER
BİRİMİ
1
Otobüs ve Midibüs araçların giydirmesi
2
Folyo Kesimi
3
Rekflektör Folyo Kesim
4
Dekotalı Folya Görsel Baskı
5
Özel Baranda Görsel Reklam Baskı
6
Branda Afiş Baskı
7
Raket Kâğıt Baskı
MİKTARI
ADET
31
2
M
400
2
M
384
2
M
125
2
M
3.520
2
M
12.000
2
M
7.200
Müdürlüğümüz ahşap işleri ve marangozhanemizde aşağida listede yer alan ürünlerin
imalati yapilarak
belediyemiz birimlerine, ilçemizdeki bazi kamu kurum ve
kuruluşlarina, kamu yararına faaliyet sürdürmekte olan bazi derneklerlere ve ilçemiz
mahalle muhtarlıklarının yürütmekte oldukları hizmetlerde kullanmak üzere devri
yapılmıştir.
S.
S.
İç İmkanlarla üretimi
yapılan büro mobilyaları
Birimi
1
Çerçeveler
2
İç İmkanlarla üretimi
yapılan büro mobilyaları
Birimi
Miktarı
No
Adet
64
15
Ahşap Tek Kişilik
Soyunma Dolapları
Adet
22
Dosya Dolabı Büyük Boy
Adet
59
16
Ahşap Çift Kişilik
Soyunma Dolapları
Adet
6
3
Çalışma Masaları
Adet
13
17
Yemek Masaları
Adet
11
4
Muhtelif Dolaplar
Adet
43
18
Etajerler
Adet
6
5
Öğrenci Dolapları
Adet
52
19
Ahşap Kapı
Takım
2
No
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Miktarıı
49
6
Toplantı Masaları
Adet
6
20
Tezgâh Altı Mutfak
Dolabı
Adet
7
Ahşap Portmantolar
Adet
4
21
Ahşap Duvar Bordürü
Metre
8
Küçük Sehpa
Adet
38
22
Ahşap Afiş Çıtası
Adet
9.314,00
9
Camekânlı Dolaplar
Adet
2
23
Bilgisayar Masaları
Adet
1
10
Kesonlar (Çekmeceli)
Adet
64
24
Küçük Boy Dosya Dolabı
Adet
55
11
Çekmeceli Şifonyerler
Adet
16
25
Kürsüler
Adet
1
12
Muhtelif Kapaklar
Adet
1
26
Sehpalar
Adet
21
13
Bilgisayar Kasa Altlığı
Adet
19
27
İlan Panoları
Adet
29
14
Bank Tahtaları
Adet
6.884,00
28
Ahşap Ayaklık
Adet
50
S.
No
İç İmkanlarla üretimi
yapılan büro mobilyaları
S.
Birimi
Miktarı
No
İç İmkanlarla üretimi
yapılan büro mobilyaları
6
118,6
Birimi
Miktarı
ı
29
Ahşap Ayaklık
Adet
50
40
Tezgâh Üstü Mutfak
Dolabı
Adet
30
Bankolar
Adet
7
41
Ahşap Platform
Metre
31
TV.Ünitesi
Adet
2
42
Muhtelif Masalar
Adet
2
32
Ecza Dolabı
Adet
1
43
Banklar
Adet
680
33
Ahşap Şövale
Adet
27
44
Büyük Boy Dosya Dolabı
Adet
45
34
Ahşap Kanepe
Adet
1
45
Çalışma Masaları Muhtelif
Adet
15
35
Kedi Kulübesi
Adet
2
46
Kokteyl Masaları
Adet
25
36
Ahşap Tabutlar
Adet
8
47
Dosya Dolabı
Adet
2
37
Ahşap Raflar
Adet
106
48
Camekanlı Sergi Masaları
Adet
5
38
Camekanlı Kitaplık
Adet
2
49
Camekanlı Çekmeceli Sergi
Masaları
Adet
11
39
Camekanlı Sergi Kutu
Dolapları
Adet
3
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
50
5
320
İlçemizdeki okullar ve kamu kuruluşları için Atölyemizde üretilen ahşap ürünleri
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
51
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
52
MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İÇ İMKANLARIMIZ İLE ÜRETİMİ YAPILAN VE RESMİ OKULLARA, KAMU KURUM VE
KURULUŞLARI İLE KAMU YARARINA FAALİYTELERİ SÜRDÜRMEKTE OLAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ,
AMATÖR SPOR KULÜPLERİ VE MUHTARLIKLARA DEVRİ YAPILAN TAŞINIRLARIN DÖKÜMÜ
S.
No
İç İmkanlarla üretimi yapılan
büro mobilyaları
S.
Birimi
Miktarı
Çalışma Masaları (Muhtelif )
Adet
7
2
Kesonlar (Çekmeceli)
Adet
2
Ahşap Portmantolar (Muhtelif
boy)
Adet
1
No
Birimi
Miktarı
13
Tezgâh Üstü Mutfak
Dolabı (5metrelik)
Adet
1
12
14
Öğrenci Dolapları
Adet
52
7
15
Toplantı Masaları
(Büyükboy)
Adet
2
Çalışma Masaları
(Özel Yapım Takım
Halinde)
Adet
16
17
Çekmeceli Şifonyerler
Adet
Ahşap Tek Kişilik
Soyuma Dolapları
Adet
18
Muhtelif Dolaplar
3
4
İç İmkanlarla üretimi
yapılan büro
mobilyaları
Adet
15
İlan Panoları
Adet
16
Dosya Dolabı Büyük Boy
Adet
55
5
3
1
3
6
Küçük Boy Dosya Dolabı
Adet
14
19
6
20
4
21
Muhtelif Dolaplar
7
Konsollar
Adet
1
Yemek Masaları
Adet
2
Kürsüler
Adet
Adet
Sehpalar (Ahşap Büyük boy)
8
Adet
1
9
Küçük Sehpa
Adet
7
22
Ahşap Raflar
Adet
2
10
Dosya Dolabı (Özel Yapım)
Adet
2
23
Ahşap Afiş Çıtası
Adet
50
11
Camekanlı Dolaplar
Adet
5
24
Ahşap Şövale
Adet
8
12
Tezgâh Altı Mutfak Dolabı
(5metrelik)
Ahşap Duvar Bordürü
Metre
15
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Adet
1
25
53
Müdürlüğümüzce iç imkânlarımız ile üretimi yapılan ve belediyemiz birimlerine devri
yapılan dayanıklı taşınırların dökümü.
S.
No
İç İmkanlarla üretimi yapılan
malzemeler
Muhtelef Kapaklar
S.
Birimi
Miktarı
Adet
19
1
9
TV Ünitesi
Adet
2
2
10
Küçük Boy Dosya Dolabı
Adet
40
3
4
7
Ahşap Tek Kişilik Soyunma
Dolabı
Adet
Soyunma Dolapları
Adet
17
12
1
Miktarı
11
Adet
Özel Yapım
Camekanlı
Çekmeceli Masalar
Adet
Kesonlar (Çekmeceli)
Adet
Bilgisayar Kasa
Altlığı
Adet
51
Çerçeveler
Adet
2
Muhtelif Dolaplar
Adet
67
Tezgâh Üstü Mutfak
Dolabı (2 Metrelik)
Adet
1
Tezgâh Altı Mutfak
Dolabı (2 Metrelik)
Adet
1
5
1
13
Çalışma Masaları ( Özel Yapım
Takım Halinde)
Adet
Ahşap Şövale
Adet
10
14
39
15
8
Muhtelef Ebatlarda
Özel Yapım
Camekanlı
Çekmeceli Masalar
Birimi
11
5
6
No
İç İmkanlarla
üretimi yapılan
malzemeler
Sehpalar (Ahşap Büyük boy)
Adet
18
16
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
54
S.
No
İç İmkanlarla üretimi yapılan
malzemeler
Ahşap Raflar
S.
Birimi
Miktarı
Adet
Adet
40
18
Miktarı
1
31
Çalışma Masaları (Muhtelif)
Birimi
Yemek Masaları
104
17
19
No
İç İmkanlarla
üretimi yapılan
malzemeler
Adet
Muhtelif Masalar
Adet
1
Tezgâh Altı Mutfak
Dolabı (5 Metrelik)
Adet
Tezgâh Altı Mutfak
Dolabı ( 3,5 Metrelik)
Adet
1
İlan Panoları
Adet
13
Ahşap Duvar
Bordürü
Metre
58
Ahşap Raflar
Adet
104
38
Toplantı Masaları
Adet
1
39
Bankolar (Özel
Yapım)
Adet
7
32
Çalışma Masaları (Takım
Halinde)
Adet
Küçük Sehpa
Adet
3
33
16
20
34
Kesonlar (Çekmeceli)
Adet
73
21
1
35
Büyük Boy Dosya Dolabı
Adet
41
22
36
Ahşap Çift Kişilik Soyunma
Dolapları
Adet
24
Toplantı Masaları (Büyük boy)
Adet
25
Kokteyl Masaları
Adet
26
Ahşap Afiş Çıtası
Adet
20
40
Etajerler
Adet
5
27
Ahşap Ayaklık
Adet
20
41
Ahşap Kanepe
Adet
1
28
Bank Tahtaları
Adet
6.884
42
Kedi Kulübesi
Adet
2
43
Tezgâh Altı Mutfak
Dolabı ( 2,5 Metrelik)
Adet
1
23
7
37
1
25
1
29
Ecza Dolabı
Adet
30
Tezgâh Altı Mutfak Dolabı (1,5
Metrelik)
Adet
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
1
55
Müdürlüğümüzce İlçemiz dahilinde kullanılmak üzere iç imkânlarımız ile Demir İşleri ve
Kaynakhane Bölümünde üretimi yapılan Kent Mobilyası (Bank) dökümü.
DEMİR İŞLERİ VE KAYNAK BÜROSUNCA İMALATI
YAPILAN ÜRÜNLER
S.NO
MALZEMENİN CİNSİ
BİRİM
MİKTARI
1
BANKLAR (KENT MOBİLYASI )
Adet
680
2
CENAZE TABUTLARI
Adet
8
TOPLAM
688
Müdürlüğümüz Kaynakhane ve Demir İşleri Atölyesinde iç imkânlarımız ile üretimi yapılan ve
belediyemiz birimlerine devri yapılan taşınırların dökümü.
S.
No
İç İmkanlarla üretimi
yapılan malzemeler
Mikta
Birimi
Demir Aksamlı 4 katlı raf
yapımı
1
İlçe genelinde Afiş bağlama
tabelaları
3
5
Adet
Seyyar Sinema gösterimi için
araç kasa dizaynı
4
Miktar
ı
Adet
20
Resim tabelası
Adet
20
7
Ayaklı Tabela
Adet
5
8
Oyun sahnesi
Adet
6
10
1
2
Adet
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Birimi
20
Adet
Ayaklı Yön belirleme
tabelası
İç İmkanlarla üretimi
yapılan malzemeler
Portatif kullanımlı
ayaklı meşale
4
Adet
2
S.
r
ı No
56
Müdürlüğümüz Kaynakhane ve Demir İşleri Atölyesinde iç imkanlarimiz ile üretimi
yapılan ve belediyemiz birimlerine devri yapılan taşınırların dökümü.
S.
No
S.
İç İmkanlarla üretimi
yapılan malzemeler
Birimi
Miktarı
N
o
İç İmkanlarla üretimi
yapılan malzemeler
Birimi
Miktarı
1
Demir Kapı
Adet
6
4
Basketbol Potası
Adet
14
2
Bayrak Direği
Adet
5
5
Pencere korkuluğu
Adet
20
3
Bahçe ve duvar korkuluğu
Adet
5
6
Ayaklı Tabela
Adet
5
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
57
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
58
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
59
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
60
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
61
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
62
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
63
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
64
Bütçe Uygulama Sonuçları
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
7.592.156,00
5.767.667,00
4.162.679,55
2.SGK Devlet Primleri
1.291.089,00
993.522,00
810.037,77
3.Mal ve Hizmet Alımı
20.779.000,00
18.410.000,00
15.519.638,35
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
200.000,00
100.000,00
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
29.862.245,00
25.271.189,00
20.492.355,67
6.Sermaye Giderleri
Toplam
d. Yazı İşleri Müdürlüğü
Başkanlığımıza 2015 yılı içerisinde 2248 evlendirme müracaatı gelmiş olup, bunlardan
1648’i gerçekleştirilmiştir. 517 evlenme izin belgesi verilmiş olup, evlenme akit iptali sayımız
ise 44’dür.
2500
2000
1500
1000
500
0
Evlendirme Müracaatı
Evlenme Akit Sayısı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Verilen Evlenme İzin
Belgesi
Evlenme Akit İptali
65
Gelen-Giden Evrak Sayısı (Dilekçe ve Resmî): 63347
Posta Yapılan Evrak Sayısı: 9955
Encümen Karar Sayısı: 907
Meclis Karar Sayısı: 121
Belediye Encümeni’nde 97 toplantı, Belediye Meclisi’nde ise 38 toplantı yapılmıştır.
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Gelen-Giden Evrak
Sayısı (Dilekçe ve
Resmî)
Posta Yapılan Evrak
Sayısı
Encümen Karar Sayısı
Meclis Karar Sayısı
ÇÖZÜM MASASI İSTEK-ŞİKÂYET ANALİZİ 2015 YILI
VATANDAŞLARDAN GELEN ŞİKÂYET İSTEK VE TALEPLERİN HAVALE EDİLDİĞİ BİRİM VE MÜDÜRLÜK
ADI
PERFORMANS
YÜZDESİ
TOPLAM
SONUÇLANAN
SONUÇLANMAYAN
ÇÖZÜM MASASI
85
85
-
100.00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
16
16
-
100.00
BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ
121
121
-
100.00
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
46
46
-
100.00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16
16
-
100.00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2
2
-
100.00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
7
7
-
100.00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
406
406
-
100.00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
53
53
-
100.00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
22
22
-
100.00
2227
2226
1
99.96
59
58
1
98.31
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
66
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
7
7
-
100.00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
71
71
-
100.00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
856
856
-
100.00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1473
1473
-
100.00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
130
130
-
100.00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
945
945
-
100.00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3662
3662
-
100.00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2127
2120
7
99.67
TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
19
19
-
100.00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23
20
3
86.96
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
118
118
-
100.00
KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ
9
9
-
100.00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8
8
-
100.00
12508
12496
12
99.90
TOPLAM
Bütçe Uygulama Sonuçları
Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
801.000,00
668.300,00
717.158,73
2.SGK Devlet Primleri
66.500,00
66.500,00
55.366,89
3.Mal ve Hizmet Alımı
22.000,00
22.000,00
16.095,60
-
-
-
50.000,00
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
939.500,00
756.800,00
788.621,22
1.Personel Giderleri
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
67
e. Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Başkanlık Makamınca havale edilen konularda Teftiş-İnceleme-Araştırma ve
gerekiyorsa Disiplin Soruşturması yapmak, Kaymakamlık Makamınca talep edilen Ön
İnceleme dosyalarını yasal süresi içinde düzenlemektir.
2015
Disiplin Soruşturması
Araştırma Dosyası
İnceleme Dosyası
Ön İnceleme
11
14
14
10
Başkanlık Makamınca havale edilen konularda Teftiş-İnceleme-Araştırma ve
gerekiyorsa Disiplin Soruşturması yapmak, Kaymakamlık Makamınca talep edilen Ön
İnceleme dosyalarını yasal süresi içinde düzenlemektir.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
667.860,00
485.686,00
428.596,33
2.SGK Devlet Primleri
84.792,00
84.792,00
57.167,98
3.Mal ve Hizmet Alımı
75.000,00
22.000,00
-
-
-
-
35.000,00
5.000,00
9.470,85
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
862.652,00
597.478,00
495.235,16
1.Personel Giderleri
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
68
f. Hukuk İşleri Müdürlüğü
1- Belediyemiz Avukatlarınca takip edilen davaların çoğunluğu, 3194 sayılı İmar
Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre proje hilafı inşaatlarla ilgili yıkım kararları
ve para cezalarına ilişkindir.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin kira alacağı ve tahliye davaları
Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
3- Belediye tüzel kişiliğinden alacaklı olan şahıslarca banka hesaplarına ve
gelirlerimize hacizler konulmakta ve sürekli haczin fekki işlemleri ile İcra Tetkik
Mercii Hâkimliğinde davalar açılmakta ve bu konuda haciz fekki kararları
alınmaktadır.
4- Belediyemiz
birimlerinde
uygulamadaki
tereddütleri
gidermek
amacıyla
Müdürlüklere mütalaa verilmektedir.
5- 3194 sayılı yaşamının 32. Maddesinin ihlali halinde TCK 184. maddesine göre
savcılıklara suç duyuruları Belediyemiz Avukatlarınca yapılmakta ve açılan davalar
Belediyemiz Avukatlarınca takip edilmektedir.
6- Bakırköy Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen plan değişiklikleri ve çeşitli kamu
kurumlarının bölgemizde yapmış olduğu plan değişikliği ile ilgili davalar
Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
7- İş Mahkemesinde Belediyemiz aleyhine açılan davalar devam etmektedir. Ağır
Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemesindeki davalar Müdürlüğümüz
avukatlarınca takip edilmektedir.
8- Müdürlüğümüzce düzenli olarak Encümen toplantılarına katılınmış ve Encümene
hukuki görüşler verilmiştir.
9- Belediye Başkanlığı adına görüş, bilgi ve taslak protokol hazırlanarak
Müdürlüklerle yasal mevzuatlar çerçevesinde işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.
10- Memur, İşçi personel disiplin kurullarında görev alınmaktadır.
11- Kaymakamlık İnsan Hakları Komisyonunda görev alınmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
69
01 OCAK – 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN DOSYA SAYISI
İDARİ DAVA DOSYA SAYISI
328
SULH CEZA DAVA DOSYA SAYISI
6
AĞIR CEZA-ASLİYE CEZA DAVA DOSYA SAYISI
İCRA DAVA DOSYA SAYISI
ASLİYE DAVA DOSYA SAYISI
SULH HUKUK DAVA DOSYA SAYISI
VERGİ MAHKEMESİ
İŞ MAHKEMESİ DAVA DOSYA SAYISI
MÜTALAA SAYISI
118
43
103
94
55
107
34
Bütçe Uygulama Sonuçları
Hukuk İşleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
687.000,00
522.900,00
440.295,89
2.SGK Devlet Primleri
134.200,00
84.100,00
52.039,53
3.Mal ve Hizmet Alımı
3.928.650,00
1.827.150,00
2.338.742,59
4.Faiz Giderleri
-
-
18.932,94
5.Cari Transferleri
-
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
4.749.850,00
2.434.150,00
2.850.010,95
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
70
g. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bakırköy Halkının beklentilerinin en üst seviyede karşılanıp, halkta olumlu bir belediye
imajı oluşturmak için gerekli tüm iletişim faaliyetleri planlanıp uygulandı.
Yurttaşlarımızın beklentilerinin karşılandığı güçlü bir belediye için, yerel yönetimleri
ve yerel demokrasiyi güçlendirmek adına çalışmalara devam edildi.
Bu doğrultuda,

Önemli gün ve haftalarda yapılan etkinliklerin dışında, Konferans, Panel,
Sempozyum, Sportif etkinlikler, kültür-sanat ve gezi organizasyonları
düzenlenerek sosyal sorumluluk alanında halkın farkındalığının arttırılması
amaç edinildi.

