Konveksyon ve grilli mikrodalga fırın

Transkript

Konveksyon ve grilli mikrodalga fırın
Konveksyon ve grilli
mikrodalga fırın
610.835
V3/0711
TR
Kullanma kılavuzu ürünün
yakınında hali hazır tutulmalidir!
1. Genel bilgiler
1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler
1.2 Sembol tanımı
1.3 Mükellefiyet ve Garanti
1.4Telif hakkın korunması
1.5 Uygunluk açıklaması
92
92
92
93
93
93
2. Emniyet
2.1 Genel bilgiler
2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri
2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı
94
94
94-95
95
3. Nakil, Paketleme ve Kullanılışı
3.1 Nakil Kontrolü
3.2 Paketleme
3.3 Depolama
96
96
96
96
4. Teknik Veriler
4.1 Teknik Bilgiler
4.2 Cihazın alt takımları
97
97
97-98
5. Kurulması ve Kullanılması
5.1 Emniyet bilgileri
5.2 Kurulması ve Bağlanması
5.3 Mikrodalga kullanım esasları
5.4 Mikrodalgaya uygun mutfak aletleri
5.5 Kullanımı
99
99-101
101
102
102-103
103-117
6. Temizliği ve Bakımı
6.1 Emniyet bilgileri
6.2 Temizliği
6.3 Bakımına işilkin emniyet bilgileri
118
118
118-119
119
7. Muhtemel arızalar
119
8. Arındırma
120
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Almanya
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
- 91 -
1. Genel bilgiler
1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler
Bu Kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok
önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.
İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate
alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını
yerine getirmektedir.
Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve
genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.
Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve
temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.
1.2 Sembol tanımı
Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla
işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak
uyulmalıdır.
UYARI!
Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.
Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar
karşısında özellikle dikkatli davranınız.
UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!
Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin
dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.
DIKKAT!
Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına
sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.
TALİMAT!
Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri
işaretlemektedir.
- 92 -
1.3 Mükellefiyet ve Garanti
Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik
tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı
edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.
Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak
tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma
kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.
Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en
yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan
açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.
TALİMAT!
Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede
çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun
dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef
değildir.
Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak
tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve
gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.
1.4 Telif hakkın korunması
Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların
hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil
olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan
kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.
TALİMAT!
İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları
saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır.
Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.
1.5 Uygunluk açıklaması
Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.
Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük
bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.
- 93 -
2. Emniyet
Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.
İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş
ve sembollerle işaretlenmiştir. Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve
yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir.
Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın
emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.
2.1 Genel bilgiler
Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz
kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine
sebep olabilir.
Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu
şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.
Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde
üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.
Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli
durumundaysa çalıştırılabilir.
2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri
İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği
direktiflerini baz almaktadır.
Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman
içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna
uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında
cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara
alınmalıdır.
Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma
alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka
geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.
- 94 -
DİKKAT!
o Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli
derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için
tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu
olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak
aldıkları talimatla kullanabilirler.
o Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında
tutulmalıdır.
o Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız. Cihaz üçüncü bir kişiye verilecek olursa bu
kullanma kılavuzu da beraberinde verilmelidir.
o Bu cihazı kullanacak olan her kişi bu kullanma kılavuzundaki bilgilere uymalı ve
emniyet bilgilerini dikkate almalıdır.
o Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı
Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.
Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri
hizmetleri tarafında yürütülecektir.
Mikrodalga fırın sadece yemek pişirmek, ısıtmak ve dondurulmuş gıdaların
buzunu çözmek için kullanılmalıdır.
Mikrodalga fırın aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
-
endüstride ve laboratuarlarda ;
mutfak aletlerinin depolanması;
kağıtları kurutmada, tekstil ürünleri ve diğer yanıcı maddeler için;
sıvı veya yanıcı maddeleri, sağlığa zararlı olan maddeleri, kolayca buharlaşan
v.b. maddeleri ısıtılmasında.
DİKKAT!
Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik
amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.
Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara
ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.
Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece
kullanan kişi sorumludur.
- 95 -
3. Nakil, Paketleme ve Depolama
3.1 Nakil Kontrolü
Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına
ilişkin kontrol edin.
Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim
alınız. Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin.
Reklamasyonu başlatın.
Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın
karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği
sağlanabilmektedir.
3.2 Paketleme
Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir
olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini
duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme
malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.
TALİMAT!
ayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar
çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri
dönüşümlü çöpe sevk ediniz.
Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. ayet herhangi
bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.
3.3 Depolama
Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında
belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.
Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:
-
- 96 -
Açık havada muhafaza etmeyin.
Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.
Agresif maddelere maruz bırakmayın.
Güneş ışınlarından koruyun.
Mekanik sarsılmaları önleyin.
Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu
ve paketlemeyi kontrol edin. Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.
4. Teknik Veriler
4.1 Teknik Bilgiler
Adı
Konveksyon ve grilli mikrodalga fırın
610.835
Ürün numarası:
Gövde ve iç yüzey kaplaması:
Paslanmaz çelik
Elektrik değeri:
1,4 kW / 230 V
Mikrodalga pişirme güçu:
900 W
Pişirme Güç:
konveksyon: 1950 W; grill: 1000 W
Izgara elektrik tuketimi:
10
Dijital zamanlayıcı:
95 dakikaya kadar
iç: gen. 340 x der. 344 x uzun. 220 mm
dış.: gen. 483 x der. 422 x uzun. 281mm
döner tepsi: Ø 270 mm;
Pişirme tepsisi: Ø 275 mm, uzun. 50 mm
Boyutlar:
Kapasite:
25 litre
Ağırlık:
16 kg
Teknik değişiklikleri yapma hakkımız mahfuzdur!
4.2 Cihazın alt takımları.
1. Güvenlik kilidi
2. Kapak kolu
3. Camlı kapak
4. Silindir halkası
5. Bağlantı
6. Kontrol Paneli
7. Havalandırma yuvaları
8. Döner tepsi
9. Izgara ısıtıcısı
10. Pişirme tepsisi
②
⑨
⑧
⑦
⑥
③
④ ⑤
⑩
①
- 97 -
Kontrol Paneli
A - Likit kristal ekran
B - işlev tuşları
A
Mikrodalga
Grill
Zaman
Mikrodalga +
konveksyon
B
Konveksyon
Mikrodalga + Grill
Zaman / ağırlık
Stop / Reset
C
C – Zaman ayarı / Menu
Start
- 98 -
5. Kurulması ve Kullanılması
5.1 Emniyet bilgileri
UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!
Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan
tekli fişlere bağlanabilir.
Fişi kablosundan çekerek elektrik prizinden çıkarmayınız.
Kablo sıcak parçalarla temas etmemelidir.
•
•
•
•
•
Kablonun ısı yayan kaynaklarla, ayrıca keskin kenarlarla temas etmemesine dikkat
ediniz. Kabloyu masa yada tezgahtan aşağıya sarkıtmayın.
Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde
kullanmayınız.
Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır.
Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara
sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.
Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir.
Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya
batırılmamalıdır.
Cihazı çalışırken hareket ettirmeyiniz ve devirmeyiniz.
UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!
Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!
Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile
karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).
Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!
Emniyet bilgilerine uyunuz!
•
Kapının düzgün çalışıyor ve zarar görmemiş olması çok önemlidir. Kapağın hasarlı
sayılacağı durumlar örneğin şunlardır:
1. kapağın şeklinde veya çentiklerinde deformasyon,
2. kırık ya da yanlış takılmış kapak menteşeleri ve vida bağlantıları,
3. hasarlı kapak contası,
4. kırık cam,
5. hasarlı kilit bileşenleri.
•
Kapak ve cihaz arasında herhangı yabancı bir cisim bulunmamalıdır.
•
Kapak contalarının pislenmesi veya bozulması nedeniyle mikrodalgadan
elektromagnetik dalgalar geçebildiği için kapak contaları sıkı ve temiz olmalıdır.
- 99 -
•
Mikrodalga fırını kapağı açık şekilde kullanmayın, bu şekilde kullanılması aşırı zararlı
radyasyon ve elektromanyetik dalgaların dışarı yayılmasına sebep olabilir.
Emniyet kilitlerini kesinlikle değiştirmeyin!
UYARI! Yanma Tehlikesi!
Cihaz kullanım durumundayken bazı parçaları aşırı ısınır.
Olası yanıklardan korunmak için cihaza dokunmayın!
•
Herhangi yanıcı bir maddeyi cihaz içinde ısıtmayın.
•
Alkol içeren hiçbir gıdayı cihaz içerisinde pişirmeyiniz.
•
Cihaz içerisinde hiçbir gıdayı kızartmayınız. Kızgın yağ cilt yanıklarına ve
ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.
•
Pişirme haznesine herhangi bir nesne koymayınız (yemek kitabı, kumaş, vs. gibi.).
Cihaz aniden çalıştırılması durumunda bu nesnelere zarar verebilir hatta yakabilir.
•
Plastik veya kağıt, v.b. haznelerde yemek ısıttığınız zaman, cihazın fazla ısınma riski
olduğu için, yakınında durmanız gerekmektedir.
UYARI! Yanma Tehlikesi!
Mikrodalga içerisindeki nesneler yanmaya başlarsa, kapağı kapalı tutun, cihazı
kapalı duruma getirin ve cihazı fişten çekin veya ana şalteri indirin.
•
Kapalı ve vakumlu kaplarda yiyecek veya içecek ısıtmayın. Kaplar cihaz içerisinde
patlayabilir veya açtığınızda size zarar verebilir!
•
Mikrodalga fırında ısıtılan gıdalar dengesiz ısıtılır. Bunun dışında kaplar içerlerinde
bulunan gıdalardan daha sıcak olurlar. Gıda ısısı dikkatlice kontrol edilmelidir,
özellikle çocuklar söz konusu olduğunda. Yanma Tehlikesi!
•
Mikrodalga fırında taze veya çok haşlanmış yumurta ısıtmayınız. Yumurtalar
patlayabilir.
•
Patates, kabak, elma, kestane gibi kalın kabuklu gıdaları ısıtmadan önce soymanız
gerekmektedir.
•
Mikrodalga fırında su ve sıvı veya katı yağ karışımlarını ısıtmayın.
•
Cihazı döner tepsi olmadan veya içine gıda koymadan çalıştırmayın. Cihaz hasar
görebilir.
- 100 -
•
Metalden yapılmış tencere, tava ve kapaklar kullanmayınız. Metal pişirme
haznesinde kıvılcımlara neden olabilir. Sadece yüksek ısılara dayanıklı ve
mikrodalgada kullanıma adapte edilmiş gereçleri kullanın, (bkz. bölüm 5.4). Yangın
tehlikesi!
•
Mikrodalgada içecek ısıttığınız zaman ''kaynama duruşu'' çıkabilir. O zaman sıvı
dışarıdan görülebilen kaynama sıcaklığına ulaşıyor demektir. Bu yüzden hazneleri
kullanırken çok dikkatli olmanız gerek. Küçük bir sallama bile, örneğin hazneyi
cihazdan çıkarırken, sıvı dökülmesine yol açabilir. Yanma tehlikesi!
•
Bu yüzden dar ağzı olan, uzun, dar hazneler kullanılmamalıdır.
•
İçerisinde sıvı olan mutfak aletine kaşık (diğer metal aletler hariç) veya cam çubuğu
koyup mutfak aletini döner tepsinin ortasına koyunuz. Sıvıyı ısıtmadan önce ve
ısıtma süresinin ortasında sıvıyı karıştırınız. Isıttıktan sonra biraz bekleyiniz ve
mutfak aletinde olan sıvıyı dikkatli karıştırıp cihazın iç haznesinden çıkarınız.
•
Mikrodalga fırında yemekler dengeli bir şekilde ısınmadığı için, çocuk biberonu iyi bir
şekilde karıştırılmalıdır, veya çalkalanmalıdır, biberonu bebeğe vermeden önce,
gıdanın sıcaklığını kontrol ediniz. Yanma Tehlikesi!
Gıdayı ısıtmadan önce biberonun kapağını ve emziğini çıkarınız.
5.2 Kurulması ve Bağlanması
•
Cihazı paketinden çıkarın ve bütün ambalajları sökün.
