Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz Kitap

Transkript

Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz Kitap
Evet genel olarak beklenen sorular adlı esere hoşgeldiniz
Kitap arkası notlarımdan derlenen kendi kendimize hazırladığımız bu dosyada, her birimizin herhangi bir
aşamasında hata yapabilmiş olacağını bilerek, gerektiğinde hemen sayfa numarasına göz gezdir erek bakmamızı
öneririm. Genel anlamda başarılı çalışma oldu.
Dahiliye 3
1. Eski 327 pegvisomant İGF1 reseptörü üzerinden akromegali tedavisi yapar
2. Eski 331 cushing hastalığı tedavisi:
mitotan (kt- medikal andenelektomi)
metirapon (11 beta hidoksilaz)
3. Eski 377 streptazosin insülinoma tedavisinde kullanılır. (İslet karsinomlu olgularda)
4. Eski 355 hiperparatiroidi tedavi ile düzelmeyen komplikasyonu nedir? Hipertansiyon düzelmez., Ostetis
fibroza sistika düzelir
5. 490 Kronik hcv tedavisi
Alfa İnterferon + Ribavirin+ Proteaz inhibitörü ( telaprevir veya boceprevir)
6. 505 varis kanaması beta blakör yalnız profilakside kullanılır
7. 507 asit sıvısında ada yüksekliği tbc lehinedir
8. 505 siroz hepatik ensefelapati risk faktörleri :
gis kanama, konstipasyon , asidoz ve alkoloz, sodyum potasyum düşüklüğü, hipolovolemi, çinko
eksikliği,hipoksi
9. Son tekrarda bakılcak 509 ,445,451,450
Küçük Stajlar 1
1. Asperger bir çeşit otizmdir
2. 4 :Bosta protein arttıran nedenler
menenjit(viral dahil) Medulla Spinalis basısı ,
3. 4 Psödotümör serebri boşta roterin azaltan tek hastalık
4. 5 Svo iskemiyi en erken gösteren diffüz MR dır (Kontrast değil)
5. 6 Afazi Tablosu incel
6. 9 Lumbar Ponksiyon ağrısı yatınca düzelir
7. Beyin Tömründe çok uyuyunca bos kafada göllenir sabah başağırısı olur
8. 13 indometazine cevap veren kadın. Epizodik paroksismal hemikrania
9. 37 visuel halüsinasyonlu Parkinson: lewy cisimcikli demans(Parkinson plus)
10. 44 Devic Ms gibi ama oligoklonal band negatitir, Beyin MR normaldir
11. 44 Adem çocuğun Msi
12. 47 Sinir bx Gullien Barre tanıda kullanılmaz. Kortikasteroid Gulilen barrede kullanılmaz
13. 50 Penisilamin fazlası Miyestenia Graves benzeri tablo yapar
14. 51 MG kas bx ile tanı konmaz
15. 43 MS iyi kötü prognozlar. Sık görülenler iyidir
16. 60 Kortinal atrofi olmadan ataksi demans, lp ile tipik düzelme = Normal Basınçlı Hidrofesefali Adams
Hakim
17. Anterior serebral arter = subfalx herni
18. Posterior serebral =unkal herni
19. 63 Obez hızlı kilo almış kadın , bos proteini normal = Psödotm Serebri
20. 65 Sak genelde en sık anevrizma, çocukta avm ,
anevrizma en sık anterior kommi nikan, ikinci en sık posterior komminikan(midriazis 3CN x)
21. En sık komplikasyonu komplikasyon vazospazmdır (en korkulan tekrar kanama)
22. 72 menenjiom hiperosteoz yapar
23. 73 Prostat duraya metastaz yapar beyne değil
24. Maraljia Parastezika
25. 99 Ekt = Ciddi hastalık ,malign nöroleptik sendrom (hafif hastalıkta kullanılmaz)
26. Glaskowa bak
Pato 1
Önemliler
Onkolojide genetik altyapı
akciğer tümörleri
vaskülitler
lenfoma tipleri
glomerülonefritler
tiroiditler
papilloskuam ve büllü hastalık ayırıcı tanısı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
177 Postpartum dönem dilate kardiyomiyopati görülebilir (peripartum?)
Apopitozsun 7 parametresi?