Tüm bu etkinliklerde Halkla İlişkiler faaliyetleri yerine getirildi.
Kedi Parkı Açılış Töreni Organizasyonu;
(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü- Fen İşleri Müdürlüğü- Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ortak çalışma.)
20 Ocak 2015
Saat: 13.00
Yer: Yeşilköy Ukrayna Parkı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
71

Çanakkale Zaferinin 100. Yıl Kutlamaları Organizasyonu
-
Sergi
Konser
Söyleşi
Tiyatro Oyunu Gösterimi
Çanakkale Şehitlik Ziyareti
“ Gelibolu’nun Silinmez İzleri ” Çanakkale Objeleri Sergisi
16-22.03.2015
Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
72
Çanakkale Şehitlik Ziyareti
Tarih: 04.04.2015
Çanakkale Zaferinin 100.yılında Bakırköylüler Çanakkale’de Şehitlerimizi Anıyor…
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
73

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlamaları
08.03.2015 Cumhuriyet Meydanı
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağladığı için mor bayrak almaya hak kazanan
İlk belediye; Bakırköy Belediyesi…

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
17.05.2015
- Gül ve Lokum dağıtımı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
74
23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramında Bakırköylü Çocuklar, Atamıza
Mektuplarını Götürdü
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
75
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları
Bakırköylü Halkımızla Coşkuyla Kutlandı
Yer: Cumhuriyet Meydanı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
76

-
Geleneksel Sünnet Şöleni Organizasyonu
Çocukların Sünnet Ettirilmesi
Eyüp Sultan Türbe Ziyareti-Şehir Turu
Cesaret Sertifikası Töreni
Sünnet Şöleni Botanik Park 10.06.2015
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
77






Ramazan Ayı Etkinlikleri Çerçevesinde Cami ve Türbe Ziyareti
organizasyonu
Hırka-i Şerif Camii 02.07.2015 Perşembe
Yuşa Hazretleri Türbesi 07.07.2015 Salı
Eyüp Sultan Türbesi 09.07.2015 Perşembe
Süleymaniye Camii 14.07.2015 Salı
20. Geleneksel En Cicimiz Vosvos Festivali Organizasyonu
05.06.2015 Osmaniye Fildamı Saat: 14:00 -23:00 saatleri arası
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
78

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla kutlandı, 350 m boyunda Türk Bayrağı
eşliğinde Fener Alayı yürüyüşü yapıldı.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
79

‘’Tarihin ve Kültürün Beşiği İznik Gezisi ‘’ Organizasyonu 05.11.2015
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
80

Konya Mevlana Müzesi Organizasyonu
26 Kasım Perşembe
Hz. Mevlana’nın ölümünün 742. yılında Bakırköylüler Konya’da…
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
81

Akıllı Cihaz (Kiosk) Tanıtım Töreni Organizasyonu
27.11.2015 Yeşilköy Muhtarlığı
 İlçe Halkına Yönelik Toplantılar dâhilinde Radyo- Söyleşi Organizasyonu
06.12.2015 14:00 – 16:00 Kartaltepe Altan Erbulak Sahnesi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
82

Dilek Ağacı Organizasyonu
28.11.2015 Capacity Alışveriş Merkezi
İlçemiz çocuklarına yönelik Dilek Ağacı Organizasyonu gerçekleştirildi. Çocuklarımız
Hayal ettikleri hediyelerini aldılar.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
83
ULUSAL VE YEREL GAZETEDE ÇIKAN HABER SAYILARI
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
SÖZCÜ
MİLLİYET
HÜRRİYET
STAR
CUMHURİYET
VATAN
SABAH
YENİŞAFAK
TAKVİM
POSTA
YURT
ZAMAN
BUGÜN
BİRGÜN
TÜRKİYE
TARAF
AKŞAM
YENİGÜN
ANAYURT
BİZİM ANADOLU
YENİÇAĞ
FANATİK
FOTOMAÇ
YURTHABER
AYDINLIK
HABERTÜRK
NİSAN
GAZETELER
MART

ŞUBAT

Belediye hizmetleri ile ilgili, haber, program vs. izlenerek arşivlendi.
Ulusal ve yerel basınla olan ilişkilerde bilgi akışı hızlı ve etkin biçimde
gerçekleştirildi.
160 adet basın bülteni, haber çalışması kayıtlı 164 ulusal gazete, TV, yerel
gazete ve internet sitesine gönderildi.
Yapılan hizmetlerin seyri sürekli ve düzenli olarak tayin edilerek halkın bilgi
ve fikir sahibi olması sağlandı.
OCAK


3
5
4
2
9
4
1
1
1
1
1
1
4
7
2
4
1
4
2
1
8
4
2
1
8
1
4
5
1
1
4
6
-
4
4
2
1
4
2
1
1
1
17
1
2
1
1
12
9
3
9
1
5
3
5
3
2
6
2
1
8
11
5
5
5
7
11
6
5
5
2
2
7
1
1
2
1
3
1
8
9
1
5
3
7
3
4
6
2
9
4
2
4
3
7
2
8
7
5
9
3
5
-
4
1
2
1
1
1
1
2
2
1
4
6
7
1
11
4
4
2
4
1
2
1
2
1
5
10
8
5
3
2
3
1
2
3
2
2
1
4
1
2
1
3
8
11
1
5
3
6
6
4
7
3
5
4
5
2
3
1
5
1
1
3
1
5
1
6
2
1
3
1
9
2
4
1
1
9
21
3
8
4
5
3
2
7
1
2
2
1
5
4
1
1
4
5
12
1
2
10
7
9
48
41
48
13
47
31
21
4
6
3
63
13
5
22
8
10
18
15
81
128
13
8
4
67
52
57
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
7
17
1
6
5
6
84
1
MİLLET
MİLLİ GAZETE
HÜRSES
1
2
KORKUSUZ
1
EVRENSEL
1
AGOS
6
İSTANBUL GAZETESİ 2
3 11
GAZETE İSTANBUL
7
4
Ö.VATAN
GÜNEŞ
DİĞER ULUSAL GAZ. 5 15
71 83
DİĞER YEREL GAZ.
128 67
İNTERNET GAZ.
269 242
TOPLAM
2
4
2
9
5
9
1
18
96
101
322
1
1
3
1
5
6
2
5
2
4
1
7
3
8
5
12 9 11 13
11 8
8
6
2
12 7 11 9
68 92 87 84
141 161 118 147
326 376 334 320
1
9
8
10
21
104
152
349
4
1
2
13
7
5
13
80
147
333
3
3
4
2
16
21
14
14
109
195
474
22
24
18
6
102
157
415
1
1
18
12
11
8
134
168
432
2
1
12
12
26
14
118
136
111
3
139
1110
1682
4192
TV HABER SAYILARI
TV ADI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
CNN TÜRK
3
1
-
2
2
7
1
-
3
3
1
5
FOX
2
1
-
1
-
2
-
-
-
-
-
1
STAR
1
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
-
KANAL D
2
-
1
-
-
2
-
1
-
-
1
-
SHOW
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
NTV
2
1
2
-
2
7
-
2
4
4
2
2
ATV
3
-
1
-
-
-
-
1
2
-
-
-
ULUSAL
4
2
4
1
3
9
1
-
6
3
2
4
KANALTÜRK
-
-
-
-
1
4
-
-
-
-
-
-
ÜLKE TV
-
-
1
2
2
4
1
-
-
5
-
4
KANAL A
-
-
1
-
-
1
-
1
2
-
1
-
BLOOMBERG
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
KANAL 24
-
-
-
-
-
1
4
1
-
-
-
-
A HABER
-
-
1
1
-
1
1
1
1
-
2
2
HABERTÜRK
2
-
1
-
2
5
-
-
-
-
-
-
CEM TV
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
STV
-
-
1
-
1
2
3
-
-
-
-
-
KANAL B
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
TV8
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
TRT HABER
2
1
1
-
2
5
-
-
-
-
-
-
TRT 1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
TGRT HABER
2
1
1
-
2
7
-
2
-
-
-
-
BUGÜN
-
-
-
1
-
2
-
-
-
-
-
-
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
85
TOPLAM
KANAL 7
-
1
1
-
-
2
-
-
-
2
-
-
TRT TÜRK
-
-
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
TVNET
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
CNBC-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
360TV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
BEYAZ TV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
HALK TV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
TOPLAM
4192
BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMIYLA İLGİLİ 2015 YILLIK RAPOR
Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu gereği işleyiş sağlanmıştır.
VERİLER
SAYISI
Bilgi edinme başvurusu toplamı
869
Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular
554
Kısmen olumlu cevaplanarak, kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan
başvurular
2
Reddedilen başvurular
297
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim
sağlanan başvurular
--
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular
16
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı
--
BİMER 2015 YILLIK RAPORU
Toplam başvuru sayısı
: 658 adet
Sevk edilen evrak sayısı
: 55 adet
İşlemi yapılan evrak sayısı
: 587 adet
İşleme alınmamış evrak sayısı
: 16 adet
BİMER üzerinden gelen bilgi edinme evrak sayısı
:
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
7 adet
86

Belediye birimlerimizin ihtiyacı olan matbu evrak, form, el broşürü, duvar ilanı vs. basım
işi gerçekleştirilmiştir. Buna göre;
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
240.000 adet
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.500 adet
Sağlık İşleri Müdürlüğü
32.500 adet
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
17.000 adet
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
14.500 adet
Mali Hizmetler Müdürlüğü
12.750 adet
Tiyatro Müdürlüğü
37.500 adet
Özel Kalem Müdürlüğü
8.000 adet
İLAN METNİ
İLANIN NERDEN GELDİĞİ
ADEDİ
BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI
6
MİMARLIK VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI -BEYOĞLU
1
BAKIRKÖY1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
38
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ –İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2
İSTANBUL VALİLİĞİ
3
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
BAKIRKÖY 3.SULH MAHKEMESİ
40
TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
2
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2
İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
1
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1
EDREMİT SULH HUKUK MAHKEMESİ
1
TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1
SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
1
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
87
İSTANBUL VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
1
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2
İSTANBUL VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
2
BAKIRKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
4
İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
İSTANBUL AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
2
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
18
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
TOPLAM
142
Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından Belediye Başkanlığımızca ilan edilmesi istenen
ilan metinlerinin asma – indirme işlemlerine devam edildi.
Buna göre; İlan metni toplam sayı 142 adettir.
BELEDİYEMİZ HİZMETLERİ ve ETKİNLİKLERİNİN TANITIM ÇALIŞMALARI
Modern çağ, günümüzde stratejik iletişim yaklaşımını öne çıkarmaktadır. Bu yaklaşım
doğrultusunda belediyemiz hizmet ve etkinliklerinin hızlı ve etkili iletişim yolları kullanılarak hedef
kitleyle sürekli iletişim halinde bulunulması sağlandı. Bu doğrultuda Belediyemizin hizmete dönük,
halkıyla iç içe ve onun katılımını alan girişimci, yeniliklere açık öncü yanını ortaya koymak kaydıyla
tanıtım çalışmalarına devam edildi.
1
12-19 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YEŞİLKÖY SANAT EVİ VE KENT MÜZESİNDE SERGİ AÇILIŞI
2
20 OCAK 2015 GÜNÜ SAAT 13:00 YEŞİLKÖY UKRAYNA PARKINDA KEDİ PARKI AÇILIŞI
3
25 OCAK 2015 GÜNÜ SAAT 10:00 – 15:00 ARASI İSPİRTOHANE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDE TÜRKAN SAYLAN ‘IN YAŞAMA
KATKILARI SEMPOZYUMU
4
02.02.2015 – 06.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA ERZURUM İLİ ÇAT İLÇESİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEZİ PROGRAMI
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
88
5
14.02.2015 SEVGİLİLER GÜNÜ NEDENİYLE SAAT 16:00 DA BOTANİK PARK RESTAURANTTA KAHVALTI
6
26.02.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00’ DA ATAKÖYDE YAŞAYAN 60 YAŞ ÜSTÜ SAKİNLERİMİZ “ DÜNÜN GENÇLERİ BUGÜNÜN
GENÇLERİ İLE BULUŞUYOR’’ PROGRAMI
7
28.02.2015 TARİHİNDE BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANINDA SİVİL SAVUNMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
8
22.03.2015 SAAT 10:00- 18:00 ARASI NEVRUZ BAYRAMI GÖSTERİLERİ ÖZGÜRLÜK MEYDANI VE SAAT 20:00 LEYLA GENCER
OPERA VE SANAT MERKEZİ
9
16.03.2015 SAAT 13:30 YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ MÜŞFİK KENTER SALONUNDA YAŞLILAR HAFTASI NEDENİ İLE KONSER
10
10 MART 2015 SAAT 13:00 LEYLA GENCER OPERA SALONUNDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA
( BEN KADINIM SEN? ) TİYATRO OYUNU OYNANDI.
11
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ SAAT 13:00 – 17:00 ARASI ÖZGÜRLÜK MEYDANINDA KUTLAMA, MÜZİK, SPOR
GÖSTERİSİ MOTORCU GRUP GÖSTERİSİ
12 16-22 MART 2015 TARİHİNDE LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.YILI KUTLAMALARI
13 18-24 MART YAŞLILAR HAFTASI NEDENİYLE ŞEFKAT EVİ ETKİNLİĞİ
14
20 MART 2015 TARİHİNDE İSPİRTOHANE KÜLTÜR MERKEZİ SAAT 12:30-14:30 ARASINDA KADINA KARŞI ŞİDDET
MÜCADELESİNDE (EMMY ÖDÜLLÜ KONUŞMACI) BİR ARADA YAŞAMAYI YENİDEN HATIRLAMAK KONULU KONFERANS
15 25 MART 2015 SAAT 11.00 DE BOTANİK PARKTA FİDAN DİKİMİ
16 23 NİSAN SAAT 12:00-17:00 SAATLERİNDE YEŞİLKÖY MARİNADA 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ ETKİNLİĞİ
17 28 NİSAN SALI GÜNÜ SAAT 15:00 BELEDİYE BİNASI YEMEKHANESİNDE KADINA ŞİDDET EĞİTİM SEMİNERİ
18 29.04.2015 SAAT 17:00-21:00 ARASINDA BAKIRKÖY SANAT SOFRASI ETKİNLİĞİ
19 14 MAYIS PERŞEMBE SAAT 11:00-15:00 ARASINDA 32.VAKIFLAR HAFTASI NEDENİYLE “KALPTEN BEYNE ” SEMPOZYUMU
20 23.04.2015 TARİHİNDE ANKARA ANITKABİR ZİYARETİ
21 10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMASI LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİNDE ETKİNLİK YAPILDI.
22
13. ULUSLARARASI ÇEVRE FİLM FESTİVALİ ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI 23 MAYIS 2015 SAAT 19:30 YUNUS EMRE KÜLTÜR
MERKEZİ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
89
23 24 MAYIS 2015 SAAT 12:00 – 19:00 ARASI BAKIRKÖY SPOR VE YAŞAM KÖYÜNDE SPOR VE YAŞAM FESTİVALİ
24 20 MAYIS -05 HAZİRAN ARASINDA 21 TÜRK DÜNYASI ÇOCUK ŞÖLENİ 23 MAYIS 2015 SAAT 11:00 DE ŞÖLEN TANITIM GÖSTERİSİ
25 04.04.2015 TARİHİNDE ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİ
26 31 MAYIS 2015 SAAT 13:00-16:00 SAATLERİNDE BOTANİK PARKTA GELENEKSEL 1.ÇOCUK VE GENÇLİK BAHAR PANAYIRI
27
30 MAYIS SAAT 15:00 – 21:00 ARASINDA BOTANİK PARKTA BAKIRKÖYLÜLER DERNEĞİNİN 2. BAKIRKÖYLÜLER BULUŞMASI
ETKİNLİĞİ
28
30 MAYIS 2015 SAAT 11:00-19:00 ARASINDA ZEYTİNLİK MAHALLESİ SPORCU SOKAKTA 2. BAKIRKÖY SANAT PANAYIRI
ETKİNLİĞİ
29 31 MAYIS SAAT 08:00 DE YEŞİLKÖY RÖNE PARKTA TOPLANIP YEŞİLKÖY SAHİL TEMİZLİĞİ YÜRÜYÜŞÜ
30 05 HAZİRAN 2015 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ
31 08-12 MAYIS 2015 İSPİRTOHANE KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI RESİM SERGİSİ
32
13-14 HAZİRAN 2015 ATATÜRK SPOR VE YAŞAM KÖYÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOCUK EVLERİNİN
YI SONU ETKİNLİĞİ
33 11-14 HAZİRAN 2015 ULUSLARARASI BİSİKLET FESTİVALİ
34 15-25 HAZİRAN 2015 CİNETRUCK YAZLIK SİNEMA GÖSTERİMİ
35 20 HAZİRAN 2015 YEŞİLKÖY MARİNA SAAT 21:45
36 21 HAZİRAN ZUHURATBABA ÇAMLIK ATATÜRK PARKI SAAT 21:45
37 22 HAZİRAN ATAKÖYLÜLER EVİ SAAT 21:45
38 23 HAZİRAN YENİMAHALLE 10 TEMMUZ PARKI SAAT 21:45
39 24 HAZİRAN ATAKÖY ATİLLA İLHAN PARKI SAAT 21.45
40 25 HAZİRAN OSMANİYE LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ SAAT 21.45
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
90
41 18 HAZİRAN – 19 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA RAMAZAN ETKİNLİĞİ
42 RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE CAMİİ VE TÜRBE GEZİSİ ETKİNLİĞİ
43 02 TEMMUZ HIRKA-I ŞERİF CAMİİ GEZİSİ SAAT 10:00-15:00
44 07 TEMMUZ HZ.YUŞA TÜRBESİ SAAT 10:00 – 15:00
45 09 TEMMUZ EYÜP SULTAN TÜRBESİ SAAT 10:00 -15:00
46 14 TEMMUZ SÜLEYMANİYE CAMİİ ZİYARETLERİ SAAT 10:00 – 15:00
48 27-31 TEMMUZ 2015 SAAT 09:00 – 17:00 ARASI İSPİRTOHANE KÜLTÜR MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERİ
50 05-06 EYLÜL TARİHİNDE OSMANİYE FİLDAMINDA 14:00- 23:00 SAATLERİ ARASI 20.GELENEKSEL EN CİCİMİZ VOSVOS FESTİVALİ
51
18-19-20 EYLÜL 2015 MARMARA FORUM AVM ETKİNLİK ALANI AÇIK OTOPARKTA GERÇEKLEŞEN ULUSLARARASI SPOR
ORGANİZASYONU “İSTANBUL CUP 2015 PLAY FUTBOL ŞAMPİYONASI”
01 EKİM 2015 TARİHİNDE HER SABAH SAAT 09:00 DA “SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SABAH SPORU” KARTALTEPE-MİLLET PARKI,
52 YEŞİLKÖY-HALİT ZİYA UŞAKLIGİL PARKI, OSMANİYE-FİLDAMI, FLORYA-ORMAN, ZUHURATBABA-DEVLET HASTANESİ
BAHÇESİ
53 24-25-26 EYLÜL 2015 KURBAN BAYRAMI
54 30 EKİM 2015 SAAT 16:00 BAKIRKÖY CUMHURİYET MEYDANI AŞURE İKRAMI
55
27 EKİM 2015 SAAT 14:00 DA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İŞBİRLİĞİYLE
MEME KANSERİ FAKINDALIK AYI KAPSAMINDA SEMİNER
56 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI GALA KONSERİ SAAT 20:30 LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
57 29 EKİM 2015 SAAT 17:00 ATATÜRK MÜZESİ VE İLHAN GÜLEK ETNOGRAFYA MÜZESİNDE “İKİ MÜZE BİR KİTAP” ETKİNLİĞİ
58 05 KASIM 2015 İZNİK GEZİSİ
59 10 KASIM ATAMIZI ANMA TÖRENİ
60 26 KASIM 2015 KONYA MEVLANA MÜZESİ GEZİSİ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
91
61 27 KASIM 2015 SAAT 15:00 YEŞİLKÖY MUHTARLIĞI AKILLI CİHAZ TANITIM TÖRENİ
62 20 KASIM 2015 DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ VİDEOLARIN MONTAJ SUNUM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
63 06 RALIK 2015 SAAT 14:00-16:00 KARTALTEPE KÜLTÜR MERKEZİ ALTAN ERBULAK SAHNESİ RADYO VİVA İLE SÖYLEŞİ
64 11 ARALIK 2015 SAAT 13:00 DE OSMANİYE MAHALLESİNDE BULUNAN İSKENDER IĞDIR PARKI AÇILIŞI
65 28 ARALIK 2015 CAPACİTY AVM SAAT 11:00 “DİLEK AĞACI” ETKİNLİĞİ
14.02.2015 Sevgililer Günü Programı
Yer: Botanik Park
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
92
26.02.2015 Dünün Gençleri Bugünün
Gençleri ile Buluşuyor Programı
Yer: Ataköylüler Evi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
93
10.03.2015 Ben Kadınım Ya Sen
Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
24.03.15 Yaşlılar Haftası Şefkat Evi
Yer: Şefkat Evi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
94
2015 Nevruz Kutlamaları
Yer: Cumhuriyet Meydanı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
95
25.03.2015 Botanik Park Ağaç Dikimi
Yer: Botanik Park
10-16 Mayıs Engelliler Haftası Programı
Yer: Botanik Park
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
96
Gençlik Bahar Şenliği
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
97
Spor Yaşam Festivali
Yer: Spor Yaşam Köyü
Yeşilköy Sahil Temizliği
Yer: Yeşilköy Sahil
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
98
Bisiklet Festivali
Yer: İncirli Caddesi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
99
Dünya Çevre Günü Etkinlikleri
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
100
Yazlık Sinema Programı
Yer: Kartaltepe Millet Parkı
Personel İftar Programı
Yer: Wow Otel- Yeşilköy
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
101

Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre
uygun tasarımı yapılarak bastırılması sağlandı.

Bu doğrultuda belediyemiz hizmetlerinin yurttaşlarımızın zihninde görsel
olarak konumlandırılması amaç edinildi.

Belediyemiz hizmet ve etkinlikleri, bez afiş, poster, roll up, ayaklı pano,
raketlerde olmak üzere 150 adet konu başlığı ile gerçekleştirildi.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
102
2015 RAKET VE YOL PANKARTI ÖRNEKLERİ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
103
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
104
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
105
VİDEO KURGU ÇALIŞMALARI
1
08.01.2015
YENİ YIL SEVGİ YEMEĞİ
WOW HOTEL
2
14.01.2015
KIVIRCIK ALİ ANMA TÖRENİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
3
20.01.2015
KEDİ EVİ AÇILIŞI
YEŞİLKÖY
4
21.01.2015
TUNCELİLİ ÖĞRENCİ ZİYARETİ
BAŞKANLIK
5
23.01.2015
ÇOCUK EVLERİ KARNE DAĞITIMI
ÇOCUK EVLERİ
6
24.01.2015
UĞUR MUMCU ANMA TÖRENİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
7
06.02.2015
ERZURUMLU ÇOCUKLAR ZİYARET
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
8
11.02.2015
BİR YASTIKTA KIRK YIL KONSER
İSPİRTOHANE
9
14.02.2015
HARİKA PARMAKLAR ENGELSİZ KORO
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
10
15.02.2015
ÇİN-PEKİN BAHAR BAYRAMI
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
11
23.02.2015
ÖZGECAN KADIN DANIŞMA EVİ AÇILIŞ
ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SK.
12
26.02.2015
DÜNÜN GENÇLERİ BUGÜNÜN GENÇLERİYLE BULUŞUYOR
ATAKÖYLÜLER EVİ
13
05.03.2015
YEREL YÖNETİMLER PANELİ
AREL ÜNİVERSİTESİ
14
08.03.2015
KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
CUMHURİYET MEYDANI
15
08.03.2015
KADINLAR GÜNÜ KADIN MECLİSİ PANEL
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
16
09.03.2015
KADINLAR GÜNÜ AYLA ALGAN SUSMA TİYATRO OYUNU
CUMHURİYET MEYDANI
17
10.03.2015
BEN KADINIM YA SEN TİYATRO OYUNU
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
18
15.03.2015
ADD KONSER
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
19
16.03.2015
YAŞLILAR HAFTASI KONSERİ
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
20
16.03.2015
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ –ÇANAKKALE OBJELERİ SERGİSİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
AÇILIŞ TÖRENİ
21
17.03.2015
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ SON ADIM TİYATROSU 2 GÜN
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
22
17.03.2015
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ 2 GÜN TURGUT GÖKSOY
SÖYLEŞİ HALİT DEMİR SÖYLEŞİ
BELKIS AKKALE KONSER
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
23
18.03.2015
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ 3 GÜN CEM KAĞAN SUNUM
KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KOROSU
ENGELLİ TİYATRO
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
24
19.03.2015
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ 4 GÜN ELŞAD BAGİR
ORKESTRASI
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
25
19.03.2015
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ 4 GÜN BAKIRKÖY MUSİKİ
VAKFI
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
106
26
20.03.2015
BİR ARADA YAŞAMAYI HATIRLAMAK PANELİ
İSPİRTOHANE
27
22.03.2015
BÜYÜK ORUÇ İFTAR YEMEĞİ KİLİSE ZİYARETİ
YEŞİLKÖY
28
22.03.2015
TÜRK DÜNYASI NEVRUZ KUTLAMALARI
CUMHURİYET MEYDANI
29
04.04.2015
ÇANAKKELE GEZİSİ
ÇANAKKALE ŞEHİTLİK
30
08.04.2015
İNSAN KAYNAKLARI VE İŞKUR İSTİHDAM TOPLANTISI
ALTAN ERBULAK SAHNESİ
31
12.04.2015
PASKALYA BAYRAMI KİLİSE ZİYARETLERİ
BAKIRKÖY - YEŞİLKÖY - TARLABAŞI
32
17.04.2015
KUTLU DOĞUM HAFTASI GÜL VE LOKUM DAĞITIMI
ZUHURATBABA - CUMHURİYET MEYDANI
33
19.04.2015
FELSEFE GÜNLERİ PANELİ 2 GÜN
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
34
22.04.2015
OKULLARA KİTAP DAĞITIMI
35
23.04.2015
ANITKABİR GEZİSİ
ANKARA
36
26.04.2015
SATRANÇ TURNUVASI FİNALİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
37
29.04.2015
BAKIRKÖYLÜ SANATÇILARLA KÜLTÜR TOPLANTISI
WOW HOTEL
38
05.05.2015
HIDIRELLEZ KUTLAMASI
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
39
08.05.2015
ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
ŞEFKAT EVİ
40
10.05.2015
BAKIRKÖY EVRENSEL MÜZİK TOPLULUĞU
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
41
10.05.2015
ENGELLİLER HAFTASI AKÜLÜ ARABA YARIŞI
BOTANİK PARK
42
10.05.2015
ENGELLİLER HAFTASI
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
43
10.05.2015
İNSAN İSTERSE' ULUSLARARASI RESİM SERGİSİ
İSPİRTOHANE
44
14.05.2015
KALPTEN BEYNE SAĞLIK SEMPOZYUMU
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
45
15.05.2015
SOKAK KÜTÜPHANESİ AÇILIŞI
YEŞİLKÖY
46
16.05.2015
ADD KONSER
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
47
16.05.2015
GENÇ KARTALLAR HAFTASI
YEŞİLKÖY HAVA HARP OKULU
48
17.05.2015
BELKIS AKKALE KONSER
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
49
25.05.2015
İLÇE ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK SÜNNETTE BAŞKANIMIZIN YAĞIZ
ÜNAL SAYGILIYI SÜNNETİ
ÇAMLIK HASTANESİ
50
28.05.2015
“BAKIRKÖY-RUMELİ KÖPRÜSÜ ‘’SUZAN KARDEŞ KONSERİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
52
05.06.2015
SÜNNET KIYAFET DAĞITIMI
BAŞKANLIK
53
09.06.2015
SÜNNET SERTİFİKA DAĞITIMI
CUMHURİYET MEYDANI
54
09.06.2015
EYÜP SULTAN CAMİ GEZİSİ
EYÜP
55
10.06.2015
SÜNNET ŞÖLENİ
BOTANİK PARK
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
107
56
12.06.2015
BABALAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
KENT MÜZESİ YEŞİLKÖY
57
12.06.2015
EŞİT YURTTAŞLIK PANELİ
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
58
14.06.2015
ÇEVRE HAFTASI BİSİKLETLİLER BOĞAZ GEÇİŞ
MECİDİYEKÖY-ÜSKÜDAR
59
18.06.2015
ÇÖP KONTEYNR BAKIM ONARIM
YEŞİLKÖY
60
24.06.2015
ATAKÖY SAHİL BASIN TOPLANTISI
BAŞKANLIK
61
28.06.2015
GAZİ KOŞUSU
VELİEFENDİ HİPODROM
62
28.06.2015
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ SERPİL SARI RAMAZAN KONSERİ
BOTANİK PARK
63
09.07.2015
PERSONEL İFTAR YEMEĞİ
WOW HOTEL
64
02.09.2015
HIRKAİ ŞERİF GEZİSİ
HIRKAİ ŞERİF FATİH
65
04.07.2015
İFTAR ÇADIRI
FİLDAMI
66
04.07.2015
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ FERİDUN DÜZAĞAÇ KONSERİ
BOTANİK PARK
67
09.07.2015
EYÜP SULTAN CAMİ GEZİSİ
EYÜP
68
09.07.2015
İFTAR ÇADIRI
FİLDAMI
69
12.07.2015
HZ. YUŞA KABRİ GEZİSİ
YUŞA TEPESİ
70
12.07.2015
İFTAR ÇADIRI
FİLDAMI
71
12.07.2015
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ COŞKUN SABAH KONSERİ
BOTANİK PARK
72
13.07.2015
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ SESLER VE NEFESLER KONSERİ
BOTANİK PARK
73
14.07.2015
SÜLAYMANİYE CAMİ GEZİSİ
SÜLAYMANİYE
74
05.09.2015
EN CİCİMİZ VOSVOS FESTİVALİ
FİLDAMI
75
08.09.2015
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TERFİ TÖRENİ
İSPİRTOHANE
76
28.09.2015
2015-16 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ
77
22.10.2015
KIZ MİSAFİRHANESİ ZİYARET VE AKŞAM YEMEĞİ
TÜRKAN SAYLAN KIZ MİSAFİRHANESİ
78
27.10.2015
MEME KANSERİ KONFERANSI
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SALONU
79
29.10.2015
ATATÜRK VE İLHAN GÜLEK ETNOGRAFYA MÜZELERİ AÇILIŞI
YEŞİLKÖY KENT MÜZESİ
80
29.10.2015
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI YÜRÜYÜŞ
CUMHURİYET MEYDANI
81
29.10.2015
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
82
30.10.2015
AŞURE DAĞITIMI
CUMHURİYET MEYDANI
83
03.11.2015
KÜLTÜR SOFRALARI (SÜRYANİ YEMEKLERİ)
KENT MÜZESİ YEŞİLKÖY
CENGİZ TOPEL İLKOKULU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
108
84
05.11.2015
İZNİK GEZİSİ
İZNİK
85
10.11.2015
10.KASIM ANMA TÖRENİ
BAKIRKÖY MEYDAN
86
10.11.2015
10 KASIM ANMA KONSERİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
87
10.11.2015
KÜLTÜR SOFRALARI(RUMELİ YEMEKLERİ)
KENT MÜZESİ YEŞİLKÖY
88
11.11.2015
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ HAZIRLIK ÇALIŞMASI
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.
89
12.11.2015
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.
90
21.11.2015
YÜZME KURSU SERTİFİKA TÖRENİ
ATATÜRK SPOR YAŞAM KÖYÜ
91
23.11.2015
LENA LEYLA VE ÖTEKİLER TİYATRO OYUNU VE GALA
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
92
27.11.2015
AKILLI CİHAZ AÇILIŞI
YEŞİLKÖY MUHTARLIĞI
93
03.12.2015
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
YEŞİLYURT SPOR KLÜBÜ
94
03.12.2015
İDİL BİRET KONSERİ
LEYLA GENCER OPERA VE SANAT MERKEZİ
95
06.12.2015
TÜRK KADINLARINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI PANELİ
BOTANİK
96
08.12.2015
YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI TİYATRO OYUNU GALA
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ
97
10.12.2015
TIP MERKEZİ BİRİMLERİ ÇEKİMİ
98
11.12.2015
İSKENDER IĞDIR PARKI AÇILIŞ TÖRENİ
99
28.12.2015
DİLEK AĞACI ORGANİZASYONU
CAPACİTY AVM
Bütçe Uygulama Sonuçları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
121.360,00
121.360,00
156.445,40
2.SGK Devlet Primleri
44.700,00
44.700,00
19.025,79
3.Mal ve Hizmet Alımı
814.200,00
814.200,00
313.408,14
-
-
-
70.000,00
70.000,00
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
1.050.260,00
1.050.260,00
488.879,33
1.Personel Giderleri
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
109
h. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
1. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hava, su ve toprak kirliliği ile
çevresel gürültü kontrolü ve diğer çevre sorunları ile ilgili denetim hizmetleri:
Yıl boyunca 300 kişi, kurum ya da kuruluş, Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından
denetlenmiştir.
Çevresel gürültü ölçümleri
Bazı atıkların kontrolsüz şekilde depolanması
2. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, geri kazanılabilir nitelikteki
bitkisel atık yağların, ilçemiz sınırları içerisinde toplanarak ayrılması ile uygun
koşullarda geri kazanımı sağlanarak ekonomiye geri kazandırılması:
İlçemizde, geri kazanılabilir atıklar kapsamında 286 ton bitkisel atık yağ evlerden ve iş
yerlerinden toplanmıştır. Su ile toprak gibi doğal kaynaklarımızın da bu atıklarla kirletilmesi
önemli ölçüde önlenmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
110
3. İş yerinde ve evlerde oluşan ambalaj atıkları ile diğer geri dönüştürülebilir kâğıt, karton,
metal, plastik, cam ve kompozit atıkların, ilçemizdeki kentsel (diğer evsel) atıklardan,
kaynağında ayrı olarak toplanması ve ekonomiye kazandırılması:
İlçemizde evlerden ve iş yerlerinden, geri dönüştürülebilir atıklar (kâğıt, karton, metal,
plastik, cam ve kompozit atıklar) olarak 5.816 ton ambalaj atığı kaynağında ayrı toplanmış ve
ekonomiye geri kazandırılmıştır.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanılabilmesi için 1.875 adet iç mekân kutusu
ve 4.762 kg toplama poşeti de bu amaçla vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.
4. Bünyesinde kurşun (Pb), kadmiyum (Cd) gibi birçok ağır metali bulunduran atık pillerin
diğer atıklardan ayrı toplanarak uygun koşullarda bertaraf edilmesi:
Evlerden, iş yerlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yıl boyunca 1 ton atık pil diğer
atıklardan ayrı toplanarak, mevzuata uygun bir şekilde bertaraf ettirilmiş ve çevreye verdiği
zararlar en aza indirilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
111
5. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, iş
yerinde ve evlerde oluşan AEEE’lerin, diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve
ekonomiye kazandırılması:
2012 yılında yayımlanan, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği’ne göre atık elektrikli ve elektronik (monitör, bilgisayar, cep telefonu, çay/kahve
otomatları, beyaz eşya vs.) eşyaların (AEEE) diğer atıklardan ayrı olarak toplanması
gerekmektedir.
6. Tehlikeli Atıklar kapsamında olan Atık Motor Yağları’nın diğer atıklara
karıştırılmadan, ayrı toplanması:
İlçemizde tamirhane, akaryakıt istasyonları vs. işletmelerden 2015 yılı bütününde 203
ton Atık Motor Yağı toplanmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
112
7. Ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) toplanması:
Uygunsuz şekilde bertaraf edildiğinde çevresel açıdan çeşitli zararlara yol açan
lastiklerden enerji ve ham madde geri kazanımı mümkündür. İlçemizde tamirhane, akaryakıt
istasyonları, lastikçiler vs. işletmelerden Ömrünü Tamamlamış Lastik toplanmıştır.
8. Plastik kapak toplama kampanyası:
Müdürlüğümüz ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile iş birliği halinde,
sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülen kapak toplama kampanyası ile ilçemizde yaşayan
engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temini yapılmaktadır.
2015 yılı içerisinde toplam 1850 kg plastik kapak toplanarak kampanya kapsamında
değerlendirilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
113
9. Belediye personelinin ve ilçe sınırları içerisinde yaşayan yoksulların beslenme
ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda sıcak yemek üretilmesi, dağıtılması, erzak
dağıtılması ve nakdi yardım yapılması. Cenaze evlerine talep doğrultusunda yemek
gönderilmesi.
Başta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve Belediye Çalışanlarımız olmak üzere toplam
710.580 öğün yemek dağıtımı yapılmıştır.
Cenaze sahiplerinin talepleri doğrultusunda Cenaze evlerine 22.550 öğün yemek
gönderilmiştir.
11.500 adet Ramazan Erzak kolisi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza ve Belediye personeline dağıtılmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
114
10. Vatandaşlarımızın Organik Sertifikalı ürünlere güvenilir bir şekilde ulaşabilmesi
amacıyla koordine ettiğimiz, 80 tezgâh ile hizmet veren %100 Ekolojik Pazar’ın
denetim faaliyetleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
115
Bütçe Uygulama Sonuçları
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
342.519,00
310.586,00
321.436,38
2.SGK Devlet Primleri
166.169,00
68.103,00
31.685,38
3.Mal ve Hizmet Alımı
6.466.000,00
5.470.000,00
4.612.860,72
-
-
-
80.000,00
81.000,00
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
7.054.688,00
5.929.689,00
4.965.982,50
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
Toplam
i. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Gelen Evrak: 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüze 1232 evrak
gelmiştir.
Giden Evrak: 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüzden 1162
evrak gitmiştir.
Müdürlüğümüz 1 kapalı spor salonu, 1 yarı olimpik yüzme havuzu, Engelli
Rehabilitasyon Merkezi (hidroterapi havuzu, engelliler için küçük bir kapalı spor salonu, fizik
tedavi odası, görme engelliler sesli kütüphanesi) açık ve kapalı tenis kortları ve futbol sahaları
ile Bakırköy halkına, spora ve engellilere hizmet vermektedir.
Engelli Rehabilitasyon Biriminden hizmet almak isteyen bireye önce; uzman hekim
muayene randevusu verilir. Uzman hekimin tavsiye ettiği (fizik tedavi veya hidroterapi)
program randevusu verilir ve uygulanır.
Türkan Saylan Kız Öğrenci Misafirhanesinde – İstanbul’daki farklı Üniversitelerde
Yüksek Öğrenim gören ve aileleri İstanbul dışında ikamet eden kız öğrencilere ücretsiz barınma
ve yemek hizmeti verilmektedir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
116
Çocuk Evleri – Belediye personelimizin, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan
memurların ve Bakırköy’ de ikamet eden veya çalışan yurttaşlarımızın 3 – 6 yaş aralığındaki
çocuklarına eğitim ve bakım hizmeti sağlanmaktadır. Ataköylüler Evi ve Yeşilköy Kent
Müzesi Aylık toplam 4600 vatandaşımız ağırlanmaktadır
Bakırköy İlçesi sınırlarında ikamet eden başarılı çocuklara katkı sunmak amacıyla
Bakırköylü Sanatçılar Derneği işbirliği ile 29 Haziran – 28 Ağustos 2015 tarihleri arasında
bağlama, dans, drama, fotoğraf, gitar, halk dansları, koro, resim, ritm eğitimi verilmiştir.
İlçemiz dâhilindeki tüm mahallelerde yazlık sinema gösterimi yapılmıştır.
İlçemizin belirli bölgelerinde spor hocalarımız eşliğinde sabah sporları yapılmaktadır.
2015 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN HİZMETLER
KAPALI YÜZME HAVUZU
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında kapalı yüzme havuzumuzda 4374 üyemiz
kayıtlıdır.
Kayıtlı üyelerimiz, kulüp, kurum ve okullar olmak üzere toplam üye sayımız 4386 olup
69201 seans havuzumuz kullanılmıştır.
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 113 kişi olarak (60 yaş üstü-Engelli ),ücretli
olarak da 199 kişi aktif olarak devam etmiştir.
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Yüzme Çocuk Kurs programından 5 Dönem
toplam 273 çocuk yararlanmıştır.
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında havuz Yetişkin Kurs programından 2 Dönem
toplam 50 kişi yararlanmıştır.
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Kapalı Yüzme Havuzumuzdan kulüp, kurum
ve vakıflar bünyesindeki belli kuruluşlar yararlanmıştır.
KAPALI SPOR SALONU
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Kulüp, Kurum, Okul, Grup ve Kurs olarak
9388 kişi Kapalı Spor Salonundan yararlanmıştır.
20.01.2015-22.01.2015 tarihleri arasında Bakırköy Kaymakamlığı
düzenlenen okullar arası futbol ve basketbol turnuvasına 181 öğrenci katılmıştır.
tarafından
Kapalı Spor Salonumuzda çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklere 5.976 kişi
katılmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
117
FİZİK TEDAVİ VE ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ
Engelsiz Bakkart Üye sayısı: 1553
01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında 4000 seans fizyoterapi hizmeti verilmiştir.
01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında 2000 seans hidroterapi hizmeti verilmiştir.
01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki 242 kayıtlı hastaya hizmet verilmiştir.
Üyelerimizin öncelikle doktor muayeneleri gerçekleştirilmiştir.
GÖRME ENGELLİLER SESLİ KÜTÜPHANESİ
Üye sayısı: 60
01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında Görme Engelliler Sesli Kütüphanemizden
80 kişi faydalanmıştır.
TÜRKAN SAYLAN KIZ ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ
01.01.2015 – 19.10.2015 tarihleri arasında yükseköğrenim gören ihtiyaç sahibi 134 kız
öğrenciye hizmet verilmiştir.
ÇOCUK EVLERİ
Kurum çalışanlarımız, kamu çalışanları ve çalışan ailelerin çocuklarının yararlandığı
Çocuk Evlerinden 01.01.2015 – 19.10.2015 tarihleri arasında;
Barış Manço Çocuk Evinden 88 çocuk faydalanmıştır.
Osmaniye Zübeyde Anne Çocuk Evinden 90 çocuk faydalanmıştır.
Ülkü Adatepe Çocuk Evinden 81 çocuk faydalanmıştır.
Muazzez İlmiye Çığ Çocuk Evinden 77 çocuk faydalanmıştır.
Hasan Ali Yücel Çocuk Evinden 101 çocuk faydalanmıştır.
Adile Naşit Çocuk Evimizden 108 çocuk faydalanmıştır.
Çocuk Evi öğrencilerimizin yılsonu gösterileri 13-14 Haziran 2015 tarihlerin de
Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Kapalı Spor Salonunda yapılmıştır.
Çocuk evlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz düzenli periyotlarla sinema ve
tiyatroya götürülmüştür.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
118
Tüm Çocuk evlerimizdeki öğrencilerimiz Bakırköy Belediyesi Ağız Diş Sağlığı
Merkezi’ne götürülerek ağız diş sağlığı taraması yapılmıştır.
Tüm çocuk evlerimizde anneler günü çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
256.675,00
224.366,00
294.297,01
2.SGK Devlet Primleri
113.841,00
40.000,00
29.757,25
3.Mal ve Hizmet Alımı
9.969.000,00
3.072.000,00
3.137.461,20
-
-
-
750.000,00
750.000,00
569.500,00
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
11.089.516,00
4.086.366,00
4.031.015,46
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
Toplam
j. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
I.
Yeşilköy Mahallesi 1031 ada,122 parsel satış işlemleri yapılmıştır.
II.
Osmaniye Mahallesinde bulunan Osmaniye Daimi Halk Pazarının bulunduğu
parkta yapılacak olan düzenleme nedeniyle dolu olan dükkânların tahliyesi
sağlanarak yıkımı gerçekleştirilmiş olup park düzenlemesi yapılmıştır.
III.
Osmaniye Mahallesi İskender Iğdır Parkında düzenleme yapıldıktan sonra etüt
merkezi içindeki büfenin ihalesi yapılmıştır.
IV.
Yeşilköy Mahallesi 401 ada, 125 parsel sayılı taşınmazın yoldan ihdas işlemi
yapılmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
119
V.
VI.
Yeşilköy Mahallesi 411 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın yoldan ihdas işlemi
yapılmıştır.
Yeşilköy Mahallesi 411 ada,3 parsel sayılı taşınmazın tevhid ve yoldan ihdas
işlemleri devam etmektedir.
VII.
Zuhuratbaba Mahallesi 251 ada, 29 parselde düzenleme yapılmış olup
Belediyemiz adına 251 ada 33 parsel 118.471,52 m² tescil edilmiştir.
VIII.
Yeşilköy Mahallesi 339 ada 7 parsel yoldan ihdas işlemi yapılmıştır.
IX.
X.
XI.
XII.
Sakızağacı Mahallesi 23 ada 18 parsel ile 33 parsel tevhid işlemi yapılmıştır.
Yeşilköy Mahallesi 554 ada 6 parsel yoldan ihdas işlemi yapılmıştır.
Şenlikköy Mahallesi 401 ada 125 parsel yoldan ihdas işlemi yapılmıştır.
Kartaltepe Mahallesi Beşir Göğüş Parkı ihalesi yapılmıştır.
XIII.
Wİ-Fİ akıllı bank ihalesi yapılmıştır.
XIV.
Ataköy 7-8-9-10.Kısım Kavaklıpark ihale süreci devam etmektedir.
XV.
Ataköy 3-4-11.Kısım Atapark ihalesi yapılmıştır.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyetleri:
1- 2015 yılı içerisinde 6.518.910,33-TL Ecrimisil Geliri tahsil edilmiştir.
2- 2015 yılı içerisinde 933.902,54TL Kira Geliri tahsil edilmiştir.
3- 2015 yılı içerisinde Taşınmaz Mallardan Elde edilen gelir 5.448.480,90-TL elde
edilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
120
Bütçe Uygulama Sonuçları
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
228.024,00
228.024,00
271.962,23
2.SGK Devlet Primleri
14.300,00
14.300,00
30.419,59
3.Mal ve Hizmet Alımı
1.170.500,00
876.000,00
432.937,19
100.000,00
-
-
-
-
-
3.000,00
3.000,00
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
1.515.824,00
1.121.324,00
735.319,01
1.Personel Giderleri
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
6.Sermaye Giderleri
Toplam
k. Fen İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Belediye Sınırları dâhilinde ihtiyaç duyulan hizmet binası, hizmet
tesisleri, sosyal tesisler, yol yapımı, yağmursuyu kanalı yapımı, aydınlatma gibi her türlü
kentsel alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını belirler, bu ihtiyaçları giderecek işleri yapar veya
yaptırır. Vatandaşların çözüm masasına yapmış olduğu şikâyet doğrultusunda
Müdürlüğümüzce gereken yapılarak dilekçeye cevap verilir. 2015 yılı içerisinde 2533 adet
çözüm masası şikâyet dilekçesinin 2516 adedi çözüme ulaşarak cevaplanmıştır.
a) İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kamu Hizmet Binalarının Bakım Ve
Onarımının Yapılması
Müdürlüğümüz Bakırköy İlçesi dâhilindeki okulların iç cephe boyaları, tuvalet tesisat
ve seramiklerin yenilenmesi, su arıtma sistemlerinin periyodik bakımları, baca temizlikleri ve
kazanlarının bakımları; çocuk evlerinin sıva ve iç cephe boyaları, tuvaletlerde elektrik ve
mekanik işlerinin yapılması, seramiklerin yenilenmesi, çatı tamiri; sağlık ocakları ve
muhtarlıkların iç ve dış cephe boyaları, kombi doğalgaz bakımı; huzurevlerinde çevre emniyeti,
su ve elektrik tesisatı tadilatı ve bakımı; İskender Iğdır Parkı etüt evi yapımı; Bakırköy
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
121
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü zemin tavan mekanik ve elektrik yenilenmesini
yapmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
122
b) İlçe Yollarında Asfalt Altyapı Tretuvar ve Elektrik İşlerinin Yapılması
Müdürlüğümüz Bakırköy genelinde 15500 ton finişerle asfalt serimi, 3000 ton asfalt
yama, 1550 mt yamursuyu hattı, 43000 m2 parke taş kaplama,5500 m2 akrilik boya yapmıştır.
Okul bahçelerinin asfaltları yenilenip akrilik boya işlemleri yapılmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
123
Bütçe Uygulama Sonuçları
Fen İşleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
7.793.300,00
7.793.300,00
10.885.252,16
2.SGK Devlet Primleri
1.343.700,00
1.343.700,00
1.939.520,50
3.Mal ve Hizmet Alımı
6.735.000,00
6.735.000,00
2.083.036,05
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
59.509,93
70.000.000,00
59.000.000,00
23.117.200,99
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
85.872.000,00
74.872.000,00
38.084.519,63
6.Sermaye Giderleri
Toplam
l. Mali Hizmetler Müdürlüğü