•
Cihazı kendi ağırlığını ve olası ağır gıdaları kaldırabilecek düz ve yatay bir yüzeye
yerleştirin.
•
Cihazı yanıcı maddelerin yakınına koymayın, yüksek sıcaklıktan kaçının, ve yüksek
nemli ortamlara tutmayın.
•
Asla cihazı yanıcı yüzeylerin üzerine koymayın (örneğin.: masa örtüsü, halı, vs.).
•
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için doğru havalandırmayı sağlamalısınız.
Bu yüzden aşağıdaki güvenlik uzaklıklarını uygulayın:
- yukarıdan 20 cm
- arkadan 10 cm
- yanlardan 5’er cm.
•
Asla havalandırma deliklerini kapatmayın!
•
Mikrodalga fırın radyo, televizyon gibi cihazlardan en az 2m uzaklıkta olmalıdır, aksi
halde alıcı sinyallerini etkileyebilir.
•
Elektrik devre soketleri minimum 16A ile korunmalıdır. Cihazı direk olarak prize
takınız, priz çoğaltıcı veya uzatma kablosu kullanmayınız.
•
Kullanılan priz gerektiğinde fişin hızlıca çekilebileceği kolayca ulaşılabilir bir
konumda olmalıdır.
- 101 -
5.3 Mikrodalga kullanım esasları
Geleneksel ısı kaynağı yerine, mikrodalga fırın elektromanyetik dalgaların iletimi ile çalışır.
Bu dalgalar radyo dalgaları gibi görünmezdir, sadece etkisini görebilirsiniz. Bu dalgalar
cam, porselen, plastik ve kağıt gibi malzemelere nüfuz edebilirler. Su, katı veya sıvı yağ
içermeyen gıdalar mikrodalgada ısıtılamaz. Basitçe, mikrodalgalar kaynayan yemeğe geçip
su, katı veya sıvı yağ moleküllerini titreştiriyorlar. Titreşim nedeniyle buz eritmesi, ısıtma
veya kaynamada kullanılan ısı üretiyorlar . Mikrodalga kullanılan ısıtmalarda geleneksel
ısıtmanın tersine ısı gıdanın içerisinde kalıyorю Eğer cihaz hasarlı değilse, üretilen enerji
cihaz içerisinde kalır ve kullanıcıya zarar vermez.
•
•
•
•
•
Gıdaları mikrodalga fırına dikkatlice koyunuz, buyuk parçaları tepsinin dış kısımlarına
doğru yerleştiriniz.
Zamanlamayı hatırlayınız. Verilen sürelerden en kısasını seçiniz, gerektiğinde süreyi
uzatınız. Aşırı ısıtma durumunda gıdalar yanabilir veya duman çıkarmaya başlayabilir.
Pişirme sırasında gıdayı aralıklarla çeviriniz. Bu sayede dengeli pişer ve sıçramayı
engellemiş olursunuz.
Pişirme sırasında gıdaları çeviriniz. Bu sayede pişme süresi hızlanacaktır, örn. Tavuk
veya hamburger. Örn. Rosto gibi büyük parçalar en azından bir kez çevrilmelidir.
Köfte gibi yemekler, kaynamanın süresinin yarısı geçtikten sonra, ters düzedilmelidir
ve tabağın iç tarafında bulunanlar dışa, dış tarafına bulunanlar iç tarafına
koyulmalıdır.
5.4 Mikrodalgaya uygun mutfak aletleri
1. Mutfak aletlerinin mikrodalga fırına uygunluğunu deneyin.
Test: boş mutfak aletini bir bardak su ile birlikte mikrodalga fırına koyun (cihazı
boş iken veya içerisinde boş bir hazne varken çalıştırmayın), ve en düşük
sıcaklıkta 60 saniye ısıtın. Kullanılabilir alet ılık olur. Eğer alet sıcak ise
mikrodalga fırında kullanılmaya uygun değildir.
2. Mikrodalga fırın ile uyumlu mutfak aletleri mikrodalgayı geçirirler. Enerji aletten içeri
geçer ve gıdayı ısıtır.
3. Metal içerikli mutfak aletleri kullanmayınız (örn. Tabakta altın desenler). Mikrodalga
metalden geçemez.
4. Geri dönüşümle elde edilmiş kağıt ürünleri kullanmayınız, bu ürünler küçük metal
parçacıkları içerir ve kıvılcıma hatta yanmaya sebep olabilir.
5. Oval hazneler kullanmaya özen gösteriniz, kare şeklindeki haznelerin köşelerinde
gıda daha önce pişebilir.
- 102 -
6. Düz ve geniş hazneler dar ve uzun haznelerden daha iyidir. Düz haznelerde gıda
daha dengeli pişer.
7. Köşelerde bulunan gıdanın aşırı pişmesini önlemek için, haznenin köşeleri ince
alüminyum folyo ile kaplanabilir. Gereğinden fazla alüminyum folyo kullanmayın ve
aluminyum folya ve iç hazne arasında min. 2,5 - 3,0 cm aralık olduğundan emin olun.
8. Aşağıdaki tablo uygun ev aletlerini seçmenize yardımcı olacaktır:
Mutfak aletleri
Mikrodalga
fırına uygunluk
Izgaraya
uygunluk
Konveksyon
Kombinasyon*
Yanmaz cam
evet
evet
evet
evet
Yüksek ısıya
dayanıksız cam
hayır
hayır
hayır
hayır
Yanmaz seramik
evet
evet
evet
evet
Mikrodalga fırına
uygun plastik mutfak
aletleri
evet
hayır
hayır
hayır
Pişirme kağıdı
evet
hayır
hayır
hayır
Metal tepsi / çanak
hayır
evet
evet
hayır
Metal raf
hayır
evet
evet
hayır
Alüminyum folyolar
ve alüminyum
hazneler
hayır
hayır
evet
hayır
* Kombinasyon: “mikrodalga + grill” ve “mikrodalga + konveksyon”
5.5 Kullanım
İlk kullanımdan önce temizleme
•
İlk kullanımdan önce cihaz temizlenmelidir, örn. Ambalaj kalıntılarının yemek tadını
etkilememesi için.
•
Pişirme birimini boşaltın.