Senil serebral amiloidoz Beta Amiloid protein birir
Senil kardiyok amiloidoz transtretir
57 Prokalsitonin tiroin medullar karsinomu, insülinoma, prolaktinoma, undefansiye mide c a
70 Yara iyileşmesi geciktiren en önemli etken enfeksiyon
78 Hiperkoagülopati nedenlerinde sekonder(edinsel ) olarak yaşlılık vardır
90 Kadmiyum prostat ca, pilde lehimde aküde var
HPV e6=p53 e7=Retinoblastom ile Ca yapar
(Sitokeratin+ vimentin)bisferijens tümörler 1)sinovial sarkom 2)mezetelyoma 3)menengioma
NSE yalnız nöron , Kromogranin Nöroendokrin
12. 186 Hangisin gronülom olmaz olmaz = mikroskobik pan
Pato 2
1. Alfa 1 antitripsin eksikliği sirozunda kırmızı inklüzoynu Pas + sitoplazmik cisim ler izlenir
2. Caroli (tip5) kolanjiosarkom
3. 294 MPGN tip2de yalnız c3 nefritik faktör düşük
4. Amiadoron sit 945 inh dijital duyarlılık artar (misafir not)
Farma
1. Gis düzeyinde ilaç absorbs etileyen faktörler tablosu 12
2. İlaçların oluşturudğu aktif ve toksik maddeler tablosu 18 Klorozepat hariç bzlerin hepsi ön ilaçtır. Bu
alındığına inaktif
3. Morfin 6 glukinat morfinden daha aktif Faz2! Minoksidil ise faz2de aktifleşmeye başlar
4. karbekol muskarinik ve nikotinik, betanekol ve, Metakakolin yalnız muskarinik, bunlar arasında
asetilkolinle parçalanan yalnız metakolin! 75
5. betanekol atonik mesane ileus reflü özöfajininde kullanılır. Flask tip mesane postop abdomilan
distasnyon tedavisinde kullanılır85
6. Dronedaron iyodin grub uzaklaşmış amiadorondur.155
7. Amiadoron sit p450 inhibitörüdür. Di jital etkisini arttırır. Garip lipofilik ama plazma prot çok yüksek
bağlanır155
8. Nitratların anjina tedavisinde olumsuz etkisi, taşikardiye bağlı diastolik perfüsyon süresinde azalma
yapabilir 162
9. Ezetinib NPC1L1 niemen pick c1like 1 kolesterol barsaktan eminilimini inhibe eder yüzde 20 e indirir.
Statinle kombine kullanılup lipid düşürür
10. HDL Niasin fibrat (esas torcetraib ama kullanımı yok) 168
11. TG Fibrat Statin
12. Lipoprotein a Niasin
13. Direkt trombin(f2) inhibitörü Dabigatran, Ksimetegatran173
14. Trombosit adp p2y12 antagonisti, Tiklopidin, Klopidogrel, Pragugrel, Cangrelor, Ticagreler 175
15. Abirateron prostat kanseri tedavisinde oral ön ilaç 17 alfa ve 1720 liyaz ile adrenal bez ve gonadda
steroid baskılar196
16. Adh sakubun ve duyarlılık arttıran ilaç Klofibrat, karba mezapin, klorpropamid, VİNKRİSTİN 220
17. Veküronyum: kompetatif /non blakör sezeryanda kullanılır, kalbe iyi , histamin az salar
18. 408 Varikanazol kkısa etkili /aspergillos tedavisinde kullanılır (kandidada da iyi)
19. 233 gece salınan hormonlar BH, Prolaktin, ACTH, Melatonin
20. Rimonobant CB1 kanabinoid antagonisti ( obez , met sendrom tedavisinde kullanılır)
21. 242 Benzadiazepinler alındığında aktiftir, Klorazepat hariç. klorazepat BZ olmasına rağmen kendisi
inaktif tir. Aktif metaboliti midede oluşur
22. 345 ürodilatin ,ürolitid®: KY tedavisi (anp bnp cnp ailesinde yeni ilaç)
23. 378 ampisilin psödömembranöz enterokolit yapr
24. 437 talidomid lenanidomit : Multiple Myelom , Eritema Nodosum Tedavisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Küçük 2
233 Psöriazis Mukozasyı asla tutmaz
238 noel apacı madalyon skuamlı =pitri azis rozea
238 tinea incognita steroid kullanıldığnda mantardır
287 tümörler pıhtıyla en çok karışan tas = matrix taşı
