Anahtar ve Priz Serileri

Yorumlar

Transkript

Anahtar ve Priz Serileri
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
KARDELEN, YASEMÝN ve CARMEN Anahtar ve Priz Serileri
PARÇA ADI
HAMMADDE
TANIMI
- Çerçeve
- Düðme
- Kordon
ABS
Parlak yüzeyli bir malzemedir, anti statik, çekme oraný düþüktür.
Boyutsal sabitliðini korur.
Anahtar mekanizmasýnýn
tespit parçasý
Polikarbonat
Polikarbonat sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý
V1 (850° C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler.
Anahtar ve prizlerin
mekanizma tabaný
Üre Formaldehit
Erime derecesi 150° C'dýr; 8 saat süreyle 90° C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik
(yalýtým) katsayýsýna sahiptir.
Metal karkas týrnaklarý
Somunlar
Galvanizli sac
Neme ve paslanmaya karþý koruyucu 40 mikron kalýnlýðýnda galvaniz kaplý demir sac.
1, 1,5 ve 2 mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý.
Anahtar ve prizlerdeki
kontaklar
Topraklama kontaklarý
MS 70
Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %70 bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay,
kurþun ve çinkodan oluþur.
Bimetal perçinler
Gümüþ/Nikel
%90 Ag, %10 Ni; 40.000'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr
Vidalar
Demir
Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir.
Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr.
CLASSIC ANAHTAR ve PRÝZ SERÝSÝ
PARÇA ADI
HAMMADDE
TANIMI
Çerçeve
Üre Formaldehit
Erime derecesi 150° C'dýr; 8 saat süreyle 90° C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek dielektrik
(yalýtým) katsayýsýna sahiptir.
Düðme
Orijinal PA 66
PA66 sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý sýnýfý V0
(960° C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný önler.
- Týrnaklar
- Somunlar
Galvanizli sac
1, 1,5 ve 2 mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme. Korozyona karþý çinko kaplý.
Anahtarlardaki hareketli
kontaklar
CuSn6 Fosfor
Bronz
Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %94 Cu ve %4 Sn
Prizlerin topraklama
kontaklarý
MS 70
Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %70 bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay,
kurþun ve çinkodan oluþur.
Giriþ ve çýkýþ
klemensleri
MS 58
Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %58 bakýr ve belli oranlarda alüminyum, kalay,
kurþun ve çinkodan oluþur.
Bimetal perçinler
Gümüþ/Nikel
%90 Ag, %10 Ni; 40.000'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr.
Vidalar
Demir
Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir.
Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr.
1
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
CARMEN
YASEMÝN
1
2
5
2
3
4
KARDELEN
1
1. Düðme
2. Tespit parçasý
3. Çerçeve
4. Karkas
5. Kordon
5
2
3
4
2
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
42
27
Anahtar
Parça Adý
• Bir lamba veya lamba grubuna bir yerden
37
80.5
kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, bir yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
23
11
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
2
7
2
3
83
11
80
1
7
Karkas Ölçüleri
80
70.5
55.5
Classic
55.5
70.5
81
17
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
3
17
37
84
80
3
7
27
23
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
42
27
37
• Bir lamba veya lamba grubuna bir
yerden kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, bir yollu
• Iþýklý
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
80.5
Iþýklý Anahtar
Parça Adý
Dikkat!
Iþýklý anahtarýn Floresan lambalar veya sarfiyatsýz ampuller ile
kullanýmý durumunda, anahtar üzerindeki neon lamba ayrý bir nötr
hattýna baðlanmalýdýr.
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
23
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
23
11
37
80
37
84
27
83
80
17
80
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
17
23
11
17
Classic
81
11
82.5
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
4
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Komütatör
80.5
• Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna bir
yerden kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, iki yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
17
82.5
11
42
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
2
3
80
37
84
27
3
7
84
2
7
80
11
1
7
Karkas Ölçüleri
70.5
55.5
8
0
55.5
70.5
16
11
17
Classic
81
23
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
5
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Iþýklý Komütatör
80.5
• Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna bir
yerden kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, iki yollu
• Iþýklý
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
17
82.5
11
42
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
83
37
84
3
7
80
2
7
2
3
80
11
1
7
23
11
17
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
6
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
42
27
Üçlü Komütatör
80.5
• Üç ayrý lamba veya lamba grubuna bir
yerden kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, üç yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
50
Parça Adý
23
11
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
83
84
2
3
24
11
1
7
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
L
N
N
7
17
49.5
27
3
7
80
2
7
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Light Anahtar
80.5
• Bir lamba veya lamba gurubuna kumanda
eden merdiven otomatiðinin harekete
geçirilmesinde kullanýlýr.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, bir yollu
• Ani basmalý tip
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
3
7
80
2
7
2
3
83
11
1
7
Karkas Ölçüleri
8
0
70.5
55.5
Classic
55.5
70.5
81
17
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
N
L
N
L
B
L
N
L
B
L
N
L
M.O.
