C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı satuıalııımasuıa ihtiyaç vardı

Transkript

C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı satuıalııımasuıa ihtiyaç vardı
P r o j e Y ö n e t im O fisi B a ş k a n lığ ı
Sayı
: S')"712 İS 6 -9 5 4 .O 1 .0 3 -E . 17480
10 08 2016
K onu : Yaklaşık M alivet Fiyatı
İLG İI.İ M A K A M A
Ü n iv ersitem iz B ilim sel A rastıım a F itn e le n Y önetilin K o ıım v o u K ararınca desteklenm esi
kabul edilen. Tıp F ak ü ltesi O rtopedi ve T ravm atoloji A na B ilim D alı na ait Projede kullanılm ak
üzere 1 adet (kom ple) C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı satuıalııımasuıa ihtiyaç vardır.
4734 Sayılı K aıım İhale K am ım ın 3 üncü m addesinin (f) B endi ile geçici 4 üncü maddesi
h ü k ü m le rin e d a y a n ıla ra k y a p ıla c a k ih a le le re d ışk ın . 01.1 2 .2 0 0 3 fa rild i 2 0 0 3 6 5 5 4 sa y ılı
K ararn am en in Eki E sa sla rın 2 0 'ııe i m ad desi uyarınca Pazarlık IT ulii ile satınalııuııası planlanan
cılıaza ait (K .D .Y lıanç) yaklaşık m aliyet fiyatınızı. 3 1 /0 8 /2 0 1 6 tarihine katlar O n d o k u z M ayıs
l niver.Nitesı Rektöı lüğü. P ıoje Y önetim O lisı Başkanlığı K unıpelıt SA M SL 'N adresine faks veya
posta yoluyla bildirilmesini rica ederim.
Y ıd.D oc.D r. Sem a A R IM A N
PY O B,.R.anı
Ek: lekm k Şartname ıiışıktedıı ı.l adet 5 savla.
Adres: O ndokuz M ayii Üniversitesi R ektörlük Proje Yönetim i O lisı Bitim i
T e le fo n : 0362 3 12 19 19
- 0 9 3 -‘, 09S
E lektronik Ağ: lıttp: ■vvv.'vv.omu.edu.tr
F aks: 9362 -157 6 0 2 1
K ep A dresi: onıır/t hsOl .keıı.tr
Cemal ŞEN
c e m a l, « e n ® oıııu. e d u .tr
Dahili I e l ; U91
5( 0. ) s ayı l ı E l e k t r o n i k İ m z a K a u u n u ' n a u y g m ı o l a r a k G ü v e n l i E l e k t r o n i k İ m z a ile ü r e t i l mi ş t i r .
F. vr ak tevi cl i h f t p s : e b v s s o ı g u . o m u . e f l u . t r a d r e s i n d e n 0 9 9 B 1 G 2 8 S K A R k o d u i l e y a p ı l a b i l i r .
C-KOLLU SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU:
Bu şartname kurumumuz ihtiyacı için satın alınacak olan C-kollu, TV'li hafızalı seyyar röntgen
cihazının teknik özelliklerini ve diğer hususları kapsamaktadır.
2.
CİHAZIN GENEL TARİFİ VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLERİ:
2.1.
Görüntü kuvvetlendirici ve röntgen tüpü C-kollu hareketli birstatif üzerine
monitör sistemi ve digital hafıza tertibatı bulunacaktır.
2.2.
Cihaz anestezi gazlarının bulunduğu ortamda (ameliyathanelerde) kullanılmaya elverişli olacaktır.
monte edilmiş
olacak,
2 .3 .Cihazda, kontrastı ve parlaklığı otomatik olarak düzenleyerek keskin ve düşük dozlu görüntüler
oluşmasını sağlayan özellik (IDEAL=lntelligent Dose Efficiency Algorithm-Akıllı Doz verimi
algoritması) veya nesne ve hareket algılanarak otomatik doz ayarlaması yapabilen özellik ODDC
(Object Detected Dose Control) veya EASY (Enhanced Acqusition System) veya Automatic Dose
Control (ADR) Kontrol Tertibatı otomatik olmalıdır.
2.4.
Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında DSA özelliğieklenebilmelidir. Opsiyonel
olarak eklenebilecek DSA özelliği en az aşağıdaki fonksiyonları kapsamalıdır.