300 sponton rüptür, retroperitoneal kanama = anjiomiyolipom
356 Bel ağrısı en sık L5-s1
304 Tur yüzde yüz retrograd ejakülosyon yapar
150 insan kulağı 20 2000 arası duyar konuşma 300 3000 herz arası
Toplumda tek taraflı sağırlık en sık neden akul labirentit
151 perilenf fistülü bir ani işitme kaybı nedenidir. Bastır çek başdönsün(fistüla testi)
177 faringokonüktival ateş =adenovirüs tip 3
192 glokom için mutlaka optik sinir atrofisi olmalıdır
203 kohort bölatif risk *rölatif risk - vaka kontrolda ise tahmini rölatif odd rotio
Staffer Renal Cell CA
Eaton Lambert küçük hücreli akciğer
Paraneoplastik lenfoma ise nhl
Plantar fasiyit =topik dikeni
353 morton nöroması 3 4 ayak parmağı interdijital
Prostat ca t3 inop
Böbrek ce hep op
Böbrek damar duvaru t3
322 osteomiyelite bağlı septik artrit kalça eklemi
340 iki F = fibrozis fantomda =tsad kullanılır
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
341 komplex bölgesel ağrı
346 usg isyenmenyen non termal =kaviyasyon
349 heterotropik ossifikasyon =omuz eklem
349 miyozitik ossifikasyon kas
239 pemfigus folyasusta mukoza tutulmaz, vulgariste tutulur
272 üst üreter kalixinleree ulaşan reflü tip 2
302 prostat ca periferik zon adenaca
306 yaşlı erkek kemik met = prostat ca , kadın =meme
Böbrekte tbc güve yeniği nekroz yapar
327 ewing diafizde soğan kabuğu, AT=Akut osteomiyelit
343 anteror spinal kort sendromu = derin duyu korunmuştur
Akut otitis medya en sık intrakinal komp=menenjit
En ölümcül subdural abse
Kronik Otitis medya en sık intrakinal = ekstradural abse
38. Akut otitis medya en sık komplikasyon mastoidit
Dahiliye 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
53 S3 sesi duyarsan dialtasyon(volüm ve kapak yetm) , S4 hipertrofi
Kky s3 ht s4
Kml alternatif ilaç omacetaxina ? ( milatinib imatinib desatinib normalde)
Polisitemia vera: Ruxolitinib (jak kinaz inhibitörü)
53 esansiyel trombositoz = hidroksiüre veya anegralid
54 İL1 ve Rankl Multiple Myelomdaki litik lezoynların nedeni . İL 6 ise yalnız çoğalmasını ( pato il 6
diyor)
57 MM yeni tedavi ile birlikte (lenalidomid-talidomid, bortezomib, dexemetazon)
57 Talidomid\lenidomid anjiogenez inhibitörü = tromboz yapar , antikoagülanla birlikte verilir
87 megesterol asetat = kaşeksi tedavisi ( prog analoğlu)
103 MG en çok helne çıkan kolonda emi lir
104 idrar Na 20 mg geçmemeli, 40 geçerse patolojik kesin
113 Tolvaptan ADH antagonisti , 2. Tedavi
114 PR kıasltan tek hastalık = WPW ( k düşüklüğü veya fazlalığı da uzatır)
126 Dializdeki kanama diatezinin nedeni guanidosüksinilasidürenin toksisitesi dir
130 ABY de esansiyal a.a. kısıtlanmaz
Dahiliye 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
195 Austin Flint Aort Yetmezliği ,rölatif mitral darlık geç diastoli küfürüm
Pulsus alternans = aort darlığı ( ky)
Levosimendan kalp yetmezliği –kalsiyuğm duyarlaştırıcı ,pozitif inotrop
Levosimendan mortalite azaltır (ACE , Spironolakton, Hidralazin,Beta Blokör)
227 Klamidya pnömonisi aterom plak risk faktörü
228 İvabradin İF kanal blökörü, antianjinal tedavi
236 MI ilk yükselen marker miyoglobin ilk enzim ckmb 3 LDH 4 Troponin T
237 Non St MI Trombolitik verilmez çünkü non st nin içi eritrositle dolu
268 dabigedran ve rivariksiban faktör 10 a inhibitörü Kapat hastalığı olmayan kronik Af tedavisi
