Tedarik Zinciri Modelleme (IE 306) Ders Detayları

Transkript

Tedarik Zinciri Modelleme (IE 306) Ders Detayları
Tedarik Zinciri Modelleme (IE 306) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Tedarik
Zinciri
Modelleme
IE
306
Güz
3
0
0
3
5
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi,
Öğretme Teknikleri Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Öğr. Gör. Hande Eryılmaz
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Dersin sonunda öğrenci lojistik ve tedarik zincirinin
temellerini öğrenecektir. Tedarik zinciri ve lojistik
problemlerini çözmek için modeller kurma ve
çeşitli teknikler geliştirme becerisi geliştireceklerdir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Tedarik zinciri yönetimine giriş. Lojistiğe giriş. Satın
alma ve planlama kararları. Envanter politikası
kararları. Bilgi sistemleri. Tedarik zinciri
organizasyonu ve kontrolü. Performans metrikleri.
• Öğrenci tedarik zinciri yönetiminin temel yapısını
tanımlayabilecektir.
• Öğrenci tedarik zinciri performansınının temel
yönlendiricilerinin ve bunların stratejik,
operasyonel, satın alma ve pazarlama gibi diğer
fonksiyonlarla ilişkilerini belirleyebilecektir.
• Öğrenci tedarik zinciri yönetiminin çeşitli
performans metriklerini belirtebilecektir.
• Öğrenci firma içi ve firmalar arası koordinasyon
karmaşasını kritik edebileceklerdir.
• Öğrenci belirsiz iş ortamlarında arz ve talep
dengesinin nasıl sağlanacağını belirtebilecektir.
• Öğrenci tedarik zinciri yönetiminde ortaklığın
önemini açıklayabilecektir.
• Öğrenci farklı tedarik zinciri strateji ve pratiklerini
tartışabilecektir (VMI, e-iş, erteleme…).
• Öğrenci tedarik zinciri yönetimi sırasında oluşan
problemleri tanımlayabilecek, analiz edebilecek ve
çözümlenmesini sağlayabilecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Tedarik zinciri yönetimine giriş
s 13-30
2
Tedarik zinciri yönetimi çatısı ve
sorunları
Simchi-Levi s. 1-30 Simchi-Levi
s.120-138
3
Tedarik zinciri sürücüleri
s.50-78
4
Stratejik uyum
s.31-49
5
Kamçı etkisi Temel kavramların
tekrarı
s.262-282 Simchi-Levi s.43-90
Simchi-Levi s.101-117
6
Stoğun rolü
s.283-341
7
Risk dağıtma ve erteleme
s.353-369 Simchi-Levi s.222-235
8
Lojistik ve ağ tasarımı
s.80-114 s.409-438
9
Arasınav
10
Depolama
s.120-153 Bozarth s.335-350
11
Dış kaynak-iç kaynak kullanımı
Bozarth s.350-371 s.440-451
12
Vak’a sınavı
13
Ortaklık
s.453-476 s.500-510
14
Performans Metrikleri-Kurumsal
Karne
Simchi-Levi s.253-260
15
Devam...
s.512-520
16
Genel Sınav
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management:
Strategy Planning and Operation, Prentice Hall, 2007.
Diğer
Kaynaklar:
1. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, 4th
Edition, Irwin McGraw-Hill, 2001.
2. Shapiro, J., Modeling the Supply Chain, Duxbury, 2001.
3. Tayur, S., Ganeshan, R., Magazine, M. (editors),
Quantitative Models for Supply Chain Management, Kluwer
Press, 1999.
4. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E.,
Designing and Managing the Supply Chain: Concepts,
Strategies and Case Studies, McGraw Hill, 2008.
5. Nemhauser, G.L., Rinnooy Kan, A.H.G., (editors), Logistics
of Production and Inventory, North-Holland, 1993.
6. Coyle, J., Bardi, J., Edward, J., Langley, J.J., The
Management of Business Logistics, Thompson Learning,
1996.
7. Bowersox, D.J., Closs, D.J. and Cooper, M.B., Supply Chain
Logistics Management, McGraw-Hill, 2007.
8. Burt, D.N, Dobler, D.W., and Starling, S.L., E., World Class
Supply Management, McGraw-Hill, 2003.
9. Vollmann, T.E, Manufacturing Planning and Control for
Supply Chain Management, McGraw-Hill, 2005.
10. Bozarth, C.C. and Handfield, R. B., Introduction to
Operations and Supply Chain Management, Prentice Hall,
2006.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
5
15
Sunum
-
-
Projeler
1
20
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
35
Genel Sınav/Final Juri
1
30
Toplam
9
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
X
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği
konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik
problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme
becerisi.
X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama,
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla
uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve
uygulama becerisi.
X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi
kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri
karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla
modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
(Gerçekçi kısıtlar ve koşullar, tasarımın niteliğine göre;
ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik,
etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi
öğeleri içerirler.)
4 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde
çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en
az bir yabancı dil bilgisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve
kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
X
X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi
gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma
hakkında farkındalık.
X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal
boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri
ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre
sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve
iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun
analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama
yöntemleri konusunda bilgi.
X
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
2
28
Projeler
1
35
35
Ödevler
5
4
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
2
4
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
3
3
Toplam İş Yükü
138

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusun...

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı