Dr. Onur Kaya - Zigomikoz, tedavi yaklaşımları

Transkript

Dr. Onur Kaya - Zigomikoz, tedavi yaklaşımları
ZİGOMİKOZ:
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Yrd.Doç.Dr. Onur Kaya
Süleyman Demirel Üniversitesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
G-CSF,
GM-CSF,
IFN
GRANULOSİT TRANSFÜZYONU
DEFERASİROX
POLYENLER
EKİNOKANDİNLER
POSAKONAZOL
Spellberg B. CID 2009;48:1743-51.
Polyenler

Amfoterisin B deoksikolat (AmB)






1960 lı yıllar
Ucuz
Sidal etkili
İn vitro
1-1.5 mg/kg/gün
Toksisite
Polyenler



Lipozomal Amfoterisin B (L-AmB)
Amfoterisin B lipid kompleks (ABLC)
Amfoterisin B kolloidal dispersiyon
(ABCD)
L-AmB
Fisher ve ark. 1990 lı yıllarda rinoserebral zigomikoz

Deneysel modellerde

15 mg/kg/gün L-AmB ile AmB 1 mg/kg/gün

Sağkalım oranı 2 katı kadar farklı
Ibrahim AS. Antimicrob Agent Chemother 2003;47:3343-44.
Retrospektif çalışmada 120 olguda L-AmB ile sağkalım
10/16 (%62.5), AmB ile 24/62 (%39) (p=0.02).
Gleissner B. Leuk Lymp 2004;45:1351-60
L-AmB

Hematolojik malignitesi olan 59
Zigomikoz olgusu üzerinde yapılan
retrospektif çalışmada



L-AmB 15 mg/kg/gün %58 (7/12)
AmB 1 mg/kg/gün %23 (9/39)
3 mg/kg/gün. 5-15 mg/kg/gün <6 ay
Petrikkos GL. CMI 2009;15:87-92.
ABLC
İlk olarak 1996 da Strasser ve ark. Rinoserebral zigomikoz
olgusunda


64 Zigomikoz olgusu (23 refrakter, 12 intoleran)
ABLC 4.8 (0.9-12.6) mg/kg/gün
16 gün (ortanca)
Olguların
32’si Sinüs,
22 ‘si Pulmoner
46/64 %72 uygun yanıt
8/64 %13 stabil hastalık

556 İFİ





Larkin JA. Infect Med 2003;20:201-6.


24 Zigomikoz olgusu
17 (%71)
Walsh TJ. CID 1998;26:1383-96.
ABLC


Diyabetik fareler
R.oryzae ile Zigomikoz 24 saat sonra





L-AmB 7.5 mg/kg/gün
L-AmB 15 mg/kg/gün
ABLC 7.5 mg/kg/gün
ABLC 15 mg/kg/gün
Kontrol
4 gün
Ibrahim AS. Antimicrobial Agents Chemother 2008;52:1573-6.
Beyin
Böbrek
Aynı çalışma nötropenik model
Beyin
Böbrek
DKA modeline L-AmB 15 mg/kg/gün > ABLC 7.5-15 mg/kg/gün
Nötropenik modelde rejimler eşit ancak ABLC 7.5 mg/kg/gün ile beyin
dokusundaki fungal yangı azalmamakta.

R.oryzae Nötropenik Pulmoner Zigomikoz

12 saat sonra


L-AmB 5-10 mg/kg/gün
ABLC 5-10 mg/kg/gün
5 gün
Lewis RE. Antimicrobial Agents Chemother 2010;54:1298-1304.
Lewis RE. Antimicrobial Agents Chemother 2010;54:1298-1304.
ABCD
1998’de Moses ve ark. 3 rinoserebral zigomikozlu olguda kullanmış

Preparatın faz I-II çalışmalarında
12/20 (%60) yanıt
 4.8 mg/kg/gün
 Ortalama tedavi süresi 37 gün
 ABCD ile monoterapi 4/7
 ABCD + cerrahi (1-6 defa) 8/13 başarı