8
M.O.
17
42
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Iþýklý Light Anahtar
80.5
• Bir lamba veya lamba gurubuna kumanda
eden merdiven otomatiðinin harekete
geçirilmesinde kullanýlýr.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, bir yollu
• Ani basmalý tip
• Iþýklý
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
17
82.5
Dikkat!
Binada kullanýlan merdiven otomatiði ýþýklý lightlere uygun deðilse
tesisatta uygunsuz çalýþmalara neden olabilir. Bu durumda ýþýklý
light ampulü ayrý bir faz hattýndan beslenerek sorun giderilebilir.
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
84
37
27
37
80
23
83
11
80
17
Karkas Ölçüleri
70.5
55.5
80
55.5
70.5
17
23
11
17
Classic
81
11
42
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
N
L
N
L
B
L
N
L
B
L
N
L
9
M.O.
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
37
• Bir lamba veya lamba grubuna iki ayrý
yerden kumanda eder.
10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, iki yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
80.5
Veavien
Parça Adý
23
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
84
3
7
8
0
37
27
2
3
8
3
11
23
80
1
7
Karkas Ölçüleri
70.5
55.5
80
55.5
70.5
17
11
17
Classic
81
15
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
1
10
2
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
42
Carmen
27
Iþýklý Veavien
80.5
• Bir lamba veya lamba grubuna iki ayrý
yerden kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, iki yollu
• Iþýklý
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
23
11
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
23
83
37
84
27
37
80
27
11
23
80
17
17
Karkas Ölçüleri
8
0
70.5
55.5
Classic
8
1
17
11
55.5
70.5
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
1
11
2
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
37
• Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna iki
ayrý yerden kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• 2 x bir kutuplu, iki yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
80.5
Komütatör Veavien
Parça Adý
23
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
84
37
27
37
80
27
23
83
15
11
80
23
17
17
Karkas Ölçüleri
8
0
70.5
55.5
Classic
81
55.5
70.5
16
11
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
1
12
2
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Anahtar Veavien
80.5
• Ýki ayrý lamba veya lamba grubuna
iki ayrý yerden ayný anda kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Ýki kutuplu, iki yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
23
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
84
37
27
3
7
8
0
2
3
8
3
11
23
80
1
7
8
0
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
17
11
17
Classic
81
15
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
1
13
2
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Permütatör
80.5
• Permütatör, bir lamba veya lamba
grubuna, ikiden fazla yerden kumanda
edilmesine yarar.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, iki yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
23
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
84
37
27
37
8
0
23
83
15
11
80
17
23
11
17
Karkas Ölçüleri
8
0
70.5
55.5
Classic
55.5
70.5
81
17
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
L
N
N
1
14
2
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Jaluzi Kumanda Anahtarý
80.5
• Jalûzi motorlarýnýn devir yönünü
deðiþtirerek, jalûzinin yukarý ve aþaðý
yönde hareketini kumanda eder.
• 10 AX, 250 V~
• Bir kutuplu, iki yollu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
17
82.5
11
42
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
84
23
83
37
27
37
80
27
11
80
17
23
11
17
Karkas Ölçüsü
8
0
70.5
55.5
Classic
55.5
70.5
8
1
17
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
M
M
15
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Kapý otomatiðine kumanda eder.
10 AX, 250 V~
Bir kutuplu, bir yollu
Ani basmalý tip
Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
80.5
•
•
•
•
•
37
Kapý Otomatiði Anahtarý
Parça Adý
17
82.5
11
42
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
84
23
83
37
27
37
80
27
11
80
17
23
11
17
Classic
80
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
81
17
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
F
N
L
220/15 V
N
220/15 V
Kapý Otomatiði
16
Kapý Otomatiði
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Zil Anahtarý
10 AX, 250 V~
Bir kutuplu, bir yollu
Ani basmalý tip
Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
•
•
•
•
80.5
Parça Adý
17
82.5
11
42
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
2
3
83
37
84
27
3
7
80
2
7
11
80
1
7
80
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
17
11
17
Classic
81
23
14
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
220/15 V
L
N
220/15 V
17
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
10 AX, 250 V~
Bir kutuplu, bir yollu
Ani basmalý tip
Iþýklý
Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
80.5
•
•
•
•
•
Dikkat!