327 Latent tb İF Gama ile tarama metodu
340 aspergillos 1. Varikanazol 2 amf b
Anp yıkımını önleyen ilaç Teprotid
Pediatri
1. 293 Eibstein anomalisi = WPV ın en sık görüldüğü kalp anomalisi . Box kalp , av blok sık,çocukta kalbi en
çok büyüten
2. 331 Konjiktivit + otit = Hib B
3. Palivizumab =RSV monoklonal antikoru
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Biokimya 2
235 kolesterol sentezinde ilk halka lanesterol
360 H1 nüklezom merkezinde olmayan histondur Bazik histidin arjininin bulunur
372 aynı yönde okuyunca çift zincirde de aynı okunması =palinndrom
262 Ribloflavin eksikliği Glutatyon Redüktazla bakılır
363 dirençli şilotorax tedavisi )okreatid,
408 Trde en çok menenjit 3-60 menengokok
411 VZV aşısı sonrası 6 aspirin kullanılmamalı
Genel Cerrahi 1
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
117 Meme Cerrahi Konraendikasyonları
117 Meme Ca Kime Kemoterapi verilir
118 İmatinib gis,
Transtuzumab erb b2 + meme ca ted
Metastatik meme ca ted: transtuzumab (erb + ise elbette)
Fizyoloji
8 küçük g proteinleri
Rab = vezikül trafik
Rho rac = hücre iskeleti ile zarı arasında
Ras= nükleotid sinyal taşır
9 Feromon GPA1 g protein ile hücre çoğalması etkeni
27 yapısında mikrotülübülüs blunan hücre elemanları
sentriol 3x9
bazal cisim 3x9
sillier 9+2
flagellum 9+2
29 Laminler (abc) çekirdekte bulunan intermedial (ara ) flamandır
30 mitokondrial sitopatide hipertroidi olmadığı halde bazal metabolizma artışı mevcuttur
41 Kinezin anafazda kardeş kromotinleri ayırır ( ileri giderdi kinezi, dynein geri )
43 Rejenerasyon kapastilerine göre
labil stabil permenant hücreler
43 G2 evresinde MPF( maturasyon başlatan faktör) mitozun başlamasını kromozomların
yoğunlaşmasını çekirdek kılıfının yırtılmasını ve mitozla ilgili diğer olayların başlamasına neden olur
49 sitokrom c nin mitokondri dışına çıkışı kaspazları aktive eder
51 Klatrin pinözitotik vezikül oluşumunu sağlayan kasılabilir protein. Vezikül boynunda gtp bağlayıcı
dinamin proetini var
reseptör aracı endositozda transferin B12 ve ldl alımında klatrin rol alır
67 VEGF\VEGFR2 VE ANJİOPOİETİN\Tie2 sinyal yolu tümör büyümesi metastazını sağlayan yeni kan
damalarının büyümesini uyarmak için tüömerler tarafından kullanılır
74 Retiküller yalnız gümüş arjinofilik boyanır, Tip 3 kollojen
76 Hyalüronik asit ve keratan sülfat yapısında hegzoz amin olarak D glukozamin içerir . Diğerleri D
galaktozamin
92 ziorun blastömerlere bölünmesi fertilizasyondan 30 saat sonra başlar
15. 96 Tablo yu bil= Gasturulasyon embironik diskin epiblast tabakası üzerinde primitif çizgi oluşması ile
başlar
16. 98 Nöral tüp ve yüzey ektodermi arasında düzensiz bir kitle şeklinde nöral krista oluşurNöral kristadan
köken alan yapılar
Adrenal Medulla kromoffin hüreleri
Deri ve Derialtı melanositler
Odontoblast
Pia ve Araknoid Mater
5 7 9 10 CN gangliyonları
Omirilik duyu gangliyonlarının duyu nöronları ve arka spinal arka kök ganliyonları
sempatik ve parasempatik gangliyon sonrası nöronlar
swann hücreleri
Gangliyonların uydu hücreleri
Kafanın çeşitli kemik ve kas komponentleri
17. 125 spermin korona radyatayı geçmesi spermin akrozomoundaki hyalürinidaz enzim aktivitesiyle
18. Akrozomdan salınan esteraz, akrozin* ve nöraminidaz enzimleri zona pellusidayı eritir. En önemlisi
proteolitik akrozin.