Herbrecht R. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001;20:466-6
AZOLLER
MİK (µg/ml)
FLUKONAZOL
Range
%50
%90
>64
Duyarlılık
Rhizopus sp. (14)
>64
>64
0
Mucor sp. (3)
>64
>64
0
Rhizomucor sp. (2)
>64
>64
0
Cunninghamella sp. (1)
>64
0
Almyroudis ND. Antimicrobial Agents Chemother 2007;51:2587-90.
AZOLLER
VORİKONAZOL
MİK (µg/ml)
Range
%50
%90
Duyarlılık
Rhizopus sp. (54)
2->8
8
>8
5
Mucor sp. (20)
4->8
>8
>8
0
Rhizomucor sp. (3)
8->8
Cunninghamella sp.(10)
Absidia sp. (3)
0.5->8
>8
0
>8
>8
10
0
Almyroudis ND. Antimicrobial Agents Chemother 2007;51:2587-90.
AZOLLER
İTRAKONAZOL
MİK (µg/ml)
Range
%50
%90
Duyarlılık
Rhizopus sp. (50)
0.03->8
0.5
4
62
Mucor sp. (14)
0.25->8
0.5
>8
57
Rhizomucor sp. (3)
0.125-1
67
Cunninghamella sp. (7)
0.125-4
29
0.125-0.5
100
Absidia sp. (4)
Almyroudis ND. Antimicrobial Agents Chemother 2007;51:2587-90.


Syncephalastrum sp. ve Absidia sp. 0.03-2 µg/ml
Cunnighamella sp. Ve Mucor sp. 0.5->8 µg/ml
Singh J. Mycoses 2005; 48:246-50.
İtrakonazol
3x200 mg tb
Eisen DP. Mycoses. 2004;47:159-62.
AZOLLER
MİK (µg/ml)
POSAKONAZOL
Range
%50
%90
Duyarlılık
Rhizopus sp. (66)
0.06-4
0.25
1
80
Mucor sp. (20)
0.06-2
0.5
2
70
Rhizomucor sp. (3)
0.06-2
0.5
2
70
Cunninghamella sp. (8)
0.06-1
0.5
Absidia sp. (1)
0.125
75
100
Almyroudis ND. Antimicrobial Agents Chemother 2007;51:2587-90.
Posakonazol
a: kontrol grubuna göre p<0.05
b: POS 40 grubuna göre p<0.05
c: L-AmB grubuna göre p<0.05
Rodriguez MM. Antimicrobial Agents Chemother 2009;5022-25.
Posakonazol

Nötropenik hayvan modellerinde <AmB
Sun QN. Antimicrob Agents Chemother 2002;46:2310-2.

Rhizopus microsporus ve Absidia sp. ile hayvan

Malabsorpsiyon nedeni ile monitörizasyon
modellerinde <AmB


Mukozit
Gastrointestinal GVHD
Spellberg B. CID 2009;1743-51.
Posakonazol

2003-2008
>20 olgu bildirimi
Cornely OA. CMI 2009;15:77-81.
n=91
(81 refrakter, 10
intoleran)
%54 antifungal profilaksi
800 mg/gün
6-1005 gün (%80 >30
gün)
%60 yanıt oranı
Van Burik JA. CID 2006;42:e61-5.
n=24
(19 refrakter,
5 intoleran)
800 mg/gün
Ort. 292 gün
% 79 yanıt
Greenberg RN. AAC 2006;50:126-33.
Ekinokandinler




İn vitro MİK değerleri iyi değil
1,3 Beta-Glukan sentaz
R.oryzae hedef enzim ekspresyonu
Deneysel DKA ile zigomikoz
modellerinde kaspofunginin ABLC ile
sinerjistik etki
Ibrahim AS. Antimicrob Agents Chemother 2005;49:721-7.
Kaspofungin-Mikafungin Eagle effect
Anidulafungin
Ibrahim AS. Antimicrob Agents Chemother 2008;52:1556-58.