Özellikle elektronik zillerde lambadan dolayý zilin sürekli çalmasýný
engellemek için lamba ayrý bir nötr hattýndan beslenmelidir.
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
37
Iþýklý Etiketli Zil Anahtarý
Parça Adý
17
82.5
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
84
36.7
27
37
80
23
83
23
80
11
Ayrý Hattan
Besleme
Ayrý Hattan
Besleme
Karkas Ölçüleri
80
V‹-KO
10AX 250V ˜
81
17
11
17
17
Classic
11
42
14
Neon
Ampul
Neon
Ampul
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
L
N
N
220/15 V
220/15 V
Ayrý Hattan
Besleme
18
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Priz
80.5
• 16 A, 250 V~
• Ýki kutuplu
• Normal ve Çocuk Korumalý Tipler
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
22
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
84
37
27
37
8
0
22
8
3
10.5
80
Classic
80
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
81
11
21
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
19
23
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
16 A, 250 V~
Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý
Normal ve Çocuk Korumalý Tipler
Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
•
•
•
•
80.5
Topraklý Priz
Parça Adý
22
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
26
84
37
27
8
0
8
3
28.5
80
11
Classic
8
0
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
28
81
11
11
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
20
23
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
17
27
Kapaklý Topraklý Priz
•
•
•
•
16 A, 250 V~
Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý
Normal ve Çocuk Korumalý Tipler
Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
80.5
Parça Adý
29
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
80
84
37
26
23
80
8
3
28.5
11
Classic
80
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
28
81
11
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
21
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
UPS Topraklý Priz
80.5
• 16 A, 250 V~
• Ýki kutuplu ve kontak çubuðu biçimli
topraklama kontaklý
• Normal ve Çocuk Korumalý Tipler
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
27
22
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
26
80
84
37
27
23
80
8
3
28.5
11
Classic
80
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
28
81
11
11
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
22
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Ýsrail Tipi Topraklý Priz
80.5
• 16 A, 250 V~
• Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
37
Parça Adý
22
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
26
84
37
27
80
83
80
28.5
11
11
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
N
L
N
23
23
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
Ýkili Priz
80.5
• 16 A, 250 V~
• Ýki kutuplu
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
20
52
Parça Adý
17
123.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
84
52
80
117
16
21
114
52
Karkas Ölçüleri
70
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
L
N
N
24
20
52
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
20
26
17
17
20
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
20
Ýkili Topraklý Priz
80.5
• 16 A, 250 V~
• Ýki kutuplu ve topraklama kontaklý
• Vidalý veya vidasýz kolay montaj tipi
52
Parça Adý
17
123.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
84
52
20
5
2
8
0
2
0
11
7
1
7
26
2
6
114
52
Karkas Ölçüleri
70
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
L
L
N
N
25
17
26
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
TV Prizi
Geçiþli / Sonlu / Dirençsiz
Parça Adý
Carmen
27
Geçiþli TV Prizi
UHF / VHF bantlarýndan
merkezi anten sistemiyle
alýnan yayýnýn prizden prize
geçiþ yaparak veya çok katlý
binalarda kattan katta
Sonlu TV Prizi
Internet, kablolu TV veya merkezi uydu gibi
yayýnlarýn daðýtýmý için kullanýlan yýldýz
daðýtým sisteminde kullanýlýr. Ayrýca ortak
anten sistemlerinin sonunda da kullanýlabilir.
80.5
geçirilerek birden fazla TV alýcýsýna daðýtýldýðý
durumlarda kullanýlýr.
T
Dirençsiz TV Prizi
Baðýmsýz Internet, kablolu TV veya uydu
yayýný sistemlerinde ve baðýmsýz antenli
alýcýlarla kullanýlýr.
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
22
82.5
11
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
2
7
37
8
0
3
7
84
27
8
3
2
3
11
80
23
11
Devre Þemasý
Classic
Geçiþli baðlantý
80
Sonlu ve dirençsiz baðlantý
11
81
5 - 2400 Mhz
TV
(çýkýþ)
5 - 862 Mhz
Geçiþli TV Prizi
Frekans aralýðý: 47-862 Mhz
Dirençler: 8 dB - 12 dB - 18 dB - 20 dB
Ýletim kaybý: 1,5 dB
Sonlu TV Prizi
Frekans aralýðý: 5-862 Mhz
Direnç: Geçiþ sisteminin son
prizinde 10 dB
Yýldýz baðlantýlarda 1,5 dB
Dirençsiz TV Prizi
Frekans aralýðý: 5-2400 Mhz
Direnç: 1 dB
* sadece yýldýz daðýtým sistemlerinde
kullanýlýr
Kullaným Yerleri:
Çatý anteni ile karasal VHF-UHF bandý
yayýnlarýnýn alýmýnda.
Kullaným Yerleri:
Çatý anteni ile karasal VHF-UHF
bandý yayýnlarýnýn alýmýnda.
Internet uygulamalarý, kablolu TV,
uydu antenleri ve baðýmsýz çatý
antenleri
Kullaným Yerleri:
Çatý anteni ile karasal VHF-UHF
bandý yayýnlarýnýn alýmýnda.
Internet uygulamalarý, kablolu TV,
uydu antenleri ve baðýmsýz çatý
antenleri
26
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
TV sistemi devre þemalarý
1,5 dB
Geçiþli TV Prizi
“
Sonlu TV
Prizi
Sonlu TV
Prizi
Ortak anten sistemlerinde,
sistemin sonuna 75 W'luk bir
direncin eklenmesi gerekir.
Yýldýz daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri:
Sonlu TV prizi
Dirençsiz TV prizi
Sonlu TV / Radyo prizi
Sonlu TV / Radyo / Sat prizi
Sonlu TV / Radyo / Sat / Sat prizi
Sonlu daðýtým sistemlerinde kullanýlan
TV prizleri:
Sonlu TV prizi
Sonlu TV / Radyo prizi
Sonlu TV / Radyo / Sat prizi
Sonlu TV / Radyo / Sat / Sat prizi
Geçiþli daðýtým sistemlerinde kullanýlan TV prizleri:
Geçiþli TV prizi
Geçiþli TV / Radyo prizi
Geçiþli TV / Radyo / Sat prizi
Geçiþli TV / Radyo / Sat / Sat prizi
Frekans Aralýðý Tablosu
5-40 Mhz
Dönüþ Yolu
VHF1 5-40 Mhz
FM 87,5 - 107 Mhz
VHF3 UHF Band
120 - 862 Mhz
Uydu
962 - 2400 Mhz
Geçiþli TV Prizi
--------------
20 dB-15 dB-12 dB-7 dB
--------------
20 dB - 18 dB -12 dB - 8 dB
--------------
Sonlu TV Prizi
1,5 dB - 10 dB
1,5 dB - 10 dB
--------------
1,5 dB - 10 dB
1,5 dB
1 dB
1 dB
--------------
1 dB
1 dB
--------------
--------------
3 dB
--------------
--------------
TV Prizi Tipi
Dirençsiz TV Prizi
RD
Sonlu
TV / Radyo / Sat Prizi
Geçiþli
TV / Radyo Prizi
TV
3 dB
3 dB
--------------
3 dB
--------------
SAT
--------------
--------------
--------------
--------------
3 dB
RD
--------------
--------------
3 dB -10 dB
--------------
--------------
TV
3 dB -10 dB
3 dB -10 dB
--------------
3 dB -10 dB
--------------
SAT
--------------
--------------
--------------
--------------
3 dB -10 dB
RD
--------------
--------------
1,5 dB
--------------
--------------
Sonlu
TV
TV / Radyo Sat / Sat Prizi
1,5 dB
1,5 dB
--------------
1,5 dB
--------------
SAT
--------------
--------------
--------------
--------------
1,5 dB
SAT
--------------
--------------
--------------
--------------
1,5 dB
27
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
32
TV-Radyo Prizi Geçiþli / Sonlu
Parça Adý
80.5
Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV
ve UHF / VHF bantlarýndan yayýn alýmýnda
kullanýlýr. Amplifikatörden sonra takýlacak
olan priz, 20 dB, 15 dB, 12 dB, 10 dB ve 7
dB'lik prizler arasýndan 60-85 dBµV
arasýndaki TV sinyalinin seviyesine uygun
olarak seçilmelidir.
24
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
11
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
32
8
0
84
32
8
3
24
11
24
80
11
Baðlantý Þemasý
Classic
Geçiþli
80
Sonlu
81
24
9
5 - 862 Mhz
TV
(çýkýþ)
Radyo
(çýkýþ)
Geçiþli TV-Radyo Prizi
Frekans aralýðý: 5-862 Mhz
Dirençler:
7 dB - 10 dB - 15 dB - 20 dB
Ýletim kaybý:
0,6-2,8 dB
Kullaným Yerleri:
5-40 MHz
kablolu TV
47-68 MHz
VHF1 bandý
87,5-108 MHz FM radyo bandý
120-862 MHz
VHF3 - UHF bantlarý
5 - 862 Mhz
Sonlu TV-Radyo Prizi
Frekans aralýðý: 5-862 Mhz
Dirençler:
Geçiþ sisteminin son
prizinde 3 dB
Yýldýz baðlantýlarda 3 dB
Kullaným Yerleri:
5-40 MHz
kablolu TV
47-68 MHz
VHF1 bandý
87,5-108 MHz FM radyo bandý
120-862 MHz
VHF3 - UHF bantlarý
TV-Radyo prizleri filtreye donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit
sinyallerine karþý korumalýdýr.