• En az 8 f/s hızında DSA yapılabilmelidir.
• Yol Haritası (Roadmap)
2.5.
Teklif edilen cihaz aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olmalı ve firmalar kabul ettikleri maddeyi
orijinal katalogda gösterecektir. Ayrıca en az bir maddeyi sağladığı tespit edilen firmalardan
istenildiğinde demo da göstermeleri istenecektir.
a) C Kol hasta alma derinliği en az 73 cm olacak ve cihaz en az 8 pulse/saniye floroskopi
yapabilecektir.
b) C Kol üzerindeki dokunmatik kontrol panelinde canlı imaj üzerine parmak ucu ile dokunarak
rotasyon, kolimatör, kontrast, imajı ters çevirme ve zoom ayarları yapılabildiği gibi, ekran
üzerinde hasta bilgileri ve post processing işlemleri yapılabilmelidir.
c) Sistemde radyografi ve floroskopi voltajları 36 kV ila 110 kV arasında ayarlanabilmelidir. C
kol üzerinde canlı imaj görüntülenebilen en az iki adet sekronize çalışan renkli dokunmatik
kontrol paneli olmalıdır.
3.
CİHAZI MEYDANA GETİREN ÜNİTELER:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
C-kollu statif
Görüntü kuvvetlendirici
Röntgen jeneratörü ve kontrol paneli
Röntgen tüpü
Monitör Sistemi
Digital hafıza tertibatı
Kolimatörler
2 adet en az 19” TFT monitör veya 1 adet 24” kendiliğinden ikiye bölünmüş splitscreen monitör
Entegre CD/DVD Sürücü veya CD/DVD Recorder (Görüntü kaydı için)
Entegre USB Port (Görüntü kaydı için)
4.
VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:
Bu bölümde yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle
bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. Firmalar, teklif ettikleri cihazda bu bölümde
belirtilen özelliklerin tümünün varolduğunu üretici firmanın orijinal teknik dokümanları ile belgelemek
zorundadır. Dokümanlar ile belgelenmemiş teknik özellikler sunan teklifler değerlendirmeye
alınmayacak ve teklif ihale kapsamı dışında bırakılacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış
dokümanlar geçersiz kabul edilecektir.
4.1.
RÖNTGEN JENERATÖRÜ - RÖNTGEN TÜPÜ:
4.1.1.
Röntgen jeneratörü en az 2 kW gücünde olacaktır. Jeneratörün frekans değeri en az 30 kHz ye kadar
çıkabilmelidir.
4.1.2.
Pulse floroskopi modunda röntgen jeneratörünün gücü en az 880 W olacaktır.
4.1.3.
Röntgen jeneratörü single tank veya monoblok olmalıdır. Jeneratörü ve tüpü C kol sistemi üzerinde
olacaktır, Jeneratörü ve tüpü ayrı bir yerde olan sistemler kabul edilmeyecektir.
4.1.4.
4.1.5.
Radyografi ve Fluoroskopi gerilimi en az 40kV - 1 10kV arasında ayarlanabilecektir.
Cihazda aşağıda sıralanan floroskopi modları bulunmalıdır.
•
Darbeli (Pulsed) Floroskopi
•
Dijital Radyografi veya Single İmaj (Tek Görüntü)
4.1.6.
Cihaz, Dijital Radyografi veya tek imaj modunda en az 13 mA akım verebilmelidir.
4.1.7.
Cihaz, Pulslu Floroskopi Modunda en az 8 mA akım değerine ulaşabilmelidir.
4.1.8.
Röntgen tüpü tek veya çift foküslü olacaktır. Tek foküslü cihazlarda röntgen tüpünün fokusü en fazla
0.6 mm olacaktır. Çift foküslü cihazlarda küçük foküs en fazla 0.6 mm. büyük foküs ise en fazla 1,0
mm. olmalıdır.
4.1.9.
Anot ısı kapasitesi en az 46,000 HU olup, Röntgen tüpü ısı kapasitesi en az 1.100.000 HU olacaktır.
4.2.
C-KOLLU STATİF:
4.2.1.
Cihazın orbital dönüş hareketi en az 120 derece olacaktır.
4.2.2.