12 yıl 41 olgu




34 (%83) DM, 19 (%46)
steroid
21 RO
20 ROS
19 Rhizopus sp. , 1
Rhizomucor sp.
Hepsine cerrahi girişim
(1-6)

İlk tdv:




7 hasta
kaspofungin+polyen





AmB 15
ABLC 22
L-AmB 4
5 ABLC
2 L-AmB
AmB 1 mg/kg (0.3-1.5
mg/kg)
ABLC 5 mg/kg (5-10
mg/kg)
L-AmB 5 mg/kg (5-10
mg/kg)
Primer sonlanım taburculuktan sonraki 30 gün
Reed C. CID 2008;47:364-71.
Monoterapi
Kombinasyon p
Primer sonlanım
14/31 (45)
6/6 (100)
.019
Tümü
14/34 (41)
6/7 (86)
.040
SSS
4/16 (25)
4/4 (100)
.015
ABLC
AmB
p
veya L-AmB
Primer sonlanım
7/19 (37)
13/18 (72)
.029
Tümü
7/22 (32)
13/19 (68)
.018
SSS
3/12 (25)
5/8 (63)
.113
ABLC
ABLC +
p
Kaspofungin
Primer sonlanım
3/15 (20)
4/4 (100)
.009
Tümü
3/17 (18)
4/5 (80)
.021
SSS
1/10 (10)
2/2 (100)
.047
Reed C. CID 2008;47:364-71.
Reed C. CID 2008;47:364-71.
Demir Şelasyonu


Hücre büyümesi
DNA sentezi



G1 – S fazı
Mikroorganizmanın virülansını artıran bir
moleküldür
Diyabetik ketoasidoz- asidoz
tablolarında demir bağlayan
proteinlerden demirin ayrışması olur

Deferoksamin



Deferipron
•Bidentate
•3:1
•Statik etkili
•100 mg/kg/gün

Deferasirox



Tridentate
2:1
Peroral
Hekzadentat
1:1 şelasyon
Xenosiderofor
Deferasirox
DKA zigomikoz mdeli
Deferoksamin 50mg/kg
Deferasirox 10 mg/kg x2
L-AmB 15 mg/kg
Ibrahim AS. J Clin Invest 2007;117:2649-57
Deferasirox

Reed ve ark. Rinoserebral zigomikoz olgusunda


L-AmB+kaspofungin+cerrahi
+ DFX 1000 mg/gün
Reed C. Antimicrob Agents Chemother 2006;50:3968-69.

Symenoidis A ve ark.



37 y ALL
Rinoserebral pulmoner
L-AmB 10 mg/kg/gün, Posakonazol,
Deferasirox 10 mg/kg/gün x2, cerrahi




18 y,
L-AmB 10mg/kg/gün + kaspofungin
2 hf sonra + posakonazol
Cerrahi+Deferasirox
Soummer A. Antimicrob Agents Chemother 2008;52:1585-6.
DFX ile Klinik Yanıtlar








Pulmoner
ROS
ROS
Gastrik
Sinüs
ROS
ROS
ROS
ABLC+posa+DFX
L-AmB+posa+DFX
L-AmB+posa+kaspo+DFX
Posa+DFX
L-AmB+DFX
L-AmB+kaspo+DFX
L-AmB+kaspo+posa+DFX
L-AmB+mika+DFX+posa
Kür
Başarısız
Kür
Yanıt var
Yanıt var
Yanıt var
Yanıt var
Yanıt var
Spellberg B. Antimicrobial Agents Chemother 2009;3122-25
Polyen+ekinokandin+DFX




Deneysel DKA
Zigomikoz model
L-AmB 15 mg/kg
Mikafungin 1 mg/kg
Deferasirox 20 mg/kg
Ibrahim AS. Antimicrobial Agents Chemother 2011
Hiperbarik Oksijen



1970’lerden..
Direkt antimikrobiyal etki
Hücresel defansın kuvvetlendirilmesi



Fagositoz ve oksidatif yangı
Antimikrobiyaller ile sinerjistik etki
Doku iyileşmesi
Tragiannidis A. CID 2009;15:82-6.


AmB ve cerrahi ile birlikte %86 sağkalım
Diyabetik olgularda daha yararlı
John BV. CMI 2005;11:515-7.
İmmun sistem

Nötropenin düzelmesinin tedavide
başarılı olma şansı artmakta
G-CSF, GM-CSF
Fagositoz artışı
Oksidatif yangı
IFN gama
Zygomycetes türlerinin hifal hasarları armakta
Pagano L. CMI 2009;33-6.