28
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Geçiþli TV-Radyo Prizlerinin Özellikleri
Frekans
TV :5 - 860
(MHz)
Geçiþli 7 dB
Geçiþli 10 dB
Geçiþli 12 dB
Geçiþli 15 dB
Direnç
(dB)
7
18
12
15
20
Geçiþ Kaybý
(dB)
2.8
1.4
1
0.7
0.6
Azalma TV - RD
(dB)
30
Azalma RD - TV
(dB)
40
Tipi
• Bir ortak anten sistemine baðlý priz sayýsý 10'dan fazlaysa, yüksek kayýplarýn olmamasý için daðýtýcý (splitter) kullanýlmalýdýr.
• Ortak TV-Radyo anten sistemlerinde, sistemin sonuna 75 W'luk bir direncin eklenmesi gerekir.
• Merkezi anten sistemi olan binalarda her kat için TV-Radyo prizini seçerken geçiþ kayýplarý göz önünde bulundurulmalýdýr.
Sonlu TV-Radyo Prizlerinin Özellikleri
Frekans
Direnç
Azalma RD - TV
(MHz)
T V: 5 - 8 6 0
RADYO: 87.5 - 105
T V: 1 . 5 d B
R A D Y O : 4. 5 d B
30 dB
Geçiþli bir Daðýtým Sistemi Ýçin Tesisat Örneði
UHF
VHF
8 katlý bir binada daðýtým modeli
100 dBµV
8. kat
- 1,5 dB
7. kat
- 1,5 dB
6. kat -
1,5 dB
5. kat
- 1,5 dB
4. kat
- 1,5 dB
3. kat
- 1,5 dB
Bir kattan diðerine geçerken meydana gelen kayýp
1,5 dB olarak kabul edilmiþtir.
2. kat
- 1,5 dB
Sistemin sonundaki TV-Radyo prizine 75 W'luk bir
sonlandýrma direncin eklenmesi gerekir.
1. kat
- 1,5 dB
Amplifikatör hesaplamasý yapýlýrken kablo kayýplarý,
TV yayýn kayýplarý ve priz kayýplarý göz önünde
bulundurulmalýdýr. TV sinyalinin seviyesi
60-85 dBµV arasýnda olmalýdýr.
29
20 dB
20 dB
18 dB
18 dB
15 dB
15 dB
12 dB
10 dB
80 dBµV
78,5 dBµV
79 dBµV
77,5 dBµV
79 dBµV
77,5 dBµV
79 dBµV
79,5 dBµV
Geçiþli 20 dB
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
TV-Radyo-Sat Prizi
Geçiþli / Sonlu
Parça Adý
32
80.5
Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF
ve VHF bantlarýndan ve uydudan yayýn alýmýnda
kullanýlýr. Geçiþli tesisatlarda 10 dB'lik geçiþli priz,
yýldýz tipi tesisatlarda da 3 dB'lik sonlu priz
kullanýlmalýdýr.
24
11
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
32
8
0
84
32
8
3
24
80
11
Tesisat Örneði
24
11
Baðlantý Þemasý
V
H
V
H
LNB-1
UHF -VHF
Sonlu
Geçiþli
5 - 2400 Mhz
5- 2400 Mhz
LNB-2
Çoklu Daðýtýcý
SAT
SAT
SAT
R
R
R
TV
Geçiþli Uydu Prizi
TV
Sonlu Uydu Prizi
Alýcý
Alýcý
TV
TV
TV
Uydu Alýcýsý
(F fiþi)
TV
(çýkýþ)
Radyo
(çýkýþ)
Geçiþli TV-Radyo-Sat Prizi
Frekans aralýðý : 5-2400 Mhz
Dirençler
: 3 dB - 10 dB
Ýletim kaybý
: 1,5 dB
Sonlu TV-Radyo-Sat Prizi
Frekans aralýðý : 5-2400 Mhz
Direnç
: 3 dB
Kullaným Yerleri:
5-40 MHz dönüþ yollu uydu Internet
uygulamalarý, kablolu TV ve otel iletiþim
sistemleri
Kullaným Yerleri:
5-40 MHz dönüþ yollu uydu Internet
uygulamalarý, kablolu TV ve otel iletiþim
sistemleri
47-68 MHz
87,5-108 MHz
120-862 MHz
950-2400 MHz
47-68 MHz
87,5-108 MHz
120-862 MHz
950-2400 MHz
VHF1 bandý
FM radyo bandý
VHF3 - UHF bantlarý
uydu baðlantýlarý
VHF1 bandý
FM radyo bandý
VHF3 - UHF bantlarý
uydu baðlantýlarý
TV-Radyo-Sat prizleri filtreyle donatýlmýþtýr ve dönüþ ve parazit
sinyallerine karþý korumalýdýr.