C-kol dikey (vertical) hareketi en az 42 cm ve motorize olacaktır.
4.2.3.
Cihazın angulasyon dönüşü her iki tarafa en az 190 derece olacaktır.
4.2.4.
Fokus noktası ile görüntü kuvvetlendirici arasındaki mesafe en az 95 cm. olacaktır.
4.2.5.
C Kolun sağa-sola açısı (wing-wag veya swivel range) en az ±10° olacaktır.
4.2.6.
C Kolun yatay (horizontal) hareketi en az 20 cm. olacaktır.
4.2.7.
C Kolun hasta alma derinliği en az 68 cm. olacaktır.
4.2.8.
C Kol açıklığı en az 74 cm. olacaktır.
4.3.
DİJİTAL HAFIZA TERTİBATI:
4.3.1.
Cihaz en az aşağıdaki görüntü işleme olanaklarına sahip olacaktır.
• Son Görüntü tutma (Last Image Hold veya Last Scene Hold vb.)
• Dijital Radyografi
• Gürültü bastırma (Noise Reduction)
• Kenar keskinleştirme (Edge Enhancement)
• Tetkiki yapılan hastaların listesi
• Hard Diskten görüntü silinmesi
• Görüntü üzerine yazı yazılması
• Dijital Büyütme (zoom) ve dolaşım (roaming)
• Optik Büyütme (Magnification)
• Dijital Görüntü döndürme
• Yatay ve dikey görüntü ters çevirme
9
4.3.2.
Sistemde entegre CD veya DVD yazıcı veya CD veya DVD kaydedici (Recorder) bulunacaktır.
4.3.3.
Sistemin en az 150.000 imajlık hafıza bulunacaktır. 150.000 imajdan daha düşük hafıza kapasitesi
olan cihazlar için bu hafıza kapasitesini sağlayabilecek harici hard disk (2 TB) verilecektir. Veya bu
hafıza kapasitesini sağlayabilecek VVorkstation verilecektir. VVorkstation ile cihaz arasındaki görüntü
alış verişleri DICOM formatında olmalıdır. Hafıza kapasitesi en az 150.000 imaj olan sistemlerden
vvorkstation istenmeyecektir.
4.3.4.
Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında DICOM özelliği (Storage Send, Storage
Commitment, DICOM Print, VVorklist, Query/Retriwe, MPPS, DICOM Dose Structure Report)
eklenebilmelidir. DICOM özelliği eklenmesi halinde cihaz hastanelerde bulunan HIS/RIS siistemlerine
bağlanabilmen, HIS/RIS sistemi üzerinden hasta verileri alınabilmelidir.
4.3.5.
Data transferinde güvenlik yazılımı (HIPAA veya Secure View vb.) eklenebilmelidir.
4.4.
GÖRÜNTÜ KUVVETLENDİRİCİ VE TV SİSTEMİ:
4.4.1.
TV sistemi CCD kamera teknolojisi ile çalışacaktır.
4.4.2.
Sistemde monitör bulunacaktır.
4.4.3.
TV monitörü en az 19” büyüklüğünde olacaktır.
4.4.4.
Monitör ayrı bir hareketli sehpa üzerine monte edilmiş olmalıdır.
4.4.5.
Bölünmüş monitör veya monitörlerin birinde canlı görüntü izlenirken diğerinde referans görüntü
izlenebilecektir.
4.4.6.
Görüntü kuvvetlendirici en az 9" (23cm) çapında yüksek rezolüsyonlu olacaktır.
4.4.7.
Görüntü kuvvetlendirici en az 2 alanlı olacaktır.
4.4.8.
Sistemin görüntü işleme matriksi en az 1024X1024 piksel olacaktır.
4.4.9.
Monitördeki görüntü toplamda en az 360 derece döndürülebilmelidir.
4.4.10. Monitörün maksimum parlaklığı en az 300 cd/m 2 olacaktır.
4.5.
KOLİMATÖRLER:
4.5.1.
Cihazda hem iris hemde yarı geçirgen veya paralel tabaka kolimatör bulunacaktır. Paralel kolimatör
360° kademesiz olarak döndürülebilecektir.
4.5.2.
Floroskopiye gerek olmadan son görüntü üzerinde kolimatör ayarı yapılabilmelidir.
4.5.3.
