wtf online tourism TR

Transkript

wtf online tourism TR
%DúODUNHQ
Günümüzde çok hızlı değşmlern olduğu br hayat yaşıyoruz. Bu hızlı değşmler hayatımızda farklı br kültürü de, bz farkında olalım ya da olmayalım, örüyor.
Br an 20 yıl öncesne gdelm ve düşünelm.. günlük hayatımızı, ş hayatımızı, alışkanlıklarımız ve tab k eğlence ve dnlence zamanlarımızı. Değştğmz çok kolay göreblrz.
Artık başka br kültürde yaşıyoruz; nternet ve djtal dünyanın kurguladığı br yaşam
kültürü.
Bahsedlen kültür değşmn yaşamış br kuşak olarak kendmz şanslı veya şanssız hssetmey br yana bırakırsak çnde yaşadığımız kültürde ayak uydurmamız gereken, anlamamız gereken br değşm var. Bunu kaçırmamamız gerekyor: nternet ve djtal dünya.
Breysel ve toplumsal davranışların en önemllernden br olan seyahat davranışları da bu kültür değşmnden en
çok etklenen alanlar arasında yer alıyor. İnsanlar artık daha fazla seyahat edyor ve bu da kültürler arası etkleşm
ve letşmn en öneml destekçs. Bununla brlkte turzm faalyetlernn sanal dünyayla etkleşm de her geçen gün
artıyor: Artık seyahatlermz nternet üzernden planlıyor ve etkleşmlern de nternet üzernden gerçekleştrerek
bu blglendrme ağının aktf brer üyeler de oluyoruz.
Destnasyon pazarlama faalyetler açısından değerlendrdğmzde odaklanmamız gereken konu bu kültürde nasıl
hareket edeceğmz ve ülkemz veya bölgemz tanıtırken nasıl özgün ve yenlkç davranacağımızdır.
Bu konuda odaklanacağımız hususun, gerçekleştrdğmz tanıtım faalyetlernn yaşadığımız zamana uygun olması
ve breyle letşme geçeblmes olduğunu düşünüyoruz. En y ve farklı olduğunuzu söyleyeblmek çn öncelkle breyn dkkatn çekmey başarmanız gerekr.
Ülkenn tanıtımından sorumlu kurum olarak özellkle faalyetlermz yenden tanımlarken son k yıldır stratejmzn öneml br bleşen de djtal ve sosyal medya oldu. Türkye’nn hkayesn dünyayla paylaşmaktan yola çıkarak
gelştrdğmz TURKEY:HOME konsept djtal ve sosyal medya aracılığıyla breyle letşme geçyor. Medenyetlern,
hoşgörünün, msafrperverlğn ve daha nce madd ve manev değern ev, yurdu olan Türkye’nn global tanıtım
kampanyası dğer ülke kampanyaları arasında özgün br yer ednmey amaçladı. Bunu, öncelkle kend hkayemz
kendmzn anlatması açısından yararlı görürken öte yandan tanıtım faalyetlermz br şemsye altında toplayarak
özel sektörümüzle ortak br dl ve yöntem gelştrp ülkenn bu alandak enerjsn optmum sevyede kullanmayı
da amaç edndk. Sürekl ve belrl br konseptn zaman lerledkçe bzmle lgl daha sağlam br maj oluşturacağını
düşünüyoruz. Kampanyamızın yöntemnn Türk turzm sektörünün önüne br örnek model koymak ve djtal- sosyal
medya alanında sektörümüze kılavuzluk yapması da amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Türkye dünyanın en çok zyaret edlen 6. Ülkes ve bu başarıyı lerlere götürecek büyük br potansyele ve steğe sahp. Bu hedeflere ulaşablmek çn Bakanlık olarak stratejmz ve planlarımızı değerlendryoruz. Gelecek 10 yıl Türk
turzm endüstrsnn çok daha fazla yatırımla ve yen destnasyonlarıyla dünya turzm pastasındak payını artıracağı
br dönem olacaktır. 2023 Turzm Stratejs de bunun çerçevesn çzmştr.