•
İç ve dış yüzeyi yumuşak ve nemli bir bez ile silin, daha sonra tamamen kurutun.
•
Kapağı açık bırakın, böylelikle cihaz tamamen kurusun.
•
Dönerli ring takımı, dönerli tabağı ve portatif saplı grill tepsisini muntazam bir şekilde,
az bir miktar bulaşık deterjanı (sıvı) ile ya da bulaşık yıkama makinesinde yıkayınız.
- 103 -
Kullanım ile ilgili genel tavsiyeler
•
Silindir halkası ④ iç haznenin altındaki
bağlantı boşluğuna yerleştirilmelidir.
•
Döner tepsi ⑧ oluklu tarafıyla aşağıya
doğru iç haznenin altına yerleştirilip döner
tepsinin sürücüsüne takılana kadar
⑧
④
⑤
döndürülmelidir ⑤.
Isıtma ve Pişirme
•
Her zaman mikrodalgayı açmadan önce döner tepsi ⑧ ve silindir halkasının ④ iyice
yerleştip yerleştirmemesine kontrol edilmelidir. İç hazne temiz olmalıdır, silindir
halkası ④ iç haznenin altındaki bağlantı boşluğunda bulunmalıdır, döner tepsi ⑧
onun sürücüsünde bulunmalıdır ⑤.
•
İçinde yemek olan hazneleri döner tepsiye koyunuz. Hazne döner tepsinin kenarları
dışına çıkmamalıdır. Direk döner tepsinin üstünde yemek ısıtılamaz ve pişirilemez.
Büyük miktarda olan yemeği ısıtılması / pişirilmesi sırasında, mutfak aletinde yemek
parçaları bir birine dokunmadan yan yana yerleştirilmelidir.
DIKKAT!
Asla cihazı içerisinde gıda olup olmaması fatketmeksizin döner tepsi olmadan
kullanmayın!
•
Makinenin kapağını kapayınız, ardında, kapak contalarının temiz olup olmadığını ve
kapağın gerektiği gibi kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz.
•
İstediğiniz çalışma kipi, güç derecesi ve pişirme zamanını ayarlayınız (bakınız:
bölümün ileriki kısmına) ve makineyi çalıştırınız.
•
Pişirme hücresi aydınlatılmıştır, dönerli tabak ise dönmektedir. Dönerli tabağın her
zaman serbest bir şekilde dönebilmesi gerektiğini hatırlayınız.
- 104 -
DIKKAT!
Eğer cihaz yüksek güçte çalışıyorsa, sürekli cihazı kontrol ediniz!
Garip sesler duymanız, gıdanın şişmesi ve sıvıların fokurdaması durumunda gücü
daha düşük bir duruma getiriniz.
Veri girme
•
Veri girmede tuşları hızlı bir şekilde iki defa basınız. Uzunca bir ara olunca makine
otomatikman veri girme prosesini keser.
•
Veriler onaylanınca makine bunu sesli bir sinyal ile teyit eder.
•
İkili sesli sinyal halinde makine girilen verileri onaylamaz. O zaman verileri kontrol
edip tekrar girmeyi deneyiniz.
Verileri silme
•
Verileri, pişirme prosesine başlamadan önce silmek istediğimizde Stop/Reset
butonuna basmak lazımdır.
İşlevi kesme ya da bitirme
•
Tesisatın çalışmasını kesmek için Stop/Reset
kapağını açınız.
•
Makineyi tekrar çalıştırmak için makinenin kapağını kapayın, sonra Start
butonuna basınız.
•
Pisirme prosesini tamamiyle bitirmek istediğimizde bütün komutaları silmek için
Stop/Reset
butonuna basınız ya da makinenin
butonuna tekrar basmamız lazımdır.
Programın bitimi
•
Programın bitiminde sesli bir sinyal var. Ekranda “END” bildirisi belirir. Mikrodalga
fırınından yemeğinizi çıkarabilirsiniz.
UYARI! Yanma Riski!
Gıdaya yüksek ısı uygulandığı için mutfak aleti aşırı sıcak olabilir. Mutfak aletini iç
hazneden çıkarırken tutacak ya da koruyucu eldiven kullanınız.
•
Su oranı çok olan yemekler pişirilince fırının kapağını, pişirme hücresinin kuruması
için – aralayınız.
- 105 -
Saat ayarlaması
1.
2.
Hiç olmazsa 3 saniye boyunca
butonuna basınız. “12H” diye işaret
belirir.
Time / Menu ayarını istediğiniz saat belirinceye kadar çeviriniz.
3.
4.
butonuna basınız.
Teyit için
Time / Menu ayarını, istediğiniz dakikalar belirinceye kadar çeviriniz.
5.
Teyit için
butonuna basınız.
DİREKTİF!
Pişirme esnasında saat kaç diye kontrol etmek istediğinizde
basmak lazımdır.
Mikrodalga
butonuna
yolu ile pişirme.
•
Bu işlev sayesinde tek kapta pişirilen yemekler, çorbalar, soslar, kavrulmamış kabuğu
olmayan etler, buharda haşlanan balıklar, sebzeleri ve pirinç, patatesi ve hamurlu
yemekler gibi ekleri hazırlayabilirsiniz.
•
Bu kipte kumanda panosunda, mikrodalganın ne kadar süre boyunca ve ne güç ile
yemeği ısıtması ya da pişirmesi gerektiğini ayarlayabilirsiniz.
•
Güç derecesi ayarı,
butonu ile yapılır. Aşağıdaki cetvelde güç dereceleri
gösterilmektedir. Birinci kolonda, istenilen gücü elde etmek için
butonuna ne
sıklıkla basmak gerektiği, ikince kolonda – yüzdesel güç ve programlar belirtilir.
Üçüncü kolon, güç dereceleri gösterir.
•
İstenilen pişirme zamanı Time / Menu butonu aracılığı ile seçilir. Ayarlanabilen
maksimum süre 95 dakikadır.