Teklif edilen cihazda ‘iris kolimatör’; dokunmatik kontrol panelinde görüntülenen canlı imaj üzerine
parmak ucu ile dokunarak veya yarı geçirgen kolimatörde kolime edilmiş çizgi ile veya canlı imajın
üzerinde daireli çizgi şeklinde köşe oluşturmadan ayarlanabilmelidir.Firmalar kabul ettikleri
özelliği
katalog üzerinde veya fotoğraflarla gösterilecektir. Bu maddeyi sağladığıtespit edilen firmalardan
istenildiğinde demo da göstermeleri istenecektir.
5.
İSTENEN DOKÜMANLAR
5.1.
Satıcı firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği orijinal teknik dokümanları
vermelidir.
5.2.
İhaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında cihaz için orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik servisi için
gerekli dokümanlardan birer takım vermelidir. Ayrıca 1 adet Türkçe kullanım verilecektir.
6.
TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA:
6.1.
Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir.
Garanti süresince imalat, montaj, malzeme ve işçilik hatalarını satıcı veya servis verecek temsilci firma
firma giderecek ve düzeltilemeyen hatalı parçalar yenileri ile değiştirilecektir. Garanti süresince bakım,
onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içerisinde arıza bildiriminden
sonra mesai gün ve saatleri dahilinde en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihaza müdahale edilecek ve
yedek parça gerekmesi durumunda resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı yada özel izne tabi durumlar
dışında (Firmalar bu durumu belgeleyecektir) en geç 10 (on) iş günü içinde bütün fonksiyonlarıyla
çalıştırılacaktır. Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. Cihaza
tamamıyla hasta alınamaması durumunda cihaz down sayılacaktır. %5 lik down sürenin aşılması
durumunda aşılan her iş günü için cihazın garantisi bir iş günü uzatılacaktır. Uzatılan garanti süresi
30 gün ile sınırlı olacaktır.
6.2.
Üretici veya Türkiye temsilcisi firma garanti bitiminden sonra en az 8 (sekiz) yıl süreyle ücreti
mukabilinde yedek parça sağlayacaktır.
6.3.
Firmalar teklifleri ile birlikte ücretsiz garanti süresi bitiminden itibaren ileriye dönük döviz bazında yıllık
parça dahil ve parça hariç bakım tekliflerine taahhütname olarak sunacaklardır.
6.4.
Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu
belgeleyecektir (teknik personelin ilgili firmada çalışma süresi, deneyim ve eğitim durumu, teknik eleman
sayısı, bakım onarım imkanları vb). Bu belgeler noter tasdikli olarak verilecektir.
7.
KABUL VE MUAYEHANE:
7.1.
Cihazın kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve
muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.
Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.
7.2.
Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin
yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve
muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlarda satıcı firma sorumludur.
7.3.
Satıcı firma tarafından fabrikada yapılan en son testlere ait raporlar (kalite kontrol belgesi) muayene
heyetine teslim edilecektir.
8.
MONTAJ:
Satıcı firma cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda
teslim edecektir.
9.
EĞİTİM:
İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi
eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 (iki) elemana en az 1 (bir) gün ücretsiz eğitim
verecektir.
10.
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:
10.1.
Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap
vereceklerdir. Bu c e v a p la r"........................ m a rk a ............................ m o d e l.................... cihazı teklifimizin
Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi
tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir
farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4
10.2.
Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma
teklifleri reddedilecektir.
10.3.
Teklif edilen cihazın veya üretici firmanın uluslar arası geçerliliği olan kalite kurumundan alınmış (ISO,
FDA, TÜV, DİN, vb.) standartlara ve /veya normlara uygunluk belgesi olmalı ve firma teklifinde
belgelenmelidir.
10.4.
İsteklilerin teklif ettikleri ürün T C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD
ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise, sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ndan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu
gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
10.5.
Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar
demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demostrasyonda
beğenilmeyen cihazlar reddedilecektir.
10.6.
Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
s

Benzer belgeler

Şartname İndir

Şartname İndir üzerinde hasta bilgileri ve post processing işlemleri yapılabilmelidir. c) Sistemde radyografi ve floroskopi voltajları 36 kV ila 110 kV arasında ayarlanabilmelidir. C kol üzerinde canlı imaj görün...

Detaylı