Muhasebe Şefliği
a) 5081 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi ve diğer ilgili
mevzuatlarda belirtilen sorumluluklar doğrultusunda 2015 mali yılında Muhasebe
Şefliği; tahsilatı yapılan ve bankalara yatırılan gelirlerin muhasebeleştirilmesi,
gelir ve gider hesaplarının muhasebeleştirilmesi, aylık mizan bilgileri Muhasebat
Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bilgi Sistemine (KBS) internet ortamında her
ay veri giriş işlemleri gerçekleştirilmiştir.
b) Belediye harcamaları muhasebeleştirilerek ödemeler yapılmıştır. 2015 mali yılı
içerisinde 10699 adet yevmiye kaydı yapılmış, gelir ve gider işlemleri kayıt altına
alınmıştır.
c) Müdürlüklerce yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider
dosyalarını ödenek kontrolü yapılarak hak sahiplerine ödenmesi sağlanmıştır.
Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans kredi verilmesi ve bu ödemelerin
bütçeden mahsubu yapılmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
124
d) Hakediş ve taahhütlü dosyaların düzenli girişlerinin yapılmıştır.
e) Günlük banka hesaplarının kontrolü yapılmıştır.
f) 227 gün tahakkuk terkinlerin muhasebe kontrolü yapılmıştır.
g) Kişi borçlarının takibi yapılmıştır.
h) Talimatlara istinaden ödemeler yapılmıştır.
i) Aylık İller Bankası payı işlenmiştir.
j) Aylık muhtasar beyanı verilmiştir.
k) Aylık kanuni paylar işlenmiş ve gerekli yerlerle yazışmaları yapılmıştır.
l) Aylık gelirlerin düzenli takibi yapılmıştır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
125

Bütçe ve Strateji Şefliği
Bütçe ve Ön Mali Kontrol Şefliği, müdürlüklerden gelen gider tekliflerini birleştirip üst
yöneticinin onayı ile stratejik plan ve performans programına uygun 2016 mali yılı bütçesini ve
izleyen iki yılın tahmini bütçesini hazırlamıştır. 2016 mali yılı bütçesi tahmini gelir
396.699.477,22 TL olarak hazırlanmıştır.
Hazırlanan bütçe sırasıyla encümenin, meclisin ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
onayına sunulmuştur. Onaylanan 2016 mali yılı bütçesi kesinleşmiştir.
 Stratejik Plandaki Amaç ve Hedeflerin Takibi, Stratejik Planın Uygulanması ve
İzlenmesinde Diğer Birimlerle Koordinasyonun Sağlanması
 Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Hazırlık Koordinasyonunun
Sağlanması
 İç Kontrol Uyum Eylem Planının İzlenmesi ve Yürütülmesi
 İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Mali İşlem Süreçlerinde Ön Mali Kontrol Görevinin
Yürütülmesi
 Belediye Bütçesinin Hazırlanılması, Müdürlüklerin Koordine Edilmesi ve Yıl
İçerisinde Bütçe ile İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi
 Kesin Hesabın Çıkarılması ve Meclise Sunulması
 Müdürlüğümüze Ait Taşınır Malların Mevzuat Hükümlerine Göre Kayıtlarının
Yapılması ve Takibinin Yapılması
 Belediyemiz Görev Alanlarına İlişkin Performans ve Kalite Ölçütleri Belirlenmesi
 Belediyemiz Hizmetlerinin Etkileyecek Dış Faktörlerin İncelenmesi Analiz Edilmesi
 Kurum İçi Kapasite Artışına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Müdürlüklerin, ödeneklerinin takibi yapılarak ödeneği yetmeyen müdürlüklere harcama
yapması amacıyla bütçenin diğer tertiplerinden encümen veya meclis kararıyla aktarma
işlemleri yapılarak bu müdürlüklere harcama yapma imkânı sağlanmıştır.
Birimimizde 2015 yılında 21 adet ön mali kontrol, 25 adet sözleşme sonrası kontrol ve
belediye bazında ödeme emri belgeleri ve eklerinin kontrolü yapılmıştır.
Tazminat ödemeleri, maaş, huzur hakkı vb. ödeme dosyaları incelenmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
126

Tahakkuk Şefliği
a) Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi
kanuna göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanuna göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin Çevre
Temizlik Vergilerini ve İşyeri Açma İzin Harcını tarh ve tahakkukunu yapmak,
c) Emlak, Ç.T.V ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına işlemek,
d) Kent Bilgi Sistemi tarafından yapılan güncelleme çalışmaları ile eksik veya fazla
beyanda bulunan mükelleflerin beyanları ve tahakkuklarla ilgili sorunları, hataları
düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,(Emlak beyan değişiklik işleminden dolayı
şefliğimizce 5409 adet kayıt yapılmış olup, yapılan toplam emlak tahakkuk tutarı
6.187.525,05 TL’dir. Bu tutarın 3.552.758,10 TL’si Kent Bilgi Sistemi tarafından gelen
işlemlerle ilgilidir.)
e) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12–16 mad. istinaden ilan reklam vergileri ve
17-22 maddeleri gereği olan eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini
yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi
ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
f) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29–33 maddeleri gereği olarak Haberleşme
vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek
tarh ve tahakkuk ettirmek,
g) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. istinaden işgal harcını tarh ve
tahakkuk ettirmek,
h) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. istinaden Belediye Kanununda harç ve
katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her
türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,
i) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak
en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak
Belediye Meclisine sunmak,
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
127
j) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve eksik beyanların yoklama
memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
k) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını
düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak,
l) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek,
m) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun144’ncü maddesi gereği ve yine aynı kanunun 103,
104, 105 ve 106’ncı maddeleri gereği tarh işlemi yapılmış ancak tebligat adresinde
bulunamamış mükelleflere ait listelerin ilgili muhtarlıkların ilan tahtasında asılmasını
sağlamak,
n) İlgili mevzuat çerçevesinde Tahakkuk Şefliğine gelen tüm evrakların cevaplandırılması
ve dosyalanmasını sağlamak,
o) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 341-344 maddeleri gereği 213 Sayılı V.U.K'nun 4369
sayılı kanunla değişen Ek.1 maddesine istinaden süresinde bildirilmeyen vergi ve
harçlara ilişkin kesilen Vergi Ziyai Cezası tarhiyatına ilişkin konuda uzlaşma işlemleri
yapmak,
p) Belediyemize verilmiş Beyanlar ile Fiili durumların tespitlerinin kontrollerinin
yapılmasına devam edilmiş ve fiili durumlar ile beyanların aynı olmadığı durumlar
düzeltilmiş ve bu konuda çalışmalar hızla devam etmektedir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
128