•
Gücü ve pişirme zamanını ayarladıktan sonra Start
butonuna basınınız.
butonuna
basma sıklığı
Güç yaklaşık (%)
parantezdeki rakam ekranda
Güç derecesi
1 defa
100 % (P-HI)
Yüksek
2 defa
90 % (P-90)
3 defa
80 % (P-80)
- 106 -
butonuna
basma sıklığı
4 defa
Güç yaklaşık (%)
parantezdeki rakam ekranda
Güç derecesi
70 % (P-70)
Orta yüksek
5 defa
60 % (P-60)
6 defa
50 % (P-50)
7 defa
40 % (P-40)
8 defa
30 % (P-30)
9 defa
20 % (P-20)
10 defa
10 % (P-10)
11 defa
0 % (P-00)
Orta
Orta düşük /defrost
Düşük
Misal:
Eğer bir yemeği 5 dakika süre ile % 60 güçte ısıtmak istiyorsak kumanda panosunda
aşağıdaki komutaları ayarlayın ya da yazınız:
1.
butonuna 5 defa basınız.
2.
Time / Menu ayarını, ekranda istenilen pişirme zamanı (5:00) belirinceye kadar
çeviriniz.
3.
Start
butonuna basınız.
Önemli bilgiler:
•
Eğer pişirme prosesini bir ara (kısa bir süre için) kesmek istiyor isek Stop/Reset
butonuna 1 defa basmamız lazımdır.
•
Start
•
Stop/Reset
butonuna 2 defa basarsak set edilmiş olan bütün pişirme programı
iptal edilecektir.
•
•
Pişirme prosesi bitti ise sesli sinyal 4 defa duyulur, ekranda “END” bildirisi belirir.
Ekrandaki „END” bildirisini silmek ve başka bir işlevi çalıştırmak istediğinizde
butonuna basılınca pişirme prosesi tekrar çalıştırılır.
Stop/Reset
•
butonuna basmak ya da makinenin kapağını açmak gerekir.
Pişirme esnasında güç derecesini kontrol etmek istediğinizde
basınız.
butonuna
- 107 -
Zaman ayarlaması
•
Zaman işlevinden yararlanabilmeniz için
butonuna basıp Time / Menu ayarı ile
istediğiniz zamanı set ediniz. Bu işlev Standby kipi ve mikrodalga kullanımlı pişirme
kipinde mümkündür.
Örnek:
Timer’i 5 dakikaya set etmek istediğimiz zaman kumanda panosunda aşağıdaki
komutaları girmek ya da set etmek gerekmektedir.
1.
2.
3.
butonuna 1 kere basmak.
Time / Menu ayarını, ekranda istenilen zaman (5:00) belirinceye kadar
çevirmek.
Start butonuna basmak.
Önemli bilgiler:
•
Set edebildiğiniz en uzun süre 95 dakikadır.
•
Set edilmiş zamanı kontrol etmek istediğinizde
Zaman bildirisini silmek (iptal etmek) için
butonuna basınız.
butonuna basmak yeterlidir.
butonuna basıp Stop/Reset
Grill (ızgara) işlevi
Grill işlevli pişirme prosesi, özellikle ince et dilimleri, biftek, kotlet, kebap, sucuk, tavuk
gibi yemekler için elverişlidir. Bu işlev, sıcak sandviç ve tost için de kullanılabilir.
Örnek:
12 dakikalık grill işlevli bir pişirmeyi programlamak gerektiğinde lazım gelen işler:
1.
İlkönce, evvelki set değerlerin tümünün silinip silinmediğini ve makinenin
yeniden programlanmaya hazır olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir.
2.
3.
butonuna basmak.
Sonra Time / Menu ayarını, ekranda istenilen zaman (12:00) belirinceye kadar
çevirmek.
4.
- 108 -
Start butonuna basmak.
Önemli bilgiler:
•
Grill (ızgara etme) gücü, fabrika ayarı olarak en yüksek derecede ayarlanmış
bulunmaktadır. En uzun ızgara (grill) zamanı 95 dakikadır.
Konveksyon işlevi
•
Konveksyon işlevli pişirme esnasında, makinenin içinde sıcak hava tasınım prensibine
göre dolaşır. Bu sayede yemek kısa ve homojen bir sürede kızarır, kabuğu çıtır olur.
Makine, on ayrı pişirme sıcaklığında 9,5 saate varan pişirme zamanı itibari ile set
edilebilmektedir.
•
Tasınım (konveksyon) işlevi, özellikle kek, bisküvi, sufle kek, bez gibi tatlıların
hazırlanması için tavsiye edilir.
Taşınım (konveksyon) işlevi kullanılarak pişirme
•
Pişirme sıcaklığı
•
Sıcaklık seviyeleri listesi aşağıdaki cetveldedir. Sol kolonda, istenilen gücü set
butonu aracılığı ile set edilir.
etmek için
butonuna kaç kere basmak lazım geldiği belirtilmiştir. Sağ kolonda
sıcaklık yazılıdır.
Butonuna basış sayısı
•
Sıcaklık (yaklaşık °C)
1 kere
200
2 kere
190
3 kere
180
4 kere
170
5 kere
160
6 kere
150
7 kere
140
8 kere
130
9 kere
120
10 kere
110
İstenilen pişirme zamanı Time / Menu ayarı ile set edilir.
- 109 -
Örnek:
Yemeğimizi, 180°C derecede 40 dakika boyunca pi şirmek istediğimizde kumanda
panosunda aşağıdaki işleri gerçekleştirmemiz lazım:
1.
2.
3.
butonuna 3 defa basmak.
Time / Menu ayarını, ekranda istenilen pişirme zamanı (H:40) belirinceye kadar
çevirmek.
Start butonuna basmak.
Hatırlanması gereken hususlar:
•
•
Maksimum pişirme zamanı 9,5 saattir. Pişirme bitince sesli sinyal gelir, bu sinyal 4
defa tekrarlanır, ekranda ise „END” bildirisi belirir.
Ekrandan „END” bildirisini silmek için başka bir pişirme işlevini set etmeden önce
Stop/Reset butonuna basmak ya da makinenin kapağını açmak gerekmektedir.
•
Pişirme esnasında sıcak havanın sıcaklığını,
edebilirsiniz.
butonuna basmak sureti ile kontrol
Konveksyon (taşınım) işlevli önısıtma ve pişirme
Mikrodalga fırını, önısıtma işlevi konveksyon (taşınım) işlevi ile birleşecek şekilde
programlanabilir.