Antifungal+ G-CSF 15/18 (%83)
Roden MM. CID 2005;41:634-53.
Cerrahi


Antifungal ilaçların penetrasyonu
Rinoserebral, kutanöz, pulmoner zigomikozlu olgular

Toplam24 olgu


Antifungal + cerrahi ile sağkalım: 11/17 (%65)
Sadece antifungal tdv ile sağkalım: 0/7 (%0)
Petrikkos G. Eur J Clin Microbiol 2003; 22:753-756.

Pulmoner zigomikozlu olgularda


Cerrahi + antifungal tedavi ile %68
Sadece antifungal tedavi ile %11 sağkalım
Tedder M. Thorac Surg 1994;57:1044-50.

Kutanöz zigomikozlu olgularda cerrahi+antifungal tedavi ile
sağkalım >%90
Spellberg B. Clin Microbiol Rev. 2005;556-569.
Altta yatan hastalığın
düzeltilmesi


İmmunsupresif tedavinin sonlandırılması
En kısa sürede kan glukozu düzeyinin
normal seviyelere düşülmesi ve asit-baz
dengesinin sağlanması
Spellberg B. CID 2009;48:1743-51.
Erken Tanı


İlk 5 gün içinde tanı konulup tedavi
başlanırsa sağkalım %83
6. gün ve sonrasında % 49
Spellberg B. CID 2009;48:1743-51.
PRİMER
AmB
L-AmB
ABLC
1-1.5 mg/kg/gün
5-10 mg/kg/gün
5-7.5 mg/kg/gün
Lipid Polyen + Kaspo
Lipid polyen + Mika/And
Lipid polyen + DFX
Sinerjistik etkili, retrospektif çalışma
L-AmB ile sinerjistik Klinik?
Fungisidal, L-AmB ile sinerjistik
KURTARMA
Posa +/- Lipid polyen
DFX + Lipid polyen
G-CSF, GM-CSF
IFN
4x200 mg, 2x400 mg p.o
20 mg/kg/gün
5µg/kg/gün G-CSF, 100-250 µg/m2
50 µg/m2
Spellberg B. CID 2009;48:1743-51.
Sonuç


Hızlı tanı
Yüksek doz lipid formulasyonlu AmB
Süre:
AmB 1-1.5 mg/kg/gün

L-AmB 5-10
mg/kg/gün ve
Klinik
semptom

ABLC 5-7.5 mg/kg/gün




bulgularda gerileme
DM olan SSS zigomikozlu
olgularda L-AmB+DFX
(preklinik veri) bulgularda
Görüntüleme
yöntemleri
ile radyografik
gerileme
veya stabilizasyon
Primer tedavide L-AmB+posakonazol yeterli klinik veri yok
Kurtarma tedavisi olarak
İmmunsupresyonda
düzelme
Posakonazol ile klinik veri var, uzun süre kullanılabilir


DFX 2-4 hafta >4 hafta toksisite gelişebilir

Cerrahi
Predispoze durumların mümkünse düzeltilmesi

Diğer



Hiperbarik oksijen
İmmun sistem restorasyonu
Spellberg B. CID 2009;48:1743-51.

Benzer belgeler

ÖZET SUMMARY Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı İle İzlenen İki

ÖZET SUMMARY Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı İle İzlenen İki 24 Yaşındaki annenin birinci gebeliğinden ilk yaşayan olarak gestasyon haftası 25 hafta ile uyumlu 780 gram spontan vajinal yolla ile doğan kız bebeğe doğumhanede pozitif basınçlı ventilasyon, kard...

Detaylı

TIENAM IV

TIENAM IV çarpımıyla hesaplanmalıdır. Miligram cinsinden idame dozu VYA (m2) x 50 mg/m2 çarpımıyla hesaplanmalıdır. Tedavi süresi, erişkinlerde her bir endikasyon için tarif edilen şekilde, endikasyona göre ...

Detaylı

CV - ARUM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

CV - ARUM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, ESKİŞEHİR Uzman (Dr): 2008-2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ESKİŞEHİR

Detaylı