Son 20 yılda Türk turzm sektörünün geçrdğ aşamalar ve kazandığı başarılar değerlendrldğnde artık herkes
turzmde br Türkye muczesnden bahsedeblr. Özel sektörümüzün tecrübe ve çalışkanlığıyla önümüzdek hedeflermz yakalayacağımızdan çok emn olarak hepnze saygılarımı sunarım.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdürü
İrfan Önal
%DNÕú
2007 yılında ABD’den tüm dünyaya yayılan fnansal krz, geçmşte yaşanan ekonomk şoklara
göre daha dern yaralar açtı. Özellkle fnans pyasalarının günümüz dünyasında ne denl brbrne bağlı olduğu herkesn malumu. Bu yüzden söz konusu krz, bütün ülkeler az veya çok br
şeklde etkled.
Son gelşmelerden de takp ettğmz üzere, Yunanstan ve İspanya ülkelern ne hale düştüğünü
gördük/görüyoruz. Ancak Türkye’nn de çnde bulunduğu br takım ülkeler se krzn etklern
haff atlatmayı başardı. Sıkı malye poltkası, yapısal reformlar, syas stkrar ve en önemls
de büyüme dnamzm le Türkye’nn nsp anlamda bu krzden karlı çıktığını ble söylemek
mümkün.
Fakat, son üç yılda ne olduysa adeta shrl br el Türkye’nn büyüme dnamzmnn önüne set çekt. Büyüme tahmnler
aşağıya revze edlmeye başlandı; bz de 7’l 8’l oranlardan 2’l 3’lü oranlara alışmaya başladık. Ne oldu da bu heyecan br
anda kayboldu? Bazı ktsatçılara göre Türkye orta gelr tuzağına düştü ve bunun ötesne geçmek çn köklü gelşmelere htyaç var. Örnek ülkelern geçmşlerne bakıldığında bu yorumların br anlamda doğru olduğu kabul etmek mümkün. Pek,
Türkye’nn bu tuzaktan kurtaracak formül nedr? Bu soruya çok kapsamlı şeklde cevap vermek mümkün, ancak kısaca
fade etmek gerekrse en etkl formülün yüksek katma değerl üretm olduğunu az çok ekonom blen herkes söyleyecektr.
Yüksek katma değerl üretm derken, sadece sanayye bakmamak gerek. Ülkenn hzmetler alanında sunduğu ntelk ve
kapaste belk de en belrleyc olan kalem. Bu kalem çnde de hç şüphesz turzmn çok özel br yer var.
Malum, yıllarca turzm Türkye’nn gurur kaynağı oldu. Hep turzmden elde edlen ve car şlemlerde oluşan açığı kapatan
gelrlerden bahsedld. Turzm “korundu kollandı”. Raporda da detaylı şeklde göreceğnz üzere, Türkye’ye gelen turst
sayısı 2011 yılında 30 mlyonu aştı. Şmd 40 mlyona dayandı. Ekonomk grd de buna bağlı olarak, 35 mlyar dolarlar sevyesne ulaştı. Pek, bu kadar turste bu gelr yeterl m?
Bana soracak olursanız, Türkye eğer katma değerl hzmet kategorsnde üst sevyelere çıkmak styorsa, bu denklem değşmel. Turst sayısında dünyada 6’ncıysak, ancak gelr kategorsnde lk 10’da ble değlsek, ntelkl turzme ağırlık vermemz
şart. Nedr ntelkl turzm? Ntelkl turzm kısaca, az sayı le en yüksek gelr elde ettğnz, kaynakları umarsızca tüketmeyen, teknolojy y kullanan, turzm öğelernn korunduğu turzm demek.
Raporun son bölümünde ülkemzn rekabetç olduğu turzm çeştlernn detaylı ncelendğn göreceksnz. Sağlık turzmne
özellkle eğlen rapor; aynı zamanda kongre, nanç ve spor turzm gb alanlara da değnyor. Ülkemzn potansyelne ışık
tutuyor. Bunun gb nş turzm alanlarının ülkenn gelr sepetne tam entegre olması çn, Türkye’nn turzmde küresel br
blg, teknoloj, yenlk, eğtm ve network odağı halne gelmes gerekyor. Turzm poltkalarında dünyaya öncülük edecek
kararların alındığı, trendlern belrlendğ ve gelşmelern takp edldğ br merkez olmak ddası le yola çıkan br Türkye’y
kmse tutamaz.