Örnek:
Yemeğinizi 160 °C’ye kadar önısıtıp sonra 1,5 saat boyun ca pişirmek istediğinizde
aşağıdaki işlerin yapılması gerek:
1.
2.
3.
4.
5.
- 110 -
butonuna 5 defa basmak, bu şekilde istenilen sıcaklığı seçersiniz.
Start butonuna basmak. Makine set edilmiş sıcaklığa ulaştıysa sesli
sinyal duyulur, ekranda “PREH” bildirisi belirir.
Makinenin kapağını açınız, üzerinde yemeğiniz bulunan kabı dönerli tabağın
ortasına yerleştiriniz,
Time / Menu ayarını, pişirme zamanı (1H:30) ekranda belirinceye kadar
çeviriniz.
Start butonuna basınız.
Mikrodalga + Grill (ızgara)
•
Bu düzende (mikrodalga + grill) hem pişirme hem aynı zamanda çıtır kabuk elde
etmeniz mümkündür. Bu sayede yemek hazırlama süresi önemli ölçüde kısalır.
•
Bu işlev, özellikle tost, et, tavuk, patates için elverişlidir.
•
Bu işlev sayesinde, kapsamında grill (ızgara) ve pişirme zaman yüzdeleri ön
programlanmış bulunan iki kombinasyonu kullanabilirsiniz. Bu seçenekte tam
(bütün) zamanı seçersiniz, kombinasyon seçildiğinde zaman yüzdesi (mikrodalga
yüzdesi ve grill yüzdesi) otomatikman bölünür.
•
butonuna 1 ya da 2 defa basınız (bu şekilde pişirilecek yemek için uygun
Önce,
kombinasyon seçersiniz) sonra Time / Menu ayarı ile istenilen pişirme zamanını set
edersiniz. Bu zaman, ekranda görüntülenecektir.
•
Programa başlamak için
Start butonuna basınız.
Önemli bilgiler:
•
Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır. Pişirme bitince 4 defa sesli sinyal
tekrarlanır, ekranda „END” bildirisi görüntülenir.
•
Pişirme sırasında set edilmiş programı,
edebilirsiniz.
butonuna basmak sureti ile kontrol
Kombinasyon 1
Mikrodalga fırını katılımlı pişirme zamanı: % 30, grill (ızgara) zamanı: % 70. Tavsiye
edilen yemekler: balıklı, patatesli ve tostlu yemekler.
Örnek:
Kombinasyon 1 için pişirme zamanını 25 dakika olarak set etmek istiyor isek yapılması
gereken işler aşağıdaki gibidir:
1.
2.
3.
butonuna 1 defa basmak.
Time / Menu ayarını, ekranda istenilen süre (25:00) belirinceye kadar çevirmek.
Start butonuna basmak.
- 111 -
Kombinasyon 2
Mikrodalga fırını katılımlı pişirme zamanı: % 55, grill (ızgara) zamanı: % 45. Tavsiye
edilen yemekler: puding, omlet ve patates, tavuklu yemekler.
Örnek:
Kombinasyon 2 için pişirme zamanını 12 dakika olarak set etmek istiyor isek yapılması
gereken işler aşağıdaki gibidir.
1.
Stop/Reset butonuna basmak.
2.
butonuna 2 defa basmak.
3.
Time / Menu ayarını, ekranda istenilen pişirme zamanı (12:00) belirinceye
kadar çevirmek.
4.
Start butonuna basmak.
Mikrodalga + konveksyon
•
Bu çalışma kipi (termo-sirkülasyon ve mikrodalga) aşağıdaki yemekler için
elverişlidir.
-
•
nem oranı yüksek olan tostlu yemekler
kalın et parçalar
derin dondurulmuş ekmekler
nem oranı yüksek olan pastalar
Makine, dört adet, ön programlanmış set değerlere sahiptir. Bu sayede hem
konveksyon katılımlı hem de mikrodalga katılımlı olarak otomatik pişirme
mümkündür.
butonuna basmak gerek.
Sıcak hava ısısını seçmek için
Ekrandaki bildiri
- 112 -
butonuna basış sıklığı
Sıcaklık (°C), yakla şık olarak
COMB1
1 defa
200
COMB2
2 defa
170
COMB3
3 defa
140
COMB4
4 defa
110
Örnek:
Bir pasta yapmak istediğinizde (pişirme zamanı: 26 dakika) ve bu iş için COMB3 işlevini
kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken işler aşağıdaki gibidir:
1.
2.
butonuna 3 defa basmak.
Time / Menu ayarını, ekranda istenilen pişirme zamanı belirinceye kadar
çeviriniz.
3.
Start butonuna basmak.
Önemli bilgiler:
•
Maksimum pişirme zamanı 9,5 saattir. Bu süreden sonra 4 defa sesli sinyal gelir,
ekranda „END” bildirisi belirir.
•
Başka bir pişirme işlevini set etmeden önce Stop/Reset
butonuna basmak ya da
makinenin kapağını açmak gerekir, bu sayede ekrandaki „END” bildirisi silinir.
•
Sıcak havanın ısısını, pişirme prosesi esnasında,
kontrol edebilirsiniz.
butonuna basmak sureti ile
Defrost
•
Bu süreçte mikrodalga enerjisi, ısıtılan maddeyi sadece dıştan ısıtır ve ancak sonra bu
ısı yavaş yavaş maddendin içine geçer, böylelikle defrost sureci homojen bir şekilde
gerçekleşir.
Örnek:
Maddeyi 5 dakika boyunca defrost etmek istediğimizde yapmamız gereken işler
aşağıdaki gibidir:
1.
Time / Menu ayarını, saat ibresi istikametinin tersine ekranda „A-09“ ve
„CODE” kotları belirinceye kadar çevirmek.
2.
3.
butonuna basmak.
Time / Menu ayarını, ekranda defrost zamanı (5:00) belirinceye kadar çevirmek.
4.
start butonuna basmak.
Önemli bilgiler:
•
Dondurulmuş yemek ister pişirilmiş ister çiğ olsun defrost işleminde yaklaşık 5 dakika /
0,5 kg prensibi tatbik edilir. Örneğin dondurulmuş spagetti sosunuz 0,5 kg ise defrost
zamanı 5 dakika olmalıdır.
