TOEFL ve IELTS - enka okulları

Transkript

TOEFL ve IELTS - enka okulları
YURT DIġI ÜNĠVERSĠTE DANIġMANLIĞI BÖLÜMÜNÜN
11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE VE VELĠLERĠNE YÖNELĠK
SUNUMU
HOġ GELDĠNĠZ
SANDI ENGLER
Yurt DıĢı Üniversite DanıĢmanlığı Bölümü
Koordinatörü
GÜNĠZ DURMUġ
Yardımcı DanıĢman & Yaz Okulları Rehberi
Yurt DıĢı Üniversite DanıĢmanlığı
Bölümü ile ne kadar çok iletiĢim
içinde olursanız, size o kadar
fazla yardımcı olabiliriz!
• Sevgili öğrenciler, lütfen teneffüslerde soru sormak, tavsiye
istemek ve görüşme ayarlayabilmek için ofisimize uğrayınız.
• Sayın velilerimiz, Ms. Engler ile görüşme ayarlayabilmek için
lütfen Güniz Durmuş’u (dahili: 419) arayınız.
YURTDIġINDA
BĠR ÜNĠVERSĠTEYE
BAġVURMAK
ĠÇĠN NE
GEREKLĠDĠR?
Ġyi Notlar !
 Üniversiteler öğrencilerin lisedeki notlarına çok
önem verirler. Kabul ile ilgili kararları verirken
dikkate aldıkları en önemli etmen budur!
 Genelde 9., 10. ve 11. sınıfların not ortalamalarına
ve 12. sınıfın ilk döneminin notlarına bakarlar.
 Notları değerlendirirken öğrencilerin okuldaki
alanlarını da dikkate alırlar.
Kabul Bölümleri Genel Olarak Nelere Bakıyorlar?
ABD
Notlar
+ bazen öngörülen
IB notları
KANADA
Notlar
+ öngörülen IB
notları
İNGİLTERE
Notlar
+ öngörülen IB
notları
Hazırlık Yılı Gerekli Midir?
TOEFL
SAT
Makaleler
Ders dışı etkinlikler
TOEFL/ IELTS
TOEFL/IELTS
TOEFL Sınavı ya da IELTS Sınavı
Neden bu sınava girmem gerekiyor? Hangisini tercih etmeliyim?
Neredeyse dünyadaki bütün üniversiteler İngilizce Seviye Belirleme Sınavının sonucunu
görmek ister. Bu konuda iki ana sınav seçeneği bulunur; TOEFL ve IELTS.
TOEFL – Dünyadaki pek çok üniversite tarafından kabul edilir. Her üniversite, kendi asgari
puan koşulunu belirlemesine rağmen, çoğu geçer puan olarak 80 ibt kabul eder ancak seçkin
üniversitelerin çoğu 100 ibt ve üzeri puan ister.
IELTS – İngiltere, Kanada, Avustralya ve bazı Amerikan Üniversiteleri tarafından kabul edilir.
Pek çok üniversitenin kabul ettiği puan 6.0, ancak seçkin üniversiteler 7.0 puan isterler.
Ne zaman ve nerede bu sınava girmeliyim?
Mümkün olan en kısa zamanda TOEFL veya IELTS sınavına girmelisiniz. İngilizce seviyenize
ve gelecek için planlarınıza göre Ekim ya da Aralık aylarında en az bir resmi sınava girmeyi
denemelisiniz.
Ne zaman ve nerede sınava girebilirim?