Tam da bu hedefler doğrultusunda şekllenmş br grşm olan “World Toursm Forum”, dünya turzmne yen br dnamk
katmak çn 2014 yılında İstanbul’dan yola çıktı. Kısa sürede Doha, Duba, Bakü, Tahran, Moskova ve Londra gb merkezlerde kurumsallaşma çalışmalarına başlayan World Toursm Forum; oluşturduğu network le küresel ve bölgesel turzm
poltkalarının belrlenmesnde, aktörlern etkleşm ve blg paylaşımında yen br merkez olma ddası taşıyor.
Bu yıl Nsan ayında İstanbul’da düzenlenen World Toursm Forum Zrves, grşmn lk etknlğ olarak göze çarpıyor. Dünyaca ünlü smlern br araya geleceğ zrvede, turzmn bugünü ve geleceğ ele alınıyor. Zrve veslesyle hazırlanan bu
raporda se dünya ekonomsne genel br bakış atıldıktan sonra, Türkye’dek son ekonomk gelşmeler, turzm ekonoms
ve turzmde gelşm trendler detaylı olarak ncelenyor.
Keyfle okumanız dleğyle,
World Tourism Forum
Yönetim Kurulu Başkanı
Bulut BAĞCI
7HNQRORMඈ
Yandex, Türk
ye ve Rusya’nın dışında Ukrayna, Kazak
stan ve Beyaz Rusya’da da faal
yetler
n
sürdüren, ComScore ver
ler
ne göre se bütün dünyada kullanıcılarının sayısı 100 m
lyonu aşmış l
der b
r nternet ş
rket
d
r.
Yandex’
n 9 farklı ülke ve 16 farklı şeh
rlerdek
of
sler
nde 6,000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Gel
r
n
n
öneml
b
r bölümünü nternet reklamcılığından elde eden ve reklamları her gün 70 m
lyondan fazla kullanıcı
tarafından görünen Yandex, reklamları arama motoru sonuç sayfasında konumlandırılan 500 b
nden fazla reklam veren ve Yandex’
n reklam ağını oluşturan b
nlerce web s
tes
tarafından terc
h ed
lmekted
r.
Kuruluşundan bugüne dek novasyona öncel
k veren Yandex, gel
şt
rd
ğ
ve uyguladığı yen
l
kç
teknoloj
lerle
nternet kullanıcılarına, b
lg
lend
r
c
, coğraf
konum bazlı ve k
ş
selleşt
r
leb
len çeş
tl
h
zmetler sunmaktadır.
Yandex, özell
kle Rusya’da, arama motorunun yanı sıra haber, e-posta, e-alışver
ş, e-ödeme g
b
b
rçok farklı
konuda sektör l
der
konumunda olup her ay m
lyonlarca nternet kullanıcısı tarafından terc
h ed
lmekted
r.
5XV\D¶GD7XUඈ]P6HNW|UQH*HQHO%DNÕú
<DQGH[¶ඈQNDWNÕODUÕ\OD
Rusya Federasyonu, 2013 yılında uluslararası tur
zme yapmış olduğu 53.5
m
lyon dolar yatırım le son zamanlarda çok etk
ley
c
b
r gel
şme göstererek,
uluslararası tur
zme en çok yatırım yapan ülkeler l
stes
nde 4. sıraya yerleşm
şt
r.
Rusya’nın bu l
stede 4. sırada olması da tesadüf değ
ld
r. Ülkede yaşayan nsanlar, sah
p oldukları kl
m koşulları ve resm
tat
l
günler
n
n d
ğer ülkelere göre fazla olması
neden
yle ağırlıklı olarak sıcak ülkelere seyahat etmekted
rler.
Rusya’da 40 resm
tat
l günü vardır ve d
ğer
ülkelerle karşılaştırıldığında en çok tat
l yapan ülkelerden b
r
Rusya’dır deneb
l
r.
Reklam Harcamalar
Turzm sektöründek frmaların,
Rusya’da yaşayan hedef ktlelerne ulaşmak amacıyla Yandex reklamlarına yaptıkları yatırım her
geçen gün artmaktadır. Yandak
grafkte turzm sektöründek reklam veren sayısının ve Yandex’e
ayırılan reklam harcamalarının vmelenerek arttığı görülmektedr.