•
Defrost işlemi esnasında makineyi arada bir açmak, içindeki defrost edilen maddeyi
çıkarmak ve gerektiğinde defrost olunmuş porsiyonları bölmek lazımdır. Eğer
dondurulmuş ürün set edilmiş zamanda defrost edilmemişse makineyi, ürün
tamamiyle defrost oluncaya dek bir kaç dakika daha defrost yapması için set edin.
- 113 -
•
Ürün, defrost işleminden önce ambalajından çıkarılıp tabağa konulmalıdır.
•
Ürün plastik kapta ise kaptan çıkarılıp mikrodalga fırınına konulacak kaba
yerleştirilmesi mümkün olacağı ana kadar defrost edilmeli.
•
Maksimum defrost zamanı 45 dakikadır. Set edilmiş defrost süresinden sonra 4 defa
sesli sinyal gelir, ekranda ise „END” bildirisi belirir.
•
Başka bir pişirme programının devreye girmesinden önce ekrandan „END” bildirisini
silmek gerek, bunun için Stop/Reset
kapağını açmak gerekir.
•
butonuna basmak ya da makinenin
Buz eritme işlemi sırasında aşağıdaki talimatlara dikkat ediniz:
Kaplama
Aşağıdaki amaçlar için gıda kaplanmalıdır:
o
o
o
Isınma hızını arttırmak için,
Yemeğın kurumasını engellemek için,
Yağın iç hazneye sıçramasını engellemk için,
İstisnalar: ekmek, rulo ekmek, pane edilmiş gıdalar ve dışı gevrek gıdalar kapsam dışıdır.
Çevirme / Karıştırma
Buz eritme işlemi sırasında hemen hemen bütün gıdalar en az bir kere ters-düz edilmeli
veya karıştırılmalıdır. Yapışkan gıdaların en kısa sürede birbirlerinden ayrılması
gerekmektedir.
Daha küçük porsiyon
Küçük porsiyonlar büyük porsiyonlara daha dengeli ve hızlı ısınırlar. Bu yüzden büyük
porsiyonların buz eritme işleminden önce küçük porsiyonlara ayrılması gerekmektedir.
Bu sayede menudeki yemekler daha hızlı ve kolay pişerler.
Hassas gıdalar
Turta / kek, krema, peynir veya ekmek gibi hassas gıdalara kısmen buz çözme işlemi
yapılmalı, işlemin geri kalanı gıdalar oda sıcaklığına bırakılarak olmalıdır. Bu şekilde
gıdanın dışı sıcakken içinin hala donmuş durumda olması durumundan kaçınıyoruz.
Çekilme zamanı
Buz çözme işleminden sonraki çekilme zamanı çok önemlidir, çözülme işleminin
başarıyla devam etmesini sağlar. Buz çözme işleminden sonra gıdayı en kısa zamanda
gelecek işleme sokmak gerekmektedir. Buzu çözülmüş gıda tekrar dondurulmamalıdır.
- 114 -
Çok mertebeli pişirme
Makinede ardı ardına işleyecek iki ya da üç program kullanabiliriz. DEFROST’u
pişirmeden önce set ederiz.
Eğer aşağıda gösterilen pişirme programını set etmek istiyor isek makineyi aşağıda
gösterilen sıraya göre programlamamız gerekmektedir.
Defrost
Mikrodalga kullanımlı pişirme
Konveksyon (ön ısıtma işlevsiz) kullanımlı pişirme
1.
Time / Menu ayarını, saat ibresi istikametinin tersine, ekranda „A-09“ ve
„CODE“ kotları belirinceye kadar cevirmek.
2.
3.
butonuna basmak.
Time / Menu ayarını, defrost zamanını (5 dakika) set etmek için çevirmek.
butonuna, güç derecesini set etmek için basmak.
4.
5.
Time / Menu ayarını, pişirme zamanını set etmek için çevirmek.
6.
Sıcak hava ısısını set etmek için
7.
Time / Menu ayarını, pişirme zamanını set emek için çevirmek.
8.
Start
butonuna basmak.
butonuna basmak.
Auto-Menu set edilmesi
„Auto-Menu“ sayesinde güç derecesi ya da zaman set etme gerekmeden otomatik
yemek pişirme ya da yemek ısıtma mümkündür. Ürün türü ve ağırlığını bilmek kafidir.
1.
Standby kipinde Time / Menu ayarını, saat ibresi istikametinin tersine çevirip
istenilen programı (bakınız aşağıdaki listeye) seçiniz.
2.
İstenilen ağırlık seçilinceye kadar
3.
Start
butonuna basmak.
butonuna basmak.
- 115 -
Gıda maddesi
kodu
Patates
A-01
(230g)
Meşrubat
A-02 (porsiyon
200ml)
Popcorn
A-03
(99g)
butonu basış şayisi
1 defa
2 defa
3 defa
1 defa
2 defa
3 defa
Önceden programlanmış pişirme zamanı belirir.
1 defa
(200g)
2 defa
(300g)
3 defa
(400g)
4 defa
(500g)
1 defa
(100g)
1 defa
(150g)
1 defa
(800g)
2 defa
(200g)
2 defa
(300g)
2 defa
(1000g)
3 defa
(300g)
3 defa
(450g)
3 defa
(1200g)
4 defa
(1400g)
5 defa
(600g)
6 defa
(700g)
A-04
Önısıtma
A-05
Makarna
A-06
Pizza
A-07
Tavuk
A-08
Pasta
(475g)
Önceden programlanmış pişirme zamanı görüntülenir.
A-09
Defrost
Bakınız sayfa: 113
7 defa
(800g)
Önemli bilgiler:
•
Ağırlığı belirtin, o zaman pişirme zamanı set edilecektir.
•
A-03 (Popcorn) ve A-08 (hamurlu) programlarında, pişirme zamanı, programlanmış
zaman uygun değilse değiştirilebilir,
•
Pişirme zamanını yeniden set etmek için aşağıdaki işleri yapmak gerekir.
1.
•
•
butonuna 2 defa basmak.
2.
Time / Menu ayarını, ekranda istenilen pişirme zamanı belirinceye
kadar çevirmek.