Tahsil Şefliği
Belediyemiz birimlerince tahakkukları yapılan gelirlerin tahsilini yapmak.
Taksit Dönemlerinde vergileri ödenmeyen mükellefleri tespit etmek ve tahsil edilmesi
için ödeme emri göndermek.
Pazar yeri izin belgesi vermek, devir işlemlerini yapmak ve işgaliye harçlarını tahsil
etmek.
Belediyemiz encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine istinaden alınan
encümen kararlarının ilgililere tebliğ edilmesini sağlamak ve bu alacakların tahakkuku ve
tahsilini gerçekleştirmek.
Zabıta Müdürlüğünden gelen idari para cezası tutanaklarının tahakkuklandırılması ve
ödeme emri tebliğ edilmesi.
İcra Müdürlüğünden gelen satış ilanlarının ilan tahtasına asılması ve tutanak tutularak
ilgili İcra Müdürlüğüne teslim edilmesi, satış tarihi ve saatinde Münadi görevlendirmesi
yapılması ve satış dosyası kesinleştikten sonra %1 oranında Tellaliye harcı tahsil edilmesi.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
129

İcra Şefliği
İcra Şefliği; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununa göre
borçlarını ödemeyen mükelleflerin haciz varakası, ödeme emri formları düzenlenerek borçları
tahsil edilmeyen mükelleflerin menkul ve gayrimenkul hesaplarına haciz işlemlerinin
gerçekleştirir. Yasal süreler içinde ödenmeyen alacakların cebren tahsili için Hukuk İşleri
Müdürlüğü'ne dava açılması için müracaatta bulunulur.
Mükelleflerin eksik olan bilgileri Tapu Dairesi Vergi Dairesi Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Odası ve Ticaret Vergi Daireleri ile yazışmalar yapılır. Bu yazışmalarda
mükelleflerin bilgileri güncellenerek haciz işlemleri yapılır.
2015 yılında 287 haciz işlemi gerçekleşmiştir.
2015 Yılı Banka Haczi
Haciz
Haciz Kaldırma
287
83
2015 Yılı Taahhütlü - Tescilli Taksit
Tecil
Taahhüt
12
71
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
130
2015 Yılı Aylık Tahsilat Raporu
Dönem
Ocak

Tahsilat
2.884.913,96
Şubat
1.900.006,19
Mart
1.729.620,93
Nisan
1.518.164,25
Mayıs
1.394.817,42
Haziran
1.661.689,04
Temmuz
1.578.955,44
Ağustos
1.544.264,62
Eylül
1.112.605,20
Ekim
1.220.698,04
Kasım
1.254.385,22
Aralık
1.297.012,71
Toplam
19.097.133,02
Bilgi İşlem Şefliği
Görev ve Yetkiler
Kuruluş bünyesinde hizmetin en iyi şekilde verilmesi, sunucu ve network altyapısının
donanım ve yazılım olarak verimli bir şekilde sürekliliğinin sağlanması ve sistemlerin çalışması
için gerekli olan teknik destek faaliyetlerini kapsamaktadır.
Sanal sunucu yönetimini yapmak, mail hesabı oluşturmak, yetki vermek, kullanıcı
hesabı silmek, ağ güvenliği için firewall, antivirüs ve antispam ayarlarını yapmak, active
directory de kullanıcı hesabı oluşturmak, yetki vermek, kullanıcı hesabı silmek, kullanıcıların
işletim sistemi, ofis yazılımı ve 3. parti uygulamalarında çıkan problem ve kullanıcı taleplerine
çözüm oluşturmak, switch, access point, router vb. kurulum ve konfigürasyonlarını yapmak,
sunucu odasının klima, elektrik vb. kontrollerini yapmak.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
131
Sunulan Hizmetler
Donanım ve Teknik Hizmetler
2015 yılında arıza takip sistemine gelen taleplerin 1931 olumlu, 28 olumsuz ve destek
portala girilmeden verilen destek sayısı 1500 adet olup, toplamda 3459 talebe destek verilmiştir.
Yukarıdaki rakamlar dışında 164 bilgisayara yeni sistem kuruldu.
Donanım
Yazılım
Network Alt Yapı
Sistem Güvenliği
Perkotek
Diğer İşlemler
% 68,93
% 13,71
% 2,80
% 2,85
% 0,83
% 10,88
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
132
Web Uygulamaları ve Yazılım Hizmetleri
Belediyemiz birimlerindeki işleyişi daha verimli kılmak amacıyla birimlerimizden
gelen talepler doğrultusunda 2015 yılında aşağıda listesi bulunan portal ve programlar Bilgi
İşlem Şefliği personeli tarafından yazılmıştır.
Belediye Web Sitesi
Belediye Mobil Web Sitesi
Tiyatro Web Sitesi (BBT)
Bakkart Uygulaması
BGYS Dökümanları
CVBank
Destek Portal
Kütüphane Web Portalı
Asansör-Etüd Arşiv Programı
Meclis Karar ve Zabıt Özetleri
Muhtarlık Portalı
Nöbetçi Personel Portalı
Pazar Yeri ve Pazarcı Takip Portalı
Posta Takip Portalı
Pratik Bilgiler Portalı
Teknik Destek Portalı
Telefon Fihrist Portalı
Kiosk Yazılımı
Personel Kart Basım Programı
www.bakirkoy.bel.tr
m.bakirkoy.bel.tr
bbt.bel.tr
bakkart.bakirkoy.bel.tr
bgys.bakirkoy.bel.tr
cvbank.bakirkoy.bel.tr
destek.bakirkoy.bel.tr
kutuphane.bakirkoy.bel.tr
makine.bakirkoy.bel.tr
meclis.bakirkoy.bel.tr
muhtar.bakirkoy.bel.tr
nobet.bakirkoy.bel.tr
pazar.bakirkoy.bel.tr
postalar.bakirkoy.bel.tr
pratik.bakirkoy.bel.tr
teknik.bakirkoy.bel.tr
telefon.bakirkoy.bel.tr
Masaüstü Uygulama
Masaüstü Uygulama
Ağ ve Sunucu Yönetimi Hizmetleri
2015 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde kullanılan sunucular yeniden
yapılandırıldı, Daha önceden alınmış olan 250 kullanıcılı Microsoft Office 365 Lisansları aktif
hale getirilip kullanıcılara yetkileri dahilinde mail adresleri açıldı, Tüm kullanıcılara BGYS
kapsamında Kullanım Politikası imzalatılarak Active Directory’de kullanıcı hesapları
tanımlandı, Sunucularımızın arızalanması veya (MIS,GIS,EBYS) verilerinde kayıp
yaşanmaması için Microsoft Cloud sistemine geçiş yapılıp, aktarım başlatıldı. Microsoft Cloud
(Aruze) ile tüm sistemimizin herhangi bir sorun karşısında 30 gün boyunca buluttan sorunsuz
şekilde çalışacak şekilde yapılandırdı.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
133
Personel Takip Sistemi Hizmetleri
Belediyemizde bünyesinde görev yapan personele ait kartlarının basımları ve takibi
Bilgi İşlem Şefliği personeli tarafından yapılmaktadır. 2015 yılında yaklaşık 500-550 civarında
kart basımı işlemi yapılmıştır.
Yukarıda yazılanlar dışında 2015 yılı içerisinde bina bazında ilk ISO-27001 belgesi
alındı, Tüm sistemin birbiri ile entegre çalışması amaçlanıp, MIS, GIS ve EBYS
programlarında değişiklik yapıldı, birim çalışanlarına eğitimler verildi. Tüm muhtarlıklarımıza
Belediye Parmağınızın Ucunda projesi kapsamında Kiosk cihazları temin edildi, Park Bahçeler
Müdürlüğünün yapmış olduğu Etüd Merkezine sistem kurulumu yapıldı,
Sistem için 30kw, kullanıcı bilgisayarları için 120kw UPS temin edildi, Belediyemiz merkez
ve ek binasında network, telefon ve ups hatları yenilendi, Mali Hizmetler Müdürlüğünde
vatandaşı yönlendirici sıramatik sistemi kuruldu. Bilgi İşlem Şefliği sunucu odası ve personel
çalışma alanı yenilendi.
Bakırköy Beacon Uygulaması
Bakırköy belediyesi iBeacon uygulaması şubat ayı itibariyle faaliyete girmiştir. Bu
uygulama ile belediye binası içerisinde konumlandırılmış iBeacon ile ilişkilendirilmiş
hizmetleri tek bir tıklama ile cep telefonuyla gerçekleştirebilmeleri için hazırlanmıştır.
İlk hizmet olarak mali hizmetler müdürlüğümüzde yer alan, sıra alma ve personel
performans takip sistemi ile entegre sıra alabilirsiniz. Sıranıza üç kişi kaldığında sistem size
bildirim göndermektedir. Sıranız geldiğinde de telefonunuza tekrar bildirim gelir böylece ilgili
personele gidip işlem yapabilirsiniz.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
134
Bakırköy Kiosk Uygulaması
Kiosk uygulaması ile vatandaşlar, Belediye’ye gelmeden Bakırköy’deki muhtarlıklara
ve Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’ne yerleştirilen akıllı cihazlarla imar
durumu öğrenebilecek ve çıktısını alabilecek, Belediye ile ilgili vergilerini ödeyebilecek,
Bakırköy Belediye Tiyatrolarındaki oyunların biletleri satın alabilecek çözüm masasına şikâyet
ve öneriler iletilebileceklerdir.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
2.196.760,00
2.057.300,00
2.416.886,65
2.SGK Devlet Primleri
390.320,00
287.700,00
267.094,51
3.Mal ve Hizmet Alımı
6.455.000,00
5.700.000,00
9.991.197,88
4.Faiz Giderleri
2.000.000,00
2.000.000,00
2.277.115,39
5.Cari Transferleri
2.600.000,00
2.600.000,00
7.161.481,09
1.000,00
1.000,00
725.187,92
-
-
18.297.950,18
1.000,00
1.000,00
-
9.Yedek Ödenek
15.000.000,00
16.158.996,40
-
Toplam
28.644.080,00
28.805.996.40
41.136.913,62
1.Personel Giderleri
6.Sermaye Giderleri
7.Sermaye Transferleri
8.Borç Verme
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
135
m. İşletme Müdürlüğü
Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda öngörülen hizmetleri yerine
getirmek. Ayrıca; Belediyemiz Merkez Binası ve bağlı birimlerinin elektrik, su, doğalgaz, adsl,
telefon vb. faturaların takip edilmesi, merkez binasının içme suyu ihtiyacının temini ve
yemekhane hizmetlerinin karşılanması, bina iç temizliğinin yapılması, bayan tuvaletlerine aylık
ünitelerinin yerleştirilmesinin sağlanması, bina bakım ve küçük onarım hizmetlerinin yerine
getirilmesi, Belediyemizce Ramazan ayı boyunca kurulan iftar çadırına masa ve sandalyelerin
teminin sağlanması ile iç ve dış yazışmaların yapılması.
2015 YILI
İŞİN KONUSU
Fatura Ödemeleri
İçme Suyu Temini
Sıhhi Atık Ünite Değişimi
Küçük Bakım Onarımlar
AÇIKLAMA
Belediyemiz Merkez ve Bağlı Birimlerindeki doğalgaz, su, elektrik, telefon,
internet v.b. tüketim faturalarına ilişkin ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz Merkez Binası, Şefkat Evi (Huzurevi), Bakırköy Gençlik
Eğitim Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı ile Kreş’de kullanılmak üzere
10.879 adet polikarbon tüp su alım işlemi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce
hizmet alım yoluyla yapılmış olup, aylık ödeme işlemlerine ait ödeme
emirleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz Merkez ve Ek Hizmet Binasında bulunan bayan
tuvaletlerindeki 8 adet sıhhi atık ünitelerinin aylık değişim işi Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce hizmet alım yoluyla yapılmış olup, aylık ödeme
işlemlerine ait ödeme emirleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz Merkez Bina ve bağlı birimlerinde meydana gelen telefon
bağlama ve arıza işlemleri, elektrik lamba değişimi ve kablo çekimi v.b.
küçük onarım işlemleri kademe personelince gerçekleştirilmiştir
Bütçe Uygulama Sonuçları
İşletme Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
631.138,00
531.992,00
526.213,32
2.SGK Devlet Primleri
85.898,00
77.212,00
60.004,00
3.Mal ve Hizmet Alımı
5.512.000,00
4.821.000,00
4.992.322,09
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
6.229.036,00
5.430.204,00
5.578.539,41
1.Personel Giderleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
136
n. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Makina Elektrik ve Sanayi İşleri Şefliği
Proje Tasdik
Isı Yalıtım
Tesisat Muayene
Asansör Dilekçesi
Gelen Evrak (Genel Yazışma)
163 Adet
74 Adet
74 Adet
88 Adet
176 Adet
Bakırköy Grup Merkezi Ölçü Ayar Şefliği
Ölçü ve Tartı Aleti Kontrolü
626 Adet Muayene Kontrol Yapılmıştır.
586 Adet Doğru olduğu tespit edilmiştir.
40 det Hatalı görüldüğünden İptal edilmiştir.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
552.753,00
399.489,00
402.167,66
2.SGK Devlet Primleri
71.214,00
60.000,00
47.697,17
3.Mal ve Hizmet Alımı
100.549,00
28.200,00
50.503,90
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
724.516,00
487.689,00
500.368,73
1.Personel Giderleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
137
o. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar arşivini bilgisayar ortamında kaydedilmesi işlemi başlatılmıştır ve devam
etmektedir. Müdürlüğe ait tüm büroların toplam işlem sayısı = 64..608.00
Yapı Denetim Şefliği:
İlgililerinin taleplerine istinaden yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatı düzenlenmektedir.3194
ve 4708 sayılı yasalar kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenen inşaatlar Yapı Denetimi ile ilgili
yasa gereğince “ Yapı Denetim Firmaları tarafından denetlenmekte olup, ilçemiz genelindeki
tüm inşai faaliyetlerin Müdürlüğümüz Yapı Denetim Bürosu tarafından yasal işlemleri
yapılmaktadır. Tamamlanmış binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan) düzenlenmektedir.
Kat irtifak tesisi kurulmaktadır.
Yapı Denetim Şefliğince yapılan işlemler:
-
264 adet yapı ruhsatı(tadilat + yeni) verilmiştir.
124 adet Yapı Tatil Tutanağı.
125 adet Yıkım belgesi.
113 adet müteahhit sicil dosyası düzenlenmiştir.
96 adet yapı kullanma (iskan) belgesi düzenlenmiştir.
Proje Onay Şefliği
İmar durumuna uygun olarak avan proje, ön proje, mimari ve statik uygulama projeleri
ve tadilat projeleri onaylamak.
Proje Onay Şefliğince yapılan yasal işlemler:
-
Ön Proje Onayı
Uygulama Mimari Proje Onayı
Betonarme Proje Onayı
Tadilat Projesi Onayı
Avan Proje Onayı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
: 116 adet
: 124 adet
: 124 adet
: 45 adet
: 7 adet
138
İmar Durumu ve Planlama Şefliği:
-
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama imar planları
ve plan tadilatları hazırlanıp Belediye Meclisine sunulmaktadır.
1/1000 ölçekli İmar Planlarına uygun imar durumu tanzim edilmekte veya yazılı olarak
imar durumu bilgisi verilmektedir.
Harita bürosunca hazırlanan tevhid – ifraz ve yola terk işlemleri Belediye Encümenine
sunulmaktadır.
İmar Durumu ve Planlama Şefliği’nce yapılan yasal işlemler:
-
Çizili İmar Durumu
: 292 adet
Yazılı İmar durumu
: 431 adet
1/1000 ölçekli uygulama imar planı
:
1 adet
1/1000 ölçekli tadilat planı
: 10 adet
1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifleri(B.B.B.’nda) :
6 adet
1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifleri(Bakırköy Belediye Meclisi’nde) – 3 adet
1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinden Büyükşehir Belediye Meclisince
olumsuz sonuçlananlar: 2 adet
1/1000 ölçekli plan tadilatı tekliflerinden Bakırköy Belediye Meclisince olumsuz
sonuçlananlar: 1 adet
Encümen kararları teklif folye
: 47 adet
Projede binaya daire brüt m2 bildirimleri
: 46 adet
Yapı Güvenliği Deprem Bilgi Merkezi ve Zemin Etüd Şefliği:
Parsel bazında yapılan zemin etüd raporları incelenip onaylanmaktadır. Parsel
sahiplerine Bakırköy İlçesi yerleşim alanları zemin-yapı etkileşimine bağlı risk analizi
araştırma projesi raporu ve bilgisi verilmektedir. Sondaj ve jeofizik çalışmaları
denetlenmektedir. Bina ilgililerine T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından
İstanbul’da seçilmiş konutların güçlendirilmesine ilişkin fizibilite çalışması içerisinde bağımsız
bina güçlendirme raporu bilgisi verilmektedir.
Yapı Güvenliği Deprem Bilgi Merkezi ve Zemin Etüd Şefliğince yapılan yasal işlemler:
-
Sondaj Çalışması Denetimi
: 284 adet
-
Jeofizik Çalışması Denetimi
: 116 adet
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
139
-
Zemin Etüd Raporu Onayı
-
Yapı ilgilisine zemin-yapı etkileşimine bağlı risk analizi çalışma bilgisi verilmesi: 16
adet
-
Yapı ilgilisine Bağımsız Bina Güçlendirme
Raporu verilmesi
: 105 adet
:
6306 Sayılı Kanun kapsamında 2015 yılında 274 hak sahibinin kira yardımı başvurusu
işlemleri ve ödeme yapılması işlemleri.
Harita – Numarataj Şefliği:
1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planları ve tadilat imar planları hakkında 3194
sayılı yasanın 8.maddesi gereği askı işlemleri ve arşivleme işlemleri yapılmaktadır. İmar
durumu verilmiş parsellere inşaat istikamet rölevesi, kot kesit belgesi düzenlenmektedir. Yola
veya Kamu alanlarına terk talepleri doğrultusunda işlem folyeleri onaylanır. Tevhid, ifraz
işlemleri hakkında Encümen folyeleri onaylanır. 5490 sayılı Nüfus hizmetleri yasası gereği
numarataj ve numaralama işlemleri yapılmaktadır. Güncel adres bilgisi düzenlemesi
yapılmaktadır. Mevcut binalara ait kontur gabari evrakları hazırlanmaktadır. Parsellerdeki
mevcut ağaçların ağaç revizyonu yapılmaktadır.
Harita-Numarataj Şefliği’nce yapılan yasal işlemler:
- Verilen İnşaat İstikamet Rölevesi
: 204 adet
- Kot kesit rölevesi
: 189 adet
- Ağaç revizyonu
: 139 adet
- Kontur Gabari
:
-Encümen Teklif Fölyesi
:
-Düzenlenen Güncel adres Bilgisi
: 139 adet
- Askıya çıkan plan sayısı
:
16 adet (1/1000)
-Takdir Komisyon raporları
:
54 adet
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
78 adet
140
-Ozalit Çekimi
: 970 adet
-Aylık yapı ruhsatlarının kontrolü ve UAVT’e işlenmesi
: 157 adet
Bütçe Uygulama Sonuçları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
2.860.654,00
2.702.956,00
2.737.887,79
2.SGK Devlet Primleri
373.722,00
364.273,00
316.584,58
3.Mal ve Hizmet Alımı
3.087.128,00
2.037.217,00
14.150,52
-
-
-
200.000,00
70.000,00
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
6.521.504,00
5.174.446,00
3.068.622,89
1.Personel Giderleri
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
Toplam
p. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz tarafından yetki ve sorumluluk alanı içerisinde; ağaç, dal ve yeşil
atıkların alandan kaldırılması, ağaç budamalarından çıkan odunların ihtiyaç sahibi vatandaşlara
dağıtımı, park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması, park ve yeşil alan yenileme
peyzaj düzenleme işleri, yeni park ve yeşil alan açılması, alana çocuk oyun grubu ve açık alan
spor aletleri konması, sulama budama biçme gibi bitki bakım işleri, ilçenin ağaç, çalı vb. ile
bitkilendirilmesi hizmetleri sunulmaktadır.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 2015 yılı içinde vatandaşlara yönelik verilen tüm
hizmetler, yapılan tüm iş ve işlemlere (gelen evrak giden evrak, yapılan ihaleler ve bu
kapsamda yapılan işler ve Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan diğer çalışmalar) ilişkin
ayrıntılı bilgiler fotoğraflar eşliğinde aşağıda sunulmuştur.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
141
1- İşlem gören evrak kayıtlarına ilişkin bilgiler:
01.01.2015 tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü Evrak
Kayıt ve Kalem bürosunda toplam 1876 adet evrak girişi ve işlemi yapılmış ve
cevaplandırılmıştır. Ayrıca Çözüm Masasına e-posta, telefon, web, mobil ve şahıs olarak
yapılan başvurularda 1469 adet talep ve şikâyet gelmiş 1469 adet talep ve şikâyet
sonuçlandırılmıştır.
2- Yenilenen park ve yeşil alanlar:
Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı Yeşil Alan Bakım Onarım Hizmeti kapsamında toplam
19.082m² alan yenilenmiştir. Bu kapsamda yapılan işler aşağıda belirtilmiştir.