İnternet tabanlı sınava (iBT) İstanbul’da birkaç yerde girebilirsiniz. Belirli tarihlerde (ayda 3
kez) düzenlenir. Sınava kaydolmak için şu adresi ziyaret ediniz: www.ets.org
IELTS sınavı ayda iki kez British Council’de uygulanmaktadır. Sınava girmek için Ģu
adresi ziyaret ediniz.: www.ielts.org
YAKLAġAN TOEFL ve IELTS SINAV TARĠHLERĠ
TOEFL Tarihleri
10, 17, 24, 31 Ekim/ 7, 8, 21 Kasım, 19 Aralık
Yukarıdaki tarihler Cumartesi gününe denk gelmektedir. Sınava hafta
içinde girebileceğiniz günler de vardır ama hafta sonu olan tarihleri
seçmenizi tavsiye ederiz.
IELTS Tarihleri
7, 21 Aralık / 5, 19 Aralık
IELTS sınavları sadece Cumartesi günleri düzenlenmektedir.
Öğrencilerin TOEFL, SAT ve/veya IELTS sınavlarına hazırlanmak veya
sınava girmek için okuldan ayrılmalarına izin verilmeyecektir.
SAT Sınavları
SAT I – Ġngilizce ve Matematik baĢarısını ölçen bir sınav
SAT II – Konu Testleri (her konu testi, farklı bir ders ile ilgilidir)
 Amerikan üniversitelerinin çoğuna girmek için gereklidir
 YÖK’ten izin alabilmek için gereklidir.
(IB Diploması, 1,000 SAT puanı ya da 185 ÖSS puanı)
 SAT sınavları için asgari puan sınırı yoktur. Ne kadar başarılı olursanız,
o kuruma kabul edilme şansınız o kadar artar.
 ABD’deki üniversitelerinin çoğu, SAT I sınav sonuçlarını
isteyecektir. Daha rekabetçi üniversitelerin bazıları, 2 ya da 3 SAT
II konu testine girmenizi ister.
 İlk resmi sınava ne zaman girileceği, öğrencinin durumuna bağlıdır.
Çok seçkin okullara başvurmayı düşünen çok iyi notları olan öğrenciler,
ilk SAT sınavına Kasım, Aralık ya da Ocak ayında girmeyi
düşünmelidir. Diğer öğrencilerin çoğu, ilk sınava Ocak ayında
girmelidir. Ancak bazı öğrencilerin Mayıs ayına kadar beklemeleri
tavsiye edilir. Sınavlar, Robert Koleji’nde düzenlenir. Son kayıt gününe
kadar şu adrese girip kaydolmalısınız: www.collegeboard.com.
SAT SINAV TARĠHLERĠ
Sınav Tarihleri
10 Ekim 2009
7 Kasım 2009
5 Aralık 2009
23 Ocak 2010
1 Mayıs 2010
5 Haziran 2010
Kayıt Tarihleri
kayıt kapalı
1 Ekim
30 Ekim
15 Aralık
25 Mart
29 Nisan
Yurt dıĢında öğrenim görmenin maliyeti
nedir?
 Yıllık üniversite öğrenim ücreti + konaklama ve yemek
 ABD
 $25,000 –$55,000 (ortalama $45,000)
 İNGİLTERE
 £20,000 – £25,000
 KANADA
 $20,000 - $35,000 (Kanada $)
Burs ve Mali Yardım
 Çok sınırlıdır
 Gerçekçi olmak gerekirse, sadece akademik olarak çok başarılı ya