30
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
TV-Radyo-Sat-Sat Prizi
Geçiþli / Sonlu
Parça Adý
80.
5
Internet, enteraktif uygulamalar, kablolu
TV, UHF ve VHF bantlarýndan ve
uydudan yayýn alýmýnda kullanýlýr. Ýki
farklý uydu alýcýsýyla birlikte kullanýma
uygundur.
20
32
24
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
11
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
32
8
0
84
32
8
3
24
80
11
Tesisat Örneði
24
11
Baðlantý Þemasý
V
H
V
LNB-1
UHF -VHF
R
TV
LNB-2
Çoklu Daðýtýcý
SAT SAT
A l ý c ý
Sonlu
H
SAT
TV
A l ý c ý
TV
R
A l ý c ý
TV
SAT
TV
A l ý c ý
5 - 2400 Mhz
TV
Sonlu TV-Radyo-Sat-Sat Prizi
Frekans aralýðý : 5-2400 Mhz
Direnç
: 1,5 dB
Uydu 1 Alýcýsý
(F Fiþi)
Uydu 2 Alýcýsý
(F Fiþi)
T V (çýkýþ)
Radyo (çýkýþ)
Kullaným Yerleri:
5-40 MHz dönüþ yollu uydu Internet
uygulamalarý kablolu TV ve otel iletiþim
sistemleri
47-68 MHz
87,5-108 MHz
120-862 MHz
950-2400 MHz
VHF1 bandý
FM radyo bandý
VHF3 - UHF bantlarý
uydu baðlantýlarý
TV-Radyo-Sat-Sat prizleri filtreyle donatýlmýþtýr ve dönüþ ve
parazit sinyallerine karþý korumalýdýr.
31
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
38
82.5
27
Telefon prizi
80.5
Parça Adý
16
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
80
2
3
8
3
11
80
80
Classic
81
22
39
84
27
39
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
11
11
32
23
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Nümeris Telefon Prizi
(RJ11 - 4 kutuplu)
Ýkili Nümeris Telefon Prizi
(2 x RJ11 - 4+4 kutuplu)
Parça Adý
Carmen
20
27
80.5
4 kontaklýdýr; 2 telefon numarasý
baðlanabilir. Yeþil ve kýrmýzý teller
1. hat, sarý ve siyah teller de 2. hat
içindir.
38
82.5
16
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
2
7
37
3
7
84
27
8
0
8
3
11
11
2
3
80
Karkas Ölçüleri
80
70.5
55.5
Classic
23
SAT
81
55.5
70.5
22
11
Baðlantý Þemasý
Devre Þemasý
2. hat
4. hat
1. hat
3. hat
2. hat
1. hat
RJ 11 - 4 kontaklý
2 x RJ 11 - 4 kontaklý
33
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
Data Prizi
(RJ45 - Cat5e / Cat6 - 8 kutuplu)
Parça Adý
38
27
80.5
Ayný altlýk üzerinde RJ45 Cat 5 e
veya RJ45 Cat6 jaklarý kullanýlabilir.
23
11
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
80
84
27
27
83
11
27
80
Karkas Ölçüleri
80
70.5
55.5
Classic
11
55.5
70.5
29
81
10
Devre Þemasý
3. çift
1
1. çift
2 3
4
5 6 7
3. çift
TIA – 568 Baðlantý Seçenekleri
2. çift
2. çift
4. çift
8
1
1. çift
2
3
4
5
4. çift
6 7
8
B-T T B-Y M B-M Y B-K K
B-Y Y B-T M B-M T B-K K
T568B
T568A
34
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
RENK
EIA-T568B
EIA-T568A
Beyaz - Mavi
5
5
Mavi
4
4
Beyaz - Turuncu
1
3
Turuncu
2
6
Beyaz - Yeþil
3
1
Yeþil
6
2
Beyaz - Kahverengi
7
7
Kahverengi
8
8
Kablo uçlarýný jaka baðlarken kablo renklerinin doðru numaralarla
eþleþtirilmesine dikkat edilmesi önemlidir.