Attila İlhan Parkı – 12.303 m²
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
142

İskender Iğdır Parkı – 5.300 m² yeşil alan

Fikret Otyam Parkı 1.479 m²
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
143
3- Diğer işler;
Bakım Budamaları: Trafik yol güzergâhlarında ve vatandaşların mesken çevre
güvenliği açısından tehlike yaratan alanlarda ağaçların bakım budamaları bitkinin hayatiyetini
devam ettirebilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Bakım budamaları kapsamında kuru
dallar, hastalıklı dallar, birbirine zarar veren dallar, çatallar alınmakta; tepe tacı aralamaları,
baskın bitki faaliyetlerine engel olmak amacıyla gençleştirme budamaları ve çiçeklenmeye
yönelik budama işlemleri Kasım-Nisan ayları arasında yapılmaktadır. Budama faaliyetleri
arasında dal atıklarının döküm sahasına nakliyesi ile ilgili diğer işlemlerde Müdürlüğümüz
tarafından yapılmaktadır.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
144
Bakım Çalışmaları: Yukarıda sunduğumuz diğer çalışmaların yanında Bakırköy
sınırları dâhilindeki tüm park, yeşil alan, çocuk oyun alanı, ağaç, çim, aydınlatma, boyama,
gübreleme, ilaçlama, parke ve bordür tamiri, kaynak işleri, sulama sistemi, bank tahtalarının
değişimi, park ve yeşil alanların günlük temizliği, yabani ot mücadelesi, resmi tören, bayram
ve tatillerde Türk Bayrağı ve Bakırköy Belediyesi flamaları ile Bakırköy İlçesi genelinde
süsleme çalışmaları vb. hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili çalışmalar da müdürlüğümüz
tarafından yapılmaktadır.

Botanik Park Şirinler Evi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
145

2015 Yılı içerisinde alana toplam 2.200.000 adet mevsimlik çiçek dikilmiştir.

Süsleme Çalışmaları
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
146
Yapılan diğer işlere ait sayısal verileri
İşin Adı ve Tanımı
Birimi
Miktarı
Alana dikilen mevsimlik çiçek sayısı
Adet
2.200.000
Alana dikilen çalı sayısı
Adet
12.587
Alana dikilen ağaç sayısı
Adet
65
Budanan ağaç sayısı
Adet
11.233
Kauçuk zemin kaplanan toplam alan
m²
1.518
Alana serilen çim miktarı
m²
11.691
Yenilen/Yeni Açılan Park alanı
m²
18.626
Alana konulan çöp kovası
Adet
750
Toplam park sayısı
Adet
107
Bütçe Uygulama Sonuçları
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
5.516.000,00
5.516.000,00
4.148.195,48
2.SGK Devlet Primleri
1.022.900,00
1.022.900,00
809.392,89
3.Mal ve Hizmet Alımı
2.315.000,00
2.315.000,00
4.579.833,84
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
20.690.000,00
20.690.000,0
12.269.993,80
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
29.543.900,00
29.543.900,00
21.807.416,01
6.Sermaye Giderleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
147
q. Sağlık İşleri Müdürlüğü
1) Tedavi- Muayene Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Kişi Sayısı
Sağlık Birimleri hekim muayenesi yapılan kişi sayısı
41.128
Tıp Merkezinde uzman hekim muayenesi yapılan kişi sayısı
67.769
Tıp Merkezi Fizik Tedavi Ünitesi muayene ve tedavi yapılan kişi sayısı
11.335
Tıp Merkezi Fizik Tedavi Ünitesi Rehabilitasyon yapılan kişi sayısı
225
Sağlık Birimlerinde ve Tıp Merkezinde hemşire sağlık hizmetinden
(enjeksiyon, pansuman vb.) faydalanan kişi sayısı
12.075
Laboratuvar Hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı
14.403
Görüntüleme Hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı
13.208
Odyometre Hizmetinden faydalanan kişi sayısı
1.033
Sağlıklı Yaşam Hizmetlerinden(obezite ve sigara bırakma danışmanlığı,
diyetisyen ve beslenme sağlığı hizmetleri, aletli egzersiz) faydalanan kişi
sayısı
9.458
Halk Eczanesi’nde ilaç verilen kişi sayısı
3.988
Halk Eczanesi’den verilen ilaç sayısı (kalem)
9.334
Portör Laboratuvar Hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı
661
Portör Röntgen hizmetinden faydalanan kişi sayısı
1.627
Rapor(işe giriş öncesi sağlık raporu, havuza giriş raporu, kan grubu)
verilen kişi sayısı
2147
Ambulans Hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı
1.450
Evde Yardımcı Sağlık Hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı
6.749
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
148
2) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Kişi Sayısı
Sağlık Birimlerinde diş muayenesi - tedavisi hizmetlerinden yararlanan
kişi sayısı
11.606
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş muayenesi ve tedavi yapılan
çocuk sayısı
10.197
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde psikolog desteği verilen çocuk
sayısı
980
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sunulan görüntüleme hizmeti
sayısı
777
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
149
3) Sokak Hayvanlarına Yönelik Hizmetler
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde sunulan hizmetler:
Tedavi
28.688
Aşılama
1.523
Kısırlaştırma
1.497
Mikroçip
1.725
Sahiplendirme
197
Kamu ilaçlama hizmeti sayısı
235
Ücretli ilaçlama hizmeti sayısı
190
Ücretsiz ilaçlama hizmeti sayısı
204
Rögar ilaçlama hizmet sayısı
0
Çöp Konteyneri ilaçlama hizmeti sayısı
0
Izgara ilaçlama hizmeti sayısı
0
Pazar yeri ilaçlama hizmet sayısı
0
Barınak ilaçlama hizmeti sayısı
19
Kurum Dezenfeksiyonu
9
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
150
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
151
4) İdari İşler
İdari İşler
Gelen Evrak
3254
Giden Evrak
5694
Cenaze Evrakları (Gömme izni ve nüfusa giden evrak)
381
İşyeri Denetimi
355
Bütçe Uygulama Sonuçları
Sağlık İşleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
2.350.000,00
2.019.500,00
2.412.466,89
2.SGK Devlet Primleri
343.000,00
328.000,00
395.355,14
3.Mal ve Hizmet Alımı
19.574.000,00
12.183.000,00
3.394.322,02
-
-
-
150.000,00
50.000,00
77.621,64
1.640.000,00
1.640.000,00
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
24.057.000,00
16.220.500,00
6.279.765,69
1.Personel Giderleri
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
6.Sermaye Giderleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
152
r. Temizlik İşleri Müdürlüğü
01.01.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar yapılan çevre temizliği hizmeti:
2014 Eylül ayında 2014/90759 ihale kayıt no ile üç yıllık (30/09/2014 tarihinden
30/09/2017 tarihine kadar) “Bakırköy İlçesi Sınırları Dahilinde 1096 Takvim Gün Süreli Çevre
Temizliği Hizmet Alımı İşi” Kamu İhale Kanunun 19. maddesine göre Açık İhale Usulü ile
gerçekleştirilmiş olup ALTAŞ Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketine
61.598.727,76 TL + KDV bedelle verilmiştir.
01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arası sunulan hizmetler açıklamaları ve gerçekleşme
miktarları ile aşağıda gösterilmiştir.
1- Evsel atıkları hidrolik sıkıştırmalı araçlar ile toplama ve nakil faaliyeti
Bakırköy ilçe sınırları dahilindeki yollarda, parklarda, yeşil alanlarda, semt
pazarlarında, umumi otoparklardaki çöplerin (inşaat molozları, tıbbi atıklar, ağaç dalları, eski
ev eşyaları, ve süpürge araçlarının haznelerinde biriken atıklar hariç, sadece tüm konutlardan,
iş yerlerinden ve kamuya ait binalardan çıkan evsel atıklar) periyodik olarak toplanarak
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarına yüklenmesi,
8 km ve 35 km ortalama taşıma
mesafesinde bulunan Yenibosna ve Kemerburgaz Çöp Transfer İstasyonlarına naklinin ve
boşaltılmasının yapılması faaliyetidir.
Kurban bayramı süresince kurban atıkları ayrı toplanarak Kemerburgaz da bulunan
düzenli depolama alanına nakledilmiştir.
Kullanılan araçlar:
a) 12 Adet 15 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu
b) 05 Adet 08 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu
c) 01 Adet 20 m3 Kapasiteli elektrikli hibrid sistemli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu
Bir günde toplam 18 adet çöp kamyonu günde ortalama 55 sefer yapmak suretiyle
ortalama günlük 411 ton evsel atığı Yenibosna Çöp Transfer istasyonuna nakletmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
153
Faaliyetin Adı
Evsel atıkları hidrolik sıkıştırmalı araçlar ile toplama ve nakil
faaliyeti
Birimi
Miktarı
Ton
140.845,53
2- Evsel atıkları elektronik vinç sistemli hidrolik sıkıştırmalı kamyonlar ile toplama
ve nakil faaliyeti
Bu faaliyet, Bakırköy ilçe sınırları dahilindeki yollardaki çöplerin, (inşaat molozları,
tıbbi atıklar, ağaç dalları, eski ev eşyaları, yağmur suyu ızgaralarından ve süpürge araçlarının
haznelerinde biriken atıklar hariç, sadece tüm konutlardan, iş yerlerinden ve kamuya ait
binalardan çıkan evsel atıklar) her gün toplanarak vinç sistemli, elektronik ve hidrolik
sıkıştırmalı çöp kamyonlarına yüklenmesi, 8 km ortalama taşıma mesafesinde bulunan
Yenibosna Çöp Transfer İstasyonuna nakli ile birlikte boşaltılmasının yapılması faaliyetini
kapsamaktadır. Bu faaliyeti gerçekleştirmek için 2015 yılı içerisinde 5 m3 hacimli 50 adet yer
altı konteyneri ile 2,25-3,75 m3 hacimlerinde toplam 70 adet yerüstü atık konteyneri ile hizmet
gerçekleştirilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
154
2015 Ocak ayından itibaren 1 adet 19 m3 kapasiteli elektronik vinç sistemli ve hidrolik
sıkıştırmalı çöp kamyonu ile günde 3 sefer yapılarak ortalama günlük 12 ton evsel atık
Yenibosna Çöp Transfer istasyonuna nakledilmiştir.
Faaliyetin Adı
Evsel atıkları elektronik vinç sistemli hidrolik sıkıştırmalı
kamyonlar ile toplama ve nakil faaliyeti
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Birimi
Miktarı
Ton
7.122,63
155
3- Yollarda bulunan molozların (inşaat atıkları ile yol süpürme araçlarında biriken
atıklar) toplanması, araçlara yüklenmesi ve nakil faaliyeti
Kar yağışı nedeniyle toprak-moloz döküm sahalarının kapalı olduğu günler hariç diğer
günlerde cadde ve sokaklarda bulunan molozlar iki adet damperli kamyon ile toplanarak
Osmaniye mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan arazideki geçici istasyona nakledilmiş
ve kamyonların trafiğe açık olan saatlerde ise bu istasyondan kamyona yüklenerek
Kemerburgaz’da bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca işletilen toprak-moloz döküm
sahasına nakledilmiştir.
.
Faaliyetin Adı
Birimi
Miktarı
Yollarda bulunan molozların (inşaat atıkları ile yol süpürme
araçlarında biriken atıklar) toplanması, araçlara yüklenmesi ve nakil
faaliyeti
Ton
11.392,42
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
156
4- Yolların ve çevresinin (parklar, yeşil alanlar, meydanlar, umumi otoparklar, semt
pazarları) el ile süpürülmesi faaliyeti
Toplam 196 işçi ile (yasal izinli personel dâhil olmak üzere) günde 16 saat çift vardiyalı
olmak üzere ilçemiz sınırları dâhilindeki ana arter yollar, cadde, sokaklar ve çevresi (parklaryeşil alanlar, meydanlar, umumi otoparklar, semt pazarları) periyodik ve vardiyalı olarak
süpürülmüştür. Ayrıca dini ve resmi tatil günlerinde yükleniciye ait işçilere mesai yaptırılarak
herhangi bir aksamaya meydan verilmeden periyodik olarak her gün çalışılmıştır.
Faaliyetin Adı
Birimi
Miktarı
Yolların ve çevresinin (parklar, yeşil alanlar, meydanlar,
umumi otoparklar, semt pazarları ) el ile süpürülmesi
Km
75.634,43
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
157
5- Yolların makine ile süpürülmesi faaliyeti
Bakırköy ilçe sınırları dahilindeki yolların periyodik olarak vakumlu süpürge
makineleri ile sağ veya sol şeridinin süpürülmesi ve neticesinde de süpürge makinesinin
haznesinde biriken atıkların Osmaniye Mahallesinde bulunan geçici transfer istasyonuna nakli
ve boşaltılması faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında 2 adet büyük ve 2 adet küçük vakumlu yol
süpürme aracı vardiyalı (gece ve gündüz ) olarak çalıştırılmaktadır.
Faaliyetin Adı
Yolların makine ile süpürülmesi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Birimi
Miktarı
Km
52.409,54
158
6- Yol ve semt pazarlarının yıkanması faaliyeti
Bakırköy ilçesi sınırları dâhilindeki 198 km (ana arter yollar, ana caddeler, sokaklar
dahil olmak üzere) uzunluğundaki yol ağının ve semt pazarlarının idaremize ait yeşilköy ve
osmaniye mahallesinde bulunan 2 adet su alma istasyonundan idare malı suyu temin ederek
yıkanacak yola getirilmesi ve yolların yıkanması faaliyetidir. Bakırköy ilçe sınırlarındaki, semt
pazarlarının (7 adet) haftada 1 gün, yollar ise Nisan ayından itibaren yıkanmaya başlamakta ve
ekim ayına kadar devam etmektedir.
Faaliyetin Adı
Yolların ve semt pazarlarının arazözle yıkanması
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Birimi
Miktarı
Binm2
27.162,52
159
7- Yollarda bulunan yerüstü konteynerların yıkanması-dezenfekte edilmesi faaliyeti
1 adet konteynır yıkama-dezenfekte aracı ile 1 adet küçük çöp kamyonu çalıştırılarak
kar yağışı olan günler hariç ana caddeler ve sokaklarda bulunan Konteynırların yıkanmasıdezenfektesi ayda 1 kez yapılmıştır.
Faaliyetin Adı
Yollarda bulunan yerüstü konteynerların yıkanmasıdezenfekte edilmesi faaliyeti
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Birimi
Miktarı
Adet
14.872,00
160
8- Yollarda bulunan yeraltı konteynerların yıkanması-dezenfekte edilmesi faaliyeti
Yeraltı konteynerları için kullanılacak olan, Elektronik vinç sistemli Kombi çöp
konteynırı yıkama ve dezenfekte aracına, yeraltı çöp konteynırlarının (takriben 5000 m3 taşıma
kapasiteli) yüklenmesi idare malı deterjan ve su kullanılarak konteynırın yıkanıp dezenfekte
edilmesi faaliyetidir.
Faaliyetin Adı
Yollarda bulunan yeraltı konteynerların yıkanmasıdezenfekte edilmesi faaliyeti
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Birimi
Miktarı
Adet
1.021,00
161
Diğer Faaliyetler
Toplam Evrak Sayısı
1.321
Dilekçe Sayısı
85
İşlem Gören Evrak Sayısı
673
2015 yılı içinde Çözüm Masası aracılığı ile Müdürlüğümüze 966 adet şikayet, ileti ve
dilekçe gelmiş olup, idari değerlendirmesi, şantiye ve saha çalışması ile şikayetlerin 966 adeti
çözüme kavuşturulmuş ve cevaplanmıştır.
Çözüm Masası Şikâyet Sayısı
966
Sonuçlanan Şikâyet Sayısı
966
Sonuçlanmayan Şikâyet Sayısı

0
2015 yılı içerisinde doğrudan temin ve ihale yöntemleri ile toplam 367 adet metal çöp
konteynerı alımı yapılarak cadde ve sokaklarında bulunan eskimiş çöp konteynırlarının
değişimi sağlanmış, konteyner ihtiyacı olan cadde ve sokakların da konteyner ihtiyacı
giderilmiştir.