da çok yetenekli öğrencilere verilir
Bu öğrencilerin bile, pek azı ihtiyaçlarını karşılayacak teklifler
alırlar
Öğrenciler, sadece burs olanağı sağlayan üniversitelere
bakmalıdırlar
Garantisi yoktur
Çifte vatandaşlık durumu faydalı olabilir ancak her zaman değil
Üniversitelerin kayıt-kabul bölümleri,
burs isteyen
öğrencileri nasıl değerlendirirler?
 Maddi duruma bakılmaksızın kabul – uluslararası öğrenciler
için sadece 8 okul vardır
 Bursa ihtiyacı olan öğrenciler, rekabetin daha yoğun olduğu bir
ortamda değerlendirilirler
 Genellikle ihtiyaç duyulan bursun miktarı ne kadar artarsa,
rekabet de o kadar artar
Enka Okulları’nın
Yurt Dışı Üniversite
Danışmanlığı
Bölümü bize nasıl
yardımcı olacak?
11. SINIF
 1.Dönem – kendinize bir program hazırlayınız. TOEFL/IELTS ve
SAT sınavları için çalışma planınızı hazırlayınız ve sınavlara
gireceğiniz tarihleri belirleyiniz.
 Öğrenciler ve velileri, TOEFL ve SAT gibi girmeleri gereken okul
dışındaki sınavlar hakkında bilgilendirileceklerdir. Ms. Engler
öğrencilerle görüşecek ve böylesi sınavlara en iyi nasıl
hazırlanabilecekleri konusunda karar vermelerine yardımcı olacaktır.
 Üniversite sunumlarına ve fuarlarına katılınız.
 Dönem içinde gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa toplantılarına, soru –
cevap oturumlarına katılınız.
11. SINIF
2. DÖNEM
BĠREYSEL GÖRÜġMELER
 11. sınıf öğrencileri ile birebir görüşmeler yapılarak mesleki hedefleri,
lisedeki akademik başarıları, ne yapmak istedikleri, velilerinin onlar
için ne istedikleri, üniversitede ve daha sonrasında kendi
potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için ne yapmaları gerektiği ele
alınacaktır
 İkinci dönem ise, planları doğrultusunda gerektiğinde veliler ve
öğrenciler ile görüşmeye devam edilecektir (genelde 3-6 öğrenci
görüşmesi ve en azından bir veli görüşmesi)
UZUN LĠSTEYĠ HAZIRLAMAK
Öğrencilere kendileri için uygun olan üniversitelerin uzun bir listesini
hazırlamakta yardım edilir.
Bu listeyi hazırlarken, her öğrenci için “en uygun” üniversiteyi seçme hedefi
doğrultusunda hareket edilir.
En uygun tercih, öğrencileri Enka’dan mezun olurken geldikleri yerden alıp
yüksek öğrenimlerini sürdürecekleri yer olan üniversitedir. En uygun tercih,
her zaman en tanınmış ya da en prestijli üniversiteler ya da anne-babaların en
uygun olduğunu düşündükleri üniversiteler değildir.
Başvurmaya karar verdikleri üniversiteler, hem “en uygun” hem de gerçekçi
olan tercihler olmalıdır. Öğrenciler, gerçekçi tercihler yapmaya teşvik
edilecektir. Bundan kasıt, öğrencilerin ve velilerin, öğrencilerin akademik
açıdan en başarılı olacakları yüksek öğrenim kurumlarını seçmek üzere
yönlendirilmeleridir.
2010 YAZ DÖNEMĠ
 Öğrenciler, uzun listelerindeki okulları araştırıp listedeki
okul sayılarını azaltmalılardır.
 Öğrenciler, başvuru kompozisyonlarının bir taslağını ve
etkinlik listelerini hazırlamalılardır.
12. SINIF
Ağustos Sonu – Eylül BaĢı
Listenin Son Halinin Hazırlanması
Yılın başında öğrenciler ve velileri, başvuracakları okulların nihai listesini hazırlarken
yönlendirileceklerdir.
Öğrencilerin başvuru yapacakları üniversite sayısı ülkeye göre değişir. Bizim önerimiz şu
şekildedir:
1. A.B.D’deki okullara başvuran öğrenciler için 8-10.
2. Kanada’daki okullara başvuran öğrenviler için 6-8.
3. İngiltere’deki okullara başvuran öğrenciler için 5-6.
Bu listede öğrencinin şöyle tercihleri olmasını sağlarız: Öğrencinin kabul edileceğinden
bir hayli emin olduğu birkaç üniversite (emniyet okulları); büyük ihtimalle kabul
edilecekleri okullar (hedef okullar); ve kabul edilmenin zor olduğu ancak küçük bir
ihtimalin var olduğu, kabul edilince akademik olarak başarılı sayılacakları okullar (başarı
okulları).
12. SINIF
Ekim ve Kasım
BaĢvuru Formlarının Doldurulması