568 A Kablo Baðlantý Sýralamasý
Beyaz-Yeþil / Yeþil
Beyaz-Turuncu / Mavi
Beyaz-Mavi / Turuncu
Beyaz-Kahverengi / Kahverengi
•
•
•
•
•
•
EIA/TIA 568 standartlarýna uygundur; Tip: RJ45
EIA /TIA 568 A ve B standartlarýný destekler
Cat 5 e jaklarý kablo kanallarýnda ve sýva altý ve sýva üstü prizlerde kullanýlabilir.
Pinler hem 568 A hem de 568 B'ye göre iþaretlenmiþtir
Data baðlantýlarý öncelikle 568 B'ye uygun þekilde yapýlmalýdýr
Jaksýz data prizlerimiz baþka üreticilerin jaklarýyla birlikte de kullanýlabilir.
35
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
27
80.5
Parça Adý
38
Carmen
Nümeris Telefon + Data Prizi
(RJ11 - RJ45 Cat 5e / Cat 6)
23
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
84
46.5
27
46.5
80
83
11
23
11
80
11
Karkas Ölçüleri
80
70.5
55.5
Classic
23
55.5
70.5
29
81
Devre Þemasý
10
3. çift
2.çift
1. çift
4. çift
RJ11 – 4 Kontaklý
2. çift
1
2
3
4
5
6 7
1. çift
8
B-T T B-Y M B-M Y B-K K
T568B
RJ 45 -T 568B Jak baðlantýsý
36
RJ11 Jak baðlantýsý
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
51.5
Carmen
27
Min.
Max.
Akkor lamba
60 W
600 W
Manyetik trafolu
halojen lamba
60 W
450 W
80.5
220 V~ 50-60 Hz
46
Rotatif Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) 600 W
Parça Adý
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
11
24
82.5
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
50
27
83
46
84
80
46.5
27
23
11
24
80
Classic
11
Devre Þemasý
Normal Þema
80
Lamba
Nötr (N)
Faz (L)
27
81
Rotatif
~
220V~
L
9
19
Baðlantý Þemasý
Birleþtirme Sýrasý
düðme
somun
L
kordon
N
merkez parça
çerçeve
Faz
/
Lamba
týrnak
altlýk
37
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
51.5
27
Min.
Max.
Akkor lamba
60 W
1000 W
Manyetik trafolu
halojen lamba
100 W
800 W
46
220 V~ 50-60 Hz
80.5
Rotatif Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer) 1000 W
Parça Adý
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
11
24
82.5
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
50
27
84
46.5
80
46
27
24
80
83
23
11
55.5
80
70.5
Classic
/
27
81
55.5
9
70.5
19
Normal Þema
Baðlantý Þemasý
L
N
Rotatif
Nötr (N)
Faz (L)
Faz
/
Lamba
38
~
220 V~
L
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
Veavien Iþýk Ayarlayýcýsý (Dimmer)
Min.
Max.
Akkor lamba
60 W
600 W
Manyetik trafolu
halojen lamba
100 W
450 W
46
220 V~ 50-60 Hz
80.5
Parça Adý
51.5
27
24
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
11
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
50
27
83
46
84
80
46.5
27
23
11
24
80
11
Classic
BAÐLANTI ÞEMA
2-VEAVÝEN BAÐLANTI ÞEMASI
Veavien
Dimmer
80
Veavien
Dimmer
Nötr (N)
Faz (L)
27
81
~~
Veavien
Swich
~
Nötr (N)
Faz (L)
9
19
Baðlantý Þemasý
Birleþtirme Þemasý
Düðme
Somun
L
N
Kordon
Merkez Parça
FUSE
T2,5A
Çerçeve
P
Altlýk
39
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
Carmen
27
Müzik Yayýn Prizi
48.5
80.5
Parça Adý
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
27
84
46.5
80
11
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
27
83
23
23
11
80
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
Baðlantý Þemasý
line
40
23
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
51.5
Carmen
27
Müzik Yayýn Anahtarý
• 4 ohmik dirençli ses ayarý
• 5 W hoparlör giriþi
6
80.5
5
7
4
8
2
10
3
46
Parça Adý
9
1
11
0
24
82.5
Kardelen - Elegant - Royal Kardelen
11
Yasemin - Avangard - Royal Yasemin
50
27
50
27
2
80
0
46
5
1
6
11
9
4
5
0
6
11
7
10
7
10
3
1
4
46
3
84
2
9
8
8
80
83
24
11
70.5
55.5
Karkas Ölçüleri
55.5
70.5
Baðlantý Þemasý
Müzik Yayýn Anahtarý
Ses Kablosu
Hoparlör
4
5 W Uygulamalar için
41
24
11
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
PALMÝYE
Gövde
Kapak
Polipropilen
Ateþe dayanýklý bir malzemedir, dayanýklýlýk sýnýfý V2 (750° C). Dýþ etkiler nedeniyle
bozulmasýný önlemesi için özel katký maddeleri eklenmiþtir. Darbeye dayanýklýdýr.