Çevre temizliğinin etkin, verimli, ekonomik olarak yapılabilmesi, kanunların,
yönetmeliklerin, tüzüklerin ve tebliğlerin uygulanabilmesi için vatandaşların
bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, desteğinin ve katılımının sağlanması amacıyla
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 140 adet afiş hazırlanarak halkımız
bilgilendirilmiştir.

2015 yılı içinde konteynerların, çöp konulan zeminlerin, ibadethane ve okulların
temizliği için 6.000 kg ağır kir-yağ sökücü, ve 1950 kg koku giderici alımı yapılmıştır.
Alınan bu malzemeler ve temizlik ekiplerimizle ilçe sınırları içerisindeki 46 adet okulun
(ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları) ve 29 adet ibadethane (camii, kilise, cem evi)
ve binası iç temizliği periyodik olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda ağır yağ-kir
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
162
sökücü temizlik maddesi ile konteynırlar ve çöp konulan zeminlerin temizliği ve
dezenfekte işlemi sağlanmıştır.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Temizlik İşleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
4.998.600,00
4.447.400,00
7.151.236,08
2.SGK Devlet Primleri
1.100.500,00
855.900,00
1.331.016,18
3.Mal ve Hizmet Alımı
25.615.500,00
25.593.500
25.940.617,45
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
193.000,00
193.000,00
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
31.907.600,00
31.089.800,00
34.422.869,71
6.Sermaye Giderleri
Toplam
GENEL TOPLAM
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
BAKIRKÖY BELEDİYESİ ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET ÇALIŞMA
RAPORU YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
OCAK
s. Zabıta Müdürlüğü
GELEN EVRAK SAYISI
499 587 748 582 613 565 420 513 582 562 772 614 7057
GİDEN EVRAK SAYISI
464 575 689 513 554 543 415 469 463 506 653 517 6361
GELEN ŞİKÂYET DİLEKÇE SAYISI
54
53
55
65
ÇÖZÜM MASASI TALEP FORMU
159 165 193 225 256 208 146 171 122
79
134 134 1992
YAPILAN TEBLİGAT SAYISI 7201 SAYILI TEBLİGAT
KANUNU
201 159 456 194 253 418 214 223 231 336 489 336 3510
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
62
94
60
73
66
52
51
63
748
163
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ( TUTANAK )
16
28
29
49
17
7
9
26
66
34
DÜZENLENEN 6502 ZABIT SAYISI ( TÜKETİCİYİ
KORUMA KANUNU )
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
CEZA ZAPTI ( 1608 SAYILI BELEDİYE CEZA KANUNU )
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
5
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ ( KANUNA
GÖRE İŞLEM )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNU
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
KAYMAKAMLIK OLURUNA İSTİNADEN MÜHÜRLEME
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
MÜHÜRLENEN YER SAYISI ( 9207/ 6.-13 MAD.) SIHHİ
MÜESSESELER
0
1
3
5
2
9
7
9
9
3
8
6
62
MÜHÜRLENEN YER SAYISI ( 32. MAD. ) UMUMA AÇIK
İŞYERLERİ
1
1
3
2
1
1
1
0
0
4
3
0
17
POLİS SELAH. KANUNU 8.MAD. ( Değişiklik 01.12.200425657-5259/ 3.Mad )
2
5
8
3
3
3
0
0
1
0
0
0
25
MÜHÜR AÇMA
7
5
8
4
4
0
1
2
5
2
3
5
46
MÜHÜR FEKK-İ ZAPTI
1
1
0
2
6
3
0
1
2
1
4
3
24
ASKER AİLESİ TAHKİKATI
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
1
5
TANZİM OLUNAN TUTANAKLAR ( İhbar Zaptı )
14
7
10
4
2
9
11
6
15
4
11
7
100
AÇIK ZABIT VARAKASI ( Ruhsatsız Faaliyetten Dolayı )
13
19
36
13
17
29
35
24
16
16
19
11
248
3194 SAYILI İMAR KANUNU ( İştirak edilen yıkım sayısı )
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
775 / 18 MAD. GÖRE GECEKONDU YIKIM SAYISI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
3
2886 / 75 MAD. GÖRE TAHLİYE EDİLEN YER SAYISI
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3194 SAYILI İMAR KANUNU ( 39. Mad.Statik Rapor )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DİLENCİ MEN İŞLEMLER
21
12
36
63
67
22
20
39
38
9
12
15
354
BÖLGEDE ŞİK. VEYA TESPİT EDİLEN ÇÖP, MOLOZ, VS.
HK. YAPILAN İŞL.
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
13
KAPAMA SAATİNE RİAYET ETMEYEN İŞYERLERİ
SAYISI
2
0
0
50
15
3
0
76
27
8
19
20
220
5957 SAYILI KANUN GEREĞİ (PAZAR YERLERİ İÇİN)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
TESPİT TUTANAĞI
4
3
41
0
1
4
0
0
0
0
2
1
56
TAHLİYE EDİLEN YER SAYISI
( EMLAK İSTİMLAK MD.LÜĞÜ )
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
192 196
669
164
Çözüm Masası Yıllık Grafik
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
165
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
166
Bütçe Uygulama Sonuçları
Zabıta Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
5.536.400,00
4.965.200,00
5.075.043,58
2.SGK Devlet Primleri
625.900,00
625.900,00
537.247,73
3.Mal ve Hizmet Alımı
284.700,00
205.700,00
54.221,76
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
6.447.000,00
5.796.800,00
5.666.513,07
1.Personel Giderleri
Toplam
t. Belediye Tiyatro Müdürlüğü
BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ MÜŞFİK KENTER SAHNESİ & TURHAN TUZCU SAHNESİ 2015 YILI
OCAK-ARALIK ARASI OYNANAN OYUN VE SEYİRCİ İSTATİSTİKLERİ
OYUN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
“ÜÇ KUŞ KARDEŞ” (Ç.O)
“GÜNEŞİN ÇOCUKLARI” (Ç.O)
“KÜLHANBEYİ MÜZİKALİ”
“KAÇ BABA KAÇ”
“SOKAK KIZI İRMA”
“ROMEO VE JULIET”
“HAYVAN ÇİFTLİĞİ”
“AZİZCE”
“ŞİŞMAN DOMUZ”
“BEN O İSTANBUL’U ÇOK SEVDİM”
“HİZMETÇİLER”
LENA, LEYLA VE ÖTEKİLER”
“YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI”
“KÖŞE BUCAK İSTANBUL”(Ç.O)
“POF’LA PAF” (Ç.O)
GENEL TOPLAM
TEMSİL
SAYISI
13
12
8
10
4
19
21
6
5
30
20
16
24
17
6
211
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
SEYİRCİ
SAYISI
717
734
1770
1955
808
2639
3986
403
491
4954
2719
1339
6621
1726
898
31.760
TEMSİL SEYİRCİ
SAYISI SAYISI
“EŞŞEGİN GÖLGESİ”
1
236
“MÜFETTİŞLER”
1
240
“ATLARLA FİLLER YA DA DİRLİK DÜZENLİK”
1
200
“DÜDÜKÇÜLERLE FIRÇACILARIN SAVAŞI”
1
356
4X100 ADLI ÖZEL ETKİNLİK OYUN ADI
4
1032
167
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
168
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
169
KURSLARIMIZ
İspirto hane Kültür Merkezi'nde Ekim 2015’de başlayan ücretsiz kurslarda;
 18 kişiye BBT sanatçıları tarafından konservatuara hazırlık kursu verilmektedir.
 72 kişiye gitar, piyano ve org kursu verilmektedir.
 28 kişiye bağlama kursu verilmektedir.
 180 kişiye resim kursu verilmektedir.
 55 kişiye işaret dili eğitimi verilmektedir.
 Belkıs Akkale'nin şefliğinde 130 kişiyle Türk Halk Müziği Koro çalışmaları da devam
etmektedir.
ETKİNLİKLERİMİZ
BBT ‘de “Ben O İstanbul’u Çok Sevdim”, “Hizmetçiler”,“Lena,Leyla ve Ötekiler”,
"Yanlışlıklar Komedyası" ile "Köşe Bucak İstanbul (ç.o)" ve” Pof’la Paf (ç.o)” olmak üzere 6
oyun 2015 yılında seyircisiyle ilk kez buluşmuştur.
Önceki yıllar sahnelenip Mayıs ayına kadar devam eden oyunlarımız ise “Kaç Baba
Kaç”, “Sokak Kızı İrma”, “Romeo ve Jüliet”, “Hayvan Çiftliği”, “Azizce”, ”Külhanbeyi
Müzikali”, “Şişman Domuz”, “Güneşin Çocukları (ç.o) ile ” Üç Kuş Kardeş (ç.o)” tir.
BBT’nin;