19. 129Relaksin simpisis pubis lig gevşeir. Ama gebe kadında bu olmaz. Gebede gerçekte pelvis
ligamentlerinin gevşemesi östrojen etkisinde gerçekleşir
20. 131 sertoli hücresi işlevleri
gelişmekte olan spermatozoonların desteklenmesi korunması ve beslenmesinin düzenlenmesi
fagositoz
sekresyon
androjen bağlayıcı prot üretimi
testesteronu östrodiole çevrimi
inhibin üretimi
amh üretimi
kan testis bariyeri
21. 132 epididim (kuyrukta)ileri hareket nasıl olur Cat Sper
22. 133 Kantaridin gibi afrodizyak ilaçlar mesane ve üretral mukozayı uyararak seksüel arzuyu arttırır
23. Büyüme hormonu salınmasını arttıranlar
Kan şekeri azalması, yağ asidi azalması, açlık, protein yokluğu, travma stres heyecan egzersiz
testesteron östrojen evre 2 ve 4 derin uyku ghrh rhrelin glukagon arjinin lizin adh ldopa apomorfin
dopamin agonistleri non ram uyku 142
24. Adh sekresyonu arttıranlar morfin nikotin siklofosfomid klofibrat karbamezapin anjiotensin1 mide
bulantısı hipoksi ayakta durma ağrı stres stres egzersiz volüm azalması onkotik basınç artması-145
25. Oksitosin düz kas hücreleri arasındaki gap junctionların yapıtaşı connexin 43 protein sentezi arttırarak
kasılmayı kolaylaştırır ve doğum sancısı oluşturur-146
26. Acth adrenokortikal hücrelerdeki ldl resepör sayısı ve ldlden kolesterol oluşumunu sağl ayan enzim
aktivitesini arttırır.
27. 3 beta hidroksiDH ve 21 beta hidroksilaz düz endoplazmik retikikumunda gerçekleşir! diğer steoid
hormon sentez reaxionları - mitokondride oluşur -148
28. Renin salınımını arttıran durumlar: sodyum kaybı diüretikler tansiyon düşmesi kanama ayakta durma
dehidratasyon kalp yetmezliği siroz renal ve aort arter daralması stres -152
29. Kortizol inflamasyonun rezülüsyonunu sağlar -153
30. Koritzol kan hücreleri üzerine etkisi nötril eritrosit trombosit artar diğerleri azalır154
31. Hipofiz prohoroman konvertaz 1 ile n terminal peptit, joining peptit ,acth ,beta lipotropin
32. Hipotalamus prohorman konvertaz 2 ile alfabetagama MSH, beta endor fin yapımını sağlar (acth
oluşmaz)154
33. İnsülin sekresyonunu artıranlar: sekretin, gastrin kolesistokinin gip glukagon bh asetilkolin kan glikoz
ve yağ artması aminoasit artması lösin arjinin glukagon beta adrenerkij telofilin
34. İnsülin azaltan somatostatin alfa adrenerjik(NA ve A) , potasyum kaybı fenitoin -157
35. Adacık yüzde 60 beta hücresi vardır = amilin ve insülin 157
36. Kas beyin gibidir , glikozu bazen direk kullanabilir (1 orta şiddeli egzersiz, ağır yemekten hemen sonra)
* normalde kas primer yağ asidi kullanan tek yer.-158
37. İnsülin; lipoprotein lipazı yağ dokusunda aktifleştirir, hormona duyarlı lipazı inaktif eder, asetil koa
karboksilaz aktifleştirir -159
38. Glut 7 endoplazmik retikulumda glukz 6 fosfataz taşınmasında rol alır ( kc ve diğer dokular)
39. Sglt 1 ve sglt 2 atp bağımlı(florhizinle inhibe olur) ince barsak ve böbrekte vardı Glut 4 insülinle
uyarılan kas ve yağ , Glut 5 Fruktox ine barsak alımı -161
40. Glukagon yağ hücre lipazi aktibe eder, glikoneojenezi arttırır, adenilat siklazı aktive edip camp
oluşturur ,protein kinaz ı aktifler, *yüksek düzeyde kalbin kasılma gücü arttırır, safra salgı
şiddetlendirir, mide asit salgılanması inhbe eder 168
41. İyot tiroide pendrin ile taşınır. (Kofaktör h2o2 ve nadph2 *) antitorid ilaçlar : erken evre yarışmalı iyot
hücre içine alımı inhibisyonu: tiyosiyanat perkolar nitrat* ileri evre hormon oluşumu inhibe edenler
ise: propiltiurasil metimazal karbimazol 166
42. Aksiyon potansiyeli sırasında hücrenin içine doğru difüzyona uğrayan sodyum iyonları ile hücrenin