Reklam Verenlerin Say
Rus Turstler Yandex’te
en çok ne arıyor?
Rus Turstler Yandex’te en çok paket turları arıyorlar.
Yandex’te turzm sektörü le lgl
yapılar aramaların %47’sn paket
turlar, %31’n oteller ve %18’n
uçak bletler le lgl aramalar
oluşturmaktadır.
Rus turstler en çok Türkye’y
sevyor!
Yandex’te yapılan aramalara göre,
Rusya’da yaşayanlar yurt dışı seyahatler çn en çok Türkye’y
aramaktadır.
Rus turstler Yandex’te en çok Kemer’dek oteller arıyor. Yandex’te
yapılan aramaların grafğne bakıldığında, Rusya’da yaşayan nternet kullanıcıları çn Kemer’n
Avrupa’dak brçok şehrden daha
popüler olduğu görülmektedr.
Rus Turstler Lüx Konaklamayı Terch Edyor
Yandex’te yapılan aramalar analz edldğnde, Rus turstlern Yandex’te en çok 4 ve 5 yıldızlı
oteller aradıkları görülmektedr.
En Popüler Otel Zncrler
Yandex’te yapılan aramalara göre en popüler otel zncrler yukarıdak grafkte görülmektedr.
Sağlık Turzm Destnasyonu çn Avrupa Terch Edlyor
Yandex’te yapılan aramalara göre Rusya, sağlık turzm çn en çok Avrupa ülkelern terch etmektedr.
Sağlık Turzm: Her Ülkenn Yıllık Büyüme Oranı
Yandex’te yapılan arama hacmne
göre Türkye, sağlık turzmnde 24%
le en hızlı büyüyen ülke olmuştur.
Yandex Reklam Çözümler le Rus Turstlere ulaşın!
Avrupa’dak en genş nternet kullanıcı ktles, 80 mlyon kullanıcı
le Rusya’dadır. Yandex’n reklam
çözümler kullanılarak aylık 70 mlyonun üzernde tekl kullanıcıya
ulaşılablmektedr.
Yandex’n reklam çözümler le
Rusya’nın en büyük arama motoru
ve en genş reklam ağını kullanarak
Rus turstlere kolaylıkla ulaşılablmektedr.
Yandex reklam fırsatları nelerdr?
1. Yandex Arama Reklamcılığı
Reklam verenler, ürünler ve hzmetleryle lglenen kullanıcılara reklamlarını Rusya’nın en büyük arama motoru reklamı platformu olan Yandex.Drect’te göstereblmektedrler..
Yandex.Drect Avantajları nelerdr?
1.Reklamlar sadece lgl hedef ktleye gösterlr.
Reklamlar Yandex arama sonuç sayfasında ve Yandex Reklam
Ağı’na katılmış olan stelerde reklam verenlern ürün ve hzmetler le lgl arama yapan kullanıcılara gösterlr
2. Reklam verenler bütçelern kolayca kontrol altında tutablrler.Tıklama başına ödeme ve açık arttırma model le reklam verenler bütçelern kontrol altında tutablrler. Reklam veren reklamlarına yapılan her tıklama çn ne kadar
ödemeye hazır olduğuna kends karar verr. 3. Reklamların etknlğ her an göreblr ve reklam ayarları stenldğ
zaman düzenleneblr.
2. Yandex Görüntülü Reklam Çözümler
Yandex Görüntülü Reklamları le reklam verenler marka hedeflerne etkn ve teknolojk br şeklde ulaşablrler.
Reklam verenler görüntülü reklamlarını Yandex servslernde
ve ş ortağı stelernde yayınlayarak Rusya’da aylık 70 mlyonun üzernden tekl kullanıcıya ulaşablrler.
Yandex reklam ürünler le lgl tüm ayrıntılar çn:
Yandex.com.tr/reklam
Sorularınız çn: [email protected]
4'HYOHW%DśNDQñ
.DWñOñPñLOH
ŚXEDWªGD
Ĺ6T$1%8/ª'$
ZZZZRUOGWRXULVPIRUXPQHW

Benzer belgeler