3.
Teyit için Start
butonuna basmak.
Yeni pişirme zamanı hafızada kaydedilecek ve işlevin her yeni çalıştırılmasında,
yeni pişirme zamanı set edilinceye kadar – tatbik edilecektir.
A-07 programında (tavuk) pişirme esnasında tavuğu döndürmek için makineyi
durdurunuz. Sonra kapağı kapatınız ve pişirme işleminin devamı için Start
butonuna basınız.
- 116 -
Arta kalan işlevler:
1. EBEVEYN BLOKAJI
Ebeveyn blokajı, makinenin küçük çocuklarca kullanılmasını engeller.
Ebeveyn blokajının etkinleştirilmesi.
•
Stop/Reset
butonuna 3 saniye süre ile basmak. O zaman sesli sinyal gelir ve
kontrol lambası yanmaya başlar. Kilitleme evresinde hiç bir buton çalıştırılamaz.
Ebeveyn blokajının devre dışı edilmesi:
•
Stop/Reset
butonuna 3 saniye boyunca basınız. O zaman sesli sinyal gelir,
kontrol lambası söner.
2. HIZLI START
Bu işlev, makinenin % 100 güçle pişirme işlevine rahat bir şekilde programlanması için
kullanılır.
•
•
•
Pişirme zamanını set etmek için birkaç defa, hızlı bir şekilde Start
butonuna basmak.
Maksimum pişirme zamanı 10 dakikadır.
Makine, 2 saniye geçince otomatikman devre dışı edilir.
3. OTOMATİK KORUMA MEKANİZMASI
Mikrodalga fırınındaki sıcaklık 300 °C’te varınca m akine kendiliğinden koruma kipine
geçer. O zaman ekranda „E01” bildirisi belirir, sesli sinyal duyulur. Fırını normal kipe
geçirmek için Stop/Reset
butonuna basmak gerek.
Kisa devre hainde fırın kendiliğinden koruma kipine geçer, ekranda „E03” bildirisi belirir.
Stop/Reset
butonuna basma anına kadar sesli sinyal devam eder.
Fırın, soğutma sistemine sahiptir. Fırın 2 dakikadan fazla çalışıyorsa yaklaşık 3 dakika
çalışmak üzere fan devreye girer bu şekilde fırının pişirme hücresi soğutulur.
- 117 -
6. Temizliği ve Bakımı
6.1 Emniyet bilgileri
o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi
çekin) ve soğumasını bekleyin.
o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına
dikkat edin.
o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için asla cihazı, kablosunu ve prizi
suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.
DİKKAT!
Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için
basınçlı su kullanılmamalıdır!
6.2 Temizliği
o Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir.
o Her kullanım sonrası cihaz nemli bir bez ile temizlenmelidir. Yemeklerden ve
içeceklerden iç yüzeye sıçrayan kirler nemli bir bez ile silinmelidir. Aşırı kirlenme
durumunda az miktarda deterjan kullanılabilir.
o Sprey ve diğer güçlü temizleyicilerden kaçınınız, yüzeyde ize neden olabilir hatta
cihazın bozulmasına neden olabilirler.
o Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle silinmelidir. Cihazın iç donanımına zarar vermemek
adına havalandırma deliklerinden içeri su girmemesine dikkat edilmelidir.
o Kapağı ve bileşenlerini temizlemek için nemli bez kullanınız, güçlü temizleyicilerden
kaçınınız.
o Kontrol paneli ıslanmamalıdır. Kontrol paneli nemli bezle temizlenmelidir. Temizleme
sırasında cihazı istem dışı çalıştırma riski olduğundan kapağı açık tutunuz.
o Dönerli ring takımı, dönerli tabağı ve portatif saplı grill tepsisini muntazam bir şekilde,
az bir miktar bulaşık deterjanı (sıvı) ile ya da bulaşık yıkama makinesinde yıkayınız.
o Kapağın iç ve dış kısmında nem oluşumu olursa, yumuşak bir bez ile bu nemi siliniz.
Nemli ortamda nem damlacıklarının oluşması normaldir.
o Cihazın kötü kokulardan arınması için içine bir bardak su limon suyu ve limon kabuğu
karışımı koyun. 5 dakika kadar ısıtın. Daha sonra yumuşak ve kuru bir bezle iç kısmı
silin.
- 118 -
o
Temizlik için her zaman yumuşak bezler kullanınız. Yüzeye zarar verebilecek sert
kumaş veya cisimleri asla kullanmayınız.
o
Cihazı temizledikten sonra kurulama işlemini kuru ve yumuşak bir bezle yapınız.
o
Sonra cihazın iyice temizlenip temizlenmediğini kontrol ediniz.
6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri
o Arada bir, şebeke kablosunun bozuk olup olmadığını kontrol ediniz. Kablo bozuksa
makineyi kullanmayınız. Kablo bozuksa servis ya da yetkili eleman tarafından
değiştirilmelidir. Bu şekilde tehlikeden korunmuş olursunuz.
o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın. Madde 7’de
belirtilmiş hata arama direktiflerine dikkat ediniz.
o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve
aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz
üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.
7. Muhtemel arızalar
Eğer mikrodalga fırın çalışmıyorsa:
1.
Cihazın elektrik prizine doğru bir şekilde takıldığını kontrol edin. Fişi prizden çekip
10 saniye kadar bekleyin, daha sonra tekrar fişi prize takın.
2.
Sigortaların kapalı olup olmadığını veya ana şalterin açık olduğunu kontrol ediniz.
Eğer hepsi düzgün çalışıyorsa, diğer aygıtların bağlantılarını kontrol ediniz.
3.
Cihazın kapağının (güvenlik kilidi) düzgün kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.
Eğer kapak açıksa cihaz iç hazneye mikrodalga vermez.
Yukarıdaki çözümlerin işe yaramadığı durumlarda, hemen bir yetkili personelimize
veya servisimize başvurup cihazı tamir ettiriniz.
- 119 -
8. Arındırma
Eski cihazlar
Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre
yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak
yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.
UYARI!
Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski
cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik
şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.
TALİMAT!
Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız
gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan
kurallardır.
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Almanya
- 120 -
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Benzer belgeler