dışına difüzyona uğrayan potasyum iyonları NA K pompası ile eski duruma dönerler 180
43. Sodyum kanalları sodyum aktif kapılarının bulunduğu memranın dış yüzüne tetrodotoksin ve
saksitoksin verilerek k bloklanır. Tetra etilammonyum iyonları sinir lifinin içine uygulandığında ise
potasyum kanalları bloke olur 181
44. İris kasları nöroektodermden gelişir, meme ve terz bezlerindeki miyoepitelyal hücreleri ektoderm
kökenli hücrelerden köken alır ( m sfinkter pupilla ve m dilatatör pupilla) 185
45. Tetanoz ve (botilinum toksiinleri bdfg) sinaptobrevine, botilinum toksin A B SNAP-25 e etki eder *
tetanoz presinaptik ihibitör transmitter glisin bloke eder spastik, botilinum ise asetil kolin blokajı
üzerinden flask tip aralizi yapar. 200
46. Son plak potansiyeli denen lokal potansiyel değişiklik ile son plak potansiyeli kas membranında
aksiyon potansiyelini başlatır ve kas kasılmasına neden olur 201
47. Düz kasın yoğun cisimleri iskelet kasındaki z diskleri ile aynı işi yapar ( dense bodi yoğun cisimciktir) 204
48. Onarıcı hücrelerin kaynağını uydu (satellit)hücreler oluşturur iskelet kasında 205
49. Kalp gelişiminin en erken belirtisi 3. Haftada endotelyal kordon çiftinin yani anjioblastik kordonların
belirmesidir
50. Arkuslar 1 maxiller ve ace 2 staped 3 karotis komminis 4 yok 5 pulmoner arter oluşumunda rol alır
51. Kalbin primordiyumu 4-7 haftalar arasında 4 boşluğa bölünür bulbuscordis ventrikul atrium ve sinüs
venosus 207
52. Tablo : umbilkal ven ligamentim teres hepatis 2008
53. İltihabi yanıt sırasında dolaşım sisteminden sıvı kaybı olur ve dokularda ödeme yol açar ,nerde? = post
kapiller venülde ! 212
54. Purkinje hücreleri subendokardial tabakadadır 213
55. Hem na hem k geçebileceği bir kanal aktive olur. Bu kanala hiperpolarizasyondan sonra açıl dığından
“h” kanalı denir. Ya da “funny” “f” kanalı. H kanalından iyon geçişi artınca membran depolarize olmaya
başlar ve prepotansiyelin ilk kısmını oluşturur ve kal siyum kanalları açılır. Kanallar* Geçici T transient
ve L Long uzun süreli kanallar. Esas L kanalları impuls üretir 217
56. Asetilkolinin hücre dışına potasyum geçişini arttırıcı etkisi hem na hem k hücre içine girişini sağlayan
“h” kanallarının depolarize edici etkisini yavaşlatır. ACh h tipi kanalı azaltır, (VD Na kanalı azaltır, K
kanalı arttırır) 217
57. Arteriyollerin çapını etkileyen faktörlerden CGRPa en güçlü dilatatördür 232
58. Lokal kan akımı rekgülasyonunda Adenozin, co2 laktik asit sayılabilir. Adenozin önemli 232
59. Uzun süreli kan akım regülasyonun mekanizması doku da marlanmasındaki artıştır(vegf fgf anjiojenin)
235
60. Dolaşımdaki natriüretik peptit parçayan nötral endpopeptiaz inhibe eden ilaç =tiyorfan
61. Kardiyopulmoner komesensitif reseptörl er: vagal c lifleri uyarılır : bradikardi, hipotansiyon, hızlı
yüzeyel solunum ve apne olur = Bezold Harish refleksi
62. Glutamat NTS den kaudal ve ventrolateral medullaya gider burdan RVLMye yayılarak GABA sekresyonu
yapan inhibitör nöronları uyarırlar ( kısaca rostral glutamat, kauda gaba) -240
63. Proximal tübülden hızla salgılanan ve yüzde 90 ı böbreklerden atılan paraaminohippurik asit renal
plazma akımının ölçülmesinde kullanılır-321
64. Mine –ameloblast ; Dentin –odontoblast-397
65. Submukozal plexus başlıca gis sekresyonları ve lokal kan akımıonı kontrol eder(meisner burda, aurbah
myenteik plexus ise muskularis propiadaydı)311
66. Vagovagal refleks. Normal olarak besin mideye girdiği zaman mideden beyin sapına ve tekrar mideye
dönen ve mide gövdesinin kas çeperinde gerimi azaltan reflex. Böylece 1,5 litreye kadar depolayabilir