Öğrenciler, başvurularını hazırlarken, formları doldururken, gerekli
makaleleri
yazarken
yönlendirileceklerdir.
Öğrencilere
geribildirimde bulunuruz ancak fikirleri ve yazıları tamamıyla
kendilerine ait olmalıdır.
Aralık
BaĢvuru Formlarının Gönderilmesi

Başvurular, genellikle Aralık ve Ocak aylarında üniversitelere
gönderildiklerinde, başvurular takip edilir, karar verebilmeleri için
istedikleri her şeyin üniversitelere ulaşıp ulaşmadığından emin
olunur. Bazen üniversite kabul ofisi ve öğrenci arasında özel
görüşmeler ayarlanabilir.
12. Sınıf Bahar Dönemi
Üniversitelerden Gelen Kabul Mektupları ve Bir Seçim
Yapmak
Şubat ayında başlayarak Nisan’ın ortasına kadar öğrenciler, listelerindeki
üniversitelerden kabul mektupları almaya başlarlar. Hedef, öğrencilerin
aralarından seçim yapacakları en az birkaç şansları olmasıdır. Çoğu öğrenci, 3-6
arasında kabul haberi alır.
Öğrenciler, daha sonra kendileri için en uygun olduğunu düşündükleri okulu
seçmeleri için teşvik edilir. Öğrenciler bilgilendirilse, onlara danışmanlık
yapılsa ve hem onlar hem de velileri dinlense de, “bu listendeki en iyi okul”,
“bu okulu seçmelisin” gibi cümleler kurmaktan kaçınılır. İş iyi yapıldığında,
öğrencilerin ilk listesindeki okullar en uygun okullar ise, o zaman öğrencilerin
önündeki pekçok seçenek olur ve hangisini seçeceklerinin kararı onlara kalır.
Öğrenciler daha sonra eğitim vizesi başvuruları hakkında, yurtdışındaki
üniversitelerden ne beklenmesi gerektiği konusunda bilgilendirilirler ve artık bir
Enka Okulları Mezunu olurlar.
Yurt dıĢındaki üniversitelere baĢvurmak
istiyorsak Ģimdi ne yapmalıyız?
 Öğrenciler – Öğrenciler – Lütfen anketimizi cevapladığınızdan ve en
•
•
•
•
azından zamanınızın yarısını yurt dışındaki üniversitelere başvurmak
üzere hazırlanmaya ayırmayı kabul ettiğinizden emin olunuz.
Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü’ne gelip “Dersten Çıkmak İçin
İzin Kağıdı” alınız. Üniversitelerin sunumlarına katılmak için kayıt
olunuz ve bu formu kullanınız.
TOEFL ve IELTS sınavları için kayıt olunuz.
A.B.D’de öğrenim görmeyi planlıyorsanız, SAT sınavına hazırlık için
ders almaya başlayınız ya da halihazırda ders alıyorsanız, derslere devam
ediniz.
Veliler – Lütfen Eylül ayı veli anketimizi cevaplayınız ve çocuğunuzun,
yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin yer aldığı gruba dahil
olabilmesi için gerekli izni verdiğinizi gösteren formu imzalayınız.
Üniversite Ziyaretleri
 Sonbahar boyunca üniversitelerin okulumuzu
ziyaretleri sırasında düzenlenecek toplantılara davet
edileceksiniz. Hangi üniversitelerin okulu ziyaret
edeceği Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı Ofisi’nin
panosunda duyurulacaktır. Öğrencilerin sunumlara
katılmak üzere kaydolmaları için dersten çıkmak için
izin sistemine (Out of Class Log System) dahil
olmaları gerekmektedir.
ÜNĠVERSĠTE FUARLARI
CIS Yüksek Öğrenim Günü
• 11 Ekim, Pazar
• 13:00 – 15:00
• İstanbul Hilton Oteli
Universities Visiting Enka Schools / Enka Okulları’nı Ziyaret Edecek Üniversiteler
Visitor / Üniversite
University of Pennsylvania, Duke University,
Georgetown University
Date / Tarih
University of Virginia, Middlebury College
07.10.2009
Lunch (12:40 – 13:05) / Öğle yemeği saati
Parsons School of Design
Ithaca College, Northeastern University,
Syracuse University
McGill University, Queens University, HEC Montreal Canada