Conta
Termoplastik
Elastomer
Kauçuk bazlý, son derece elastik bir maddedir ve mükemmel sýzdýrmazlýk
özelliklerine sahiptir. Dýþ etkenlere karþý çok dayanýklýdýr
Kapak
Düðme
ABS
Parlak yüzeyli bir malzemedir, anti statik, çekme oraný düþüktür.
Boyutsal sabitliðini korur.
Tespit Parçasý
Polikarbonat
Tespit Parçasý
Üre Formaldehit
Priz Altlýðý
Takviyeli PA66
Ateþe dayanýklýlýk sýnýfý V1. Çok yüksek aþýnma ve darbe dayanýmý. Nem,
kimyasal maddeler ve diðer dýþ etkilerden etkilenmez.
Kolay Baðlantý Yaylarý
Paslanmaz Çelik
Korozyona dayanýklý bükülme ve metal yorgunluðu mukavemeti yüksek çelik sac;
Kolay Baðlantý Parçasý
Galvanizli Sac
Neme ve paslanmaya karþý koruyucu 40 mikron kalýnlýðýnda galvaniz kaplý
demir sac.
Polikarbonat sýcaklýk dayanýmý çok yüksek olan bir hammaddedir. Ateþ dayanýmý
sýnýfý V1 (850° C). Katý yapýsý ile anahtarlarýn kullaným sýrasýnda yerinden oynamasýný
önler.
Erime derecesi 150° C'dýr; 8 saat süreyle 90° C'lýk sýcaklýða dayanabilir. Yüksek
dielektrik (yalýtým) katsayýsýna sahiptir.
1 / 1,5 ve 2 mm kalýnlýðýnda demir esaslý malzeme.
Korozyona karþý çinko kaplý. Bolts deðil
Somunlar
Anahtar ve Prizlerdeki
Kontaklar
Topraklama Kontaklarý
MS 70
Yüksek iletkenliðe sahip bir alaþýmdýr; %70 bakýr ve belli oranlarda alüminyum,
kalay, kurþun ve çinkodan oluþur.
Bimetal Perçinler
Gümüþ/Nikel /Nickel
%90 Ag, %10 Ni; 40.000'den fazla açma kapamaya dayanýklýdýr
Vidalar
Demir
Demir telden imal edilmiþtir; basýnç ve bükülme dayanýmlarý son derece yüksektir.
Korozyona karþý korunmasý amacýyla çinko kaplýdýr.
42
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
30
49.5
71.3
Palmiye
73.5
Ürün Adý
56
52
49.5
73
47.6
52
52
56
73.5
136
56
73
43
52
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
PALMÝYE
2
6
IP 54
1
1
2
1
3
3
4
5
5
4
7
4
7
6
6
8
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
44
Düðme veya Kapak
Kolay Baðlantý Parçasý
Kapak
Taban
Sabitleme Vidasý
Conta
Gövde
Su Tahliye Delikleri
TEKNÝK BÝLGÝLER
ANAHTAR ve PRÝZ SERÝLERÝ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Düðme veya Kapak
Kolay Baðlantý Parçasý
Kapak
Taban
Sabitleme Vidasý
Conta
Gövde
Su Tahliye Delikleri
Topraklama Kontaðý
2
3
4
5
9
1
7
2
6
3
8
4
5
9
7
6
8
45

Benzer belgeler

MT1389E - Page de test

MT1389E - Page de test 11AK57 is a 90° / 50 Hz. chassis which is capable of driving 14” superflat and 15” realflat CRT’s . The chassis will have the following main features;

Detaylı

Fiyat Listelerimiz

Fiyat Listelerimiz Müþterimize yapý sektörü içindeki tüm ürün ve hizmetleri kalite ve etik deðerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aþarak sunmaktýr. DEÐERLERÝMÝZ Ticari Ahlaka sahip Güvenilir ve Adaletli...

Detaylı