315
67. VİP ince barsaklarda elektrolit ve su sekresyonun belirgin arttırır. (düz kas da gevşetiyordu) gastrik asit
sekresyonunu da inhibe eder 319
68. Guanilin cgmp ile cl atar ve diare yapar. Ekoli diaresi de guanilin reseptörleri üzerinden cl sekrete eden
diaredi 320
69. M(mikrokatlantı) hücreleri peyer plaklarındaki lenf foleküllerini örten özelleşmiş epitel hücrelerdir
70. Müsin salgılayan goblet hücresine kalsiform hücresi de denir. Peneth hücreleri lizozim fosfolipaz a2 ve
defensin salgılar 321
71. Safra kesei kasan kologog =kolesistokinin
72. Safra salgılatan koloretik sekretin 328
73. Billiruin diglukoronid suda daha fazla çözünür. Konsantrasyon gradyantinin tersine yönünde safra
kanaliküllerine taşıyıcı MRP 2 proteinidir. (multidrug rez prot2) 328
74. Pankreatik sindirim enzimleri arasında en öneml ileri tripsin kimotripsin ve kaboksipeptidazlardır.
Tripsinojeni enterokinaz aktfleştirir. Asinus dış salgı, lagnerhans iç 330
75. CART kokain tokluk verir. AGRP aguti protein açlık. Arkuat çekirdek bunlarla gaza gelir. (ghrelin ve esar
endocannabinoid açlık) 332 tablo
76. Çevre ısısı yüksek olduğunda tek ısı kayıp yolu buharlaşmadır.
77. Şişmanlığın en çok monogenik sebebi MCR 4 tür. Leptin mutasyonu ancak 3. Neden 334
78. İntegral membran proteinlerinin çoğu iyon kanalları içerir ve bunlara glikoforin A adı verilir. 342
79. Epo peritübüler kapillerlerde üretilir, renal tübül epitelinden salgılanır343
80. Hb normalde 2alfa 2 betadır. Alfanın yanında ne gelsin? Beta hbA, delta hbA2,gama hbF,
(glutamat=>valin )beta hbS, beta yok hbBarz, alfa yok hbH 345
81. Süperoksit dismutaz hidrojen peroksit yapar. Hidrojen peroksit de katalazla parçalanır. Süperoksit
dismutazda çinko ve bakır var 347
82. Wallerien dejenerasyondan sonraki rejenerasyon şvan hücrelerinin proliferasyonun bağlaıdır. İL 17 ile
makrofajlar !
83. 385-289 nörotransmitterler öneml i(bu bence)
84. Bowman mebranı kornea epitelinin bazal membranıdır
85. Dosrsal kolon medyal lemniskal sistem , somatik uyarıları mss e ileten 2 yoldan biri. Lokalizasyon
gerektiren dokunma, hasssas dokunma, vibrason gibi bifazik duyular, deri üzerindeki hareket, p ozisyon
ve basın şidderinin hasas derecelendirmesinde işe yarar
86. Ağrı tiplerinde diğerlerine göre daha çok ağrı doğruan kimyasal madde bradikinindir 396
87. Skala medyayı dolduran endolenf sakala medya dış duvarında yer alan ileri derecede damarlı bir alan
olan stria vasküleris tarafından salgılanan tamamen farklı bir sııdır. (?*Corti organı baziller zar, spiral
kenar üzerindedir?)405
88. Rem uykuda kalp ve solunum hızı düş görme durumu için özgün bir şekilde düzensizleşir ve tüm
vücutta kas tonusun son derece azalmıştır 420
89. Sakin uyanık gözler kapalı alfa dalga, dikkatli uyanık beta dalga, düş kırılığı tea dalga 420
90.