Carleton University, Emily Carr Univ. Of Art & Design ,
St. Mary's University – Canada
08.10.2009
8th lesson / 8.ders
George Washington University
Hamilton College, Babson College, Skidmore College,
Bennigton College, Brandeis University, Wheaton
College, Byrn Mawr
12.10.2009
Wake Forest University
13.10.2008
4th lesson / 4.ders
Oberlin College
Jacobs University Bremen - Germany
Franklin College Switzerland
13.10.2009
Lunch (12:40 - 13:05) / Öğle yemeği saati
14.10.2009
Tufts University
15.10.2009
2nd lesson / 2.ders
8th lesson / 8.ders
American University
Washington University in St. Louis
Purdue University
UK Mini Tour (8-10 UK Schools)
Boston University
Vanderbilt University, Mass Art, Elon University
Cal Lutheran University
Bentley University, Lawrence Tech. Univ.
SMFA (School of the Museum of Fine Arts)
Harvard University
28.10.2009
03.11.2009
04.11.2009
4th or 5th November 2009 / 4 ya da 5 Kasım 2009
06.11.2009
Trinity University, Hope College, Univ. Of Michigan
Michigan State University
Worcester Polytechnic Institute
Lafayette College
25.09.2009
09.10.2009
09.10.2009
12.10.2009
Time / Zaman
2nd lesson / 2.ders
Lunch (12:40 - 13:05) / Öğle yemeği saati
7th lesson / 7.ders
2nd lesson / 2.ders
2nd lesson / 2.ders
4th lesson / 4.ders
12.10.2009
10.11.2009
10.11.2009
10.11.2009
11.11.2009
12.11.2009
12.11.2009
13.11.2009
Lunch (12:40 - 13:05) / Öğle yemeği saati
Lunch (12:40 - 13:05) / Öğle yemeği saati
5th lesson / 5.ders
To be announced / daha sonra duyurulacak
4th lesson / 4.ders
6th lesson / 6.ders
7th lesson / 7.ders
Lunch (12:40 - 13:05) / Öğle yemeği saati
2nd lesson / 2.ders
4th lesson / 4.ders
8th lesson / 8.ders
Lunch (12:40 - 13:05) / Öğle yemeği saati
NAVIANCE
Family Connection’ı
Kullanmak
Planlama ve Tavsiye İçin Çevrim-içi Kaynak
Veliler İçin Genel Bilgi
Family Connection Nedir?
 Ders, meslek ve üniversite ile ilgili planlarınıza destek olan
internet tabanlı bir kaynaktır.
 Okulumuza özeldir.
 Üniversite danışmanlığı bölümü ile bağlantılıdır, bu bölümde
kullanılan bir hizmettir.
Nasıl erişilir?
 Family Connection internet üzerindedir:
http://www.connection.naviance.com/enka
 Velilerin hesapları
 Öğrencilerin hesapları
Nasıl kaydolunur?
 Her veliye ve öğrenciye bir kod verilir
 Bu kod kullanılarak bireysel hesap oluşturulur.
 Kodlar gelişigüzel belirlenir, güvenlik nedeniyle
alfasayısaldır (yani hem sayısal hem de alfabetik
karakterlerden oluşur).
 Kodlar yalnızca bir kez kullanılır.
 İlk ziyaretinizde Yeni Kullanıcı (New User) kutusuna
kodu giriniz, sonra ekrandaki yönergeleri takip
ediniz.
 Daha sonraki ziyaretlerinizde Eski Kullanıcı
(Returning User) kutusunu kullanarak giriniz.
Hangi konularda yardım sağlar?
 Ev ile okul arasında kaynak paylaşımı
 Danışmanlar, öğrenciler, veliler arasında işbirliği için
çevrim-içi bir araç
Ne işe yarar?
 Planlar paylaşılır.
 Anket doldurulur.
 Üniversiteler karşılaştırılır.
 Farklı kaynaklar ile ilgili bağlantılar verilir.
 Teslim tarihleri takip edilir.
Anasayfa
Girildikten Sonraki Sayfa
TEġEKKÜR EDERĠZ
Sandi Engler
Güniz Durmuş

Benzer belgeler

welcome hoş geldiniz

welcome hoş geldiniz İzin Kağıdı” alınız. Üniversitelerin sunumlarına katılmak için kayıt olunuz ve bu formu kullanınız. TOEFL ve IELTS sınavları için kayıt olunuz. A.B.D’de öğrenim görmeyi planlıyorsanız, SAT sınavına...

Detaylı