163 kez sahnelenen 11 yetişkin oyununu 27.685 kişi izledi.
48 kez sahnelenen 4 çocuk oyununu ise 4.075 kişi izledi.
4x100 adlı proje kapsamında 4 kez sahnelenen okuma tiyatrosunu 1.032 kişi izledi.
Turne, ön gösterim ve özel gösterimlerinde izleyici sayısı 6.010 kişiyi buldu.(Toplam
izleyici 38.802)
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
170
 Genç ve yeni kurulan, ancak küçük sahnelerde oynama imkânı olan tiyatro gruplarını
Ocak 2015 itibarıyla 5 ay boyunca Bakırköy izleyicisiyle buluşturmak üzere
“Alternatif Sahneler” adı altında yeni bir oluşum başlatılmıştır. Bu kapsamda konuk
tiyatrolara ayda ortalama 9-10 oyun sahneleme imkânı yaratılmıştır.
 BBT, Kasım ayı için “4x100” projesi kapsamında, 100 yaşını deviren dört oyun
yazarımız Haldun Taner, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, ve Aziz Nesin’in sık
sahnelenmeyen oyunlarından oluşan bir seçkiyi okuma tiyatrosu olarak izleyicilerine
sundu. Oyun öncesinde ise ünlü edebiyatçılarla oyun hakkında söyleşiler yapıldı.
 BBT’nin “Sahne Sizde” projesi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrolarıyla yapılan protokol gereği EBBŞT’nın oyunu BBT’de, BBT’nin oyunu
Eskişehir’de sahnelendi.
 Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter ve Turhan Tuzcu Sahneleri BBT
oyunlarının olmadığı gün ve saatlerde özel tiyatrolar, STK ve diğer kuruluşlar
tarafından oyun, konser, panel gibi etkinlikler için kullanılmaktadır.
 YEKM Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde toplam 39,
ise 14 kez kişisel ya da karma sergiler açılmıştır.
İspirtohane Kültür Merkezi’nde
 İspirtohane Kültür Merkezi ve Kartaltepe Kültür Merkezi ‘nde; STK’ların tiyatro, koro
ve folklor çalışmaları yapılmaktadır.
 Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde ise özel konser ve tiyatro gösterileri
yapılmaktadır.
ÖDÜL VE TURNELERİMİZ
TURNELER
 “Azizce” 31 Mart 2015 Silivri Kapalı Cezaevi’nde,
 “Güneşin Çocukları “ 22 Nisan’da İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Şenliği’nde,
 “Ben O İstanbul’u Çok Sevdim” 02 Haziran’da Ardahan’da,
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
171
 "Lena, Leyla ve Ötekiler" 24 Ekim 2015’te "Adana 2.Şehir Tiyatroları Buluşması"’nda,
 "Yanlışlıklar Komedyası " 12,13 Aralık'ta Eskişehir’de sahnelendi.
ÖDÜLLER
“Hayvan Çiftliği” :
 Afife Tiyatro Jürisi’nce en iyi ışık, en iyi kostüm, en iyi dekor ve en iyi prodüksiyon
olmak üzere yılın en iyilerinde toplam dört dalda, yine
 Sadri Alışık ödülleri’nde Alican Yücesoy “Hayvan Çiftliği” ndeki rolüyle yılın en iyi
erkek oyuncusu dalında ödüle aday gösterildi.
 15. Direklerarası Jüri’den Ensemble (Canlandırmada Bütünlük) dalında ödül aldı.
 Ekin Yazın Dostları değerlendirmesinde yılın yönetmeni ödülünü Emrah Eren aldı.
“ Hizmetçiler” :
 21. Türkan Kahramankaptan Lions Ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu Elif Ürse,
 Ekin Yazın Dostları -Yılın Kadın Oyuncusu dalındaki ödülü Elif Ürse ve Yelda Baskın
aldı.
“Romeo ve Jüliet”:
 Ekin Yazın Dostları değerlendirmesinde Yılın Tiyatro Müziği dalında Tolga Çebi,
 Yılın Özel Hareketi ödülü BBT’ye Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen”2.
Anadolu Tiyatro Ödülleri” kapsamında verildi.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
172
Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediye Tiyatro Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
20.918.100,00
18.643.500,00
22.013.256,03
2.SGK Devlet Primleri
5.867.300,00
3.757.300,00
3.897.743,93
3.Mal ve Hizmet Alımı
1.334.500,00
743.000,00
429.412,73
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
28.119.900,00
23.143.800,00
26.340.412,69
1.Personel Giderleri
Toplam
u. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz, diğer müdürlüklerden gelen Mal ve Hizmet alım taleplerini, belirtilen
limitler içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun 22 (d) bendine göre temin
etmekle, belirtilen limitler üzerinde ise de İhale yolu ile teminini sağlamakla görevlidir.
Dolayısıyla müdürlüğümüz, vatandaşlara yönelik bir hizmet vermemekte ve kurumumuzun
ihtiyacı doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Müdürlüğümüz Çalışma
Yönetmeliği kapsamında müdürlüklerin talebi doğrultusunda mal ve hizmet alımı
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda yapılan bazı mal ve hizmet alımları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE
USULÜ
1 adet çok kapsamlı yazıcı alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
12 kalem kırtasiye alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
Toner alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
Toner alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
BAŞKANLIK MAKAMI
22/d
DOSYA ADI
Mal kürsü alımı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
173
Masa telefonu alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
SOSYAL MEDYA
22/d
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Mal (yangın tüpü) alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
Kırtasiye Malzemesi alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
SOSYAL MEDYA
22/d
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
BAŞKANLIK BİNASI
22/d
Fotokopi ve Flash disk alımı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Toner alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
Büo mal ve malzeme alımı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Bilgisayar ve yazıcı alımı
BELEDİYEMİZE BAĞLI MUHTARLIK
22/d
Mal (bilgisayar, yazılım ve kırtasiye malzemesi)
alımı
25 kalem bayrak alımı
Mal (temizlik malzemesi) alımı
Koltuk Alımı
Yazıcı ve Toner Alımı
Bayrak, T-shirt, şapka, meşale ve sis bombası alımı
Buzdolabı, ceket askısı, televizyon ve klima alımı
Mal ve malzeme alımı
Makine bakım onarım ve toner alımı
Kamera sistemi alımı ve montajı
MATBU BASIM EVRAKLARI ALIMI
Masaüstü bilgisayar alımı
Kiosk ve yazılımı alımı
Kırtasiye malzemesi alımı
Temizlik malzemesi alımı
Polikarbon tüp su alımı
Koltuk alım işi
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
DESTEK HİZ. MD. (BAKGEM) VE
ÖZEL KALEM MD. (KIZ ÖĞRENCİ
MİSAFİRHANESİ)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(BAKGEM)
İLÇE SEÇİM KURULU, ÖZEL KALEM
MD., SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.,
BAŞKAN YARDIMCISI MAKAM
ODASI, DESTEK HİZ. MD. MALZEME
DEPOSU, ŞEFKAT HUZUR EVİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
EVLENDİRME DAİRESİ
22/d
22/d
22/d
22/d
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
BELEDİYEMİZE BAĞLI
MUHTARLIKLAR
22/d
BELEDİYEMİZE BAĞLI BİRİMLER
22/d
BELEDİYEMİZ MERKEZ BİNASI VE
BAĞLI BİRİMLER
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
22/d
22/d
174
Sabit telefon hizmet alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Hasta bezi alımı
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
22/d
İÇ DENETİM
22/d
Plastik bardak alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Koltuk alım işi
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (Yemekhane)
22/d
Yazlık Melbusat alımı
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Sayısal telefon alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
İş Elbisesi alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
BELEDİYEMİZ MERKEZ BİNA VE EK
BİNA
22/d
Karton bardak alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Yemekhane malzeme alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Koltuk alım işi
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Bulaşık makinesi deterjan alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Hukuk programı aboneliği alım işi
Dekoratif salata bar alımı
Mal alımı
Hasta bezi alımı
Koli ve poşet alımı
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
22/d
Sabit telefon hizmet alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Kışlık Melbusat Alımı
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Polikarbon Tüp Su Alımı
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
22/d
Müdürlüklerin Talebi Doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Mal ve Hizmet Alımı
2015 Yılı Mahalle ve Sokaklarda Verilecek İftar ve
Sahur Yemeği Sonrası Hizmet Alımı
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
21/b
175
Zabıta Destek Hizmet Personel Hizmet Alımı
Teknik, büro ve temizlik Hizmetleri Destek Personel
Hizmet Alımı
Açık
İhale
Açık
İhale
Belediye Başkanlığı Başkanlık Merkez Binası ve
Bağlı Birimlerde Silahlı-Silahsız Özel Güvenlik
Hizmet Alımı (5 Aylık)
21/b
Belediye Başkanlığı Merkez Binası ve Bağlı
Birimlerde Silahlı-Silahsız Özel Güvenlik Hizmet
Alımı (3 Aylık)
21/b
Türk Bayrağı ve Bakırköy Belediye Logolu Bayrak
Alımı
21/f
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
176
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
177
Bütçe Uygulama Sonuçları
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
315.300,00
241.000,00
324.913,79
2.SGK Devlet Primleri
156.500,00
38.000,00
33.348,89
3.Mal ve Hizmet Alımı
26.041.665,00
29.558.665,00
16.509.286,98
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
26.513.465,00
29.837.665,00
16.867.549,66
Toplam
v. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz 06.06.2014 tarihinde 44 sayılı meclis kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğünden ayrılmış olup Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak hizmet
vermektedir.
BAKKART
BAKKART Bakırköylü yurttaşlarımızın temel sağlık hizmetlerini de güvence altına
alan bir sosyal güvenlik şemsiyesi ve Bakırköylü vatandaşların birçok hizmetten ücretsiz
faydalanmasını sağlayan ayrıca üye işyerlerinden de indirimli faydalanmasını sağlayan bir
avantaj kartıdır.
2015 yılı için 2.623 vatandaş olmak üzere, 2004 yılından bu zamana kadar yaklaşık
130.000 vatandaşımız BAKKART üyesi olmuştur.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
178
BAKKART
yararlanmaktadırlar.
sahibi
vatandaşlar
Belediyemizin
aşağıdaki
hizmetlerinden
1.
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
2.
Bakırköy Belediyesi Sağlık Merkezleri
3.
BAKGEM (Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi)
4.
Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ndeki çim saha, suni çim saha, açık ve kapalı çim saha,
açık ve kapalı tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları ve kapalı yüzme havuzu
5.
Bakırköy Belediyesi Çocuk Evleri
6.
Giysi ve Eşya Yardımı
7.
Çeşitli geziler
8.
Bakkart üyesi iş yerlerinden %10-%50 arası indirimler
DESTEK BAKKART ve NAKDİ YARDIMLAR
Destek Bakkart bölgemiz sınırları içerisinde kısıtlı ekonomik koşullar altında yaşamaya
çalışan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını ( gıda, temizlik vs. ) karşılamak amacıyla verilen
bir yardım kartıdır.
1.090 kişiye temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Destek Bakkart Yardımı, 156 kişiye
Nakdi Yardım olmak üzere toplam 1.246 vatandaşımıza periyodik olarak 12 ay boyunca yardım
yapılmaktadır.
HALK MARKET VE GİYSİ YARDIMI
Bakırköylü vatandaşların kullanılabilir durumda ya da yeni giysi, oyuncak ve kırtasiye
malzemesi, ihtiyaç sahibi yaklaşık on binlerce vatandaşla paylaşıldı.
Bunun yanı sıra il dışından bize talepte bulunan köy veya ilçe okullarına da eğitim
öğretim materyalleri başta olmak üzere, giysi, ayakkabı, mont vs. yollandı.
ASKER AİLESİ YARDIMI
2015 yılında vatani görevini yapan 9 askerimize, aylık olarak Asker Ailesi Yardımı yapılmakta
ve yeni başvurular devam etmektedir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
179
EĞİTİM YARDIMI
2015 yılında İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 1130 öğrencimize 8 ay boyunca
eğitim yardımı yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye yardımı yapılmıştır.
HASTA BEZİ YARDIMI
2015 yılında aylık ortalama 80 hasta ve bakıma muhtaç vatandaşımıza sürekli olarak hasta bezi
yardımı yapılmakta ve yeni talepler de alınmaya devam etmektedir.
SANATSAL ETKİNLİKLER ve YÜRÜTÜLEN PROJELER
a. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu ve Tiyatro
Topluluğu yaşlılarımıza, çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik 10 ayrı sosyal
etkinlikle (konserler, tiyatrolar, eğlenceler…) binlerce vatandaşımıza ulaşmıştır.
b. Engelliler Haftası’nda görme engelli 20 vatandaşımıza Beyaz Baston bedensel
engelli 12 vatandaşımıza tekerlekli sandalye verilmiştir.
c. Türk Anneler Derneği Eğitim ve Rehabilitasyon Okulu’nda 60 engelli
öğrencimizle Yeni Yıla Merhaba etkinliği düzenlenmiştir.
d. Sevgi Yumağı Projesi kapsamında yaklaşık 10.000 adet yün dağıtılmış, dağıtım
dışında da projeye destek olan vatandaşlarımızla birlikte yaklaşık 6.000 adet
atkı, bere vs. gibi el emekleri Türkiye’nin dört bir köşesindeki köy okullarına
gönderilmiş ve gönderilmeye devan etmektedir.
e. Çocuk Hakları Haftası nedeniyle çocuk haklarına farkındalık yaratmak adına,
Çocuklar Renktir, Renklerine Sahip Çık! Adlı etkinlik çerçevesinde, Beşir
Göğüş Parkı içindeki ağaçlar rengârenk örgülerle giydirilmiş, bir hafta boyunca
parkı ziyaret eden yüzlerce çocukla eski oyunlar (ip atlama, aç kapıyı bezirgân
başı, kutu kutu pense, misket) oynanmıştır.
f. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan 60 çocuk Sanatçı Sabahat
Akkiraz’la birlikte ziyaret edilerek çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler
verilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
180
BAKIRKÖY BELEDİYESİ HALK KÜTÜPHANESİ
1. Kütüphanemizde yaklaşık 10.000 adet kitap bulunmaktadır.
Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet sunan Halk Kütüphanesi’nde aşağıda yazılı kurslar
ve etkinlikler düzenlenmektedir;
- Resim kursu: 90 öğrenci
- Gravür kursu: 7 öğrenci
-Keçe kursu: 10 öğrenci
-Seramik kursu: 8 öğrenci olmak üzere toplam 115 vatandaşımıza kurs verilmektedir.
2. Bizzat kütüphanemizden kitap alan ve ‘’Kitabınız Kapınızda’’ projesiyle
www.bakirkoy.bel.tr adresinde bulunan ‘’Kitabınız Kapınızda’’ köşesinde yer alan kitaplar,
vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerine götürülerek toplam 1.301 vatandaşımıza kitap
teslim edilmiştir.
3. Anadolu’daki okullara talepleri doğrultusunda 3.150 kitap gönderilmiştir.
4. İlçemizdeki İbn-i Sina İlkokulundaki sınıflar her gün, sırasıyla okuma saatlerini
kütüphanemizde gerçekleştirilmektedir.
5. İlçemizde yaşayan 15 ev kadını ortak kitap okuma ve okudukları kitap üzerine bilgi
paylaşım etkinliğini kütüphanemizde gerçekleştirmişlerdir.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
118.286,00
118.286,00
352.695,20
2.SGK Devlet Primleri
15.277,00
15.277,00
44.460,70
3.Mal ve Hizmet Alımı
722.072,00
717.072,00
14.823,66
-
-
-
9.000.000,00
6.050.000,00
3.178.013,60
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
9.855.635,00
6.900.635,00
3.589.993,16
1.Personel Giderleri
4.Faiz Giderleri
5.Cari Transferleri
Toplam
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
181
ü. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
İşlem gören evrak kayıtlarına ilişkin bilgiler:
01.01.2015tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü evrak
kayıt ve kalem bürosunda toplam 63 adet evrak giriş işlemi yapılmış, 40 adet evrak
cevaplandırılmıştır.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Bütçe Performansı
GİDERLER
Ekonomik Kodlama
I. Düzey
Birim Bütçe Teklifi
Bütçe Kararnamesi Yılsonu Harcama
1.Personel Giderleri
-
-
2.172,91
2.SGK Devlet Primleri
-
-
394,03
3.Mal ve Hizmet Alımı
-
-
-
4.Faiz Giderleri
-
-
-
5.Cari Transferleri
-
-
-
6.Sermaye Giderleri
-
-
-
7.Sermaye Transferleri
-
-
-
8.Borç Verme
-
-
-
9.Yedek Ödenek
-
-
-
Toplam
-
-
2.566,94
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
182
II.
AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ ve HADEFLERİ
AMAÇ: 1 Çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışı geliştirilecektir.
HEDEF: 1.1 Aile kurumunun güçlenmesine ve sorunlu/parçalanmış aile kurumunun
bireylere olan olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
HEDEF: 1.2 Engelsiz kent projesi kapsamında örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.
HEDEF: 1.3 Yaşlıların yaşam kalitesi arttırılmasını sağlayacak, çocuk ve gençlerin
kişisel gelişimine destek olacak hizmetler sunulacaktır.
HEDEF: 1.4 Belediyemiz yetkileri çerçevesinde çevreye ve kişiye yönelik koruyucu
sağlık hizmetleri etkin, kaliteli ve hızlı sunulacaktır.
HEDEF: 1.5 Mutlak yoksullukla etkin mücadele edilerek, ihtiyaç sahiplerine ayni veya
nakdi destek sağlanacaktır.
AMAÇ: 2 Bakırköy ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesine yönelik hizmetler
sunulacaktır.
HEDEF: 2.1 Sosyal ve kültürel etkinliklerle, uluslararası düzeyde marka belediye
olacak faaliyetleri gerçekleştirmek.
HEDEF: 2.2 Kentsel hayattaki konfor, güvenlik, tasarım daha çağdaş ve sanatsal
uygulamalarla geliştirilecektir.
HEDEF: 2.3 Afetlere müdahale kapasitesi arttırılarak, afetlerin zararlarını önleyici
faaliyetler gerçekleştirilecektir.
HEDEF: 2.4 Kültürel zenginliklerimizi tanıtmak ve kaynaştırmak önceliklerimiz
arasında olacaktır.
HEDEF: 2.5 İlçemizde bulunan ve yetkimiz dâhilindeki işyerlerinin ruhsat işlemleri ve
ruhsata ilişkin denetim hizmetleri etkin ve kaliteli yürütülecektir.
AMAÇ: 3 Kurumun beşeri ve fiziki kapasitesi geliştirilecektir.
HEDEF: 3.1 İç kontrol sistemi kurulacak ve sürekli geliştirilecektir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
183
HEDEF: 3.2 Belediye hizmetlerinin hızlı ve etkin tanıtımının yapılması ve dış
paydaşlara yönelik sunulan hizmetler, yürütülen faaliyetler ve üstlenilen ilgili geri bildirim
sistemi kurulacaktır.
HEDEF: 3.3 E-Belediyecilik çalışmalarında ve kent bilgi sistemi veri tabanında ileri
düzey teknolojik imkanları kullanarak, maliyetlerin düşürülmesi, şeffaflığın arttırılması, hızlı
karar alma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.
HEDEF: 3.4 Kent bilgi sistemi teknolojik çağa uygun olarak geliştirilecektir.
HEDEF: 3.7 Kurumun destek hizmetleri verilmesi ve genel yönetim giderlerinde
tasarruf sağlanması amacıyla etkin kaynak yönetimi gerçekleştirilecektir.
HEDEF: 3.8 Belediyemizin taraf olduğu dava sonuçlarının istatistiksel incelenmesi
yapılarak, davaların lehe sonuçlanma oranında artış sağlanacaktır.
AMAÇ: 4 Çevre korumasında bilinçli ve etkin belediyecilik anlayışı geliştirilecektir.
HEDEF: 4.1 Mevcut park ve yeşil alanları %50 revize ederek ve %5 oranında arttırarak,
yeşil alanların etkili ve rasyonel kullanılabilmesini sağlamak.
HEDEF: 4.2 Kentlilerimizin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşanmasını
sağlamak için, çevre kirliliği oluşturan tüm faktörlerin tespiti yapılarak (hava, su, gürültü, katı
atık, endüstriyel atık vb.) bu tespit değerlerini etkin yöntem ve denetimlerle her yıl % 20
oranında azaltmak.
HEDEF: 4.3 Yetkimiz dahilinde olan alanların temizlenmesini, evsel katı atıkların
toplanarak aktarma ve/veya bertaraf tesislerine taşınmasını etkin yöntemler ile sağlamak.
HEDEF: 4.4 Çevrenin korunması açısından, yönetimi diğer atıklardan ayrı bir süreç
gerektiren özellikteki atıkların kaynağında ayrı toplanmasını yaygınlaştırmak, sürdürülebilir bir
atık yönetiminin benimsenmesini sağlamak.
HEDEF: 4.5 Hayvanların rehabilitasyonu ve vektör mücadelesi artarak devam
edecektir.
HEDEF: 4.6 Ortak hizmet projeleri ile çevre ve diğer sosyal alanlarda örnek işbirlikleri
oluşturarak uluslar arası alanda marka belediye olmak.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
184
B. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Tarafsızlık
Belediyemizin faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara eşit mesafede
yaklaşılması ve her türlü ayrımcılıktan uzak durulmasıdır.
Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
Belediyemiz faaliyetleri hakkında kamuoyunun düzenli olarak
bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman
açık ve hazır olunmasıdır.
Etkinlik
Faaliyetlerimizin fayda/maliyet yaklaşımı göz önünde tutularak
yürütülmesi ve nitelikli uzman personel ile yürütülmesidir.
Katılımcılık
İşbirliği
Profesyonellik
Düzenlemelerin/faaliyetlerin oluşturulması ve uygulanması
süreçlerinde ilgili tarafların görüşlerine önem verilmesidir.
İlgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla yakın işbirliği ve
dayanışma içinde çalışılmasıdır.
Hedeflerimize ulaşmada kamu çıkarlarının gözetilmesi,
sorumluluğu üstlenmesi ve hesap verme mesuliyetini kabul
etmesidir.
Vatandaşların hizmetler hakkında bilinçlendirilmesi, gelen öneri ve
Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı şikâyetler doğrultusunda düzenleme ve uygulamaların gözden
geçirilmesidir.
Saygı
Sosyal Belediyecilik
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
Faaliyet alanlarımızla ilgili tüm taraflara karşı saygılı, adil,
anlayışlı ve ağırbaşlı davranılması, farklı düşünce ve görüşlere
değer verilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesinde
profesyonelce hareket edilmesidir.
İşsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve
entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı
yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler
arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet kavramını
güçlendirmeye yönelik olarak çalışmalar yapılmasıdır.
185
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
186
III.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER
Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediyemiz 2015 yılına ait bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI
GİDERLER
( Ekonomik Kodlama 1. Düzey )
BÜTÇE KARARNAMESİ
YILSONU HARCAMA
01- Personel Giderleri
59.099.528,00
66.686.732,42
02- SGK Devlet Primi Giderleri
10.839.185,00
10.913.649,78
128.863.353,00
98.703.762,68
04- Faiz Giderleri
2.000.000,00
2.296.048,33
05- Cari Transferler
9.726.000,00
11.523.025,60
81.647.000,00
36.112.382,71
0,00
18.297.950,18
1.000,00
0,00
16.158.996,40
0,00
308.335.062,40
244.533.551,70
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06- Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferleri
08- Borç verme
09- Yedek Ödenek
TOPLAM
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
187
IV.
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Belediyemiz faaliyet ve hizmetleri dış ve iç paydaşlar tarafından değerlendirilmiş zayıf
ve güçlü yönlerimiz şu şekilde tespit edilmiştir
GÜÇLÜ YÖNLER
Belediyeye ait tiyatro binalarının olması
Botanik park gibi temalı parklara sahip olunması
Belediyeye ait sağlık kuruluşlarının olması
Etkin ve güncel bir kent bilgi sisteminin bulunması
Aşevinin olması
Opera binasının olması
Belediyemize ait tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık spor, kültür ve sosyal altyapı tesislerinin olması
Belediyemizin sağlık politikası Bakkart projesi Afetlere karşı bir merkezimizin ve eğitimli personelimizin bulunması
Yeşil alanların diğer ilçelere göre fazla olması
Belediye üst yönetiminin gelişmeye ve yeniliklere açık olması
Belediye Afet Merkezi'nin kurulmuş olması
Kadın, yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Kişi başına düşen yeşil alanın dünya standartlarını yakalamış olması
İç kontrol sisteminin kurulması ve yönetilmesi amacıyla İç Kontrol Biriminin varlığı
ZAYIF YÖNLER
Birim içi ve birimler arası koordinasyonun yetersiz olması
Hizmet binamızın yeterli kapasitede olmaması ve dağınık olması
Birimler arası iletişimin düşük olması
Teknolojik altyapının personel tarafından etkin kullanılmaması ve personelin gerekli teknik bilgiye sahip olmamsı
Personelin işbirliği ve takım ruhunun zayıf olması
Arşivleme sisteminde eksikliklerin bulunması
Araç parkının yetersiz olması
Kurum içi kültürel ve sosyal faaliyetlerin yetersiz olması
Stratejik yönetim anlayışının yeterince yerleşmemiş olması
Şehrin engelli vatandaş, yoksul kesim ve emisyon (koku) haritasının hazırlanmamış olması
İzleme, kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği
Kurumsal yapılanmanın yetersiz olması
Hizmetlerin yeterince tanıtılamaması
Engellilere yönelik fiziki erişebilirlik ve ulaşabilirlik standartlarının tam olarak sağlanamaması
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
188
V.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
ÖNERİ ve TEDBİRLER
Personelin bilgi ve donanımının artırılması amacıyla mesleki ve sosyal eğitimlere daha çok zaman ve
kaynak ayrılması ve eğitimlerin çeşitlendirilmesi
Gerçekleştirilen çalışmaların ve hazırlanan belgelerin kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılması
Kurumsal kimliğin güçlendirilmesi
Belediyenin amaç ve hedefleri ile ilgili periyodik olarak raporlama yapılması ve değerlendirmeye tabi
tutulması
Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirilmesi, faaliyetler de görüş ve destekleri alınması
Tüm birimlerde stratejik yaklaşım ile stratejik plan, performansa dayalı bütçeleme sistemi ve proje
yönetimi konularında eğitimler ve uygulamalar yapılması
Belediyemizin çevresi ve paydaşları ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karşı sorumluluklarını
güçlendirilmesi sağlanmalıdır
Stratejik yaklaşımın, düşüncenin ve performans kültürünün hâkim kılınması
Hizmetlerde akışkanlığı sağlamak amacıyla vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik tüm personelin
eğitim seminerlerinden faydalanmaları sağlanması
Gelecek zaman dilimlerinde belediyenin içinde bulunduğu mali darboğazın aşılması amacıyla hizmet
üretimlerinde Bakanlık bütçelerinden yardımların sağlanması; Avrupa fonlarından yararlanma yollarına
gidilmesi gayreti içinde olunması
Giderlerin azaltılması
Gelirlerinin artırılması
Uzman personelin Kurumumuz çalışma alanlarıyla ilgili konularda araştırma yapması ve analitik
düşünme kapasitesini artırması
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
189
BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
190

Benzer belgeler