91.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pediatri 3
Fanconi hastalığında DEB tesi kullanılr (dieboksi butan)
All infant löesmisi 11q22 kötü prognoz, mss metastazı*
Perforin mutasyonu=langerhans hücreli histosioz 613
Mevlolonik asit: FMF gibi solulur. Ig yüksek 529
Fenilketonirü 511
Edinsel hipotiroidi : kcde dev hemanjiomda olabilir
Orlistat: obez ted, kullanılır. Obezite tedavisi için süt çocuğu diyet diye bir şey yok: büyükte kilo başında
1g\kg protern verilir
BH tedavisi için ilk başa 6 ay izle. Sonra 6 ay 5cm yılıdan aşağı veya kemik yaşı 2nin altındaysa patolojik
466
Çocuk nefrotik sendrom? RVT : ele gelen kitle ağrı ani ABY –diyabetik anne polisitemik bebekte düşün
Renal kortikal nekroz =HÜS
Anyonik gap normalse RTA düşün
Konhenital hepatik fibroz: otozomal resesif böbrek
Çocuk Nöroloji
1. Febril Konvülziyon Tekrarlama Riskini Arttıran Kriterler
Major:
18-2 ay altı
38-39 ateşte konvülziyon
ateşten sonraki ilk 24 saatte
Minör:
ailede febril konv öyküsü, ailede epilepsi öyküsü, komplike febril, bakımevinde kalan çocuk, erkek,
sodyum düşüklüğü
2. Menenjit Kötü Prognoz (cevap pnömokok)
küçük yaş
gram negatif
streptokok pnömoni
boşta bakteri yüksekliği
geç başlayan nöbet ( ateşten 2 gün sonra nöbet diyebilir)
Bosta lökosit düşüklüğü
Koma-şok
Kadın Doğum1
1. S2-s4 vulkva ağrı duyusu girişi medulla spinalis için 6
2. Uterus damar dışdan içe arabası 11
3. Vulvadan kalkan ağrı s2-s4 ten girer 15
4. Gubernekulum kadında. Lig ovari propium lig rotundum(round) olur43
5. Hiperprolaktinemi kıllanma yar 34
6. Hipergonadotropik amenore nedenleri turner, over hastalığı 86
7. Metroraji nedenleri : yüzey bozuk 96
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Menoraji nedenleri kasılma bozuk 96
Post koital konresepsiyon tablosu 147
Epostan ilaçtır. Progesyoren preseptör a ntagonisti 38
Prematür ovaryan yetmezlik en sık nedeni idiopatiktir. Bilinen nedenlerden 1 sex kromozom (FMR1
premutasyonu, mozaizm, 47xxx, xdel )2 tek gen mut 3 toksik etken rt,kt 4 Otoimmün ooforit:Blizzard
sendormu. erken menapoz Kesin tanı :21 hidroks ilaza karşı adrenal beze karşı gelişen antikorlara
bakılır. Kalisyum Fosfor Şeker bakılır.indirek immun florasan, Kesin tanı bx Tanı kriterleri: 4 aydan fazla
süren amenoore* 2 ayrı ölçüm fsh menapoz seviyesi 40 * 40 yaşın altında olmak 86 değişti yeni ka ğıt
Anoreksiya nevroza crh yüksek kortizol yüksek89
14 yaş sekonder sex yok primger giper gonodotropik xy kız: 17 alfa redük eksik 91
Ketakanazol steroideogenez enzim inhibitörü olarak biper androjen ted yapar110
Cin2 cn3 cin1 de olsa bunlar kanser olmadığı için ria takılabilir131
Kokta 4 östrojen var135
Kok kontrasepsiyon dışı faydaları 137
over endometriom kanseri azalır epitele iyi
kolorektal azaltır
siklusları düzenli yapar
dismenora ve mitelşimerzi azaltır
demir eksik anemisi azaltır
benign meme hastalıklarını azaltır fibroadenom fibrokistik
fonnk over kisti azalır pid azalır ektopik insidansı azalır menoraji duk ted eder
Muhtemel faydaları: kemik iyi ,ateroskleroz iyi, akneye iyi(shb arttırarak) ,ra iyi ,endometroiz iyi,
premens send iyti, hiperandroj en anouv iyi, myom sıklık iyi (genitela prıog)137
Yöntemlerin içeriğini bil minilip yalnız 0,4 progesteron var 143
Depo MP adölesonda kontraendike
Kadın Doğum 2
Doğumda en çok görülen pozisyon: sol oksiput posterior 391
Maternal mortalite arttıran nedenlker ? 491
Bizce çıkcak…
1- Kendinin beğenilmesine aşırı çabayalan özen gösteren kişilik bozukluğu? Narsistik
2- Bakır Rayı Görünümü? Neler olabilir :D
-Hipertartansiyonda arteriollarda evre 3 =bakır tel görünümü
-H.Ducrei Tren yolu şeklinde dizilmiş
-MPGN de tramvay rayı görünümü olur
3- ALS de riluzol yerine tedavi :İdrasilamin
4- Antitrombin 3 üzerinden faktör 10a inhibisyonu yapan: Fondaparinux
5- Febril nötropenide , pnömokok kötü prognoz değil , 1 yaş altı kötü prognoz
6- ekrana bir grafik çizebilir. hbs seroloji eğrisi ya da tek kaynaklı ishal iki başlı sigmoid eğrisi olabilir Ya da
aşağıdaki grafikte aidse geç yükselen hiv p24 proteinne karşı antikor olabilir
7- Tek sıra arka arkaya dizili çubuk şeklinde hücreler. Çok katlı yassı epitel hücreli yerler olabilir, şarbon un
kavalı işaret ediliyor olabilir

Benzer belgeler